Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

DINSDAG 8 OCTOBER MO OVERIJSSEL haak naar vergrooting van zijn grondgebied Dfr VERZANDE HAVEN Kuinre ihet Omstreeks 30 inwoners Blankenham bezit er pi m S8S was vroeger belangrijk grooter To n hecTschte er zoo vertellen de oud Ingezctci n weivaart in d plaats Er waren drie scheepshellingen en er was een drukke scheepvaart Vooral de boterhaadel op Holl B d was van belang Kaïnre was de mval ioort voor Friesland en vandaar uit werd de boter m groote hoeveelheden aangevoeitd Tot er een dag kwam in de tweed helft der vorige eeuw dat het onderhoud van de haven en de sluis aan de provincie kwam Kn toen tiegon de misère De province verwaarloosd de haVen vol komen deze verzandde de scheepvaart werd ttpeds minder en op het oogvnblik k in hdist gppfl schip dp ha en vsn Kumre metr bereiken Zjodat de druktp wêlke de aanlag v ni dm Noofd Oostijolder meebrengt m Kuiw voorbygaat In h t oorspronkelijk plan voor it droogmaking der Z ilderzeer was in een scbutshia voor Kuinre voorzien maar dat plan heeft men later laten va n In Kumre schuift m n dat ook wet r op rekening aft het mfetscbien geheel onschuldige provinfi bestuur Als Kuinre en sehuü uls krtigt zal de scheepvaart temgketren zoo IS de algemeen opinie Tenieet daar Sthuttevaer er ook voor gep ei hi eft d ar via Kumre Friesland ge makKelijk is te bereiken en me bovendien 8et atroomKanaal bij Vollehove kan vermyden De provmci wil h t met zoo zegt men in Kuin omdat O ze p aats den Se mvaitponn mor FiksMPQ wordt Hoe het ook zij de wentch b Ka Teisbegrijpeliik Wanthnplaa t ijdt b ttcrc armoede Procentsgj v rat iiiPn er vermoedeiijit de ir w ir kei an Jieel Neder aai B ledt re n i eeft tvn aa je t i d t n k eft van den ander zoo b v e rt ir en er Toen wij n een widfkel in Kuinre naar rot k artike en vroegen r men d t a le eigarcn aren u tvctkeent p drie doozen hrcle dure na Wtnt de kon men m Kiii re aan niemand knnt W de pr ji van d e dure sigarei vro r VI e El de winkelier ar tjconrdde met caitza vtor der pr s ir ziji stem Achtce l munheer Een provimie met groote tegmstellingen ten noedkraat van hat starvanda Kuinra Boot zonder bemaniunff DE OPVAEEMOEN VeRBEO KE V Gistemiidd werd cf de vKhTlwi Ommen een viachtboot onder atot opgen crkt wrlke tii iloo ronddreef Bil onderzoek bleken de bciae npv a den O VeKman er zijn iwagp K hur die m dienst zjn van d a v arder H var Klburg ni meer aar boord te zijn Het vermoeden besu t dat zy door og net opgehelderde oorzaak overboord ayn galagen verdronken De politie ia lersuwsd itcgon nen te d e gen doc n er met in geslaagd de mannen te vinden Veithuü wa genuwd en vader van twee kw deren kortliui was ongehuwd Door duisternM mUleid ECHTPAAR TE WATER OnAABT EN VERDRONKEN Het echtpaar A A van der DHtl te Voorburg keerde Zondagavord van en visite huiswaarts Vernioedph k door de duisternis misleid z jr de twee menschen die beiden 82 jaar ra bg de spoorbrug n den We tvli t weg in de Vliet geraakt en s erdrfnken Laat In den nacht is het uk van den man en later op den dag het lyk van de vrouw opgehaald Met off A overschot van beiden i overtebrécht naar het 1 ikenhui te Leidscherxfair Het echtpaar van der Dnfi gepoot n Voorburg een groote bekerdhod ccrrrLTj crciT ï r ONBFWAAKTEN OVERWEG Gisteravond is tie 23 jarige B de Bruin te Waddenoyen die op zijn rijwiel den opbewaakten overweg bu wachtpost 38 passeerde doo den trein d e om 2016 u t Gelde malscn aar nel vertrekt gegrepen De ongelukkige was op slag dood WIS8EUNG VAN BOOFDBEBAGTECB BiJ ARBBID8PERS Met ingang van hede heeft de heer G P J van Overbeek i fn func ie van hoofdredacteur bu de Arbeidapers neergelegd In zijn plaats m tot hoofdredacteur benoemd drs W Goedhuy De beer Van Overbeek zal o ik m ée toekomst zyn medewerkirg aan de Arbeidapen bl jv n verleeneq m de vorm van buitenlandsche repcrtage en potmeke artikel KAbkWEBE SO WEBrOafItECHaLE Woensdapivond 8 Och i er zal de imimentende secretarisgeneraal wMr flemend hoofd van bet dqtartcoicot an OnderwQs KuMten ea Wetw eitappen mr H 3 Rtinmh van ItJO tot 2000 uur over bt e zenders een radio rede houden over de zomerpoai tettla Mf P08TVIRKEPR mrr inrf mnnBAI E BL trEIOANB MH IniHUig T n g t reit tgn fewsnc m aai cleckcnda drekwerfcen mmtters actca en femeiitde i nfaii voottMW eok ia Min mw iRotelMNi 1 bet iwub l biidiaalaiid iftar teeftl i QNKiiaa i ia fiesa Rlw a s wjjwi 141 MjMMmBmwMi M V rjiw Ma iSi énun MWMaML Mi MK ai ai iii jjiaaiiuwwn eiiw tj vmaw OVIRUSJtKL ii trr provlndc HM ffiote tegi isteülingen Sr J B cn tpïAe van dat Overtjs zdbth Crontogtn frw nd i Je Nederlaiutecbe Bro¥ fl leit fö homo n geheel iptif D v r ebeMecl 4eii ui bet to d h p rits l ot i h Z in de 1 1 d bewoner it zeer feelweftJ W t hteft Twirte voor Ver ntoDift i öen NoordW l M t H 4 eef verband dat tu i i m beide besisat w dst m vroeger fcf jft e inKfCce van het verre ï uivarend NW deel der provmeuj iivk m d Tvvenltcl e incJuitrieewfr ikn aan vettiger Maar deMlfde b nd is m nog vee sterkere mate nwt Dttnit sw wedg vi ant vele Brerltfafen vn naar Twente getogen om daar v trk e brood te vindpn 0 t veri mid j neg erker omdat i kwnrt van vele Drtntenarcn v r Utrellkflij terMlen datum is Ia ielte vormt Ovoini geen honwgwlleit w r iet siethts een témtMtnü f theel W cnncer het tr wii er op zou ïyn gericht om in d provincies en vtrtrkeljke eenhf id te knj cn Jioudfcn b Twente en da Oïldersibe AfhltrlHiek aBr hetzelf ie the roenschpn woont en de belangtn paraütl l oer moetrn wordentuomnevoega Kn onder die omstandichcflfn bfhoff brt geen verwondert te haren dut Z A o le ïlechti in i in de hooidetad van Ovtrijijel i De Inwonert van het m ei dut twee maal WO troote Enachede dat al aardig aar de O dOO ir tronf lonot komen wldfn ol nooit in Zwolle Men vaaJt een enkele relatie iret de omvineiije hoofd d of het mni it r jn om e r V r t ck oti ec rijvrrïunliing of let i derpeli ks De roe stp Tyentenaren Iforwn MiVt r in Am t rd m dan In Zwelle En loo U het precl met de IVven mien Overt sel t lBrn7 rre h nd ren nnier admbtiitf jf ef be rin ptv oulen Drre nrovirc e rret rllr irrooin vr r iehewfenheden h inkt thori rsnr u bre dinif van ri B fivnApebipd I NW eren van OweriKsd wordt i evorwd door bet IJawlmeer en daar is iind eeniR Jaren het tooneel van het glpantiK he werk de droofmnHn van de 7iiW errce De tnoiAti NoordVentpold i Jn wordinC mi dnar dere oor het fTTDfitite deel n Overlj s grenst m t dc a pr©vlncie aen inriik ri trmiVvn ep vergroot ng van t n r indg b td Het orlarps erarhrn n rapoort an de door Oed Stalen m Ovtri ftet inpestelde commissie ter be ludfennp van dr econnnmche Bsn ultin van den Nood Oosipolder san het oude bnd mag bekend worden acht Dit rapnort komt tot de conclusie d it de polder In iljn geheel bt Overtis mopt worden Fevoegd Dt or VAN OVtPIJS FL Wu hehben de er dagen epn heïoek gebracht aan d sr lioo vpi Ovenji el ïooals mm den Nerid We thoek v n deje roo samenpeatoWe provincie ncewit Het 11 een leebied dat helrekkelilk d in bevolkt is met groote plakten uilgestrrkfe netlanden en welden StemwI k bii t n ksychouvnpg gel iten üiln de olaatsen alle klein tot leer klein De weeën loonen pp vele plsataen oYer di ken en het 4 duldeUjk dat dtt gehied langT tiid een lorgenkind tan Vet prrvmeipal beituur H pewee t Men hpe l langen den kop ieniord fn de klachten ilrn nog lans met alle verstomd dat het pravliieical beslutir oo wcin vti ir du rebleo deed n oaf net aiie aandacht bMteedde aan Twente Die kracht U ook in de vergaderingen an de Provinciale Staten meermal t gehoord Wy betalen toch evengoed ona belasting loo redereerde men n waarom doel de prov ncie hier dan too eini 0 M klachten ibn beinrijpeUik ar everaeer is het duidehik dal de aandacht van de provmeie veel meer op andere gebieden in da eerste plaats op 1 vente wa gencht otndat de belangen dsar zooveel grooter waren Het inwonertal van dtn SoordWest hoek veraook daarbij in hei niet terwyl de economische beteekonl van het gebied Jjonderden malen groofer wu En v iuel1tprehen kon toör dan kop niet datgene worden daan als voor Twente Tenslotte werden In deo Moord Westhoek toch ook jjelangrijk werden uitgevoerd Men denke slechts aan de ortjiiuiing van het land van Vollenhove De kop van OverijsiBl heelt groot verwachtingen van de OJlbtje toekomst wjnneer 4 Noor OostpoBêr aan de bfnm lal zm oirfwoisteld en het nieuV e land in cultuur ral worden gebracht Over in dit deel van Over ssel gelooft men dat de Noord Oostpolder meer welvaart en bednjviglieid zal brengen Voorrij Z olla welke plaats oo groote behoKte heeft aap nieuwe bestaanimogebjkheden verwacht veel van d É Noord Oostpolder Die verwachting schijnt inderdaad gerechtvaardigd want Zwolle is de meest na bijnjnde grootere plaats en de mogelijkheid schjnt groot dat men daar straks zim inkoopcn zal doen Boven dien IS oriëntatie van de polderbevol kmg op de Zwolscbe veemarkt waarichimlijk hetgeen vsn veel beteekenis is daar veeteelt straks in den polder een vooraanstaande plaats al innemen Maar ook andere kleiner plaatsen m Overijssel achten hun toekomstig heil vooreen gioot deel afhankelijk van den Noord Oostpolder en het is g en won er dat de provincie Overijssel 7roveel moeite do t om het nieuwe land bg 7im gebied gevoegd te krijgen Een terk argument voor Overys el is onge twijfeld dat de polder voor verreweg het grootste deel aan OveriïJsEel grenst en slechts voor een gering aantal kilometers aan Friesland Toevoeg ng aan Overiissel zal den Noord We thoek van Ov ertissel van g oot e beteekenis maken en Zwolle als provinciale hoofdstad zal be angryk in waarde tijgen Bovenditn kan d IJsselcentrdle er stroom leveren de Overijsselsche DnrkvvaterlPidjng Meatschappu kan haar Ijemoeiingen tot den NoordOost ooUer uitstrekken en de Ovenisselsche Landbouw Maatschappij een der weinige v erKU k prov nciale organisa ies f OVertRsM k b afdeaLngen in hei nieuwe belangrbke plattelandsgebied stichten HFT STERVENDE KVINRE Twee Ov erysaelsche gemeenten hebben echter andere belangen dan de lest Het zijn de twee kleinste gemeenten van Overtjnel in den uitersten Noord Westhoek Kumre en Blankenham gemeenten welke m vele opzicnten een geheel vormen en denzelfden burgemeester aecretans hebben De gemeenten in den pintrpk ïijn alle bo éen streekplan betTokken met uitzondering van Blankenham en Kumre die m dit opzichUeen Fnesche reUlie hebben n 1 wfltatellingwerf Wolvega Kumre eil dan bedoelen we meteen mkenham dat ook hetzelfde gemeentehuis heeft hoopt ook nog altyd op heil van den Noord Oostpolder Maw het is overtuigd dat dit heil nooit in Overijssel ia te vinden i daarom is er ongev eer een jaar geleden een grootscheepsclie actie in het plaatEje gevoerd om aansluiting bij Fnesland te verkrijgen Byna alle ingezetenen teekenden het veraoekschnft en Kuinres gemeenteraad besloot met algemeene leiniucii ud V c V I Priesland te mogen worden gevoegd Kumre is ervan ove tuigd dat wanneer liet bij Fnesland komt de verlanfens an alle gemeentenaren naar meer welvaart in den vorm van een groot schutsluii in vervulling zullen orden gebracht We hebben met kunnen rvared hoe men m Kumre roo goed weet dat Friei land die wenschen ten atiMtJc teKuteie fflfr ifB e rnfom zal verwezenlijken maar d inaidera waren jieer pos t et i venekerdtn on met groote stelligheid dat de i ak dan in orde vMS Zoodat men niet sneers kan concludeeren dat er vw ïekere gtzaghebbeyde Friesche zijde positieve toe2tg ing run gedaan Dit wordt duidelijker wanneer men de laak beziet n verband met den NoordOost poldef Want het is vanzelfsprettêüd d t dè provincie Friesland ook een b r geerigi oog op deo polder werpt Wanneer Kumre btj Fneiland zou xidrden gevoegd stagen de kansen van laatstgenoemde prov incie o m doordat zij dan over een grocter gebied aan den prider komt te grenzen En evenzeer Is het duidelyk dat Overijssel van hoe wemig beteekenis het Kuinie ack acht er weiaig voor voelt om deze meest Noordelijke gemeente aan Friesland t ie stian Men IS m Ku nre en ook In BLinkenham zeer slecht te sprekai c er het proKinc aal bestuirr Dit 20U n 1 het verzoek van Kumre ip behandp m f moeten nemen waimeer het ielt niet me een ander voorstel was gekomen En daaroVer is 6ft in Kumre erg gebelgd Dat voorstel hoydt in om Kuinre en Blankeiïhai btj de gemeente Oldcnarkt te voegen onder het motief dat belde e rslgenoemde gemeenten met langer recht op een e en bestaan hebben Men beschouwt dh in Kuinre als een handige zet Men voert mets yoor Oldemarkt welke pltats op mc dan 10 K M afstand Is gt egen Men beschouwt M plan der provincie zyiver als een p mg tim de aansluiting bg Friesland waarop men in Kuinre zoo buitenge oon gesteld is te voorkonieri Enkele dagen voor Nederland m den oorlog werd betrokken IS nog een de utat e uit Kumre onder leiding van burgemeester Batjes m Den Haag geweest om te pleiten tegen ae voorgenomen annexatie De omstandigheden z m oorzaak dat de zaak voorloopig 1 bluven rusten maar men vreest ui Ktiinre met groot vreeic dat d sa nenv oegmg welka naar men ztgt filechti steunt op etn handige politiek doorgang zal vmden Dan kan men hier zoo btweeiyt men m Cumre el alle hope la n varen n t rft iz plaab aan de piekte waasasn zu rcecs zoovele jarert jydL Eta BINNENLAND Het bombardement op Haarlem BEGRAFENIS VAN SLACHTOFFEES Oük gisteimiddsg hebten honderden Haarlemmers cp d Noorderbegraafplaats sül en zw gcnd een Eerbiedigen laatstcn groet gebracht aan de velen die vielen tijdeni den Enge sehen luchtaafival In den nacht van Woens aag op Donderdag Telkens weer reed ctn sombere stoet de begraafplaats op en telkens opnieuw voelde men iets van hft schrijnende leed der nabestaanden die door het verlies van dierbare famiUeleden loa zwaar getroffen zyn aldus het ANP Het eerst weid bet itoffeltjk overschot van den ifl jari cn heer Lejting uit de B zanthium traat san den schoot der aaixie toevertrouwd Het was een eenvoudige plechtigheid waarbu een zwager enkele gebeden uitsprak Namens het herstellingsoord Kareol bracht Rjtm ster Pahud de Nlortanges het maUtair saluut aan den heerli 4sing die tydeijs iijn leven vaak zijn diensten bewees aan de op Kareol verpleegde militairen Sober en eervondig was ok de begrafenii van het bejaarde ecli1pa r D Bosch dat m de totaal verwoeste woning in de De Kejrstraat den dood vend Korten tod later werden vier kisten in een gemeenschappeluk gr f neerge1 r fr tn vjiti h t ner n Michel man vrouw en twee krleine kinderen van respectieveluk vier en twee jaar V orden een laatste rustplaats op het stille kerkhof Een luVraak neergewor pen bom vernietigd hun huisje m de Voortingstraat en slechts weinigen bleven hun ontroenng meester toen famiheleden hiet een door tranen Verstikte stem afscheidswoorden spraken aan dit door bloemen overdekte graf Tenslotte werden op de Noordcrbegraafplaats grafw aarls gedragen d 22ange heer J v an Leen uit de Va I umstraat 31 en dr e leden uit het gezin Makkelie uit de Canphuysstraat nl de 45 jinge moeder en haar twee zoons van f9 en 5 Jaar Deze aangr jppnde pS htgheid bealoot de son bere eeks en diep onder den indruk veriKten de v le honderden die door hun tegenwoordigheid m hun n edelev n lijk badden gegevee d i doodwiakker Kort tevoren wa ook een droeve toet naar de ilgeMieene begjraafpisaU U H Bit de getrokken Daar werd hel stoffelijk overschotVean mej Ne ty Cun uit de Etadentoutatreat ten grave gedregen vtrWm Vit ht r vertefenwoewdigd dcHsr 4eB hirer J A de tmdnéier f tin StaJbei Bloewien vm pnh t tr ew nfr en rml rgcn dekter de baar Ba al Ii r fen ti had de irikiewamtaarts 6 et het rcr en vsn blotr 8E8CHIBBAARSTELUNO VAN BOLENBON AAN ONBERSTEtlNOE P EPE l lBRftN EN xramoiiwEBs In w cirenlaM aaa de gHUftete besturen étOen ém waMnttMRid secretaria generaal van het departement van Sociale ZUiken en de secreta risgeneraal van het departement van t ndbouw Viaaciiery waarnemende hoofdeu dier dep i tementen mede dat zu om gei e radenen at die wi e tet de tertake voer de in atri zijnde werklAoaen getroffen regeUag heblien geleid termen hdbbni kunnen vulden om goed t keuren dat aan de ondersteunde kteine boeren en tum bouwers die in poep b zijn gerangaelukt onder dezel voorwaarden als bij bmeu bedoeld regeUng gelden een koienixin wordt verstrekt Ier waard vw f T3 Ill A kteJRt boeren t tafnfcouwtm timm m M bezit atfn v r dehtm toe atane hne eeiheid brandstoffen klirnen tu n e iretr vooirboventiedoelden fcon in aarmerklngk ren SPORT BtlTENOEWeON C M E VAN OFN ll EDEBL t IK ARSCIBf BK SPURTBOND De Nel r and che Arbeidws pertbcnd n t erg steT a if H l ♦ een hun rgpwoan wngrie goHouden dat nr I m htmdard afgev a r4t d nu t hj s J fd ie g weri b g wcfii Beraadslaagd w 4 o er de r 1 kt 9 il e VI ric ii l 1 jaar gt e m d gHeu i nja jg zm jn en V n i iv De boftisvcori ttr de hr r A F Mul er gaf 1 u tttier e u T g over det st 4 v a z ken ei de ti i wikkr taf d r aaato f naandT R vf r bor d éte At dd ri U r p r 4 ir ligec bi jt y r vc w B s taa dis nt dei V4r e air pf ma a jM t ft i t rr nr jfider dwrejd fvt d £ i Ot r J eg 4 1 p ui n WMjw or tr de e rs plait de MPiaeht gevèaagd word Dw be grijkï psi t j n onge ft die t t trek fg hebben op de n e nri ea d c olw sr nafs iteeSd k i n rjiitft le n au oe tq mfiQlM vivoad ftg étrw IrerBre M Ö p r ver i i4i en htettt trwjcin j t vccdenng i£haiae iita effn ng v or ie ïbe4 vra Jeogd m organ 4a e naar vr c keuze oc opn ditin f vut er central iandel ke orfwtiMUe waartoe ati K Kedertaatt l w a tiaB de a on orgaitiaatw aao tHi teetreden Pexf ce rra epetMutiieti kan tfi ét na i i attebtikE tot bevorddri g van d iidiainrltike opvoeding arbt gestreefd i l wcrdt a naar teBseen vry spor vfTneT tas h n a e organisatie a ait p bq de n tie aa e st ctitir g tr at ordenec nwt d chamelQk opVeedrg Aa het ti t van zijr Bitteiu tttt ii spmeé de h r Mul er de a narcz gpn aar n et i war open a s d teekruatt W j moeten a uii beaidot prek mn betiog n ei e werfc d rg iu am hit an t ct 1 II i iHt btlaaf a var d Neder p oevolki Biuir m el b jj na r JU h or ig t oaa WMife m se e a beiderd h ii iigii g Baan wr r ep sp tker ojr sneéeweffeMig M taa at e afr n gel ENSCMAP Oébi UDl LtM b at De gemeentc veldwacht r vm Bunnik rfe heer F Meems heeft e r belangrijke histonsclie vondst gedaan Het betref een uijn uit den Romemsijien i d w lke M ceItenjk me asch g dpeitei k niet i nog gaaf gebeente wai tcvuld De 1 werd gevoneen i p tu m i meter diepte op een plaats waar drder kidinj van de Necteriarcsthe He demaatschi ppij oude fort ficaties orden wrgg utma Aanvankelijk wiMe de tsi Mèrais de urn aas hik Rukinufeiim van Oudnecen t 1t iden ten geschenke seve maar op verzMk vsn dr Vsn Hoorn conservator v n het Oudt t i kut t Sluseanr te I Utrecht el ft h j 7 j Vondst aan h t l rovinciaal Utnvhtach Genootachap poor Kunsten en Wet schappen g sébwlten IIONIEVWS tMmMkii OilMw 4 in s ii ckitik AttP au Wti ba t Mw der at tJ 6rtina MHm nMk fMM we Mi a W lke Bon LtvMBüUdblMHiMribatia ROOD Met 9 gcKBaimefde dubbele bo i e vaa het breedboBbockJei ipa i n kvood ef tMt $ mm aadtr hiead Elk der enkel hewwn 125 gram roggebrood et It gram ander brood voor d iwriedo vaa Oei t m 13 O tober met Z daccn extra geldigheidsdaiirl SUKP BON No I kM suiket geldig tot en iB t l l cleber NEEL BON No Tt H OM tarwebloem A laiwcm f h kwcltmeel f fVggeMeeai Mtgemeel of etrdj end bakmeei geldig tot en Biet 1 Novenher BOTER EN VET ROViH i t t en met U eaa d bflKerkaaH 25 gram boter geldte tot en met JJ Octrter I BO S S en 7 van de vetkaatti Ito gram margarine of 250 gr héUt geMVc tot en met 11 Oletelwr BON t aa 4e vetkaart 230 gr fl MMN B q vet et 250 giai Mee gaMif t m 18 OctoberK BOm 9 t m i vaa de vetkaartl Jü gram bolcr met 10 cent radiMtte per tS gram geldig tal en met It Octmber i nsoÊsm BON 3 VHêmM 1 na vl c eh b iahegrepen of een raat vteeschwarea Boa M Werd vleeaehwaren raataoea vIcMdtwatca gcUUg t m U 0 l M ci Md Mta ck extra BOSfCI H B ia a g geldig t M tSOel THEE Of KOtTtE BON Na Ut H MM ie 14 MBd kofn geh tot ea BMI November I rentoiEUM PETROLFrMrtC tttttê VI t I petroleum geldig van 9 September t m I Sovemheri UTTEXSWAREN BON isê gnte tnu f rUftemeel g el dig tel en met 1 Norvmjirt mus m n giam baver loat l fcaverrMkca f gort t gmttea ge Ug tM ea aiet l Nnvsmber BO BO if 109 gran maitena of gr oneel tt poddmgiweder teMhl tal ea amt 1 Nevoaber BON a J gram aMearonI f tenaicelE at ipaglwtti ifCtd let aa met I Ndtaiatar mo n m tu ut gl enlteM MMMep at Iff gr hmshogd p M U gr lacM aeep t fê gr aeeppooder èf IS5 gt ecpvleUteB of M gr teUwar hWNie WMilimIdielea of 2 gr cp geldig van J S t m 1 October boa geldt e li voor tetia pet EO draogiwaaeh BON a lid S gr aeuctbieep if i m nbe aeheerertm f ééa pat fPheerMep Seidlg fan SI Aagoila t m $ 1 Deeemi m Op ern boa ren rartsoea taUctoeep nmg verkocht wor Mi BMI stah toBetveep vaa d vaa ï i LEVERTKAAM Ahnaa ap h a vaa H JM tjt pat ha d per week BON a vadirkairt aag a aac v B 1 it ai ii w graepl It kg hoadeabrood gr A II 1 kg Idem groep lil t kg idem groep It S kg idem groep V 4 kg Mem gruep VI I kg Boa Ne 4 vocderkaart voor katten Iva I t m 31 October Vl kf katteabrood ïan d n dan i T S D c ani l t c t A IS OrmiM irmu iik t 1 1 pirljjttln IJ MN Civr b 1 uiiik S IS KRO J R t j i Ml t nd Wi uilen der dl N i l rirtrt n AJhP miootmum os m TJ arrc fn DuitMll 71 $ flr r r g II O a tojn itajlflt Nl n ANP s I p ormi xiek 8 O i eiicairt DuttKti n G r r 1 n mm Mot i tt iB fci Gf io oo i MJ Z fm m t ptam rt H I B rtcHNni KoajMrtl IIJ AW Amu r PrJ tt iftainolooKimill l J B ri b M Ontlach t u i w mtttm AV IJ B J et f i M a fi Wn © u M ZIS AVRO Al norli iil J AVia Ama io n oi kt opn SJt mtf ltm matK cn IM Crsmofo ui js tiVtm Jumimtrmamftm of lc to BaHwK SIS in conomlMlw Iml Ma AtlP mi s i Hrt a i rknevaart SJa fett t t J w ctiln en miÜMIi 5 BteftlMi KieiiMh t 0 2 foamniuufc J tau JSomerw MtSmmi n l yti eh air J jrt AWr KM Ct riift iii J u wwg agwla a n ir iooai iWi tJa lüw s iXi lfftam AMP Wi