Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

BliV EGSE V N m GOUDSCUE COOKANT r 8 OCTOBER 1940 No 511 Hoe kleed ik mij het beste V f ƒ D £ TUIN IN D£N HSRFST ia overeenstemming met mijn figuur en rnijn uiterlijk dellen aan schelle kleuren glimmenDe rokken moeten ruim zijn vooral de stoffen zooals satün en lamé groode klokrok en de plissé rok zijn zeer te dessins of strepen dwars verwerkt geschikt Voor een avondtoilet zijn Evenmin aan breede schouders groodraperies aan te bevelen Rugstukken te kopmouwen overhemdsmouwen ftl en heupstukken moeten vooral in spor te wüde klokrokken volumineuze tleve japonnen worden verwerkt bontkragen of breede ceintuurs Mant u v telpakken met korte jasjes bolero s ZAe s i Lr l of wude swaggers omvangrijke corsages hoog geknoopte sjaaltjes groote strikken of opzichtige byoux dit alles geeft een propperigen indruk Kleine corpulente van de z g gipsy style de zigeunerachtig uitziende effen wyde rokken met blouse van felle kleuren platte kraagjes heel wüde gallondames moeten mouwen en breede ceintuurs Odjc met Gifvy zich zoo eenvoudig mogelyk kleeden een langen avondrok geeft dit eeA zeer NA de velerlei raadüevineen met f P nte J van sportleven mooi effect Groote dessins en betrekr Jtot de fltS r r 8 ekte tmten jaen tenslotte swagger zUn eveneeni een betrekkmg tot de gelaatsverzor ponnen die eenvoudige strakke mouprettige dracht voor een lanA en gxng thans eemge adviezen n hebben met een heel klein kopje slankf dame 1 welke uit atsthetisch oogpunt bezien einig zakken eventueel een goed vi t ii i J venveel met het uiteriyk te maken aangesloten V hals De rokken mogen nfirf=t i jT f hebben als gelaats en huidverzorging wel ruim zjjn doch dan liefst verZ 7Tt v Het betreft de kleeding Er zün he werkt in platte plooien welke tmk n Een kleine en corpulente dame laas nog maar al te veel dames die weer nkt opzU op de hCe vTr 1 M Vt 8 een japon kiezen omdat dit model nu werkt mogen zyn Plooien maSn oTer yT LT VT veraiyden eenmaal mode is doÈh die zich niet het algemeen langer daar zy de tengf 1 lekhoogeren hoed kie eerst afvragen f die mode wel voor te lyn accentueeren Ook eef smfl T l T v5 T 4 Doch h r s i l k Voor kleine eor Allereerst iets over corpulente figupuiente dames zijn ren Over het algemeen zvjn corpulente ook effen stoffen dames lïiok nogal klein van stuk en te prefereeren m dat geval moet altijd worden gewat de mantels streef y naar strenge lynen die de betreft het spor Jengte faccentueeren en u niet alleen tieve strak aange laqmnmaar ook slanker doen lyifen sloten model is DlpjiBp eer belangr ki unt en men het meest aanbe katt cBt effect op velerleLftnanieren bevelenswaardig reiken Een heel prettige Een kleine en corpulents dame mag dracht vooral In iich bijvoorbeeld nooit tè buiten gaan het voorjaar en uan gecompliceerde en opvallende mojen herfst zijn de complets met of De arbeidsinspectie als schoonheidsspecialiste E EN ouderwetsch liedje vertelt van steeqveger en de smid ontvangen extra een smid die ondanks zijn zwarzeep maar ook de chauffeur van een te handen en dank zij zijn zwarvrachtauto de veehouder en de melker ten oogen Klaartje s hart stal En hij Voorts vallen loodgieters en gasfit drukte al was hij zwart kussend ters zetters en lompensorteerders Klaartje aan zijn hart Dat is alles schoenmakers slachters niet dë nu wtel heel romantisch en er zullen slagers en botermakers in de termen nog wel steeds meisjes zijn die al De arbeiders in de textiel en kunst heeten ze dan geen Klaartje meer geen mestindustrie krijgen meer zeep dan bezwaar hebben tegen een kus van schoolmeesters en ambtenaren erwijl een gitzwarten smid maar als de ziede vrouwen van visschers en haven len eenmaal gloeiend aaneengesmeed arbeiders haar man niet zwart be zijn of om het prozaïsch te zegge hoeven aan te kijken omdat zij zélf het paar getrouwd is dan begrijpt zwart zien Ook vnor hen die in de Klaartje dat een met roet bestoven hoogovens werken bestaat clementie echtgenoot óók niet alles is En nog voor velen meer Gelukkig hebben de autoriteiten aan Slechts de kantoorbedienden bede zorgen der smidsvrouwen gedacht roemd om hun welverzorgde handenen een extra zeeprantsoen beschitbaar en d wmkeljuffrouwen moeten trachgesteld vpor vullen arbeid Te begrijpen ten met minder schoonheidsmiddelen M m w Miica Bt iufiiicii iiju itjt een gurae öff niak Vervolgens boven den stoom heerlijke schuimige massa die uit van een ketel houden stekRnd maakt 7al h t rocnltaat I stekend smaakt zal het resultaat 2ijn aeer poreus weefsel Voor kleuters van vier Jaar Hoedje kraagje manchetten Het hierbij afgebeelde aardige garnituur bestaande uit hoed kraag en oianchetten is gemaakt van restjes getuite stof die de lappeakist nog opleverde Bij een blauw jurkje staat een ruit met blauw als hoofdkleur en enkele garnituur is bedoeld voor meisjes van gruiituur is bedoeld voor meisjes van vier jaar Het wordt langs den omtrek gebiesd met een schuin reepje stof vin de jurk terwijl voorts nog wat stijf lioaen en voering noodig zijn Fig 1 geeft de helft van den rand van den hoed aan en fig 2 den bol althans éa vijfde terwijl 3 de helft van den kraag is en 4 de manchet tig 1 en 3 worden in het midden tangs de vouw gelegd De bol bestaalt uit vijf deelen die eveneens van linnen en voering word geknipt De rand wordt tweemaal geknipt V3n geruite ïtof en van linnen NaA n aanknippen Als de deelen van den bol met elkaar ijn verbonden strijkt men ze uit en stikt vervolgens ook de linnen binnenlaag dicht waarna de bovenstof er iverheen wordt getrokken Naden op i lkander vast spelden De drie randen an den hoed stof linnen stof tot een ronding fluiten en op elkander rijgen buitenkant afwerken met een schuin iesje van effen stof of bij gebrek hierjan met lint De binnenste rand van den hoed die net een lijn op de afbeelding is aangeneven wordt op gelyke afstanden inteknipt en daarna naar boven om gelogen waarna men er het bolletje optikt Naad door een smal reepje beddeken eventueel met lint dat even ens op den bal van den hoed wordt uebecht in den vorm van een paar u es Tenslotte wordt de voering Mehtgenaaid enTasg en raiid omge oamd Kraag en manchetten worden 6 van lubbele stof geknipt óf krijgen een voe log aan den binnenkant Buitenkant itmatkaa met effea stof of lint J mant ls meteen klein Itggend bontkraagje van plat Ijpnt zooWs persianer etc Vbor het avondtoilet mogen geen volumineuze d aperieën ver uitgesneden decolletés of korte mouwen worden gekozen Het mooiste is wel een avondjapon van doffe liefst zwarte zyde met een driekwart of lange mouw ft Lange magere figuren Als tegenstelling de lange en heel magere dames Ook zq hebben met vele factoren rekening te howlelt Zy moeten trachten haar te groote lengte te maskeeren en haar figuur zoo voordeelig mogelijk te doen uitkomen Zij mogen vooral geen strepen in de lengte verwerkt dragen ook geen ranalle schouders of al te strakke mouwen Evenmin lange tailles of kokervormige rokken Dit alles doet haar nóg dunner en nóg langer schijnen Deze types moeten gedrapeerde japonnen dragen veel garneering met zakken eventueel oolf borstzakken Eén vri korte taille breede schoudeK en royale mouwen doen wonderen Wenken Lichte wollen klee dingstukken die op enkele plaatsen vuil zijn geworden kan men droog reinigen hetgeen veelal vlugger gaat dan het wasschen van het g heele stuk Men doet gips in een netêl oeksch lapje dat men dicht bindt en waarmede men in één richting over de vuüp plekken wrijft Daar na klopt men het gips voorzichtig af en borstelt de stof het Vuil zal dan verdwijnen Enkele druppels kamferspiritus toe gevoegd aan het water van bloemen maakt dat deze Veel langer versch blijven Zittingen vs n rieten stoelen die slip zijn geworden worden aan den binnenkant met heet water nat gemaakt daarna laat men het rietwerk in de zon drogen Kaarsen druppelen njinder wanneer men ze vóór het gebruik eenige uren in sterk gezouten water legt Daarna met een doek afwrijven Hardgewordcn voorwerpen van gummi zooals waterzakken gasslangen e d worden weer soepel wanneer men ze in een c tiosaing legt van drie vierden water n één vierde ammo meer De hoofdzaak is dat er of men nu dun is of dik vele manieren zijn om zich hier naar te kleeden zoodat men er toch op zijn voordeeligst uitziet cTot slot een waarschuwing gaat u in beide gevallen nofcit aan excessen te buiten is dat zoodra deze bepaling werd gepubliceerd de distributiediensten tallooze aanvragen om een extra bonnetje te behandelen kregen tteze aanvragen moeten zooals bekend wordeningediend door de werkgeveVs Nietj chter de distributie ambtenaar dochde Arbeidsinspectie beslis over hetal of niet toewijzen van een extra zeeprantsoen Want lang niet iedere werknemer valt onder den term sterkevervulling van lichaam of kleeding hoewel men in het algemeen grootesoepelheicl betracht Zoo komen bij kappers in aanmerking omdat zijvoor lederen nieuwen klant hun handenwasschen Nog steeds koipen er verzoeken binnen van personen die méenen m een uitzonderingspositie te verkeeren Het blijkt over het algemeen nog niet voldoende tot de bevolking te zijn doorgedrongen dat er gebrek heerscht Men stelt zich nog te j f ® op het standpunt Ik heb het nood dus vraag ik het Overigens woröen tal van categorieën arbeiders tevreden ges teld Niet slechts de kolensjouwer de schoor Nagemaakte slagroom Vie zal het thans niet in hooge mate op prijs stellen wanneer hij een of andere toespijs met slagroom zij het dan ook nagemaakte of een kopje chocolade of koffie met een heerlijke roomlaag voor zich geplaatst ziet t e kosten van dezen slagroom zijn gering alleen moet men er een weinig tijd voor over hebben 25 Gram bloem w orden met een weinig melk aangemaakt Een halve liter kokende melk wordt toegevoegd en daarna zet men deze massa die eehige minuten heeft doorgekookt op een koele plaats weg tot den volgenden dag Voeg er dan 25 gr suiker en een pakje vantUesuikcr aan toe en klop alles geruimen tijd met een garde V OORJAAR en iomer zijn voor de tuinliefhebster vanzelfsprekend de jaargetijden bij uitnemendheid dan immers prijkt de tuin in voUe glorie Desondanks heeft toch lee l ken muur schutting of niums ceranii m ai ook de herst zijn bekoring Hoe n i ff aan het oog te onttrekken Op plantS onaedJerT M u kan dan vaak het weer zijn en X heigrond is het raadzaam om dS moet we ze houden kruidig prikkelend de lucht om nlg rond te vermengen met fijn verkruiberge Zl h n mJ i i P maar te zwUgen van de prachtiie ld vochtig turfstrooisel De grond deren worden a Tal i t = Zi v rirr klf i En we behoeven in den herst zeker Tr f LTstafm T T n Be PottTzel r i 1 niet zonder bloemen te zijj Dahlia s pakte w rtlitai di f Gedurende de S zomiebloemen asters enVrfstchryl men l o al r et ót h f e geven we geen water sanfen bloeien volop De la tstgezaaide asters zün uitstekend geschikt om leege plekken in borders aan te vullen of op andere wijze uitgebloeide zomerplanten t vervangen zü laten zich heel goed verplanten Zelfs wanneer zü in vollen bloei zyn kunnen we w m M = n = J et vóór het plantenl Deze oude stengels kunnen w het Kamerplanten weer naar binnen 1 ® oo en Verschillende kamerplanten fiébben co nhX ade gepü tr m lr d e t den zomer buiten n den tum doorge ude van dagen dan fSh n g een t l P = e effect Ook is zoVn rLrvê sen Echeveria a enz Deze halen we heel gemakkelijk als s winterHénf ze met de wortelkluit opnemen of in r TL f l iu ze eerst goed ge najaarsstekken sneuvele we km potten zetten Voor ditzelfde doel zijn 5 Sd te hebbén A z a 1 e a i n d inen dan m de lente stekken nemen van ook geschikt Abutillon Fuchsia ame I j apan sche Aza lea hebde oude stammetjes ricana elegans Sedum spectabile La t JJ voorjaar toen de bloei Tot de herfst werkzaamheden kun vatera olbia e a afgeloopen was ingegraven op een nen we ook rekenen het nazien en ver Verschillende heesters bloeien nu TarV kamer euwen va étiquetten Als ü bü een overdadig in mooie warme kleuren We seven dez nlant n n i i f kweeker vaste planten of Ook bloeien nog vele doorbloeiende r6 i een oneêst okï vlr I H f hf 1 zen onvermoeid en rijk Opmerkens wef vorst fmoLt z i A ntlnV K étiquetten waarop de waard is in dit opzicht de helder kar toudrwr aU t moeelhk l L Jj Tf S = en In den loop van mozijrfro4e Zéphirin Drouhin ensTer waarvoor Te linf het voorjaar en den zomer zijn de e i rsi ïir rrZEèr f f t sssnü sew om de bloemvormmg te ffevorniet uit het hoofd kent Hebben we een gruene heg om onzen deren Zoodra de knoppen beginnen te Niet iedereen kan de vaak lastig uin dan moeten we die voor den win kleuren staken we de bespuiting en Latijnsche namen onthouden en de ter nog fens netjes knippen Een li zorgen verder alleen dat de potgrond rechtgeaarde ti nlieftiebster wiTtoch guster of hulsthaag staat aardig vochtig blijft Dan eerst mag de azaweten wat er tahaar tuto eroeu mits goed bijgehouden Ook buxus of lea in een verwarmde kamer komen Bovendien heeft het practisch u taxusboompjes worden in vorm ge zoo ver mogelijk van kachel of rawanneer ér byvoorbeeld s winners 7 V r tTVr T Pl verloren gaa September en October zijn geschikte v =Wmen weer eenzelfde exemplaar wU be maanden om coniferen naaldboomen ebt u tot oog toe verzuimd om stellen te planten of te verplanten De meeste bloembollen te bestellen wacht coniferen blijven ook s winters groen aar dan niet langer mee Bloembol Rijnlandsche Koolsla Men plant ze veel in groepen of on en moeten nu eenmaal maanden van afhankelijk van felkaar staand Coni te voren geplant of op glazen gezet 500 gr Savoye kool 1 kg aardappelen zout peper azijn 200 gr Op het oogenblik staan de knol vet spek 1 uitje b e g o n i a s Spg in vollen bloei Na De kool moet zeer fijn gesneden inde eerste nacmvorsten nemen we ze dobbelsteentjes uitgebakken spek gaarechter op snijden de stengels af en gesmoord worden op een kleine vlam ontdoen de knollen van de aarde en in een goed gesloten pan Aardd w z we moeten ze niet geheel appelen gaar koken warm houden enschoonmaken daar de knollen anders in plakken snijden daarna met dete veel indrogen kool het zéér fijn gesnipperde uitjc Begin October moeten we ook aan zout peper en azijn in een slabak dacht schenken aan onze p e 1 a r g o aanmaken en warm opdienen feren kunnen heel goed dienst doen om worden als u tijdig bloeiende planten Nog kast Klaartje haar smid dan in den goeden ouden tijd hun reputatie hoog te houden Een Deze tijd Serie Bij de n v v h H Bom i s een Deze tijd sorie verschenen bestaande uit vier deeltjes Hoe klewien wij Klis ia d C ii tijd Moe kleeden wij onze kindi ien in dezen tijd Mnder luseeren oii vernieuwen door haak en lireiwerk en Algeiiieeiie bezuiiugingsweiiKin voor dezen tijd Vooral let laatste boekje be it lal an nuui e wenken o er onderhoud van klrt ilirig en moiiliclen niillig ge hrnik v iii stufresten Zij geeft ook een reeept voor toniatonstaiuppot mon bakt in wat vet of boter een uitj e bruin of voegt hierbij een pond in grnote stukken ge inéden tomaten Daaiop legt men een pond rauwe aardappelen en laat allee samen gaar kokofi Door elkaar Stampen en op smaak afmaken met wat peper en zout Heeft ii een restje melk ap emelk of een korstje kaas over dan kunt u dit erdoor verwerken wiianloor het geheel voedzamer en snukclijker wordt Ook een ons geweekte toonen meegeknokt maakt dat u een stevigan maaltijd op tafel brengt Schillen van appelen zegt zij worden gftdiviogd en bewaard Zij geven een smakelijke thee Wil men appelen drogen dan worden mooie rijpe exemplaren geschild en vaji het klokhuis ontdaan met eoii appelboor In plakken snijden en op houten met mul bespannen ramen of in een lauwen oven uitgespreid drogen Be in huis wilt hebben Eén japon biedt vele mogelijkheden HET koopcn vai solide stoffen in treft niet aan tijd gebonden Is en weinig opvallende kleuren is waarvan de garneering bestaat uit wei s thans meer dan ooit aan te bemg opvallende knoopen en stiksels Vflen Zwart donkerblauw en bruin Bovenaan ziet men hoe er een kraa zijn voor den winter wel het beste zij je van geruite wollen stof op is ge bohücven heelemaal geen eentonigen hecht b waarvan ook de moderne indruk te maken omdat er kleurige tasch is gemaakt welke eenvoudig van details dp kunnen worden aangebracht uitvoering is De overslag wordt met Wil men een japon vermaken dan is drukknoopjes over de ceintuur geslohct noodig dat men ze eerst heelemaal ten terwijl het inwendige van de taschuit elkander tornt daarna afborstelt en met een rits sluit Het kleine zakje opgrondig haziet of er geen vlekken in den bovenkant is zeer practisch voorzitten In het laatste geval verdient het het bergen van tramkaart e d aanbeveling ze te wasschen Wollen Rechts c is er een piqué of zUdenweefsels bv in een aftreksel van houtcrêpe garnituur met groote steken opzeep daarna goed sprfelen en onder geregen Verder geeft a een los vesteen vorhtigen doek strijken Pracjtisch te zien in een afstekende kleur b v vanis het om een grondpatroon tenten fluweel terwijl d weer een andermaken aah de hand waarvan men bemodel kraagje heeft en een breedestaande japonnen kan moderniseeren ceintuur in keursmodel Men kan er Wat de keuze van kleuren betreft besmalle linten aan de rugzijde aan heoh hoeft men niet al te angstvallig te zijn ten die van voren worden gestrikt indien het een combinatie is die bij doch aardiger zijn knoopjes en lusjes zwart moet worden gedragen Behalve op den rug het altijd gedistingeerde wit kan men Men ziet de mogelijkheden zijn vele zelfs fel blauw i cel groen en rood voor Men kan zelft met weinig middelen de details aanwenden terwijl bij bruin een yer apSrteftect verkrijgen dat een o a olijfgrocn erica jade wijnrood perslonlijk cachet geeft aan een jmm terracotta passen Couponnetjes welk van een uk De schets geeft enkele mogelijkoverblijven tot 90 cM mogen zon heden aan om één enkele japon er telder bon worden a eleverd evenals ver kens weer anders te doen uitzien Links schillende gameewitoffen Hierdoor waren In zakjes van kaasatof of ander een aardige japon van zwart wollen kunnen we er best voor zorgen dat I georgette die wat kleur en model be onze japonnen afwisseling bieden 1 1 An m al Kix ntiVA iannnnan ar l Al j u