Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

GOUDSCHE COUBAHT Donderdag 10 October 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TH J irg f Wo 2M48 diecteiu w Tisreit Postgln iSMO Bar Markt 31 Tei 2748 om ITan Japen de Anierikaansche vloorweerstaan Japans vloot is bestemd voor de ver dediging van het land en van Azië Duitsch4toliociiisch offensief M het Nabqe Oosten Om het Oostelijk hekken der Middettandsche Zee en de oliebrormen bij Mosoel Svenska Oagbladet wVit in aai bericht ait Londen 9 de bcwirgdheld hl Engeland ver een beweml Daltieh BaUaiaiadi affemdaf 4b het Na Je Oosten De eorresponOcnt sshrpt Valt Egypte en M Sneahaaml dan la Vaieatfaa enhoodbaar a zün aan de Ettgelsehe vloot da rie 4pant eat n eww wmê Aa au ideh la het GesteUjfce bekken van d JMlddellaadnlie Zea niet ham handhaven Het rechtstreeksche gevolg van een loodaaige ontwikkeling moet zün dat de asmogendheden ongehinderd dea toegang tot de i ka a wlenmbn inai by Moioel krQgen Ook IQkt het t éilfehMhflf vt TnkQe te iJtMt H voldoende tegenstand te bieden Zeker is dat 8e anaegeMdheden xkA dan een veiUg vaarwater voor de van Bakoe komende i naiiiehe yetreleMB dW de DardaneUen kannen versebaffen Ten shrfta wflit het Zweediehe blad ap het Jansrte artikel van het Londeasehe blad Observer waarin MterUyk atond JBngeland moet alles ia bet werk steUen om Egy den Seedan tm Paleatina aaa beide tijden van bet Saeakanaal te hondai want d aldaar itaaada treapan lUn niet sterk genoeg en de toeatand geeft aanieidfaig tot bezofgtteid WU moeten uiterst krachtlga versterkingen zoowel aaa maaneo als aaa naebine staren vooal aittUerle Ovor fton ontvano van don viciotlK uw imis 1937 Is ni t v ol Iwkend PÉTAIN Foti thief DE STRATgQlSCHE BETEEKENIS VAN DE 4 n jHïiiM3eai=iwa3 JMMacMKZir cHacncHKziTooon MmNHOET MmiocMcsMiMie LAVAL f Foto archie 1 door den chef der persafdeeling van het vicepreaidlum Monligny gifschreven en bevat tal van onthulUngen over de rollen welke de voorzitter van den S iaat Jeanneney Her j riot en de president der republiek Albwt Lebrun bij de ineetstorting van Frankrijk gei eeki hebben Het behelst het onwe gi are beftrüs dal I Cbrutt d partanentsieden die aao board van de Manilia gevlucht waren I heeft ff u a en dat men hew zelf sfediis met moeite heeft kunnen wewbouden de i triht naar de kote fem maen V P B corretpondent Tokio October 1940 N u de inogeUjkheid van een oorlog tuaschen Amerika en Japan met den g nader kant rU de vraag Hoe tetfc il d Japanadie vloot Wat k t rf teerent Kan za ïidi tod mem metMi m t de AmerikaaiMChef Op deze vragen zouden ilecbta enkele ingewijden kunnen intwoop en deze ingewijden zwijgen all het graf Er hangt een Ktooiditogbare luier van gehelmzlnnlgtieid over d Japansdie vloot Tfaar aanleiding van het Duitsch ItaJiaMSch Japansche driemogendhtdenm lng zlJn d Amerikaansche Uiden beg inen die kMisen van de V S bij een eventueelen oorlog tegen Jipan ti te meten Natuurlek zün zlj iltarbU begonnen met de sterkte van den Amenkaanschen vloot in den StilIm Oceaan af te meten tegen die van ém Japansche indien een gewapend waflict mocht uitbreken De cyfers die ilj iam lezer voorzetten zün aan den iMopvollen kant zooA eenigszins te begrüpen i doch zijn zU in overeen banning met de werkelijkheid Dit if I t k de vraag Wl ieti te zeggen heelt over de hskte van de Japansche vloot heeft int i akkelilk genoeg als hU opiioudl by het jaar 1937 Maar daarna til 1837 heeft Japan zich vrijgemaakt van d banden waardoor het gebonden n m heeft de vlootoveieenicomsten Mi lgi Tot op dat oogenblik hield m nitta gdielm miast en ook wel o er iffa uitbouw vmï zijn vloot lumage bqpimtaering bewapening wtnlen nauwkeurig opg even Ha 1M7 echter hangt er een dichte ihiler over het vlootprogram van het MA iw d SiJMnde 2Son MM n CDk authentiek cUfer ia Mw btkMid geworden Men tast geMi In het duister hoe veel pogingen k a aangewend om achter de UCtwid te k Mnen Doch de JapanBtll zijn een volk waaraan het bewa i een geheim en nog wel M dM de nationale verdediging ladtt ten volle üiJ evertrouwd i pu stre Boi httielide ém u ak Troef er WKAMa l Vl 8 t lenige waaisaan men houvast W b het feit dat Japan nog het iKfc doel nastreeft als vroegCT d w het doel waarvow de Japansdie by een conflict moet dienen vröwel hetzelfde is als in 1937 Engeland en Amerika het daar niet eens waren heeft JaiMin het verdrag opgezegd Het R n vrUheid van handelen terug genomen ofschoon dit kostbaar en gevaarlijk was Het voornaamste doel van Japan was den vrede in Oost Azië te waartxvgen ea de vloot slechts te bestemmen voor de verdediging des lands en van Azië Daarom heeft Japan steeds de waarde ontkend van de z g aanvalssche pen d w z van die schepen welke in het vijandelöke gebied konden doordringen de vijandelijke vloot konden verslaan en dan weer naar hun basis konden terugkeeren Terwijl bijvoorbeeld Amerika steeds grootere schepen ging bouwen met een zich uitbreidende actie radius en deze dus systematisch in staat stelde den geheelen StiU Oceaan meermalen over te stelcjn en terug te keeren heeft Japan daarentegen voortdurend pal gestaan voor het denkbeeld dat zijn vloot uitsluitend moest dienen voor het gebruik in eigen wateren Dit had tot gevolg dat de schepen ook van een sterker pantser konden worden voorzien ten koste van de actie radius zoodat zij tegenover een eventueelen aanvaller bij gelijke snelheid een grootere gevechtswaarde bezaten b de Japauche vloot onovenmncliifc 7 Deze Jhoogere gevechlswaarde van de schepen de voortrefteluk geoefende equipages gebleken bij den oorlog in China bij de landingen in de Biasbaai en voor Kanton staan het Japansrfie volk volgens Japansche opvattingei er voor borg dat de Japansche vloot in het door den ministerpresident Konoya kort geleden uitgestippelde program onoverwinnelijk zal blijken De Engelschen en Amerikanoi kunnen zich troosten met de gedachte dat de vroe re verhouding 5 5 3 voor de Japansche vloot ook thans nog opgaat vooral wanneer de Amerikaansche vloot er in slaagt zich te vereenigen met de f gelsche vloot die haar basis heeft in Singapore Doch d Japanners weten dat hun vloot voOT hun behoeften voldoende is en dat zij zoo noodig over een uitgestrekte ruimte van de Aleoeten tot Singapore eventueel plaatsen geioeg sou weten te vinden waar zij door den Amerlkaansch Eingelschen omsingelingsring heen zou kuni en breken E n wanneer het zoo ver mocht kom i koestert men hier natuurlijk de verwachtiilg dat zü er ook in zou o enrscHC vLOonrzuNnMTeN raANscHE A iW nKAA aCHC vs jAnwacMViooisr£u uNT MBTSCW VITALE slagen de vereenigde Amerilcaansch Engelsche vloot te verslaan Hier is echter eenige twijfel zeer zeker gï rechtigd H zou later zeer goed k inen blüken dat de Japannem hm wenschen voor werkelirkhedeo Im ben genomen De Birma weg ah lorit 6g het Japaitsche kfuit Va omen mtlitoire medeteerfcffl De opmarsch van de Japanner In rransch Indo China heeft ten dod s voor Tsjang Kai Sjek zeer belangde spoorlijn af te sluiten die van wllphong en IJanoi door het gebied an Tongking naar Yoennan in CMaar leidt Door afsnQding van dezen eg wordt Tsjang Kai Sjek beroofd wn den toevoK van materiaal dat te rater over de Chineesche Zee en de QeM van Tongking naar Haiphong wtad gebracht De opmarsch der Japattn s geschiedde na overleg met de regeering te Vichy Van Fransch Indo CWneesche zijde zijn derhalve geen vMtWsingen te vreezen Daarentegen ntoeit er groot gevaar voor een crisis ia het Birmagebied Fransch Indo 3ifaa grenst in het Noordwesten aan Bimia dat met een oppervlakte van eOMOO vierkante kilometer en een bev Aing van 13 millioen zielen de grootste provincie van Engelsch Indië vormt Ook door het gebied van Birma voert aamelijk een spoorweg naar China Deze begint bij Rangoon ongeveer 1009 km tei Zuidoosten van Haiphong en bopt van de golf van Matabui eentt fOO knooppunt Mandalay om dan kaar het Noordoosten af te buigen en ÏOO km verder de hoofdstad van de pr vincie Yoennan te bereiken Deze spoorweg js tijdelijk voor Tijang Kai Sjek afgesloten op grcmd van een tusschen Japan en Engeland gtskiten overeenkomst Dit was een tegemoetkoming aan Japans verlangen om levering van materiaal aan Tsjang Kai Sjek té voorkomen Thans echter is er emsUg tsxAe van zooala men weet dezen spoorw op 17 October weder open te strïbaa En dit is als het ware de lont l h t Japansche kruitvat braigen Ia tet verdrag is weliswaar overeengdaaWB dat deze heropening eerst kan platfs vinden na voorafgaande beapreünif doch Engeland schijnt zidi Uecaan niet te willen storen In Japan ziet men nu met gespannen verwachting uit naar deze beloofde bespreking De Japansche pert neemt een koele houding aan dodi daarin valt een bedekte bedrnging niet Ie miskennen Tokio schijnt vastbesloten zich niet op de teenen te laten trappen zoodat de ntogeiyfclieid bestaat dat deze spoorweg aanleiding zou kunnen worden tot de gevteelde uitbarsting in het Verre Oostou PETAIN OVER FRANKRUKS JÏATIONALE REVOLirpr Nationale buiteitlanil sche hiërarchische binnenlandsche politiek HET NETELIGE PROBLEEM DEB BANTSOENEEBING Oit Vichy wordt gemeld dat maarschalk Pétain Woensdagavond een radiotoespraak heeft gehouden waarin hij uiteenzette wat de regeering op verschillend terrein tot tand heeft gebracht en sprak over den arbeid dien Frankrijk in de naaste toekomst zal hebben te verrichten In minder dan ZC S weken aldus Pétain is een geweldige hoeveelheid wetgevend werk verzet zooals de herziening der naturalisaties de wet over de toelating tot zekere beroepen de ontbinding der geheime vereenigmgen de bestrijding van het alcoholmisbruik de gezinssteun en de hervorming van iiet onderwijs Dit is de eerste en meest dringende arbeid der regeering geweest waarbij vaak met oude gewoonten moest worden gebroken en particuliere belangen geschaad moeiten worden De regeering heeft dat ecuter gedaan in het besef van haar plicht en in de overtuiging dat het Franiche volk de daden der regeering juist zal achten Ter bestrijding van de werkloosheid heeft men beslotett tot het doen uitvoeren van gni openbare werken Groote credleten zijn beschikbaar goteld Daardoor wordt duizend ariMMen het dagelijksch brood verzekerd n tevens de productiekrscht van het land vergroot De moeilijkheden zullen nog zeer groot zijn H kan slechts in etanwi handelen en dan innisca wenïcfa koesteren dat een zoo groatKdieepgch m Milke oploMing woirit gevonden voor een vraagatidt dat vaar de geestelijke ea maatodmppilVha ga ndhetd van het land van hrt grootste belang ia Verder zag de t ciag geplaatst voor het netelige probleem der rantsoeneering Men lieeft niet getradit de wreede werkelijkheid voor de Franscheo verborgen te houden Men moest van alle Franschen de grootje beperkingen verlangen en men heeft van allen gelijke offers gevraagd Pétain de Ue voorts mede dat UI Donderdag een boodsAap loa nltvaardlgen waarin Uj den Fransehen lal laten zien wat de beginselen van het nienwe regime moeten zijn nationaal ten aanzien van d boltcnlandsehe politiek hiërarchisch voor de binnenlandsche politiek In deia bosdschap tal men de groote U n n der naUoaale revolntie vinden 0e ia een nieuwe grondwet tollen worden vastgelegd Bü dit vemieuwingswerk moet het geheele publiek l elang hebben omdat een herbouw niet blijvend kan zün zonder de goedkeuring wan het geheele land Deze faerlx uw zal dus in vertrouwen en geloof geschieden Pétain deed een beroep op Parijs zich energiek aan te sluiten bij het vemieuwingswerk der regeering en vooral dengeren te hulp te komen die in een harden winter nieuwe beproevingen zullen hebben te doorstaan Tenslotte deelde Pétain mede dat 3 millioen vluchtelingen en 2 millioen gedemobiliseerden naar hun haardsteden teruggekeerd zün Het grootste deel der vernielde bruggen is weer voor het verkeer opengesteld het verkeer is vrijwel geheel hersteld HET TIJDVAK VAN U fvm TOT M JULI Eerlang zal in de drukkerij van de M o n i t e u r welke eigendom is van den vice premier Pierre Laval een bodt verschijnen getiteld De waarheid over den tüd van 10 Juni tot 10 Juli zoo meldt T r a n s o c e a n Dit boek werd in opdracht van Laval niën te nemen Laval heeftiden correspondent van Transoclean ontvangen om hem ete eersten blik te gunnen in dit boek hetwelk liü beschouwt als een bew s dat bij de ineenstorting van de oude Frajische politiek hij alleen het geweesï is die door overleg met Duitschiand een beteren tijd voor Frankrijk en Europa heeft wilkn doen aanbreken Met markante waorden wees L val rf nog eens op dat hij een beteren tiJd voor Europa na den nederlaag van Engeland gewaarlmrgd ziet een nederlaag welke hij even hard verlangt ais de meeste Europeesche staatslieden die l egrepen hebben dat men de geschiedenis niet kan omdraaien en dat veeleer gestreefd moet worden naar een eensgezind Europa met uitsluiting van Engeland NIEUWE AAN VALLEN OP LONDEN Veertig districten doelwit Vo eu te New York oatrmgen bericbtea over de Daiis c aaavalteB in den afgekMfwn utclit s op 40 Londenscke disftricten IxHnnen gcworpea Tal r e gcboawen lija getnrffeo waardoor er era aantal dooden en gewimdca ia Hoewel de Dvit clie vliegen ook steden ia het Ztl dwestea en bet Noordweaten hebben aangeTallen waa de f aanval op Ltmden gericht in Wales zijn bommen geI Vroeg ia dea ochtend Londen na eea xeer kwte mst c nieuw aangevaOea DE IN LONDEN AANGERICHTE SCHADE Over de schade welke de Duilsche bomaanvallen deze week m Lonécn hebben aangerioht meldt de D a g e n s Nyheter dat aa het parlementsgebouw en het voor het HongerKnis staande staridljeeld van Richard Leeuwenhart bpschadigd ziin zoodat de ruiter niet tneér op z n puard zit Öok de klokkeloren van de Big Ben is door granaatscherven licht beschadigd en nabü de Westminster Hull het door Willem den Veroveraar opgerichte huis sloeg een bom in die aÜB ruiten deed springen Ook in het Lagijriuis zyn in de gangen en garderobeit spcffen van schade te l espeuren Toen de bommen in de buurt van het Parlen ientigebouw insloegen waren alle Lagerhuisleden veiligheidshalve reeds naar den schuilkelder gegaan welke rreds ten tijde van Chaiabei lain was gebouwd BRITSCHE VLIEGTUir eN TOT OMKEESEN GEDWONGEN Over Nederland komende Britsclie bommenwerpers zun in den afgeioopen nacht hier en daar jovcn Duitsch gebied verschenen Reeds in WestDuitsChiandfwerdm zij gedwongen hun koers te vc aaderen enkele plaatsen vielen il mmen die geen militaire schade aanrichtten aldus het D N B VUF BIHt8C E VUEGTDIGKN NESKOKKAALD Gisteren tegen den avond zün aan de Fransche kust drie Britsche boounenwerpers van het type Bristol Blenheim door Duitsche jagen neer haald Bovendien verloten de Engelache gisteren by Iwditgevechten boven Zu dEhgaland nog twee jegeis i Duitsch toestel wordt verraiit NOG MEER NEDERLANDERS GEARRESTEERD Aantal tot 130 gestegen DB INTEBNEEIUNG VAN DCITSCHEBS IN INDIE 1Set aantal pemwan dat desw dagen ter vergelding van de behandeling van de Dnitschers ia Nederlaidaeh Indië is geiotemeerd is tot 139 gestegen In de komende weken tnllen meer interoeeringea plaats viade indien geen berieh en uit Indië worden ontvangen aver éen wijziging In de bonding van het gaavememeat aMaar Aaa Dnitscbe zijde heeft men echter ai nM de hoep oi ageven Ait aMnns taa deale aaa de Oaitaehe ▼ erlangea tal worden voldaaa Axirdat ia de behandeling der Dnitsehen een aanmerkelf e vernebtiag aal worden gebracht Bet lot van de personen die ihaaa voor intemeering vreeten hangt dan ook van het Indische goavernement af aldus wardt alt De Haag gameid BUITENLAND AMERIKA HET CONGRES BLJJFT BIJEEN VLOOTPERSONEEL IN STILLEN OCEAAN OP VOLLE STERKTE Ofschoon de zitting van het Congres thans reeds langer dan negen maanden duurt heeft het bestuur der democratische fractie in het Hui van Afgevaaitligden besloten voorloöpig van een verdaging af te zien Ook de Senaat is niet voornemwis de zitting te verdagen doch wil van heden tot 18 November eike week ge i arende drie opeenvolgende dagen geen vergaderingen houden De minister van RIarine Knox heeft medegedeeld dat het personeel van de vloot die thans in den Stillen Oceaan dienst doet onverwijld op volle sterkte gebracht wordt door oproeping van nog 4200 man Tot dusverre l edroeg de sterkte der bemanningen 85 procsnt Men wil verder 31 hulpschepen verwerven a imiai n K MWMMM W a a ami W8 i i w a ioh et tHaoH ZwB op 7J7 onder 1 5S Maaa V 16 32 imder 2 47 Mea is verplicht te rwdnistcrea raa nMUoadergiSwg tot Laotaanw W roertah BNMtea aar aa aoatoamr ing oafartoitw warimt MHaaMBMHMawannMimMMiMiwMHi