Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

DONDERDAG 10 OCTOBER 1940 wumt auo niet oaeer voldoende voor de leni ononiische en industrieele systeem Voeden zijn niet op de ho te van de verai dering die inwendig tot stand is gebracht noch van het temperament der openbare meening van dit land VERTREK VAN AMERKANEN li ïiet staatsdep rtement te Washington wordt bevestigd dat den Amerikaanschen staatsbureers in het Verre Oofeten aangeraden it de zói e der mcgejyke gevaren te e laten De waar ociuwing heeft hoofu jkelijk betrekking op vrouwen en kinderen benevens mannen die niet door dringende ken ih Japan China Hongkong Indohina Formosa Korea Kwantocng en antsjoekwo gedwongen zyn op hun sten te blyven triTEENZETllNG VAN ROOSEVELT In de persconferentie van gisteren heeft president Rooseveit het gerucht tegengesproken als zou de Amerikiansche regeering haar troepen uit Sjanghai willen terugtrekken De vraag of de onlangs aangekondigde vorming van een eskader voor den Atiantischen Oceaan gelyk staat met de opstelling van een tweede Oceaanvloot beantwoordde de president ontkennend Op de vraag dat men met den commandant van de Stille Oceaan vloot admiraal Richardson en met den vroegeren clief van den admiralen staf thai s gouverneur van Portorico admiraal Leahy besproken heeft antwoordde Roosevelt Wij hebben kaartenmatenaal bestudeerd Ook sprak de president het gerucht tegen dat de Amerikaansche regeering betrokken is bij den aanleg van een spoorlijn door Mexico welke ak reserve moet dienen voor het PanamakKiaaL VE BOD VAN UITVOER VAN KOPER VIT CANADA Uit Ottèwa wordt gemeld dat Canada een verbod voor den uitvoer van koper naar niet Britsche landiM heeft uitgevaardigd Uitgezonden xijn de Vereenigde Staten vpor zoover dMff koper noodig is voor het uitv rea van Engelsche oorlogsorders Ofschoon In deze verordening Japan afiet aeen woord genoemd wordt bestaat r in dat JFapan ep de knieën zm WOTdeniwelinceUrAte krimcB te Nfw York gebracht door atsnoering der econo geen twyfel dat het uitvoerverbod mische aderen welke zün nationale ha rfd2Kkelük tegen Japan i gericht door de Engelsche regeering was afgewezen met het oog op een r elijke crisis in het Verre Oosten Op desbetreffende vragen heeft staatssecretacB Huil geantwooni dat hij niet wist wat de Engelsche amtiassadeur daarmede heeft bedoeld daar geen bijzondere ontwikkeling een nieuwe crisis doet opkomen OpgctcceBhcM ia Tsj igUng De in Tsjoengking verschijnende dagbladen zyn opgetogen over de heropening van den Birmaweg en ovet het Amerikaansche bcivel tot evacuatie van Amerikaansche ondeiflanen in het Verre Oosten Te Shanghai üit Tsjoengking ontvangen berichten melden dat de bladen aldaar een Eti gelschAmerikaansche oöensief tegen Japan verwachten waarbü zij wijzlen op de gelijktijdigheid van de Engpl sche en Amerikaansclie maatregelen Japaascbe pcrssts De Japan Times schrijft ovei de heropening van den Birmaweg o m het volgende Men kan zich nauwe lyks voorstellen dat deze groote in ternationale weg geopend wordt net eenigerlei ernstige hoop op versterking van he zwakke Tsjoengking De eenige conclusie is dat de stap Wordt genomen door de Britsehe regeering als protest tegen het Japansche plan voor een nieuwe orde Evenzeer is het duidelijk dat dit protest ingediend wordt als eerste uitdrukking van hetgeen thans aan het knstalliseeiren is m de raadskamers van Ixjnden en Washington Het is bijna voor de hand l end dat deze pohtiek omgezet zal worden in economischen druk op dit land in den eenen of anderen vorm Het kan wellicht alleen noodig zyn om er op te wijzen dal de Amerikaansche en Britsche pogit gen om economischen druk uit te oefenen op Japan nooit succes hebben gehad en nooit wyziging gebracht hebben de Japanache fundamenteele politiek van den opbouw eener nieuwe orde Ook is het met waarschijnlijk dat dit thans het gevel zai zijn Buitenlandsche tbiatsiieden die nog steeds denken Niemand kan in t wijf el verkeeren om ïrent hèt standpunt der V S inzake de opensteiiing vop den Birma weg aWusHuH fconomisihe érvk op Japan door Japan limes ChurchiU betreff Kle de heropening van den Birmaw heeft staatssecreinj taris Hull verklaMd dat de regeering der Vereenigde Staten zich van den BBnvinf heeft uitg iroken tegen de sluiting van dezen weg zoodat niemand in twyfel kan verkeeren omtrent het standpunt der Vereenigde Stat De IMtschi mnt len op Eiland STORMLOOP VAN HET LUCHTWAPEN OPLONDEN Oté eer ache idtne andere kaatsen met hommmi be oakt È nstige schade mm fahrie mmgerkht HamlMirg en Ikfmxmm ecoOTS S AH o niMtasKs SVSBCN Naai daar het 0 NJB wordt medegedeeld zyn fabriekt Snstanatiei in ea ZuidEngelsehe stad door met succes UitsevoenSe Duitsdie bombardementen aoo zwaAr beschadigd dM ermede gerekend üient te worden dat z langen tüd buiten werking ïulten zijn Bij een aanval ontstond een ludttgevecht waarbij een Spitfire machine wèr neergescht ten Tydens èên gewapende verkenningsvlucht heeft gisteren een Duilsch vliegveld eo fabriek in midden Engeland met zware botnmen bestookt Vip scheiden gebouwen van het abririËtcomplex kregen zware voltreffera Een Duitsche bommenwerper heeft zich gistermiddag in een vermetele aanva svlucht van geringe hoogte een fabriek nabij Stafford gevwirpen De zware bommen drengen irt tx mtzaggelijke explosieve kracht in bet hoofdgebouw en de bijgebouwen Machtige gebouwencomplexen werdeai door geweldige ontploffingen letterlijk de lucht in geblazeo BRITSCBG VCJEGTOIGEN EN VESSPEKR1NGSBALUM4S NEERGESCaOTfiN Zestien Britsche vliegtuigen en drie versperringsballons zgn eergisterai door Duitsche jj gers neergescfaotoi Een keten Vaa Engetedie versperringsbalk ns is door eenige Duitsche jaditloestellen aangevallen en achter elkaar stortten driebrandende omhulsels omlaag Bü luchtgevechten die ziek speelden boven Londen en het Kanal zün alleen al 11 Spitfires neergeschoten Drie Duitsche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd By de Duitsche aanvallen in den loop van den aadit viel het den piloten der Duitaclie bommenwerpers op hoe slecht ket Britsche luchtafweer werkte Ondanks den helderen nacht waardoor de tiéfkans grooter werd konden de Duitsche gevechtsformaties ong inc erd hun bommenlast op de aangelopen plaatsen neerwerpen Slechts eni ele Duitsche toestellen vertoonden geri e sporen van granaatsplinters m oi cmIw iware banbèrdementeii ia kader VM de MriMoitofHte namdieii op KngeiaBÜ tsten elgCTalleB aldus DJ1I3 Ba nR fabrieken en ravltaillMrlac iA Ullatie werden het ttaebUtbr vaa 4cn averbiiideUIkcn dMsdovp m bet Bultsche iieMwi4K MM eooplNiWaeUJitc kracht werden deze aanvallen ouk M kat aaalNiiM nw e daÉttnmit Door de weisrtgetteWheid begunstigd werd gedurrasöe den nacht op Woensdag een reeVi voor de oorlogvoering belangr uke doelen met bommen van het cwawite kaUber botookt In het Noorden en Noordwesten van Londen 2 twee groole brandhaarden oht taan In het centrum van de stad 4i n vier nieuwe kleine branden ontilaan Huim 300 000 KG ontplofbare stoffen tijo dien nacht op Londen geworpen Een electrische centrale werd door een voltreffer volkomen verwoest Een reusacl tige steekvlam werd mUIen ver door Öe an Öere thiitsche machinjes waargenomen Andere treffers raakten e i r atjtton en de spoorlijnen BBIfTSCUE TRANSFORTTREIN VERMELD lAu Twee Jiluitsche gevechtsvliegtuigen hebben ii dcn nacht op Woensdag met vensciieir ene voltreffers een heclen Britgchen transporttrein vernield Een gevechugroep merkte op een station em laf ktrew op van ruim 20 wagons Twee Dmtsch REl TER OVER AANVALLEN md in het Ve HT vonrratfit De heropening van den weg d lor Birma vormt het meest besprol buitenlandsche politieke vraagstuk politieke kringen te New York geeft als a nteeolng te kennen tot do Ver Suten Tsjang Kai Sjek n neten helpen en Japan noeten hinde en zot der daardoor rechtstreeks in ten oorlog met Japan te geraken Van Amerik isnsche 9de tioort meenin verkondigen dat Japan in stai l is elders oorlog te vi zoolani Tsjttng Kai Sjek nog biedt Men hoopt dus zoo men or Tsjang Kai Sjek Ie teven Engeland te helpen en I ng i van de Ver Staten by tifekHen van grondstoffen uit lands Indiê te behartigen aan Amêrikaanschef zQde n heropcfiinc van iBen bezsvuir In n men erop dat de E n de Awstrali fa minister RuU wi in het d arfament v a ftut ii Zaken itvoeri bespreking voerd zi 1 met den admiralen én 4 MHBMdMt van d ImaBM irloet in dm Stillen tA nv BfMSi Ie em evii ea meren 1 en eht het iaimim gctioleii iat versdwIAne van d Amerikaansciie 5iet po CA AwiAntliS tul VaUiriag raa tbOL r aa xlen van de aMdcd eUna n o ï den nacht op Woensdag strekten de Dtiitsche aanvallen zich over groote gebieden uit aldus Reuter Op met nimdtr dan vijftig plaatsen werden vijandelijke machines waargenomen Het hoofddoel vormde evenwel het Zuidoosten en Zuidweaten De voor tanden fcettewKie toestellen vlogen voor middernacht hel land binnen en wel in golven viin omstreeks 30 vliegtuigen die ïich in formaties van vijf plnsten en later toen zii Londen naderden afKWiderluk de ktad aanvielen Men vernetrot dat een bom die tudens de lychtsanvallen uitgevtorpen werd en in tie nabijheid van Westminster ontploft verscheiden ruiten van de bdU vernietigden en Sn het parle mentegebouw het instorten van met elwerk veroonaafct heeft In Zuiowt Eng l nd tija eveneens bontm uit ptworpen en enkele afaonderlii aanvallen werden op eenige ander deelen des lands gedaan In Londe en In de voorsteden yn verscheiden m ande wHttaan Een zeker aantal hüiiten alamede induitrieele iMitallatiM zun beachadigd Buzond rhedon c Titrent het aantal slachtoffers zijn nogMiet be chikb r Men vreest dal een ichtonlplofbaw ham die een deel vto een gebmm te Lenden eheeJ ferwoe tte In en Jad in Esseyls een zeker Mital huizen bes h dii d Op verscheiden andere plaatsen zijn evenews hui BI AANVALLEN VAN GISTEREN Gistermiddag zijn enkele lichte temnMiivwerpers opt e tteg e ii voor aawiHiM le vci CBsalBg beven hM den en Zuid Enge Vand Op een viifgv d M 4m MMsvh id vaa IjObden wierpen xü verscheidtMi bomxneti Sen asMital halleh en on4erli n Bf VCtd gc i eB o v t ieM £ en vtHttiilg kóa een voltreffer ylMtMn op de gasfabriek vaa en twi u de £ 0 kust van Atgeümi Sen ndefe bomnuwwerper wierp veneheldene bommen op een 1b e i haven mm de Ootfltiat liftend fc fvè üi iichip Deze twïïers f i aoo goed gtpJaatst d t het 1 1 tmm lagzWe Neeïi Umim e gtlwiifeM zai zi Aea msuBKfB Kmmscmn Ubcm AANTALLEN fiigeladke bomtenwerpei in den nacht op Woensd j getradit een greoten aan burg ie Midetttemen f mehiKr door dea luc dreven ZU wierpen brisant en brtadbomi yteediMast doilH ta d van geen strategische oi Veradieidene hulzen schadigd Brat asdere aanval vin de Royal AirFon old Bremen w r de Engelschen hun bommen midden in een aanden rwid der stad plegen woonwijklieten v llen VeanècheMene huizenwerden hier bescMdig van de bewtmen werden er teïscheidene gedooden tewond f Daar de Engflschen verscheidene parachutefakkelsf hebben uitgeworpen moet i zij d beI inniB hebben kunnen vaststollen da geen militaire doelen in de abljheid waren AMERBCA Roosevelt ber aadslaagt MET A ITAIRE AUTORITEITEN Presideflt Roosevelt heeft gisteren in den loop van dön dag besprekingen gevoerd met den opperbevelhebber i an de Amerikaansclie vloot Richardson den mittïster van Oorlog Stimson en den vroegeren vlootcommandant eji huldigen gouverneur van Portorico admiras Leahy Troepen aan de Canadeescke Westkust NA ONDERTCEKENING VAN DRIEI ANDENPACT Naar uit Ottawa wordt vernomen heeft de Canadeesche minister vanDefensie na de onderteekening vanhet driemogendhedenverdrag van Berlijn troepen naar de kust van denStillen Oceaan gezonden waar eenspeciale commandopost ter coördineering van alle strijdkrachten in hetleven is geroepen AFRIKA De gevechten bü Dakar nS KANSCHE VERLIEZEN Havatt meldt dat in tegentteliing met Ivetgeen Churehiil in zün rede heeft verklaard de verliraö der Fransriie marine bij den aanval op DakaK beperkt z jn gebleven tot een duikboot de Persee waarvan de t emaaning is gered De torpedojager Audacieux liep avej i op doek i niet gezonkoi De Richelieu kreeg een treffer die noch slachtoffers eischte noch emaeeeétige schade aanrichtte spanning e Oosten ONBERBOUD VAN HULL MET MPANSCHEN AMBASSADEUR Staatssecretaris HuU heeft gisteren een fangdurige bespreking gevoerd met den Japanschen ambassadeur Hy weigerde büzonderheden bekend te maken omtrent het besprokene en bepaalde rich tot de opmerking dat men den algemeenen toestand in bet Verre Oosten had besproken B ADMffkaaasche troepen in Sjanghai Op de vra f ef de Dpn ep aan Amerikaans burgen om te vertrekken uit de gevaren nes in OostAzië OMevat moet wonden Is inleidinf tot het terugtrekken der Amerikaamdte tro air Sjanghai heeft staklancrctarit Hall verklaard dat de tert tnltking van Amerikaansche tnwpu tM dusverre nog in het geheel aitt te bcvdc b gcbracb 9 wmmiHwM VM 0e Jbigtbcbc ambUMidcur M Wuhington zou hebben verklaard dat zyn l w OOI Baar l coiden terug te keeren De toestand in Enn KWONG FAROEK VEMRmCKT BUALTUDEN AAN ARMEN De Egyptische koning Faroek verstfekt in Cairo en in ds provincie sedert ewige dagen dagelutache maaltijden aan armen op eigen kosten De door den staat uitijetrokken bedragen ging van deh onbeschrijfelüken noodto toid in Egypte Tegevolge van het door het Britsche opperbevel uitgevaardigde bevel tot vordering van levensmiddelen verschijnen dagelijks Engelsche patrouilles in de Egyptische dorpen d beslag leggen op de schapen de kiften en het weinige wat de boeren aan veldvruehten bezitten AZIË Het driemogendheden pact COMMENTAAR VAN UANG KAI StSK In een boodsch y aan de gewapende maeht en de burgers gepubliceerd naar aanleiding van den Chineeschen nationalen dag van 10 October heeft de generalissimus Tsjang Kai Sjek voor de eerste maal in het openbaar coromentaar geleverd op het driemogendhedenverdrag Hij legde er den nadruk op dat China nooit de nieuwe Orde in Oost Azië of de nieuwe orde te een grooter Oost Aïiê zou erkennen Tsjang Kai Sjek stelde in het licht dat China s territoriale integriteit üerEteld moet worden voor China de wapens zou kunnen neerleggwi Naar de meening van Tsjang Kai Sjek js door het lot bepaald dst China succes zal hebben en daarom moet Chinè den strijd voortzetten onverschillig hoe de internationale toeStand is ENGELAND dRITSCBE CENSOREN OP DE BERMVpA EILANSEN Uit een aanteekeriing in de Daily Mirror bUikt dat Engeland niet minder dan S ÏO censoren heeft gezonden naar de Bermuda eilanden welke daar de van alle kanten bijeengeroofde Amerikaansche voor Europa gestemde pest moeten controleeren Het leger VüfL censoren is ondergebracht bij de drie beste hotel in Hamilton Ironisch schrijft de correspondent van het blad Wanneer iemand aart het strand zit en luide roept cursor springen dozijnen mannen op en kijken yerwilderd om zieh heen alsof zy naar brieven uitkeken BRITSCHE AMBASSADEt R BUï MOLOTOr De diplomatieke correspondent Van Reuter deelt mede dat de Britsche ambassadeur te Moskou Stafford Cripps einde der vorige week een bezoek aan Molotof heeft gebracht om den algemeenen toestand te betreken XJITSCHUWrt Aanvalt op Enfela worden hévig er OEDCRENDE EEN MAAND IS LONaKN KAimi UES TOT B S GEKOMEN Het frontbericht van het D N B luid S gistereu als vol t De vcrgeldin sabrlog van het Duitsche luchlwapïn tegen het Britsche eiiand gaat met toprtemende hevigheid voort naar duidelijk blykt uit het weerraacbtd ericht vai éeden Sedert 33 dagen is Londen overdac n s nachts nauwelyks tot rust gekomen Ook de gevechtshandelingen van gisteren en in den afgeloopen nacht duurden haast zonder onderbreking voort en omvatten behalve het hoofddoel Londen talrijke belangrijke doelen in byna lle deelen des landa Bij de veitioogde kracht van den arinval komt de steeds grootere uifgebreidhefa v4n het aanvalsgebied s Ochtends hadden onze vliegers bij lichte bewolking zeei goed zicht later nam de wind nu erj dan tot stormkracht toe Opnieuw is men er in geslaagd door zware bombardementen op Zuid Engelsehe steden haven en in dustrieinstallaties de productiecapacite i van den tegenstander aanzienlijk te schaden De Engelsche graafschappen hadden den sterksten stormloop tfc dorstaan en moepten nu en dan naar zelfs het Reuterbericht toegeeft niet minder dan een bommenregen De ecoaomisclie ordeniii ▼ an EurofMi MINISTER MCCARUINAAK BERLUN Op uilnoodiging van den r jkiminu ter van Economische Z ken en presi dent van de Duitsche njksbank Wai theit Funk zai de Hallaansche minis ter Ivan Handel Riccardi VrQdag m Berlijn aankomen voor een bezoek da verscheidene dagen zal duren la politiek kringen te Beriyn her innert men in dit verband aan ds recent uiteenzettingen van rüksn nister Funk waarin hij betooi e de nieuwe economische orfanisati van Europa gemeenschappelijk door Duitschland en Italië zal worden ver richt Dit thema tal In het middelpunt der besprekingen met minister Riccardi an Voorts zullen besproken worden kwesties van gemeenschappe ló k belang betreffende den handel met ZuidoostEuropa de prtjzen en valuta politiek alsmede douane en autarkic vraagstukken In totaal staaa er twaalf punten op bet program SCANDINAVIË De fabrieksbranden in Zweden WERK VAN SABOTEtRS Onder het opschrift De mysterieuy fabrieksbranden herinnert G o e t e borgJMorgenpostln haar hoofd artikel an gisteren aan de opvallend op zich laten neerkomen Hier is de 1 branden die sinds Aprii Zweed sche mdurtneele en ook nfililalra installaties geteisterd hebben waarbij voor millioenen verloren gegaan is Het zou stellig meer dan vreeTid riji als deze tot dusver onopgehelderde fa brieksbranden die talrijker zijn d ooit in dit land aan louter toeval toeg schreven moeten worden Met zeke heid kan aangenomen wonden dat on politieautoriteiten zich niet met der lijke argelooze theorieën inlaten thans in enkele gevallen bestaat aanleiding voor de veronderstel dat door ee i buitenlandsche mo heid lietaalde saboteurs aan het geweest zijn Het blad cMl ateert voorts d zomer het proc tegen de ben Rickman te Stockholm beweze dat dergelijke saboteurs inider staan en dat zy betaald wer een mogendheid waarvan ne loovige Zweedsche volk der meene dingen niet had dur wachten Zooals men vreet hebbei en zijn handlangers in op Engeland gepoogd daden in de Zweedsche industri havenstad Ramsgate an de punt van het schiereiland Thenct in he graafschap Kent gelegen bijzonder zwaar geteisterd evenals de Zuid Engelsche havenstad Folkestofie Beide steden bezitten gasfabrieken die motorbrandstof produceeren en olieopslagplaatsen Oek zijn zij voor den Èngelschen scheepsbouw van beteekenis Ook de stelselmatige verwoesting van Engelsche vliegvelden kon energiek voortgezet worden Als het weerBiarhtsbericht van vandaag alleen reeds in SuidrEngeland melding maakt va voltreffers van middelbaar en zeer zv aar kaliber op de hangars en onderkomens van zeven vliegvelden en voorts de vernietiging of beschadiging van tairyke toestellen die op de startbaan opgesteld stonden hetgeen in den loop van stoutmoedige duikaanvallen geschiedde dan wordt hierdoor ongetwijfeld de benauwde positie varf de R A F nog meer bemoeilijkt ên haar defensieve kracht verzwakt BELGIË Zuivering van Iftndsche I st binnen istuur NIECWE VERORq MiLITAiIRE ING VAN DE X SVELHEBBBR Voorts noemt het weermachtbericht als aanvalsdoelen o m haven en industrieiele installaties nan de Westkust van het land waar talrijke bomtreffers yan zwaar kaliber geplaatst konden Worden Insgelijks hadden de bombardjementen op spoorweginstallaties en ctnplacementen groot succes Dit is een maatregel die het Duitsche luchtwapfcn den laatsten tijd energiek neeint eta waardoor alie kans bestaat dat de qestaande moeilijkheden op het gebied tan troepentransporten vergroot worden Onze V P B cottcspondentwieldt ons Op grond vaiJeen verordening vaa den militairen 4 evelhebber voor België en Noord rankryk werd op 18 Juni j l aan de naar Frankryk gsvluchte lede van het Belgische kabinet verboden ooit weer Belgisch grondgebiol te betreden Dezelfd verordenii verbood aan alle ambtenaren die van hun post gavlucht waren oifi zonder byzondere toestemming h werkzaamheden i4 i België te hervwtten De verordening Weef opzette yk tot een betrekkelüke kleine kring wan personen bepprkt om het BeigiSbhe initiatief tot vorming van een meuw en zuiver bestuursapparaat niet jbet zelfstandig erk uit de hand te lijmen Intusschen is echter gebleken zoo verklaart men te Berlijn dat in België deze gelegenheid door den Duitschea militairen bevelhebber aangeboden niet voldoende benut is In een nieuwe verordening van den mihteiren bevelhebber wordt de kring van personen waarop verbod tot uitoefening tot eenige openbare functie zonder uitdrukkelijke toeftemming betrekking heeft uitgebreid en nauwkeurig omschreven Niet alleen alie vroegere Kamerieden behooren hiertoe doch ook alle mannen en vrouwen die in de cultuurpolitiek economische en weldaiigheidsvereenigingen een leidende rol beblM vervuld alsook de leidende figuren uit het vroegere pers fü radiowczen Korte berichten Het Wad Piccolo meldt ui Madrid dat het officieele orgaan vanGibraltar een verordening behelst krachtens wïlke alle kinderen uitGibraltar moeten vertrekken De bond van Rocmeenaclie in 5eo eurs heeft tot uitsluiting van allt aod he leden besloten Om de plaatselijke pestepidemi te Hsingkmg verder te beperken hebben de autoriteiten der vulksgezondheid aéngekondigd dat aanvullend maatregelen genomen zullen worde Daartoe zouden ook maatregelen l ehooien tot algeheele afsluiting vanverschillende Mandsjoerij sche dorptti die in de omgeving van de hoofdstan gielegen zijr Voorts worden de gedwongen rnasaale inentingen dag ennacht voortgezet Na 10 October wordtvan rtózigers die per trein uit Hsinking Willen vertrekken een atte omtPfJit entipestinenting geeiiciii Voor zoover tot dusver bekend be draagt het aantal sterfgeyallen twaa