Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

f WÜ P £ W A DONDERDAG 10 OCTOBER 1940 Uit vrèe0 r t id Stadênimmot toff r vaa de chiuteniM e ooDMem mv Ee te ov reders van uitgaansverbod voor den KantonreaUer Boeten M f25 én bovendien een vootwaardetifke hechtenis van een week opgelegd BBKiKCtOJOtO AAN MtVffiLeBI M iAAM GIBLMUKn tt vcHJ iger dia teb Zondai avond mallet gaan van ét Lafe mm É Hooge Gottwe dow ét AiÉnmii to dtot iiH wgiaio ei aaaat ét Otoo MnMh Wi Mg in het water ttiPk MU waMc ong tii IHIj mM wMer bkaiMi kt ef is in het 7aB Itanea iiaken Iwia wa r htj waa OHeaamsm o otlede rt alathlotlHr ia de I ji te oncehuwM K H van Mild cHe in de Emy vtijaat woofide BOONMUMi DUJMM noHNLOC CVM I AIPM Aan de B kanilv aiiatt U taWtn Is lariaacl oor bM t dafa D O van Vtmml Vtroriiflains itttftt stipt nagalttfd te worden BoÉrfwrl M Stead Oct Cemt in van A Verhoef en C taiüaika WUIt $traat t A I Oei WUl l oaaidus m m L C VerhMli en K MaebiMr Irnmastraat 41 t Oct T Tqnkw en A 3 Goedhart A ét iaog en J Hei D Kt ati nfertik n A A WeiinMn A ét iöoét en M v i Vliet T Oet immt Ida lIo jdl h feii tw4 et O N Pathartt 44 J Oe ritiat Oeta M van WUiir gmi CS j Everanlua Bubertiw vM Mild 41 i tcwwwinHf eyi en Advérteniiën Comtatt a M d m tele tel bexoq d m Dé wordt tlHiWS Alffbi a 4 RQa AmBerMoi BergMcbadit Befkaearoada Bad vea Boskoop PrwhnHii Gottderak Haas r ftit BafeRf éotp Ksercapetla Muonte a ati t HtèuwttlttA a d Uaei Oit f keirk a 4 Uisel OodetMiet Ril br Kk BeeiiwlAi SehoanhovM Stolvtjk Vat Uaavaea Woeidea ZeveBkafewn ABOVNEI TSPBUS voor Gpuda IT cent per week OiTS pir maand of 131 pw kvarlaaL bfUtan Oooda It ecai per mtA oierai waar de besonK t p aan vpdt Pgetaiionneiitvnt per kwartwl 3 19 AI e bq viMruitfee ADVEI tT EST I gW tt S i 4a l Mie Mfrl i Ot elk ttttl ipeer OM mt BZONDEK MBOfioésUSt01 op een graroiM wM aglaa I re0 te ttM tfw nget meer O te Ki rerrwiioiMi tunéu KWABT CSBUBSnac k t te kixenaRiiitf allaaa dm Zaïards K 1 imrit A ttw lafai meer f t atastewm grsotte reg i utuluitend bis jarwittetailag Inzending tol IVrüdagmidd 2 wa C HIsat tan abaanaaaimtaa e MtmntntUn t te taadtn an bet newM Maikt SU OJtida Tel 2749 en b piaaU ll ke agKi liMt la imfMim ïb ii M StoNS W l 4 d de ook au rtehter mwrfeUng g waan Hiwiag voor bet pubUek Mrfca 1 f P bepalini n te haatten dJvan w wlaWi ter Nieuwerl k i d Uwel die baar woning vüf Moitn n tienen had bereikt Deie fftUtHag daAerte uit den t d dat hal uj aaiwv ood nog niet voor de wek provincie Zuid HolJand gold S Ue kiutftrook waarUw ook Nl iw rkerk behoorde Oe JuJftwiw deelde mede dat de verjaging e i gevolg wa een delect aan Iwt ventiel van haar fiet waanbxn 1 j rweg ha r band herhaaldelük had oitw oW mpen t ambtenaar van het Openbaar U Uerie mr PeltBna nun waar bet bliT i eente zaak betrof uitvoerig M itoir waarin htj uiteenzette hoe dt ïaken met deie overtredingen daas Uit de behandeling in Rotlerdaro ii W 1 gebleken dat streng opgetrede i Hfdt De verordening stelt hooge MDikna ze maanden hechtenis en dKixend gulden boeten of een van deze MraHm Men dient zich aan de bepalin M te houden en wie dit niet doet MH zich aan strenge bestraffing bloot galll als een gezien de maxima lichte gtrd wordt opgelegd zal deze nog als aan zware gevoeld worden De ver Rlening dient stipt nageleefd te wortel en ieder beeft daaraan mede te wHten en zich aan te passen Wie buit gaat dimt een zekere speling ta D nen dat hU in elk geval nog op binnen ui want defecte ventielen t lekke banden worden niet als MUUi aangenomen Waar het hier h t eerate geval in dme omgeving gold vorderde de nbtenaar ditmaal nog 15 subs t dagen en voorts voorwaardelijke hechtenis van zeven dagen mef een proeft d van een jaar De kantonrechter mr A 3i M Oonmcïc legde 10 subs 4 dagen op n bovendien de gevraagde voorwaardelijke hechtenis Nat pak op den koop toe Vervolgens stonden terecht de koopman en diens 3 jarige vader uit BelMVche die vorige week m t hun auto bii de Juüanasluis wetden aangrhauden en welk geval in het jonker Moveel consternatie veroorzaakte omiat de vader tydena de wandelmg naar hat stuiskantoor m de sluiskolk is geVilkrn Door fiet optreden van een btU gent die den drenkeling naOrong was alles nog goed afgeloopmi D kooplieden deelden mede dat zu n echten pechdag hadden gehad en ilM bet buiten hun schuld zoo laat wa gewerden 2ïe moesten dien dag b en o weer naar Dordrecht Eertt Jiadden M soehtens in Qouda al veel langer eponthoud gehad dan verwacht was later was de auto defect geraakt fn wellteht waren ze nog op lijd thuisgekomen als ze niet zoo lang voor den overweg te Moordrecht hadden moeten wachten ïr is niet aan te dom aldus de Bbtenaar dan ipaar nog vroeger weggaan of onderweg blijven maai de vtrMdeaing moet en zal nageleefd worwn Tegai beiden vroeg hl aS la 10 dagen T t i dezen eiseh bradit i beidenin dat bet zakendotn cb al zoo moeilijk is en dat k inkoni teR er niet Baar t om nog Jbt hsofe boete t betalen jf De vader vo gfe ut aan toe dat met bem allea nog i rel goed afgeloopen was maar hii vond het een onjuiste behandeling iemand iu het pikkedonker vlak langs een sluia te leiden waar hU nog nooit geweest was De uitspraak was voor beiden U aubs 4 dagen en de mede gevraagde voorwaardeiyke hechtetiis gelUk aan dic in de eerste zaak Men dient voegde de kantonrechter er aan to overtuigd te zijn van den ernst der overtreding GedaekteBtoaa battoi toapaii De volgende ov rtred r van bet uitgaansverbod was een inwoner van Gouda die verklaarde fettelijk zonder erg na tienen buiten geloopen te hbbben Ik liep zeide hij gedachtenloos te wandelen en ik dacht er niet aan dat ik om tien uur thuis moest zün Voor menschen die geen enkele reden hebben te Iaat te zUn gelden geen verza tende omstandigheden aldus het Ó M dat SO subs 25 dagen vorderde plus de voorwaardelijke hechtenis De wandelaar schrok tentje vandezen eisch Dat is nogal wat merktehiJ op dat is toch veel te veel vooriets dat met met opzet gedaan wordt en vogj een dergelijk b drag moet ik twee s lirie weken werken Als waarschuwisg stelde de rechter de straf nog op 25 si s 10 dagen met de voorwaardelijke hechtenis Het best kwam er af de te Gouda verblijvende soldaat van den opbouwdienst HU vertelde op den m iddag van de verordening met verlof naar Naarden te zijn gegaan en niet van de bepalingen geweten te hebben Hij keerde eenige dagen later met den laagten trein terug en daar deze vertraging had stapte hij een uur ra den verboden tijd Gouda binnen Bij het nagaan van het gebeurde bleek dat de s ildaat inderdaad voor de afkondiging van de verordening was vertrokken In verband hiermede legde de ikamonrechter bij uiteiondermg n ar hij verklaarde na een eisch van 1 19 subs 6 dagen op ƒ 9 tbs 2 dagen plus de gebruikelijke voorwaarde jke hechtenis Na tienen auto ceredea Voor het uitgaansverbod in werking trad gold al de bepaling dat auto s na 10 uur niet mochten rijden en wegens overtreding van deze verordening stond een chauffeur uit Schoonhov i terecht die om kwart over tien nog had gestuulrd Het feit was op 1 September gcb ürd en overeenkomstig e voor tehriften was de auto in beslag genomen en dat sindsdien gebleven Dé eiijenaar deelde mede dat hu er goen oogenblik aan had gedacht dat het al tien uur was Hi had Iaat gew erkt en reed den wagen nog even van zijn woning naar de garage een afstand van vierhonderd meter Zyü broer was hu hem en hoewel hij dezen op vorige avonden op het hart had gedrukt om tien uur weer thuis te zijn had nu geen an beiden eig in de bepaling gehad Het nu al v ijf en een halve week durende beslag op den auto was een groote strop geweest Dit in aanmerking nemfiido vi g de ambtenaar een ittal 4U h b iirekk Hi tot mmmSe rm mti im Ml ten Bsv vm de au $ p k ntoBr cbter l t i t Bwetlijk l druf nit ndi h ien gridwi mda e er 15 sub f bevel dcB atilo t rug te v i op hetgejiied van de vwkeênweUigheid was er een overtreding van Mi wielr der di des avonds wilder ii l had gef ttt De arobiaiiaar we er op dat dit in wbrnd maf d i i l riftg wel uiUfst gev8 rtQk Tl Wi nmt tweemaal waar woowml ba net ab het achterl niet brandde Sr aubs 2 da ien Ot kmtymtwénSar émi er tween ti kwartjtt wiodat deac overtrwUni W vtif guMm ltw n te staan Dit kan i r leering strekken van andere llet dit is evewsena bet geval met een geval dat rijden over het noodbnigfe e © ver d i Oo janverweUedifk bli het werk bi het vT9t re Rttalani gtmaal batraft Mim mpct dMr alitap mmtt dtaooiludu waren er tw ii tsen ewMst die dec kleine moeii niet gmonm hadden en ruaUf doeJKfBP dd kt ww b Ik werd b lemwerd het bMd te tlm f oerde dt mm ét amkmuMg vetweer Je hebt toift g n dak boven je hoofd verwotKleqie tUA de Mibt R ar en de kantonraehier nMfkIt opb tf t ia er iemand in ataal i door gerteta metheid en vrij uitzicht e n bbrd Ie zIm dit zeker een wiririjder is De eischt hilddr tegen bekten ƒ 3 subs 2 dagen en dit werd ook de uitspraak Laalslo acte vm het OüdewatafitlM faaal Het scherm i ftzakt achter bet vroolijke tttn vaa da luchtige hicbtwacht te Otidewater die s nachts btt i d muziek dronk en zong in plaats van naar de berichteii te Uiiatercn to uit te kijken met éti ui s ak tegen de luchtwachter di niet aUeen op het stadhuis nachtn moer ha4 gemaakt maar ook later atraat nog had geschreeuwd Er as ta emaal tS subs ïi dagen gevraagd maar de verdediger had gemeerd tat t hier een voortgezette handeling betrof en gevraagd het gebeurde alt één feit ie beschouwen De kantonrecnier schriftelijk voimit wijzende heeft het verweer vMW p n en tweemaal 10 j i m tweemaal S dagen opgel d DS 0E BIOIS or TWEETAL TE DUtKSLAïfO Ds A de Blois predikant der Gtreformeerde Gemeente alhier sta op hef tweetal te Dirksland zijn vr meen te w AT AAR ANNEER Tjb U Oct 3 C aar WaaiagiarleMhw B de Jong Meubelexpositie en ten toonstelling van sclulderucn v Nellie Coedewaagen en Rini Nagtegaal U Oct 1 nar Vr EvaageUadM Gemeente Bubellezicg en bidatogd 15 Oet IS aar Mattab Aanbestadlng vergrooten tiachihal en darmwasscherij aan openbaar slachihuu It Oet 7 BBi Markt Paardenmarfct 19 OA ZJ aar Reaide Opening nieuwe cursusjaar Volk unJvei itei causerie Charles A Corherot 2S Oet ZM nar Benaie Eerste voordracht leergang prof dr H Mlnnaert voor Voiksur iveniteit ArOT EKERSDIENST Steeds geopen des nachts alléén voor recepten ApUheek F Grendel Lange Tiendeweg 9 n Prins Headnk straat 15 i t it den Is ingekamm e a adnw weamgen voonleUende rmg van Se hM tarog C iw aanr hM MgpMl i mft étmw Vtug Ter visie valide Wordt iiit lM gt bet begraotingacoHmiafi Priiwe in hethoiHlena efoigt aoétr vooniei lot ioadheida ofnn lwie Eeitii niMiNi aa l kgnaf m boo tmmmim van S th l tiand keiudt ev f4a vM hwi v qpt poww om ikh alhiar I beviadm tot ket vmn fim van de overdngt van ftt Imeiii ving 2te pCt MM aetald om met eeneiMW aa nfin M te atrekk tot oadmt t to u é m do l irta Akkew voorbwralltndt uit ém omMovm pokiw nroMk Thttijl ei t Ve e In Ic xitltiig vaa bet kaïrtoaceMeM zün verootdteid effena het iMositnen wn het boiNif vaa tefAwpew op de Hiieiitoi Mnit mdar vergun ning van den btogimewlar ic Mnd Ie aGrav nhage tol fh mb I dag heehleidB au mmm tatirtfiie feit vier malM gtpi ee ja tenwiHl te AUaiMMr UA Vlar zoodMli boeten usMm njMai tal t eipawB o t a komMi aan Net ver langen in de dedl ee geuit om verbetering d MlMri N eling der geincentf idliljev wat ll tiwaa éem B en W na4 laan ém raad vooifesletd de aanvu i MVwadé nm 4 n onderimHPectew te v e rtioote n itt t 36 zoodal die word t flOM dfe van de gent 1 klaMa la verhoogen met f36 zoodat dio w aMlt ttU n dia van de hcaMafentanien vwide afmten 2e Mai nopnMli ie variMiotan met MM zoadat diai orden m fKW en ftSO Wie IB de jongen met oncmlplofte grMMuit De poiiUe heeft bii Kcrkchto Vernomen dat ie deiwr i een Uw kende Juigen in bet baiit aoit zija vaa een ooonl lone gnnaat WMimad tm op de Markt zou hebben toopm sr cti In verband bieimeite vwzoekt de commiwaris ran p tle aan oudem tn hoofden van teMtm da Und r n te omlervragen en imttm er mochi blijken wie de bewi ia jéiHiHt la of indttn het gevaarliike voonrarv nocht mardm gevonden daarvan tarstmd Ined deeling te ifaieo nWBIiraBIIVINO VAN VET fnh koala vaar ƒ Waè V ovemadlnf i an d Pnjsopdryvinip dryvinip4 Kamaterwet Jieelt vnxir den poUUerechler te Utrochl l whtptlaan e in reiziger uit Gouda ifec b em slager te Woerden vat had v rkocht voor n 15 per K G terwijl ilj slechts M et per K G mocht rektne Hu mocht van ti n patroon niet hooger vwkoopen doch stak het meerdere drag m eigen zak Op de parlij van 20 K G had htt foodoend een voordek van 140 Ov reenkoiiMtig den etser teide de politierechter S subs 10 dagen p TWEE Bai EVBIN UU VOOB UCGITIMATKVEBXVIM HeM De politie beeft gisteren twee p fsonen bekturd die geen identimtsbew bü zich hadden Voort is een twwoner uit huis licht straalde vnltallieetd wegen overtreding van de veréuistaringavoor uiflen Bwld op d maHctoi W BOMMBUN BW mmm Iuas bn Mam OBBOH B0TB AANV MB o ai taa w é ei sywgc iqr bijzondwc omNaMH MiaB Op de veemarkt i er an ban M oer ta rtMdwm niidiler kataacaa ae tftéMrttm daar dam diana in verband mtt ét vlaaMlMlWrtb ui door dt ViriHmd r Centrale werden ftlMcM Vaadaag eaw deie vda üiann over 131 nmderw 34 suditan kanrer en 11 gnAaiv m HapeWk Uüven er va ét k m m Briloag voor Gouda over om tkaiH ZaMifag voldoende rundvleoMh la MÊbm j Of kaasmarkt heeft veel miiMier aanvoer dan gewoonliik het beeld ia tang aso levMdig ajel lieden bood da markt zelfs een verlaten indruk er i m wie a slcdita 34 pMtücs aaagevoar gfa vlat aa da baad gtafin De oor mk Mwvaa i dal er tlWil veel kaag op de boanjartt varkadit lyordt d ar op de markt door do vaMgMtefcie nuud ma geen ho u g i ie prijs ii Ie bedlq n De botemerfct be als gwitolg vaa de distributie gedureDde twee wefcea g li i al slilgattaan doch thans was er weer cciilge aanvr r overigens lear baattieiden acbi poB tee goeboter dia vhbg verkocht werden Rjidio uit ndinff orgeI be Mlinc in Sint Jan Vuof d S Ca V Is in October de h er Mean C J t Man oorganist der 8mt JMakerk alhier organwt van do maand JSaiMdagtaiddag jl beapeelda hm btt mooi orgel van de $ iiit Jm CA ó vmav M ka ipft de Khtxma alanken bdussteren van I IO tot SJg uur zf t ét N C B V eijpm opnames au een bi illutg uit waarbu de oreuus het volgende propaoima tea giriwore breni 1 Zeu de Heer Zm gimstfgenoot ri P Tl J met VQfwspei H C JT da Man MijK Ve rto s f hangt aan t Krvu Gest 114 1 met vont wel C 7 de Man 3 P Miiude B Töurs 4 Jü t Woord de Meeren ral regwretSj ï n loop volbrengsai flvpi daaW K C J de Man PLMTSELMK MIEttWS Alphmt a d Riifn fBArvrUErZE itJtCHTI G Ai a l i s ad l a i la Bea Maag E tge Hsag trf r agenten HebbMi DtBij ii nrgeveer half uea op de en weg een to aai3gi ho u i iiu aii de verlicMini iuffl aa i d it arsch nf n voldeed dut de au o i t it iiand ww gckomisv nr n 4 niaJi ï Uit dse da iUiii i Dt ngmtim steldendaanw teii uiiientmk tn arby u i den ttta de helft van eon getlachi varkeet vai len De befV rder de 45g iga garag Mider Q W j e Alphi aik den Run werd iaaf l t £vn Daauto en het vieetcb zuu n bealag genMrm In den lotqt van den nacht it OM an de gei i tii mannen de 3t ang slager R O ut Aiphen tan dea Ru e i ne i aw rikmidCR Oe twvo d v uihSeiini wtetis Raam bekend m w d neg f Het bleek en geval bo trof van irj r tlai len 8et viceeeh w s ili niet gidceurd Vowti de V 6i v rvoerwet overtredea 1 I d v f i v vr in d gemaenlo I Oen HMa $ i erisodn t H l oitderzoek in le zaak wordt pof ri eiet aijn hemd hang open voeten steken in uitgeioopcn fels De man bekijkt haar derd Wat wilt u hier vraagt li wantrouwend Ik zou graag mijnheer Ewald Jup g spieken zegt zij De deur gaat iels verder open Oe man schudt het booti V wilt tbvald zien hoe komt u aan htm waa heeft hU u ontmoetT Ondanks deze onbegrijpelijke woorden haalt zij verlicht a m Zij had gevreesd dat Scgelke haar voor den nek hirld rnanr nu begrijpt zij dat Ewald Jung hier werkelijk woont en 1 pantirf eea hcvigta aiag m imnaad vaogt haar op Coran saria nHermana hangt zi hoed an ja aa d fl atandaard en kemt xlch tot Mu jer Bniig tmgahdaikind htf mi tt h en gü lacht Het is Um uur la dn aiwad aleelitB eirihria vmttétt vaa liM peBtMmram c m verlkht Da M ipeK der baamMm mtMMm lul ki da gangra BogaieM do IfaHer Lore Harimaaa da kanar MhHMn I r Petemiami kmnt haar itela achn dwi tej moet aebutft kaar stoet e n km haar medelüdend aaa KWrt atns aan h t gaat u al beter UU jubelt het in haar Ulf f De man is terzUde gegaan en jafe öegtat h en vertal mü nu wil zu de gang binnengaan als iti waarom u z itom beM gtwatat Ot veer wantrouwend wordt Wacht wacht eena het ia miaaiMea prtttigar eens even zegt hij Ewajd heeft mij met vcrtPld dat hij bczwk var roo n voor u ab tt vragen tel lm werd fauq merkiiBd kalmer aardig poppetje werwach Het is immers in orde fegi ifl Ik ben toch Z i breekt plotaehng af zij kan den man immers ni i zeggea dat zü da zuster is van tipzen mijnhcfr Ewald Jung Het anlrouvfcn an dm rtan la piotaeling zeer grtvol geworden Bfjj buigt zich naar voreu juiat op bat oogtM Uk ala de viwltobtfng weig rt Alt tt gns lie priitie op bet bdtwfl tehuiveB sSat kij aan baar oor tkmt bMtrodt tü dit Uaar 19 ÜH wmbUk komt s een acbel gaOatt zü liet een aehadhiw wett haar toor bil wil dringea Wat M t 2V tangzamm md raêt tij xdi hoe ij Wer to i izHMm Oe man dte haar WW hel iwi had oat vim$ai wm mm poltticbeamb Daa wand er n raaer piditeinaffiMu grimmMa da naa ill hM büla HM Hek aimdar le 2 ad maiHpm aenw Um kariimet M ziefc otdi dat daa aog rmmmt mmin vtttt mm nel hel kHia MmM dnmgaa n ekida tt vaMiKé wiaa met m BMa dlaittAi btfUg waf Ztt karktaarda ftk a of t te MUo i imMd bad da wkr m aan iMar vaarkooAt meri Mwi had mm haar ki aaa Ml gebrMki waar tOi ka lOtiii 8m tamg s ki dm Immm kt at FEUILLETON Nadruk m SPOREN LEIDEN NAARÜLF m lij J van de atraat ziet zij aea ver hte twotdatraal Trarna rijden voor o nu n dan een auto een hel cht catt ziet zij de deur slaat nuHi kbnkt op fcifcl Oa to rf M haar wooritoi Zö ziet tiUtm es daa maar zij weet tot hö ww gfönal M dat d die leb schuil houdt wr dff PWW dt hehfv riichle faoofdatniicn op j geen antwoord Xij wil w rf waagt j atlL J a Mttft win Al het tah u tf doe ik heb mija 2JJ Wowdso m t kaa ik niet fc J a n wek met ZJTl WW f SS 9f g Segelto antr I aai aMrtarf l m iets wacht Pas na een langen tijd begrijpt zi wat h j wil Zö zoekt in haar handtaschje naar iet en drukt het hem bi de hand Dan hoort ziJ z n stem dicht bij haar oor Gaat u naar dat huis éan den overkapt onder de lantaarn Links van de deor zit een bordje met den naam Pension Konig en is een bei Het pension is op de tweede verdieping vraagt u naar munheer Ewald Jung Lore hoort haar hart In haar keel ktoppen Haar voetoi zün als lood zij 1 ati geen stap doen Brengt u m tf jiminste naar den overkant smeekt z j Segeike aarzelt een oogenbUk Dan gaat hu zwUgeod voor haar uit naar de deur van het bewuste huis De huisleur is In een nis Scgelke wijst naar het Ixird en naar de bel en daarna is Lorr plotseling alleen Segelke ia verdwenen alsirf h j van den aardh dcm gevaajd is Lore staat ptotseling attecn Opeens knettert een motorfiets naast haar en dn geluid brengt haav tot bezinning Haar hand zoekt naar den beiknop maar er gebeurt niets Minuten gaan voorbij 3Si w dt wtrustig en drukt nog eeaa de ttel sou Segcike haar voor itea gsdt beüen gehoudanT Eindelijk na hiiigm tgd gaat bat licht in de gang op Shilpê de aehreden komen naar det om sleutel wordt tweemaal oin draaM B de deur gaat cy een kier aa Lore net biJ het tvtie rwrifte eanflicht j eae varwaarlooaiten imin vo leb I b vea we i mj niel m r Ifu Zit zu legmovcr ér PtUtmmim 4m baar vriiodcl wckniht Vïaagt u nngar dr I iermarji legt atf Mi E i M vali tt Blat veel te xcra m I ClARt ët WM a bsM nW fr mr gittiar met Seg gaan wandehMi iriet raart Hit aiet kaar v mttéurétm kkUt Bet vemwidtat dat Ik weet dat u met ütgeike bs l gaan nmdelaa V M z ker daf a ena k 4a Baadahtraai al ooi Mfpt WW niet waarf f re ia kiderdaad verMat maar tv v dt tei4t aam haar b i oth i h kefdk ief 4 Bi wtol dat ifc titj t werd amttij m eaa knr poos M Mr ett odk de redenso wik n aarvoer kad If m Mde dat ik mm mar flf im U beegte dat ik ma probfartn kam eg ia hmAmi Qaabad u door ni o É Utfniet waar Maw ft wM üKlerdaadwat aar Uit waa 4 Bt wfwt het au iqj rnmal alecMa eer 9tmtm étuM dat M kal rial w m m aar m Mj kam u ak Sk wei gaitifkl U b Sei flw aahaaHip gtU i tvaa Mal geM waarvas k iMi to ét Uaerm hMrfi giMcilMB M AM artt wor Ma dea Bog 6 ban Vm it WfkMaA B iegriw gaMdba a kaM kna JwM t m bebkaa kem weel tt ook m n kind aan wm w bet te daakM bel i en dat wy tijdig koodeo ingruwn Aan ntemaod aad r dan aan Mjmu Breitiqpècbt dia u iwet brrlentaal onbekend m De csmmiMtirw vert haar m bat Ji ta wat rr gebeurd ia Mevrsow nvllqpee l li fi bet eerste verdmMrg tegea Sej itte ptbad dr Peterwann verzwygt vw rloa rig wriha verAakiag nMvromr Breltaptcht te e Smefln beeft Hu vertelt allna dat ag Maar aanwuzmg de pnlltw Se l lkc nader m r de kMpo heeft ge noiMn gr werd a p steki dal SegFikf op 4mtmi avond veel vroeger dap iwoMibfk het huia ventiel dal htj m c onf ctiemagaz4n nleuwek ilM kocht m Am naar de Ah tanderplte Itfng waar h tot grocm emUteg dMT paK m m berucht mtif Mfroaw Leoi Hartmaan onl waWe l waWe l Mafir hoe kwam het dal r piotMfeg zepivaèl pottlie ia oe itaag waa toaa Bi teel fisa man vaa het pemioa BaaMg praatte Oc eamatftatrts gfamlackt Hoe fawg keafl kM gi Hiid et ét dew Ba koe laag bebi gepraat iMt émé asa oagmb Mi aa Aliva bB elfeaar mmMkisa aekl f tkA m eaia gpaswHR am m aa sla