Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

LrOiNucKDAG 10 OCiOBER 1940 StOlCl fl lf ït IrrV ltAlc q §I J g t n et dat door hardizou u 1 gauw voor anVi semiet wor poken brandenee sti kies kolen door I den aangezien De man liet ziek I het rooster vallen Jieigeen natuurlijk uigen en sloot het contract af brandstofvrrsp IJ ng is Eaatom moe = men zeer voorzichtig poken en er vrmr zorg dragen dat men den pook niet door de aschlaas heensteekt Het gebeui t dikwijls dat zich 5n de bsc ilade tusschen de asch nog bruikbare stukies kolen fcev nden Men floet er goed aan de asch voordat men Ze weitsooit goed na te kijken of er nog stukjes onverbrande kolen in zitten De vormiaf van slakken In den aanvang van ons artikel wcr n we er reeds op dat velen kachels van t kleine capaciteit bezitten waardoor er te fel gestookt wordt Bit fel stoken heeft verschillende nadeelen zooals de vorming van slakken Een slak is niets anders dan gesmolten asch De slakken belemmeren in ernstige mate den luchttoevoer In een kachel met een behoorlijke capaciteit is het gevaar van de slakkenvorming veel minder groot dan in een kleine kachel omdat men dan niet te fel behoeft te stoken In dit verband wees de heer Wirtz ons er op dat het beter is een suite niet te verwarmen n t één k achfl Het beste is de schuifdeuren gesloten te houden Men mag in geen geval een kachel overhaast temperen aangezen hierdoor ook slakken kunnen ontstaan Het beste is in hu zen met kleine kamrrs insrebouwde haarden aan te werden terwiil gmote vertrekken toestaan dat de kachel meer in de kamer worden geplaat rt Bij de eerstê opstclling kan het nuttig effect van de haard worden verhoogd door de ïg circulatie waarbij de warmte welke ander den schoorsteen uitgaat nog nuttig wordt gebruikt Tenslotte nog een enkel woord ovr de brandstoffen Cokes kan alleen sebruikt worden indien de kachel van binnen voorzien ia van een voering van vuurvast materiaal aangezien anders het ijzer aangetast wordt door de felle hitte van de brandende cokesgassen Men doet er goed aan indien men eierbiketten gebruikt niet ïooveel in eens op te gooien dat het vuur met overleg geschiaden Nog heel wat warmte gaat nutteloos verkHren te te stellen van de temperatuur buitenshuis Het is een veel voorkomende fuut vooral in kwakkelwintere Öat men de kachels flink laat branden zonder zich af te r gen of dit nu wel noodzakelijk is Op wn gegeven moment komt men tot de ontdekking dat het binnenshuis te warn is eh er wondt een raam opengezet om wat frissdie lucM te hebben Onnoodig to zeggen dat op dene wijze leer veel brandstof nutteloosversttrokt is Ook verdient het aanbeveling de kienen bü deuren en vensters dicht te stoppen Met krantenpapier bereikt men wat dit betreft jneeds veel resultaat Hef is aan te bevelen bij iiet naarbed gaan de gordi iïien niet open tetrekken aangezien door de ramen Vifermaal zooveel warmte naar buiten tretotals door de muren Vele menschenlaten des avonds de kaehels tjitgaBn w iardoor df kamer des nachts natuurli ik sterk afkoelt Bïtcr or ook zuiniger is de kachel des nachts matig doorte laten branden aangezien het aanmiken en het op temperatuur brengen van de kamer veel meer brandstof vereisclit Men doet er goed aan de deuren goed gesloten te houden want van een verR arminp van hetheele huis met en kachel komt tochnïet veel Pivendien de warm luchttrekt naar boven De tadittoevoor De luchttoevoer is steeds een moeilijke factor Bij veel lucht brnndt het vuur hard en hy weinig lucht zacht jes Het grootste deel van het Jaar verdient het dus aanbeveling weinig verspild Hoewel lucht in de stookinrichting toe te laten De luc if wordt via het rooster bü de brandstof gevoegd Ieder weet dat op geregelde tijden gepookt moet worden om de asch te verwijderen welke op het rocster ligt en welke de luchttoe1 niet meer zichtbaar is zoodat te veel voer dreigt af te sluiten Goed poken 1 passen verdwijnen zonder dat ze eerst is echter niet ieder gegund Hoe dik nuttige toepassing hébben gevonden iMIICflUfli DE ZOMERPOSr ZEGELS Radio rede mn mr R nttik Giiteravond heeö de wad taof TO en raaJ wnd hoofd vau het departeMciit van Osderw t Kunsten ïn Wetenscfwppen mr H S Remink J beide steBÖei dt ïoïgende diojede eliouden wn b te van e axatsi Ost e s 8d 3 jiisr rende de zomtrmaanaed een beroep edaan op uw vrjjgeviÉhejd in denvorm van een aansporing om zomerMSt l5 koopcn Ih afgelooLn Jaren is dit beroep niet tevergeefs geweest Wèl bieel de pteengstvan verledun jaar onder die van 19M maar en bedrag van Wi er dan ƒ eeo temdc toch tot dankbaarheid H el vtel hceftjde regeermg met deze gelden kunnen doen weel maar met genoeg Spr wildf spreken over dat gedeelte van de opbrengst dat ten goede komt aan noodlijdende cultureele werkers Over de besteding aan ociüle doeleinden sprak reeds zijn ambtgenoot van het departement van Sociak Zaken kostigen staat j Méér dan anderen pleegt de cultuleeie werker getroffen te worden door den nood der lijden De vraag naar zijn irk dreigt het eerst te verminderen In het geval van den kunstejiatr kan men zeggen dat heel zyn bjstian in n werk scheppende arbeid 6 1 studie in verband met dien grtjeid IS Die scheppende kracht is hen var naiure eigen en iijn streven jg er t p Êcricht om steeds door vervalraakms van zi in teclmis he vaardiglieid eenersstjds en verdieping van zijn fectteUjk mzicirt anderzijds zijn v trk te verbeteren en op een hooier peil te brenfeo Tot anderen arbeid is hij jelden in staat steeds gejaagd door den rusieïoozen drang om scheppetid Trkzaarn te vn Maar daarnaast mnci hi m het levensonderhoud voorzien van zichüelf en zijn gezin Wanneer liem de laoiste mogcliikheid Js ontnomen ötn doe ijn kunst h eiiren onderhoud c oei hij maclteloos Evcnzointe fs leerde die gewoonlijk eerst na iflrfn de vruchten van zim erijeid plukt Hii kan niet verder werken en moet dan dikj ijls dat erie prns geven waaraan hu gedurende jiaren van stuslie zijn krschten hefft gewijd Wij alleB weten eo in ons dat wrtoren gaan van onze beschaving de NederlawJoche itreschaving zou brtwkfnen dsi Hir der voornsain rte Kr r n van onK volksbestaan zou zijn eggevsllen Wü moeten het dan ocïk els n4i loorrr ch beschouwen hen te dene beschaving dra en en daarvoor leven Ie steunan in hun dagelijkschen slri d m het bestean ecidat 21 van de wotste wft g bpvriid zisti kunnen o iden aan de vervulling Vf hun hoG o taak Daiir nu begint de taak van de zoatrpostztgel of last ifc liever zeigen daar b int ♦ task zoo z e waarna hij uiteenzette waaraan de onbreng t vrti briteed v ardt Wi n cn nn er vat deze steanactie wWen ooct d n heit boekte Viif laren zomerzegete dr t J Campert in opdracht van het departejnt nt van Ond iis Kimsten en Weten schappen ortr dii onderwerp schreef alleraardigst geïllustreerd door HeitmEnn Mus spr Eet is vTkri baur bij het comité van propaganda voor iJe zomerpostaegels Rminvstraat 7 te sGra venhage voor den prris van Z2 cerrt en tevens bij de pjaatseliik comitéX Steekpartij te Breda Maakt gij h i mogelijk drt wij later zuller kunnen zeggen 1840 waseen jaer van groeten nood en moeiIgke tijdsomülaTidisliedcn maRr ookW den aankoop van zomeraegelsniwht bliiken d t de offervaardigheid met dien nlwd gegroeid is zoo Is dat het geval kan zijn bij een vnlk oat den waren gemeenschapszin kent O besloot mr Remink VAM sïi vBxnK acmitm CEWOND V Kj yehmi p8 Sij d p t es frit s ïfsl aan de rit e Breda is gisteravond een P8rtij vr iiigev4ilen waarby fle wr van de krasm Vreeken en ziiri fw Joodaiüi werden ewond dat zij Tistimi tr 6Mand naar het St Ift Usjaekeiifcuis moesten worden cverlebïacht wt v Uen van duisteinUi kwa K vheikefmannekes rond n M ait Smt Wiilibrord in keener nsst van eronkenschap bij d j kochten patetes fntes Toen TOrfer te betalen bilden weggaan X i fen van de tóe viel den jongen taden iS mes kolD ri wwi De vader snelde te rT w ni ev ieens aangevaUen t rkt Ook hij liep n 4 iliienmnBen konden Pohto ter plaatse worden gefi jr ï öe ug k op t n um li ft van lioor te GOED mkXKBlAKL tS S£T HALVE WERK K U de winter met rassche schreden nadert gaan we weer aan onze kachel denken Ongetwijfeld zuUen velen vooral des avonds de verzuchting geslaakt hebben hè brandde mijn kacheltje toch maar Zuinigheid is echter geboden en daarom zullen zij het wel bij een verzuchting laten Men wee immers nooit hoe hard de brandstof van den winter noodig zal ijn De directeur van het Rüksinstituut voor brandstoöenecnomie F C Wirtz Cz heeft ons het een en ander medegedeeld over het stoken van kachels en hoe men voorkomen kan dat er warmte verloren gaat Het is een niet te betwisten feit dat er met het zwarte gotid gemorst werd De rnijnen vormden een hoorn des overvloeds en msn behootde niet op een enkel schepje k olen te kijken Goed materiaal is het halve terk aldus onze zegsman De meest voorkomende fout is dat het publiek kachels van te kleine capaciteit bezit Zoodoende moet men de kachel forceeren op koude dagen er wordt te veel bfand sfof in dr kachel gegooid en het vuur brandt te fel Hel verdient aanbeveling vooral bij kachels ep leeftijd door een vakman sa te laten zien of de regelorganen goed afsluiten Is dat niet het geval dan worden er in het bijzonder wanneer men zacht stookt veel kolen het niet fraai staat erdient het aanbeveling de kachel zooveel mogeliik uit de schoorsteennis te halen Op die mamer hebben veel meer personen proiijt van de warmte Wanneer men zijn kachel s1 oc t doet men er goed aan zich op de hoog De bomaanv op Haarlem HERDENKING IN BEN GEMEENTEIKAA In de gisterraidflag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Haarlem heeft dè burgemeester dr J E baron de Vos van Steenwijk de lachtofters van den bomaanval herdacht in een rede welke dottr aUe raadsleden staande werd aangehoord De Djitsche c iele en militaire autoriteiten zoo zeide de burgemeester m deze rede in de eerste plaats de it ij liscommissaris zelf hebben op velerlei wijze uiting gegeven aan hun medegevoel bij deze ramp De Rijkscommissaris heeft door zijn BeauTtragte in deze provincie kraasen doen neerleggen op de bïren der overledenen en de Beauftragte hssft door bezoeken aan gewonden en geredden en het zenden van verschillende gaven van zijn per soanlijk medeleven doen blijken t JlVfk Bovendien is de RijksconMnissaris van plan aan enkele zeer ernstig gelrorfem gezinnen en bijzondere ondersteuning te doen toekomen Voor d t alles wensch ik deze utoritiJiién onzen dank te bc tuigen Ambtenaar met een kokemes aangevallen DABGR IN BEWARING GESTEUÏ Gistermiddag vervoegde zich aan het loket van het bureau van de Arbeidsaeurs aan de Prinsc gracht te s Gravenhage de 38 jarige W H G wonende in het liuygeniperk Op dit tijdstip waren de meeste ambtenaren zooals gewoonlijk aan het koffiedrinken In het bureau zat slechts één ambtenaar n l de 56 jaiige A C A Genoemde G stelde den ambtenaar die hem aan het loket te woord stond oP een zeer onbetameli ike toon vragen en eisthcn waarop de amblenaar zich terugtrok en het loket sloot Dit was allerminst naar den zin van G die de deur welke toegang tot het bureaulokaal geeft open je en naar binnen trachtte te dringen De ambtenaar probeerde bem tegen Ie lïouden doch zijn poging de deur te sluiten mislukte G liep op den arabt na r toe trok een groot koksmes en bracint zijn slachtoffer daarmede enkele steken toe De ambtenaar die zijn aanvaller trachtte af te weren werd bloeésnd an beide onderarmen en aan de handen gewond De dader nam daarop de vluAit De G G en G D heeft bet slachtoffer naar bet R K ziekenhuis aan het Westeinde overgebracht waar de man werd verbonden H j is dasma naar huis jegaan De tader meWife zich fri den loop van den middag bij de politie en is in vierzekenie beworing gesteW Uitbreiding van het N V V geconsolideerd GKOEF VAN ApVïSETJRS TAÏ C MHI SSARIS WOTJBEIiaSEaG TERZUDE SXAAN De Persdierst van het K V V deelt mede Na de toetreding van de Nedeclandsche Vakcentrale de ontbinding van het N A S en de oplossing v n het NedeHandsche Arbeidsint is in de af eloopen weken hard gewerkt aan en inwendingen afbouw en de consolideering van het Nederlandsch Verbond vén Vakvereemgingen De nieuwe in jelling van het N V V be uitsluitord gericht is op de behartiging van de sociale econcrrische en cultureele belangen van den Nederlandschen arbeider met uitschakeling van lederen pohlieken invloed heeft het mogelijk gemaakt in korten tijd tal van hirjderpaten op te ru men die vroeger aan een eersgezinde organisatie in den weg stonden De fusie van v jschillende vakorf anisaties is eqp feit neworden terwijl in enkele gevallen in de zeer nabije toekomst een gelijk resultaat zal kun nen wordsr b aald Met ingang van 6 October heeft commissaris Woudenberg een groep van adviseurs benoemd bestaande uit een t aalftal vooraanstaande figuren ut de thans aangesloten vakorganisaties De positie van deze adviseurs in c e hoofdbesturen der aangesloten ort an saties waarborgt daardoor een duurzaam contact tus chen de hoogste leiding vfln het N VJj en de Nederlandsche arbeiders Ut den aard der zaak vallen nog geen definitieve cijfers te gevesn over rie uitbreiding van het ledental van het Nederlandschf Verbond van Vaivereenigingen De leden van het voormalige Nederland he Arbeidsfront komen in verband met de voor hen gelderde persoonlijke aanmelding bij de betreffende bonden eerst na eenigen tijd in de cyfcrs vojfr Thans i eeds kan echter gezegd worden dat het ledental van het vergroote N V V de viefhonderddnizend zeer dicht nabij timt F 8ie i van bonden Dony de fusie iMui bestaande vakorga nisaties zyn vier geheel nieuwe benden ontstaan Oe voonralige organisaties AlgemeCTde Hederlandschc Bond van Handels en Kantoort edienden Nationale Bond van Handels en Kantoorbedienden Mercurius NederIand he Handelsreiz prr Vereeniging en JJederlen dsrhe Vereen iging van Verte enwoordiseTS van Handelarer en Industrierfen Herroes zijn amc gesmolten tot de Xlgemeene Np landsche Bond van Handels en Kr toorbedienden MerciTius De nieuwe orpanisat e is gevestigd te Am tendam Paulus Potterstraat 9 De vooiTO lige orcanisaties Nederlandsch Litho Foto en CSnni Taïenfond Nederlandsche Grafisdie Bord en Aigepwene Nederlandsche Tvpogralenbond zijn ssmsn esmolten tot de A em ciw Knler lauische Pond van Ti po rafen nieuwe or an satie is gevi igd te Amsterdatn Koflinginneweg t9 De voormalige organisaties Nederlandsche Bond van arbeiders sters in de Slagers en aanverwante bedrijven Neutrale Bond van Personeel in fle voedingsbedrijven en Algewieene Nederl ndsche Bond van arbeidersfstersl in net Bakkers Chocoladeen Suikerbewerkingsberijf zijn samengesmolten tot de Nederlandsche Bond van Artwiders sters in de Voedings en Genotmiddelenbedrijven De nieuwe organisatie is ftevestVd te Am sterdam 3e Helmersstraat S4 huis De voormalige organisatie Algemeene Nederlandsche Bond van Technisch nischen Opzii thoudend Personeel en Centrale Bopd van Werkmeesters Opzichthouders en Teqhnici zjjn im rgesmolten tot de Bond van Werkmecsters Technici en Opzi thondend Personeel De nieuwe organisatie is gevestigd te Uti dit Maiiebaan 41 OANSVERSOD W ROTTCMSAM bui emeeTrtar an Rotterdam heeft ab hoofd van de jiplitie bepaald dat het dansen in het openbaar vanaf gisteren tot nader order niet meer is toeeest aa ZWENDEL MET ADVERTENTIE CONTRACTEN Drie maanden geëiscbt teg n colporteur De rechtbank te Aansterdam heeft gisteren een strafzaak behandeld die oiderttjd toen de vervolging werd ingesteld in raiddtnstandskringen veel stof h ett doen opwaaien Het betreft hier ni de vervolging ingesteld tegen advertentie colposteurs die hun col portagejargon m die kringen vry gebruikeltjk dusdanig uitbreidden dat zü onder de strafwet vielen en wegens lichting vervolgd werden De lioofdverdachte m deze zaak is ae directeur van Cöt s uitgeversmaatschappij N V uitgeefster van de Jood sche Middenstander en het Algem Ned Poitieweekblad Cats zelf was ook dagvaard maar hy bevindt zjch op het oogenblik in liet buitenland De man die gisteren terecht stond was in dienst van de n v als advertentje acqursitear Hij zou zidi aldus legde de dagvaarding ten laste hebben schuldig gemaakt aan twee gevallen van oplichting In de eerste plaats had hij een eenvoudig boekbindertje bewogen een advertentie contract af te sluiten voor advertenties in De Joodsche Middenstander tot e n bedrag van S 273 over drie jaren te vcradverteerén Hij zou om dit contract getsekend te krijgen o a het volgende tebben bov eerd De Joodach Middenstander n eft een kaartssj teem en daaruit bliikt dat u g en anti st miet bent U hebt er alle belang bij om met uw Joodsche klanten goede vrienden te Püjven Dat is alteen maar mogelijk J wanneer u bij ons adverteert anders Getaige dr Skiic ecnetaris van het Neö Isr kerkgenootschap zette voor dè rechtbsuk uiteen dat van de ajjde van de Joodsche gemeente scherpe actie tegen Cats gevoerd Was Het tweede geval betrsf een stevig contract voor het Algemeen Ned Politie Weekblsd iA toen door Catc werd uitgegeven Verd zou zich b een ca féhouder hebben veoi fedaan ali rechercheur van het politiehwiMa Raempoort AHhani ée eafitMader had dien indruk gekregen Oak hij liet zich ovcrhaloi en ook hij teekende een contract voor drie ji r tegen een flink bedrag Verd die verdedigd werd door mr Franqois Pauwels hield vol dat hy volkomen p ischuldig was Hy ontkende dat hij tegen den boekbinder gazegd tod dat hii moest adverteeren m niet als anti semiet te worden beschouwd De boekbinder verklaarde dat verd henj o a gezegd had dat hij de eenjge boekbinder was die in het blad een ad vertentie gtsplaatst zou krijgen Over het kaartsysteem was get zeer vaag en zijn verklaringen op dit punt boden weinig juridisch houvaist De aféhouder was vefd pertinenterin zijn verklaringen De officier van Justitie m A § de Muirick Keizer was van oordeel dat het eerste ten laste gelegde niet bewezen was De verklaringen zijn te vaag envvan een sa menwe f el van verdichtsels kan niet gesproken worden In het tweede geval echter kan wel degelijk van onwettelijke misleiding worden gesproken maar men di it de sfeer der advertentiecolpor tagkk niet te vergeten in deze zaak S MS vorderde vrijspraak voor het eerste feit en veroordeeling wegens opli hting tot drie maanden gevangenisstraf w eas het tweede feit De verdediger mr F Pauwels schetste allereerst de entourage waarin deze zaak rich afspeelt De praatjes van colporteurs moeten niet op een goudschaaltje gelegd worden aldus pi verder Verd vertelde iijn verhalen ter introductie terwijl daarna pas het contract ter raloe kwam PI drong aan op ontslag vsm rechtsvervolging subs vrijspraak subs een voorwaardelijke traf of lichte boete Vonnit 33 October Bedekte dr e i g e wentea Na de pauze behandelde de rechtbank de strafzaak tegen den 40jari gen advertentiereiziger H de G die ook als acquisiteur in dierp t was bij de N V Cats Uitgevers Mü Deze man was met zijn bedekte drei gementen nog wat verder gegaan dan de vorige Verd Ook hij hsd zich voorgedaan ais vertegenwoorSiger van het officieel orgaan van den Joodschen Middenstandsbond Tegen een aceonntant te Winschoten had hij gezegd dat er een commissie in het leven was geroepen in verband met de Jodenvervolging Die commissie had tot doel zoo fantaseerde hij verder om te zorgen flat Jodeti alleen zouden koopen bij menscïien die hen goed gezind waren en geen antisemietische heigingen vertoonden Een belangrijke voorwaarde om aan dezen eisch te v oen was wel dat men adverteerde in de Joodsclie Middenstander het orgaan van de commissie Iifear CTe fantasierijfce eolDorteur ging nog verder met zijn fraaie beloften Van iedere vakgroep zou maar één zaak mogen adverteeren De accountant liet zich overhalen onder indruk van de dreigementen die nög wendrai veist45rkt door de meüedeeling dat verd één van zijn groote kl anten goed kende en dat niet ad verteeren hem bij dien klant wel eens groote schade rou kunnen doen Na getuigenverhoor ieide de officier van Justitie dat hij dit geval ergerlijker dan het erste vond De officier vorderde daarooi een hoogere straf nl vijf maanden gevan enisstr f De verdediger mr Is Maarsen pleidooi houdend achtte het ten laste gel de niet bewezen PI drong op vriispraak sub ontslag van rechtsvervolging 8 n Uiterst subs bepleitte mr Maarsen een voorwaanSeltjke straf Vonnis 23 October VrIJdat U OcUkar JAAmsVELB tUA It VJtJt A n l Nieuwsberichten ANP ramoroonraui k ra eo Fluit piano en pamofoonmuztek M 30 öecl maiie 10 S Pianovo rdr cht 11 3 OiRelspe n OO Berichten IIM VARA orJcest 1Z 4S Nieuwsen economische berichlenANP I OO VARAorkest 1 43 GramofoonmuzieJt 2 H Esmeralda 3 0e Declamatie 3 30 Altviool en piano 4 M Gramofaonn uzlek met tofiichtiTi4 4 SO Voor tie Idnderen 00 Grflmofoonnui iek 5 15 Nieuw en erMiomischeten ten ANP SJO De Sirnblera O Bameralda en aoiiat V P K O 6 J Cieart tïroote henjenlrtn V AJl A S 4S Berichten M IlelicltaWes J5 OrainofoonmuTiek 7 0 © Vragen van den dag ANP I U VARA or e t tm NieuwaberlcMoB ANP 840 VARA orltect en aoltüte M M Nieuwsberichten ANP sluiting OOTWHK UW m M c n v 7 1 Berichten Duitsch 1 15 Berichten KnB M Grainofoomnutirtt S CO Nieu Jberich ten ANP iAO Schriftiezjng en mediteUe 8 Z5 Gev ijde ir uziek gr pl IS Gramofoonmuziek f J H is SBenctiien Buitseii 9 Fkitt PMHM en gx4nM eenmuK ek Mjao Orfelcen eert opn 18 30 Gramoroonmuziek 11 15 Bcrichten Enfielsch 11 30 Molto Cantabile en BrawKrfoonmuzi IZJfl Beriohten Outtsch 12 45 N i w = en econorrische berichten ANP 1 0 De Poïitülons en grarneïoonmuziek Z 0 BertchlKn lHHt ch 2 IS Piano twee vtolen en gramofoonmuziek 3 00 G ainotonnmuziek 3 3 ï Benchten En elsfch 3 3 Gramofoonnniliek 4 15 ZenE piano en Kra aïoonmuz ek ft ¥ 1 Bericïlten Duttaoh 5 15 I Jieuw en ecoitomiH he herichtcn ANP 5 30 Cymbaal aw tet 6 1S Berichten Enflfeiach € 30 Cvmtiasl KXlet TM Vronen v n den dag ANPl 7 15 Bm ir ten 7 30 Berichten EnBel rh 7 Repoitójïf n r 07lek O Berirhten Duttisch l V Nietiwstïeriehten ANP iïramolooBm i k SJO Berichten En Te ich 45 Gewijde muziek l y pl t SS Ntetiwsbertchteii A1g i W wei MM 4803 S Weike Bon L fTensmiddelendistributie BROOD Mm ww i Bfi e daWirtt taa n M t 4c wodbnkMkJe 25M xum ranetaooÉ M VU ttan ii iirfciiiiiii f UO eMHB ader raad Mr da pmiode vaa Oct i n U Oe teber mttt t imtm extn eidir btüatvmrK SUfiCES BON No Uf 1 KXL uOkt xldjg iet ea itHt 25 Oetobw BOTER EN VET BONS 5 et m met 12 van de boterkaart 25t gram boter geldig twt en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de veHisaTti iS gram margarine of 251 gr boter geidir tot en met 18 October flON 8 van de veflcaart 2S gr gestmilten sp y gve t of 250 gr ia beter tgeldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart 259 gram boter met 10 cent redactie per 2Se gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON Ne lU K M thee of H liond lioMie geldig tet ea net 8 November VLEESCH BON 03 Vleeseh 1 ons vleeadi been mbefrtptn M een tantsoea vJeesehwarea Bon U Werst rteewhwaren rantwen vieesGbwaren gefaUg t m U Oeteber met een week extra gKldigJieid uw BON 02 Idem Ia mif eidic U Ooi GRUTTERSWAJREN BON no 76 250 gram rUst of rijstemeel geldig tot en met 1 November BON no 77 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 1 November BON e iM 100 gram maizena of griesmeel of puddingpocder geldig tot en met 1 November BON no 15 IW gram maearonl vermicelli ef spaghetti geldig tet en met 1 Nnvember MEEL ON Na Ml 2H OU tarweUeeM of tarweaael mt baek raitmeel af iwtrgeWkMB ml roggemeel o nab umt takmeel geidlg lat en met 1 NavcnberK LEVERTRAAN Alteen op ben van arts max 2M c e par liaofd per week ZEEP BON na 104 UO gr aniMida toüetMcg IM gr jnnafaoad eep èf 200 gr aackt aeqi ó 250 gr ceenmeder èf 125 gr seeiKiokkei óf 250 gr aelfwerkcBde waschmidde af 200 gr vJeeibare acep gelcUg van U S 9tentber t m 18 Octob Deze b B gnidt aak voer gazia wasch per 8 K G droog wasehgocd BON no IIS M gr sebeeneep èf één tube aebeercréme of Ma pet seheeraeep Geldig van 31 Aagustaa t m 11 Deoember Op een bon één rantsoeD ioiletxeep mag verkocht wor ven een stok toHetzcep van da onde santetnlelÜBg aa 75 gmrn VASTE BiUNDSTOFFfM Gedurende Octofeiu cIJb geldia voor één aewheid kraadateti Bons 01 02 enVQ3 van da JbimIsanTt distributie Vaale braadstoffen haarden kadjeb bons 01 02 03 04 05 en 06 van lH nkaart distributie centrale verwarming Voorts bons gemerkt brandstoUen één een beid Ie jieiiede en iCiOim één eenheid Ie periode Beaa 04 05 en 06 van boakaart diatri butie vaste brandstoflen baarden kachels ook voer èéa eenheid turf PETROLEUM FETROLEÜMZEGEL Perfade Wt 2 L petroleum geldig van September t n S November VOOR DE WJISmEREN 0ON aa 4 wederhaatt voor baaden vaa t t m tl Oeti fveep I It ky lMiu d eBbro od greep n M kg Mhw gveep RI 8 kf iden sreep TT fitg Wem gnep V 4 kg doB raap Vi kg iden en Na 4 tveedertiMrt vear laNtea vaa 1 t n tl October lH t1