Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

EERSTE BLAD DONDERDAG 10 OCTC ER 1 a H 88 88 glH w WK 86M 9W M 88 W m 98 nu 81M 88M 89 T T m 1S8K 94 4 ao six SI 91x SU 9JX 91J 80 SIM 90 IM 90 7S 78 mi 8 117 118 64 64 T AZIË DE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN EFFECTENBEURS AMSTERDAM NotoMtegen na U Oèfebn LIOJITIES 8lMt aiit Mi Oct 10 Oet t tg U U84 9M ma tm in wS 9 mtbtt ft 8tK mSi imUIWM 9 9 1940 Ml f 889 4 W Mij mtflO MM 1998 f 800 8 8M 1987 108 8 mt H 1 f sue 8 mi mS in rio9i x i 8 8 MSI 0 L f M8 8 t m 1918 0 X at si t uat 0 I lae 8 lm 0 t f 860 3 IKn 0 I f U9 8 U O I ƒ 88 8 m UI Si 147 A d Bank Mwl BoU Baak Mltdtta Iss teak Ata KaavereoOglng dito Ned nd a e m dtta Nkderl B ak A N Bai v Z Afr 808 dito Ned Brad Mt 3S8 aand Rott B Ver aand Twoatsche B A A IB tt Alf Nortt few A Bktevla Marf Fab W V d Bergh s pr d A 1098 Olto B ƒ 1880 Cart en Pap Fafc Séiettm A Souda tasAe dlta 888 Graytar en Zn A pïtiLaan Dito B wlnstd prat Beemat aand U Belnek Aand l Baro Cona aand ISM Bidl Btm lak aand Si Hollandla aand UT Hou Bet mi Aand HolL draad ax kab A HoU KunsU Ind A Int C w Bet dito Intern Viae A Kon F Beynea dito Kon N Hoogov dito Kon Ned Zimt Ind aand Kon Br Stliecni dito l v er Br en Unil C ƒ 100 Cum pr A Dito l m C T pr A Dito 100 6 C pr A Dito 10008 C prA Lyetnpf Us en Melfefabr Meelfabr d Ned B C v A N O en 8 F aand Ned Kabelt dito N Seheepsb mij dito N StaaU Keywr A PhUlpe Gloell ƒ 75 afgeat C v A Rott O Ml dito Schelde K M de Nat Bez v aand Schollen dito lü Smit transt t dlte Stokvis 900 1000 do Stoomapinnertl Span dito Stork dito Twijnatra Piel A Utr Asph a Gew A Ver BI ftib aand Ver Oiem tab aand Ver Glait Nat Beb v aand Ver Pap f V Gelder Dito dito pret aand Ver Ned Rub fabr aand Ver Touwlabr dito Vllsslngen Kati dito Werkspoor A dito Westersuiker dito Wilton Feyen gew A Dito Conv pr v A Weyera I en B VB WK 111 m lU UT 488 s 179 U7 118 66 VH 117 U8N 120 119 120M H w 406 408 145M 189 308 MH 24SM m 88K 181 121M 198X mr 189 Ul 180 131 188 mt 188 1004 4067 8687 1081 4070 6777 1115 4137 6798 1150 4179 6812 4218 6825 4244 7007 1206 42471214 42701219 4317 n r 43341234 44061239 44251290 44441311 44511387 44561418 4463 720S 1475 4525 72141479 4538 72911485 4346 73031577 4597 73041581 4603 73401632 4615 73331670 4655 74001873 4677 7428 4713 7450 4732 75141740 4778 73311764 4793 7556 1799 4843 7584 1802 4862 76071808 4871 76881836 4874 77111842 4879 77221950 4978 77331867 4987 7742 1S75 4999 7746 19C64 2098 5054 7796 10900 5109 7810 10970 5129 7841 2184 3IS7 78912190 5170 78942243 5245 7900 2239 5297 7902 2265 5308 79 2238 5325 7966 2295 5331 80072303 5335 80122309 5353 80302322 5384 80432390 5387 80602421 5480 80712445 5463 80982481 5489 81192915 9494 81202582 5531 8180 2S96 5608 81932538 5627 8312 2613 5633 8322 2724 5648 8339 2739 5 71 83S0 2745 5895 842J 2388 5731 8426 3012 5732 8427 3063 9745 8432 12275 3091 5747 8435 12230 3148 5751 e4 57 3171 5759 84ul 3182 5771 8499 3192 5840 8592 3202 5846 8630 3246 5889 8fi86 3248 5902 8708 3298 5909 8724 3312 5S23 8777 3 148 5926 8796 3402 5998 8819 3 06 6007 884T 3411 6025 8848 3424 6034 8852 3459 8071 8898 3470 6079 8941 3519 6182 89S3 3338 6183 8982 7 8201 8 3 3590 62Ü6 9067 3609 B247 91U8 3619 6269 917 36V2 6294 9218 3684 6322 9239 i6 4 6378 9293 3714 6383 9327 3733 6300 9 30 38 4 6435 9399 3879 6438 94110 388S 6487 94 37 3867 6487 6488 3952 6536 9490 3983 6565 9318 39S7 6 13 95 37 3971 8657 9375 4010 6877 9577 4038 8685 9579 va 140 141K 140 148K 147M 181 6 184X 123 144 148 A N I H Mi A Dito Nat Bei v a N I Gas Mtt A Dito Nat Bat v a Twenlsch Oentr St V El Str A WH 1 M 3904 andelaveraenlglataa Banda Cred en üandelav gew A Borneo Sum H M A Dell At eh H Mü ditoGuntzel en Schum A Int Cr on H V R A Undo enTevesaand N d Wol Mij A MtjaboawaodeneadactikBtllit Mil larubr A 408 m Otto 2e A 148 844 Boeten Mt nl Mi ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Wederzüdsche luchtaanvallen Het weermachtsbericht van het opperbevel luidt als volgt Iq Noord Afrika heeft de vijand bommen geworpen op Tobroek waardoor drie doodten en zes gewonden vielMi terwijl lichte schade werd an Cevicht Een vijaitdelijk vliegtuig is neergeschoten door de luchtafweer van de kaninkluke marine In Oost Afrika hebben onze detachementen vijandelvjke strijdkrachten te Oear Deglo Kenya en Colobati Keaya verrast en op de vlucht ge éreven Ean van onze formaties luchtstrijdIcraebten heeft een aanval ondernomen siabtj Colobatt ten Zuidoosten van Waijtr en vijandelijke kampementen gebonrbardeerd Een andere formatie heeft installaties schepen en entrepots in de haven van Aden bestook Vij ndel jke vliegtuigen hebtien bommen geworpen op Chereb Boena Decaraere G era Mai en Edaga zonder dat slachtoffers vielen of schade werd a igericht terwy in Asseg twee dooém en eenige gewonden vielen onder Italianen en inboorlingen AUSTRALIË Regeering Menzies treedt waarschünlük af GEEN MEEKDEBBEm MEEB De jongste benchten uit Melbourne over de eindresultaten van de AustrfHsclie verkiezingen hebi en de reedstiads Volgens den voorloop n einduititeg kiregen de Vejnienigde Australiseke Partij en ife ndparty welke teeamen de regeenng Menzies vormden bu elkaar 37 zetfls en de Arbeiderspartij 36 zetels Daar de regeeringspartijen den voorzitter van het Lagerhuis moeten beneeme die van sija stemrecht geen gebruik k n maken 4ieeft de oude regeeringscoalitie dus geen meerderheid meer BELGIfi De todcomst van Antwerpen IPegaaover persvertegenwoordigers hMft dr IMiitt Dnitsch commissaris Mi het stadsbestuur ven Antwerpen Ml arkiarende uiteenzetting gegeven er ds vroegere ontoereikende Ant wnysdK gemeentepolitiek en teven x4tt pianneil kenbaar gemaakt tot het nxTCB wtmer foonde bestuurspoUtiek en tot wriM ijklng van een sindt timMOm imtmt IfÊihimd pka nl het jpen van eeo gnx Aatw ven Slngkap TlnVH aand 188 188 Palzol andemeBlacaa Doittache Pe6r r I C V A tU mu Kon Nad PeU MB ƒ 108 Ond A M m Meaan Snlra A ÜO Taraakan Fat Mtj A Eabkerondamfsahiga Heiaa Rubber aand vmt Wf Ind RuM C m 118K Preancer Rubber Mtt 87 4 80M Botterd Tap 88 4 88 Salatrl Plast 69 M Wal Sumatra Zuid Preangar 81 MH kekeepTaartmaatsekanMiaa UIS Zeevaart aand 18 88 Micv GoaOi A 385 MM Mij De Maaa C rJi 118 M lli Ooataae A 180 igtM CBltaainiaatscfcapp4 a Krlan Suik A Pagottan A Suiker Cult Mt A lïeweng l alorl AreDdsburg Besoekl A 68 Soekow Landb A 80 Amst Thee Cult A Ban Thee Rubb A Pangkeotam Thee Hongga Landb A Sedep Cult A Slndangs Cult A 140 Telaga Patengan MIchlels Am 151 148 n 988 148 77M 28 1 4 DIveraen Blauwh Vriease A 44K Bljtnkorf A Gem Eig Woon en Winkelh Houth Alberta A Houth 3on en4el A Houth Pont A Muller W H A Dito 5200175000 A N MU V Havenw A eeh Sab 1000 C v A iS U4X 115 91 M 8 94M 9EUHS0VERZICHT De beur te Amsterdam gaf heden voor verscheidene aandeelen een vt drukke handel te aanschou ven en daardoor kreeg de markt ecu voorkomen van activiteit De stemming wm biJ de opening vaal en tal van speciaktelten werden niet onbelangrijk boven de vorige prijzen verhandeld doch i r spoedig kreeg het aanbod de overhand en virt een inunking waar te nemen die voor sommige fondsen een scherp karakter droeg met het gevolg dat de aaiwankeltjk verkregen koetswimtt grootendeels of g ieel verloren ging en lelfs nog nadeellge verschillen mv osten worden opgemerkt Later op den mldtuY trad echter weer een klein herstel ia De aamlacht w erd in de eerste plaats getrokken door ie rubberaandeclen waarvan Amsterdam Rubbers In een open hoek werden verhandeld Naflat dit toonaangevende rubberaandeel gisteren onder beurstiW reeds een achttal punten naai boven had kunnen knopen werd het heden l duidend honger Ingeïf en werd gehandeld tegen 210 procent Dit sterk verhoogde peil Mct kkurlilt kie Uk echter verkoopen uit aoodat xleii aen inzinking van enkele procenten voltrok en later op den middag werd afcedaan tegen om treekB 114 procent Diverse minder nurante rubberaandeeten werden hooger genoteerd doch In meerdere gevallen bleven de hoogste prt een niet gehandhaafd De tndustrleelen gav alles btjeen nog de grootste omzet te aanschouweh 0e PhlHpsaandaft len waren aanvankeltjk sreer goed dlsi neant en staaan lat M procent maar al st oa n kwamen de erkoopers in de tneerdarheid loodat een reactie Intoad tat 188 procent d rwijl venrolgena de M proeent grens w er Mi 9 ll oen oa op llg procen Ik deze klasse zijn nog ingeUeven 1 prijs van t 100 000 I prija v n ƒ 25 000 12 pnizen van ƒ 1 109 Benevens een premie van f 30 000 voor den laatst uitkumenden boogen prils en een premie van f 3000 voor hit laatst uit kamende ininuner 84 M IfiX 86 80M WH VH 80 mciREMt trAbOTMESRiakKM DES MEDCBLANBSCaB M October VaMai i New Vork lM it f 1J8 h BerlQn f 73 75 41 Bruaael f38Jl fMlt HalatBkl t IJl IJl Stoekholra 44J1 44M Zflrjch 435 43 88 Baakpaptcr New Sotk f Stockholm ƒ 44 78 4494 ZOridi 4358 41 71 80 78 aSM 156 908 WWÊnMÊ DUItSCHLAND Het vertrek der Amerikanen Het advies aan Amerikaansche onderdanen om uit het Verre Oosten te vertrekken blijft in de Japancche pen de aandacht ten zeerste trekken DeHotsji Sjimboen schrijft Het is Japan onverschillig of de Vereenigde Staten inderdaad de evacuatie voltrekken of niet Men moet den Vereenigde Staten echter bij deze gelegenheid aanraden allersSerst en zoo snel mogelijk hun garnizoenen uit China terug te trekken De recente stap van de Vereenigde Staten vormt een bewijs voor hun vijandschap tegenover den huldigen toestand in het Verre Oosten Het staat de Amerikaansche regecring vrij over dezen toestand te denken zooals zu wil Japan is er echter bij geïnteresseerd te weten welke motieven de Vereenigde Stat i daarvoor hebben De Kokoemin Sjimboen constateert eveneens dat behalve de evacuatie der Amerikaansche onderdanen ook de terugtrekking der Amerikaansche troepen uit China van Japansche zijde Jewenscht word Engeland en de Vereenigde Staten hebben de ijdele hoop de oprichting van de groot Aziatische levensruimte door Japan te kunnen verhinderen klaarblijkelijk nog niet opgegeven Volgens deJomioeriSjimboen noemen Japansche militairen in China de terugtrekking van Amerikaansche troepen en burgers niet verrassend De Vereenigde Staten moeten er dan echter in elk geval rekening mede houden dat hun rechten en belangen in het Verre Oosten of wel voor altyd of wel op zijn minst tijdelijk opgegeven ziJn De herwinning van deze rechten en belangen zou in het vervolg wel eens moeilijk kunnen zijn Na het terugtrekken der Amerikaansche troepen zal de kwestie van het recht van politietoezicht in China te onbelangrijk zijn om ook nog maar in beschouwing te worden getrokkeP ENGELAND S De aanvallen van hedennacht LSGEmamcmt VAS hëdkn Onophoudelijke aanvallen Het opperbevel van de weltinacht maakt bek id Van den vroegen ochtend tot fcet innralltai vao de duütemi roUkn oni H houdeiyk ver éJufiaanvallen van Ikthte en zware gevechtsvUegfuifien luar de Britsehe hoofdstad Terstond lm nsluiting daarop begonnen nachtelijke Sanvallen van zware gevechtsvliegtuigen die tot de ochtenduren van den tienden October voortduurden De zwaarste gchade leden de dokken in de bocht van de Theema Uit gebreide verwoestingen veroorzaak ten bomontploffingen ook aan de epoorwegwwlten in het stadsgebied Des naehts yielen talrijke zware brandm waar te nemen Afzonderlijke geveciitsvltegtuigen deden in ZuidEngehmd met succes aanvallen op havntwwken tro öJkanipen joprwegcomiriexen en wapenfabrieken met bommen van zwaar en het zwaarste kaliber In uld en Midden Engeland bestookten ziJ verscheidene vliegvelden met l ommen In St Evsl Penrose en St Merryn gelukte het hangars en schuilplaatsen door voltreffers te vraiiielen en op den beganen grond staande vliegtuigen te vernietigen In het havengebied van Cardiff veroorzaakten bomtreffers hevige ontploffingen en in aansluiting daarop een zwaren brand Op zee werd een vijandelijk koopvaardijschip van ongeveer 4000 b r t dow verscheideie bommen midsdieeps getroffen Met zware slagzü bleef het chip brandend liggen Een duikboot heeft twee bewapende vilandelijke koopvaardijschei öi van by elkaar 7000 b r t tot zinken gebracht In West Duitschland en in de tte stte gebieden werd door nachtelijke vijandelijke bomaanvallen materieele schade aangericht welke snel kon walden hersteld Eenige woonhuizen werden verwoest Een boerderij brandde volkomen af De vijand verloor gisteren tien vliegtuigen waarvan een door luchldjel rtiHerie Vier Dultsche viiefetuigen worden vermist TALRIJKE UCBTFAKKELS BOVEN L n EN De Britsehe omroep heeft Donderdagochtend l ekend gemaakt dat ruim veertig stadswijken van Londen in den loop van deQ nacht met bommui bestookt zijn Erizijn talrijke huizen en gelMuwen veniield Branden ziJn ontstaan omtrent wdker aantal de Londensche omroep ecrtt © geen inlichtingen geeft Verder wordt gezegd dat Duitsche vliegers den geheelen nacht boven grootLonden een groote hoeveelheid liehtfakkels hebben neerge worpen die groote deelen der reuzenstad als met daglicht overgoten De afw erbatterijen van Londen hebb voor een deel hun vuur uitsluitend gericht op de lichtbommen Het is gelukt op één plaats negen liehtfakkels te raken Het felst waren echter de Duitsche aanvallen op bepaalde gebieden m Wales waar aanzienlijke schade is aangericht aan nietgenoemde objecten Voorts zun door het Duitsche luchlwapen in den laatsten nacht bommen neergeworpen op talrijke plaatsen m Zuidwest Zuidoost en Noordwest Engeland evenals m de Midlands Weinig mededeelingen Ijehelst ook het t ericht van het Engelsche ministerie van Luchtvaart en dat van de Binnenlandsche Veiligheid omtrent de gisteren overdag ondernomen aanvaffen Vijandelijke aanvallen zoo wordt om gezegd zijn Woensdag door jachtvliegtuigen en bombardements vliegtuigen uitgevoerd Bij een aanval op een stad aan de Zuidkust zyn verscheidene hu zen verwoest Gedurende den dag is het eenigen vliegtuigen gelukt door te dringen tot iKiven het londensche gebied Er vielen eenige slachtoffers en verscheidene gebouwen werden beschadigd Ongekende hevigheid Uniied Press meldt uit Londen dat de laatste Duitsche aanvallen met ware woede over Londen heergeraasd zijn In den afgeloopen nacht en vanmorgen ronkte weer de eene golf Duitsche bommenwerpers na de andere over Londen en verwekte een weergalooze schrik in de belegerde hoofdstad Brand na brand ontstond De Roode Kruiaploegen kropen door de met puin bezaaide straten en dwaalden als w ild rond onder den doodelijken hagel der bommen en in het flakkerende schijnsel der parachutefakkels om dooden en gewonden uit de gebouwen te bergen die of wel door bommen waren vernield of door de vlammen verwoest waren Minstens vieren twintig Londensdie wyken zyn weer gebombardeerd De Duitscheïs hebben weer bommen neergeworpen van zoo verschrikkelijke exploisieve kracht dat auto s en taxi s door de straten weggeslingerd werden Tiidms de korte pauzen in het oot ploften der ixanmen en het dreunen v n het afweergeschut vernam men het geknetter van de maduoegeweren bU d luditgeve diten die zich afopeelden in het heldere maanlicht 4 STAATSIiOTEBIJ nao KLABSB HKOXMm UMr Trekktag van 10 October f mm No S07t ƒ LSM No 12119 24352 l fM No 7266 740S 4M No 6 e2 M71 20013 SM No 9897 12762 ISCZt 20119 IM No 1658 1730 7005 9391 12259 iMS3 21794 22447 22m 2407Ï n U2£N VAN 7 1077 449 783 104SS 15382 INST niU 1207 4461 7 3S 10496 15393 18706 32134 1240 4S29 7983 10674 1SS52 18725 23349 1291 4540 8178 10728 15586 1B811 22533 1302 4665 8190 10847 15796 18836 22811 il 81H 804 1315 4867 8256 10867 15776 18908 23821 1360 5000 8293 11129 19821 19016 22872 1757 5217 8306 11146 15932 19030 33001 1798 5236 8323 11346 159S9 19080 OtU 1848 5393 8373 11405 1SS64 19258 S029 ProTliM en Qem iMBlatca 8Sjl 8W 88 mi 1871 5409 8441 11457 16139 19713 23205 1956 5498 B4S8 11598 t6179 19718 23213 Amiterdun vm Vit mtoU Uil Aptl6 aml U371 a Aniwm 1918 8 Dtnater IM 8 Doniraelit 18 i h i lÜiKlim cn 18 1 mto Ie 18 31 t o id fiin nas 8 Dito 8 lelgW t mto I6 J i l s OnvtBluw 1911 8 Dito 1838 r l Olto 1937 I t Dito SS ï i 3 Cioniofen lUS 8 Dito te 1918 8 Hiarlem 1938 8 Dito 18 3 t 3 i Helmond inl S i Hilversum 1938 3V HUven 18 18 VI Leeuwarden 1938 3 NoordHolland 19381 to S 1938 81 t 1 Dito 8 i 1998 tl i Olto 3e 10 1 38 tv Rotterdam 1838 37 4 Olto 1 en 8 1937 SVi Dito 1 1938 Vit Olto 1938 3 c 3 Schied 3 l 37 Wi TUtnirf 1 1931 t tJtreïht Pr 17 3i Dito Kem 17 Vit Zaehnd 193T I Z Holland 1887 1 Dito Se Ig 1838 3 BvJfG leL 17 Dito 1938 1 B v Pnr Z 1 7 4 Genv Cred 9001 snot O Vit Dito 1 j Vb Ned Banktaut 5 4 1980 5542 8576 11761 16949 19730 23391 2101 5642 8604 12633 li 6U 19751 33483 2104 9664 8633 12670 16679 19853 23515 2140 9739 8658 12819 18828 199 23516 2150 59S0 8703 12831 16893 19958 23631 2241 6035 8787 12877 17123 20065 73S l 2591 6328 8820 12889 17125 20093 23744 2574 6339 8822 12928 17134 20158 23861 2632 6414 8854 12932 17137 20199 238M 2885 37 8860 12974 17429 20174 23930 2697 6615 8943 13082 17493 20368 23968 2921 6690 9198 13192 17528 20726 24011 88 4 2926 6717 9200 13294 17592 20917 24162 3176 6846 9210 13398 17772 21048 24263 3 3 68S5 0219 13407 17347 21153 24298 3506 6878 9239 13448 17896 21241 24443 3584 7055 9262 13683 17899 21251 24502 3587 7073 9272 13795 17927 21309 24 U 3699 7098 9291 13939 18092 21352 24653 3733 7243 9442 14066 1819S 21370 24778 3747 7526 9446 14119 18262 21366 24817 BtH 3809 7595 9846 14451 18294 21485 24836 4008 7561 10007 14686 18313 21493 24847 4127 7715 10198 14769 18410 21653 24853 4248 7758 10230 14982 18498 22038 24902 4322 7776 10447 15097 18542 22096 NIETEN 9596 13v 7 17316 21271 9598 13469 17328 21353 9607 13488 17335 21363 9701 13613 9713 13695 9779 13709 13725 17360 21383 17412 21394 17418 21401 7017 7043 7052 7053 7057 7088 7120 7149 7172 17436 21430 mt 8IH 17502 21550 17514 21599 17624 2 613 17819 21725 17822 21779 17833 21829 17871 21838 17891 21844 17904 21851 17936 21941 18007 21990 18055 22012 18059 22025 18069 22034 22042 22050 18087 22094 14394 18197 22106 14402 18212 22157 18364 22168 18389 22191 18441 22192 13480 22200 18496 22233 13770 13779 13781 13792 9970 13803 10053 13828 10059 13848 10072 13946 10172 14061 10234 14128 10281 14182 10285 14265 10 303 14289 9920 W6I 9878 13756 17439 21464 9885 13767 17452 21548 Tpatkaektaakta gr Alg rr Hyp b met J verpl ultl PalKibr 131 Alg Hyp b wr JCY 4 100 8 4 A rdaauche Byp L Djto Vit B t Hypb N N 94 88 PJ 4 10 336 10379 10424 10489 10511 10525 10530 10648 14319 14347 14368 I43B8 nito CD 14438 14442 PX n nt mt 10738 14450 10768 14460 10779 14528 fV Croo BJ9 B Dk Pd 4 Dito Da en V 3 OHo puidb 31 8 GcoB Urp BJ b V t Hwrl B J iw A C 4 DUn lerie BJ 31 a Htil Byp B dito i toto serie K Vit Hyp o van NedeL rle M VI 10819 14334 IHOO 22279 10845 14623 18 7 2 00 iBflul Hyp b aer AB AA BB 4 18635 2X409 18702 22413 18728 22487 8774 2ÏC13 18796 21541 13939 22547 18946 22966 19038 22608 19062 nm 19073 22827 19163 226 19286 22669 19299 22725 19348 227M 19399 228ft 19380 2 48 19410 22876 19420 13897 19565 22965 19621 22681 19646 23M0 19662 066 19668 taoilt 19691 13864 19721 23109 19752 23174 19814 23180 19849 23274 14661 14684 14725 14767 14778 14794 14799 14805 14810 14811 14813 14818 14874 14885 14966 14393 15005 Dito letie T TA VI H v B Cred m PumW Dllo met 1 verpl uitk Vit 10977 11039 11091 11094 11096 11159 11164 11221 11230 11289 11307 11319 11348 11360 M Nat Hyp a dltor MM Hyp b Veend Wrie K iVIti nuo ivit düto 1 at Moordb Orp k PuHtbr Vil Overtin U k dlto M Sou Hyp k dita 16 dito H Sted Hyp b eerie K I Vit KM Otr Hyp b Otto a vn I uitk 31 1 It WeiU Hyp b EE 11770 15044 11804 15107 11838 118G8 11894 11950 11995 12110 12126 122U8 12210 15131 13193 15208 13318 15328 15343 13476 13332 15543 15346 18928 23284 15563 19970 23406 15B59 19993 23163 15679 19994 23505 15707 20019 23314 15728 20044 23527 13851 20077 23811 15868 20180 23825 12457 JS886 20263 23684 1S459 15600 2 1294 23713 12519 15902 20330 23718 I26Ï2 15P56 fl159 23863 12527 13930 20370 23886 16022 20382 23888 1 41 20 198 S lgiO 9fl 20 S70 23934 16210 20303 23928 16 K 6 20555 23971 1 i32 20578 23977 104A3 20598 24181 ltJ l7 20679 24172 IfUm 20719 24231 16069 20727 242S7 129 4 16fi24 20748 24353 129 7 16923 20782 24372 16930 20793 24416 163t8 20821 24455 16949 20889 24488 16959 20874 24527 1 1114 17001 20893 24578 13125 17002 20908 24709 17022 20913 24746 17047 20933 24819 17076 20995 24822 17084 21023 24838 170 31049 24872 17127 310 24951 17228 21128 24981 17276 21139 iT Vit ZeeUwicba Hii Bk4 M Zulder HypJi m 86M M 8ej 1 ultU 4 Dlta aerie KX Vit ZM Bhl met verpl UKI V t ante Ned M Scb crb 4 Rott Scfa Hyp b Dito Vl 128J4 B8M r n 12 333 12 i94 12439 12448 124 32 124 6 AXU okl Vl BeiRh en Jurg IF V d Obl 31 eikels Pat i 37 Obl 4 I S Zeep Ma OW 4 Steenkolenm Li nb Ob Bal Pelr M O 4l i litem Wem Obl 3 s Müormann Cult On Obl 5 Amst Grondbbark 5 Nat J ondbent 19 5 Idem 11139 4 N d Orondbrlelb 4 Oo I Java St OW 9 Sen araniï loana 1892 1901 ld 4 Ai sle d 1374 too 3 ld A ftain Olymp L 100 3 ld W Kr NKV Hel 1888 88 sax Ttm m 88 12 1 9 12559 12G58 12686 12868 12674 12682 121 8 12833 12905 W 4 88X H H IMX nu 12975 1 N 12 13053 130 9 Duluche foadaea net ketUncverklarinf 1S40 c 8 r 1 e 8 r 1 c 6 r 1 1M3 c 8 r 1 c 8 r I c 8 I 11948 c 8 r 11947 c 8 r 1 194S C Sri kasse obl 4 Ausg obl 8 O 13127 13190 13210 13286 13331 13340 13346 13347 grootb ld ld ld ld d ld ld ld Konvei lona Dllo Neue Farbenlnd IG C Kali S vnd £ 20 100 7 Dito £ ae i o svi 4 WinteisliaU obl S 80 Parberimd IC C ï A IBJ Vei Korkind C v A HJu Duitschl Berl RHI 18 O Vit Ruhrv tl iA Vt V O 71 4i Dl 30 Vi V OO Reiilenbank IS 7 Ver D Stedenl O B vr H P enW B Pb SI 7 D L noleiimw O 7 38 CelaenK Bergw Obl i Kit Gutehoffnu shtitte Obl 7 Harppner BergiiaM Obl 8 PboenlK Akt Gei OM 8 Bh Elbe Union Ohl 7 Rubrchen ie AG OM 8 89 72 74 SM Slemena en Haüakc Obl i V Slahlwerke Ohl 7 Dito lerie A J Obl 8t victor Gew OM VI Voifel D u K Obl f Rheln V El 18 Obl 7 Dito 27 OW 8 Uwener Stra aMnl hn Ob 8 Farbemnduslr and Slemom en Ratske aand Ver Clanzi fl Fabr aand WlnlersliaH Akt Ges aand DaH l oer a hm Atch TOV a C V g A M Kans Slgr Beulh C V g A tu mto Cart p A ui union Pae C g A n Madoen StaoRitr A Dlta prat A j Malang Stoontr A 4h O Java oeintt A S n Joana A Sem CtwribaB A Soaraioedal Staonitr U Prolengirtla V M Uh Hm TOM Bm u ACTIEVE FONDSEN StaatdMaiiaiwii Nederiaod ladiê 48 la 188 t 8 aa t888 8 48 bU ƒ 1888 t ISll t888 8 j OraaOask 100 87 too m MO a 8UH 8Dm ¥ Si M 8 m Cwt V JoMkr 8 erooHsoak H 8 18a8rU868 ini U88 8 39 ÜH 1998 ƒ 1888 1 IVs CsrtUlcatan Orootlwck l 1938 lodM 1 1888 i s Itnindil tl88 8 1 17 ladn ƒ 1888 A 8 Duitacfal Toimg OM 1980 10 SVs mn OH 46Cnd Iaat Kol Bank UB 169 Nad Ind Banddai U7 U7m Ned Baud Mtl C V 4 186 186 bdoatifeëB Alg Kimststlda Unla 118 128 125 121 Barkers Patent 84 82 Calvé OUaf C gew M 88 Centr Suiker 188 177m Fokker 189 Lavar Bros aa tala U8 U3 141M y Ned Ford Ata 8 ii Philips O B V A W aOe 807 Dito Pret w A MB 144H All Ludl St C V 18 ga R n 18 18M Am Bemberg A C V S 1 g a M 1 H Am Car and F C V Aand 2 28 21J Am Enka C v id P 4 Slh Anac Copp C v ld 21W 21 Bethl St C V 10 ld 88M 6SK Kh Chrysl Corp C v A 8BK 87m Gurtiss Wr Cofp C V idem 7 7 General Motor idem 49 40MIntern Nlckal Cy C V 1 a 21 Uk Kenaiee C C v 10 A R B 8 K tlH 27H 8 Nrarth Am Av C v A R n Ut North Am B A C i7 ï A 8 UJL Olvsnaa 4 Rep Steel C v A 8 Un States Steel ld at Serv C C v id C 8c South C V 18 Sm JA l A R n 180M North A Cy C V A Radio Orp C v A Oost Borneo Md A Idem pret Aand Pad Oadamnnlngaa Dord Petr Ind Mt C Aand 118 218 Kon Petr Mt Mem 2HM 2HM 45 Cotit OU Cr C V ie idem UX 15 Mid ContinentM Pet C V A 18 10 Phil Pet C V 18 id 18 26 1 Shell Un C ï 10 ld IH H Vi t T Wat Aas OU C v 1 Idem 7 K 7 7 gcheepvaarliiisatsekapytlan 1 lam m inw il i HiriL Am UhiAand 118 109 Umi Java CMna Japan MIK 148M 196 UO M MIM 127 121 mo idemKon Ned Bt Mil Kon Piakatv MU Ned Sebaepv Un ld USU OH Botterd Lioyd idem 118lUStaonw Mtt Ned ld U8M12t 4bit Mare Kar Cy C V 18 A Bandelav Amst A trt tli gn IH Javaasha Culnd ld Nad IwL S Un 1 L WN Ver Vorst C M 190 888 A MX 98 TakaksosKatnantngaa OcU BaUv M j A 149 141 148lfDell Mt 8 tOOO C v idem m 188 OlH Senembak Mt idem 18 U8 U6MWUaoa A Co C v A 8K 8X J W IWtim and CM C H MN 7K V ktem Shesap Ohio C v M 7K BK UK 8 11 9 19 f 18 a imnols Cent C vJd N York Centr Cv ld IVnnagrlv B 18 1 WK H OH 8X 898 C V A South Pao C y v g idem I d BaUway O gew idem Canad P c C v ld Itafebcrondsmaaüagea 317 214 149M 1 16Z1S Ui Ul 8 a9lf u3m 124 128 MÏ11 m m J75 IJSO 34 t Amsterdam 2alM 210 imi WH B Cult Aand Bandar Rub my ld DeU Bat R M i ld Kendeng Lemboe Rub idem 188 Majanglanden Vereen ld 80 OostJavo Rubber Mi Idem M6M W Ooitk 500 C V id U7 U8 Serbadiadi 9 97 178 l 148 8 Sum R idem Silau Sum Rubber Ml idem Sum Rubb C ilt ld Ver Ind Cult Ond Ideta Interc Rubber Gert V idem te xt n tngeiet een drietal punten achtfj Unl evers waren aanvankelOk prljshoua en golden l i i procent docht sakten spoedig in tot 13S procent Tenslotte echter een kleine verbetering bi De ov Industrleelen waren oitregelmatig Vfr gpna waren hel de scheepvaartpapieren da aandacht voor sich opeischlen en tamelijk drukken handel te aanschou gaven Oude vaarten werden in een open verhandeld en stegen tot 1061 prijs echter met gehandhaafd kon oinv Oude booten werden op 1491 ingeiet i zagen iich nadien een goede sesttl P ontgaan Scheepvaartunia deed 114 pri vervolgens echter deed het aanbod de tot 148 procent achteruit gaan De cbe reactie gaven olie s te xien Oorspronkelijk was het toonaangeve petrolHlniaandeel leer vaat gestemd en ia ptooenr een achttal punten boven vorige slot Vrijwel onmidd lll k werd benedenwaartiche richting gevolgd tmidden beurs werd gehandeld tegi n procent ol 10 punten Iieneden dan Tenakitte kwam ook hier eenige grond m markt Tabakken afaren kalm en l au iveranderd aulkerfondaen waren söl en elkander genomen prtlshoudend Hv golden sn t xn procent t Voor DBilaeha fondsen waa de tem aan den kMnneii kant In verscii dcna i len werd Iets benedan de vortgftJgSf gedaan De Toungleening werd aiMarom druk verhandeM en kwam daarbtl op St iKertkaanscha aMeellng was stil goed psUshsndend Mwtjl onder beur ittigenda tendens koo SSS lSr kan rfcear Jb katogg ma van kakwa aard Ba ovarigena t4a ésTihaenis a male wat nial aoi manswaardtt varandatd