Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1940

Bsrsam immrBim m fÊim VRIJDAG 11 OCTOBER 1 Ue aanpalien op En ehnd H goud too l eto t ée minirt vertier is bestand eat in êé niewwe Ewfopctsche eeonomie een rol an weinig bdMo te fpele en weliidw deg jléchts alleen gedurende kortsn t jd In vaar fle nationale eenheid opko liet intersationale haBdckrerkeer zal hkt goud dienea ra veatueeie ver thilkn te vereffenen welke overigens van weinig beteekenis zullpn zijn De vereffening met goud zal in elk geval Ijinnen de grenzen blijven welke absoluut noodzakciQk zyn voor ia Europeesche sutariii In den handel met Naarden Z a i d A merika zal de leus zijn goederen voor goederen De toepassing der beginselen zoo beshilt de minister waarop de nieuwe Europeesdte econemii zich zal baseeryi zal in elk geval worden aangepast en in overeenstemming i eferaebt met de verschillende aardrijkskiindige én politieke beRoeften van de afzonderlijke landen neele aniedd eh pp n ca vyandsc pen bewijdtn die zjjfc te den i T m i fni VvKjrtdmtnd go rffd kebben Het areuwt Redks bromfen sfrekt zich over Londen uit Versterkingen der luchtbescherming gehaafd om branden te bestri den oldus Uniteë Prc s Geheimzinnige ohveermethode nog een wensch CavcutaMwb tro 4MitriBn portscbip beschadigd vangen berichten zeven jachtvhegtui eenige fabrieken jeschadi De be Matsoeoka over het Bri emogendhedenpact Het is niet tegen de Vereenigde aten gericht Cofnmentaar op Churchills rede CHCBCBtLL WAS TE OPTlUnSTISCH De pariementaii e onderstaatssecretaris van Luchtvaart Balfour heeft te verstaan gegeven dat Se geheimzinnige luchtafweermethode waarvan Churchill Dinsdag in a n rede gespro Jwel mitlig kan ziin den toestand ten ken heeft in het geheel nog niet uitgewerkt is doch in tegenstelling tot de bewering van den premier voarloopig slechts een wensch is Dag en nacht zoo verklaarde Balfour werken Engelsche vaklieden aan het zoeken naar iets waardoor de nachtelijke Duitsche aanvallen afgeweerd kunnen warden Deze aanvallen zijn namelijk het moeilijkste probleem waarmee men in het geheel van het vraagstuk van den luchtoorlog rekening moet houden Ondanks deze erkenning eindigde Balfour met de verzekering dat de Duitsehers er tengevolge van het spervuur rondom Londen Yiiet in g aagd zijn den afweer principieel te overmeerteren De muur Van Mcrvuur breult aieh i tadig oit BESCÜABICING VAN CANABBC8CB n OEl KMTRANSPORTSeiiir Naar deor Reuter vrordt gemeld wordt ix Ottawa officieel tegcngnprvken dat een vrachtschip met Cm deesche troepen tot linken zou Zijn tebracht zooals door het opperbevel Amerikaansche goederenvoorraden l reergan isatie van het leg r Grootere firma s hebben het plan hiai voorraden naar de Vereenigde Sta ten te vervoeren naar Rangoon of via den Birmaweg naaï Tsjoengking De vereeniging van Amerikaan sebe onderdanen in Sjanghai is van p n een vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over eeij voorstel aan de Amerikaansche autoriteiten tot het zendc van meer sdhepen aangezien de vel f van ieder militair doel vier huizen ge troffen die geheel instortten Uil puinhoopea werden acht dooden borgen n U tw e echtpaeea een I maw t esta Mi uit ter penonoL rigke personen werden gewond In H rstal werd eveneens een w hui s totaal vernield Gehikklg vielen geen sfachtoffers De jongste aanval van de Engelsche vliegers hebben c der de be ilkmg een groote op i Qvci d QoMscM TCrfcldi MHM vMm p foor de aoiiegvMtfng IclMKiipe AmOea tn Lmdeft meW0e güteren de New Tork Times Vanoaeht p bedenoshtend wcxd ia lUwden awue wiiade aas t ft a i t iiu B e menscfieDlevens verojirzaaht 0 n iBfddernacht wart Biet alleen veej ti t Loodcascke geUedOi cefeoaatbantecrd maar dl stade i kct NemdwesfeB Naordamten Znfdwesten Tan Ensetand alsmede In de Midlands en Wales 0 geteisterde cebiedes ia Wales Kleefden des swaarstes laeM $ iad wehe Be üaiteld Presse meldt aft tooden Versterfclosen dn luc ibeseheinüaK auicsten gehaald worde em branden ie bcntrqden en straten te oairainieB Be bwvei vei diepingen van vele gebouwen genuAtcB doo luaadhanuaea in Itnnd Ua én reehs Wanden attckte ate ver de stad ait te eenige Dtad g d ee l en selioten boege vtammen omhoog Elk mir kwamen bericbten iMuxa ver nlade a bekcade l lKHnrcB en ge h e ele stratcBbloicke zijn met gias en pain bedekt STAD ZONDEB VENSTESBl ITEN In e a bencht vaa den Londenschen vertegrnwoordiger van de To kilo Asahi Sjimboen wordt Losdiip con £ lad zooder vensterrtuten gfe noemd Voor eeo deel zijn de ruiten dlir lt t of iijd4rect Jeor de bomaanvall i vernield voor een ander deel hebben tie X ndenaan lelf de ruiten verwijder De Londensche vertegenwoordig r van Domei cbrijft dat het nachtlevdïn in Irfmden volkomen heeft opgehouden Er worden geen theatervoorstdlUngen cb geen eoncerten meer gegeven Zeits die bio C3pen zijn des avonds gesloten Het gevoig hiervan is dat 15 000 kanitenaans van allerlei soort en duizenden verkoopsters werkloos ïijn De prijwn stijgen voortdurend EifT n zijn er in het geheel niet meer te krijgen ZEVEN ENGÉl SCHE JACHTVtlEGTÜIGEN NEERGESCHOTEN De Britsche verheien van gistsren bedragen volgens de tot dusver ont gen Een Dwtsch vliegtuig was gedwongen op het Kanaal neer te stnjken De commandant werd doof een iec ambi lance vliegtuig aan boord genomen Het Toesiel is geborgen MERKWAARDIG LOCHTGEVECHT By een luehtgevecht dat zich boven de Eugelscbé Zuidiiust tusschen een DuitsehsQ bGnamenwerper en tien Engelsche Spitfires afspeelde schoot hel Duitse he vliegtuig een Engelschén jager neer Daarbij deed zich het zeldzame geval voor dat de brandend neerstortende Spitfire een tweede toestel van de Engelsche aanvallersgroep dat baar baan kruiste ramde en mee in de diepte sleurde De Duitsche bommenwerper Ijereikte met talrijlte treffers zijn vliegveld Een lid der bemanning werd doodelijk gekwetst der Duitsche weermac ia beweerd Van l evoegde zijde wordt hieiover aan het D N B het volgende verklaard Deze veronderstelling is niet waar Het weormachtsbencht van 9 Oetoi er Ji ft alleen gemeld dat een Duitsch ge echtsvliegtuig een sterk beveiligd eotivooi bestaande uit vijf groote troepentransportsdlepen heeft aangevallen en op een der scheiren treffersr heeft geplaatst Een troepentranspMtsebip van ongeveer 20 00 1 b r t bleef stilliggen Zooals men ziet wordt er in het weermachtsberichl met geen woord van Canada of van een tot zinken brengen gerept In dit geval kan men slechts dankbaar zijn voor de openhartigheid van het Reuterbureau Na de officieele Duitïche instanties zich beperken tot het voorzichtige bericht dat het Engelsche schip slechts meerdere malen getroffen is schijnt thans uit het feit dat Reuter het tot anken brengen van dit schip zoo sterk tegenspreekt de conclusie gerechtvaardigd dat het troepentransportschip toch nog ernstiger beschadigd is dan door den Duitschen piloot zelf werd aangenomen en later gerapporteerd hoeft Interessant en belangrijk te weten is voor de Duitsche weermacht de andere onvrijwillige onthul mg dat zich onder de zwaar geladen trarsportschepen van dit Engelsche convooi ook een schip bevond met C iadeesche troepen hetgeen eerst via deten weg bekend is geworden ENGELSCH COMMUNIQUÉ OTER DE DDITSCHE AANVALLEN richten over de slachtoffws z n nog De door Reuter verspreide tekst van het officieele bencht van het Bigriscbe ministerie van Liichtvaart en van het ministerie voor de Bmnenlandsehe VeiUgheid doet uitkomen dat de voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Londen den afgeloopen nacht weer voorwerp van uitgebreide Duitsche luchtaanvallen faren Het bericht vermeldt dat de vijandelijke vljpjtirfert in den nacht van Woensdag op Donderdag hun aaovajlen hoofdzakelijk op Londen en naaste omgevin rieWlen Niettemin zSjn ook in verscheidene andere strtken van Zuid En land in NoordwestEnge land en in Zoid Wales bommen gevallen Het bericht sftreeht verder van bcandh arden in het gebied van Londen en in de naaste omgevnig van de hoofdstad die tot den haard zelf beperkt kcmden biijvi n Op verscbeidene plaatsen werden 1 uben verwoest en De minister van Buitenlandsche Za ken Matsoeoka heeft gisteravond een verklaring afgelecd betreffende de heropening van den Bimjaweg en de hs trng van het dnemogeiidhedenpact Dere verHaring ItiSdt als volgt Niet dan s hoo rvoetend lever ik commentaar op e verklaring van Churrhill die volRens de berichten in hef Engelsche Parlement is af e ei d ten apnzien van tiet besluit der Britsen Peering tof heropening van den Z 0 BhrmaWP Mapr aaneerten het i n 1 d opiicbte van dit probleem op te helrteten evena s ten opzichte van het drierpoïendhiEdpnverdrno tusschen J inan DuitscWsn d pn IfaVS zou k in dit vPThimd eeni e opmerkingen kunnes maken Dov V de vcreenkamsl In de eerste plaats was niet overeenpekompn dat de sluiting van den wep door Birma voor den tiid van dne nsaanrten als voorwaarde had dat Japan er in rou stagen om vrede te s u ten met China bmnen dat tiirtsh t k Toen evenals thans wenschfe Janm natimrlifk vurii een algempenen vrerte in China zoo vlug mogeliik tot stan f te bVenpen en uiteraard heeft h t dit e e rl t i d n ftritschen amba deur m Tnk o N m nd ziti het fe t wiHen ontkennen dat Peen ander vo k mep dan h t Japansche den vi=i ch heet gevoed om een vrede fii fch Jaijan er Ct ira h rftpld te ipn In eitP htrfi Jatw n iedere fnsnp rVn in die richting geleid en doet dat op hef oogenMik mg J T st de slTt f van h t rsct mrt DoltscMand en ItjUë wetke ll c sriiiint te be renrcn fs in re o i n an een nieuwe pffging om hetr lt e do bfTiken GMÊmiE VAN EtmOPA i C ïklfiSlTHNCteN VAN MIN STEB EICCAKEl Economie in dienst van de politiek nietjwafi 0 li tej ésimen jrf boven eenfèe dstriden van ZuidwiatEn isnd en in een stad in ZuidWfclM werden uitgeworpen hekben Jwizen tieictaMÜgd tMERnCA Mataties in diplom tieken dienst De Italiaar sche minister oor hiPt Devlezenverkeer Siceardi die gistermorgen naar Berlon vtrtronkelf is ni besprekingen te voeren met üea rtjltsmmister van Eoinosiisckc Zaken Walther Fuftk heeft n belangrijl iïtikel gesïhifcveB ia de M e sagger Oj waarin h de grondslagen Vermeldt van de eeonomischt reirganisatie van Europa zöoals de asrm j nctoeden zkh deze Voorstellen Het eerste beginsel van de taektomstige Euro eescbe economie zoo schrijft Riccardi is dat de econom e volAdig in dienst mout staan van d poljlrek De nieuwe contint nta e pcijroraie welk door Duitschldnu ea I alif zal worden ingevoerd na de a rrirckakund e en p litieke he zieBmg van Éwopa aan het einde van den oorlog ufl hu vendien dezelfde corporatieve economie moeten jijn welke in DuitsdiLand en Italië is ingevoerd en daar mtt sucee wordt toegepast Het tweede beginsel zal zijn de olidariteit van iiet Europeescne vasteIsnd Er zal etn hiërarchie van devolkeren worden ingevoerd en elk van deze volkeren zal recht helden op een deel van de grondstoffen n van de goederen der natuur De totfdusver bestaande koloniale rijlten zuilen opnieuw verdeeld worden volgens de kenmerkende eigenschappen en behoeften van de Europeesciie volkeèen en rekening houdende met die hiërarchie Het derde beginsel van de nieuwe economische organisatie zal zijn de toegepaste autarkie in dien tin dat alle hulpbronnen en economische mogelijkheden m eigen land en in de koloniën op ee i rationeele wijre zuller moeten worden ontgonnen en geëxploiteerd De politiek der Europeesche autarkie zal gebaseesd worden op de aujarkie van Duitsc land en Italië Alle nationale econorfiieen zullen in een richting gaan welke door de as zal worden vastgesteld i In geval het nuttig zon zijn het Europecsche vasteland in twee economische blokken te verdeelen daarvan het zwaartepunt gelegen i resp in Italië en Duitsehland ruilen de beide asmogendheden haar taak kunnen verdeelen en met alle middelffli waarover de twee blokken beschikken hun eigen autarkische doeleinden kunnen bereiken Duitsehland en Italië zullen steeds in vpikoraen overeenstemming de taken initiatieven en doeAemden van elk der geemtroleerde staten vastslelien met het doel methodisch orderliik en eensgezind te werk te gaan In die twee blokken zuller de ov erheerschende valuta s de ihunteenheden zijn van de beide asmt endheden onderling verbonden door een vaste wisselverhouding terwijl de munteenheden van de bij het blok behoorende landen vastgehecht zullen worden aan de basisvaluta s en een ondergeschikte waarde zuilen krijgen welke beperkt blijft tot hun eigen grortdgcbied AMBASSADERADEN TE ROME EN BERLIN ONTBODEN Het ministerie van Boitenlandsehe Zaken der V S deelt rae e dat de ambassaderaden te Berlyn en Rome resp Kirk en Reed naar Washington zijn ontboden Ambassaderaad Kirk zal daarna als zaakgelastigde naar Home vertrekken omdat de tegenwoordige ambassadeur Philipps om gezondheidsrei nen niet meer naar Home zal lerugkeereri Al zaakgelastigde te Berlijn zal tot nadere aankondiging de vroegere consulgeneraal in Weenen Morris optreden Geen politieke beteekenis Op bet dep tement van Buitenlandsche Zaken wordt verklaard dat aan de mutaties aan de asnbasaades te Berlijn en Rome geenerlei politieke Ijetcefcenis toegekend moet worden Het is veeteer een maatregel die nood zakelijk geworden is door het vertrek van den aiek geworden ambaaeadeur Phillips HOÏTOARIJE ZEVENBLKGSCHE AFGEVAARDIGDEN IN HONGAARSCH rABUEMENT In de litting van gistwen van het Huis van Afgevaardigden werden de nieuwe afgevaardigden uit Zevenburgen door den voorzitter plechtig verwelkomd ITALIË De strüd in de Middellandsche zee GR001Ï GEBEVRTE a8SBN STAAN VOOR DE DEUR In een overzicht over de eerst drie maanden Van den strijd in de Middelland iphe Zee constateert het blad vanf het Sovjet Russische leger Kr snaja Swjesda dat het Italië gelukt is sterke Engelsche strijdkrachten in § e Ifiddellandscfae zee vast te legpen De Errjebchen zijn er niet in geslaagd deelen van hun Hiddollandsche zeevloot lucht strijdkrachtf n en landtroepen te gebruiken voi r de verdediping van de hoofdstad integendeel zij zien zich zelfs gedwongen hun krachten in de Middellandsche Zee te versterken Het orgaan wijst er vervolgens op dat de positie in de Middetandsche Zee zwakker is gewonden De Italianen zijn er in geslaagd sterke strijdkrachten naar Libye tn brengen om daar den slag tegen Egypte de belangrijkste schakel in het systeem der strategische posities van EnjKland in de Middellandsche Zee vtior te bereiden Er bestaat geen twiifel aan zoo merkt het blad ten slotte op dat in Afrika groote militaiI re gebeurtenissen rijp worden wyze IS genomen zal zooak een ieder zien kan de uitwerking hetiben dat Tsjang Kai Sjek wordt aangemoedigd of dtt nu de bedoeling IS of niet Churchill s verklaring op dit punt is op zijn nunst met zichzelf in tegenspraak Niet tegen de V S Ten slotte zou ik hieraan kunnen Aannoedlging voor Tsjaag 1 driemogendheden lüd Sjdc In de tweede plaats wanneer de Britsche regeering zooab zü zegt werkelijk den vrede in Ooat Azië zoo snel mogelijk hersteld wenscht te zien begrüp ik niet dat de ritsche regeering kan hopen bij te dragen tot de verwezenlijking van dien wensch door dèn Birma weg weer open te stellen waardoor Tsjang Kai Sjek wotdt aangvmeedfgd in verzet tegen en strijd met Japan Het besluit dat ongelukkiger jpact niet in aangegaan met de bedecikig em het te richtien tegen de Verniiigde Staten Wanneer er al vaa geridttbeid sprake kaa i z a ik wUlea zeggen dat bet bedoeld was vonr de Vereenigde Staten Openhartig gesproken wenschten de verdragspartijen opiecht dat zoon machtige natie als de Vereenigde Staten in het bijzonder en alle andere naties die op het oogcnblik nexitraal zijn niet betrokken zouden raken bij den Europeeschen oorlog of op eenigerlci wijze in conflict zouden komen met Japan tengevolge van het Chineesche incident of anderszins Een zoodanig gebeurlijkheid met alle mogelykh en van het teweegbrengen van een verschrikkelijke catastrophe voor de menachheid is voldoende om iemand te doen huiveren wamneer men aan de consequenties d rkt Kortom bet paet i een vredespaet SYMPATME VAN HEARTS VOOR JAPAN Uitingen van sympathie voor de doeleinden van Japsm in Azië en oppositie tegen de houding van de AmerikaanscKe regeering worden in een artikel van de Hearat pers tot uiting 1 gebracht Hearte roept d Araerika srtie en Japansche pers op om degetijk begrip tusschen beide landen teweeg te brengen ordarks de oorlogszuchtige verklaringen van hun beide regeeringen Bfeesiiigsv ci jLliiif eu Baff WertesT MATSOEOKA o are Vo ens tri bericht van de New n k H r p 1 d T r i b II n uit V afh FRANKRIJK DE BOODSCHAP VAN PETAIN Frankrifks nederkutg weerspiegeling van zwakheid vas cmde regnoae De boodschap die maarschalk Pétain in zijn radiorede van WoensdaigaïBlumdigde h udtV a m aaar uitViehy gemeld wordt Frarikrijks nederlaag heeft talrijke oorzaken Zü ia een weerspiegelkig van de zwakheid van het oude Regime Als gevangene van zijn binnenlsmdsche politiek heeft dflt r lgime ook geen doelmatige buitentandsche politiek kunnen voeren In 1939 i de oorlog die reeds tevoren buna verloren was verklaard zonder dat men ook maar gewaagd had h t parlement to raadplegen De nieuwe orde in Frankrijk vooronderstelt eed regime dat met de sfeer en ile mentaliteit van Frankrijk overeenstemt Men moet een maatschappelijke hiërarchie scheppen Dit nieuwe regime kan niet op de onjuiste gedachte van de natuurlijke gelijkheid der mensehen berusten doch sleclits op den grofidsïag van de gelijkheid der kansen die aan alle Franscdien gelegenheid geven hun hêkwaamhciiï te bewezen Slechts de arbeid en het kunnen zullen den grondslag der Fransche hiërarchie vormen Slechts zoo zal weet een ware elite ontstaan als het noodzakelijke kader voor den welstand en de waardigheid van allen Indien men mocht vreezen dat de nieuwe bierarchie de oude vrijheden vernietigt dan kan daarop geantwoord worden dat gezag no odzakelijkheid is om de vrijheid van den staat te beschermen en de individueele vrijheden tegenover de bclangen coalities te waarborgen Omtrent de nieuwe buitenlandscne politiek verklaarde Pétara Indien het nieuwe regime nationaal wil zijn moet het zich van de zoogenaamde traditio ington zoudea vrö krasse meeningsverschillen bestaan tusschen den minister van Buitenlandsche Zaken Huil en zijn plaatsvervanger Weliea nopens de jegens Japan aan te nemen hiouduig Terwjji Welles tot vo zichtigheid zou raden zoa Huil hierih door verscheidene kabinetsleden gesteund scherpe taal eischen AMERIKANEN IN SJANGBAI AAR HET PAKKEN De kwestie van de eventueele evacuatie der in China wonende Amerikanen houdt de pers in Sjanhai levendig bezig De Amerikaansche kolome treft voorbereidingen voor het geval d r evacuatie Eon groot aantal Amerikanen zoo schrijit de Amerikaansche Shanghai Evening Post is aan het pakken In kranten verschijnen de eerste advertenties met aanbiedingen tot verkoop van huisraad winkels en auto s wegens vertrek De luiting van Tileine Amerikaansche ondei nemingen wordt voorbereid Op de markt duiken aanbiedingen op van gens normale dienstregeling vareni de schepen tot December zijn volgeboekt De directeuren van de Amerihaansdie K van K h bb i voor Vrijdag een verg ermg bijeengeroepen ep welker pn am de besfReking tast vaa steun aan minder bemiddelde Amtr kaansehe employés voor hun dat wit ta het ceataet vaa moederland tel de overzeuelM be lingen Het zaJ ook zijn erfdeel y de Gricksche en de Latunsche cu t verzorgen Frankrijk is bereid op gebieden met allc buren lancn weriien Hoe de pelitieke kaart Europa ea de wereld er ook uu kenea te zien één ding staiM vast probleem der Fransch Duitsche trekkingen diM in het verleden liiditvaardif behandeld ij zat Fran rijks toekomst voor en na bepalen WtANSeifE I E nCBOOT TOT ZINKEN GEBRACHT De Fransrfig admiraliteit deelt med dat zij sedert verscheidene dagen nee berichten heeft ontvangen van dWkboot Ajax Naar de admiralitt hieraan toevoegt ia de didkboet vo gens een Engelsch bericht in de fvan Giiioea aan d Mi Iden Westk van Afnka tot zinken gebraehl De je heeie bemanning zou zyn gered en u Freetown aan land zijn bracht 0 diuklwiot had e i waterverptoatsmi van ISOO ton en beheerde tot dezelf klasse als de Persée die voor Dak in den grbnd werd geboord BALKAN De Doitseliers in Boeko wina en Dolnroedsja mBRIIi a CLINGBN OVER REFATBIEERING De onderiiandelingen over de rep trieermg der vollcsduitschprs uit het Zuiden der Boekowma en de Do hroedsja zijn Woensdag te Boekarest begonnen De leiders der Duitsche delegatie is consul gen raal SS Otier gruppenführer RocWe Leider der Rn meensche delegatie is gezant Brusu In een eningstoesoraak heeft d Duitsche delegatieleiden gewezen o de gemeenschappelijke geestesinriHi ting die thans de beide landen hezielt Door deze gemeenschappelijkh id wordt de samenwerking der beide delegaties vergemakkelijkt TH voorzitter der Roemeensche dclegatu wees ia ijn antwoord in harteliikê bewoordingen op de nauwe vneidschappelijk betrekkingen mtt Duitsehlancj Daarop werd de gmndtlag van ejn verdragsontwerp in behandeling ienomen De Dintsck Roemeensche betrekkingen EcoNOMnrim ondebmande UNGCM TE BEBUJN De dit jaar te houden onderhandelingen tusschen de economische rcfjeeringscommissies van Duitsehland fn Roemenië zullen op 18 October a f in Iferlijn be innen Tot leider van cis Roemeensche regeeringscommissir is benoemd de onderstaatssecretaris vin het mini terie van Economische Zaken Dimitriuis In verband hiermede WDrdt uit officieele broi vernomen dat generaal Antonescu pogingen in het werk stelt de waarde van de Rnemeensche valuta te handhaven en een verder stij gen van het prijspeil te veorkomen BemtekiBfea mei BerHii en Reaw Haar men in politieke kringen te Boekarest verneemt zal de gerant Val r Pop naar Berlün en de vroegere minist r van Buitenlandsche ZaWcn Manoilescu naar Home vertrekkrn teneinde daar een aantal moeilitl heden en vraafTstukken ter sprake te fo enf en die in verband met het if stpan van een gedeelte van Zevenbur en aan Roemenië met betrekking lo de in dit pebied wonende Roem etische bevolking 7ijn ontstaan BUBXNltnilST VAN BEN ROEMKBNSClPt GENEKALENt TAF De Roemeeniche generale staf is onder vnrrTittsr schap van AntonciU iB vergadering bijeengekomen heeft richtsnoeren aangegeven voor ajrf ff OP LUIK EN HOSTAL In den nacht van Dinsdag op Woer dag heeft de Royal Air Force wedero twee vreedzame woon w j ken in de Be gische stedeK Luik en Herstal Ixanmen van het zwaarste kaliber stookt In Luik werden ver verwijde £ n elsc he l ommen