Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1940

t £ BLAD VRIJDAG 11 OCTOBER 1940 i lUWbarg BioMO q Sensatieproces I Casilla met Heinrich George Aan7 uur Zaterdag vanaf 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur ÏS Oet 10 oor Stadlmls Aanbesteding vergrooten slachtlial en darmwasscherij aan openbaar slachthuis U Oct 7 ïiur Markt Paardenmarkt 19 Oct sis aur Bennie Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit causerie Charles A Cocheret 26 Oct ZM aur Beimie Eerste voordracht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit APOT0EKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins HenJrikstraat 15 Jongen door motor ernstig aangereden PLOTgELlNG DEN WEG OVBKGESTOKBN sPp den Blaekerssingei is gistermiddag de 9 jarige jongen P v d Stad uit de Boelekade aangereden door een motor bestuurd door een Gefreiter van de Duitsche weermacht De jongen stak voor den motor van het trottoir af plotseling den weg over en de afstand was zoo kort dat de motorrijder niet tijdig meer stoppen kon De jongen werd met een hersenschudding opgenomen Na dat dokter Tom de eerste hulp had ver broodkaarten m h ü blut leend is hij per auto van den G G D I h 4 1 naar het Van Iterson ziekenhuis ver1 voerd De militair kreeg ontvellingen aan schouder en hand De dokter heeft hem behandeld waarna hij zün st e de op er in de is STAtSIIIEW Tei r ieb teM n van Dr W H van Riet schoten HOOGE VAAMDEmtSa AAN PBZBN rONEI BN BMWAMBW GEB8T MnOnSD Omrinfl door C feWouwe medewerktn 1 bestuurder an het Goudse Waterleidingbedrijf en een grooten kring van vrienden i gistermid4 g op de Nieuwe Algemeene Be aafplaata te Zeist het jtoHelUk overJdiot van Dr W H van Rietschoten te leven directeur der K V Goudsche VtterleldingMaatsefaappü alhier ter ftiate elegd Met deiB getrouwen waren op dezen biodenakker te midden van een door üe natuur begenadigde streek gelegen op deien zonnigen Octoberdag zich in volte herfstweelde baadde ook gekomen de vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur van Goud v n het BUksinstitaui voor de Drinkwatervoorziening en van de Vereeniging voor de Waterleidingbelangen in Nederland om de laatste eer te bewijzen aan den overledene die op het terrein fyr drinkwatervoorziening in het alfMc en en meer in het büzondcr voor Gouda en omgeving zulk een belangrijke plaats heeft ingenomwi Onder de aanwezigen merkten wij ep de heeren mr H P C M de Witt Münen loco burgerteester en G J J pot gemeente secret mevrouw M James Van der Hoop A Dortland Sr H Knuttel en A Goedewaagen commissarissen v ai de GoudRhe Water JeidingMij ir J Jaring adjunctdirecteur der G W M met het kantoor tooren technisch personeel de heeren W F J Krul directeur van het Rijksinstituut voor de DrinkwatervoorzieBing t A de Bruyn te Bloemendaal vertegenwoordiger van de Vereeniging Oor Waterleidingbelangen in Nederland de heeren Bongma genveenteaacretaris van s Gravenzande mr L H E van Eyck te Rotterdam J Sneep oud directeur der BronwaterIdding te Assen en voorts de heeren ar A Montagne Izn ir J G Hupkes dr J P Treub M A J Kortenoever 1 P J Hubregtse Bedolven onder een schat van bloemen is Dr van Rietschoten naar zijn laatste rustplaats gedragen Goadsehe Waterleiding tei modelbediUt gemaakt Aan de groeve heeft allereerst de beer A Doitland Sr als presidentcommissaris der NV Goudsche Water JeidingMii zijn diep leedwezen geuit over het verscheiden van den hooggewaardeerden bekwamen directeur en hem dank gebracht voor al datgene wat hU voor de Goudsche Waterleiding is geweest HU is de man geweest zoo ei de heer Portland die door zijn groote kunde de waterleiding in Gouda heeft gemaakt tot een modelbedrijf in Nederland Nooit heeft hij gerust tteeds weer heeft hy getracht de waterwinning te verbeteren Ettelijke proeven zijn door hem genomen talttjke waterleidingen in Europa zijn iêor hem bezocht en eindelijk is hij er In geslaagd om door infiltratie van den bodem en speciale zuivering water te verkrijgen dat tot in de perfectie voldoet Zijn arbeid zal tot in lengte van jaita hoogelijk worden gewaardeerd Dr Van Rietschoten heeft niet voor niets geleefd Hij ruste in vrede Namens het geheele personeel nament allen die met Dr van Rietschoten aan het Goudsche waterleidingbedrijf hebben mogen werken heeft de adjunct directeur ir J Jaring uiting gegeven aan de diepe smart die allen vervult bi het plotseling heengaan van hun directeur die tevens was de belangstellende vriend van allen De herinnering aan uw begaafdheden aldus de heer Jaring Welke voor de Goudsehe Waterleiding Mij van zoo groote waarde zijn glweest uw sprankelende w ANNEER 3 iet S i teads naar actie hongerende geest doen onn nu reeds maar straks te meer gevoelen welk een leegte uw verscheiden bij ons zal achterlaten Een eenvoudig gemeraitebearobte had t spreker gezegd Hij was een f ij man Deze qualificatie van Dr van Rietschoten spreekt boekdeelen Na het zeer groote verlies te hebben geschetst dat in den intiemen kring wordt geleden zei de heer Jaring Uw jongens staan nu aan uw graf en buigen voor hetgeen moest geschieden zü zullen trachten in uwen geest de waterleiding die u zoo na aan t hart lag te dienen Ook namens hen die door dienst of ziekte verhindeM waren en ook namens de gepensionneerden bracht spr den overleden d recteur met dank voor zijn l ing zijn medeleven en zijn vriendschap een laatsten groet Tenslotte sprak dr A Montagne Izn namens een breeden vriendenkring een afscheidswoord Namens mevrouw Van Rietschoten heeft de heer W H Schohltens zwager van den overledene dank gebracht aan llen die van hunne belangstelImg en deelneming hebl en doen blijke in t bijzonder aan het gemeentebestuur van Gouda mevrouw JameaVan der Hoop en commissarissen directie en personeel van de Goudsche WaterleidingMü BET VLEESCB 18 SCHAARSCH T n nadeele van een bewoner van de F W Reitzstraat is gisteren op de duimveemarkt een kip gestol i CONCERT DVITSCHB WEESMACHT Men deelt ons mede dat a s Zaterdag van 11 6 uur namiddag op de Markt een uitvoering zal worden gegevetidoor een muziekkapel der Duitsche Weermacht viég kon vervolgen wordt eiken avond btl v6le duizenden abonnés bezorgd m GOUDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boslioop Driebrugge Goudei k Haastrecht Hekendorp Moercapeile Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssei Onderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddiniveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 7S per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alies bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 regels f 1 25 elke regel meer 0 40 BiJ overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarict KWARTJESRUBRIEK kleine advertei tiën alleen des Zaterdag 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonneiüitaten en advertentiën in te zenden aan het i Bureau Markt 31 Gouda Tei J 274S en bU de plaatselijke agen ten i ONVOLDOENDE AFGESCHERMD De politie heeft gisteravond procesverbaal opgemaakt tegen een bewoner van de Kievitstraat wegens onvoldoen de lichtafscherming Voorts zijn zeven waarschuwingen gegeven In twee gevallen is proces verbaal opgemaakt wegens het spelenderwijs gebruiken van een zaklantaarn Kleedingcomité opgericht INLEVERING VAN OUDE KLEEDING VOOR VERKRHGLVG VAN NIEUWE Uit een bij de inwoners bezorgd strooibiljet blijkt dat ook hier ter stede een klec ingcomité is opgericht waarbij men een heerencostuum een wollen deken een wintermantel of een winterjas kan inleveren plus een bon van de textielkaart om een bewijs te krijgefi aarop de winkelier tegen afgifte van de betrefferde bon gerechtigd is een winterjas wintermantcj of de stof daarvoor af tg leveren De ingeleverde goederen zullen worden uitgereikt aan dat deel der bevolking dat hieraan de meeste behoefte heeft De gelegenheid tot inlevering is drie dagen opengesteld Morgen is het dè laatste dag Hierna zal geen gelegenheid tot inlevering meer bestaan De ingeleverde stukken moeten chemisch gereinigd ontvlekt en opgeperst zijn Teneinde dit op zoo korten termijn en zoo blUijk mogelijk te doen heeft het comité een overeenkomst gesloten met een inrichting waar de ingelevCTde stukken in wassa worden behandeld Bij goedkeuring van de ingeleverde goederen moet daarom een bedfag voor het chemisch reinigen worden betaald Uit vroeger tijden DB G00D8CaE COURANT MELDDE 1i JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Afwijzend worit beschikt op het adres der buurtschippers op Amsterdam tot het inspecteren der barges tot het doen stellen van borgtogt enz De ontwerpsbesluiten betreffende de nadere regeling van het lager onderwas het reglement vbor de nieuwe jongensschool en de instructie voor den onderwijzer kleine wijzigingen in dé overige regiementen worden vastgesteld of bevestigd Alleen wordt den onderwijzer in de nieuwe school voor jongens op voorstel van den heer Viruly tot voorwaarde gesteld geene kostleerlingen te mogen houden Het ontwerpbesluit tot heffing van minërval ƒ 50 voor het onderwijs op de latijnscbe school wordt goedgekeurd De curatoren van het opgeheven gymnasium worden aangesteld als curatoren det lattjnsche school M JAAR GELEDEN Door het Burgerlijk Armbestuur alhier werd aanbesteed de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede baggerturf voor ijen aanstaanden win ter De minste inschrijver as de heer P Kersbergen Lz verveener te Reeuwyk mS JAAR OELBDBN Op r November zal eene nieuwe regeling in werking treden wat betreft de uitgifte van broodkaarten Vanaf dien datum worden kaarten afgegeven geldig voor ééne maand Verder is het vanaf dien datum niet meer geoorloofd het regeeringsbrood van meerdere bakkers te betrekken en moeten ook de mouders van n bezit van de bakkers laten Met het in werking treden dezer nieuwe regeling moeten de houders van broodkaarten steeds op den laatsten dag van iedere maand des morgens als de bakker het brood voor dien dag daarop heeft afgeteekend de kaart in een brievenbus werpen na zich overtuigd te hebben dat het daarop voorkomende adres nog juist is De nieuwe kaart Wordt hen dan nog dienzelfden dag per post toegezonden Verhuizingen binnen de gemeente C M Hoogeveen van Dekenstraat 2 naar St Josephstraat 37 W C de Waal van Steijnkade 19 naar H v Alpherstraat 38 J v Willigen van O de Boompjes 2 naar v Baerlestraat 17 J C Janzweert van Groenendaal 7 naar Pr Hendrikstraat 77 L Th Verkaik van Gr Florisweg 48 naar Bleekerssingel 81 J J Hageman van Pr Hendrikstraat 48 naar Tweede kade 13 W Kortland van woonwagen naar Raam 156 J M de Jong van J Luykenstraat 11 naar Kon Wilhelminaweg 251 D A V Cuylenborg naar J v Henegouwenstraat 10 M H Boerma van Vlamingstraat 14 naar Bogen 4 A van As van Burg Martenssingel 41 naar Gouwe 48ben W Laurier van IJssellaan 144 naar Vorstmanstraat 17 W van den Berg van Speldemakerssteeg 8 naar Speldemakersstecg 11 C de Gier van IJssellaan 2a naar Oerde kade 55 S Hofman van De Genestetstraat 28 naar Da Costakade 80 H W Dekkers van Vierda kade 2 naar 6 C G Thoen van Wilhelminastraat 22 naar IJssellaan 48 W G Rozestraaten van R V Catsweg 186 naar Heerenstraat 161 G Brenlcman van Heerenstraat 161 naar R v Catsweg 186 A G Vermij van Varkenmarkt 27 naar Snoystraat 13 J C de Breij van Burg Martensstraat 13 naar Burg Martenssingel 83 D J vaiT de Heijden van Markt 68 naar Krugerlaan 81 M C van der Kleun van Gouwe 133 naar Kon Wilhelmitaweg 251 C Trouborst van IJssellaan 126 naar Kibekoekstraat 32 A Roos van L Tiendeweg 32 naar Oinw L S G van Hees van Vest 107 naar Bilderdijkstraat ll C Wintershoven van Konijnsteeg 36 naar Gouwe 49 J H Nederhoff van v Strijenstraat 20 naar Fluweelensingel 60 J J A Smits van Burg Martenssingel 141 l en naar Willens 49 Q Kolster van Biklerdijkstraat 11 naaf Achter Willens 22 Th Koolmees van Bilderdijkstraat 11 naar Achter Willens 22 VOETBAL N V B PROGRAMMA VOOR A S ZONDAa Afdeeling I Ie klasse t Gooi D F C fiparta Hennes D H C Stormvogels A D O Feijenoord D W S K F C Afdeeling n Ie klasie H B S Haarlem C V V BlsrtfwWit D O S V U C R F C Xerxes V S V Ajax 2e klasse B f V D L Vriendenschaar S V V HoUandiaan Gouda U V S Fluks 0 D S 3e klasse C Steeds Volharden Fortuna D C V Het Noorden 01ympia4 0 V V D H S Ona V F 5 Pechvogels Woerden Alphen 4e klasse A Tona Teylingen Texas Wilhelmus V V L Archipel Cromvliet De Jagers Lisse G S V Vogel Graaf Willem 4e klasse B Alphia TeWerveEsdo H D V Cromvliet De Jagers Koodenburg Maasstraat V V F OranjeBlauw 4e klasse C JB Donk jiouderak M S V Waddinxveen Moordrecht Ammerstol Oudewater Bodegraven Boskoop Boys Haastrecht 4e klasse D Wassenaar B T C Zwart Blauw Ursus V D S 0 B Rijswijk D D V K Spoorwijk Quick Steps Kranenburg Schoonhoven 4e klasse H Lekkerkerk Dindua Steeds Hooger C K C VN D Diletland Zwervers D R L Reserve 2e klasse A Gouda II H V V II A D 0 IV D H C in B E C II V U C III U V S II H B S III Reserve 3e klasse A U V S III Lygdunum II Alphen II Scheveningen UI Laakkwartier I L F C II H Vjr IV Alphia II Reserve 3e klasse B H B S IV H V V ni V U C IV Celeritas II B M T II R V C H Vios It Quick Hl Ona II Laakkw artier III Reserve 3e klasse C Schoonhoven II Sparta IV Xerxes IV Olympia II G S V II Martinet II Afdeeling IS te klasse Hengelo A G 0 V V Enschede N£ C Quick Heracles Go ahead Ensch Ban Wageningen Tubantfa Afdealing IV le klasse N A C Juliana Longa P S V B V V M V V Limburgia Willem n Roermond Helmond Eindhoven Noad Afdeeling V le klasse Velocitas G V A V Heerenveen H S C W V V Leeuwarden Achilles Be Quick Veendam Sneek JODAN BOTS ZWALUWEN Voor de competitie van de On derafdeeHng Rotterdam speelt jódan Boys a s Zaterdag den tweeden wedstrijd thuis tegen Zwaluwen uit Rotterdam PROGRAMMA M OCTOBER Het programma voor 20 October luidt voor de Goudsche elftallen De HoUandiaan Touda Het Noorden Olympia 0 N A V F C G S V Gr Willem U Gouda II U V S II H B S IV o N A n d r r A in s v ii Martinet H ouda Hl D a N K en Olympia II vrij Voor de omtrekchibs zijn de volten de wedstrijden vastgesteld Soudérak M S V Waddinxveen Moordrecht Amraerstolsche S V udewaler Bodegraven Haastrecht Quick Step Schoonhoven Boskoopsche Boys en Schoonhoven II vrij aii Pi AATSELIJK NIEUWS Boskoop VEKKOOriNG De gisteren gehouden verkooping van onroerende goederen ten overstaan van notaris Groen alhier had het volgende resultaat Perceelen van den heer P J da Rooy Perceel 1 kooper de heer C F Middelkoop alhier voor ƒ 2800 porctei II kooper de heer Jac Booij alhier voor ƒ 2450 perceel III kooper de heer C Hoogendoorin alhier voor ƒ 260 perceel FV en V kooper de heer C Bontebal Reeuwijk voor ƒ 770 Perceel van den heer KI Verkade Pz kooper de heer Jac Schoemaker alhier voor ƒ 4401 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk voorm half 10 en nam 6 uur Ds Jacobs Geref Kerk voorm half 10 en nam half 3 Ds Petersen Chr Geref Kerk voorm half 10 en rtam 3 uur Ds Kleisen Rem Geref Gem voorm 10 uurt Ds P Eldwing van Oegstgeest Geref Gem voorm half 10 en nam half 3 leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor a s Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr P Du Bery telef 40 COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEIUNG Extra veiling van 10 October Rozen per bos Rosalandia 22 7 30 et Buttecfley 40 15 et Else Póooulaen 38 ct l Aug Noack 19 26 et Diversen per bos Clemalis Durandi 17 et idem Prins Hendrik 74 80 et Physalit Francetti 7 9 et Chrysanten gr bloe rhig 50 et idem KI bloemig 28 34 et idem tros 7 10 et Pernittia Klui per suk 15 c RS rom Bel erdge it de fa T l FEUILLETON Nadnik vwtfod ALLE SPOREN LEIS NAARULF 19 Waarom vraagt hoie die den samaihang nog altijd met begrijpt Dr Petermann antwoordt met een vraag Naar wien moest u m het pension vragen Naar een zekeren Ewald Jung antwoordt zü U weet natuurlijk niet wie Ewald Jung is Lore zwügt verlegen maar zü weet dat het nu geen doel meer heeft uitvluchten te verzinnen Ik meende dat het mijn broer Ulf was ZU vertelt wat Segelke haar heeft gezegd U hebt zich vergist antwoordtdr Petermann Jung is eai lang eïochte heler Segelke stond met hem latai wü zeggen in een zakelijke verbinding Hü voelde zich door Jung bedrogen waar hü alle redai voorMd Daar hü van plan was Berlijn w r langBi tijd te verlaten wilde hy wraric neiBoi rarteide het PoUtiebureau waar z EwatfJiBigXonden vinden aa r wnde uit dat de zaak zeer verward zou worden als men een zekere juffrouw Lore Hartmann bij Ewald Jung vond Lore denkt na zij moet probeerende zaak te begrypen Haar verlangenUlf te vinden en te spreken is dus niet in vervullig gegaan I Zij is door SegeKe bedrogen Dat is een bittereteleurstelling voor haar maar tegelijkertijd is zij blij dat het niet geluktis Ulf te vindöi Goddank zuchtZij De commissarisVrüpt haar hand Luistert u nu eensWoed kindje Ulf is uw broer en als zuster moest u toch eigenlijk wat meer vertrouwen in hem hebijen U meent dat Ulf betrokken is bij de moordzaak En u meent dat het uw plicht is hem op de een of andere manier te helpen niet waar en bederft daarom ons werk Lore buigt het hoofd Hij is mijn broer zegt zij zacht en als u mü vraagt of hij schuldig is kan ik u daar maar één antwoord op geven wat ik wil is enkel zekerheid hebben Als hij schuldig mocht zijn zou ik de eerste zijn hem aan te raden zich tot de politie te wenden dat kunt u gelooven commissaris Maar als hü cmschuldig is dan zou ik alles gedaan hebben om hem voor de politie te beschermen totdat de moord opgehelderd is En wat wilde u ophelderen of hü schuldig ia ol nlM Zü kijkt hem vast aan Ik zou bet hem gevraagd liebbea zgn ant woord zou voor mö voldoende zün geweest commissaris Dr Petermann drukt haar h nd Laten wü eens aannemen dat uwbroer onschuldig is aan dezen moord welke reden heeft hij dan om zoo geheimzinnig te vertrekken Lore denkt een oogenblik na dan opent zü haar handtaschje en geeft den commissaris een brief Ulf had al geschreven zegt zü haastig wü hadden den brief 1 toen u bü ons kwam neemt u ons niet kwalük Dr Petermann neemt den brief en leest hem snel door dan kükt hü naar het poststempel en staart Lore weifelend aan Als ik dezen brief indertüd gelezai had zou mün verdenking tegen uw broer nog sterker zün geworden zegt hü Hebt u dat geweten of heeft iemand u dat gezegd Lore geeft toe dat Fritz Schroter haar dit heeft gezegd De commissaris lacht een weinig Münheer Schroter past heel goed op u zegt hü dan en het is niet te merken of zün woorden goed of slecht bedoeld zün hq heeft er ook vanavond voor gezorgd dat u zoo veel mogelük ongezien het buis kon verlaten Hü laat het aan Lore over om hier later met Fritz Schroter over te praten zy kijkt den commissaris een oog blik aan en verzamelt dan al haar moed Münheer Petermann aaet zü ernstig zegt u mü verdenkt u mün broer werkelük van moord Dr Petermann staat langzaam op ook Lore doet dit hoop en angst zün in haar oogen De moordenaar van Hilde Merzbach is reeds gearresteerd zegt hü met een harde koude stem De commissaris slaat de acten op en verdiept zich opoieuW m den inhoud Mevrouw Minna Breitspecht heeft met haar gewichtig doenerü tenminste dit succes gehad dat zg de politie op het juiste spoor heeft gebracht Het was inderdaad opvallend dat Segelke die in armoedige omstandigheden leefde juist op dien dag over geld beschikte toen de moord op Hilde Merzbach waa gepleegd Dat feit alleen was natuurlük niet voldoende om de handelwüze van de politie te rec htvaardigen Maar het verder onderzoek bracht dingen aan het licht welke de verdenking tegen Segelke versterkten Zoo kon een buurvrouw bevestigen dat Segelke meermalen by Hilde Merzbach kwam die em nu en dan ondersteunde En op den dag van den moord was Segelke tweemaal aan de deur geweest en had gescheld Maar juffrouw Merzbach had niet opoigedaan waarschünlük was zü niet ttuia Het feit dat Segelke tweemaal was geweest bewees dat hü dringend ha noodig bad Verder vertelde de waard van het café waar Segelke stamgast was dat hü op den avond van den moord tot na tien uur bü hem watf geweest om ongeveer half elf was Segelkf weggegaan Op grond van deze verklaring kon de buurvrouw die nog eens ondervraagd werd bevestigen dat de huisdeur van Hilde Merzbach om kwart over elf was dichtgeslagen Zü had later toen de moord ontdekt werd niet meer aan dit feit gedacht omdat allen zeiden dat Ulf Hartmann de moordenaar was want mevrouw Breitspecht had hem om tien uur by Hilde Merzbach bmnen zien gaan daarom dacht de buurvrouw dat ergens anders zoo laat een deur werd dichtgeslagen Deze waarnemingen noodzaakten dr Petermann om Segelke te laten schaduwen Deze opdracht kreeg Schweikert die daardoor getuige werd van de samenkomt van Lore en Segelke Toen Segelke nadat hy Lore Hartmann alleen had gelaten uit het café kwam waar hü de politie had opgebeld meende Schweikert dat het beter was hem te arresteeren omdat hier iets niet in orde was Men vond bü Ewald Jung die zooals men wist reeds lang met Segelke in verbinding stond een gouden sigarettenkoker met de initialen H M Ewald Jung gaf toe dit étui pas eidcele dagm geleden van Segelke gekregen te hebben juister gezegd op d B dag van den moordt Terwijl htfte Hartmann zich van den slag weBcen de pensionhouder haar gege ven had herstelde belde Schweikert zijn chef op en samen deden zy een onderzoek in Segelke s kamer waar zy een dozyn messen vonden van het type als waarmede da moord gepleegd was Deze messen behoorden tot de handelswaar waarmede Segelke handel dreef By zyn verhoor dat na Lore s vertrek plaat vond gaf hy na lang dralen den moord toe Hy had tydens zyn herhaalde bezoeken bü Hilde Merzbach precies gezien waar zy haar geld b waarde Zoo rypte by hem het plan dit geld te bemachtigen hy was van het begin af besloten den moord te plegen De eerste steek welken hij haar gaf toen zy de deur opende waa reeds doodelyk By het doorzoekea van het huis vond hij slechts vyf ea dertig mark Hy nam daarom nog enkele sieraden mee welke hy den anderen dag voor tien mark aan Ewald Jung verkocht Later kwam hy op de gedachte nadat hü een gesprek met Fritz Schroter had gehad om Lore Hartmann door bedrog geld af te persen Lor maakte dit plan gemakkelijk vo f hem door hem te komen bezoekeai En toch zou juist dit bedrog noodlottig voor hem worden want daardoor kwam men op zijn spoor Het mes had hü na de daad in eoi vuilnisemmer gegooid nsDce onder zijn raam atond