Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

7aterdag 12 October 1940 NÏEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jorg t No 0 i u GOUDSCHE COIBAHT 0trecteur F TIBTEB Postgiro 48400 But Markt SI Tel 2741 De verwoestingen te Londen € s fs iF 3£i V DE UITWERKING VAN DE DUITSCHE BOMMEN IN LONDEN TOONT DEZE FOm VAN EEN TOTAAL VERWOEST GEBOUW Scherl S I 100 9Stt MO MM H OH M Amerika zou China Ivliegtuigen gaan leveren Bezorgdheid in de Vereenigde Staten iVon Wiegan verklaart dat Amerika onvoldoende op oorlogvoering is voorbereid 1 11 M I Senator Wheeler pleit voor overleg met Japan Ul UM Gi n ITS laew UDf 339 146 u De New York Post nwUt it Washingtoiii Het ligt in het Toornemen Amcrikaan che ylieituiéea aan China te tevcren Amerika even onvoorbereid als Engeland 40 MW SX GORDEL HULL Foto archief niet prirfcipieel van de hand gewezen doel wel verlangd dat een wyzigmg alleen in overleg met alle betrokkenen zon geschieden Voprts verklaarde Huil geen berichten te hebben dat Japan op 18 Oct de internationale nederzettmg m Sjanghai ji bezit zal nemen In zake de geruchten over een Senator Wheeler en het Këllosrg Briand pact De democratische senator Wheeler heeft m een persgesprek gepleit voor een overleg tusschen de Ver Staten en Japan op grond van het KelloggBriand pact teAemde het oorlogsgevaar af te wenden want oorlog met Japan beteekent wegens het drielandenpact dat de Ver Staten automatisch ook bu den Europeeschen oorlog betrokken zouden geraken Een oorlog van vele jaren zou daarvan het onvermydelijke gevolg zyn welke aan het Amerikaansehe volk ontelbare miUiarden dollars en vele menschenlevens zou kosten en bovendien met alleen Europa ep Azie maar ook den Ver Staten niets dan ellende en honger zou bezorgen Wheeler verklaarde verder bereid te zijn elk lapd te btstrij den dat de Ver Staten zou aanvallen Hij zeide echter niet bereid te zijn oorlog te voeren al eeryom de beïit mgen van een ander lana te beschermen 216M 10 8 i UM IOMi u8Hr u M 1 144 147 1 USX 124 In de New ïojrk Journal Amerleair schrijtt Von Wiegand dat r ia militaire en mannekrUwm Washington bezorgdiieid heerttht ever de In de Ver Staten heersellende meening dat het land de Icamende weken betrokken kan worden biJ den Earopeeschen oorlog of bU den oorlog in bet Verre Oosten of b j een tweefrontenoorlog In deze fcrugen die geacht moeten worOen op de hoogte te zqn wordt TerkUard dat de Ver Staten even onvoldoende op oorlogsvoering zUn Ingesteld als Engeland onder Chamberbdn ten tude van de oorlogsverklaring aan Duitschland Hoewel de Amerikaansehe mdustrie een groote prodntelecapaciteit heeft is zij thans toch niet in staat gelijktudig Enge hmd en de Ver Staten van voldoende riogsmaterieel te voorzien In het Amerikaansehe leger en tact Inehtwapm is een tekort aan perSMieei officieren en uitmstinK Zenden de Ver SUten in den waktt geraken dan zonden lU geheet onvoorbereid een aanvaboor log moeten voeren a7S M aoc xto Amerikaansch vermaan 4an Thailand VIOH M iMx am Iffi UI SU 4 M 13 ISli 8 3Ï Da Aftienkaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft ip te perscohferentie In antviroord op een vraag m zake het bericht uit Bangkok volgens hetwelk de Amerikaansehe gezant m Thailand Siam de regeenng te Bangkok erop gewezen zou hebben dat de Ver Staten deli tatus quo in Oost Azie gewaarborgd wenschten te len verklaard dat er leen nieuwe instructies zyn uitgevaardigd Waarschijnlijk echter heeft de Amerikaansehe gezant gemeend opnieuw op de nola van Juli 1937 te ttoeten wijzeh welke Huil tot alle regeermgen der wereld Vort na het begin van het J pansch Chineesche conflict heeft gericht In deze nota had Huil een wijzigmg in den status qup 214 31 152 s y PE JAPANSCH qHINEESCH E OOR LOG spoa w£ £N j y i 937 j Qj g Qio OCTOBER J940 Furnr BIJ f f Af JAAR srmjo a FDONT BU TWEEJAAK STRUO i iq jiiqis I r j FRoNr j one jaar enorie maanoenstriJo tsjahar jz MANDK SJOEKW Ó 114 128 130 5 10lan 904 4M ISO Blf NEN MONGOClE lfi2 HIN9SIA noTK nS0eiMeANy = 3t 3 f lOuda Vaarten en geded Ida meest 8pr lantsjau iir4 soe KOE KOE nor ftUtg in de ge na op 375 t om daarna minder cou SIANI SJEHSI genoteerd Jiü r geregeld tn Amsterdam op 214 hon vorige top fiBET TSJENOTOC rSXKNGKWej KWeiJANÖ KWEITSJAU hgbare soorten mke kners HOlRff dé tabakken I goed ged spo in d4 naa ta in ohes n eleken met te BR Flinke ver e e ISJANGSJA HOENAM werden center meegemaakt HI tNOSI FOBflEU TOET Imamelijk tus daen wa vanl was eenlg KWEIUN KWANBSI ENSrejAU ♦ kracbtig s ij k sch int nog tstnemmgen t tl ens fecnak Is gebruike r oen opgewek hommelingen Fr HAMOlf INDO CHINA stil prl s i toestond naar StaaisobU pder meer Oe gatien warM Toestand zeer delicaat Over de gespannen verhouding tusschen Japan en de Vereenigde Staten ichryft de Washington DailyNews De Amerikaansehe regeeraqg zal elke provocatie van Japan vennnden De toestand is echter zeer delicaat want Japan kan elk oogenblik een ernstig mcident verwekken en dan is als gevolg van het drielandenpact de Amerikaansehe regeermg weldra bij den oorlog betrokken De Washington Post richt een waarschuwing tot Japan Indien Japan thans een mcident zou verwek ken zal en kan Amerika de gevolgen niet ontgaan Het is thans veel beter m staat tot den stryd tegen Japan dan later Tenslotte raadt het blad den Japanners aan te wachten tot Enge land overwonnen is Japansche stemmen over den toestand Twee vooraanstaande Japansche bla dtn wijden hoofdartikelen aan de Japansch Amerikaansehe betrékkmgen en drmgen er by de Vereenigde Staten op aan hon politiek te herzien tenemde het uitbreken van oorlog m den Stillen Oceaan te vermyden Zoo schryft de Asahi Sjimboen Het ligt voer de hand dat etn voortzettmg van de anti Japansche politiek zelfs mdien deze tot economisch gebied beperkt blyft de betrekkingen tusschen beide landen steeds slechter zal maken De Yomioeri Sjimboen be spreekt de Amerikaansehe politiek sinds het uitbreken van het Chine che conflict en zegt dat het bcsrel tot evacuatie van de Amerikaansehe bur gers uit het Verre Oosten en de zm spelmgen om de AmerikaaMche troepen uit China terug te tr wn schy nen aan te toonen dat Wa lpi on nog steeds meent Japan vodWé Vereenigde Staten te kunnen laten bukken door een politiek van mtqnidatie te volgen Dat denkbeeld is volkomen misplaatst Er is bovendien een grens aan het ge duld van Japan Engeland heeft Ameril ansch oorlogsmaterieel noodig Wege de dringende behoefte aan ooriogsmateneel zou Engeland aan de Ver Staten verzocht hebben het tot dusver voor de Amerika sche bewapening vervaardigde n teneel zoo snel mogelyk naar Engeland te sturen De leider van de Bntsche mkoopcom missie 7011 den Amerikaanschen mmister van Fmanctën Morgenthau dit verzoek hebben voorgelegd en erop gewezen iiebben dat als gevolg van de snel veranderde militaire tactiek de wapenen voor het voeren van eèn modernen oorlog voortdurend aan wy zigingen onderhevig zyn Het u daar om m het belang Van de Ver Staten van deze vernieuwingen te laten ge bruik maken en hetithans vervaardigde ooriogsmateneel dèt wellicht bmnen kort verouderd zal zyn niet op te ber gen maar aan Engeland ter beschik king te stellen aWus meldt het D N B uit NewYork Japan s positie in China en Fransch Indo China De kaart geeft een beeld v an Japan s positie in Chma sedert het begin der vyandelykheden m 1967 tot aan de be zetting van een gedeelte van Fransch Indo Chmi m 1940 Het IS thans drie jaar en drie maanden geleden dat by de Marco Polobrug by Peking de stryd tusschen Chma en Japan begon De stryd m het eerste oorlogsjaar bepaalde zich voomamelyk tot h spoorwegnet der vyf Noordelyke pro iinfies Het tweede oorlogsjaar was de Ja pansche marme zeer actief vooral m Midden en ZuidChma om den Brit schen mvloed geheel uit China te weren Het derde oorlogsjaar bepaalde zicli lot de afsnyding der wapenmvoerwe gen zoiiwel uit Fransch Indo Chma als van de by liggende Zuid Chmeesche iiavens zooals Pakhoi Kanton en het eiland Hainan De kaart geeft de frontline der drie oorlogsjaren weer In Fransch Indo Chma werd i Hanoi Haiphong en een gebied tot aan de Chmeesche grens door Japan bezet De witte gedeelten achter de front linies zyn enclaves waarin zich nog ongeregelde troepen bevinden maar welke m feite door de Japansche troepen zyn mgesloten Cartogra ucH bureau voor de Nederl paabladpers Verbetering der Japansch Russische betrekkingen Het vertrek van den nieuwen Japanschen ambassadeur m Moskou luitenant generaal Tatekawa is voor de Japansche pers anleidmg nog eens te wyzen op de noodzakelykheid eener verbetering m de Japansch Russische betrekkingen De Nitsji Nitsji constateert dat de rede van Molotof op 1 Augustus en de verklarmgen van prms Konoye en van Matsoeoka by het sluiten van het drieiandenpast veel ertoe bygedragen hebben om een verzoeaende stemmmg m Rusland en Japan te scheppen Vooral de uiteenzettmgen van Matsoeoka in de conferentie van gouverneurs hebben aan SovjetJlusland de ware bedoelmgen van Japan blootgelegd By wederzydsch begrip en oprechtheid mc het mogelyk zyn de betrekkingen niet alleen te regelen maar ook te versterken Japan hoopt dat de Sovjet Unie tot een duurzame en vriendschappe lyke samenwerkmg met Japan geraakt Fransche commissie naar Bangkok Volgens Domei heeft de regeering van Thailand in een oificieel communiqué bekend gemaakt dat Vichy be loofd heeft een commissie naar Bangkok te sturen Domei zegt m verband hiermede vernomen te hebben dat de commissie echter geen volmacht heeft om over gebiedseischen van Thailand te on derhandelen De Amerikaansehe burgers in het Verre Oosten Het schip Wash ngton vm de United States Linea vvoixit nair deNew Ycrk Times verneemt zeeklaar gemaakt om Amenkianscheburgers uit hel Verre Oosten Ie evacuteren Donderdag zal he ichipvoor vertrek gereed zyn De Associated Press meldt uit Sjanghai datde m Chma voneide Amenkanenweinig lust toonen om te evacueerenDe meesten ehten den toestand nietzoo cntiek om hun bestaan pnis tegeven en lills over kop te vluchtenAmerikanen die al vele jaron inSjanghai wo Tl verklaarden dat zyvroeger al dergelyke crises hebbanmeegemaakt en te boven ziin gekomen Zon op 8 01 onder 1843 Maan op 17 24 onder 4 54 Men is verpUcht te verdaisterea ran nuoiuleriMig tot coBM komtt Laataans vali voertaijen I moeten in mu na coaaonderI ifanif ontstotcm wortba NIEUWE HAMERSLAGEN OP LONDEN Britsche hoofdstad vannacht door oplaaiende branden verlicht la dea nacbt vaa Vrfjdteg ay Zaterdag lie t het Diiitsdu iaehtwapen reedè bij het invaUea vaa de tfotsterais ti a aaavallea op Loadea en nulitaiie doelen ia Zoid ca Midden Eagelaad voortgezet Sterke formaties Doitadw bommenwerpers bevonden zich vaanacht bovea Londen De eente ioestellea di reeds op dca teiagweg zjja meldea per radio vootoit dat m da Gity ia bet Noindea ea ia Newiagtoa groote braadea vieiaa waar te aemen Het was eea bijzoader heldere aaoht aldns het DJ4 B OE AANVALLEK VAN GISTESEN De Amerikaansehe correspondenten in Londen melden dat Vrydag en vannacht Diutsche vliegtuigen nieuwe geweldige hamerslagen op Londen hebben laten neerkomen die naar lo deze berichten nadrukkelyk geconstateerd worat weer de stelsetoiatigB verwoesting van militaiie doelen in de Bntsche hoofdstad veroorzaakten Met bcn men geladen Duitsche vliegtuigen zetten ondanics liet afweergeschut den geheelen Vriidag ook na het invallen van de dui ternis hun bombardemen ten voort De Bntiche hoofdstad werd ook vannaQht door oplaaiende branden verlicht Andere formaties der Duit sche luth strydkiachten ondernamen veimetigende aanvallen op fabrieken en spool weglvnooppunten m ZuidoostEngeland HEDENIVIORGEN NOG DUFTSCHE VLIEGERS BOVEN LONDEN Naar te New York gemeld wordt werden bddenmorgea nog U Londeasche distrieten door Ouitsclie vliegers gebombardeerd DERTIEN BRITSCHE T0EST8LLKN NEERGEHAALD Een formatie Duitsche jagers heeft Vrydag den geheelen luchtafweer van Zuid Engeland gealarmeerd Naby de Britsche hoodstad gingen d Britsche jagers emdelyk tot den stryd over Bmnci kprten tyd waren deHien Britten neergehaald aldus liet DNB Een Duitsche Jager is daarby verloren gegaan Verscheidene formaties Lichte Duitsche bommenwerpers hebben Vrydagmiddag boven Londen gevlogen Zy zetten de stelselmatige vermeiing der militaire doelen voort De Duitsche vliegtuigen kwamen ir verscheidene golven en vlogen op middelmatige hoogte boven het stadsgebied met belemmerd door het krachtige afweergeschut De Duitsche bommenwerpers konden talryke treffers plaatsen De EngelschRoemeen sche betrekkingen IN KBITIEK STADIUM Officieel wordt bekend gemaakt In opdracht van de Britsche regeering heeft de Britsche bassadenf den Roemeenscliea nual er presideat ervaa ia kennis gesteld dat dt botrekkingea tosschea Groot Brittaniiié ea Roemenie in een kritiek stadium gekomea zijn De Britsche ambassa den heeft opdracht gegeven tot het vernietigen van belangrijke stukken DE INTERNEERINGEN NA 10 MEI Op vele Nederlanders ten onrechte toegepast Het hoofd van het Hoofdregelingsbureau voormalig Algemeen Hoofdkwartier en de secretaria sen generaal wnd hoofden van de departementen van Justitie j0 Bmnenlandsche Zaken brengea het volgende ter algemeene kennis Op grond van al van rapporten is vastgesteld dat de maatregel van aanhouding en mtenieering die op grond van artikel 13 van de net op den staat van oorlog en beleg genomen is tegen vele Nedel landers ten onrechte toepassing heeft gevonden Het IS veelal niet meer mogelyk na te gaan wie m dergelyke gevallen opdrachten tot aanhouding heeft gegeven zoodat maatregelen slechts by uitzondering mogelyk zyn Intusschen worden de strafbare handelingen die deze interjfneenngen hebben begeleid vervolgd Velen lyden noi steeds onder den onverdienden blaam die op hen geworpen is door deze inter neering Dubbel hard en oVibillyk IS het wanneer zy die reeds daardoor zyn getroffen thins ook nog het moreele leed ondergaan dat men hun dezen maatregel aanrekent Het IS om deze reden dat de ïn hoofde dezes genoemde autoriteiten zich gedrongen voelen et Ik venstaande vast te stellen en alle dragers van openbaar ggzag aan te sporen om er toe bjj t drag i dat misverstanden en onbiUyfc heden welke m mtemeeringea hun lor aak vindea wöfdeij wef genomeo 0