Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

GEVOLGEN VAN DB VKI uDÜISTE3U 6 Xi jt fpt V 1 Geef me nog éen zoen Otio Ja maar Ida ik heet geen Otto ISn ik beet geen Ida Hm Dan beu ik op de rerkeerdsbank tereelit gekomen Habgsch DE GOUDSCHE COURAN Breien het woord alleen al is m staat htt hart van iedere viouw sneller te doen kloppen Breieiv dat beteekent bezig zyn iets scheppen denken over raeuwe vormen Het woord breien houdt een heele serie uren in waarin zy zich nuttig bezig weet Als kmd reeds heeft zy breien geleerd dikw yls al voor zy naar school ging van grootiAoeder die er een verhaaltje by v telde en die nooit moe werd de stéEèHTii e vielen weer B rapen En wie zich nog de eerste breiprt en herinnert weet dat dit er ontelbaar vele waren Op school leefde zij ra nog allerlei by en trotsch werd alles wat gemaakt was aan iedereen getoond Het wonderlyk van breien is dat niemand of men nu jong is of oud breien als werken aanvoelt Het lykt wel of breien enkel gencjegen is En dat is het ook als men uit een enkelen draad zoovleel moois en nuttigt ziet ontstaan En dan men kan er zoo gezelfej praten Het een sluit het ander niet tut Breien heeft o andere waarde t ehalvetJat iiet een genot is voor den geest nntiDant dr zenuwen mits er niet al te veel wordt gejacht en er jBeen TOWITagërirnrtwt3i el tó De hmivrwiw veigeef zelfs haar vele zorgen a s de naalden gezellig nkketikken En hebt u wö eens een herder gezien die zyn schapert hoedde terwijl zijn handen daarb y een wollen kous breiden Is er wel éen beeld waarvan zooveel rust uitgaaf Daarom insteken omslaan doorhalen steek af laten gaan steeds maar weer opnieuw Ik heb mijnheer Jai s en oók Man man hoe dikwijU heb ik je nu al iiji egtven omdat hij g mt trou aJ gezegd noon iet te doen onder eerst e eTbeny bril op te letten Omdat ik Kijn aa istaande Aftenbl vrouw ben UJONNYEN ISABEL Het icoaderUjke t an breien if Aat Tuemand of mtn n jong u o oud breien als werken tunvoeit Het Ujkt teel of breien mlc l genoegen t En grootmoeéer wttrdt aaott mot de steken op te rapen be m fcWtn kind aan tci tij dr tntiut txm het breien het t doorpteevcn Itet altciw ü be Beert dat u 7ieh aan viste j i j zen houdt maar de dame die iMjoe eii egging heett toch een gulden atgedongen Ja maar daardoor ts ze nog metonder den vasten prijs gekomen AUer Vervolg van pagina 6 Wacht pven ik betaal ineens zei hij engreep naar zijn borstzak Hij zocht eerstlinks dan rechts tenslotte zocht hy m ai dezakken van zun jas en verbleekte want nergens vond hij iets De negerkellner stond beleefd wachtend naast de tafel Jonny werddoodsbleek Mijn p rtefeuille is verdwenen zeide hgnerveus U zult ze m het compartiment hebbenlaten liggen meende Isabel Dat IS uitgesloten eer ik opstond had ikze nog Isabel vond de situatie punluk want aan het aangrenzende tafeltje was men reeds opmerkzaam geworden op Jonny s opgewonden gebaren Neem mij met kwalijk miss Isabel maar ik zal toch nog eens even zoeken zeidehij en hep door het restauratierytuig op denvoet gevolgd door den negerkellner Isabflvolgde wat langzamer en toen zy haar compartiment bereikte had Jonny er reeds allesoverhoop gehaald De portefeuille werd netgevonden Toen Isabel zag dat de kellner zeer ontstemd keek opende zy haar taschje en voldeed de rekoung Daarna waren zy vreer alleen Jonny vond het een allerellendigst geval Het is afschuwelijk zeide hy dat my zoo iets moet overkomen In de portefeuillezaten alle nóodzakelyke documenten ik kanmiJ met eens legitimeeren En morgen moetik een belangrijke zaak afdoen Tienduizenddollar zaten m de portefeuille Isabel kreeg van teleurstellmg haast tranen in de oègen Een oplichter dacht zy Had hy vyfhonderd desnoods duizend dollar gezegd zy zou hem hebiien geloofd maar zoo maar botweg tienduizend dollar Tante had haar al steeds gewaarschuvkd voor kennismakingen op reis Jammer Ze vond hem zoo aardig Jonny keek haar aan en zag het ongewone schtjnsel m haar oogen en ook hy dacht op datzelfde oogenbiik Jammerf Ik ben dus een oplichtster tegen het lyf geloopen die het slechts op myn portefeuille had gemunt Het heeft geen zm schandaal te verwekken want natuurhjk heeft zy een medeplichtige De groote blonde kerel m den corridor schoot hem plotsehng in de gedachte den man dien hy opzy had moeten drmgen Jonny nestelde zich m zyn hoekje en keefei teleurgesteld voor zich uit Isabel zat tegenover hem en ook zy sprak geen woord Men kan hem zyn teleurstellmg aanzien dacht zy hy heeft misschieh gedacht dat ik hem geld zou aanbieden om hem uit de verlegenheid te helpen Zoo dom ben ik echter niet En weer dacht zy Jammer Drie uur lang zaten zy zwygen tegenover elkander toen stopte de trein te Springfield Isabel nam met een koel hoofdknikje afscheid en Jonny staarde haar bedroefd na Langzaam slenterde hy het station uit stapte in een taxi en zei werktufgelijk Hotel Astoria In het hotel aangekomen telegrafeerde hy onmiddellyk naar New York om geld en ging dan m den hall zitten ten emde den tyd wat te korten Voor hem op een tafeltje lag het adresboek van Springfield Tot zyn verbazing vond hy er mderdaad den naam Isabel Young m Geraffineerd is zy mompelde hy vol bewondering zy heeft my met eens een vslschen naam opgegeven En hy dacht erover na waarom zy dergelyke dingen wel zou doen Misschien moest zy voor haar familie zorgen Zy kon toch van nature niet zoo slecht zyn dacht hij wanhopig Haar oogen konden met zoo brutaal hebben gelogen Misschien kon hy haar wel op het goede pad brengen Jonny sprong op als door een electrischen stroom getroffen Natuurhjk Dat zou hy doen Als zy maar een heel klem beetje van hem kon houden zou hy van haar weer een eerlijk mensch maken Te New York k ide zy niemand en hy zou er wel voor zorgen dat zy haar sierlijke vingertjes met weer naar eens andermans eigendom zou lutsteken £ n dat is onze zoogenaamde muziekkamer Hier hooren e namelijk de radiovan onze buren het beste Jonny gmg aan de schrijftafel zitten en s hreef Isabel een langei brief Hy schreef d it hy alles wist en dat hy haar vergiffenis E honk en dan vulde hij vier pagina s om h lar zyn liefde te verklaren en haar te verz keren dat zij die altyd zou behouden J asf had de piccolo den brief aangenomen 0 n hem weg te brengen toen iemand een 1 nef voor Jonny afgat Jonny opende hem V rwonderd maar nauwelyks had hy hem f lezen of hy viel lachend in zyn stoel terug 1 las hem nog eenS De braf kwam hierop 1 ser dat Isabel ook hem zyn poging tot op1 chting wilde vergeven en hem nadrukkelylc ar ocht een eerlyk mensch te worden Het as zonde en jammer van hem Zy schreef ehswaar niets ovei liefde maar Jonny veri ond de kunst om tusschen de regels door 1 i lezen Hy gunde zich geen tyd zyn hoed m de V estiaire te halen blootshoofds lende hij des Iraat o den brief m Zyn hand Na tien mi1 uten hard te hebben geloopen stond hy voort en voornaam landhuis op welks deur een ko eren bord den naam Young aankondigde onny belde als een razende en schreeuwde 1 et dienstmeisje dat hem open deed toe Waar is miss Isabel Isabel kwam juist de trap af Haar oogen agen verdacht rood en plotseling zy wist 1 eelemaal met hoe het kwam lag zy mpnny s armen en huilde haar hoofd op zynchouder geleund alsof haar hart zou bre1 en En telkens weer tusschen twee kussen roeg zy Je zult zoo iets nooit weer doen Jonny gaf geen lutgebreide verklarmgen hy ei slechts ja en kuste haar weer Eerst toen de tante van Isabel ten tooneele 1 erscheen en om opheldering vroeg gaf hy ie en het was een feest voor hem de van eluk stralende oogen van Isabel te zien Wy hadden den dief misschien nog wel a den trein ontdekt merkte Isabel op alsvy niet zoo dom waren geweekt elkaar overn weer te verdenken Laat hem maar loopen zei Jonhy dolielukkig zonder hem had ik jou nusschieavel met gekregen Isabel lachte Althans met zoo snell i JW VAN ZATERDAG 12 OCTOBER 1940 Insteken omslaan doorhalen steek af laten gaan