Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

AFPERSERS k HET DRAMA AAN EEN SNELVLIETENDE BERGBEEK SCHAAK RUBRIEK ONDER LEIDING VAN Or MAX EUWE OUO W RELOKAMPIOEN SCHAKEN gatulg eigenlijk mada achuldig baa Cook knikte Daar schuilt iets waara in zeid hij alliael wat kalmer Ja zet alias zoo helder voormtj uitew dat ik in da verleiding kom jaweosch t verv uUan al ia de zaak slacbto xiii ver theoretisch Grant gmg in het gras overeind zitten Wonderlijk maar toevallig heb ik hetontwerp koopacta bij mij Je zoudt hat hicens kunnen onderteeksnsa Hier naam miJBvulpenbouder maar even Cook nam het ontwerp koopacta sa dan vulpenhouder en zette ziJn handteekening Je bmt xaar mstlioudand Grant zai bSi grimmig lachend bQna nat soo als Judami Oraht bekaA op ijn gamak da endartaakening en atak da acte in zijn zak Hier heb je mijn cheque zei hi diabad je van JuÖMtM nooit gekregen Hij stond op om weg ta gaan doch hH bleef staan Dus Judson valt je niet meer lastig Dat was te veel voor Cook Zijn zenuwoi overmeesterden hem Heb ja nog niet genoeg schraatnrde hüwanhopig Ja hebt toch wat ja hart begeert I Maak dat je wegkomt of ik vermoord jou ookt Nou zeg wat Is er nu ineens aan dahand met je vroeg Grant beleedigd ja hebttoch een behoorlijken prijs gekregen Ja ja ja maar ala ja verstandig wiltzijn spreek dan den naam van Judscn nooitmaar in mijn bijzijn uit Zoo zei Grant verwonderd Nog sleehtaeenmaal ala je het mü toestaat Ik wilde jajuist vertellen dat ik een tijdje geleden Judaon in den stroom nu laat mi maar zeggen zag zwemmen Da stroom had hemblijkbaar terwijl hij stond te visschao meegaaleurd maar hij wist nog juist aan tak t grijpen en trok zich daaraan omhoog op denoever daar ginds net achter dat rotabkik Hatwas op het kantje af dat Terxalcer ik e To Bliep Mj weg zoo hard hij maar kon Ik geloof dat wU hem niet gauw zullen teragzlökZooaU ik al heb gezegd ik kaq a perSeraniet uitataan Toen giac Grant vroolijk laehsad weg Zwart staat nu vrijwel machteloos tegenover it voortschrijdenden witten aanval wit kan op den volgenden zet In ieder geval f4 fS spel i waarmee de zwarte konlngsvlaugel opengebroken wordt nnOEN Cook inzag dat het Judson met zijn J votmt tot atpersing ernst wai eerst v sUtem bad Judson gezegd Als j nlat liMlt Ceok verneemt morgen de geheel iMlVdat je tn Parijs hebt gezeten m met je verlctestag tot raadslid is het gedaan toen Cook Am begreep dat Judson hem wllda uitperun ala a n citroen deed h tagcnoTer Judaon aliof hif leh schikte ia i omstandigheden Ja hij werd vtjor den vorm eensklaps heel vriendschappeUjk tegenover Judson alsof faij geloofde dat met de doe Judson voorgestelde regeling dt zaak voor j oed uit de wsreld zou ziJn oi hü noodigde den itf perser heel gemosdeUik tiU met beoi torsUen te gaan vangen Kijk eens wat een reuzen forel riep Cook toen de twee maiinm in het struikgewas op l n steilsn oever van de bergbeek itonden Judaon boog zich nieuwsgierig voorover en tuimelde dank zt em stomp dien Oook hem gaf met de armen In de lucht grijpend naar bentdcn la den snelvlietcndea bergstroom De stroom sleurde hem mee wanhopig spartelda h toen verdween h achter ew vooruit qiringend rotsblok Cook wischte zich het voorhoofd af Hij was na een moordenaar Maar h voelde in het geheel geen wroeging HU had zich van diaa kerel moeten ontdoen En toen dit niet goedschiks was gegaan had hy een wanhoopsmaatregal moeten namen Alles was geheel volgens xQa plan ta lijn verlangen gegaan De woest bargsbnom had weer een slachtoffer geëischt Zoodra ht raadslid was zou hy in de raadszitting voorsteilen een dam te leggen in den gcvaarvoUen stroom Hti was juist op het punt weg t gaan toen een man uit da atruiken tevoorschijn trad dia zün naam riep Cook keek om Een hevige schrik beving hem H bleef als aan den grond vastgenageld staan Had Joe Qrant gezlfn wat hQ had gedaan Maar toen Grant VToelilk iMAiend op ham toetrad kreeg hy zijn lelfbahaaracbing terug m hU begroette Grant zoo gewoon mogelijk HaUol zai Grant f n dat ik juist oatmoat Wat voer Je hier uit Aan het vis otMBT Wat ia ar nWt ja aan da hand Niets M Cook het is vandaag ergwarm H J wlaehte wederom tijn voorhoofd af Toen ging Onm vardar Zi i Cook Ik tott aog wel aaaa mat wI iM t over dat perceel bosoh Waarom Ik verkoop het toch nlat datheb Ik ja al dikwUla genoeg gezegd la dM ja laatste woord Cook Ja Goad dan tal Grant schijnbaar gamoedeUtk I hi ging naast Cook in het gras Uggen Zw gend rooktwi da mannen een tijdje 0is kerel die Judaon was gisteren inliet dorpscafé xei Grant Een verveleide v t man moest hem algenUjk uit het dorp jagen Waarvan leeft h Zoodra htj opduikt is are of ander duister zaakje aan de hand Jamoet ja maar eens ed roet ham bezig houden soodra je raadslid bent Bovendien zalhij dat hij jaren geledao met jou in Parijs Isgeweest Kan iüm van naderbij Naan neen maar heel oppenrlaUdg Wat wilde Grsnt vafc hem Het beeft er allen achijn van dat die karel met al rsingeti aan den kost komt sai Grant Afpersing I Hoe kan een mensch zoo iatsdon dat is toch al haal minderwaardig Ja Inderdaad In vradettiaam wat wist Grant had Grant ham gtziaa toen ho den moord pleegde Hm lei Grant even later als zoo n afperser naar mij toe kwam en van mU geldalaehta opdat hQ i4Jb mond aou houdw dan e fli hem In den bergatroom amljtenl Cook stond op hst punt zun zeUbeheersching te verliezen maar de g dachte aan zyn vrouw m s kladcm daad ham kalm bluvMu ié ± m ZooaU ik al heb gtaegd ik kam afptrMr milt uittlaam HlJ alaagde erin zijn stem rustig ta latan klinken toen h opmerkte Maar zoo n karel IS toch niet waard dat men om ziinentwü in da gevangmia komt Ik weet bat niet zei Grant ui van mao chen deden hat reeds om rust te hebben Buitendien komt het er steeds op aan hoe men zoo n zaak opknapt K$jk nu deze plaats hi voor beeld eens goed aan Geen mens9h in de buurt abaoluta stilte Men brengt den kerel onder het ea of andere voorwendsel hier en dan geeft men hem een schop zoodat hij in het water terecht komt De stroom zorgt dan wel voor de rest Wie zal ooit vernemen wat er is gebeurd En als nu toch aana iamand het heeft gaaien Hm Grant krabbelde eens op zijn hoofd Dan komt het er weer op aan wie De meestan zullm natuurljjk onmiddellijk naar de politie rennen en moord schreeuwen Ten mrechte Men moet elk gefal op zichzelf beschouwen en niet alles over é kam willenscheren zooaU de wet dat doet Waarom zoumen een man bestraffen die zich van een schurkheeft ontdaan Zoo bezie ik tenminste de zaak Laten wu bijvoorbeeld eeis aannemen dat jijde moordenaar bent En toen Cook doodsbleek opsprong zei Grant haastig Natuurlijk is het maar een zuivere veronderstelling dat begrijp ja toch leksr well NatuurUjk mompelde Cook Goed dan Latan wt vardar aann m i dat ik juiat passeer en allaa zie Wat Is daamun eerste gedachte Hm waarschijnlijk hoe moet ik nu handelen Dat klopt Mijn eerste gedachte zal xijii Ik heb niets gezien ik wil niets te doen hebben met de politie en de justitie Dan zal ik mij herinneren dat ik van jou al geruimen txjd het zcmeven genoemde perceel bosch heb willan koopen en dat j j het mi niet wilt gaven Dan zal ik dus tegen mijzelf zeggen Zoo ouwe jongen nu heb je een kans nu moet Cook mi het perceel verkoolden om rruj ta dwingen mijn mcmd te houden En hg kan het rustig doen daar ik als nlat varklappenda oof Oplossing No KA door Q Quilp drie punten Wit KaT DbT Tb2 Tet Lg8 PdS Pfl pt g el eB Zwart Ket De Td3 pi s4 aB d d7 1 sa dreigt 2 DbB nat 1 KdS ï cd7 mat 1 Td5 2 TcJ mat De sdiaakvarlanten op bS en at komen geheel te vervallati hetgeen eenigizina misleidend kan zijn Oploising Ne 19B door Rav O Dobbt drie pat Wlf Kgl Td5 ThS LbT PV PL c t Zwart ZwartKe L18 J a3 Ph6 l c3 d7 I Pf dialgt I Td t Ke3 Te4 mat 1 PoS S Xa5t d3 Lafimat V 2 KM S Te4 mat 1 Pg4 8 Pg5t KU 8 TfS mat Probleem No 21A ZwaH Wit Wtt KaT Dal TdT Tffi LM Pft zes stukken Zwart KeS Da4 Tgl Pc4 Fg4 pi 6 ba c6 dS a7 O elf tukken Wit geeft la twee zetten mat Problaea Ha tiB Wtt Kh8 DbT TbS PfS pi dï vijf stukken Zwart Kd4 pi eS fS f4 h5 vijf stukken Wit geeft in drie zetten mat Goede oplossingen No 17A en 18A D Hoogenboezem 8 6 i J H Burg Jr 6 8 M P Suiker 6 8 A v d Tol 6 6 A de WUde 6 6 L P Kroep 6 6 J Steffen 8 6 J Blanc 6 6 J H Tb Msisterkamp 6 W de Vries Jr 6 6 D L Rleke 6 6 A P Maakenschijn 6 8 J A Vroom 8 6 L J vanPopering 6 6 J W Stegeman 8 6 K Hartman 8 6 W Bijl 6 6 K Blom S 6 A V d Bergh 8 8 C Mink 6 8 A Poldervaart 6 6 J H v é Velden 6 8 A de Visser 6 6 J Harmsen 8 8 mej W T Koek 8 8 J J van Zante 8 6 H Wenting 8 8 A v Burgh 8 6 O H Koopman 6 6 Ad J Verlooy 8 6 J Schr 6 6 3 v d Zwaai 6 6 A Mes 6 6 W Jongeneel 6 6 P H Peereboom 8 6 C H Kramer 6 8 O Doedew i 6 8 J HUIebraad 8 6 J v d Unden 8 8 H A Leniger 8 8 C den Toom 6 8 H J Hanewaaijer 6 6 A H Trotsenburg 6 6 J Lagerwaard 6 8 C A van Dijk 6 6 Nos 7B en 18B J H Burg 4 2 J Oudenaarden 4 2 C J Vogel 4 2 A J Bei kenbosch O I C Kramer 4 3 J SmlU 4 2 D Schaap 4 2 L V d Berg 44 COBKSSPONOENTIE J H B te R dam U kunt zonder bezwaar Uwoplossing brengen naar het hoofdkantoor JEoidraehtswag 42 Rottardam Correspondentie adres Red Duizend en Eén Postbus 9i9 Rotterdam De jonge Haagsche ipeler Wgnans sloeg In de Bondswedstrijden ta Hilversum een uitstekend guur Een van zijn beste partijen l de onderstaande waarin hl een klein overwicht aan bewegingi njheid op uitnemende wijze ut gelding brengt Wit A J Wünans Zwart L Pruis Engelsche opening Pgi ta Pg8 8 c2 4 g7 g8 Eed oude verdediging tegen de Engelsche opening welke het nadeel heeft dat wtt te veel vryheid 4n het centrum verkrijgt I Pbl c3 Lf8 rgT 4 g2 g3 0 0 iets beters was eerst 4 b8 benevens I U 7 Lfl g2 bT b Pflt gS Een aardige voortzetting Weliswaar wordt bat witte paard spoedig weer teruggedreven omdat zwart h7 he kan laten volgen maar deze zet beteekent een verzwakking van den konisgsvleugel welke zich op den duur moet wreken Pb c6 T dï d4 Log bT B 0 0 Pc6 s9 O Lg2zb7 PaSxbT 10 2 4 Wit maakt een dankbaar gelirulk van de kansen welke hem m het centrum worden geboden Het is voor zwart reeds moeilijk geworden een plan te vormen waarbij een eenigszins normale mobilisatie van zijn stukken verzekerd 1 10 bT h8 II PgS ft eT e Nu de kans op e7 S practisch verkeken is stuurt zwart op 47 dS aao 12 Ddl d Ta eg 1 Lel d2 dT d 14 t eS Deze vooruitgeschoven centrumpion waarborgt wit een l eren kuningsaanval temeer daar de zwarte koningsvleugel zooals reeds gezegd door h7 fa8 verzwakt i $ 14 Pf8 eg 15 e4zd5 e8xdl 18 P h4 PeS cT 17 Dc2 d3 Pb7 5 Zwart zoekt het op den verkeerden kant HIJ hadhier uitsluitend zijn aandacht moeten wijden aande versterking van zUn koningsvleugel büvesrbeald door 17 KhT of 17 eg 18 IB Tal el Ld2 cl P ï 4 b6 bS Zwart volhardt In zijn houdmg en dit stelt wft weldra m staat zijn plannen ep den Imningsvleugii met succes door te zetten Pc7 e8 20 b2 bS 21 Pc3 4 Een aardig stukotfer op 22 bc4 volgt 22 dc4 benevens 23 Pd4 met goede tagenkansca voor zwart De witspeler denkt er echter niet een op desa plannen in te gaan en volgt zijn eigen weg 22 £ 2 f41 SteUlng na 22 f2 f41 t Zwart 22 Pe4 be 23 f4 fj gSxfS Gedwongen omdat andws pion g8 verloren gaat men ziet reeds de betecksnis van de vet zwakking b6 ü Ph4 X t6 Pb x s4 b3 X a4 Tc8 c3 Dd3 dl PeO gS Zwart heeft niet anders Na 28 Kh7 beslirt 27 Dh5 Opnieuw blijkt de zwakte van b6 27 Lel X g8Het eenvoudigst faSxgS Ddl hS Het zwdrte spel Is al rijp voor capitulatie Op II e6 beslist PgT KgT iO TtS enz 28 Tc 2 Dh5 X gS Tee g 30 Dg5 X 7 OU is beter dan 20 PeT t omdat wit na 10 Kh7 toch niet op gB kan slaan wegens da o gjsdakte atellmg raa sifa Oaaie 30 Ddg al tl De7 h4 Dreigt 32 PeT mat Zwart asoet aog e kwaUlait effaren ai Tf8 e 12 Pf5 eTt TetxeT 23 Db4xeT Met pleit Is reeds besiaeb b v da nog S3 Da4 14 D 7 t K S Tf Tta6 36 m TfS 17 Dflk t M tlTTel sn iwit gaf bet op Oplossing van de Figuur Puzzle Oplossing van de Figuurpuzzle voorkoaumd in J7ulzend en tén van 2 aterdag 5 Octobw JX N A A O TT IS g r L P T AP PI N L A A T IK O K T O O B LI a I AIT U O L IS T M N K Oplossing De Rashonden voorkonund in Jhiizend en téa van Zaterdag S October j l Om da lus in bet midden los ta maken trekt men bet touw aerst geheel strak naar het midden toe dan laat men eerst den seneo daarna den anderen hond door de lus springen waardoor het touw vrijkomt en de bonden nu ook naast elkaar kunnen zitten al houdt bet touw hen ook vast Ongekroonde vorsten op het gebied der itookkunst Wanneer men van ongekroonde vorsten der kookkunst spreekt mag ongetwijfeld Huang Chin Llng de lijfkok van de laatste keizerin van C3iina niet worden vergeten aangezien hij op de meest volmaakte wijze de lamst verstond om haaienvinnen half bedorven eieren zwaluwnesten vogeltongen en andere delicatessen tot een Lucullusmaal te bereiden Na de ineenstorting der dynastie in het jaar 1911 vestigde deze beroemde kok zicji zelfstandig en kookte voor rijke kooplieden generaals ministers en andere hoogwaardigheidsbel leeders jBeroemd man ala Huang ig was Vet hij geen gelegenheid vooran om zijn gasten te laten voelen welk hooge positie hU als keizerlijke lijfkok had ingenomen Hij bereidde de diners voor zijn opdrachtgevers niet anders dan in zijn eigen keukens terwijl de feestmalen in l n weelderig ingericht huis moesten worden gehouden De verwende keukenster stelde zcU het uur van het diner vast alsmede het menu en bet aantal genoodigden waarvoor bij wenscbte ta koken De gastheer durfde nimmer protesteeren tegen de grillen van dan exkeizerlljken kok aangezien hij daa de kans liep dat deze zijn beroemd huis niet voor bam en zijn gait t aou opanatallip N ac s sa Z