Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

York heel wat bekoorlijke mooie vrouwen gezien maar zij waren geen van allen echt Dit slanke jonge wezen in haar roestbruine met blauwvos afgezette costuum was echter wel echt haar huid had noch poeder noch schmink noodig Jonny staarde haar met open mond aan en toen zij tegen hem glimlachte zeide hij U lient betooverend Het mutsje nam onmiddellijk een gerea rI veerde hMiding aan vouwde de Chicago Morning Post open en verschanste zich achter ds groote bladen Jonny zag nu nog slechts haar smalle blanke handen en hij dacht wanhopig na over een mogelijkheiil een gesprek aan te knoopen Er schoot hem echter niets te binnen als een afgezaagde formule en dus vroeg bü beleefd en vormelijk Permitteert u dat ik rook Ga uw gangl stemde het meisje koel toaen Joimy verslikte zich hoestend in den rookvan zijn sigaar zoozeer maakte de welluidende stem indruk op hem Deze en geen ander sei hij bij zichzelf Zoo precies zoo moest devrouw er uitzien en spreken met wie hy ziJnverdere levensdagen wilde doorbrengen devrouw van wie hy steeds had gedroomd Jonny zonk weg in toekomstdroomen hü dacht niet meer aan de zaken die hü moest doen waardoor hij zijn tweede millioen wilde volmaken in zijn fantaisie richtte hij reeds de eerste verdieping van zijn huis in Long Island opnieuw in en hü was in twijfel met zichzelf over de vraag in welke kleur hy haar boudoir sou laten inrichten Hij was juist EEN zwervend méér vindt men in de binnenlanden van China en wel het Lop Nor gelegen aan de monding van den Tarlmstroom in Binnen Azië in het hart van het grootat werelddeel en omgeven door één der grootste woestijnen Zes eeuwen is het geleden sedert de Europeesche wereld door den be roemd8ten wereldreiziger van zün tüd Marco Polo voor het eerst hoorde van de Lopwoestijn en het daarbij behoorende Lop Normeer In den loop der eeuwen heeft het zich ip ZuidWestelüke richting vele kilometers verplaatst Thans schünt het weer in de oud bedding t zün teruggekeerd Ho kwam dit raadselachtige natuurgebeuren tot stand Sadert zün jeugd heeft Sven Hedin het zich tot taak gesteld dit raadsel op te lossen Reeds bü zün eerste groote expeditie heeft hij zich uitvoerig met dit bijzondere natuurverschijnsel bezig gehouden en steeds weer opnieuw beproefde de beroemde Zweed d ontwarring van hét mystsri Zelf vertelde hij van één dezer reizen het volgende Van den top der mesa af mesa tafelgebergte hadden eenig rociara mat hun valkei oógen een graf ontdekt aan d Ooatzüde op het hoogst punt van een andere Kleinere meaa verrüzend aan den voet van d groote Wü begaven ona naar deza enzame rustplaats n weldra begreep ik dat er op dezen dag geen sprafis van verder trekken meer kon aün Derhalv gaf ik bevel het kamp onmiddellük ten Zuld WastMi vmn het graf op t slaan Chineesche soldaten trekken ovtr den Grooten tfuttr Foto trchlet R N onderdeel van het lichaam was gehuld in een dubbele laag zijde een soort rok die da voortzetting was van het blauwe Idecd Aan de voeten droeg zü versierd p Btoffels Tenslotte lag om haar lenden aen tont gordel Van al deze kleedingitukken namen wü monsters mede sommige dingen cooals den hoofdtooi en de pantoffers namen wij in hun geheel mede evenals een buidel vol met fraai versierdeoverbluf élen van züde Buiten de kist aan het hoofdeinde vonden wü een rechthoekig tafeltje met vier pootan een rood beschilderde schaal en het angeschoNden Skelet van e i kam di da schotm dobde blükbaar was meegegeven om daarop haar reia naar het hiernamaals te kunnen maken Wü lieten de doode voor een nacht b de open kist staan onder het licht der sterren terwül de nachtelüke wind om haar bleek wangen speelde Voor slechts één nacht was zq uit haar graf gekomen en in de wereld teruggekeerd Maar nu was xU niet veel meer dan een uitgedroogde mummie en het land waar zü gedurende haar korte leven had gewoon lag geelbruin en verlaten om haar heen Het water dat was teruggekomen bad d bosschen tuinéi parken akkert di zü tUdens haar leven had aanschouwd nog niet tot nieuw leven kunnen wekken Na een laatste afscheid van otaa prinses n too wonderlijk n tpch WMliiöük aanraking met vervlogta tijden taktan wi ei naard haven waar de vüf groot kano a twaar beladen gereed lagen H t graf van d onbekende prinses wordt tn d verlatenheid vtn ten ontn t Hjk t o tt n blootgelegd Een paal van tamariakenhoat Waarvm wü konden zian dat we hier m t n graf t do n hadden W I op d k g t vormig meaa dia zich ongeveer 7 t meter boven den omtrek verhief was een paal van tamariskenhout geplaatst Deze kon niet het retultaat zün van natuurUjken groei omdat d meta altUd kaal en onb gTO id is D nzama paal noodlgd ona als h t war uit tot graven Het graf was rechthoekig van vorm Op een diepte van ongeveer 0 70 meter stootten d gravers op een houttn deksel dat eerst m t den bUl later m t de spade werd blootg legd Dit deksel bestond uit twe uitstekend behouden gebleven 1 83 meter lang planken De breedte bedroeg aan het hoofdeinde 82 C M en aan het voeteneinde 45 c M terwül het hout 4 e M dik was Het hoofd lag naar het N O gericht Zoodra hat deksel was schoongemaakt be Blofcfcen mesa aan den oeoer van d ririer jytkwijU zien zij er uit als dobbelsteenen o de ieant cl n van oud kas tetlcn met t 0ei olo dat men foms meent inderdaad in de vtrt en loochttorcn te onttoareik J ifimy ttesHt of r ilt ab Mn van dia joogc vlcsante nietsdoenen die avond Broadway bevolken en daar het zuur verdiende geld van hun vadar opmaken Zijn zoTfelooa jongenaachtig uiterUjk vergemakkaUjkta h in den zakaiykm omgang met de bMrcn van WaUatreat tan zacrata i hij maakt er dan ook aen dankbaar gebruik van Jonny waa en gewiakit zakenman an la iemand meende dezen jongen fat er gemalckelUk tusachen ta kunntn nemen vergista hij zicb danig Hij had in de laatate vier jaren het milliocn dat zUn vader hem had nagelaten bijna vardubbald er mankeerden nog alechta taciitlg duixmd dollar aan het tweede En om dit twcada miUioen a te ronden zat Jonny Master nu in den expreatrein die hem naar Springfield in den staat lUinoia moest brengen Daar moeat een zül n naar Edgewood wordMi aangelegd en Jonny wilde het terrein koopen waar de li n door zou moet i loopen Van New York tot Chicago zat Jonny Master alle i in zün compartiment en hij ver langda in het geheel niet naar gezelschap Ta Chicago leunde hij uit het venster en stelde tot zijn tevredenheid vaat dat er slechts weinig reizigers in den trein stapten zoodat hü dua weer alleen zou blijven Het signaal voor h t vertrek was reed gegev i toen opma ten jonge dame het perron op snelde en Acoiide voordat de trein zich in bewel g zette in Jonny s wagen sprong en zich hiigand liet neervallen in de zachte kussens tegenover hem De MtjerkMner wachtte naast de Jotuqr haalde diep adem Dat wat maar niet aenvoddig een jonge dame dat was da lentegodin in levenden lijve die hem was koxnm opzod Onwaarschijnlijk licht goudhh i d haar piekte van onder een roeatkleurig reisrautsje uit het sierlijke neusje trilde nog toigevolge van de winding van zooeven en de zacht gebogen weeke mond lokte zoet en ny d als een Californisch kers Nu sloeg zy V MMI MpJUt Mlf BMUW waren en glanam mm IWpit r fonnr bad ta New JONNY £ N ISAE£i ZONDERLING AVONTUUR IN EEN TREIN tot lichtblauw besloten toen da jotifa dam den sigarettenkoker Uat vallen dien zij uit haar handtaachje had opgediept Vol ijver knielde Jonny op dan grond en raapt de si garetten op Dank u zei de jong dam vriendelijken Jonny vond dat hü tevoren een tfeX wasgeweest toen hU constateerde dat liaar stemklonk als een cello Haar stem Idonk als eendoor engelenhand bespeeld harp Hij waszeer voldaan over zichzelf dat hij op dez vergelijking was gekomen hij gunde zichechtergeen tijd lang daarbij stil ta staan want nu had hij zijn kans Het meisja bekeekkritisch de opgeraapte sigaretten en Jonny haastte zich zijn koker te voorschijn te halenen hem haar aan te bieden En o wonder zij nam er een sigaret ttit en hü mocht haar vuur geven Ti n minuten iater zaten ziJ gezellig te babbelen Jonny had zich voorgesteld en hij wist nu dat zij Isabel Yoting heette en eveneens op weg was naar Springfield Jonny wenscht zichzelf geluk Zij vertelde hem dat zu bij haar tante te Springfield in huis was en dat zij de groote stad afschuwelijk vond Zij eindigde met een gliiplach die Joimy la den venden hemel bracht Ik was voor het eerst te Chicago maarik wil er nooit weer heen U zult mij nu welvoor een dom provinciaal gansje houden I Ik houd u voor het mooiste meisje vanheel ons werelddeel zei onny oprecht Zitbloosde tot achter haar ooren en keek hetraampje uit De negerkellner stak zijn kroeskop om den boek van de deur van het compartiment en kondigde zich aan met d woorden Wilt u dinperenT Zoudt u mil het genoegM willen doenm t m j t etenT vroeg Jonny Isabel aarzelde evui an stamd r d n ia toe Bijna all reizigers drongen naar voren naar het restauratierijtuig en Jonny ging voorop om een plaats voor Isabel te reserveeren Een grooten blonden man die breed uit in den corridor liep boord Jonny me doogenloos zijn ellebogen In d ribben en hl keek hem daarbij zóó uitdagend aan dat d man den mond dien hij reedt had opengedaan om te protesteeren weer sloot Mister Master zei Isabel spottend toenze aan tafel zaten u luistert heeiemaal nietnaar mijl Ik heb u nu al tweemaal gevraagd waar u t Springfield denkt te logeeren Neem mi niet kwalijk miss Isabel Ikdacht juist dat uw mond rood is alt de blo tem van een granaatappel antwoordde Jonny verward Itabel werd vuurrood Ik kan u het Attoris hotel aanbavalan reide zij vlug Waarom vroeg Jonny verratt ZiJ lacht luid en zei Om t logeeren natuurlijk I O ja natuurlijk Ergcnt moat Oc tóchlogeeren tot het huwelijk een feit ia Jonny keek haar strak in d oogen ZIJ bloosde tot aan heur haarwortels maar deed alsof zij niets had geboord U hebt koffie op uw dat gamortt teld ziJ bi wijze van afleiding Dat hindert nieti Jonny wat vast beslo ten spijkers met koppen te slaan Mltt Ita bel ik weet het klinkt miaiehtan onwaartchijnlijk maar ik moet m bekennen dat u mij van het eerst ogenblik af De relcening alt het u belieft viel d zwarte kélïner hem ifi de rede en hü presen Jttefée da opgevouwen nota op een met aen servet afgedekt Wd Jonny keek hem boos aan Vervolg van pagina S Jk vond het graf van n onbekende prinses vertelt SVEN HEDIN Haar gelaat was hard als perkament rond haar wangen speelde de nachtelijke woestijnwind vonden wü dat de kist precies in haar leemen omgeving paste en er moeilük kon worden uitgelicht Derhalve besloten wü den langen kant uit te graven een voornemen dat niet alleen tyd maar ook veel kracht zou vergen Tenslotte was ook deze hindernis uit den weg geruimd en behoedzaam kon de kist naar buiten worden gebracht De kist was van een voor dit nrioerassige gebied zeer büzonderen vorm Min of meer geleek zü op een kano waarvan voor en achtersteven waren afgezaagd en door hwizontale dwarsbalken vervangen In ademlooze spanning wachtten wü nu op het oogenblik den onbekenden doode die zoo lang in ongestoorde rtist hier gesluimerd had te zien Wü vonden echter eerst riog een grüsgrauwe bedekr king waarin de Aoode gewikkeld seheen maar dé stof wat zóó vergaan dat zü bü de minste aanraking in pulver viel Wü verwüderden het gedeelte dat het hoofd bedekte en nu zagen wü haar de heerscheres der woestün qle koningin van Lou Lan en Lop Nor in geheel haar schoonheid Een glimlach om de lippen In haar jonge jaren wa zü blükbaar door den dood verrast Liefderüke handen hadden haar omhuld en naar den gewüden heuvel gedragen waarin zü gedurende een periode van twee duizend jaar zou sluimeren totdat de kinderen van een lateral tijd haar in d z lang nut zouden ttoren D tr kk n van haar gelaat waren hard al parkamant maar vorm oi teekening van h t g zicht waren door den tüd nog niet veranderd Zij lag daar met gesloten oogleden di de tlechtt weinig ingezonken oogappels bedekten Nog altüd speelde er een lachje om haar lippen dat gedurende duizenden jaren niet waa weggetrokken en waardoor dit raadselachtige wezen voor ons nóg aantrekkelijker werd Haar geheimen van de avonturen des levens verraadde zü evenwel niet en de herinnering aan bonte tafereelen in Lou Lan aan het ontwaken van da lente in dit landschap met zün meren aan kanotochten op de rivier had zQ met zich mede In het graf genomen En welke tafereelen hadden haar oogen gezien De uittocht van het garnizoen van Lou Lan voor den ttrüd mat de Hunnen en andere barbaartcha volkaran Strüdwagens met boogtchuttert en tpcerwerpers de groote handeltkaravanen die door Lou Lan trokken en pleisterden in de herbergen van de stad Ontelbare kameelen die langs de Züdestraat gingen en balen van de kostbaarste Chineatch tüd naar het Westen overbrachten En ongetwüfeld had zü bemind en wat xSi bemind geworden Haar kleeding Zij onz onbekend prinses was e a klaine vrouw ter lengte van 1 60 meter Onder de stsalen der namiddagzon begonnen Chen en ik een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de kleederdracht waarin zü aan de betchutting der aarde was overgegeven Op het hoofd droeg zü een muts die overeenkomst vertoonde met een tulband Haar bovenlichaam was bedekt met een hemd van hennep waaronder zich nog meer dergelüke kleedingstukken van gele zyde bevonden De borst was bedekt met een rood vierkant kleed bewerkt met stiksels waarop weer een hemd van blauwe tof volgde Het