Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

m t Oj enbar telefoon lu OTTiaten in de st aten van Parijs tronef Op den Totot 1 P C ÜBMIRIE f Toto i f Hit lel k vliegtuig i uheatuioJtP Fatuoitlieh gtmeensc t oorg ro nd een Mnperi Oo den chemischen oorlog voorspelde RoMfta 70 jaar geleden De boet rtj T rechts sttngeren gifgas weg dat in ds zich daaronder bevindende ketels wordt gemaakt Links tcfileten de batterijen microben gifUge boctllen etc De soldaten z jn tegen gas en bqctllen besclvermd en Kunstenaai ziet de toekomst Teekenlngen vari omstreeks 1870 die met frappante Juistheid de huidige wijze van oorfogvoeren voorspelden i Merkwaardige visie ook op de verdere ontwikkelingvan de t 9chniek W Tel bijna Iedereen heeft in zijn jeugd genoten van de fantasieön van Jule Veme In de vorige eeuw de negentiende leefde er echter ook een teekenaar die zich verdiepte in de vraag hoe het leven zich in de twintigste eeuw verder zoiT ontwikkelen Zijn visie up de luchtvaart en den oorlog van de toekomst verbaasde toen menigeen maar men haalde n schouders op en leefde verder het kalme leven van de negentiende eeuw Vele van zijn voorspellingen als mên ze zoo noemen wil liJn echter uitgekomen De naam van dien teekenaar was Robida Robida stamde uit een Spaansche familie en hij werd ook in Spanje in het jaar 1848 geboren Heel jong ging hij naar Frankrijk en htj voelde zich ondanks zijn Spaansche afkomst zijn heele leven I ng Franschman Hij gaf twee tijdschriften uit Polichinelle en De caricatuur en hij publiceerde ook twee boeken waarvan het een heette De twintigste eeu en het andere 3et riectrlache leven r boOMMWMIgmi I Niemand kent nu nog den naam van dezen illustrator die in zijn tijd een gewaardeerd caricaturist was en Robida zou mlaiehien voor altijd vergeten zijn 1 niet zijn kleinzoon Michel Robida toen hij de raappen van zijn grobtvader doorbladerde teekeningen had gevonden die iedereen verbaasden y N v l p iJreeselijfce luchtoorlog Dolgens Robida Uit groote Iie0tuig n Ballen de bommen oi crol dood en verderf bugngend Een ded van deza teekeningen kan men beschouwen als Illustraties bij rijn boek De twintigste eeuw Het boek la later met deze Illustratie verschenen en wekte groot opzien Wie de taekenlngea bekijkt zal moeten toegeven dat hier een kunstenaar aan bet werk wa dl over een vlaionnalra fiintaiie beschikte Robida teekende wanstaltige oorlogsmon sters waarin wij gemakkelijk onze tegenwoordige tanks herkennen ja hij ontwierp zelfs de vormen van het huidige vliegtuig Robida voorzag dan luehtoorlog en ook den gasoorlog voorspelde hij Siroakles per gramofoon Ook deze oorapcIMig it vitgeik mean Misschien achUncD ena modernen men cheD zijn voorstellingen hier en daar wat naïef maar op dergelijke details moet men niet letten In leder geval was deze kunstenaar zijn tijd verre vooruit en zonder technicus ta zijn voorzag en voorspeld hij de mechanische ontwikkeling van de komende eeuw mm rrij t llM M LondinetpfaMt t or luchuehepen In farié Mf i n toren Satnt aeimct CeneraaUtarion in Porij pan den onAergronA exprest naar 4r Cihralrar en Toiocr Een retuKichtJge centrale keuken welke uotg t RfMda W i d r hui aansluitingen zou hebben Dot is tvct Kit dl M Mmhm tot nu