Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

J GOUDSCHE Maandag W October 1940 NIEUWSBLAD VOOR ÖOUDA EN OMSTREKEN xfitt k tpnt No 20 JI Ouecteur F TIETEH Poatgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 274S Duitsche militaire missie in Roemenië Een visch als acrobaat Formaties jagers ais aanvullende bescherming van de olievelden itvlo i 6l van cl Wsansch garonti Roemenië wordt zich van zijn Europeesche solidariteit bewust aldus de Diplo Japans woordvoerder spreekt verbreking der betrekkingen met Vereen Staten t gen Naar uit Berlijn wordt gemeld heeft in verband met de garantie lUe te W eene n tegenover Roemenië aanvaard is de Duitsche regeering overeenkomstig de Roemeensche wenschen een Duitsche militaire BÉnie benevens de noödige instructielormaties naar Roemenië gezonden en tegd kertijd formaties Duitsche jagers als aanvullende bescher ing van de Roemeensche olievelden naar Roemenië overgeplaatst De Duitsche weermachtformaties zullen dienen als onderwijs en Instnictieiroepen bij den herbouw van de Roemeensche weermacht dk door het hoofd van de Roemeensche regeering generaal Antonescn geëntameerd is en zij zullen n het volbrengen van hata taak weer naar Doitschiand terugkeeren v De met Dnitschland bevtiendé regeeringen die politiek belang touden kmitten hebben bij de zending van de Duitsche weermachtsnissie oaar Rt eiiië sijn daarvan door de rijksregt l g verwittigd DE DOLFIJNEN EN BRUINVISSCHEN AAN DE KUST VAN FLORIDA V S ZIJN ZOO TAM JOOGSTANDJES MAKEN WAAKNA ZIJ ALS BELOONING EEN VISCH ONTVANGEN Roosevelt Amerika moet twee oqeanen verdedigen Alle mogelijke hulp aan Engeland Zoolang daanran niet het dee aon den oorlog afh Bramlië en Chili zouden de Ver Staten steun emen Mededeelt van Htdi en De Duitsche pnissie in Roemenië aangekomen Zcferdagmiddag om twaalf uur is op het kaninklijke station in Baneasa bii Boekarest dat met de Duitsche en Roemeensche vlaggen feestlük was versierd een trein met de leden der Duitsche militaire missie aangekomen die op verlangen van de Roemeensche rgeering de toekomstige opleidmg van het Roemeensche leger zal steunen Op het station waren ter verwelkoming o a venphenen de plaatsvervangende pranier en commandant van de legionnaire beweging Horia Sima en de minister van Buitenlandsehe Zaken Sturdza Voots waren verschenen de leden van de Duitsche legatie de Italisa icbt gezant de zaakgelastigden van Spanje en Japan en de militaire attaebi t van deze landen Als eerste stapte de lei ler der Duitsche militaire missie de generaal der cavalerie Hansen uit den trein Hij werd door den Duitschen gezant voorgesteld aan de Roemeensche officieren Onder de tonen der Duitsche en Roemeensche yolksliederen inspecteerde generaal Hansen vervolgens de ecrecompagnie In aansluiting hierop richtte in ée receptiezaal van het station de chef van den generalen staf van het Roe ne i che leger generaal JoaniUu in u u wu van aeu leiaer van aen staat generaal Antonescu hartelijke woorden ter verwelkoming tot den leider der Duitsche militaire missie ihi herinnerde aan den in niet al te Ver verleden reeds eenmaal voorkome samenwerking tusschen de beide legers en sprak de hoop uit dat het nieuw te beginnen tijdperk dezelfde vruchtbare gevolgen zou hebten als toen en een definitief samengaan der beide landen zou bet ekenen Oeneraal Hansen antwoordde met woord er van dank voor de hem en ijn officieren ten deel gevallen begroeting door het Roemeensche leger o de bevolking en voor de bewezen eer De Duitsche weermacht heeft e bereidwillig gevolg gegeven aan het verzoek van den leider van den Roemeenschen staat om een mibtaire miwie te zenden ten einde haar ervarmiten ten deel te laten vallen aan net Roéneensche leger Hij en zijn geheele missie suUot zich zonder voorbehoud In dienst van deze taak stellen rkn het ito w begaf generaal Hansen nch vergezeld door den Duitsche gezant en deri Duitschen miIitalren attaché naar het gebouw van a mmisterpresident om den leider den staat gmeraal Antonescu een besoek te brengen De officieren oer mwsie ongeveer veertig in getal Pï h naar hun verblijven ewagmiddag ia oök het hichtJ n omi ando van de DuiUche WHtafa Msie onder leidmg van lui en Duitsche teschouwinsr Toen dt leiding van de Duitsche politiek te zamen met het fascistische Italië in Weenen met Roemenië tot overeenstemming kwam het nieuw te vormen land te garandeeren was zij zich ervan bewust dat zü daarpiede te gelykertyd een byzondere taak op zich genomen had aldus chrijft de Die u t sche diploma tisch politische korresponden z m een com mentaar op de aankomst van de Duitsche instruetietroepen in Roemenië Het Roemeensche volk zal hierdoor het gevoel van veiligheid gegeven worden dat het na de hevige schokken en ontgoochelingen die de staat heeft doorgemaakt thans werkelijk in rust en vrede zijn economischen en socialen opbouw ter hand kan nemen Het gelt a van deze taak Amnt voor Duitschland mi Roemenië een gemeenschappeiyk belang Het RPk heeft niet geaarzeld zü nerzijds tdt de consolideering ook voor zoover 6e militkire paraatheid van Roemenië in aanmerking komt een bijdrage te leveren Deze bijdrage bestaat hierin dat de Duitsche soldaten in Roemenië m den geest van de garantie als sjTnbool van de bereidwilligheid tot werken zullen optreden tegelijkertijd hun rijke technische oorlogservaringen aan het Roemeensche leger ter beschiking llen stellen en generaal Antonescu by het oprichten van een sterk Roemeensch leger zullen helpen Het feit dat Engeland zich over de jongste ontwikkeling ergert zoo gaat de Diplo verder is ipaar al te goed te begrijpen In herinnering Titulescu heeft men in Londen reeds de grootste verwachtingen gekoesterd om met behulp van lieden zooals Titulescu Roemenië tegen het Rijk te kun nen laten optreden Men heeft toentertijd aangenomen dat t Roemeensche volk zonder meer hierin zou berusten wanneer op zyn bodem en op kosten van zijn nationale volkshuishouding sabotaae gepleegd zou worden op de voor h leven noodzakelijke objecten van het land Thans hebben de dingen den precies hieraan tegengestelden loop genomen Roemenië dat zich weer bewust werd van zijn Europeesche solidariteit aldus schrijft de Diplo verder heeft op het juiste Oogenbhk den Engelschen saboteurs en hun lastgevers belet hup bedrijf verder uit te oefenen Indien Groot Brittannië thans zooals het openlijk in Londen wordt verkondigd tegen de Roemeensche petroleumbronnen soortgeli ke plannen in het schilde voert als destijds tegen Bahoe dan moet het dit land duidelijk zijn dat dank zij de waakzaamheid van het Rijk de tyd van zijn laffe overvallen in Europa voorbü is Roemeensche en ZuidSlavische bladen over de missie De Roemeensche Zondagsbladen le veien wtvoerig commentaar op het zenden van een Duitsche militaire missie naar Roemenie Het blad C u V a n t u 1 dat voor bet eerst na een onderbreking van meer dan twee jaar weer als officieel orgaan van de legionnaire bewegiaj verschijnt sdirüft I dat de aanwezigheid van de Duitsche weermacht in Roemenië het logische j gevolg is van de concrete samenwer 1 king waartoe m Weeren is besloten M en mtfg niet uit het oog verliezen aSrie aansluiting vai Bo nenië bü de spil niet alleen eenversterking van de economische en cultureele betrekkingen beteekerit doch in trtijke mate ook een nauwe politieke en militaire verbondenheid De aanwezigheid van deze afgezanlsn in Roemenië aldus besluit het blad geeft niet Heen geen enkele reden tot een ongegronde bezorgdheid doch zij is de bekentenis van een oprechte en volledige vriendschap met de spilmogerdheden De aankomst van de Duitsche militaire en luchtvaartmissie in Roemenië heeft te Belgrado ten zeerste de aandacht getrokken De overheerschende roeenmg is dat deze maati egel in het belang van de handhaving van orde en vrede in het Zuid Oosten van Europa is De Vreme verklaart dat de Roemeensche petroleumveldei tegen eventueels Britsche aanslagep beveiligd moesten worden Het WaoL publiceert voorts cut artike van den directeur van hefRoemeensche blad Curentul waarin deze betoogt dat de levensweg van Roemenië voor goed evenwijdig aan dien d t pil loopt en dat Roemenië er a le belang bij heeft zfeh de Duitsche oorlogstechniek eigan te maken De Engéfsch Roemee sche betrekkingen De Engelsche gezant te Boekarest Hoare treft naar politieke kringen verzekeren voorbereidingen voor zijn vertrek en voor het overdragen van de zaken aan een zaakwaain Mr Ook andere gezantschapsleden ég Ên deel der Engelsche joumalisteir en der Engelsche kolonie zouden op het punt staan te vertrekken dan wel voor een deel het land reeiiifliebben verlaten Het laatste onderMÉtoan denj tzant met generaal Am Kcu is tibder resultaat verloopen qari heeft too wordt gezegd op een vraag van g e raal Antonescu möefen toegeven dat ook hij in de plaats van generaal Antonescu dezelfde politiek zou hebber gevoerd BUITENUND AZIË Burgerlijke ongehoorzaamheid in BritsfhIndië PLAN VAN OANDHI GOEDGEkEVRD De executieve commissie der Congrespartij heeft gisteren het plan van Gandhi tot burgei lüke ongehoorzaamheid dat zich zal uitstrekken tot een zdcer aantal personen goedgekeurd Men gelooft dat Gandhi heeft voorgesteld dat zieh aanvankelijk slechts twee personen zullen doen arresteeren Een dezer beide personen is een aanhanger van den uitersten passieven tegenstand de tweede zal waarschijnlijk Pandit Jawaharlal Nehroe zijn aldus Reuter De ttrijd in China TSJOENGKING MELDT SUCCES Naar Chmeesche militaire Jcringen meededen zou het den Chineezen Zaterdag gelukt zijn de Matang forten aan den Zuidelijken oever van de Yangtze tusschen Woehoe en Kioekiang m te nemen JAPANSCHE LUCHTAANVALLEN ÖP ÏOENNAN Volgens berichten uit Hanoi hebben formaties van de Japansche marinpluchtmacht van Fransch Indo China uit reeds twee bomaanvallen op Yoennan de hoofdstad van de gelyknamige ZuidWestelüke provincie van China ondernomen B j den tweeden aanval van gisteren werd het arsenaal verscheidene malen getroffen en zijn ook andere militaire doelen gebombardeerd Zon w SM onder 1S 49 Mm op 1841 Mkr 6 59 Men fa véijpKdrt e verduistet a ▼ conoodcrgang tot Laataam tm voortaltfra iMMtea ma oa souondórimii ontstoken worden wwiiiiiimiMiwiiimi iwf w i i punten afstaan Ter gelegenheid van zUn inspectiereis langs de Am rikaaiiscfae verdedlgiagswerken heeft presideniT Roosevelt te Cotamltus itf Öhjit liet woord gevoerd In zijn rede zei de president oA dat wanneer Amerika spreekt over de verdedigiiig van het Westelijk haltroad heit daamee niet alleen het gebied bedoelt van Noord Centraal en ZuidAmerika en van de onmiddellijk aaagreaxCnde eilandeo Want eok t recht op een vreedxaaoi gebraik van den AHantischen ea vaa den Stiflea Oeeaaa behoort daartoe De Vereenigde Staten zün van opvatting dat de verdediging van deze oceanen een van de belangrijkste factoren voor de bescherming van de eigen territoriale Integriteit IS Ifoosevelt verklaarde Wederom dat de Vereenigde Staten in het vervolg Engeland alle hulp loUen verleenen zoolang daarvan niet het deenemen van Amerika aan den oorlog afhangt In verband met de Amerikaaasche bewapening stelde Roosevelt vast Wij bewapenen om onszelf te verdedigen Amerika wenacbt geen oorlog met welk land ook De bestaande gevaren hebben de Vereenigde Stikten echter gedwoacen de bouw te imdemenwa van eea ooriogsvieat en van een Inehimacht die sterk geaaeg xt a om alle Amerikaansch belangen tegen elke combinatie van vijandelijke machten te verdedigen Geen verbreking der Japtmsch Amerikaansche betrekkingen De waerdveerder van de Jfapansehe regeeriag Soema heeft de door de Aawrihaan he pers verspreide berichten ever een te verwaehtea afbreking der betrekkingen tnsschea Japan en de Vw Staten als elstrelrt aagemotiveerde gemehten gefcenaMrict De tUd ia gekaoMa dat de verantkttagen aaa held e sUden StlUea Oeeaaa han mat en tedaM Metoi hewaica De minister van Buitenlandsche Zaken der Vereenigde Sta en Cordell Huil heeft aldus D N B ie geruchten tegen gesjjroken dat r ds eenige vliegende forten aan Engeland zouden zijn geleveid Hu verklaarde verder geen enkel officieel berifht ontvangen te hebben over zg Japansclie plannin tot bezet jting an de internationale nederzetting van Sjanghai Ten aanzien van de voorliereidingen tot evpcuatia van AmeriKan n uit Sjanghai en andere Oos t Asdatische havens zeide Huil dat vyl passagiersschepen gereed liggen en da zich verder een bepaald aantal vr ichtschepen in de Oost ziatische wateren bevindt ie voor het vervoer van pi ssagiers ingericht kunnen worden Bovendien worden de beide gi oote passagiersschepen Manhaltan en Washington die samen ongexeer drieduizend menschen kunnen herbergen vpor de reis naar ojan aai ge eea gemadKi zij iuUen 200 gauw mogdujk jertrekken Japansche pers teleurgesteld Naar aanleiding van de verklaringen van president Roosevelt sihryft de Yomioeri Sj mboen De scherBe toon kan er slechts toe bijdragen nog meer onrust Amerikaansche bevolking te Ongetwijfeld werd de schi rpe klaring afgelegd met het opg op presidentsverkiezingen i om binnenlandsche politieke redenen Desondanks zal zü tr nau bedragen Rooseveils kansen kiezingen te verbeteren De Japan dat men in de Ver Si geest van het drielandenpact begrijpen dat elke verdere u van den ooriog wil verhmde herstel van den vrede beooti Roosevelts verklaring i gesteld Japansch demet ti De woordvoerder van het Jiipansche ministerie van Oorlog en Marine heeft officieel alls berichten gedementeerd ais zouden de Japansche strüdl rschten het vooomemen hebben de iniemationale nederzettmg of de Franw he con DAT ZIJ Holland cassii in Sjanghai te bezetten De woordvoerder igaf toe dat er wellicht troepenbewegingen plaats gevonden heboen maar hij betoogde met klem dat deze m dit geval geens ins tegen de buiten jndsche nedei ettmgeh gericht waren Hij weigerde voorts den moord op den burgemeester te commenteeren en verklaarde in dit verband dat het onderzoek niet uitgewezen heeft of deze moorïJ een gevolg geweest is van politieke of van persoonlijke beweegredenen Amerikaansche benzin naar Singapore DeNeWYorkTimes meldt uit Sjanghai dat Amerikaansche benzin fi rma s bezig zijn haar groote petroleumvoorraden uit Sjanghai en Hongkong naar Singapore te brengen waar zu eenerzijds als reserve voor Amerika sche oorlogsschepen en anderzyds voor de Chmeesche regeering worden qpgeslagen In dit verband vernefemt het blad uit Washington dat men aldaar tot dusver van dezen stap geen kennis draagt doch de voorzorg van de Amepikaansche firma s tiegrijpelyk acht Amerikaansche burgers uit Tokio Volgens Amerikaansche berichten uit Tokio zijn vuftig tot honderd Amerikl ansche burgers die in Tokio wonen volprnemens te vertrekken In de distriéten van Tokio en Yokohama wonen ongeveer 900 Amerikanen Braziliaansche en r voor de V S De New York Times meldt nlt Boenos Aires dat BraziUe en ChiU tich bereid hebben verklaard den Vereenigde Staten een aautal vlooten luchtsteunpuntcn af te staan Er is nWt medegedeeld waar deio steaapnnten liggen Chili zal echter op sijo minst een steunpunt en wel een plaats bij Valparaiso BraxUie minstens twee steaa pnaten waarvan een ia de nabilheid van Para ter beschikking stellen De bepaling der ligging is in hoofdxaak van de Vereenigde Staten afhankelijk welke zich loudea hebben belast met de kosten veer de inrichting dexer steanpunten De overeenkomst is volgens dit bericht het resultaat vai niet tormeele besprekingen die sedert halt Juni deer Washiagtaa ziJB ingesct Ben bevestiging vaa dH bericht der New York Times is latussehcB tot an toe nog niet ontvangen De Ver Staten en Canada Waameme s te Washington gelwven dat de regeering om de betre kir gen tusschen de Verf Staten en Canada verder te ve j rken Canada zal verzoeken t Kjm te sluiten b de Pan Amerika pfche Unie