Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

ZATERDAG 12 OCTOBER H BALKAN Geen 0uiUche troepen in Bulgarüe ENGELSCHE BERICHTEN GEDEMENTEERD I door de Engelsche propaganda versiK ide persberichten en geruchten over de zoogenaamde aanwezigheid van Duitsche troepen in Bulgarije worden van Duitsche tijde gedementeerd In politieke kringen te Berlijn wijst méner op dat juist thans het gebied van ZuidOost Europa weer de plaats geworden is waar de Engelsche propaganda zich uitleeft met het doel onrust te stichten De Oost Europeesche volken in hun vreedzamen dageiykschen arbeid te storen en tien opbouw in nieuwen trant die zich tegenwoordig bij enkele naties in dit gebied voltrekt te beletten Het bericht over de zoogenaamde aanwezigheid van Duitsche bidateri in Birigarijfe behoort in dit kader der Britsche oorlogspropaganda thuis tenzij men te Londen in de Duitsche operateurs van het filmjournaal die mede aanwezig waren bij de bezetting van de Zuidelijke Dobroedsja door Bulgarije een militaire bedreiging voor de Engelsche Wenscben heeft gezien Bmtmnlai Bedrijvigheid in de lucht aan beide zijden Vooral hevige aanvallen op het Zuid Oosten wm England Esn ifAriek totaal vernietigd Verscheidene Britsche bambordementen in het Rijnland DE HONGAARSCH ROEMEENSCHE BETREKKINGEN Gemengde commissie staakt werkzaamheden Uit Boedapest meldt Stefani De dagbladen publieeeren het bericht dat p initiatief van Roemenië de gemengde Hongaarsch Roemeensctie commissie die benoemd is ala gevolg van Weenen en die in Boekarest zetelde haar werkzaamheden heeft ge schorst De bladen voegen hieraan toe dat de Roemeensche regeering zich inmiddels in verbinding heeft gesteld met de Italiaansche en de Duitsche regeering ten aanzien van de materie die Onderwerp yorml van de Onderhandelingen Griekenland en Turkse EN HUN HOUDING TEGENOVER DE SEIL De BWgaarsché pers en de opdnbare meening volgen vooral na dê laatste bijeenkomst op den Brenner met toenemende cprnerkzaamheid de houding van Griekenland en Turkije en zijn van meening d 4 het voor deze beide landen de hoogste tijd is in hun politiek tegenover de spilmogendheden een definitieve opheldering te brengen Datrhalve wordt er op de berichten die een aanduiding in deze richting geven nauwkeurig gelet Het dagblad M i r heeft als gev olg van zekere stemmen iu de Turksche Op vele plaatsen aan de Kanaalkust wordsn kabelballons opgelaten Dj waarnemers hierin hebben een goedeverzicht over het Kanaal en een deel der Engtlscheklist CScherU IB ten Uup vaa ti MreB Vm nimnr sttlH iJwWm vw ketDiMacke tacMmim K t f voor en fcstoten aanval f tfe ZttaOotM paM van kct KagtlKkc cond Ab gtwlt a bet gattk liekt lutBdRi de doelen netbidteBfciraaa mic s wetden aangevalleti Bet iddcipimt faa de aetie Tonnde CMterbtiifr waar dysamict ea bnodbommen van alle soertCB kattbcr werden eergewérpe De terkc reekeniwlkkeliaf di ODinMfdettt na den aanval bovea het liecle ttadsfeblcd werd waargmenen tooade de remieUread tritwerklBc vaa de tiefters In een aadere stad werd een fa briek toer djrajtarictboimncn tetaal vefaieUgd terwtti bemtretfen op de sysorwejinataliatics vaa e a 8tad aan de kust den spoerweg toedaaif bebbea vernield dat voor lantea tüd leder verkeer mbmbclUk is Tusscben de vergezellende Duitsehe jachtvliegtuigen en de voor het afweren opgestegen Eagdsclic jachttoestellen werden luchtgevecWea geleverd Virtgens de tol dusverre ontvangen berichten zijn aan paitsche jijde geen verliezen geleden Enkele Engelsche jachtvliegtuigen werden neergeèehoten Definitieve djfen sijn D g niet ontvangen DE AAMVAL OP Ln ERPOOt BIKKENREAD Met Liverpool Birkenhead dat volgere het Duitsche weertnachtsberieht van H October zware Duitsche luchtaanvallen te verduren hïeft gehad 15 te op één na grootste haven van CrcotBrittaftnië getroffen De havenbckkens van Liverpool en Birkenhead zijn tezamen 37 kilometer lang Het havensysteem van Liverpool BlTkerhead beschikt over rond twintig droogdokken DE AANVALLEN OP LONDEN Na een kortstondig zwijgen tt mid demacht ia het Duitsche luchtbombardement in de ochtenduren van vrijdag weer met volle kracht boven Londen losgebroken en heeft het boven ruim 3 districten van het ïtadsgebted gewoed meldj Hfiited Press uit Londen De aanval scheen aelfs nog heviger te zün dan in de laatste drie nachten Duitsche bommenwerpers raasden boven de Theems boven hel Oosten des lands boven Wales dé Midlands Liverpool en Noord Oost Engeland DE BRITSCHE VERLIEZEN Volg er6 een officieel Engelsch bericht van 10 October zouden de totale verliezen van het Britsche leger de vloot en het luchtwapen sedert het begin van den oorlog 21 887 man bedragen Onder de afzonderlijke opgaven bevindtzich behalve het aantal gesneuvelden ook de niededecling dat 1770 soldaten zich in Duitschlsnd en Italië bevinden In feite bevinden zich alleen al in Duitsche kri igsgeva ngenschap 1550 Britsche officieren en 3S 500 onderofficieren en manschappen Het totale aantal der Kngelschen in Duitsche krijgsgevangenschap beloopt diensvolgere dus niet 1770 ïooèls de officieele Engelsche opgave luidt maar 37il50 Aan Duitsche zij e bestaat voor het oogenblik niet de mogelijkheid om de efficieele Engelsche mededeelingen omtrent et aantal gesneuvelden te eontroleeren Indien echtei reeds de door ons controleerbare officieele opgave van bet aantal gevangenen een twintigste van de werkelijkheid bedraagt aldus het D N B waarbij dan nog geen sprake is van de Engelsche gevangenen die zich m handen der Italianen bevinden kan men piich voorstellen hoe ver de officieele Engelsche opgaven over de verliezen aan gesneuvelden wel bij de feiten zullen achterblijven DB FRANSCHE OORLOOSSCHEPEN IN AtEXANDRIë Volgens tot dusverre nog onbevestigde berichten die gedeeltelijk uit Alexandrië gedeeltelijk uit Londen zyn ontvangen stelt de Britsche admiraliteit op het oogenblik pogingen in Itet werk om de in de haven van Alexandrië liggende Fransche oor gsschepen in dier t te stellen van de Britsche Middellandschc Zeer loot Britsche aanvallen V Duitedtland ENGELSCHE VLUECEKS BOVEN BAMBVBG Britsche vlitgers hebben in den nacht van D derdag op Vrijdag op nieuw boitugien geworpen wo Aiwijken in Hamburg Het maanlicht dat de stad duidelijk zichtbaar maakte gaf den Engelschen bommenwerpers de mogelijkheid hun doelen nauwkeurig vast t stellen Het ergst getroffen werden drie stratenblokken in een dichtbevolkte arbeiderswijk In een omgeving van bijna een kilometer kan men de verwoestii en zien die de explosieve bommen hebben doen ontstaan Huizen en binnenplaatsen werden vernield en zwaar beschadigd In deze wijk zijn drie dooden gevallen Daarbij komen nog 15 zwaar en vele lichtgewondsn Ongeveer 2 kilometer verder eveneens in een dichtbevolkte stadswijk ziet men hetzelfde beeld vele ingestorte huizen in asch en pgin liggende muren en woninginrichtingen afgerukte dafcen en hoopen puin AANVALLEN IN HET KUNLAND Ook de laatste nachten hebben de Engelsche vliegers talrijke aanvallen op woonwijken in Duitsche steden in het bijzonder in het Rijnland ten uitvoer gelegd waarbij talrijke burgers gedood üf gewond werden Zoo trof ih Essen een bom e r woonhuis van vier verdiepingen vernielde de woningen en doodde vro uwen en kinderen Twee andere bommen ontploften op straat en richtten aan andere woonhuizen zware schade aan Eenige dooden en verscheidene zwaar en lichtgewonden vielen In CastropBauvel vernielde een treffer een woonhuis en bedolf de mannen der daar gelegene reddïngspost onder de puinen Ook hier zijn verscheidene dooden gevallen om een vrouw en twee kinderen terwitl talrijke personen werden gewond In een buit5rwijk van Dusseldörf vieleij in den nacht van Woensdag op Dot derdag verrcheidene e kplosieve bommen ia een woonbmirt waar zij vencheidene huizen beschadigden De huiz r moesten worden ontruimd Ten man werd geaood Ook in een andere buitenwijk van Dusseldörf is een huis In een Wok woningen getroffen Hier werd een meisje gedood In den nacht van Donderdag op Vrijdag wierpen Engelsche vliegers ot nieuw bomm on Dusseldörf die echter op een kerkhi f vielen In een voorstad van Keulen wefden in den nacht van V pensdag op Donderdag buitenwijken die ver van fabrieken af lipi jr aanpevaHen Dertig huizen wrden r in cf meer zwaar besfhodipf Een IS jsri e knaso werd oedood Zwaar is ook een dorp bij Keulen geteisterd wpar een huis volkomen mcf den f ond geüik pemaakt werd en vers cheirl t nahur on gebouwen zoo zw qar beschadicd wer n dat zii ortjTjimd moesten worden OM hier wi rd een man ocdood Eenige viiandeli l e vljportuiapn d C in den nacht van Pnnr erdpg no Vriida hovcTi m dd r Din t iehlar konden d i rdrineen vl0 en over LeinziC Waar bij twee eroWieve bommpn vrieroen op de wük f er VUnieken en fnlv ek n Aan h 1 iiir d peh merfiscH institinit wer l he in rriijie schade BBnrericht In Jpnhnrff werd n midden in de stPd t e huizen volkómen vernield en 16 zwaar he eh di Jd Een po t e i n d gedood 5 personen werden Fewohd DUITSCHE PFKS OVER BEN AANVAL 0 er de En relsche faewerinnen over zoogena milê succesvolle luchtaanvallen op Berlitn waarbij de riikshoofdstad met een hagel van Britschp bommen zou ziin bestookt deelt men van Duitsche ziide eenige sc tueele beteek3ri volle ciiïers mede JDuitschc gcvecht vliegtuigen ihebben a t B in den af eloonen nacht en alleen boven Londen in totaal 225 0fl0 K G aan bommen neergeworpen Hiertegenovej staat het getal van ongeveer 30000 K G aan bommen die de Royal Air Force boven Berlyn niet gedurende één enkelen nacht heeft jjitgewofpen dogh gedurende het geheele verloop van de Engelsche operaties in de lucht boveA Berlfm in de ner ode van de zes laatste weken Uit deze beide getallen biiikt duidelijk dat de door de Engelschen gehuldigde voorstellinij van duellen tuaschen de beide vijandelijke luchtvlotcn boven Londen en Berli in ee kenmerkend staaltje van EneêLsche propaganda vormt Dé juistheid van deze opvatting wordt vooral bewezen door het getal neergeschoten vliegtuigen dat het opperbevel van de Duitsche wèermacht na een pijnltifc nauwgezette controle telkens in zijn weermachtbericht publiceert Als tt sprake is vait het begrip dOeY aidi Vtrfclaart men van Duitsche zyde tendotte dqn kan er hoogstena sprake zijn van een duel tusschen den met een pistool bewapenden Engelachman en den Duitschen soldaat gewapend met een machinegeweer OUITSCHLAND De positie van Engeland BESCHOUWING IN DUITSCHE PEES In een beschouwing over de positie van Engeland komt de Berlin ex Boer sen Zeitung tot het resultaat dat de waarnemer over de geheeie linie een beeld ziet van onzekerheW en voortdurende nederlagen Dalcar waa van tevoren tot mislukken gedoemd de kwestie van den weg door Birma liet geen twijfel open en tn Engeland schijnt niemand meer aan het gelukken van den volgenden Italiaanschen slag in Noord Afrik te twijfelen De toestand in de MidieJ j andsche Zee kenmerkt de positie vai Engeland De Londensche radio zoo merkt de Voelkischér Beor bach ter op probeert het Engelsche volk te troosten over de steeds nijpender bevoorrading doch moet toegeven dat de Ver Staten geen levensmiddelen kunnen leveren daar de aldaflr aanwezige Britsche financieele reserves uitsluitend voor oorlogsbenoodigdheden tcT beschikking staan Deze taai zoo meent het blad staat in schrille tegenFtCiKng tot het slagwoord van de onuitputtelijke voorraden dat in het begin van den oorlog een steunpunt van de Britsche agitatie tegen Duitschland wSs Het bezoek van Riccardi HARTELIJKE ONTVANGST De in Duitschland op bezoek ziindeItaiiaanacbe piinister voor den Buitenlandscjben Handel Riccardi is gisterochteTO aangekomen op het AnhaiterStation te Berlijn dat feestelijk versierd was met de Italiaansche en Duitsche vlaggen l er verwelkoming wasverschenen de rijksminister voorEconomische Zaken president van Ak Duitsche Rijksbank Walter Funk Bovendien waren aanwezig de staatssecretaris van het rijk tmiaisterie voorEconomische Zaken dr Lanfricd de vicepresident van de Duitsche Rijksbink Puhl de onderstaatssecretarisvan Jagwitz ea de onderstaatssecretarisgeneraal Van Manneken benevens gezant Clodiils als vertpgenwoordigsr vanhet departement van BuitenlandscheZSicen De Italiaansche anjbassadeur t Hèrlljn Alfieri was met dé leden l er jmb a ë eveneens op het slatioTi v r enen Voor het station was een ecre Cf npagnie van de Leibstandarte S S Adtiif Hitler Aangetreden die doorminister Riccafdi en minister FunkFunk werd geïnspecteerd Ministér Funk geleidde zijn st vervolgensnaar het hotel Adiion waaV de Italiaan che del atie voor den Mé van haarverblijf in Duitschland mar Inttek leeft genomen Von iUbbentrob ootvaiigt Riccardi De rijksminister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop heeft gistermiddag den in Berlijn vertoevendon Italiaanschen minister Van Handel Riccardi ontvangen NOORWEGEN Ijtede van Quislins NOORWEGEN KEERT ZICH AF VAN MATERtALISTISCHE EN LIBERALE WERELDBESCHOUWING De leider der Nasjonal Samling majoor Quisling heeft voor het eerst na dé invoering der nieuwe bestuursorde in Drontheim het woord gevoerd over het wezen er de doelstellingen van zijn beweging Daarbij riep Hj a le goede krachten des lands op tot medewerking aan het nieuwe Noorwegen De Nasjonal Samling reikt haar vroegeren tegenstanders de hand tot verzoening en heeft alleen het welzijn van het Noorsche volk op het oog Quisling verklaarde ten slotte dat Noorwegen zich afkeert van de materialistische en liberale wereldbeschouwing In een andere betoogine voerde de gecommitteerde staatsraad voor Volksvoorlichting en Cultuur dr Lunde het woord voor arbeiders uit Oslo Het democratische systeem zoo veriklaprde hij is niet in staat geweest en ware sociale gemeenschap te vormen De mncht van de hooge Londensche financiën is Jn Noorwegen zoo gnjsAgeweest dat geen enkel Noorsc M eering haar w I daartegenover hewTluinnen doorzetten SCANDINAVIË WEER F N r FfftK JNNlBK BRAND IN ZWEDEN Dagens Nyhetcr meldt dat de houffabriek te Karsta Donderdagmiddag tot den grond toe is afgebrand De geheele fabriek met machines half afgewerkte producten en grondstoffen ia een prooi der vlamn n gewordeiM In een uur zyn alle fabrieksgebouwen afgebrand Over de conaak tast men evenzeer in bet duister ais bU den brand van Ankirsv k pers aaidéiding gevimden zich te ten dagelijksdi ovenidrt met eem a es tot de cmoemde staten te lichten Hierin wordt o a gezegd Het is zoo helder als glas dat de spilmogendheden besloten zijn het door haar opgestelde program geheel tot het einde uit te voeren In dit verband schrijft het blad S 1 o v o dat de opmarsch van de bezitlooze staten in dezen grooten strüd niet te stuiten is Want deze 0 rlog is voor alles een geweldige sociale strijd De wereld verwacht van den aflo van den oorlog niet all en een politieke en econo isch doch obk een sociale reorganisatie De EngelschRoemeen sche betrekkingen AFBREKING IN T VOORDITZÏCHT Het personeel van het Engelsche gezantschap in Roemenië ia begonnen met het verbranden van de geheime documenten hetgeen beteekent dat hèt afbreken van de EngelschRoe meensche diplomatieke betrekkingen te voorzien is EngelschCB verlatenRoemenië liet Britsche gezantschap te Boekarest heeft allen leden der kolonie in Roemenië medegedeeld dat zij zich op het vertrek moeten voorberiejdea Men verneemt dat de Engelschen reeds in de eerstvclgen4e dagen Roemenië zullen verla sn EGYPlk CRITIEK OP ENGELAND VERBODEN Proclamatie aan de Egyptische bevolking Op order van het Britsche opperbevel heeft de Egyptische regeering een proclamatie tot de bevolking ge i ht waarin onder bedreiging van streng straffen iedere critiek op Engeland en op het Engekihfe miUtaira bestuur in Egypte wordt verboden Op overtreding wordt een langdurige opsluiting in een concentratiekamp gesteld Reeds is een dergelijk kamp aangelegd in de provincie Oendagh een streek waar in bijzonder sterke mate malaria heerscht In een openbare vergadering hebban de leider der WafdpartiJ scherpe critiek op dezen maatregel der regeering geoefend waarna de regeering den vooraanstaanden pefsonen dezer partij een sprfekverbod voor den tijd van tien dagen oplegde De Walfdpavtij heeft de regeering medegedeeld dat zij haar leden tot lijdelijk verztt zal oproepen wanneer de regeering hel verbod niet intrekt Het is nog niet bekend welk standpunt men In officieele kringen inneemt ten aanzien van deze openlijke oorlogsverklaring AJ1UKA Kruger li r lacht VBBCAratRINOKN EN MANIFESTATIES De 9Sste sterfdag van den presidefit Paul Kroger is na Kaapstad gemeld wordt in de ZuidAfrikaansche Unie met betoogingeu gevierd In alle en dorpen zi n vergaderinte m ni estaties gehouden welke t gesproken nti Britsch karakter j gen De militaire autoriteiten h in de steden en de groote dqipesj pen en politie tJ=ir getrokken gJ verdere uitbreiding van de amU sche demonstraties te verhinderd in de Unie wonende Engelschen i dea instructie gekregen thuis te ven SSinisterpresident Smul is dag dcor een sterke Folitiewacl z jn landpoi d e v Jikl AZIË DE AMERIKANEN IN MANDSJOEKWO Den Amerikaanschen önderdam Mandsjoekwo is eergisteren dootl Amerikaansche coniulaat generail Moekden een schrijven gezoj waarin gezegd wordt Met hel 1 op den abnormalen toestand ia Verre Oosten hebben wij voorziil heidsmaatregelen voor de voilij der Amerikaansche onderdanen men waarbij wij in het büzoidetl vrouwen en kinderen maar waJ mannen die niet door dringende i worden vastgehouden den ra id i de gebieden van onrust te veris Het Amerikaansche consulaat gea geeft hiermede dei Amerikaan onderdanen den raad gebruik te ken van de thans beschikbare voersfaciliteiten AMERIKA DE VERKOOP VAN OORLOGlj MATERIAAL President Roosevelt heeft een onderteekend waarbij hij genu wordt het aan buitenlandsclv gendheden verkochte doch nogil geleverde oorlogsmateriaal ferujl koopen Op deze wijze krijgt de f geering de gelegenheid om ongeij honderd militaire vüegtuigtn door Zweden zijn gekocht di hoeveelheden gereedsmappiT reeds voor verscheping klaar terug te koopen Volgera berichten de bladen zouden deze vlicgtui aan Engeland worden verkcrch KOLONIËN De groo Oost Aziatit ruimte NEOERLANDSCH INDie HOOS ER NIET bU Het A N P had een onder ii uJ i den heerM A Cageling redacteur Onze Vloot over het bugrip Gn Aziatische ruimte Met betrekking tot dit begri aij de heer Cageling dat in het b kei onlangs gesloten driemogendhede drag tusschen Duitschland Italië i Japan werd genoemd en in verbl met de viaag of Ked2riandsch Indi of niet tot deze groot Oost Aziaii ruimte belioort kan het var bel zijn te weten wat de Japanners iri in hün spraakgebniik onder ve De Japapners otrderscheiden tw grippen die elk op een afzot rli ruimte betrekking helïiben n i Tot Nanyo in tegenstelling met c terlingen die doordat wij uoverj wonen liieide ruimten onwiü kei als één ruimte zien Toa is jatil groot Oost A ziatische ruimte DtM vat het Japansche eilandeiii Mandsjoekwo China Formo s i fuSEchen gelegen zeeën met il van het Noordelijke gedeelte ZuidChineesche zee Het komi iitaalkundig en geographisch n met hetgeen wij het Verre Oo s i men Nahyo echter beteekent r v a de eilanden van hel Zuiden en o in de eerste en voornaamste p lati derlandsch Indië Voor den J ipaj behoort NederlydsehIndië t r Azië maar is een gebied op iict Zuiden Dit spraakgebruik overigens geheel door de offi i pansche opvattingen en veri bevestigd hetgeen o a ook u pansche missie naar Nedei Indtë onder leiding van den van Handel den gepenvice admiraal Kobajasji bii halve NederlandschIndié bf iot ifgrobt Aziatische ruimt WETENSCHAP Geen nobelprijzen j voor 1940 NOBELPRIJS VOOR PHISKH EN MEOICUNEN NIET TOEGEKEND Naar het Zweedsche Telegraa schap TT mededeelt zal de pry voor phy siologie en medici 1S40 niet worden toegekend Del wordt gereserveerd voor 1941 fj tief wordt gegeven dat op het blik geen candidaat voor de e i aanwezig is Dagens Nyheter meldt it men met de overige Z nobelprüzen Voor litteratuur en ïftemie op dezelfde wijze zul n