Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

ZATERDAG 12 OCTOBER 1940 De Goudsche R H B S I bestaat 75 jaar Bloeiende districtsschool met uitsteke nde reputatie waarop duizenden voor een eervolle positie zijn gevormd Instelling van groot belang voor de stad f De drie directeuren die de Jubileerende D D hebben geleid Dr J leesT tindt 1929 begrip aldi het bekcndi endhedenverj nd Italië n veroai dsehIndie ost Aziat scl t van anners er a der rtiitaai derf t e b afzondpr i i n l Toa e et ons Wa 1 1 zoover 1 onwiUeKL ur a is QJi te De e 3B ndennjk u rmosa i met Jir i g eelte v ii komt fe dl i ch en iTif e OoStei nol kent lef H den en itiü ste piaa den Jap i dië tot Ooi d op 7k i a gebruik a e officiee eJi verkUr i ê ook uit u J Neder a i den n iS pcnsioni t ro i bliikt H lë behoo t ujmte AP rijzen 7 HÏSIOlOC NIET D elegraaiJJ al de medicir end D P r 19fl A op het iiol r dezen f 3 is t £ BLAD jTftDSNIEUWS Oc vandaag geen niiidvleescn MAANDAG VOUWENOE VOORRAAD nok dezen Zaterdag is er op enkele iSd ringen na b de sUgers geen Ldvleesch verkrijgbaar zooaat men en weer een andere soort op tafel en 8n Er is echter deien keer Seode voorraad beschikbaar maar vetschiUende omrtandigheden u rr tg laat geworden om nog heden het e ch in verkoop te brengen Er is Midaag geslacht en Maandag en Mns ia zal men zijn wenschen naar rund bü le lage kunnen bevre iTtotaal 2ijn er 39 koeien voorQ ua De kk aü e ct vee ia ietsbtter Teraardebestelling p G van Willigen Op de Algemeene Begraafplaati ia jiijtermiddag ter aardebesteld het tofj k overschot van den heer P G van Willigen in leven bouwondernemer te toer stede Vooral uit aannemer en tiKlere bij het bouwbedrijf betrokken jjjngen waren velen aanwezig Aan de groeve prak ds A de Blois predikant der Geref gemeente die den jjig welke het plotse ling verscheiden vow de familie beteekent schetste en dezen opwekte zegen en troost t Kieken bü Hem Die de bron is vantroost en licht Hij noemde den over dene n trouwen hoorder des Woords 1 hoopte dat deze ook een dader desWoords zou zUn geweest in welk verbind de predikant wees op Matth 7 aWKJn d hoorder des Woords een oze bouwer de dader de Woords 1 wijze bouwer genoemd wordt Ten 4te wekte ds Blois zijn hoorders B 4 Ü leven een toevlucht te nemen tt t en Koning Die bü het graf van JÜwrus sprak Ik ben de opstanding rm i et leven 3Sm zoon de heer G van Willigen dnkte voor het gesprokene en voor 1 belangstelling Verbetering wegvak GouweBodegraven BET WERK OPGEDRAGEN De Rijkswaterstaat heeft het ver beteren van het wegvak Gouwe Bode graven van delf rijksweg s Gravenhue Utrecht onder Waddinxveen en Rteuwvjk opgedragen aan het Aansn mei sbedrïif van T P de Geus en J F Stampraad te Leidschendam voor ƒ 98 816 T OFUCHTING VAN DE V V V H Wtenaaker xes maanden gevangenisstraf opgelegd Sa rechtbank te Rotterdam heeft den lpi l rigén kleermaker G J P zonder ule woonplaats gedetineerd wegene lichting in Mei van de Vereeniging om Vrouwelijke Viijwillige Hulp te Skxida van twee heerencosiuums die 9lU had weten los te krijgen op zijn Vllliaal dat hiJ en niets bezittende vluchteling uitA ten was veroordeeld ktot les maanden gevangenisstraf met aftrek van de voOrloopige hechtenis De Wheh wips acht maanden te ondergaan ïfa en bijzondere strafgevangenis Spaardersbad Gouda Ontspanningsoord In dezen zorgvollen tijd Q3227 5 BBas s a BasgHassBBs BEVOEGD GEBRUIK GEMAAKT VAN BENZINE Be politie heeft tegen een grossier Bit Rijswijk 8ie zonder de vereifchte Wpieren rAet een vrachtauto reed PteMs verbaal opgemaakt wegens het weyoegd gebruik maken van ben WiGSNTIEN MUD AARDAPELEN Il IN BESLAG GENOMEN Vervoer zónder vergumUng Ite politie heeft gisteren procesvier jei opgemaakt tegen iemand uit olroen wegens het vervoer en verhandelen van aardappelen zonder in het te zjn van een vergxmning en en geleidebiljet voor den uitvoer Hn Mrdappelen van een productiegebied n consumptiegebied De vler o de party aardappelen tot een Ige iö t van 1335 K G is in beslag gepo ttT GOED VERDUISTERD cpS gisteravond één Aro taaf opgemaakt wegens het Ijit tvoZ t een woning en wee waarschftwingen gegeven Wkspostspaarbank to Setpember werd op het postkan któ jL Ü spos st arbank inge9lM i37 65 en terugbetaald er if ƒ 79 988 23 min tel dan terugbetaald Het a leuw uitgegeven boekjes be OP 17 October a s zal de Ryks Hoogere Burgerschool te Gouda vtjf en zeventig Jaar l estaan De tijdsomstandigheden zün er niet naar dit feit te herdenken en anders dan bü vorige jubilea zal er geen feestviering zijn maar dat neemt niet weg dat er alle reden is een ogenblik stil te staan bü den 75en jaardag van een instelling die in deze reeks van jaren voor duizenden van de grootste beteekenis is geweest en weUcer bezit tevens voor onze stad een ziiak van zooveel belang is Dr W JULIUS I865I902 Hoevelen toch zijn opi de Goudsche H B S gevormd en hebl n er een opleidmg ontvangen die hen in staat stelde in hun later leven een eervolle positie in de maatschappü te bereiken die hun een reden Is zich altüd met dankbaarheid den schooltüdffn Gouda te herinneren waar hun in onbezorgde jaren onontbeeriyke kennis is medegegeven Van stonde af aan heeft de H B £ een voorname positie ingenomen en zü heeft zich daarin jaar na jaar met glans gehandhaafd al groeiende is zij voor Gouda het instituut gebleven die de behoefte aan kennis bevredigt en die haar deuren voor een ieder openstelt die haar voer ontwikkeling en opvoeding zoekt Daarnaast is de R H BJS een factor geweest die heeft medegewerkt aan de versteviging van de centrale positie van Gouda in een groot achterland Is voor een gemeente zelf goed onder wüs van de grootste beteekenis omdat zij mede daardoor als woonstad voor een ieder aantrekkelük is hoeveel te meer geldt dit voor een plaats als Gouda als centrum van een dichtbevolkte streek een centrum dat al op zoo menig gebied is gezocht en dat met deze school de omgeving te meer aan zich bindt Zoo is er al blyft een herdenking van den gedenkdag achterwege reden tot vreugde een vreugde waarmede samengaat de wenseh dat onze goede Goudsche H B S ook in de toekomst moge blyven groeien en bloeien Gouda en omgeving ten zegen Df wet die tot de Tcsttglng leidde De jubileerende RJJ B S dankt haar ontstaan aan het op 2 Mei 1863 tot wet verheven voorstel op het middelbaar onderwüs ontwerp van den grooten staatsman Thori ecke welke zooals het ontwerpt zegt beoogde de VQfmiag van die talrüke burgerü welke het l o te boven naar algemeene kennis beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nüvere maatschapi ü bracht Er bestond groote behoefte aan hooger volksonderwijs tot opleiding voor de talrüke bedryven van het da gelüksche leven want tusschen de lagere school en het hooger onderwijs bestond er niets dat de breede middenmassa op een intellectueel peil kon brengen Dat was ook in Gouda het geval en kort na de afkondiging der wet wendde het geAeentebestuur zich tot de regeering om deze stad van handel en industrie met de oprichting van een Rüks H B S te bevoorrechten Er wwd oed achter de zaak gezet en nadat reeds in October van rükswege een onderzoek was ingesteld naar het door het gemeentebestuur aan de règcering aangeboden schoolgebouw kwam in 1864 de gunstige be slissing der regeering om in Gouda een H B S met drie jarigen curaus te vestigen Op 17 October 1885 werd de school geopend en op 19 October l egon het onderwüs met M leerlingen verdeeld over twee klassen Met LaH iaclie sdiod op Langen Tiendeweg Oe school was gehuisvest in het gebouw aan den Langen Tiendeweg dat haar meer dan vüftig jaar als woning heeft gediend en waarin tbani hel RÜksproefstation en voorlichtingsdienst ten bate van de klei en aarde Or S S HOOGSrRA 1903192 werk industrie baar huis heeft Vroeger was hier de Latünsche school die later iii het gymnasium is overgegaan en wa r een plaatsje werd ingeruimd voor de nieuwe instelling die bescheiden begonnen r later geheel ii uitgegroeid Volgens de aanvankelüke strekking der wet was niemand verplicht andere lessen bU te wonen dan wie hy goed vindt te volgen en evenmin waren er in die dagen verplichte toelatings en overgangsexamens Dit maakte de H3 S een restaurant i la carte maar spoedig werd ingezien dat men hier op den verkeerden weg was en in 1873 werd aan defi toestand een einde gemaakt v Ruim vüftien jaar werd de H B S alleen door vertegenwoordigers van het mannelük geslacht bezocht Er ontstond ecljter ook b ehoefte aan middelbaar onderwüs voor meisjes en er werd in de jaren na 1873 hier een felle strijd gevoerd voor de stichting van een middelbare school voor meisjes waarvan de stichting alleen niet doorging omdat er geen geld was Een zevental ouders verzocht to en de regeering voor hun dochters toelating tot de R H B S en deze werd 2 Mei 1881 verleend mwr toen het gemeentebestuur zich niet bereid verklaarde de meerdei uitgaven ingeval van splitsing eener t Bsse te dragen alleen onder voorwaarde dat er voldoende ruimte moest zijn Deze beperkende bepaling heeft lang gegolden In 1906 werd de vrouwelüke jeugd gelükgerechtigd Uitbreiding tot vijfjarigen cursus Nog in een ander opzicht was 1881 een belangryk jaar Toen werd decursus uitgebreid tot een vüfjarigen hetgeen mogelyk werd door de breedeopvatting van het gemeentebestuur dat de meerdere uitgaven van dè omzetting op zich nam Jn September begon de vüf jarige met 58 leerlingen onder wie zeven meisjes 0 De school groeide geleidelük en na verloop van jaren werd het steeds duidelüker dat er op den Tiendeweg gebrek aan ruimte begon te komen Wel was er in 1901 een uitbreiding geweest maar deze bleek niet voldoende Steeds luider werd de roep om een nieuwe school toen in 1909 de plaatselüke commMsi van toezicht op het middelbaar iderwys de regeering wees op de groote bezwaren van fe onvoldoende huisvesting van de toenmaals eénige Ryks B S m deze provincie kwam de bal aan het rollen De onderhandelingen hadden echter eerst succes toen het gemeentebestuur van Gouda den benoodigdeif gomd en een subsidie van f 75 000 ia eens aanbood IVi eer dan ooit een punt van bilang is de prachtvolle collectie in prima itolfen en afwerking wolka wij U toonon Ini Mantels Costemes JaponnM Hoeden KIndarmantols èn Jurken Bontmantels enz Speclole cbtlectia in 2Wdil en blauwe NiUiTElSMiJAPMHEM tot de grootste moten Di colioctM walke zoowel In prijs ois kwolitoit Uw aandacht vraagt ann Bcihim o 3321 41 Naar nieuw gebouw In het najaar van 1913 stond de Tweede Kamer de verder benoodigde gelden toe en op 6 November 1916 we d de nieuwe K hool geopend het fraaie rustige gebouw dat daar zoo mooi aan den Burgemeester Martens singel staat en dat ook heden ten dage nog een sieraad voor de stad is In 1925 werd de A afdeeling er aan verbonden i n de geschiedenis van de jubileerende school treft telkens boe kracntig het Goudsche gemeentebestuur steeds dit onderwüs bevorderd heeft Alles en alle heeft de gemeente voor de H B S wel een ƒ 300 000 beschikabar gesteld wel een bewys welk een open oog onze stadsbestuurders heoben gehad voor de beteekenis van dit middelbaar onderwüs en voor het groote belang dat het bezit voor ome stad vormt Met groote voortvarend held is steeds alles gedaan om eef goede ontwikkeling van het jonge g slkcht uit Gouda en omgeving te SevOrdercn Een groote merkwaardigheid is dat tegenover een vroeger sterke wisseling in het leerarencorps de H B S slechts drie directeuren heeft gekeild die ieder vow zich een persoonlükheid zyn geweest en die hun stempel op de school hebben gedrukt De eerste directeur was dr W Julius die het scheepje van de tewaterlating gedurende een lange resks van jaren veilig heeft gestuurd Van 1 October 1865 tot en met 31 December 1902 stond dr Julius die in 1907 is overleden aan het hoofd Hy is voor de ouderen even onvergetelyk als dat voor het jongere geslacht zyn opvolger is dr S S Hoogstra die van 1 januari 1903 tot en met 31 Augustus 1929 directeur was Dr Hoogstra overleed in 1933 Van 1 September 1929 af is ds lejding in handen van dr J Leest Van 24 tot 251 leerlingen Het getal van 24 leerlingen op den eersten schooldag is gegroeid tot 77 67 jongens en 10 mfeisjes bü het 25jarig bestaan tot 201 onder wie 40 meisjes by het gouden feest en tot 251 bü den huldigen cursus 189 jongens en 62 meisjes Van het tegenwoordig aantal leerlingen zyn er 142 uit Gouda en 109 uit de buitengemeenten welk laatste cüfer duidelijk aantoont hoe groot ook de beteekenis en de roep van de Goudsche H B S als districtsschool m Het groote bezoek spreekt tevens van de bijzondere waardeering voor het onderwys aan de 75 jarige school waar met den directeur achttien toegewyde leeraren zich beyveren om de jeugd te maken tot nuttige leden van de maatschappü om hen in staat te stellen een plaats te bereiken die strekt tot het belang van hel algemeen en tot voldoening van henzelf Dit geschiedt in de genoegelijke sfeer diÉ de H3 S altyd heeft gekenmerkt een volkomen eigen sfeer waarvan men eerst later begrypt hoe goed die is De R H B S in Gouda bloeie en Gouda en omgeving door en met de R H B S Bursferlüke Stand GEBOREN 10 October Wilhelmus zn van J Hoonhout en C M Boer St Josephstraat 84 Ria dr van N Puinsteenen M Lankhorst C Huygensstraal 62 Hans zn van H A van der Draatjen M A C Mantz Gr Jacobastr 10 11 October Marinus Hendrikus zn van B Worst eri E W Marziniak Vosscnburchkade 114 ONDERTROUWD 10 October J W Geerling en C M Lugthart C de Bruin en A A Mikkers J Ml Vliet en A 6 de Bruün J W de Wit en M C van Werkhooven H Slootjes en A Th Verheul A van Maaren en E Zwygers P Egberts en J N van der Voorde H Swets en M de Koning W Bergshoeff en J G Boom Uit vroeger tüden OE OOUDSCHE COfmANT HELDOE 7S JAAR GELEOEN Uit 4en gemeenteraad Wordt overgegaan tot de benoeming der commissie voor het ontwerpen van ïtrafverordeningen en worden ingekozen de h h de Jrave Fortuün Droogleever Renting en Kist Voor de twee aftreBende leden der commiwie van fabricage worden herbenoemd de b h Prince en Westerbaan Wordt berigt dat voor de commissie van toezigt op de scholen Voor middelbaar onderwüs hebben bedankt de h h v Iterson en Zwaanshals overgaande tot eene nieuwe benoeming bepaalt men zich tot de vroeger voorgestelde personen terwgl de heer Luyten verzoedct niet in aanmerking te komen Na verjichillende stemmingen warden benoemd de h h Walther en Kist Tot schipper in het beurtveej op Amsterdam wordt beno d J Jofket M JAAR GELEDEN De uitslag der verkiezing voor een lid van den gemeenteraad van Reeuwyk was dat de heer A J de Goeü is gekozen Te Berkenwoude is tot wethouder in plaats van den heer W Verdoold Kt gekozen de heer M van Dorp Wz ÏS JAAR GELEDEN Na aandenlange voorbereiding zal op Dinsdag 9 November a s een opvoering kunnen plaats hebben van de opera Carmen van George Bizet De dirigent Maarten Spaanderman en het bestuur van de gemengde zangvereeniging Arnold Spoel hebben t aangedurfd hier ter stede in den Nieuwen Schouwburg een voering te geven van deze mooie en populaire opera zooals die gegeven behoort te worden in elk opzicht goed verzorgd Door het vormen van een waarborgfonds door een aantal belangstellenoe Goudsche ingezetenen is de mogelykheid voor deze opvoering geschapen De hoofdrollen worden bezet door Louis Dister lyrisch tenor van de Koninklyke Fransche Opera te sGra venhage als Don José Helena jfiomeman van het Stadtheater te EItwrteid als Carmen Het volledig orkest vaa de Koninklyke Fransche Opera van Den Haag zal zyn medewerking verleenen De oud irecteur van de Fransche Opera de heer Byleveld heeft zyn eigen schitterende decors ter beschikking gesteld Waar de leiding In handen is van den operadirigent Maarten Spaanderman en den opera regisseur Pierre Verstürme uit Luik daar mag met recht verwacht worden dat de belangstelling voor deze Carmen pvoering too groot zal zün dat de Nieuwe Schouwiburg niet allen zal kunnen bevatten EERVOL ONTSLAG UIT MILITAIREN DIENST VERLEEND Op t aartoe door hem gedaan verzoek is iervol ontslag verleend uit den militairen dienst aan reserveeerste luitenant F M A Buys van het wapen der infanterie Luitenant Buijs was tydens de mobilisatie hier gelegerd APOIHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén Gouwe 136 BEKEURING ifEGENS WEGVLIEGEN VAN DUIVEN Tegen een inwoner van wien twee postauiven uit het hok waren ontsnapt is proces verbaal opgemaakt wegens het laten uitvliegen van dui ven Ee der dieren is gevangen Modelwusscherij Bedrijfswater zoo zacht ah regenv ater Graaf Florisweg 113 GoudaTelefoon 2084 i 2632 8 W AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop Sensatieproces Casilla met Hcinrich George Aan7 uur terdag vanaf 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur 13 Oct 2 uor Plas Elfhoeven Sluitings ieilwedstrijd Goudsche wat sportvereenigitig Elfhoeven 15 Oei 2 45 uur Ter Goow Leziiig Mary Pos voor vfereeniging van Huisvrouwen onderwerp Vrouwenleven in vreemde landen 15 Oct It nar Stadhuis Aanbesteding vwgrooten slachthal en darmwasscherij aan openbaar slachthuis 17 O t 745 nar Daniël Vergadering Kring van ong Hervormden onderwerp Waarom zending II Oct T BDT Mafkt Paardenmarkt It Oct tM ma Reonie Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit causerie Charles J Cocheret 2 Oet 2Jt Bor Heonie EerstAvoor dracht leering prot dr H Minnaert Voor Volksuniversiteit Er wu cem en looier la Lópft Jtoodc St TalMk rlq kl J ie koop Oe Dit wrtrem mnk Rook Sc onder mak AIS lt boaiteril aratd nM Inop jk ROODE STÜH Zeldzaom zacht en licht in de pijp Q 3108 31 Predikbeurten 2ONOAG U OCTOBER RmMutr Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis KlelBe Iterk Ver v Vryz Hervormden Vjn 10 30 uur ds C P rfvomsen LatliMwhe Kerk V m 10 uur ds J J Simon Ond KatiHriieke Kerk V m 10 30 en n m 3 30 uur Pastoor G P Giskes Gerei Kerk V m 10 en n m 3 uur cand J A Alberts van Amsterdam Oeret Goneenta V m 10 en n m 4 uur Da A de Blois Chr Ckief Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 3 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evangelisebe Gemeente V m 10 en n m 3 30 uur ds H C Leep Donderdag 7 ui r n m Bübeilezing en bidstond Ver CalvUn V m 10 uur ds Postma v Jaarsveld Bebonw Daniël Dinsdag 7 uur n m d Grianigt Schouwburg Bioscoop SENSATIE FBOCE8 CASn LA Sensatie proces Casilla Men hadgeen beteren naam dan dezen korten alleszeggenden titel voor deze rolprent kunnen k zen want elke meter filmband is een lepel sensatie èn in dS handeling èn voor de toeschouwers dieuiterst ge boeid dit emotioneele wer volgen Dè groote verdienste er vanis stellig dat het geen opgeschroefdgeval van goedkoop sensatie is integendeel Sensatieproces Casilla iseen voortreffeïyk filmwerk forscli strak raak een film van een ongemeen spannende handeling ijje voortdurend op hoogte blyft die pakt enhet publiek niet meer loslaat voor ophet Allerlaatst de climax is bereikt Het werk is zoo suggestief dat menhet beleeft dat men zich in de rechtzaal waant om pas bü het blyde slottot de werkelijkheid terug tet keerenen te bemerken dat men in de bioscoop zit By alie felle spanning is de film inhaar wezen toch een geestig werk omdat het een satyre is die scherpdenspot drijft met het lawaaiige gedoe in de rechtzaal die radiculiscert hoe de hoofdpersonen van een zoosterk persoonlijk drama slechts figuren zijn ondergeschikt aan de busi ness die ieder er aan alle kanten uitslaat De moeder van hét ontvoferdakind maak films incasseert geld dooreen vooii haar op papier gezet verhaal vngp de radio op te dreunen enplengt tranen op bestelling het reisbureau organiseert sighlseein toch ten naar de villa waar voor het gemak al bordjes aangespijkerd zyn omden gangen van den ontvoerder t laten zien de officier van de justittawerkt op pers en jury om als senatofgekozen te worden en er zün nog tal van andere zaken waarmede de filmzoo ongenadig den draak steekt om i laten zien dat alles er op berekend isom den sensatiezucht van het publiekté bevredigen om Jan en alleman vande pro cesvoering zyn voordeel tejjatentrekken ƒ De groote acteur in deze ev lPmerkwaardige ah voortreffelijke film isHeinrich George Karaktmpeler vanformaat die den verdediger zoo gaafen zoo volkomen uitbeeldt dat pel enwerkeUjkheid schgnen samen tavloeien hy is ten voeten uit de advocaat die de getuigen striemt en daverklaringen hekelt die uit zyn butende vragen het warnet van leugen en verdichtsels ontrafelt De knaptieregie van Eduard van Boriody is medeeen voorname wctor voor het suceaCvan deze film waarmede de Schouw burgBioscoop deae week een biwoBder werk presenteert Vooraf gast het wereldnieuws M verder is er in het uitstekende pt gramma e n iuehti e detectlve storil met een vroolyk wüsje Valseha paarlcn welke tw ieter ten ganoegeiyk amusMient I ie4 t v