Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 12 OCTOBER 1 PREDIKBEURT VOOK ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 u v m Ds M J W Zev f l oom Bodegraven BERICHTEN UIT BODEGRAVEN De vier laatste in ons blad van gisteren onder Bn gambacht geplaatste berichten behoorden onder Bodegraven thuis lustdoos Mo B ilganwt ih NMn ïluB w AWCERTJr U is dan tpoedig reef bisch fi ab du MO wowlwl Distributiedtfta MAANDAG Stowniltoii OiMBCwcf IM v VHrdïtai taoodbonboekjei derde ferie root m wi r g tachttna m begint met ider letters A fet en met C ZONDAGSDIENST DOKTÖBEN By Iwezlgheid van den htiUarts Ün van Zaterda iddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren N Tom Burgemeester Martenssingel 69 telefoon 2609 en dr Am Beek Lange Tiendeweg 54 telefoon 3181 VOOBLOOPIG GEEN PRUSSFELEN IN ONS GENOEGEN Het bestutjr van de sociëteit Ons Genoegen heeft besloten in verband met lie voorschriften inzake het verkeer des avonds besloten de getouikeÜjke prysspelen voor de leden in dit seizoen voorloopig niet te organiseeren maar de beslissing hierover aan te houden tot de maand Januari aj SPORT VOETBAL Groote strüd voor Gouda tegren U V S Oi YMPIA EN 0 NJ1 BEBBEN EBN GOEDE KANS VIERDE KLASSEBS ONTMOETEN SIXRKE TEGEN STANDERS Het programma veor den vierdencompetitiedag vermeldt een wedstrijdvan groot formaat Gouda U V S Dekampioenen van de tweede klasse inde vorige competitie elftallen die ookthans een plaats vooraan innemen ennog ongeslagen zijn gaan eikaarskrachten meten in een ontmoeting diespannend en interessant kan zijn Voorde leidende U V S ers is de inzet eenconcurrent van zich af te schudden voor Gouda daarentegen beteekent eenoverwinning het verkrygen van eenuitstekende positie schouder aanschouder met de Leidsehe pretendenten Voor beide is de taak even zwaar want de tot dusver oplevende prestaties geven den indruk dat twee ploegen in actie komen die aan elkaar gewaagd zijn Goyda ft het terreinvoordeel en mogelijk dit er toe bijdragen de schaal naar haar zijde te doen ovp De derde klassers hebben het wf rustiger Woi i mt dat ook ïÜ voor een gunstig resultaat flink hebben te werken Voor beide fs succes bereiki ar Olympia kan op eigen grond tegen O VV haar plaats in de kopgroep versterken en O N A heeft by D H S de gelegenheid zich te herstellen en daarmede een kans te verschaffen zich bij de gegadigden te voegen Voor een lastige taak staan de teams uit de vierde klasse G S V gaat te feast bij Lisse die met twee overwinningen en een nederlaag een uitstekenden indruk maakt De Gouwenaars I iinnen feilen tegenstand verwachten doch wü zijn niet voor niets runners up en daarom mag men vertrouwen dat wij idoende in hun mars hebben om zich te handhaven D O N K krijgt Goudersk op bezoek dat tot dusver nog maar een keer in het veld kwam maar de toen bereikte 9 1 overwinning houdt voor DiO NK de aanwijzing in dat zü zich flink zal hebben in te spannen om het tot de vierde zege te brengen De tot dusver gemaakte fraaie beurten geven er overigens alle moed op dat die te behalen is Ook het tweede van Gouda speelt thuis en ook dit team maakt een bigmatch tegen de H V V reserves die eveneens vijf punten uit drie wedstrijden boekten Voor Gouda 2 geldt hetzelfle als voor het eerste hard FEÜILUEION Nadruk verboden AUE SPOe LEI3EN NAARULF 20 Het is bijna zeven uur als dr Petermann het proces verbaal uitgewerkt heeft Hy heeft den geheeten nacht gewerM maar voelt zich volkorrien frisch Dr Guttner zijn chef komt altyd pas om negen uur op het bureau Dr Petermann heeft dus nog twee uur tyd om zyn voorgenomen wandebng te maken Op straat en op d pleinen heerscht reeds veel levendigneid De hoofdstad gaat aan het werk en de vele mannen en vrouwen die haastig en nog een beetje slaperi g naar hun werk gaan verwonderen zich over den heer die met oj enhi vcnde jas den hoed in de hand voortwandelt De commissaris loopt door de Kónigs traat langs Unter den Linden eq tenslotte door de Brandenburger Poort naar den Dierentuin Hij gaat op een bank zitten Er zijn nog zooveel vragen welke onbeantwoord lijn Daar is bijvoorbeeld de diefstal bij Theo Hermsbach Er ontbreken twee wnardevolle schilderyen uit werken en dan geelt bet voordeel van eigen omgeving een streepje voor 0 JI A 2 is in staat zich thuis tegenLaakkwartier 3 te handhaven en aldushet derde succes te noteeren Olympia 2 heeft in den uitwedstrijd tegen Xei xes 4 eveneens een goede kans Lukthet dan gaan de jOuwenaars tot depretendenten behoorep Van G S V 2 was de inzet tegen Gouda 3 ondanksde nederlaag niet eens zoo kwaad enal heeft Martinit 2 dat op bezoekkomt tweemaal gewonnen zonderpretenties utn de groenwitten met Ongeslagen leiders ia nider fdeeUag tegen elkaar De vooroaamste en tevens een beluigrüke gebeurteiia in de Onderafdeeling Gouda is de wedstrijd Gouderak 2 Stolwük waarin de elftallai die tot duver uitsluitend wonnen het tegen eikaatlopnemen Het optreden van Stolwük is overtuigender geweeit en haar vooruitzichten lijktn daarom het best In de ingelaschte ontmoeting Moercapelle D O NJC 2 kan Moercapelle zich als gegadigde handhaven en dat geldt ook voor Bergambacht welks partijtje tegen Nieuwerkerk overigens niet zoo heel gemakkelyk is Gouda 4 kan er tegen G S V 3 wat boven op komen en een kans daartoe is er ook voor Groeneweg dat O N A 4 ontvangt Ook in de Overgangsklasse een wedstrijd van beteekems tusschen leidende elftallen Groot Amraers Lekkerkerk 2 in afwachting van welks prestaties de derde gegadigde Zwervers 2 bij Haastrecht 2 op den goeden weg kan voortgaan In de plaatselijke ontmoeting Olympia 3 D R D zijn de papieren van de thuisclub het best VoOT Dilettant 2 is er op eigen veld tegen Moordrecht 2 uitzicht op ïe eerste zege In de 2e klasse A zal het leidende Woerden 2 bij U N I O een heele toer hebben en ook de wedstrijd voor nummer een van de B groep l ekkerkerk 3 m Ammerstol is niet zonder hindernissen ooVr de volgteams in de 2e klasse Gouda 5 G S V 4 Olympia 4 en Woerden 3 zijn er kanen om in de running te blijven Gunstige vooruitzichten hebben de pretendeerende derde klassers E S T O en Bodegraven 2 in A en Oudewater 2 in C In 3B spelen de leiders Zwervers 3 en Moercapelle 2 die steeds winst boekten tegen eikaar Gouderak 3 in B en Lekkerkerk 4 en Haastrecht in C maken hun debuut SCHAKEN Nieuws van de schaakborden ZES CANDIDATEN VOOR KAMPIOENSCHAP VAN GOl DA Er zijn thans zes heeren die in aanmerking komen om Deze z g hoofdklasse is na loting als volgt samengesteld 1 P Roggeveen 2 I C Kamer 3 B A de Jong 4 A de Zeeuw titelhouder 5 A Rietdijk 6 J J de Jager De heer Kamer wint Messermaker s beker De beslissing in de bekErwedstryflen is gevallen De heeren I C Kamer en P Roggeveen waren de finalisten Doordat de heer l C Kamer slechts 1 verliespunt had tegen de heer Roggeveen l s was het voor de eerste 1 voldoende om remise te spelen In eenbetere stelling heeft de heer I C Kamer dan ook met remise genoegen genomen waardoor hij voor dit jaar debeker mee naar huis mag nemen Detweede en derde prijs is resp voor deheeren P Roggeveen en A Rietdyk Voor de troostronde werden de volgende wedstrijden gespeeld C Vis T v d Zouwen 1 0 Smit G W Rcswinkel 0 1 Smit G W Bos hikel i ect A hi Theo Hermsbach s bibliotheek en dan is het geval Ulf Hartmann ook zeer verdacht De gedachte dat Segelke ook iets met den diefstal heeft uit te staan is nergens op gebatsecrd En de dameszakdoek Dr Petermann moet toegeven dat er nog enkele raadsels zyn welke hy iiiet heeft kunnen oplossen Er is een uitweg hy is leider van de afdeelmg moordzaken wat heeft nij dus met een diefstal te maken of met den dameszakdoek Desondanks weet ój Petermann als hij langzaam terugloopt dat hij zijn chef dr Guttner verzoeken zal ook deze twee zaken te nr gea ophelderen Het is een prachtige zomerdag en UU en Isabella voelen zelfs midden in de stad iels van bloeiende turnen en groene weiden Xij loopen arm in arm en als de zon hen al te erg in het geziciit sehynt d in knipperen zy met de o en en lachen Zy zijn vroolyk als kmderen en geen van beiden zou kunnen zeggen waarom Hy heeft haar gisteren van den tré n gehaald en geen van b en hetfi en wuurd geleegd Zij zijn naar het notel ges ian en pas hier heeft Ulf kannen zeggen Goed dat je er weer bent Isabella heeft slechts geglimlacht heeft héél goed verstaao dat hy Je gezegd heeft Was het dan zoo er vraagt zij zacht Het was erg omdat jij niet hij mij was En dai heeft hii gepraat haar vcrteici hoe erg fhet was dat zg A S C Gouda lie uitsUgen van de vierde ronde zijn Eerste tiental K de Jong W NieuwveW i 0 Tweede tiental A v Maaren H Spruit 1 0 D Oj De uitslagen van de eerste rondevan de wintercompetitie luiden H Oosterraeyer J Spoel 1 0 J Verbey H Roest 0 1 H Oostenneyer A Scheffers 1 0 A Scheffer Verbey O I PLAATSELIJK NIEUWS Ali n a d Rijn ONDANKS UITGAANSVERBOD TOCH INGEBROKEN Tweebonderd UsfaribBticbaBaen verdwenen Het verbod om zich tusschen des avonds 10 en des morgens 4 uur in de openlucht te bevmden heeft niet belet dat er in den nacht van Donderdag op Vrijdag op twee plaatsen is ingebroken Men heeft zich n l toegang verschaft tot de woning van den arbeider S Seinen aan den Oudhoomschenwsg waar een portemonnaie en een hoeveelheid thee werden ontvreemd Daarna is een bezoek gebracht aan het kantoor en winkel van den kruidenier Boi in de Molenaarsbuurt waar de inhoud van de toonbanklade werd gelicht en eveneens en portemonnaie wferd weggenomen Voorts zijn tweehonderd distributiebminen voor thee koffie aeep gruttezswaren enz alsmede een aantal pakken zeeppoeder meegenomen Geen der be woners heeft iets van den die tal bemerkt AUTO OP DRIE PERSONEN INGEREDEN Mclkryder Gistermorgen is op den Steekierweg een vrachtauto op een daar stilstaanden melkauto gereden waar jij de 57jarige melkrüder C Verboom uit Bodegraven zoo ernstig werd gewond dat hy in zorgwckkenden toestand naar het Diaconessenhuis te Leiden moest worden overgebracht V w s met twee anderen bezig melkbussen te laden voor de boerderij waaVbij de wjaen geheel rechts van den weg stond Op dit oogenblik naderde zoowel uit de richting Woerden als Alphen een vrachtauto Eerstgenoemde die bestuurd werd door zekeren H uit Utrecht die geen rijbewijs had en onder toezicht reed had moeten slopperj om den anderen wagen te laten passeeren Vermoedelijk heeft echter de bestuurder den stilstaanden melkiuto niet gezien want hy reed met dezelfde snelheid in op drie menschen die achter den wagen stonden Twot hunner konden noj juist bijtijji zij springen doch V raakte tusschen de auto s bekneld hg kreeg een bekkenfractuur en ernstige inwendige kneuzingen en brak beide beenen niet by hem was en hoe hii uur na uur op haar heeft geiyjicht Slechts eenmaal is zy hem In de rede gevallen namelyk toen hy ervan sprak dat hy ieder oogenblik de politie verwachtte De politie had zü ongeloovig gevraagd Ja moest hy antwoorden de politie Wy zijn beiden in eenavontuur verwikkeld Isabella zonderer om te denken dat wy ons niet Vanonze wereld konden losmaken eei wereld welke met duizend armen naarons grypti Hy had moeten lachen Met hoeveel geld Zyn wy hierheengekomen Isabella Wü hadden beidenhet reisgeld en omdat wy zondervoorbereiding over de grens zijn getrokken hadden wy slechts tien mark by ons Begryp je nu waarom ikieder oogenblik de politie verwachtte ik kon in de verste verte onze hotelrekenmg met betalfen Zij was verschhlrt toen hij haardat vertelde Maar wij kunnendu ook nu met had zij geann oord Dus besloot hy de zaak dadelijk teregelen hij wilde met de hoteidirect eprattn duidelijk maken waarom zyniet m de gelegenheid waren b nrekening te betalen tiet zal eenmoeilijk gesprek zijn zeide bij maar öi geval van nood zaj ik mijtot den consul wenden j Het was hem echter niet duidelijk hoe heno n ni aat hem zna kti m n belpen Des te meer vetLaasd was o 32 7 1 1 Bergambachtf GEIMEENTERAAD Geea eleetrieiteit toot den Kerkweg De raad heeft gisteren vergaderd onder voorz itterschap van burgemeesteryCHTWinkler B en W stellen voor van de heeren M E Versteeg T Boer en J H C Muller strooken van hun voortuin te koopen ter verbreeding van de Hoofd straat ter gezamenlijke grootte van 21 23 M tegen een prys van ƒ 10 per M Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen Verder stelden B en W voor de indeeling der gemeente in stemdistricten te wijzigen aangezien district U een belangrijk aantal kiezers meer telt dan district I Besloten werd de buurtschap ZuidbTqek behoorende tot district II te voegen bij district I Het verzoek vap eenige bewoners van den Kerkweg om aansluiting aan het elec net werd niet ingewilligd De kosten van aansluiting zijn begroot op ƒ 4000 het jaarlijksch exploitatie te kort op ƒ 300 Tegen inwilhging staf riden S raadsleden voor 3 leden Vervolgens komen aan de orde een voorstel van B en W tot verlaging van de tarieven der weegbrug Die tarieven bedragen thans voor een gewicht van minder dan 500 kg ƒ 0 15 en stijgen met ƒ 0 01 per 50 kg Die tarieven werden als volgt herzien voor een gewicht van 1000 kg of minder ƒ 0 15 voor elke 1000 kg of een gedeelte daarvan meer ƒ 0 10 Tot leden der electriciteitscommissie voor 1941 werden benoemd de heeren J de Graaf en K van Vliet Hierna volgde de aanbieding van de geineente begrooting en van de begrooting van het gem elec bedrijf voor 1941 De gemeentebegrooting telt wat den gewonen dienst betreft in inkomsten en uitgaven ƒ IBS Sie en heeft een post voor onvoorziene uitgaven van ƒ 7 120 19 en wat den kapitaaldienst betreft in inkomsten ƒ 11 270 en in uitgaven ƒ 11 970 en dus een nadeelig saldo van ƒ 700 BSr de rondvraag werd op een spoedig voorstel van B en W tot uitbreidmg van den vliilnisophaaldienst aangedrongen Mevt Krijger verzoekt de hoornen m de gemeente wit te doen verven in verband met de verkeersveiligheid voamameUjk wat Jj etreft de boomen langs den Huisweg tot de halte van de tram De voorzitter iegde toe voor dit voor dit iaalstfe te zullen zorgdragen TE LAAT BUITEN GEWEEST De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen een landbouwer die zich s avonds na 10 uur buitenshuis bevond VARKENSPEST GEWEkIÉn e ondsr de varkens van de landbouwers K Pons en J Deelen voorkomende pest is thans geweken 1 Berkenwoude WEG ERBETERING De weg van deze gemeente naar Slolwyk en die van de IJ sseldijk naar deze gemeente zullen verbeterd worden j hij over de veirklaring die de hoteldirectiev hem gaf Uw rekening mijnheer vroegde hoteldirecteur maar dat is tochallang in orde Hij vertelde h t haar doch Isabella lachte stil Natuurlijk antwoordde zij hij heeft er aan ge dacht Ulf had haar met begrepen maar hij had niets meer gevraagd Alles was hem nu onverschillig het belangrijkste wa § dat Isabella er weer was Nu wandelden zij door de straten van Posen Zij hadden den Dom geïicn en de gouden kapel en een keor had Isabella gezegd Morgen gaan wij terug Zij wilde ripg meer zeggen maar Ulf schudthet hoofd Hi wil mets hooien hijwil alleen gelukkig zijn Ji zegt hij een neer Ja Hij ziet haar oogen geheimzinnig en groot het zonlicht weerkaatst er in en Isabella zegt plotseling met een zac ite klagende stem Ik heb honger Deze prrzSiEche bekentenis brengt hem zoo plotseling m de werkelijkheid terug dat hij luid moet kichen maar dade li k daarop trekt hu een bedroefd gezicht en noemt zicnielf een groote schurk dat hij daar niet aan heeft gedacht Isabella verklaart na lang nadenken dat zij hèm ver geven zal als hij bini n een half uur voor een nia iltijd zi rat Uit weert oat hy oniiuddeilijk vwir alles zal BURGERLIJKE STAND na jPw Geboren Rijk z v A Hensen J Egdom Luutja d v 3 i G v d Burg Gpardina Levina J J Hoogerdoofn en M N Nagelkerke Theodora Gijsberdina d v J S Akkermans en C W M Kom Cornelis Johannes z v W A Kippersluis en M J Klein Lucie d v L Terlouw en A Mulder Daniël Jerardus z V C M v Vliet en M M v Dijk Teuntje Gerrie d v C H v Velsen en G Blonk Ondertrouwd T de Haan en M H v Sevenhoven A v d Valk en A v Dam J Baelde en W Calis C P Bekker en N Vink A Jansen en A Scheer ftetrouwd N J Verheul en G J M Veelenturf H Bijker n J Uithol y V d Kaa en J v Gulik J Materman en M M Hoosbeek G Oostepbeek en T Verbree Overleden J Oskam 65 3 H J Disseldorp 9 j A W J Veelenturf 6 jaar LOOP DER BEVOLKING Gevestigd M A Kooij v Soest J Middelman Bosschaart v Linschoten M Koning v Sassenheim F H Brofck ng v Meerkerk T P v Dam v Zwammerdam J W v Mourik v Haaften É J Verhoeks v Rotterdam G J St k V Enschede B Molenaar V Leiden L v Oosterom v Boskoop P de Bruijn v Kamerik A J HiJmm V Zwammerdam M C Kleijn v Ter Aar F Kool v Meerkerk H Dogterom ▼ Groot Ammers H Keijdener v Gouda J Post en chtg v Nieuwer Amstel H v d Smit v Zwammerdam P Koemans v Moordrecht E M LeliveW v Wilnis L Bosman v Reeinvi k K J Kouwenhoven v Leiden T de Jong en cchtg v sGravenhage C de Jong v Zwammerdam Vertrrlfken J J v Es n Koudekerk s d P in C v Katwijk n Woerden G J M Veelenturf n Woerden H Biiker Pr J Uithol n Alt ben a d Riin G Blijle en n Vla wedde D Boer n Harerswoude J C Bur gr f n AlhlD ordam D G V Eijk n Rietveld J P roi lsh en erhtg n Deventer J v d Pol n Jutphaas M V d Kee n douda R P Steyn n Vplsen N H M F M Straver n Wa i tenaar J A Twaalfhoven n Dordrecht K v d Veer n Breukelen J A v d Hoven en gezin n Woerden J v Gu ik n Min drerht P Steehouwer en gezin n Haarlemmermeer BOUW VSWONING HALVEBWFGE VERKOCHT Tt overstaan van notaris F A Minkema uit Woerden is Donderdagin Hotel v Rossum alhier publiek verkocht de bouwmanswoning Jlalverwege met veestapel schuren hooiberg en wei en hooilanden tergrootte van 12 71 97 H A Alles werd door den hpe J v Marie uit Katwyka d Rijn in bod gebracht op ƒ 24 000 en met afgemljnd De koop werd toegewezen 7 Boskoop I JÜBaEEREND ECHTPAAR A 5 Donderdag 17 October hoopt Jiet echtpaar Bijland den dag te gedenken waarop het 25 jaar geleden werd l enoemd tot concierge van de Nutsbp waarschool zorgen hoewel zijn geld tot op de helft geslonken M En dan komt het oogenblik waarop rij beiden tegelijk g Niet mogelijk uitroepen Dit oogenblik is er als de kellner van hun hotel hen bij hun terugkomst ontvangt met de mededeehng dat de tafel reeds gedekt is Ulf wil een bescheiden opmerking maken die een verklarmg moet geven van hun financieelen toestand maar de Icellner ontneemt hem het woord door te verklaren dat dit middaamaal ook reeds betaald is Na het eten wordt Isabella merkbaar onrustig Eenige malen kijkt zij op ha ir horloge en zegt eindelijk dat het tijd is Ulf spreekt haar niet tegen vooral omdat hij niet weet wat zij bedoelt Hij kijkt haar vragend aan Isabella schudt het hoofd Het IS zoo moeilijk om verstandig met jou te praten Hy knikt Dadelijk toegegeven Maar waarom verstandig Al jou echter een nieuwtje interesseert Zij kijkt hem vol spannmg aan Nu Ik houd van je Isabella I De kellner die juist de tafel afrui nt kucht verlegen Isabella zucht een beetje En is dat een reden om zoo onverstaridig te zylj Maar haar stralende oogen lachen hem toe Ulf doet een poging ora een plechtig 1 gezicht tè Uekken Uw genade COOP VKREBNKHNG DE BOSCOOPSCBE VEILING U Oct Rozen per bos Brian 1 28 et Butterfly 34 M et M Keiler 15 17 et Orange Triumph 40 et Better Tune 30 47 et Pechho 32 54 et Steward 18 27 et Edi Helen 51 85 et Wendland 15 211 WitbKordes 17 22 et August K 42 49 et Rosa Mundi 24 38 et H ley 37 56 et Rosalandia 26 36 Queen Mary 37 54 et Ellen Pou 18 34 et Florex 43 et Gloria M 2ft 30 et Else Poulsen 38 48 et lyantharozen SO 75 et Vierland 50 60 et Diversen per bos Clematis Duran 16 20 et Idem Mur Ie Coultra MO et Wem Prins Hendrik 80 78 c idem Nelly Moser 38 et Pbyss Francesti 10 86 et Chrysanten bWemig 90120 ctf idem bloe 30 40 et idem Cros 8 IJ et Sneeu bessen 7 12 et Pemettia per s 24 c Goi derak BUBGEBLUKE STAND Onder trouw d H M de Kn 25 j uit Cïouda en C Oostrom 24 j NOG TWAALF WERKLOOZEN Bij den ag it der arbeidstiemiddelir stonden deze week 12 werkzoekend ingeschreven Een werlUooze is i betonwerkn in Duitschland te w gesteld In de werkverschaffing Po der Kattendijk sblok en Boschbaag werkten deze week 11 arbeiders PREDIKBEURTEN VOOR ZONDA Ned Herv kerk dee morgens 10 u de heer G Mouw des n m 2 30 nog om brtend Hekendorp PBBDIKBEUKT VO m ZONDAG Nëed Herv Kerk 10 30 u v m heer de Bruin van Bodegraven IN BET DONKER TE WATER Deze week zijn in Lange Ruig Weide twee personen door de duiste nis te water geraakt Beiden kondeworden gered De smalle wegen zq hier niet geschikt om deze bij du nis te bewandelen Men begeva zie dan ook s avonds niet buiten dè wning zoo zulks niet noodzakelijk is MINDER EIERVEILINGEIf Wegens vermindering van pluimveestapel zaj de veiling v eieren te Ihriebruggt voortaan ni meer elke week maar eens in veertien dagen gehouden worden LOSSE NUMMERS van de GpUDSCHE COURANT i 5 Milt tijn dagelijks verkrijgbaar bij ë BAKKER SpoorsKaat 1 E BRUVNIKS j Kon Wilbelminaweg 215 N V P I ENOENBURQ Veerstal 18 J DE GROOT Wachlelstraat 43 A HAMOEN Burg Martenssingel 88 De Kiosk N RI S Karnemelksloot J SCHOUTEN Vondelstraat hoek Roemer Visschersiraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v d WILUK Zyde bo 14 en bij de genten in de omliggende gemeenten wilde mij ieta zeer belangrijks mededeelen Zij vertelt met korte woorden dat tij het doel dat zij met deze reis had bereikt heeft Over een uur al zij in het bezit zijn van alle papieren die zij noodig heeft over een uur zal zl j zwart op wit lezen wie ha orders waren Ulf herademt Lieve kleine la bejla zegt hij ik ben zoo i voOr JBU en als ik nu iets vragen iru g verschoon rtiij dan van danlibetuiR gen denk maar dat ik egoi li gehiandeld heb dat ik meegegaan ben maar Posen gebeurde alleen mt egoisme Ik ben een slecht men iv Isabella een groote egoist Denk il leen maar dat ik dit deed uit h t voor jou Zij kijkt hem verwonderd aan n je denkt dat je my nu nieuwi vertelt r en zeide hij ik zcid je al yijf minuten geleden Zij s hudt het hooft Ik weftl al iets langer namelijk sedert i oogenblik at wij tegenover e J r hebben gestaan bi de vtlla i i see 1 Hij staart haar verraat aan v at een geluk mompelt hij in Wa4 zeg je vraagt zy Wat een gehik herhaalt dat wij hier in eeB openhnr genheid z tteii en dal er tafel tuaacben ons Maat wat er duiders zou zijn cbeurii