Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

lftiai EDEBLA0 ZATERDAG 12 OCTOBER 1940 OCREFORMCÉIIDE KERK TURFMARKT 60 GOUDA Mti ingang van Zondag 13 Oetnètr anflen de GodstÜmutoafmiii m worden gdiouden v m 10 n n m 3 aar D CoiMrfssic van Aihnlnblrat O 3214 90 s Avondt thuis gezellig kaarten Een ploeg van vier en tis O Kee ADEKO WAFELS bU de koffie Kom dan maar af met e Privé ADEKO 4voor10ceiiè Vraagt ze Uw uibdidier Overal verkfiigbcrar 0 3213 30 In Haarden an Haardkaoliala hebbaa wU eon X QROOte soRteeRinq ZIE ETAUkOE Q3167 16 6 A BELONJE LTiendeweg 96 tel 2235 LEEST NU BOEKEN uit de Leesbibliotheek van Boekhandel van Burk KLEIWEG 39 TEL 2412 Geopend tot des avonds 8 uur Zaterdags 9 uur o 3162 30 Voor spoedige indiensttreding gevraagd een flinke STENO TYPISTE bekend met eenvoudige ajlminlstratie Brieven no G 3226 btir van dit biistd j relit Mac 36 fchholtli Edith 21 et Ifoacli Had et ujcn fundi Po ndt 78 et ysalis gr mg ► eeuw stuit iKnegt 24 j Iing Kenden is als werli Pol Iibaan A0 10 u pog on 1 AO m d 1 f Kiig litteivi tEooden tn zün iiuiit rk ziel IdiKwo lieis den van niet 18 in da Ben 215 Igel 98 strut Intraat Stitioa V d tgendc g medt den dat leze reis uur zbI Ipapiercn uur zal tiaar jeine Is I zoo bni ten md IbetuiRiii IgOl tlfi l pegegsi klleen ik Tmenjcl Denk uit licff I aan nu iF v J keide h I weet bi t j elkanii r in Wann W it Jtij dom laH hl e tl fHK VAN TEK0WWMM J CHDHSÏ GEVO DEN T jvan Haaft i worden tait te Ver HitlawL tegenover het gf ehaald het van den 27tZ A van Harik 4ie in den nacht JW dag op MMn ia J l rioeg en verdronk giXGta KBIMFENEBWAARD Rrt booldlieden van bet dükleger B de Krimpenerwaard dat in actie r t M hoogen waterstand als ei ge dreigt voor de rivierdijk zijn voor w ravon van den Nesse polder voor S fiwstjaar 30 Oct 1940 1 Nov jjl benoemd dé heeren P Graveland A Book gtAGEBSVEBEENIGING OPGEWCaBT j bestuurslid van de deie veek idite Slagersvereeniging Keu riMjWBg Ifrimpe i Le de heer C Mourik alhier RecuwUk neOIKBECRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk dorp Reeuwijk 10 en 0 01 3 uur d W Vroegindeweij Ned Herv Kerk Sluipwijk vjn 10 a m 3 uur ds E R Damste Cmtl Kerk v m 10 en n mr 3 uur il p Warmenhoven DROEVIG ONGELUK OP UITKIJKPOST I Bewoner die voor de Inehtwaèht ileast deed aan gevolgen overleden Bij de vervulling van zijn dient voor lie liMditbescherming heeft in een jacht van de vorige week de 52 jarige teer Ph J Noorlander zjjn hoofd aan tt loWefing van den uitkijkpost ge tooten waardoor hü een hersenschudding kreeg Het gebeurde is zoodanig UDgekomen dat de heer Noorlander la het Sint Jozef paviljoen te Gouda wam heen hy was overgebracht is oserleden TOOR HET ROODE KRUIS De in deze gemeente gehouden flieidjesverkoop en bate van het Ned Soode Kruis heeft opgebracht ƒ 55 77 LOOP DER BEVOLkiNG Ingekomen Chr Lucasse in E 66 ait Davos Zwitserland Comelis Dijksman in H 96 uit Gouda Janneke Heimenet in H 100 uit Rotterdam Comelif Hartogveld in H 88 uit toêrsfoort H M Kooy in H 76 uit Zwammerdam 3 M van Wieringen ia H 30 uit Rotterdam Vertrokken Geertruida Heijkoop uit E 110 naar Zevenhuizen A M Bouters uit F 20 naar Den Haag letMiert Bosm n uit F 6a naar Bod graven Wilhelmus A P de Groot uar Naaldwijk DAT LIEF GOED AF Bij rooien vaa boom stroomdraden teraakt Een zoon van den tuinder H in de ld Middelbuifg was dezer dagen 6 iig voor de woning een boom te looien Met een paar jongens werd de tam omgehaald waarbij de boom de draden van den electrischen stroom aieetrok De jongens sprongen m dé lakken Twee hun r kwamen met den Itroom in aanraking Door tegenwoordi eid van geest van de omstanders werden zij bevrijd waardoor ïer werd voorkomen Schoonhoven MiM 3280 LEGITIMATIEBEWIJZEN llITGEREIKT Het aantal afgegeven legitimatie wijzen hier ter stede bedraagt 3258 OSafzonderluke bewijzen en 253 gel 11 gemaakte stamkaarten ONDERD PERSONEN LEVERDEN KLEEQING IN Ongeveer 100 persdnen hier ter stede oben Dinsdagmorgen en Dondérdaglo en gebruik gemaakt van de gele wheid om kleeding in te leveren ter tkrugin van etn bon om een win m te koopen Zevenhuizen GEMEENTERAAD 1939 l t wneentc rekening H geen tweede veldwachter raad kwam in openbare vergadeT boeen De voorzitter wenschte r Werat enkele woorden te spreken weinouder J L Paul die den dag t herdacht waarop hü voor 25 £ Ws Ud van den raad zitting nam oorzitter meende de tolk van aU n en tevens van de gehëele J t ztjn als hij wethouder Paul j J r 1 hetgeen deze m de 25 Jr vemcht De raad heeft reeds r een stoffelijk blijk getoond dat woorden instemt houdM Patü dankte den voorzit m dirts hjrtelijkc woorden 1 Commissie tot wermg van JT m werd benoemd de heer Tf hoofd der byzondere school Rotte Herbenoemd werd de i ti P 11 telr 9 0 j J 5 W lül Hulpbetoon mf en femecntelük mibsidie van ƒ 10240 64 Vervolc u werd rekening der geweente over 1939 voorloopig vastge teld met de volgende bedragen Inkomsten gewone dienst ƒ 104 814 46 Uitgaven idem 89 864 71 en akoo het batig slot op f 17 949 75 Kapitai ienst in ontvang en uitgaaf 19 SS6 De burgemeester deelde mede dat de èommiiiaris der provincie hem verteld heeft dat het nog niet zeker is dat een tweede veldwachter aangesteld zal worden In verband daarmede vragen Burgemeester en Wethouders machtiging om het voorgestelde werk voor bouw arrestantenlokaal aan de Rotte en verbetering woning Rottekade 37 te doen uitvoeren zoodra vaststaat dat de tweede veldwachter komt Hef voorstel werd zonder hoofdelijkestemming aangenomen Collecte voorRoode Kntis De collecte ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis heeft f 46 70 opgebrachti WAARNEMEND BVRGEMEESI R BENOEMD Burgemeester Brandt van Mootdretht r Bij besluit van den commissaris der provincie ZuidHolland is met ingang van heden benoemd tot waarnemend burgemeester van Zevenhuizen de heer K H Brèndt burgemeester van Moordrecht Waddinxveen Ds L VBOEGINDEWET De op 24 November 1938 door hef provinciaal kerkt estuur van ZuidHolland aan ds h Vroegindewey opgelegde schorsing voor den tijd van twee jaar loopt op 24 November af waardoor deze predikant die destijds in de schorsing berustte op genoemden datum zijn ambtsbezigheden zal kunnen hervatten SL17ITINGSWEDSTBUD ELFHOEVEN THANS MORGEN De verleden week Zondag wegens den regen afgelasten sluitingswe dstrijd van de Goudsche Watersportvereeniging Elfhoeven zal zoo mogelijk morgen gezeild wórden De eerste start is op 2 uur bepaald Dertig jachten zullen aan dezen C edstrijd deelnemen UIT DE PERS De Joden in Nederland Het driemanschap in de Unie orgaan van de Nederlandsche Unie n Nederlandsche ambtelijke functies mogen krachten verordening geen Joaen of half joden meer worden aangesteld noch bevorderd Het is bekend dat De Nederlandsche Unie vanaf hare oprichting zich op het standpunt beeft geplaatst dat een regeling noodzakelijk was voor het vraagstuk der naar Nederland uitgeweken Joden uit andere landen doch dat eenige verandering in de sin s onheuglijke tijden door het Nederlandsche volk aangenomen houding tegenover de Joden die sinds geslachten in Nederland wonen en werken onnoodig en ongewenscht is Onnoodig omdat in Nederland de Joden niet de positie innemen en ook Jacob Toen hij bij ons kwam leefde zijn moeder nog en ofschoon het slechts een heel flauw levensvlammetje was dat haar bond aan deze aarde was zij toch de altijd nog onvermoeibare steun voor haat jongen Een enkele glimlach van haar kon een zee van moeilijkheden oplossen alsshadden ze nooit bestaan Zij wist dat haar leven spoedig het eindpunt bereikt zou hebben en het was haar rust Jacob bij ons te weten De keer dat ik haar even bezocht had in het ziekenhuis had zij meer nog met de dankt are blik van haar moede oogen dan met woorden haar blijdschap er over uitgesproken dat hij tenminste een thuis zou hebben al zij er niet meer zijn zou Jr coh zelf was er toen nog niet zoo heel erg mee ingenomen Moct ik hier blijven Hier was zijn eenige vraag geweest den éérsten rfag en het bleef de kern van al zijn denken Vele weken lang Hij v nd het huis naar het slapen met velen op één zaal akelig de jongens vervelend en ons niet aardig Zijn heele houding de uitdrukking van zijn smal donker gezicljt alles sprak van vtrbeten onwil tegenover het levenslot dat hem nog kleine jongen van ternauwernood tWaalf jaar als zware last op de schouders was gelegd V aarom n oet ik nu hier zijn Omdat n moeder in hef Ziekenhuis ligt e niemand isËbm Voor je te zorpen t Ik kan wel voop me zelf zorgen ik ben geen klein kind meert Jlet IS voor moeder zoqw rust dat ze weet dsft je hier bent O zijn gezicht onfspande zich even De eerste keer de beste dat hij even bij zün moeder toegelaten werd vroeg hg het hdar dadelijk Vindt U dat nou fün Moeder dat ik daar ben Haar volmondig iJa maakte ineens veel donTcere piaftjes licht Hij w aa moeilijk ja bijna niet te benaderen iedere vriendelijke toenadering van onzen kant wees hjj stug v n zich f Een koele blik een onvrrschillig Schouderophalen wa zijn niet 4e houding aannemen welke in andere landen li J ode frw tal acuut hebben gemaakt Van av p votikering erf van met onimi volltsaard strijdige beJinvloediii van het leven van het Nederlandsche volk door hier levende Joden was en is in het algemeen geen sprake 6ngewenscht omdat onze Christelijke v erdraaagzaambeid en rechtvaardigheid ons in onze verhoudingen doen beffen dat wü geen hier levende groep om haar afkomst uit onze lamenleving mogen stooten of in een hoek onzer samenleving ihogen teregdringen De Nederlandsche Unie stelde haar lidmaatschap dan ook open voor aJIen die volgens de wet ab federlai ders zijn geboren en den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt Het hier boven gemaakte onderscheid kwam ook daarin r ds tot iSting De eerlijkheid dus on besef dat men dn Vïaagstuk naar zijn Nederlandsche trekken en niet naar elders opgedane ervaringen of geldende be nselen moet zien en b andelen geWedt ons Jhana op te merken ijat wij hopen dat odk hierin onze opvattingen niet natuurlijk als Unie maar als volk zullen kunAeir worden geëerbiedigd Wij erkennen dat bet thana bij verordening bepaalde het Jodenprobleem gematigd aanvat Toch meenden wy dit openhartige woord niet achterwege te mogen laten daar wU van oordeel zyn dat de Nederlandsche zienswijze en in lange traditie hier gegroeide verhTJdingen op zteh zelf de beste waarborgen bieden voor een praktische samenwerking en een werkwijze welke in ons land behoudens enkele uitzonderingen teeds goed hebben voldaan De neteligheid van dit vraagstuk gezien de verschillen In ervaring en opvatting in Duitschland en hier mag voor de Nederlandsche Unie geen reden zijn niet ronduit hare meening hierover tft uiteh Openhartigheid gaat obk hierin boven alles juist ter voorkoming van verkeerd begrip der over en weer levende overtuigingen en opvattingen De positie van Indie Uit een beschouwinj van ir A A Mussert over de positie van Indië ih Volk en Vaderland Ik geloof niet dat Japan een gewelddadige verovering van Indië in dit tijdsgewricht op het oog heeft Ik geloof nog minder dat dit met instemming van Berliin ou geschieden Maar ik geloof dat als de Neder landschIndische regeering een passend besef heeft voor redelijke wenschen van Japan ten aanzien van grondstoffenleverantie en afname van oederen benevens voor de noodxakelijkheid van een niet te duur vervoer van dezen goederenruil er overeenstemming bereikt zal kunnen worden Maar één ding sta daarbü voorop n l dat Indië de heeren in Londen en de hèeren in Washington buiten de irai moet houden anders loopt het mi De heeren in Londen zullen voor gwn middel schromen om Amerika in den oorlog te Ijetrekken zonder gewetensbezwaar zullen zij daartoe Neder landschIndië tot oorlogsterrein maken Wanneer het in Berlijn gesloten pact Amerika afhoudt van deelneming aan den oorlog hetgeen toch in ieder gei l hef doel is Wanneer Engeland dus weet niet te kunnen rekenen op militaire hulp van de Vereenigdc Staten wanneer gezond verstand en redelijkheid regeeren in Buitenzorg dan moïen wü hopen op het behoud van Indië nfettegenstaande alles wat uit domheid hebzucht en redeloozen haat is misdreven en veronachtzaamd eenig antwoord op ieder goed bedoelde hartelijkheid Toen werd zijn moeder de brug Met dezelfde teederheid waarmee ze hem voorbereidde op haar naderend einde trachtte ze hem te verzachten tegenover ons Soms leelr hef alsof we iets gingen winnen maar toen ik eens in een opwelling van medelijden mijn hand op zijn schouder legde duwde hij me ongeduldig weg en ontweek me vele dagen De weken vérliepen langzaam ie zieke ging hard achteruit en het verwonderde me dat Jacob die toch niet voor het eerst van zijn leven met den dood in aanraking kwam het niet scheen op te merken hoe hard ze verminderde Ineers op een dag kwam htj juit zichzelf bij me binnen Gaat Moeder dood De smeekende bli k in ifijn oogen sneed mij door de ziel ik kèn niet zoo maar koelweg Ja zeggen Ik weet het niet mijn jongen Ik irzelde maar ik kèn niet de volle waarheid dat er een greintje hoop meer was oo maar uitspreken Miar als ze sterft Jacob dan gaat ze rüar den Heer w ar V er odk is Vader heeft haar niet noodig ze moet weer beter worden ik kan best voor haar zorgen Di n middag ging hif haar j weer bezoeken verhyild en temeergeslaeenkwam hii thu s maar weer kwpnr hij tét zichzelf bU me legde zün mp ré bruine knuisi n miin hand onikeekme vol aan Mer haat met bijnaiets vriendeliiks Ifs Moeder laat U groeten en ik heb haar beloofd dat ik bij V zal blijven als ze U weet w l En dat ik het niet naar zal vinden Hij deed wanhopig tij i best het niet naar te Ifinden en toen de slag viel waren we bijna vrienden Het bleek een hechte band te zijn de wetenschap dat Moeder ons vertrouwd had onze vriendschap gDoeide nu snel en nu zijn onwil verbrokeni was werd z jn heele hcjuding anders en daarom de omgang met dé andere jongers makkelijker Er kwam al spoedif een Oom op t e eerste corporatie Met de afkondiging van het besluit betreffende de organisatie van het filmwezrai is de eerste con oratie of beroepsachap in Nederland ontstaan Zooala Het Dagblad van Noor dBrabant opmerkt vallen daarbij op zoowel de autoritaire instelling als de overheidsbemoeienia met de organisatie De overheid stelt de corpolratie in maar bouwt daarbij voort op de organisatie welke uit de vrije maatschappij reeds was opgekomen loodat tm slotte alleen het verplichte lidmaatschap en de verregaande bevoegdheid welke den voorzitter wordt v rleend nieuwi eden zijn Beide kunnen intusschen het filmwezen tot heil strekken en in ieder gfval zouden ook biJ een niet verplicht lidmaatschap de niet leden aan de naleving der corporatievooTschriften gebonden moeten Worden De benoeming van den bwdsvoorzitter door de overheid bevreemdt op het eerste gezicht omdat todi de bcroepsschap zelf haar bevoegden leider naar voren moet brengen Het ligt evenwel voor de hand dat de ovierheid aan en ondeskundige het filmwezen zal toevertrouwen en in den vervolge door de benoemingen in den raad van bijstand welke in overleg met den bondsvoorzitter tot stand komen vanzelf aanwijzingen krijgt in zake de vooraanstaande deskundigen in het beroep RECHTSZAKEN DES NACHTS TUSSCBEN TIEN EN VIER UUR OP SIVAAT De Haagsche kèntonrecbter heeft vandaj de eerste zaken behandeld van personen die zich des nacht tusschen tien en vier uur op straat bevonden zonder ije Duitsche nationaliteit te bezitten In zijn requisitoir in de eerste zaak eischte de ambtenaar van het Openbaai baaiMinisterie dat hij den indruk had dat er nog vele menschen zijn die nog niet doordrongen zijn van den ern der overtreding Er zullen zware straffen moeten worden geëiscfat In de eerste plaats hooge boeten en als die niet helpen hechtenisstraffen Op dezen dag werden acht zaken behandeld In één geval werd een boete van dertig gulden opgelegd daar de overtreder een leeraar geen enkel excuus had In drie andere gevallen werd een boete opgelegd van 25 gulden daar het excuus niet aanvaard wei d Eej twintigjarige schilder zag zich een boete van twintig gulden opgelegd daar hij na des nachts in Scheveningen een winkel opgeverfd te hebben om kwart over drie naar huis ging Vijftien gulden moest een 47 jarige filiaalhouder betalen die uit een café komende de tram had gemist en twee personen ten slotte zagen zich beboet met tien gulden De eerste kwam met den trein uit Utrecht en vond de rijwielstalling gesloten waarom hij naar huis moest wandelen De tweede had van bezoek komende e nigen tijd naar zijn fiets gezocht die verplaatst was Faillissementen Opgegeven door de afdeeling Han JeUinfohnaties v d Graal Ca N V Amsterdam Uitgesproken 9 Oct H Baars lood en zinkwerker te Rotteitdam Eeodrachtsweg 2 R C Mr J Oterwater Cur Mr O Verdoom Jr te Rotterdam dagen die werd nu voogd maar de jongen moest maar bij ons blijven hoe minder last hij er van had hoe beter Jacob ademdei weer verruimd op ij ijn dat ik maar niet weg hoef hè tante Htier blijven was toch zooals Moedv bet het prettigste vond Ineens kwani de Oom weer de weezenuitkeering die Jacob s Vader nog bij zijn leven voor zijn josfgen in orde geiriaakt had viel erg mee en Oom had wel zin den jongen maar verder zelf in huis te nemen Jacob s volle onwil kwam weer boven Bij Oom Dat heeft moeder niet gelegd Met eenig praten wist ik Oom over te halen eerst eens een vacantie te probeeren en Kerstmis juist Kers mis met zijn eigen huiselijke sfee ging Jacob bij Oom logeeren Ik had bem op zün hart gedrukt giwillig en vriendelijk te zijn maar ofschoon hij gehoorzaam ja tante zefwas ik er van overtuigd dat het m szou gaan r Na drie dagen bracht Oom hci ten i Zoo n nare iongen hij moest maaj tij U hier in het tehuis blijven H kon niet met zoo n zuur btuk onw ljlipheid overweg Het was juist etenstijd en ik st de Jacob naar dé eetzaal Zonder een erkel woord te zegffe schoof hij op zün eigen plaats aa tafel duwde zijn buurman vrien il schaoocliik opzn en wacljtte rusti tot zijn bord werd cogeschent Pa toen hy ziirt Oom veilis en well weg wist Hraaidej hii 7 ch plotsel ife om en lachte lachte de e nte onb zorgde hartelijke Ijongenslach die wij van hem hoorden Zoo is dat even fijn nou b n ik voorgoed hier en toen met een t ik van verstandhouding naar ons oude ren heel zacht als niet bestem vonr zijn kameraden Zoo zou Moeder het ootehet beste vinden Van dien dag af is hij een der o en geworden en gebleven J TH K Pversenon en uit r e Lichthoeve Santnoort Aanbesteding Hoogheemraadschap De Krinipenarwaard DIJKGRAAF en HOOGHEEMÏIADEN van m KRIMPENER WAARD zijn voornemens op Diüsdaj 22 October 1940 des namiddags om 2 nar in Hiïtel DE ZALM te Gouda jMibliek aan te besteden Bc t k No 3 flet verbeteren van den weg Berkenwoude Stolwük zijn e Weg No 41 van het TERTIAIR WEGENFLAN van de Fravineie Zuid Holland Bestek Na 4 Bet verbeteren van den weg Baast recht Schoonhoven zijnde Weg No 42 van het TERTIAIR WEGENPLAN van de Provincie Ziiid Bol land Bestek No 5 Bet verlieteren van den weg IJsseldijk Berkenwoude Centrale Provinciale Weg zijnde Weg No 40 van het TERTIAIR WEGENPLAN van de Provfacie Zuid Holland Bestek No 6 Het verbetei en van den weg Ouderkerk aan den Ussel Centrale Provinciale Weg I aünde Weg No 39 van fcet TERTIAIR WEGENPLAN van de Provincie Zuid Holland AANWUZING zal plaats hebben op Woensdag 16 October 1940 des voormiddags om 10 uur b t het begin van Weg No 42 onder de Gemeente Baastrecht Bestekken zijn verkrij gbaar ten kantore van het Hoogheemrsadsch le Ouderkerk aan den Ussel ad ƒ 1 per exemplaar Dijkgraaf en Hpogheemraden voornoemd H J HALLINd waam Dijkgraaf VAN DER LEEDEN I X Secretani 2 85 WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voer leerlingen H B S en Gymnasiantyi voor candldaten BOUWKUNDIQ OPZICHTER enz door Pa S DAUVILLIER o 1706 IJJ ill TanMk iHlit M Cifi IIEIIEIIK au MARKT OOUDA Plaatst zoowel voor Zieken ands leden als voor Particulieren JEIEELfiEaiTTUi 35 pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur lederea Donderdair van 9 i U it lur a 1553 15 Th J Nobel Tulnati aat 73 Oouia Talel 3014 Betaalt de hoogste waarde voor LOMPEN METALEN QUO PAPIER nx inrichting voor varnlaliglng an Uw oud arehlalpaplar ander Uw persoanlljk toaalcM G 2763 19 nt VERPLICHTE AANBRENGING VAN EEN VOLLEDIG ADRES OP AAN IEDER TE VEREENDEN COLLO STUKGOED Van 21 Octo r a s af zal bij verzending van stukgoed door de Nederlandsche Spoorwegen elke collo voorzien noetcn zijn 9h een duidelUb oiOitwisbaar adres overeenkomende met dat van den vrachtbrief en met tekst als 00 het model dat de NS voor dit doel ontworpen hjbben Ten gerieve vanWrerzender worden gedurende korteii tiid plakadressen gratis verstrekt aan de stations Factorijen van Van Gen i Loos A T O en Tramstations waar men bovendien alle inlichtingen kan inwinnen Directie Ned Spoorwegen Utrecht 12 October 1940 m2 28 Meert JR iit M