Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

ZATERDAG 12 OCTOBER 194 © BUITENLAND OPVOERING DER BODEMPRODUCTIE In het belang van de voedselvoorziening AAN HET DOORDRAAIEN IS EEN EINDE GEKOMEN Gisteren had het ANP op het departement van Landbouw en Visschery te s Gravenhage een onderhoud met den heer ir A W van de Plassche inspecteur van den tuinbouw en het tumbouw onderwijs De heer van de Plassche wees ons op de groote beteekenis van den Nederlandschen tuinbouw voor de voedselvoorziening van Nederland zelf en van het groot Duitsche rijk De inspectie van den tumbouw telt thans alles m het werk om de bodem productie m ons land zoo hoog mogelijk op te voeren Een belangrijk middel vormt hiertoe aldus ir van de Plassche het onderwas en de voorliditmg aan de kweekers door de rijkstumbouwc nsulenten Het tumbouwonderwijs wordt geleidelijk aan geïntensiveerd waarbu zooveel mogelijk het hujdige overheidspersoneel wordt m geschakeld De stichtmg van nieuwe lagere landen tumbouwscholen is voorloopig opgeschort wegens fmaneieela redenen Overal m den lande zullen dezen wmter korte cursussen voor de turn ders worden georganiseerd met rijkssubsidie Deze cursussen zullen worden gegeven door den rijkstuinhouwconsulenten bijgestaan door hun ambtena ren en die van den Plantenziektekundigen dienst De belangstelling voor deze cursussen blukt thans reeds groot té zyn Het doel van deze cursussen is de opvoermg der bodemproductie daar de tuinders toegerust met betere theoretische en practische kennis meer uit hun grond zullen kunnen halen Behalve de kwantiteit zal hierdoor tevens de kw iteit der tuinbouwproducten verbeteren Ir van der Plassche deelde ons vervolgens nog mede dat van de tumbouwproductie thans mets meer vernietigd wordt Aan het z g n doordraaien ia een einde gekomen De overschotten der tumbouwproductie worden verwerkt en niets gaat meer naar de mestvaalt Professor Sprenger te Wageningen onderzoekt de diverse verwerkmgsmogelykhe cn en methoden Vooral schenkt hu aandacht aan het verwerken van de mmdere kwaliteiten fruit tot zoete most en an hetdrogen FRANKRIJK Een mislukte Engelsche aan wl op Cherboiirg ZWARE KRUISER VERDREVEN Een zware Bntsche kruiser heeft Vrijdagochtend gepoogd Cherbourg te naderen Het D N B verneemt hierover de volgende bijzonderheden Reeds in den nacht van 10 o 11 October probeerden kleine eenheden van de Britsche vloot de haven van Cherbourg te beschieten Daar het des nachts niet mogeUjk ls zuiver te schieten zonder zoeklichten troffen de granaten glechU ehkele huizvi ii de stad Cherbourg De Duitsche kustartilterie loste eenige schoten in de rirhtmg van de Britsche hulpschepen die zich daarop terugtrokken In de vroege ochtenduren van Vrijdag stegen Duitsfche vcrkepningsvliegtiifgen op en ontdekten op ongeveer twintig zeemijlen ten Noordwesten van Cherbourg nog een zwaren Bntschen kruiser die in de nchtmg van Cherbourg voer Het Duitsche kustgeschut dat door de verkenners ty dig op de hoogte was gesteld opende het vuur Zonder d t vuur te beant woorden draaide de kruiser om en verdween in de mist in de richting van de Engelsche kusrt Het Reuterbureau heeft geprobeerd dezen mislukten aanval van de Britsche zeestmdkrachten als een opvallende gevechtshandeling voor te stellen en heeft daarover succesberjchten uitgegeven Van bevoegde Duitsche zude wordt daarentegen verklaard dat dere berichten gefantaseerd zijn en dat er noch in de stad Cherbourg nocfi in de haven militaire schade ontstaan is RUSLAND Accoord o er de Aalands eilanden ZE WORDEN GEDEMILITARISEERD Gisteren is te Moskou tusschen de Sovjet Unie en Finland een overeenkomst betreffende de AalandS eilanden geteekerd Finland verplicht zich de Aalandseilanden te demihtanseeren ze met te versterken en ze niet ter beschikking der gewapende strjdkrachten van andere landen te stellen Men IS overeengekomen dat de Sovjet Unie het recht heeft op de AalandseilSnden een consulaat te vestigen tot welks bevoegdheden buiten de gewone consulaire functies het toezicht behoort op de naleving van de demilitariseermg AMERIKA Schepen voor Engeland NEGENTIEN STUKS VERKOCHT De Federal Shtppmg Office maakt bekend dat negehtien m d i wereldoorlog gebouwde Amenkaansche vrachtschepen aan de New Yorksche agenten van vier Britsche scheepvaartlynen verkocht zyn OPRUIMING VAN PUIN De Associated Press meldt uit Ixinden dat het Bntsche ministerie van Arbeid per advertentie m de Londensche bladen werklieden oproept om in de Londensche straten puin te ruimen EVACUATIE VAN AMERIKANEN UIT ENGELAND De Chicago Daily News meldt uit Londen dit de Amenkaansche ambassadeur probeert na te gaan hoeveel Amenkaansche burgers Engeland willen verlaten Men acht het thans van zelf sprekend dat de Ver Staten een schip naar een Engelsche oft Fransche haven zullen sturen om die oorlogsmoede Amenkanen te evacueeren BELGIË OOSTENDE IS UirSLUflTEND VLAiMSCH In een verordening van den gouverneur der provincie West Vlaanderen wordt aan het gemeentebestuur van Oostende medegedeeld dat de bekende Belgische havenstad voortaan als eentalig te beschouwen is Alle van de overheicl uitgaande stukken zullen uitsluitend in de Vlaamsche taal ge steld zyn Op de dubbeltahge straat naambordjes zullen de Fransche straatnamen worden uitgewischt ederlandsche Unie en Nat Front GEEN OVEREENSTEMMING Arnold Meyer leider va i Nationaal Frort heeft m een vergadermg met gouw en afdeelmgsleiders medegedeeld dat er besprekingen hebbei plaatsgehad met de Ned Unie echter niet met het verhoopte resultaat Ongeveer 14 dagen geleden heeft een detmitieve bespreking plaats gevonden De onderhandelingen zyn afgebroken en de eenheid is niet tot stand gekomen Dat wat ons scheidt aldus Arnold Meyer zyn nu eenmaal de navolgend puntenh t Jodenvraagstuk Groot Nederland eji de leidersgedacho Ik moet erop staan aldus de heer Meyer verder dat geen driemanschap m de nieuwe organii e gevormd wordt en dat van de vier ik als alge meen leider zou moeten optreden De heer Meyer verklaarde verder dat iiet voor hem pnaanvaarduaar zou zyn wanneer de N S B by de concentratievormmg de overkoepelende bew mg z8u zyn Zou veraocht worden dat alle groepen m de N S B zich zouden oplossen dan zouden wy dat weigeren a dus Vo leider an Nat Front ORGANISAIIE VAN VISCHCONSBRVENFABRIKANTEN Dezer agen is te s Gravenhage door een aantal belanghebbenden besloten tot de opnchtmg van een Vereenigmg van Nederlandsche vischconservenfabrikanten Deze vereenigmg stelt zich om ten doel het bevorderen van de belangen der vischconserVemndustrie m Nederland alsmede het behartigen van de belangen der leden zoowel hier t lande als elders Belangstellende bedryfsgcuooten kunnen zich w nden tot het voorloopig secretariaat dat wordt waargenomen door mrs Hoekeraa en Meyer dr Kuyperslraat 3 s Gravenhage GROOTE VOORRAAD VET EN MARGARINE GESTOLEN Woensdagochtend omstreeks zevenuur ontdekte de stoker L V die danketel van de centrale verwarmingkwam inspecteeren m de school aande Polderstraat te Rotterdam dat erwas ingebroken In die school isleveni een afdeeling van den vetflistributiedienst gevestigd De stoker wArschuwde de politie en den chef vanden distributiedienst By een onderzoek bleek dat er ruim 660 pakjesbaken braadvet elk van een halfpond alsmede 250 pakjes margariDC eveneens van ee baB pond elk waren verdwenen De politie stelt een onderzoek naar de daders in KOLONIËN NIEUWE JAFANSCHE CONSUL GENERAAL IN BATAVIA Domei meldt dat Jingoh Foetami tot gezant an Japan m Thailand en joetaka Sjizawa tot consul generaal van Japan in Batavia is benoemd Binnen enkele dagen kunn n de officieele benoemvngen verwacht worden OrFICIEKLe VALirrtROERSCf DEK NESFRLA DSCHE BANK 12 lictoberValuta s I New York lJ8 i 1 88 BeritJn T93 f79 43Bruaael 3011 f3017 Helsinki 341 333 Stockholm 44J1 44 J8 ZUrich 433 4388 Baakpcpler Mew York f IJ81 1 IJOi i Bru Bel fXM im Stockhirim f 44 7 44 94 Zttrteh 43 9 f 4 9 HagetMT Strassenbahn Ob 8 itówiindustrle aand SlMnens en Halskt aaBd Ver Clwxsioff f Wlnterstiall Aki O BMNENUm BOMMEN OP VLAARDINGEN Vier éooden een twintis ql fewm n Gisteravocc ïr uit een Engelsch vliegtuig b tnmen op VUardmgen en Vlaaidin erAinbacht geworpen en opmeuw is veel droefheid on schade ttweeggeinracht aldus het AN P v Om negeo uur warden de ingezetenen opgeschrikt ck or een hevigen slag es waa een brisantbom neergekomen op het pand Hoogstraat 166 waarin de heer P van der Volk een siagery druft Hethujs werdjoo goed als geheel vermeldNÏB er boven wonder kwamen de bewoners er met enkele lichte verwondingen ai De aangrenzende panden liepen vrU aanxienl ice schade op terwijl in den verren jimtrdt geen ruit heel bleef Verder kwam een bom i er op de panden Afrol 14 16 en K Ook hier veroorzaakte de luchtdruk vry omvangri ke schade De getroffen panden liggen aan de drukste straten van Vlaardingen en verschei ne personen werden door rondvliegende scherven en neervallend puin getroffen Vier personen vonden den dood en een twintigtal anderen Werden gewond Verscheidene van hen z n er ernstig aan toe De dooden zyn de vijftienjarige Come Elshout wonende aan den Aiiol de zeventienjarige Johanyan Toor wonende Zonfersteeg de twintigjarige G A CT Lmssen wonende m d Jan Steenstraat en de ongeveer vyftigjarige melkboer D van der Ende wonende aan den Afrol In Vlaardmger Ambacht werd een aantal brandbommen uitgeworpen op woonhuizen in de Nassaulaan Juhanalaan en Prins Hendriklaan Slachtoffers z n hier gelukkig niet te betreuren De branden Werden n den aanvang gesmoord In den afgeloopen nacht zun bok in de buurtschap Boerengat bu Terneuzen dne Engelsche bommen gevpllen Er i n dne woningen verwoest Een burger werd gewond Twee daMlen elders In den afg oopen nacht hebben Engelsche vliegers opnieuw bommen la n vallen op den Helder Het sigarenmagazyn van den heer Schut in de fepoorstraat werd vernield Een 18ja Bge jongen werd gedood De woning van den heer Lenssen m de Spoorstraat werd verwoest terwyl m de Ko ingstiaat eveneens een huis werd verwoest Enkele mensch n worden nog Vermist Er is een groot ravage aangericht Tal van punten moesten wortfen afgezet In den afgeloopen nacht heeft een Engelsch vliegtuig een vijftal bomnten laten v en m de nabgheid van het l u dwerkkamp De Wittebergen bu Oostelbeers Een jongen die zich buiten bevond werd door een granaatscherf getroffen n slag gedood ïr werd veel materieele schade aan het kamp aangericht Er bevinden zich geen militafre doelen m de omgeving aldus t A N P STRENG TOEZICHT OP AARDAFPELVERVOER Naar aanleiding van de afgekondigde WAatregelen betreffende den aardap loogst 1940 vernamen wij dat er teeds verscheidene partijen aardappei n m beslag genomen zgn Deze partyen i aren met voorzien van een ontheffin bewijs op de ver yoersbepalingen afgegeven or den betrokken voedsekommissarft een l g geleidebiljet Het betrof hier pjote partyen in verschalende deelen vsn het land Hieruit Mykt wel dat het de diverse cmtrole mstanties volkomen ernst is niet bet doen naleven vim de regeling Toor den aandappelhandeL DE KORTSLUITING IN DEN HAAG De 45 jatige kabelmonteur J J Smout van de La Reyweg die gisteren nstig werd gewond by het ongeluk bÖ het G E B te s Gravenhage is TwuiacUt tengevolge van zijn verwonwngen overleden De toestand van den ander i g E ade den 41 arigen technisch amfc J W Nederloff is onveranderd stig DOODEUJK VERKEERSONèELDK n HAARLEM Hedenmo gai wilde de 95 jarige ilefrlider J de V m döi Middftite Haarlem een stilstaande tram eren Hy bemerkte daarbiti te kt dat van den aMeren kant tea naderde De bestuurder hWvan Mn auurüdioc niet meer voor M De wlelr der werd gefrqim AANDEELEN Bank CreaieUBatcIlliifeii A d Bank aand US Hotl Bank Uniadlta m Ine Bank dito tfl H Kasvereeniging dito IW Ned Ind E c m dito t Nederl Bank A N Banlf v Z Arf SOO dito MB Ned Hand Mij r39 aand KSx Rott B Ver aard Twfntïciie B A A 115 lis lOE MOK 89H Itl EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteïrbigen vaa U October OBUGATDES Staatsleenlngeii IOS14 7h uut I9M 1 r 100 1B40 Ie 900 IHO 2e r 100 4 IMO bil I 100 4 IIMfl 2e t SOO 4 1840 bl I 900 4 1936 MOO 3 93l 193S f900 9 lew 1037 lOO 1937 900 S issa rioo 9 9V ItSS 900 3 Il i IMS O I U 31 1 1 3S 0 I 900 t USI O I 100 3 1037 O I 900 3 t 1037 O l r 100 3 U37 O I 900 3 991 99 96 mn 96H S3 Indiutr aadenentafea 6 sen II Oct 12 Oct 330 lOOK Alg Norlt few A BaUvlaMarg Fab V d Bergh 1 UH 84K Uh 84H S7 JH 87 glH 8BK 88 W S m M nn glH MM 82 pr wd A 1000 Dito B 1000 Cart en Pap Fab U4X Schotte A Gouda ttearme dito Gruyter en Zn 14 d US 183 V 130 137 m 173 U9 U3 S2 hh JU7 113 187 13 131 3t0 174 UT lU e 7 UT PnvlB ra G w towdagea Amiieriiani IMt 3i i Dito Ie 1937 3 i Apeldoorn 1 1937 3i i Arnhem 1938 3 Deventer 1930 Dordrecht 38 l jj 3 Eindhoven 1939 3t i Dito 3e Ig 39 3i Oelderlana 1938 3 4 Dito la tg 38 3 Dito 10 3elg 3tl i Gravenhas 1921 I Dito 1936 3 i Dito 19S7 t 3Vi Dito 38 3 Groningen 1938 f Dito 3e 193S 3 Hurlem 1938 3 Dito 38 Sl ï 3 Helmond 1937 W HUversum 1938 31 4 HUven l J W i Leeuwcrden 1931 3 Noordaollafid 1 9I3 Dito 3c 1938 t3 t t Dito 8 i 19 Wt Dito 3e 10 j I938r Rotterdam 1938 37 4 Dito 1 en 3 1937 31 1 Dito 1 1938 3Vj Dito 1938 31 2 3 Schled 3e 1 37 3Vl TUbUTg 1 1937 St Utrecht Pr 37 Si Dito gem I 37 31 1 Zeeland 1837 3 Z Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1038 3 B V N G 2e 1 37 31 Dito 1938 3 B V Onr Z 1937 4 Gero C3red 9001 33000 O 31 Dito Vj l a 1 2000 3 fed Banklnst 9 K A pret aand Dito B winatd ptef Heemaf aand Heinek Aand Hero Cons aand HoU St m tab aand Hollandia und HoU Bet M Aand HoU draad an k b A Hall Kiinsu Ind A Int Cew Bet dito Intern Vitc A Kon F Beynea dita Kon N Hoogav dit Kon Ned Zout 3M IM UT U8K UO ITS 2 41 4U 13 180 U7H 130H 133 f Ind aand Kon Br Stheem dito Lever Br en UnU C MOO Cuni pr A Dito 1000 C V pr A Dlt M0O 8 C pr A Dito 10008 C pr A Lyempf Uten m m M m h 99 M 91 WH 88 87 88 W 88 MM 91H S 8 irtH MelUabr Meeliabr d Ned B C V A N G en S r aand Ned Kabelt dito N Sche b mM ditoN Staal Keyier A PhlUpa GloeU 7S afgeatC v A Rott D Mi dIta Selielde K M de Nat Bel V aand 134 4 lÜ 13ÖK 134 aiB IM f 3ÓÖ Ul li 131 139 184 1 1KJ4 1 1 H 147 HÜH ao4x 30 4 3IHH Sdiolten dito Smits transf f dito Stokvis 900 1000 do Stoomspinnertl SpanJ dito Stork dito Twtlnitra Pr A ütr Asph aGewA Ver BI fab aand Ver Chem fab aand Ver Glut Nat B b tlft 100 V aand Ver Pap f V Gelder Dito dito pret aand V Ned Rub tabr ft BypatkeekkaakM Mg Fr Hyp b met 2 verpl ultl Pandbr 131 Alg Hypb KrXY 4 Adamsche Hyp 1 Dito 3Vi Bat Hypb NN PJ 4 Dito CD SVs Fr Gron Hyp Bank Pd 4 Dito Da en Va 3V Dito pandb I3i t I Gron Hyp B Pb 3 a Haarl HP aer AC 4 Dito erle BB 31 Hol Hyp B dtto Dito serte K 31 2 Hyp b van Nedarl Serie M 3J i Insui Hyp b ser AB AA BB 4 Dito aeile T TA S j Mil H Cred Pandb 4 Dito imet 3 verpl luti 31 2 Nat Hyp b dito 31 1 Ned Hyp b Veend sene K 3V2 Dito tVj dito 3 Noordb Hyp b Pandbr 31 Onryia a b dito 4 Rott Hyp b dito 4 ld dito 3Vi Sted Hyp b serie K L 31 j U r Hyp b 4 Dito 2 verpl UitX Sl s Weatl Hyp b EEFF 3Vt euwfctie H b fik 4 Zuider Hvp b 12 ultl 4 Dito Mrle K L 3 t ZJH Hvp b met verpl Ultl 31 1 Eerst Ned Sch verb 4 Rolt Sell Hypl 4 Dito 31 2 kand Ver Touwfabr dito VTlsaingen Kat 6 dito Werkspoor A dfta Weatersuiker dito Wilton Feyen gew A Dito Conv pr V A Weyera I en H 5H 9114 H 94 r X lOOlt 96 95 91X nyf H 98 B H 9D w n tW Z mm wx 90 A N I El MIJ A Dito Nat Bez v a N I Gas Mii A Dito Nat Bez v a Tventscli Centr St V El Str A Haadelsvereeitiflaxa SaBda Cred en HïlKjelsv gew A Borneo Sum H M A Dell Atjeh H Ulj dito Guntael en Solium A Int Cr en H V R A Linde en Teves aand Ned Wal My A US 100 188 178 180 93 94 17S 170 Mynb iiwoBderneiietefeB BilUt Mtl lerubr A Dito 2e A Boeten Müah UU aand Slngfaap TlnMy aand 410 3 S 7 MS Dordtache Petr I C V A Kon Ned Patr Mi lOO Ond A Moeara Snim A Taraekan Pet M A i f 139 oadernemtefta HU m 4 330 JTT 84K 5 98 93 87 271l 97 93 Rubberondemi mliifaa 9SX SM 3 Hesaa Rublier aand Ind Rubb C Preanger Rubber MU Rotterd Tap Salatrl Plant Wat Sumatra Zuid reanger 122l 142 88 88 7SK 112 gx 99 lt 8SM H SebeenvaartmaataatamMlJea Mij Zeevaart aand 98 100 Niev Goudr A 2 3S9H 88 tos De Maai C V A U9U U4 192 ISlM 4 4 Oostaee CnUvitmuatscliappllaa Industr oad men i 180 0 10 OH 131 1 90 lOOW Krlan Siiik A Pagottan A Suiker Cult Mi A TJeweng LestoriAr ndsbuïg Besoefti A StüftkoW Landb A Amst Thee Cult A Ban Tliee Rubb A PangkaoUln Thee Rongga Landb A Sed Cult Sindangs Cult Telaga Pat i WicMeU Am 190 199 198 0 394 80 89 AXU obl 31 2 Bergti 5 en Jurg F V d Obl 31 2 Berkels Pat vj 8 8 37 Obl 4 Lever Zeep Mil Obl 4V Limb Steenkolemn 8SK 88H fH I 80 130 Obl 4 Bat Petr MIJ O 41 2 Idem idem Obl S a Moormann Cult On 3914 BIMfeHI iK W Woonen Jli Houth Albert A Houth Jongeneel A Kouth Pont A Muller W H 1 A Dito 92001 79000 A NMU V tfaig w Zeeh Sab Obl 9 Amst Grondb bank 9 Nat Grondbezit 19 9 ióla 1939 4 Med Crondbrien 4 OoM Java St Obl 9 Semarang Joana 130 96i 115 91 M HSU 90H va 1892 1901 ld 4 Amsterd 1874 100 8 ld Adam Oiymp L 100 3 ld W Kr NKV et 1888 Duitsche fondsen laetkettlniverklarlng Du gioottt p 1940 c 8 r 3 ld ld 7 P = ld ld p 1942 o 8 r 3 ld ld p 1943 c 8 I 3 ld ld P 1944 c 8 r 3 id ld P 1949 c 6 r 3 id id p 1948 c 8 r 3 id ld P 1947 c e r 3 ld ld p 1948 c 8 r 3 Konvei K i kasse obl 4 Dito Neue Aub obl 3 Farbenind I G C v O Ka i S nd £ 20 100 7 Dl u £ 20 100 BV Wm ershall obl 6Vi FarUenird IG C v A Ver K irk ind C v A Dult hl Berl R II 36 O Ruhrv 27 i i V V O 7 4i Dito 30 V 7 D Renrenbark 39 7 Ver D Stedcnl O Bayr H p en W B Pb 36 7 D Linoleum O 7 Gelsenk Berg Obl 9 BIJGutehoffi unksfutce Obi 7 Harpener Btilibau Oh 8Phoenix Aki Ges Ob 8 Rh Elbe Union Obl 7 Ruhrchen ie A G Obl 6 emer en Jla ike Obl 8V3 V Stahmerke Dito serie A 1 OM 8V2 Victor Ge J l Vogri D u K Obl 7 Rhein El 25 7 f 100 M 87K 87Ki m S S7H gfH S fU 88 ina 18 US 84 4 84 4 7tr 197 157 97 4 97 88 4 71 71 87 SS S7l4 67 83 84 8114 1 BEURSQVERZICHT AanvankeUjk liet het Eich hedm aanzien alsof de effect nbeurs te Anjatenlain zooalst des Zaterdags veelal gebruiketyk tl een stil verloop zou hebben Hel duurae echtei ntet lang of in verschillende fondsen ontwikkelde ztch een levendige afiailre en daardoor kreeg de maikt een opgewekt voorkomen niet m het minst omdat rich tegelgkertljd een vaste stemming openbaarde en de koersen vnjwel allerviregen een opgaande lyn volgden ïn de eerste plaat werd heden de dandacht getroMïen door de suikerwaarden welke o ecwegehd op de i voorgrond traden en daarbij eea willig verkmp hadden H V A werden druk verhandeld en ategen van 363 tot omstreeks 3B7 zoodat zij irt n week tPds een km rswinst van een 30 tal punten hebben w eten te maken Verscheidene andeje suiktraander len werden m open hoeken verhandeld 74 74 73 UH ie m W l 7 201 w 2U8 iwx 139 Obl 7 Obl 6 Dito 27 In Vorstenlanden ging het druk td en daarbij kon een vei betering worcten waargenomen van 98 r tol een negental pun ten Iwven pari Ook de acttofis gaven de nqo ige bedriJMgliesd te zien Java Culturen en isu werden in open hoeken verhandeld Eerstgenoemden gingen omhoog van 210 tot 224 terwijl laatstgemelden zich verhieven van 214 tot 230 Ook diverse incourante soorten werden niet wibeUn niJk hooger genuuserd Vcrvolgena waren het induitneeien di ruime omzettwi aamschou wen gaven Aku s bewogen zich tuiochen 1241 s en IW o Unilever hiaklen rich voornanuHjk oo tn de orpgeving van 140 r De PhilipiaaiKJcel h driatden geregeld hm 200 Speer DeM Spoor N I Spoorw Mij A Atch Topeka C V g A Kane City South C g A Dllo Ctrt V p A Union Pac C v g A Madoera Stoomtr A Dito pret A Malang Stoomtr A 0 Ja a Stoomtr A Scm ioana A Sem Cheribon A Soerajoedal Stoomtr Prolongatie en tnuaweg 1 BH si k U lU ACTIEVE FCWDSEN StutiieeiitageB NederUad indië 4 U t lOM 4 48 3 108 4 4 blf lOOO 4 ii looe Grootboek obl i it89S180S abt 3 Cert T Joaehr 3 OitMtboek obL 3 1 38 lOoe last looe 3i ue8 c3 a CertitlcatMt t Orootboek obl USSIndM IOO8 3Vi U3T Ittdi MOOO 3 I 3T India f 1000 A 1 Dultsehl Youngi Obl IWO 30 9Vi 100 Ma JOO mi mi vm OH Ml H 441 M N SBK ion m 4 K M 199 U8li Kol Ned Ned BukeaCtad ImI lU Ind HandeUb Rand MS C ï A U1 134K B 18 mii ITS U4u ia 93 4 m m 179 138 lU mtH l8 aoi 119 l ii 14t 33 Al KunatztJda Unie BcrkeI s Patant Calve OUaf C w Centr SuUw Fokker Lever Bros en Unie 188h 139 4Ned Ford Aut 339 PlOUpaC B V A 304138Dita Piet w A 149 Alt Ludl St C V 10 gjl s n 1 Am Bembeig A C 31M 3t ti xn 8Bli a 41 li 4 hk Mk ai u 141 ÜK 184 4lltt48H Ui 18H17 49t l9U 8 10 ga Am Car and F C Aand 33KAra Enka C v id Anae Copp C v ld Betbl St c V loid Chrysl Corp C v A CurÖM Wr Corp C idem General Motor idemIntern Nickel Cy C V 10 a Kennec C C v 10 A R ni 3 NorUi Am Av C V A R IINorth Am K A C v A 8 Rep Steel C v A Vn States Steel ld Oivarsaa Clt Seiv C C v id 6U C Souüt C v 1 l t 4 173 A R n Norm A Cy C V A Radio C rp C v A Ooat Borneo MIJ A idem pref Aand Petr Ondernemlllgea Oord Petr Ind Mij 21Sli 338 3t l G Aand 218X Kon Petr Mij idem 338 240 Cont OU Cy Cv 19 10 idem Mid ConttaenUl Pet tOM 37h 3TH 8 8 C V A Piill Pet C V 10 ld SheU Un C V 10 ld T Wat Aas Gil C v 10 idem 7 8 Sebeepvaartauatsebapi ilee 105 mil 130 128 144 10 199H M9 ia U3ii m ui toll Am UjAAand KM lOtK Java China Japan Lyn Idem 12t 13SU Kon Ned St Mi id 142K 144 Kon Paketv Mi Id 300Ned Schcepv Un Id 147149Rotterd Lloyd idem 1381 Stoomv Ml Ned id U4 U Int Merc Mar CyC V 10 A an 396 210 23 1 214221 ts uni Solkeroiidenieniliitaa Handclav Amst A 379 384 Javaache Cut nUj id 308 Ned Ind S Un Id 310 Ver Vorst C M 290 900 A 9li4i 7 TabakaendenieBaiBge DeU BaUv Mil A 140H M4 Pell M8 A ƒ 1000 C V idem u8K aao XiH MH Senembah Mt idem U5 M7 MH m WUaon ft Co C v A S 4 11 1 Spoorwagen Baltim and Ohio C V idem Hk Sheaap ft Ohio C v 10 3 2S a M WK Illinois cent C vid T 7 N York Centr C v id 12 Pennsylv R 10 9 330 C V A UW 18H South Pac Cy v K Idem H Id Railway O gew Idem 4 111 Canad Pac C v Id n Kafebermderneniliigea 314 3U 188 Atnaterdam 2302J7 1S4 188 170 R Cult Aand Bandar Rub mij id DettB t R MIJ id Kendcnf Lemboe lA Idem 187 MvMngMmdSf OSH Vereen ld 6 K OostJa vo lU 187 Rubber M idem U4 Oostk 900C V ld U8 1 Swbadjadi Sum R idem VM Silau Sum Rubber MIJ itiem 90h M Sum Rubb Cult W 18Q Ver Ind Cult Ond li2 8H IdemInterc Rubber Certv idem SK SA Ook ho verscheiden andere fKMtrtrn k n ere prijzen bedingen Hoewel de i e scneepvaartaMeeling minder om rijk was gtng n Scheepvaart Unies en o Booten toch met de geheele markt nM hoofthwadc werden zIj op of boven d ri e topprij en verhandeld In rubbeiva was ook het nqodige te doen Am d Rubbers golden 2B0 procent en z ten d een kleinigheid jaf tt aama tegen hei weer een hers tl volgde Diverse mii gangbare rubberaandeelen kwamen o hooger peil te hg ini De tabakk i blevt de overige cultuurfondsen nitt ten ac wel haddeh deye een kalm verloop i over de geheele Unie trokken zi naar Ufi Oude Deli s dift gisteren op de 200 jjctb chèlding kwamen stegen vandaag ver c dene procmten daar boven uit Voor Outt he waarden was de belan Img sïechts matig De obligation utt Young e ning werden echter weer druk anö ld en waren daarbij zoo goed a verai derd Overigens was d tenden v t DuitJM he stukken weinig gepnuHWiceerd wei de stemmmg over hel geheel gen toch eerder Iets luier wai De Amerlkaansche markt wai st t bier echter kon een vaste tendens w waargenomen zij hel dan ook dat dil n overtuigende wijze in de koeraen tot u kwam De omzetten op de belegguigaatdeelmg ren van beperkten omvang De gestafff leenmg opende iets lager en zakte m TV waarna echter weef eon herstel de tot ongeveer de npemngspnis De ovip NctderlantMc ie st sats picren waren niet veranderd Pandbtteven fokken wmig tentle gemeentelijke en imnlncla ob tien waren prijshoudend ProMn i ie z nrocenf