Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

ZATERDAG 12 OCTOBER IMf m inharéHe De Mederialidsche Pijnstirters Ingc Med 433D 6 nen ali ot dutverre te worden gericfat tot het Oevicnninstittttit te s Graven hage door middel van tormulier b met venceUmg bovensan het fannu lier ZwitMjrI nd niMi crplkhtingen Het Devtezei nstituut za deze aanvragen behandelen a de band van den invoer vao Zwrisersche goederen voorziene mogelQkheden Deze stortingen hebben geen bevTÜdende wraking ViOietaling van erediteai i De uitbtóaling aan crediteuren al loowel in Zwitseriahd als in Nèderlaad zonder waehttermijn plaats vinden Nederlandsche crediteuren moeten hun vorderingen na itvaagst vmi het bericht van storting van het crearing gmoujum BETALINGSVERKEER MET ZWITSERLAI rt Bekendmaking van NederlandUdk Ckaringinsti ut In aanthiiüng op de bekendmaking tie 12 Aopistus j l brengt het Nederjjnd chGl ring Inïtiti t het volgende ter ken Oode veiTÜdrtiiigen WedemjdKhe betalingsverplichtingen instituut indienen do mJdoel van het TOortspnnt nde uit levering van goede j in de Duitsdhc clearing gebniikelüke xeo van wélken oorspiong ook inge formulier b In te zenden aan de afdee Ide achterste wagons Deze waa gcJaden met IS OOO KG stroo i Onmiddellijk werd de trein tot stilstand gebracht waarna het achterste gedeelte werd afgekoppeld De brandweer uit Bedum bond den strijd tegen het vuur aan doch kon niet verhinderen dat een groote hoeveelheid stroo verloren ging De oorzaak van den brand ia onbe kend Veilig geleide in het duister OR NISATU IN AMSTERDA M In navolging an Kopenhagen i ook e Amsterdam een organisatie opgericht welke er zorg voor zal dragen dat menschcn die dat wenschen in de duisternis eilig naar liuis gebracht worden Deze organisatie Uw Leidsman genaamd heeft de instemming en medewerking 04U van het I C A Horecaf verkregen terwijl ook de politieautoriteiten geen bezwaren er tegen hadden Een taf van beschaafde en befrou svbare jongelieden zal het uitgaande publiek tegen een kleine vergoeding ter wille lijn Nadere bijzonderheden zullen eg bekend worden gemaakt WASSCHEKU VRCABKANI Eergisteren i te Daarleveen de was scherij van de firma Lambers afgebrand Het gebouw alsmede de Invqptaris waaror der twee groóte waschmachines eendrooginrichting en pers werden een prooi der vlammen Voorts ging een groote hoeveelheid wa chgoed verloren De schade is dan ook aanjienlijk JHet personeel bestaande uit zeven menschen is door dezen brand tot werkloosheid gedoemd geworden De brand weer uit Daarleveen kon weinig uitrichten aangezien van het gebouw binnen een kwartier niets meer overeind stond Dp schade wordt gedeejteluk door verzekering gedekt WAGON STROO IN BRAND Gistermiddag werd in een goederentrein welke van Delfzijl naar Gro lingeh was vertrokken tusschen Stedum en Bedum brand ontdekt in een van Duitsch Lxaidgerecht Naar Engelsche radio geluisterd Kantoorbediende uit Voorburg veroordeela wegens het verspreiden van onware geruchten Beieediging van Duitsche rijk tn Führer Het Duitsche LaadgerecM geTormd do r een alleessjtrekand rechter behandelde gisterochteod In het nieuwe zittinggebouw aan den Langen Vijverberg te sGra veaiiage enkele zaken tegen Nederlandsche staatsburgers die ztch aan d Toeis hriften der bezettingsautoriteiten badden ve r g r e pep Het echtpaar T uit Utrecht was ten laste gelegd dat het tot 23 Augustus van dit jaar opzettelijk naar een verboden zender had geluisterd en het gehoorde had verbreid en op 23 Augustus bij z jn arrestatie verzet te heWben gepleegd jegens de Duitsche politiemannen die in burger waren Man en vrouw die geen kinderen hebben en een silfarenwinhel aan het Sint Janskerkhof drijven de man is bovendien sigarenmaker waren nimmer gestraft Verd T vertelde dat hij nimmer het gehoorde had verder verteld en dat hij nooit iemand de gelegtnbeid had gegeven te luisteren hetgeen ook ten laste was gelegd Wel was op den dag van zijn arrestatie familie van hem over lïie in de kamer waar de radio aanstond zonder echter naar verd verklaarde geluid te geven aanwezig was Op een vraag van den rechter verklaarde verti dat hü ook niet met een apothekersjongen die altijd sigaretten bij hem kocht over het gehoorde had gesproken De andere verdachte mevrouw X O verklaarde dat gertoemde jongen wel eens JiSd meegeluisterd in Mei toen het luisteren naar de Engelsche radio nog niet verboden was Hij zou het later iB rt dikw jl3 gevraagd hebben doch zij had dit nimmer toegestaan Op 23 Aug s av kwam de jongen weer binnen en vroeg of de iran de radio wilde aanzetten Om naar den Engel schen zender te luisteren Hij deed dit en dadelijk daarop kwpmen de Duitsche pólitieloeambten binnen die hiin verzochten mede te gaan Op een opmerking van den preside it dat zijn daad gevaarlijk geweest was antwiwrdde de heer T dat hij er geen kwaad in gezien had Verd T is gedwee met de Duitsche politie bcambten die in burger waren meegegaan naar de auto die honderd meter verder stond Toen hij echter moest instappen vOT troiiwde hij de zapk niet daar hij twijfelde met echte politie jjprten tjf doen te hebben Hij ver7etteM 4i ft sloeg de beambten ook Hij zeide 5veJ te willen instapoen als er een nolitieagent of een Duitsche soldaat bii kwaih Een der beambten is toen een Duitschen militair gii£ n halen en verdachte is toen kalm gebleven en meegegaan Ter Htting verklaarde hij zeker te weten dat de beambten der veiligheidf poiitie geeiT be ni s getoond hadden Als getuige werd en der beide politiemannen gehoord Dezè verklaarde van andere iijde de mededeeling te hebben ontvangen dat irf den sigarenwinkel van T naar den ïngelschen rijder werd gelui terfl Daar het betrappen zeer moeilok is moest hii d hii steraars mih of m er vervallen Daartoe moest deï ene die tfe melding had gedaan et meer geluisterd had naar binnen gaan ojn den Engeischen zencier te doen aanzetten Daarna ging getuige na ir bianen o ht een sigaar en hoorde d t de radio eengezet was Getuige maakt ich in het Dtiitsch a s poljliebeembte bekend Cn liep om de toonbank heen Toen werd de radio afgezet De Sta3tsan55 alt wq van öofdeel dat vfist stond dat de verdachten naar den Engeischen zender geluisterd hebben ondanks het verbf en dus strafbaar zijn Hij achtte niet bewezen dat het belu stercn als re ecl gewhied vess Tegen T éischfe hij Weeens het afluisteren en gcvangétiisstraf van één jaar en onehonu d guldenr tioele n tegen mevrouw T et half Jaar gevangenisstraf en honderd gulden boete Wat de wederspannigheid betreft was de Staatsanwalt van oordeel dat er geen twijfel bestond dat de ve rdachten wisten met politteambtena ren te doen te hebben Tegen T luidde de eisch te dezer zake acht maanden gevangenisstraf en tegen zijn echtgenoote drie maanden met de bepaling dat de straffen voor de beide delicten kunnen worden samengevoegd en dat het voorarrest kan worden afgetrokken Na raadkamer veroordeelde de landrechter T tot een gevingenisstraf van één jaïr en drie maanden en geldboete van 200 gulden of veertig dagen gevangenisstraf vodr heiden delicten en mevr T tot zes mawiden gevangenisstraf voor beide delicten met aftrek van zes weken voorloopige hechtenis verbeuWverklariftg van het radio toestel en veroordeeling in de kosten van het proces Bij de overwegingfp had de Jandrecly er in aanmerking ge nomen dal niet vastgesteld is dat de berichten door verdachten verbreid rijn en dat zij waarschijnlijk niet met boos opzet naar den Engeischen zender hadden geluisterd ware gemchtta Tcrspreid Een nog nimmer gestrafte kantoorbediende uit Voorburg de ongehuwde 24jarige J A M B werd op 20 Augustus gearresteertl ter zake van het opzettelijk verspreiden van Valsche beweringen die het Duitsche rijk benadeelen Zoo had hij beweerd dpfr de bom die op 17 Augu stus in IVet Haagsclie Bosch viel niet van een Engeisch doch van een Dijitsch jliegtuig afkomstig was dat de Amsterdamsche brandweer naar Duitschland was gestuurd en dat de zender Bremen had verklaard dat als Duitschlan d den oorlog verlooD geheel Nederland zou worden gebombardeerd Ve rd verklaarde piet de bedoelingte hebbpn gehad D schland te beleedigen De geheele bedoeling was eenN S B er dié by hem op kantcFor was te plagen i In zijn requisitoir zeide de Slaatsanwall dat de e bewenngeu le Duitsche belangen ernstig kunnen schaden Verd moest toch weten dat zu onwaar of waarschijnlijk onwaar waren Sj zeJde overtuigd te zijn dat verd rouij heeft Dergelijke genjchten bWÊi gen echter onrust onder de bevolking s adpn het Duitsche aanzien en zijr dus niet toegelaten Daar het opzet niet tegeg het Duitsche njk gericht was eisefite spr gevangenisstraf van vyf maandeii met aftrek van de voorloopige hechtenis Hij voegde er echter aan toe dat in don vervolge z 5aardei e srtiffen worden gevraagd Het vonnis luidde gipvangenisstrsf an vier maandeh met aïlttk an dehechtenis sinds 20 AugustusJjt toordeelirg in de kosten S B ecdigiag van he Oult ebe rijk en den Führer Het Duitsche Liuidgereeht behandelde voorts een zaafc ts en den 42jari gen inv a idetf meub rth iJjeiP C T uit Breda ter zake van bele BTgittg an het Duitsche ryk den 1ruhrer en de Duitsche regeering T die by lijn SÉ jarige moeder inwoont en een pert sioentje heeft an twee gulden in de week is nog nimmer gestraft Op 28 Juli van dit jaar zou hjj zich op het plein voor een kerk in Breda tegenover dpn baklfer B B beleedigend over het Duitsche rijk den Führer en de D iitsch regecring hebben uitgelaten C 13 Augustus werd T gearresteerd Verd gaf l et ten laste gelegde toe doch verklaarde niet te weten oe hijer toe gekomen was f B als getuige fehofwd Afrklaarde dat T verschillende beleedi ingtoi tj ten rijkskanselier Hitler bid geuit Toerd in Nederland respectievelijk in 2t tEerl 4 vóór 10 Mei 1940 op grend tta traniaèties vóór dien datom atge ilfiten iBÜln worden fgerekend fusgchen het Neder antscK ClearingIflgiituul E de Schweizeris S Verlechnunfiitelle te Zurich Voort zullen op vorenbedoelde wgae worden verregend betalingen wegens de hieronder onder b opgesomde verphchtiagrai alle TOtffzoover zij vóór 10 Mei 1940 zijn onütjian of IJij periodiek wederkeerende verplichtingen voorzoover de vervaldag ligt vóór dien datum StürtiBgen hier te lande op grond van de oude verplichtingen dienen ook verritr overeenkomstig de RjiMicatie van 12 Augustus j l te geschièSjn op postrekening No 2048 NederlanaSb Cleering Instltuut bijzondere rekening of op de bijzondere rekening bij de Neder andsche gank N V te Amsterdam Voorzoover reeds stortingen ttJgen vorenbedoelde oude schulden hebben plaats gevqonden zal door het Nederlandsch Clearing Instiluut vooï doorzetiding van advies van storting aan de Schweizerische Verrechnungsstelle te Zurich worden zorggedragen Voor vmJere jtortingen legen oude verplichtingen is voortaan een vergunning van het Deviezeninstituut te t Gravenbage vereischt Aan te vragen per Jonnulier b l met vermelding bovenaan hel formulier Zwitserland oude verplichiingen Deze stortingen tobben geen bevrijdende werking Nieuwe verplichtingen Nieuwe wederzüdsche verplichtingen wegeni a Invoer van Nederlandsche goedelen in Zwitserland en van Zwitscrschegoederen in Nederland na 9 Mei 1940 b De hieronder vermelde kosten voorzoover de belangsveiplichtingna 9 Mei 1940 is ontstaan of bijpLrioodiek wederkeerende verplichtiAgen vooprzoover de vervaldag li ta 9 M i W40 JJevenkosten van het Neder landsch Zyvitsersche goederenverkeeraooals transportkosten binnenscheepvaartkosten transportverzekering invoerrechten arbeidsloonen en salaris en provides reclamekosten kostenvoor zakenreizen incassokosten prüsvergoedingen schadeloosstellingen entusschenhandelskosten Honoraria voor journalisten leeraren kunstenaars schrijvers etvz Veredehngskosten Patentkostcn Pensioenen kosten van levensOnderhoud Ziekenverpleging studie etc Transitovrachtkosten Koersverliezen en interest voortipruitcndc uit verrekeningen over declearing Belastingen Zulten voortaan worden afgewikkeld binnen het kader der Nederhndsch Duit sche en Duilsch fZwitser ache clearing Voorzoover de invoer van Zwitsersche goederen in Nederlaind na 9 Méi 1940 heeft plaats gevonden of nog lal plaats vinden op grond van transacties afgesloten vóór 20 September 1940 zal slecht tot verrekening op laatstbedoelde wijze kunnen worden overgegaan indien een srhnftelyke vergunnmg van de Sciiwcucrische Verïwhnungsstelle kan worden overfflegd Is dit niet bet geval dan dient e verrekening dezer invoeren te ge chieden ep de wijze als voor oude verplichtingen voorgeschreven l il consignatievoorraden verkochte gt eren Hetzelfde geldt voor uit consignatie rraden in de periode na 9 Mef yóór m Stplember verkochte goederen nverschiUig op welk tijdstip die goederen aijn ingevéerd Overigens feldt bij ccnsignatievoorraden als tijdfhp van het afsluiten der transactie et tijdstip van den verkoop uit voor oorzooverNederUndsche debiteuren ndcr de 12 Augustus j l gepubliceerde Wgeling reeds van het Deviezen slituut een vergunning dan wel een dende toezegging hebben ontvangen voor nieuwen goederenruil uit w t$er and of andere nie uwe schuld Phc 96gen tol storting op de i by rekening van het Neder ösch Ciearinginsütuut over tè gaan i en dexe debiteuren nader bericht Rtvangen van het Clearinginstituut of reeds plaatsgevonden dan wel toe ne rtoTting kr cht is voren e regeling voor i errekening r de Nederlandschl iitsche en feg kimt ef ü 5 n vergunningen heriTf zegKingen om op voróiW ÏV porting in de NederJWd5ch Duil he 4 DUitschZwitser e tlearm u bp b vergaM die houding tot de overheid te behartigen en deze met elk aar in rechtvaardige overeenstemming te brengen De beteekenis van dit besluit is zeer groot imnoers het is een eerste openbare erkenning van overheidswege van de film en het gekeele filmwezen als positieven factor in het maatschappelijk bestel in het bijzonder van den invloed van den fSlm op de vorming van de op iliaie raeening in politieke artistieke a geestelijke richting De overheidsbemoeiing w i van eenuitsluitend negatief karakter en heeftthans een positief en constructief karakter gektegnu ling Zwitserland van het Nederlandsche Cleannginstitnut Voor den export a it Mei 1940 is een vereffeningscertificaat vereischt Verwezen woi dt naar onderstaande mededeelingen van het Crisis Uitvoet Bureau Hiermede v rralt voor den export naar üwitserlapd de exportdeviezenverklaring Formulieren zijn verkrügbaar bij de Kamers van Koophandel de banken en het Clearinginstituut Het Crisis uitvoer Bureau maakt in aansluiting aan het bovenstaande bekend Het vereffeningscertifïcaat kan bü het Crisis Uitvoer Baréan worden aangevraagd op de voor Duitsebland gebruikelijke wijze D l door middel van het gele aanvraagformulier hetwelk bü den EconomiKhen Voorlidilingsdienst en de Kamers van Koophandel en Fabrieken verkrijgbaar is Bij deze instellingen zal binnen enkele dagen een handleiding voor de invulling van het genoemde aanvraagionnulier beschikbaar zijn Voor producten welke onder een uitvoermonopolie uit hoofde van de Landbouwcrisiswet vallen is de afgifte van ihet vereffeningscertificaat door het Crisis Uitvoer Bureau gedelegeerd aan de desbetreffende centrale monopoliehouders Bovenstaande regeling brengt geen wijziging in de verplichting tot het indienen van een verzoek om dispensatie respectievelijk uitvoem achtiging ingevolge de uitvoerverbodenwet en het crisis landbouw uitvoeriBonopoliebesluit 1938 De voonitter Juichte het nieuwe bioseoopbesluit van harte toe immers nu zal het in alle oplichten mogelijk zijn maatregelen te nertien die voor het geheele filmwezen van nut zün Het filmbedrijf in Nederland zal hoofdzakelijk georiënteerd moeten blijven op buitenlandsche flims al baelt er een Nederlandsche filmproductie bestaan waarbij de N B B reeds orilenend is opgetreden Er zal weer begonnen wVden met het vervaardigen van goede Nederlandsche films Doch op d productie en op de verwerkte stof zal controle worden uitgeoefend om uit ie maken of de Nederlandsche cultuur is gediend door de te maken fihn Een dergelijke controle voorkomt redelooze verspilling van geld en arbeidskrachten en dat voorkomt ook dat men al te veel rekening houdt roet de verlangens van het publiek zelf dat men dus slechts dat maakt wat het publiek graag ziet Een fout die vroeger veel gemaakt is Met klem betoogde de heer Roem tenslotte dat men allereerst moet zorgen dat het publiek wordt opgevoed om goede films te leeren begrijpen en genieten De voorzitter deelde nog mede dat de Nederlandsclie oorlogsinvaliden hun leven lang vriJ toegang tot de bioscooptheaters zull i krijgen RADiONi€UWS Z ail t 13 Oetoker JAAKSVELD 414 4 ML 8 M NIeuwsberiehten ANP 1 10 wa beflime den dftg 8 30 Studlodlenst DE BOMAANVAL OP AMSTERDAM K B O 9 00 QnmotoonmmieiL IMM Koosmts lljo GramofoonmuEiek 12J5 Gregor Serban en Zijn Roemeen ch orkest 12 45 Nieuws en economische berichten ANP 1 00 Boekbespreking 1 15 Gregor Serban en n Roenieensch orkest 1 45 Giamofoonmuxiek ZM KROsymphonio orkest 2 15 Rédiotooneel 2 45 KROsymphonie OTkest S Oe Vervolg radiotooneel 3 50 Graïn afoonnnuziek 4 00 KR0 symphonleorkesl 4ja Zlckenpmt 30 Gr mofoonmuzlek K C S V S M Orgeïcancert SJS Welieltitaaie teiUcli Ipnwisïellng ANP 5 30 NCRVharmonle orkest 5 45 Wijdingswoord S 5 Actueele reportage of gramoloomnuziek 7 fO Geyt üdemuziek opn KJLO T 4S Gram foonmuzlek I ia Kl uw richtenANP SJO Rusiist h orkest Sijwa en so isten 8 2 1 I IS GramoJoorimuzleKl 8 55 Wij luiten den dag H NieuwEberlchtelt ANP sluiting KOOTWUK U1Ï M Slachtoffers onder brandweerpersoneel Het bombardemeiit van het tuindorp Oostzaan heeft verschillende slachtoffer onder hét brandweerpersoneel gemaakt Volgens de laatste gegevens zijn de hulpbrandwachts Monteban en Westbroek om het leven gekomen Zwaar gewond zijn de beroepsbr ndwacht van Leersum en de hulpbrandwachts Terwolde Volgt en Kus V A RJ1 BerlAter DuitKh 7 IJ Bertohti en Eng euv Licht gewond zijn de hulpbrandwachts Klomp Greven en Be Roo Deze drie zijn na verbonden te zijn naar huis gegaan 7J Cruaofoonmuzick Ora 8 00 Nieuwshe lichten ANP lO OO 10 15 Berichten Duitecfc 1S 45 Orgelspel ll lS Berichten Esgeli It 30 Esmeralda en solist 12 30 Berichten Dult ch 12 45 Nieuwsi en economische berichten AïtP IM VAHA otkest 2 00 Berichten Duitsch 21 5 PaJJ s opera gr pi 3 30 Beichten EnRel=ch 3 45 Tuinbouwpraatje tj Reportage 4 35 Bsmeralda 5 1Ï WekeHtk che eedachtenwt eHng ANP Ï JO VA RAorkest 6 15 6 30 Betichten Entelsch t 0 Oigei pel T 30 Berichten Engel cli 7 45 Gramofoon nuziek 8 00 Berichten Duitsch 8 15 Nteuw=berïchten = ANP i 25 Gran ofoonmuziek 8 30 Berichten Engelw 8 45 Gramofoonmuziek S O Nieuttsbericltten ANP sluiting Suiker uit melasse NEDERLANDSCHE VINDING VAN GROOTE BETEEKENIS ö Hun t M OeOker JAARSVBLD 414 4 M NCRV S O NlfUW hcr fhti n ANP I0 SchrMtlezingMeditatie 8 25 Ge hude muziek grp 8 35 Gramofoonmuziek 9 10 Zang met pianobege leiding en giamofoonmuzlek lO lS Gramofoonmuxiek 10 30 Morgendienst 11 00 Cra Tiiofoonmuziek 12 00 Orgelconcert 12 45 Nieuws en econoHiische berichten ANP 1 00 Jac Stofi er s sexM en gramofoonmuziek 2 Voor scholen 2 35 Iac St o fer s sextet 3 IS Gramoiponmuziek 4 00 Bijbellezing 4 30 Quatreinains fn gramofoonmuziek 5 15 Nieuwstn economische toarichten ANP 5 30 GramofoonmMZjek 5 45 Voor de Jtindelen 4 15 Het Ja aan9che kunttfezclschap Ardjoeno J pn Naar de Tel verneemt is in de laboratoria van de Industrie Ie Maatsehajgiij Activit een dochtermaatschappij van de Zwavelzuurfabrieken v h Ketjen een uitvinding gedaan die in dezen tgd van suikerschaarschte van de allergrootste beteekenis te achten is Het is n 1 gelukt om üit bietmelasse üat is hetgeen na de eigcnllijke suikerfabricage overblijft consumptiestroop respectievelijk suiker te fabriceeren De hoeveelheid melasse die per jaar in Nederland bij de suikerfabricage vrü komt doch toi heden nooit voor consumptie gebriiikt kon worden wordt geschat op 70 tot X5 000 on per jaar V P B O 4 3 Reportage N C B V nmuziek 7 15 B I Repor ANP I I SS 1 levens orgel 6 45 Aciueele repoitage of gran ofi l b Vragen van den dag ANP richten 7 Ï0 NrRV orkest opn l lage of muziek 8 00 Nieuw bei cl 8 1 NCRV orkest en klein koor GeHfMirfaamhel i als go 1 diei houdtn lezing opn 8 50 Zarp Ordening van het bioscoopbedryf HEER VITEtCNZETTING VAN DEN fle heer beeele rtimt opn I Hierna Schr ftle uig 0 Nieuwsberichten ANP sluli nig KOOTWMK 1875 A V R l 7 i Berichten Duilsih 7 15 Eend 1 3 Gramofooiir uuJk Om 8J N euir richten ANP I 8 40 ibtge spr I OOOBeucht DUi scK M p Craw foonmMz ek 10 00 Moi genwudmg 10 15 IGramofoornuz ek 10 45 AVROA iiusementsirlieM 11 1 5 1130 Berichlcn Enge schl 72 00 Berichten fn evmluee giarnofofttimuziek 12 15 Kïramoloonmutick 11 30 Berichten Duitsch 12 43 Nieuws en eeonomisc ie berichten ANP 1 00 Amab j semet 2J0 Berichten DuiNch 2 15 C amrf foonmuz 2 5S Hongaarsch programn a Opnfl 3 3 Berichten ngeljch 8 43 Om oeporkekt en gramofoonmuiiek lot Berir i n Duitsrt 5 15 Nieuws en economische ht i htcn A f 5 3 De Jonge Aci l VsoliMt 0 i G amofoonmuziek t li J Berichten Enge n 1 4 45 Berichten eventueel gra lofoonmuziek 7 0 Vrasen van den dag ANPi 5 15 Gramofoonwuziefc 7 30 Berichten Erge i h 7 45 Reportage 8 00 Be rntrn Dtiitsch 5 Nleuvs beriehlen ANP S ZS Groroo oon nuliek J Tn een persconferentie heeft C S Roem voorzitter van den Nederlandschen Bioscoop Bond m tegenwoordigheid van den vicè viiorzitter den beer Joh Miedema een uiteenzetting gegeven over doel en werkwijze van den Bioscoopbond en vSn de ordening van het bioscoopbedrijf in het algyjneen zooals deze is vastgelegd in he Xerleden week afgekondigde bioscoopbesluis van de secretarissen generaal van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen en Justitie De Nederlandsche Bioscoop Bond is door dit besluit belast met de of0Êis atie Vsp alleh die op het gebied vïn de film werkzaam zijn en heeft daarbij tot taak liet filmwezen zoowel in órga üsatorische als in cultureel en techQisch opzicht te bevorderen de belangen van zijn leden zoowel in hun enderiinge verhouding als in hun tA JS J JtS Sinf Welke Bon L vensiokMeleiidistribiitic BIOOD w M U kMMdtaMoekiM 2SM gram rogphMad f tttt gram ander brood Elk dM enk A boanen U5 tram r rgelNtaod af IM gram aader bnwd voor da ptrimit van M Oct t m 20 0 toher BMt 8 dagca eirtra geldigheidsduur SUKEK BON No itS 1 K O aalker g idlc tat aa BM H Oet bar BOTER EN VET BONS 5 tot en met 12 van da boterkaart 2t gram boter galOg tat en nwt U ftafabarj BONS 5 e en 7 van de vetkaartt 250 gram margarine al K gr boter geldig tot en met U October BON 8 van de vatkaart 250 gr gesmaiten spijsvet of 250 gram h g Mig t m 18 October BONS 9 t m 12 vaa de vetkaart 250 gnm boter met 10 cent redaelia per 25 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 114 ons thee of ü pond koffie geldig tot en met 8 November VLEESCH BON 04 Vleascii 1 ons vleasok been inbegrepen éf eea rantsoen vleeaabwaren Bon 04 Warst vleciMwaren raatsoea vleeschwaren geldig l m iê Oetaber met een week extra geldigheidsduur BON 03 Idem Is nog geldig t m 20 Oct GRÜTTERSWAREN BON no 16 2M gram rfjit a riistemee geldig tot ea met I November BON na 77 250 gram havermout of havervlokkea óf gort of grutten geldig tot aa met 1 November BON no 28 IM gram mahena of griesmeel of puddingpoader geldig tet en met 1 November BON no 15 100 gram macaroni of vermiceill f spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No Itr 2H aas tarwebloem of tarwcmeel of boekwdlmeel f nHnrebiocm of roggemeet ol zelfrijzcnd bakmeel geldig tot tp met 1 November LEVERTRAAN AUacB ap boa van arts max 200 cc per boold pei Wf ZEEP BON no 104 15 gr eenheidstoiletzeep of 120 gr bulshoudseep Af 200 gr zacht leep ót 250 gr zeeppoeder af 125 gr xecpvlokkea èl 250 gr lelfwerkeadc wascbmiddelCB èf 2M gr vloeibare zeep geldig van II September t n 18 Oetober Deüe boa feldt oak voor gasloswasch per K G droog waschgoed BON no 116 50 gr scheerzeep èf céa tuba sekeererêma ot één pot scheerzeep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op te boa één rantmea loi a6eep mag verkocht wor den een stuk tolletaeep van da de samenstelling van 7 gram VASTE BRANDSTOFFEN Gcdureade Oetober zIJb goMlg voor één eenheid brand stofi Bons 01 02 en 03 van do boakaart distHbntie v ite brandstoffen haarden kachels bOns 01 02 13 04 05 en 0 vaa bonkaiart distributie centrale verwarming Voorts bons gemerkt brandstoffaa ééa e iheld Ie periode en cokes cén eenheid la periode Boas 04 05 en OS vaa bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden kachels ook voor é n eenheid turf PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode VI L petroleum geldig van t September l m 3 November VOOR DE Ij UISDIEREN BON BO 4 voedarkaart voai honden van 1 t m 31 Oeti groep I 10 kg hondtnbrood groep II I kg iuero groep UI 8 kg Idem groep IV S kg idem groep V 4 Kg idem rvop VI 1 kg idem non No 4 voederluart vtSir katte vsa 1 t m 31 Oetabar l i kg katteobrood De Staalsanwalt achtte het ten lasta gelégde bewe en slechts had de beleediginipniet in het openbaa r plaats fftir tiad Dit is éen zeer zwaar vcrgrijjx Verd hoeft den Führer uitdrukkehfk genoemd Een zware straf ta onder alit omstanaigiK tien gerechtvaardigd Aan den anderen kant nam spr enkele verzachende omijandighedeo in aan merk mg Spr eischte ren gevangmisstrat va één iMl afln k van oorarrei t kamer veroordeelde dc Lanfl ot gevangeni 5lraf viv tijtü t aftrek van acht weHm betaling van de koeten