Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 12 OCTOBER 1940 Adv t ttttêB MogoxqD CER02aLVER een flinke Cctssière Vareltclit wordt accuraat werken goede hand schrijvende niet benedan 18 jaar G U O 42 MOSSELEN HM Meiandag reer vroeg Mos elei verkrijgbdar an den sihirit ligploota TuHslogel bH het pontje O 3238 6 Beleefd aanbevelend Slf df noton V Vereeal yrtMtf Mhap M Watkopen eerdaags hm rendgaaK te makes voor het iitaattea van Soepiqstea Steunt deze prachtige winterlorg die nu nog noor nodig ui Mlicen dan ooit zoveel al in Uw vermogen is KB Ut delingen zullen nu gehoMdes worden in Moleawer No 9 O 3224 20 Coops Anton Drogist 31 WykMitaUatten Viek s bonbons Emsor pastlilas Vsliia pastilles m 0 3211 15 lEZIEIT eifé lestaurant II DE BEURS ZATERDAG COMCIIIT vanS9J0 uuf ZONDAO van 3 6 7 9 Ü mi O 3223 10 MARKT 42 D e gaaf naar RUWIEL REPARATlE miCHTm KN EEE X I UMfELHUIS 73 Gouda G 3212 2 L Tïersrt v J j Voor de xhoa hM der BLOEMCN Uflft Hitmand Angemellgl Zc Zijn daarom het meest doelInflendc middel om uitdrukking te even aan vraiigdOi waardaorlng dankbaarhald Ua goed opgemaakt I i Ben pracht torteering in de beste kwaliteiten eerste klas vakwerk moderne smaakvolle potterie vindt UbiJ MARKT 4 OSaW IS Otvriagd O 3234 6 Conversatieles Pransch Uuitsch en Engelsch Brieven ondor motio Les aan Boekttdidel W Kruiswijk Boskoop Tof nadere aankondiging zijn onderstaande firma s gevestigd te Gouda vanaf MAANDAG 14 OCTOBER geopend van 9 tot 6 uur De middagsluiting komt nu te vervallen BAHLMANN BRUNS BUSCH GEZ V DANTZIG GR OOTENDORST V HULZEN SPAAS WISBRUN LIFFMANN WIJNBERG v YPEREN o 3222 100 RADIO Zonder eenige verplichting demonstr cm wij U de nieuwste Philips Erres of Tel funken Toestellen Tevens groote sorteering Stofzuigers van alle merken ITM O G A BELONJE i LANGE TIENDEWEG 96 TELEF 2235 G 316 30 Nog voorradig Keulsche Inmaakpotten f groote maten Qroote keuze Huishoudelijke Artikelen zeer voordeelig in DE KLEINE WINST NUawe Haven 17 o 3228 20 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda G 1707 10 1 Een goede betrouwbare wekker doet U rustig slapen in de zekerheid van tlidig te ontwaken Een enorme sorteering aOEDE BETROUWBARE WEKKERS vindt U bir A A de Mol Gouwe 147 t o de TmfmarM G 3232 42 GIEL VAN WAAS Gouwe 188 Het voordeetigst en betroiiwbaarts adres voor Uw RUwlel raparalia Laat Uw fiets vardulataran met üijkskeur Rijwleliampjas het doeltreffendst gemakkelijkst en goedkoopst sjechts 30 cent Q 3229 16 TaüMartlMjtoa Balt A de Jong GOUDA OOSTHAVEN 29 Eau da CotoffB 711 Coir Peato TcBdpenta p r tube 21Vi cL groote tuba 37Vi et Groote torteering Seheanae M G 3216 20 T C KEPAKON Klaedlngbedrlji KHZnSTIA AT je COUDA TIL3M0 0 1233 10 Gevraagd wordt een Leider Leidster v h Centriil Vluclitiljngentiiniis De te benoemen persoon moet zijn van middelbaren teeltijd en van onbesproken levensgedrag alsmede bi voorkeur gehuwd en inwoner van Gouda Hij moet tact bezitten om met menschen van uiteenloopenden leeftijd om te gaan leiding kunnen geven en administratieve werkzaamheden kunnen verrichten Salaris nader overeeit te komen Sollicitatiebrieven rmeldende levensloop en genoten onderwijs ulterliik op 21 October a s in te zenden aan de Commissie van Toezicht voor de vluchtelingen Secretariaat Gouwe 2 G 3231 25 Ti KOOP OFVRAAGD PIANO of VLEUGEL Brieven met vermelding merk en prijs no Q 3230 bur v d bl 5 Te koop gevraagd Huizen voor ge ldbelegging Brieven onder no G 3215 bureauvan dit blad 10 Wq vragen Wegens teleurstelling gevraagd NBTMraSJK voor de huishouding bo en20jaar P Q en v g g v Aanmelden na 7 uur Mevr van As Qroenendaal 5 0 3237 5 FABRIIIAAT Tengevolge van de abnormaal groote aankoopen tijdens de laatste maanden il iiet niet mogelijk geweest al hel gevraagde direct Ie leveren Reden tot ongerustheid hieromtrent bestaat echter nief Onze fabriek werkt met ca 1000 I arbeiders op volle kracht Alle bestellingen worden dan ook zoo spoedig mogelijk uitgevoerd De kwaliteit onzer fabrikaten blijft ongewijzigd De prijzen van Januari 1940 blijven gehandhaafd Teneinde te bereiken da alle Geroverkoopers een billijk deel der productie ontvangen hebben wij voor onze fabrikaten een distributiestelsel uitgewerkt Hierdoor kan hel voorkomen dat firma s die reeds meer dan het hun loekomende hebben betrokken tijdelijk geen nieuwe bestellingen kunnen aannemen De meeste zaken die onze fabrikaten verkoopen kunnen zulks echter wel Zoo noodig worden adressen hiervan door ons verstrekt NVGEnOFA5RIEK ZEI5T CERO MESSEN Xj 1 O Jl CEROaLMCTA HUWELIJK Dames en Meeren die een gelukkig harmonisch huwelijk wenschen te sluiten en hiermede in hun omgeving niet kunnen slagen schrijven vol vertrouwen naar het Bemiddelingskantoor HILVERSUM Vaarlv eg 147 te Hilversum y Telefoon 7091 Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde relat es i In alle kringen Heeren zonder poSltie of inkomen verleencn wij onii bemiddeling niet U kunt verzekerd zijn van de strikste geheimhouding want dit IS voor ons een eeVeza ilf ♦ Schriift U ons uw wtn i hen en ij stellen ons Keheel mei alle krachten voor U heschikhaar Alle inlichtingen kunt V kosteloot in blanco cuuveri ontv ingcn Postzegel svp voor antwoord tiisluitcr G 12IH W CASSIANO Ben heerlijke Italiaanscke Vermouth Qcmeogdmet de fijnste Fransche Chassisbessen Fi ner enfrisscher daa Vermouth en toch slechts 1 48 per Liter O 2i7 4 DE WIJNKELDER MARKT 15 TELEFOON 3350 DE KWA RTJES R UBRIEK Kik n Zaterdag plaatsen wi m de KwartlAS PUbPialC klemcadvertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 23 elke regel meer 0 cent bij VOoruitbetalinB Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsoummer S cent czttei r ovon kunnon ALLEEN wordon algoitaaid ellcon dag van 9 6 uur X Zaterdags van 9 1 uur BLOEMBOIXEN oor gUs en pot Fa O L Te buut groot TAKHVIS eenbmn etad BeMgen Telefoon 2S 1 SSkMÏdërU D v LEEUWEN TMTfnngfl 11 Het betere dre weor mbmden van alle soorten iMvken jaargangen en inuiiek m I l I II WeathavMi 89 eir t rüt Ontiumnrk té vwMbwuuen b WBBWL ftofeaMA nUiOCKS Degelyk onderwQS teer billuke conditie WVnOUt Ooathavea M Wm tmtéê t MAAREITa et T ij veCTtrMt 18 t rmmmt HUmrn i rei mm S i bu ala Ktartwi M j il K dip Ruishoadsch o KteJerven Pr rrf Ltefat Gouda ef ng Sr ne Mtai bur van dit Mheten ncSiittrdM Eiectr SUJperU voor seharea messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 VERDUISTEBING MET RESTOrLATEN isoleert tl n koude licht m gewicjit 8 mm di piaatmaat 110 maal 200 cm f 1 60 per plaat HE RMENBT 4e KADE W ASBEST SCHOORSTËEN BUIZEN ZIJN BETEk HERMENET 4e KADE T B a a Nette JONGEMAN 26 jaar ïoekt werk onverschillig wat Br no 3836 biit van dit blad Echtpaar vraagt I giateneente kamers met vaste waschtafel n kookgelegenheid in goed milieu Brieven met pnjsopgut onder no 3837 bur van dit itad Tl keep weiaig gedr Winterjas grut maat 48 Spotprus Brieven na 3838 bur van dit blad Gevraagd een besrhaitd Dagm s talsi liefst van de Huishoudschool Aanm van Iteraonlaan 3 s middags 3 4 of s avonds tnaschen 8 uur KDNSnMNDWntKSm vraagt werk overtrekt L mpekappen naait en vermaakt fraaie U pRte vernieuwt overhemden Veiilelwerk enz BURGVLIETKADE 59 B z a aankomend Kapp e i At dieade vg gV Br no 3843 W van du blad Jonged bekeodk met alle huish bezigh v gg vi zrg gepl als huln liefst waar dienstbode aanw js Br no Mt bur van dit blad B z a NET MEISJE 20 jaar voor dag en nacht liefift omtrek tiouda Heerenstraat 15 Dt rrSCHE LES Gram convers orresp lecbta 59 et club goedk Br no 3845 bur v B dit blad Bjiju nette werkster van buiten alle dagen vrij Brieven no 38 bur van dit blad at ea Slaapkamer M ebedw met oi zander peasut B Vermeulen T V Beitzstr la Gtvrai eci fliak fflc sje Ridder van Catsweg 93 Opleuluvi wadeirteaBfai L O Acte PT Pract ex boekhouden en andere examens op haiireU K tenschappeluk gebied C A OLIEMANS Accountant en leeraar H O Gr Jacobastr 34 Gouda Te koop HKHtENriETS ah aienw Lange v WijngaerdMtraat 3 Te koop veltedix bmikt talg Zoo te gebruiken Fluwe cnsin 5 el 29 Te bexiehtigen BloemenaalSS NET KOSIHVtS QKZOCHT door net manspersoon PG Brieven no 3853 bur van dit blad Veer ea Spi tm fr O E CMtMMWB naar Krugeriaan 113 i PlaaU voor no te KOSTGANGER Corr Kp j straat 33 GRATIS Seheren en Ha rlinippen lederen Maandagmiddag om 4 uur op Tie Goudsche Kappers Vakschool Adres school Ketaerstraat 41 Ook voor schooljongens De acbool b gint a s Maandag 14 October GRATIS Ondiiiooren HaarMiasa iafi en KniiH n lederefi Maandagmiddag om 2 4 uur op de Goudsch Kappers Vakschool Adres school Keizerstraat 41 Ook voor meisjes De school JtègiAt a s Maanda 14 Oct mei HMje la keep in eedea staat Te bevraaan S ieringstraat 7 1 Jm Ki IJl It kt avondwerk in t 1e 1 Dip Boekhouden Br 10 8 1 Inir van dn blad NET MEISJE Rfvra igd voor de nn i i ufn riidag derj gehee er das Burgviietkaot 9 O N U IKAK 18 UEOPEIKD j AU u gfH an morgens 8 tot ü avurit 8 uur Zaterdags s ai O ds tdt 9 uur geopcn s fi iddag van 1 to 2 gcslütj n Fa G WieNlJ L Tlendewegf 44 rUUiw Radie ter ovetjiame met rog voile gar ƒ 40 J Piebuwn Weill Venleweg 88 BIEDT ZICH AAN Een Jonge nun 10 jaar Voor alle werkzaamheden Ontslagen uif den opbouw dienst Keizerstraat 86 Gouda WIE WIL TEGEN VERG dag Gouda Den Haag reizende v m heen n m terug boodschap van stal tot stat overbrengen Geen tudverUei Atspr Zondag v 1 4 uur N Haien 221 De iDodgifter voor VASTE WASCRTAFBM Walestraat U Telefoon ttSt Veer ieviriac ea reparatie naar W T HOEKSTRA Ruka gedjpl Horloger Gouwe 51 Rozen Heesiers ReK en vaste planten Pi wi j viaas gra v i l C IKiid kicn Athtei Willen 11 6 j j Net meisje gevraagd voor da morgpnuron leeftud 15 ji 16 jaar PG Br no i87ï bur d bl PRACnSCH DIJITSj Cvnver i ie o nderr J h Goedkoop Srel en grondige metho e Br o 3873 bur v d blad Particulier zoekt voor geldbelegging MODERN BVI8 e koop Geen tusschenpersoon Discretie verz Br po 3874 bur v d blad Te keep gevtsagd Huis of lard omtrek Gouda af Reeuviijk Br No 387S bur v d blad Te huur Zit laapkamcr met of of zonder penïion Centrum Br no 876 bur i d blad JONGEN GEVRA GD leeftijd 14 U jaar Sinopwafetbakkeru B v d Kmd Bod Straa weg 49 51 Gevraagd set DACMKISJE tw kend ujet koken zeUst kur n weH en Aanm Zaterdag na 8 uur Kleiweg 75 Nette jonge vnww zoekt werk imiaa v mlm e dagen per week Br m MN bur van dit blad