Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1940

EERSTI E BLAD ZATERDAi 12 OCTOBER 1940 Mogozija Toiletartikalaa Balt A de Jong GOUDA OOSTHAVm 29 Eau da Cologne Boldool 711 P ato Toadpoata per tuba 2ZVi et groote tuba 37V ot Groote torteerlng SclMeraièi M O 3216 20 ïletojru iJljIx mededeiiing êJtAjtliendt T C REPASOK Kleedlngbedrlji OIZEISTÏAAI 31 GOUDA TIL 36 O 3p3 10 Gevraagd wordt een leliler leiilsterl UintnillMliliiiHilikiis De te benoemen persoon moet zijn van middelbar leeftijd en van onbesproken le nsgedraK alsmede bij voorkeur gehuwd en inwoner van Gouda Mij moet tact bezitten om met menschen van uitcenloopenden leeftijd om te gaan leiding kunnen geven en administratieve werkzaam heden k innen verrichten Salaris nader overeert te komen Sollicitatiebrieven vermeldende levensloop en genoten onderwijs uiterliik op 21 October as in te zenden aan de Commissie van Toezicht voor de vluchtelingen Secretariaat Gouwe 2 G 3231 25 TE KbOP GEVRA AOD PIANO of VLEUGEL Brieven met vermelding merk en prijs no G 3230 bur v d bl 5 Te koop gevraagd Huizen voor geldbelegging grieven onder no G 3215 bureautvan dit blad 10 CERO ZILVER r Wij magen een flinke Cassfère Vereiicht wordt accurool werken goede hand ichnlvende met benedan 18 aar U U O 42 Wegens teleurstelling gevraagd NKT MEISJE vuor de huishouding bave i20jaar P Q en V g g v Aanmelden lia 7 uur Mevr van As Oroenendaal 5 O 3237 S MOSSELEN t Maandag zeer vroeg Mosselei verkrijgbaar un den schuit lig plaats Turfiingel bt het pontje G 3338 b Beleefd aanbevelend M Adye rtwtrtiën f Sit tlg iioton UHMiiiinfiHni V Vereeeleéa VriéatfMkafi 4ad iili M hopen eerdKits liua rondgang te maken voor hc piMtsen van Soeplijaten S eui t deze prachtige winterzorg die nu nog m r nodig zal Mpcn dan ooit zoveel al io Uw vermogen li KB Ue delingen zullen nu gehouden wordtn Ifl Molcnwerf No 9 O 3224 20 Coops Anton IXrogltt lldsiraal Q 1 Wybort tabletten Viok s bonbons Emser pastilles VaMa pastilles er t o 3211 15 lEZIIEKT bfé Kestiyrant IS DE BEURS ZATERDAG CONCERT van 6 9 30 uur ZONDAG van 3 6 au 7 9 o nir fi 3223 10 M A R K T 42 D e gaaf naat RUmEL REPAMTIE imCHTINQ KNIEEE RJWIELHUIS L Ti r i 3 73 Gouda G J212 25 Voor de xhoonhtld dtr BLOEMEN UHfi niemand ongepoellgl Ze zijn daarom het meest do lIreBende middel om uitdrukking te geven aan vrougdo nardoorlng danfcbatrhaid Ita coed opgemaakt I Een pracht sorteering in de beste kwaliteiten eerste kli vakwerft oderne smaakvolle pQtterIe vindt Vbii l ARKT 4 oaaM 15 Oevraagd G 3234 6 Con versa tieles Pransch Duitscli en Engelsch Brieven ondur motto Les aan Boekliaiidel W Kruiswijk Boskoop Tot nadere aankondiging zijn onderstaande firma s gevestigd te Gouda vanaf MAANDAG M OCTOBER geopend van 9 tot 6 uur iDe middagsluiting komt nu Ie vervallen BAHLMANN BRUNS BUSCH j GEZ v DANTZIG GRÖOTENDORST v HULZEN SPAAS WISBRUN LIFFMANN v YPEREN Mill üifciii G 3222 100 RADIO Zonder eenige verplichting dem insiret m wij U de nieuwste f j Philips Erres of Telefunicen Toestellen Tevens groote sorteering Stofzuigers van alle merken frlu G A BELONJE LANGE TIENDEWEG 96 TELEF 2235 1 G 3166 30 Nog voorradig I Keulsche Inmaakpotten y groote maten Oroote keuze Huishoudelijke Artikelen zeer voordeelig in DE KLEINE WINST Nimwe Haven 17 g 3228 20 Voor UPS Brandkasten en Siotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda G 1707 10 Een goede betrouwbare wekker doet U riishg slapen in de zekerheid van liidig te ontwaken Een enorme aodeering OCEDE BETROUWBARE WEKKERS vindt U bij A A de Mol Gouwe 147 t o de Turfmarkt O 3232 12 GIEL VAN WAAS Gouwe 188 Het voordeeligst en betrouwbaarts adres voor Uw Miwiel raparatia Laat Uw iiets varduiafaren met JlIJkskeur Rijwieilampjes het doeltreffendst gemakkelijkst en goedkoopst sl echts 30 cent O 3i 9 16 FABniIIAAT Tengevolge van Je abnormaal groote j aankoopen tijdens de laatste maanden is het niet mogelijk geweest ah het gevraagde direct Ie leveren R den tot ongerustheid hierO ntrent bestaat echter niet Onze fabnek werkt met ca 1000 arbeiders op volle kracht Alle bestellingen worden dan ook zoo spoedig mogelijk uitgevoerd De kwaliteit onzer fabrikaten blijft ongewijzigd De prijzen van Januari 1940 blijven gehandhaafd Teneinde te bereiken dat alle Geroverkoopers een billijk deel der productie ontvangen hebben wij voor onze fabrikaten een distributiestelsel uitgewerkt Hierdoor kan het voor komen dat hrma s die reeds meer dan het hun toekomende hebben betrokken tijdelijk geen nieuwe bestel lingen kunnen aannemen De meeste zaken die onze fabrikaten verkoopen kunnen zulks echter wel Zoo noodig worden adressen hiervan door ons verstrekt NVGEnOFABRIEK ZEI5T ISiÜokZILMETAl GEROtm CERO MESSEN CERalW CEROZILMETA HUWELIJK p M O 31 4 Dames en lleeren die een gelukkig harmonisch huweiiik wenschen te sluiten en hiermede m hun omgeving niet kunnen siagen schrijven vol vertrouwen naar het HILVERSUM Telefoon 7091 Bemiddelingskantoor Vaartweg 147 te Hilversum Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde relaties in alle kringen Meeren zonder jio tie of inkomen verieenen wl onz bemiddeling niet U kunt verzekerd zijn van de strikste geheimhouding want dit IS voor ons een eerezaak Schriift U ons uw enbchen en ij sullen ons geheel met alle krachten voor U beschikbaar I ♦ Alle inlichtingen kunt U kosteloos in N anco couvert onlvangefi Postzegel svp voor ant ootd Insluiten G 3218 50 CASSIANO Ben heerlijke Italiaaosche Vermouth gemengd met de ftjnste Fransche Chasstsbesaen Fijner en frisscher dan Vermouth en toch slechts ƒ 1 45 PfSt Liter G 3217 40 DE WIJNKELDER MARKT 15 TELEFOON 3050 DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij m de Kwartfas rubplek kleme advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels 0 25 elke regel meer 0 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau O ceot verhooging Bewijsnummer S cent extra Brieven kunnen ALLEEN worden afgehnald eiken dag van 9Zaterdags van 9 1 uur t BLOEMBOLLEN voor gUs en pot Fa G L Te lïuur groot PAKHUIS eentrfeilatad Bevragen Telefoon 2539 Mfcbinderq D v LEEUWEN Turtsi igel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek lizicksclBii Dl Bin Westhaven 39 Toor reparatie timmerwerk en ▼ Hliouwingen by OEKSEL Bogen 3 A riAMOLES Degelijk onderwus zeer billyke conditie Mej VERZlït Oosthaven 38 Voer Jwude voetM warme wta Iwp ta l teia van MAAREN s fcfceeatiaadel V lj verstraat 10 at ëtrea voor iende stokken aalkncea ea ateonen is f Paatmna Baam 142 Tel 3720 en i aged bza als Kinder IVj itK dipl Huishoudscli enKbiderverz Pr ref Liefst Gouda oaag 8r no 3 M bur van ditifad lroMaB si nm roESJES AAialen na aterdag B Martj aaiogel 17 Electlr Slijperij voer scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 VERDUISTERING MET PRESTOfLATEN isoleert tegen koude licht m gewicht 8 mm dik plaatmaat 110 maal 200 cm ƒ 160 per plaat HER MENE T 4e KADE 77 ASBEST SCHOORSTEEN BUIZEN ZIJN BETER HERMENET 4o KADE 77 B X a Nette JONGEMAN 26 jaar zoekt werk onverschillig wat Br no 3836 bur van dit blad Echtpaar vraagt t gestoffeerde kamen met vaste waschtate en kookgelegenheid m goed milieu Brieven met prtisopgaaf onder no 3837 bur van dit blad T keep weinig gedr Wmterjas gnjs maat 48 Spotprijs Brieven no 3838 bur van dit blad Gevraagd een beschaafd Dagmeisjc liefst van de Huishoudschool Aanm van Itersonlaan 3 s middags 3 4 of s avonds tusschen 8 9 uur KUNSTHANDWERKSTER vraagt werk overtrekt Lampekappen naait en vermaakt fraaie lingerie vernieuwt overhemden Verstel erk enz BURGVLIETKADE 59 Bza aankomend KapjierslMdiende v g g v Br no 3843 btle van dit blad Jonged bekend met alle huish bezigh V g g V z z g gepl als hnlah liefst waar dienstbode aanw is Br no 3844 bur van dit blad B z a NET MEISJE 20 jaar voor dag en nacht liefst omtrek Gouda Heerenstraat 85 DUITSCHE LES Gram convtrs corresp slechts 50 et clubl goedk Br oo 3846 bur van dit blad B IJI nette werkster van buiten alle dagen vrij Brieven no 3848 bur an dit blad Zit ea Slaapkamer aaageliodea met of zonder pension E Vermeulen T W Reitzstr la Gevraagd ecu flmime sie Kidder van Catsweg Si Opleiding Haadelskeanis L p Acte P Pract ex boekhouden en andere examens op handcls wctenschappelijk gebied C A OLIEMANS Accountant en leeraar M O Gr Jacobastr 34 Gouda Te koop mcRENFIETS ato aleaw Lange v Wungaerdestraat 3 Te koop velledig gebruikt tuig Zoo te gebruiken Fluweclensin gel 29 Te bezij htigen Bloemendaal 25 NET KOSTHUIS GEZOCHT door net manspersoon PG Brieven no 3852 bur van dit blad Veer üaBdetoCKMaeB Fr D E en Sr aaai ial aaen naar Knicerlitan 113 S uur Plaats voor nette KOSTGANGER Corn Ketel lraat 33 GRATIS Scheren en Haarknippen lederen Maandagmiddag om iVt uur op de Goudsche Kappers Vakschool Adres school Keizerstraat 41 Ook voor schooljon gens De school begmt a s Maan dag 14 October GRATIS Onduleeren Haarwaaaolien en Knippen lederen Maandagmiddag om 2 4 uur op de Goudsche Kappers Vakschool Adres school Keizerstraat 41 Ook voor meisjes De school begutt a s Maandag 14 Oct KindenÉHBHi net bedje te ko in aedea staat Te bevragen Spieringitraat 87 Jorgiman zoikt avondwerk m het bt it Dip Boekhouden Br ro ISdI bul van dit blad NtT MEISJE gevraagd voor de n o gti uren V njdag den gehee Ier dag Burgvlietkade 9 ONZF Z4 AK IS GEOPEND Alie dagen v an s morgens 8 tot s avords 8 uur Zati s avoncU tot 9 uur geepend 3 n iddags van 1 tot 2 gei Fa G Wientjes L Tiendeweg PhiU ts Radio ter overname met rog voüe gar ƒ 40 J Pielanen Weti Verteweg 8S BIEDT ICH AAN Een jongeman 30 jaar Voor alle werkzaamheden Ontslagen uit den opbou dierst Keizerstraat 66 Gouda WIE WIL TEGEN VERG d ig Gouda Den Haag reizende vm heen n M terug boodsohap van stal tot stat overbrengen Geen tijdverhes Afspr Zondag v 1 4 uur N Haven 221 De loodgieter voor VASTE WASCHTAFELS Waleslraat 12 Telefoon 2826 Voor leviring ea reparatie naar W T HOEKSTRA Rl ks gedipl Horloger Gouwe 51 Rozen Heesters Rets en vaste planten Prijslijst wordt op aanvraag gra IS verstrekt G Hendnksen Achter Willens H 8 ACTISCH DUITSCH Conversatie onderncht GoedSnelle en grondige mothoe Br no 3873 bur v d blad Ntt meisje gevraagd voor de morgenuren leeftyd 15 i 16 jaar P G Br no 3872 bur v d b Particulier zoekt voor geldbelegging MODERN BUIS te koop Geen tusschenpersooh Discretie verz Br no 3874 bur v d blad Te koep gevraagd Huis of land omtrek Gouda of Reeuw ijk Br No 3875 bur v d blad Te buur Zi slaapkamer met of of zander pension Centrum Br no 3876 bur v d blad JONGEN GEVRAAGD leeftud 1 T 15 jaar SnoopwafeU bakkeru B v d Kind Bod Stiaa vieg 49 51 Gevraagd net DAGMEISJE be ke d wet koken zelfst kunn werken Aanm Zaterdag na 8 uur KIe weg 75 Nette jonge Vfrouw zoekt werkbidaea v YsdB iwdBaen per week Br ao Mfcl r van dit blad