Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1940

mtmmmam fmm mam wm mm MAANDAG 14 OCTOBER I940 ihnltmd f ITAUÊ IJPOSllBERICRT VAS GtSTERgN ZEEGEVECHT MALTA BIJ op het gebouw van de Times f uv e geweldige branden te Londen Voltreffers op Waterloo station Ook m den naèht van Zaterdag lip Z nd g wwen de voomaoiMte Du t ehe Mtivillen op Londen ge riihl Op k itstion Elephant Castlv en Kingi Cross werden se bouwen en poorbanen Joor zwidre bommsn troffen In verschillende wijken ontstonden wederoni gioote bran4en De a nv llen op strategische objecten n andere itadeB slaagden inhet bijMoider te Birmingham er Coventry De Duitache vliegerskonden hevige branden en een terlie rookontwilïketng waarnemen In een andere plaats zyn olietank gebombardeerd Eenigo minuten na het neerkomen der Sommen d edon nch hier heftige ontploffingen voor die van verre tezien waren VERKqeRSCENTUA GfTTROFFEN Cc Zweeds ht Zondagsbladen maken in hun berichten uit Londen melding yan een nieuwe versterking vBn de Duitsche verg Wingsaanvallen op Londen in den loop van Zaterdag Stockholm Tidnjngen schrijft dat de belangrijkste verkeersccntro in Londen syp getroffen Hierbi i werden ook talrijke autobussen vernietigd Ook Dagens Nyheter noemt de jongste Duitsphe aanvafllen op Londen als de tot dusverre geweldigste en heviifte Ondanks alle afweereogingen van de Engelii h jacht vliegers en lurhtdoeihattcriicn yersehcnen steeds nieuwo golven Dyitsche lucliteskaders boven Londen om hup bommen uit tfS wcrpan DE ENGEl CHE DAGBLADEN De Londonsche correspondent van het Spaansohe blad Ya meldt dat slla L ondensche dagbladen 4 buiten de hoofdstad resarvedrukkerijop en rédactiebureaüx hebben ingericht Het leven van de Eneelsche redacteurs en het andere da b adpersone l is allesbehalve prettig omdat de daabladen des nachts onder den grond bij voortdurend luchtalarm moeten worden klaargemaakt DE AANVALLEN VAf ZATKBBAG Natir het D N B verneemt is tondenZatevdag weer met buitengewoon effect aangevallen De bemanningenrapporteeren nieuwe geweldi e branden In alle Loüdensehe stadswükeB Dikke xwarte rookwolker handenkilometers ver over de fjondenschenhuizen ee In een plaats in ZuidEnge Und werd een aanVal ondernomen opeen troepenkampement dat grootendeelf door neergeworpen bommenwerd verwoest en gedeeltelijk metsucces met machinegeweérvuur werdbestookt Kenige formaties Bntschejachtvliegtuigen bonden luchtoevechtei aan met de Duitsche gevechtstoeBtellen die door jafters waren vergezeld Inmiddels ïijn nadere hüionderheden tekend geworden over de succes sen der Duitsche bomaanyallen op Londen en omgeving alsmede op steden aan de Engelsche Zuidkust Enkele snelle gevechtsvliegtuigen heb zwaar kaliber geworpen od voor den oorlog belangrijke installaties bg London Bridge Op vrij groote hoos te naderde een andere golf van Duitsche termaties ongemerkt Hastings en in e j stoutmne if duikvlucht over stelpten zij de stad op vele plaatsen met een bommenregen die stationsinstallaties verwoestte een gasfabriek vernielde en haveninstallaties beschadigd Een andere groep Duitsche vliegtuigen slaagde er in een goed gemaskeerd troeper kampement onfeilbaarmet bommente bestoken Ondankskrachtigcn afweer van jagers uil vérscheiden escadnllet Spitfires werd enbelangrijk knooppunt van spoorwegenaan de mondmg van de Theems gebombardeerd Onmiskenbaar konwaargenomen wqrden d t de treffersop de sporen terecht fekomen waren De installaties van dt spoorbaan diedoor de in reek ien uitgeworpen bommcry uiteenPereten waren en verbrijzelite goederen wagens bodem eenzelri goedertnwagens boden eenBu de luchtgevechten van Zaterdagboven Londen iijn volgens de tot dusver binnengekomen berichten elf Engelsche jagers neergeschoten terwijlhet Duitsche luchtwapen wee varlie zen te betreuren h fl He antalDuitsche gevechtsvhegtuigcn die vanhun vlucht naar den vijand niet ophun basis teruggekeerd ï n is inmiddels met twee verhoogd HEI GBLSCHE COMMCNKUt Het communiqué van het EnteJsch ministerie van Luchtvaart en dat vm Veiligheid d aa d Mr Juidt De vüandeljjlt liMhtMBvallwi x a ook m de eerste helfl van den afge toopcn nacht vpoitgezet Het hoofddoel vormdeLonden doch op andere diïUieten in het Zuiden en ZuidOosten ïtin Eveneens bommen uitgeworpen alsmede op eenigci plaatsen in Wales en Noord West Schotland ïe Londen strekte het bombardet ftBt zleh over een groot gebied uit en werd een aantal huizen en winkels beschadigd Nauwkeuriger gegevens zijn nog niet beschikbaar Tijdens de aanvallen op steden in het Noordwestan is schade aangericht Formaties vijandelijke vliegtuigen zijn h et graafschap Kent binnengevlogen Het Wi aren voor het mééren deel jagers Zwl re bomaanvallen werden niet gemelp Bommen werden op verschillende plaatsen in Kent en Sussex uitgewèi en alsmede in de nabijheid vafi de Thtemsmonding Enkele dooderl zijn te betreuren Winkels en huizen te Canterbury zyn beschadigd Een zware bom die op het gebouw van het dagblad The Times geworpen werd heeft aanjienlüke schade aangericht zoowel m als uit endlg BOMMEN OP WATERLOO STATION stookt IS Omtrent de doeltreffendlj aanvallen van Zaterdag op de city van Londen verneemt het D N B nader dat o a WaterlooStation verscheidene voltreffers gekreg3P heeft en andere treffers ten Oosten van Victoria Slation en in andere wijken van Westminster waargenomen konden worden Het troepenkampement dat onfeilbaar met bommen bestookt is ligt bU Lung ross PE BRITSCHE VERLIEZEN AAN VLIEGTUIGEN Van zeer goed ingelichte Duitsche zijde is een nauwkeurige op ive ontvangen omtrent de Bntsche verliezen aan vliegtuigen van Juli 1940 tot heden Volgens deze opp ve verloren de Ergelschen in totaal C950 vliegtui gen 2900 jagers er lOFO lichte en zwa e bommenwemers In een bericht van den Londenschcn onnroep was als vervaardigingsnnis vdcr een bommenwerper 30 000 Dond sterling voor een jachttoestel 10 000 pond genoemd Naar deze bedragen berekend komt dit dus neer op een verlies van rond lU mülioen pond aterling DUITSCHLAND irnKHBmiCHT VAS aiSTFRKfl Verscherpte anvaHen boven ifeheel Engeland Het oppeAével vMi de Dmtsehe weormaoht mLkt bellend De aanvallen van het Duitsche luchtwapen op Londen en op talruke andere plaatsen op het Engelsche eiland zijn des nachts en overdag roet steeds sterker uitwerking voortgezet Te Londen was het geb ed ten noosden van de Theemskrommin en van de East India docks evenals het gebied aan weerszijden van I ondonbridge hoofddoel van de aanvallen van de afdeelingen Didtsche oorlogsvliegcr Ook in het gebied ten Oosten van het Victoriapark zi in goede treffci s waargenomen Waterloostation is door talrykg bommen ïQo zwaar beschadigd uai retttiiiin uient ic wutticn cuuden met groote storingen in het verkeer De s nachts aanvallende afdeelingen Duitsche gevechtsvliegers konden in hst centrum van de Britsche hoofdstad van verre de branden lien die het gevolg waren van de actie die overdag was gevoerd In Zuid Engeland deden afzonderlijk optredende gavechbvilegtuigen voor een deel in duikvlucht aanvallen en twee troepenkampementen In de ondel komens werden ernstige verwoestingen aangericht Verdere aanvalsdoelen waren twee havensteden in Zuki Engeiand Te Hastings zun spoorwegen vernield terwijl een gashouder in brand werd gestoken en talrijke gebouwen werden verwoest In den loop van den nacht deden sterke aMealingen gevechtsvliegtuigen aanvallen op verschillende bewapeningsindustrieën in Midden Engeland Sterke ontploffingen en branden toonden hiervan de uitwerking aan Een duikboot heeft vlif gewapende vijandeltikc koopvatrdert van in totaal 3S741 ton tot zinken gebracht Een andere duikboot meldt het tot zinken brengen van 16300 ton Vijande Ijlbe handelttcheepsruimte D Engelsche actit Zooals gewoonlijk onthield de vijand zich overdag van alle aanvallen op het rijksgebied Kont srachti drong hy op verschillende punten binnen boven Duitschland en bereikte o a met enkele machines Berlijn De hier geworpen bommen hebben geen materieele sehid aangericht Kenig personen He ieh buiten de schuilkelders ophielden werden lewead Aanvallen van het Britsche luchtwapen op verschillende indtiBtriebcdrijveii in West en Ni d Daitachland bleven zond r resultaat Materieele schade van meer beleekenis werd ftlli n berokkend aan woon hulzen n aan au pakhuis Hier zijn ïht dooden en gewonden te betreuren Talrijke Britsche bommen vielen weer op Neder andsche plaatsen Mill talre schade werd daarbij niet ajinge richt doch een aantal woningen werd gedeeltelijk zwaar beschadigd D vijand heeft gisteren in verschillende luchtgevechten 21 jachttoestellen verloren Zeven Duitsche vliegtuigen zijn van de vlucht naar den vijapd niet tcuiggekeerd Engeland nps meer in verdediginK gedrongen N et frontbericht van het D N B luidt la vclgt Volgens de bekentenis in dë jongste rede van den Britschen luchtitiaarschalk sir Ph Jouvert zijn intusschMi de ZuidEpgelsehe vliegvelden nnar achteren verplaatst en bevinden zich in hot kustgebied alleen nog maar kustverdedigingsatellingen Dit offieieel erkende feit bevestigt dat de vijand zich ook vol9 ns de eergisteren opnieuw bevestigde waarnemingen nog meer dan voorheen in de vei dediging gedrongen z et De hoofdstad van hot Britsche imperit m is door het verplaatsen van de totdusverre voor de hoofdstad liggende yliegvelden naar het binnenland nog meer blootgesteld aan de aanvallen van het Duitsche luchtwapen De zwaarste slagen kresen het gebied ten Noorden van de bocht in de Theems en de East Indisdocks alsmede het gebied san weers züdeVi van Londen Bridge Ten Oosten van het Victoria Park verder Noordeliik van de bocht in de Theems wnar zich groote goede renstatfons bevinden konden eveneens goede treffer worden waargenomen Versehe dene bommen vielen op het WBterloostr tion een van de belangrijkste stations in het centrum van de stad Hierdoor werden de reeds aanzienlijk belfn iner erie vcrkeerstoe fanden ontredderd Bemanningen van te ufikeerende Uegtui en hebben ee beschrijving ge ae ven hoe Londen tijdens de nachteli ike aanvaljen door het rchiinsel der branden daghEldïr verlicht WES Het oolreden van afzcnderlüke gevec i dvlieptu ien boven Zu Pi e lard heeft ev neer s grt t successen opgeleverd Hier werden c rleiivv in een drieste du l vlucht tvkee t oepenkamppn aangevallen en werd in de onderkomens TWnre schade aangericht Verder verschenen Duitsche vliegtuil en boven twee havensteden fn Zuid Enseland waaonder Hsst mps dat een belan ijke havener indijstneslad is De daar ligcerrde ot evoorraden en war en zyn voor de Engelsche verdediging zeer be ir DE OORLOG EN DE LANDBOUW Bodemproductie gestegen GEBREK AAN ARBEIDSKRACHTEN ALOl S KUN DARRE De rijksregeering zsl vandaag en morgen in piatta van de ji vredestijd gebruikelijke staalsplechtjgheid op den Bückeberg delegaties ven boeren uit alle gouwen van het rijk in Berlijn ontvangen Rijksminister voor de voedselvoorziening Darre die tevens r jksboerCTileider is beeft naar aanleiding hiervan een veriielderend krtikel geschieven in de Völkischer Beobachter Rijksminitter Darre geeft in dit artikel allereers een overzicht over de geweldige prestres van den Du tschen boerenstand gm urende de laatste zeven jaar eo l £t fr hierbu den naaruK op adi rona w van ue m Duitschland verbruikte levensmiddelen voortkwam uit de productiexvan den Duitsohen landbouw terwijlNnog in 1937 slechts 6S van de Duitsche behoefte aan levensmiddelen gedekt kon worden door de eigen productie Men overwege hierbij slechtsj aldus schrijft Darre verder dat de Duitsche landhouw in 1B39 met een voor den landbouw nuttige oppervlakte van S4 7 mililoen hectafe 79 7 millioen men schen moest voeden terwijl Duitschland in 1913 met eeni voor den landbouw nuttige opper lakte van 34 8 millioen hectare slechts 67 millioen menschen moest voeden In 1S29 moesten dus met dezelfde voor den landbouw nuttige oppervlakte bUna 13 millioen mencehen meer worden gevoed dan voor den wereldoorlog Deze opgave wordt door den landbouw ondanks eien groot gebrek aan arbeidskracht volbracht In de Jaatste jaren jaren moest het land n 1 de steden ni t alleen voorzien van levensmiddelen doch moest het ook in toenemende mate menschen afstaan olgens de telling van beroepen en bedrijven in 1939 is de plattelandsbevolking sedert 1833 met rond anderhalf millioen zielen achteruitgegaan Het land gaf den steden voor de bewapening voor de mjmitiefabrieken voor het bouwen van vliegtuigen en schepen voor de nieuwe industrieën als gevolg van het vierjarenplan eni niet alleen zijn geboorteoversqhot doch bovendien nog anderhalf millioen menschen De stijging van de eiyen landtiouwprodpetie maakte door het verminderen van den invoer van levensmiddelen voortaan een voor de bewapening noodzakelij ken verhoogf en invoer van jrondetoffen mogelijk Het afstaan van boefAvoor don arbeid In ftb eken wenl ieen voorwaarde voor het volgen plan tenuitvoerleggen van ons bewapeningsprograinma Met de groote successen die het Duitsche landvolk in de jaren na het oVernemen van de macht tpt aan li t uitbreken van dezen oorlog beeft bereikt werd legelijktrtijd ook een van de beslissend voorwaarden voor het winnen van dezen oorlog verv üld De hoop van Engeland dat de landbouwproductie in Duitschland weer evenals in den wereldoorlog zou dalen is den bodem ingeslagen Ondanks den oorlog ongunstige weersomstandigheden en de hierdoor ontstane moeilijkheden is het geluki de landbouwproductie volledig te handhaven Op belangrijk partieel ge bied zooals bij de productie van aardappelen suikerbieten groenten melk en boter hebben zij zelfs in het eerste jaar van den oorlog e n stijging van de productie behaald Da pi estaties van het Duitsche landvolk h eft zoodoende de verwachtingen van Londen dat op hel gebied der voedselvoorziening de tijd tegen Duitschland en v ó ii r Engeland zou werken vernietigd In werkelijkheid is het precics andersom Wat den landbouw betreft werkt d Jyd vóór Duitschland on tegen Engeland 03 vooruitzichten voor de landbouwpTO iuctie in het volgende jaar zijrf reeds thans niet alleen in Duitüchland doch ook in het ons ter beschikking staande vasteland fan Europa beter dan op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar Evenals vroeger zijn de geboortecijfers up hel land aldut besluit Darre veel hoeger dan die van de stad Hierdigr vormt het landvolk op de eerste pJa nts het nakomelingschap van kolonisten dat wij in de komende tienlallen jaren n xidig hebben voor het waarborgen van onze levinaruiirte ir het Oosten 3ALKAN Roemeensch memorandum aan Hongarije irONGARME WIJST CO MMISSIE AF Het Hongaaische teiegraafagentschap geeft een bericht uit waarin o m wordt gezegd De leider der Rotmeersche delegatie te Boedapesti heeft op 10 October de Hongaai Scne regeering een memorandum gezonden met het voorstel een IlongaarschRücnutr che gemergde tommisie te belEster met het onderzoek der klachten van de Hongaar sche en de Roemeensche rjiinderheden De Itongaarsche regetrmg verwacht echter op grond van haar ervaringen in de afgeloopen 22 jaren van het optraden eoner dergelijke cemmissie je n resultaat Daarom heeft zij op gt ond vande scheidsreéhterlijke uitspraa van Weencn de aandacht der beide groote mogendheden gevestigd op den toestand die zich steeds meer t ftspitst De Hongaarsche regeering hoopt dat normale toestanden tüsschen do beide nabuurstaten ten spoedigste hersteld zuUen w rden FRANKRIJK Het Fransche Landbouwprogramma CREDIET VAN 16 MILLIARD Het laudbouwprogram waartoe door UCU ridna nt ll lil lliAvcTliuUU A wwo u ten behelst naar uit Vichy wordt gemeld een crediet van 16 nnlliard francs voor het vfeer op gang brengen van den landbouw De ter beschikking gestelde credieten moeten worden gebruikt voor de uitrusting van den landbouw met machines de voorziening van het land van electrisch hcht en van elüctnsche centrales de inrichting van drinkwatennstajlaties de ver betering van de woningtoestanden op het land voorts den bouiV van opslagplaats en voorraadschuren en tenslotte de dipmermg van braakhggenden grond Voorts is gedacht aan een methodisch koloniseeren van omvangrijke gebieden HOOGER BEROEP VAN JEAN ZAY VERWORPEN Naar uit Vichy wordt gemeld heeft het hof van appèl te Lyun eergisteren het hooger beioep van den ranschert minister van Bmneniandsche Zaken Jean Zay die onlangs door het dertiende militaire gerechtshof wegens desertie lot degradoermg en deportatie was veioordeeld verworpen PE TOEPASSING VAN HET JODENSTATUI T D FranSche staatsstcretari v n Ju stitie Aiibert htefi in e n intel view verleend aan hef blad Suisse met betrekking tot het Jodenstatuut medegedeeld dat er ten aanzien van de Joden in Frankrijk geen rassenwet in den eigenlijken zin zal worden uitgevaardigd D regeering is alleen van plan maatregelen te treffen voor de openbare veiligheid Het gaat er om het Joodsche element in de hooge functies In de politiek het economische leven en de pers onmogelijk te maken VKiaiESEN AAN BflOE ZIJDEN Luchtacties en land gevechten in Noord Afrika Legerbericht 128 van het Italiaansche hoofdkwartier meldt Onze lorpedobooten die patrouilleerden in de straat van Sicilië hebben in den loop van den nacht van 11 op la October nabü Malta belangrijke Engelsche zeestrydkrachtep aangevalVn Een vijandelijke kruiser waarschijnlijk van het type Neptunus is U zinken gebracht aan andere vijanT delijke eenheden werd ernstige schade berokkend Deze tegenstanders hebben zich daarna de een na den ander verwijderd Wij hebben lorpedobooten elk van zeshonderd ton verloren evenals sen torpedobootjager van 1400 ton Het grootste deel van de opvarenden is gered In de Vroege uren van den ochtend zljn afdeelir gen van onze luchtmacht opgestegen om de eenheden van den Vijand pp te sporen Deife werden aangetroffen terwijl zij zich in oostelijke richting bewogen en werden mtensisf gebombardeerd Ondanks de heftige artilleneotweer vsjf de ïchepcn en het vuur van de vliegtuigen die isan een vliegtuigmoedersehip opstegen dat des uitmaakte van een vijandelijk eskader en ondanks ook de weersomstandigheden die voor de luchtactie niet gunstig waj ei heeft onze luchtmacht belangrijke resultaten kunnen boeken Het vlie gtuigrVioederschip werd in den boeg getroffen door een bom van zwaar kahb r en een zware kruiser is a n ziln Imker flank beschadigd Twee vijandelijke jachtvhegtuigen zijn neergeschoten n van onze vhegtuigtn IS niet teri gekeerd vecht bU Sidj cl Barrani In Noord Afrika iijn onze snelle colonnes doorgedrongtr tot op dertig kilometer ten oosten van Sidi el Barraru j hebben daar slag geleverd en lTebbeh kleifie eenheden van vijandelijke tanks en pantserwdgens teruggeslagen O zc luchtmacht bombardeerde gedurende den nacht de luchthaven van Maiit Eü ush fn de installaties van Dpba itn oosten van Marsa Matroeh met veel suctss Ondanks de hevige luchtaiwesr zjn al onze machines teruggekeerd Vijandelyke vluehttn boven Bardia en boven de havens van D rme en Tobfoek hebben geringe materieele schade veroorzaakt Er zyn geen ilachtoffcrs Onze jachtvliegluiggn d e boven Tobroek patrouilleerden vmgon een afdesling van de vijandelijk uchtmacht op en schoten een maclune van hel type Blenheim new terwijl twee andere vijanditlijke machines einstig werden getroffen In Oos Afrika hebben onze patrouilles vuandelijke gemotoriseerde trceptn die zich naar de richting van de grens van Eritre a bewogen teruggeworpec Onze luchtmacht heeft de vijandelijke vestingwerken te Loddar ten wejlen van hel Budolfmeer gebombardeerd evenals de installaties van het vliegveld van Wajir en een vijandelljken kruiser van tienduizend ton die een convooi begeleidde Al onze vliegtuigen zyn teruggekeerd Vijandelijke machines htbben bommen geworpen op Goera Negihellig Asmara en E Oeak Er zün geen slachtoffers ffli de materieele schade is gering btetani meidt nader ull Kome Naar aanleiding v n de zee enluchtgevechten die Zaterdag werdengevoerd herinnert men er aan dat deEngelsche kruiser van Iriei type Neptune die door de Itahaansche zeestrijfl krachten tot tinkén is gebracht tot eenklasse behoort tüsschen de ti en 7000 ton Tegenover dit vyapdeluk verliesstaan Itjiliaansche verh en van in totaal 2600 ton Bu e Engè bche verlieten moet men tevens nog meerekenen e schade door de ItaliaansM e vloot herokkend aan andere Engelseh schepen Een zwaw kriuser werd door de Itahaansche bommen in zijn flank geraakt terwijl het Britsche vliegkampschip ernstig werd getroffen aan den boeg Htt ande l der liie tmaeht Een speciale correspondent van Stefani san het lucHtfront vvijsl op de beteekenis welke de Ilahe insche luchtmacht heeft gehad in h jevech Zaterdag in het mi dellandsche Zse is g n i o den van de Itahaansche luchtstrijdkrachterf werd bemoeilykt door het slechte weer den machtigen luchtafweer cier vijsndclUke vlootstrtjdkracbten en de aanwezigheid van een zevenügtal Bntsche jagers die de Jvlootbewegmgen beschermden Desdhdankt hebben da Itahaansche bommanwerpers beschut door jagers l un taak met succee vmibracht Zli hebban verscheidene tonnen bommen op de v andelijke schn en laten vaUen De voorsteven van een vliegkampschip werd door een gwaren bom getroffen met het gevolg dat de brug vemieM werd en ernstige schade werd toege bracht aan het depot n de vUt onder de bftig Een zware kruiser we aan de llnkerzyde door een aiJ bom getroffen De schade was cinta want het schip voer langiaatti verOi begeleid door twee torpedojagcu Bij verkenningsvluchten is jji ochtend kome vast te staan dut j Britsche eskader liet oper ti c in het Middengedeelte van de Midd lansche Zee heelt veiiaten en ko hmfft gezet naar den Oriekschen Chipei Hot itrlM v H Een bijzondere correspoiideht Stefaiii meldt de volgende bijzor de heden over het In het Italiaar h weermachtsbericht van 13 Oct J j vermelde zeegevecht r PO pa Vt PI op Op den ochtend van 11 Cci ontdekte een patrouille v i i icheidene Italiaansche torpedm een Engrl sch eskader In de sim BieiliS De vrtorste boot van de trouille voer terstond tot op 7l afstand van een zwaren Eir kruiser op en schoot drie torpi terwijl gelijktijdig uil alle stuiU den vijand gevuurd werd Dt pedo s en ouk hot geschutvuur irr het vijandelijke schip zoo eni tif het weldra begon te zinken Dt k Itahaansche torpcdoboot rooist i i wel ook hat zware geschutvuui den vijanB ondergaan Dcsn J streed zij Aot het uiterste en d r mandant gaf alvorens de k e rocmvolle boot verging kuel j de noodigo bevelen om ziin i bemanning in de reddingsbooUi c bergen n het resultaat van ht gaan van den Vijandelijken krui e rapporteeren De schipbreuke r r werden kort daarop door ccn i j Itahaansche torpedobóot obsit De stnjd ging nog gcrunw n i verder Aan Itahaansche zijde é n daarbij zooals reeds gemeld t i kleine torpedobooten verloren wijl een torpedojager door hot vi c delijke vuur onbestuurbaar vvciJ gt maakt Dit vaaituig werd eerst door n anderen torpedojager qp sièep uj genomen doch later toen het n pl jj doorvaren door de eigen benidf j tot zinken gebracht Op den oc 1 vah 12 October keerden de hd lijke zeestrijdkrachten in de nc van hun steunpunten terug V DE VESUVIUS WERKT WEER Zooals stee ds bij begin van d a regenval in den herfst is ook ji weer de Vesuvius actiever gewoi 2 Zaterdagavond stortte een gede van den eruptiehaard in w aaio ie lava den bovensten krater uitsti de Vastgesteld i dat er voor de i liggende plaatsjes geen enkel g r bestaat De toegenomen wtikmg r de Visuvius biedt vooral des na i een zeldzaam schouwspel ENGELAND PUINRÜIRIEN IN LONDEN De Engelsche radio heeft beker maakt In afzie ib iren tijd zullen Br afdeehngen pionniers aan nc A lt worden gesteld voor puinruimen o Londensche stadsgebied Een e treffende regeling is door Fishe I verantwoordelijk is voor i de f 1 mmgsncrkzaamheden getroffen et dit werk zal men heginnen m de gedeelten die het meest van de Lc laanvallen hebben geleden in he Cjiten en Zuid Oosten VijQionderd vrachtauto s zullen h f vooB worden gebruikt benevens 1 rijdende kranen die nog op Wfg 7 n van Amerika naar Engeland VERTREK VAN JAPANNERS Einde van deze maand komt in Ierland het E s Foesjimi Maroe a n Practisch zullen met dit schip a vertegenwoordigers van Japansche t r vm c iti T Tif4 T vN rd n ee varue rd Slehts ee landvol Japanners b ijH om de be angen te behartigen R en verwacht omstreeks 180 refugieee as boord van de Foesjimi Maroe a naar Japan zal varen Bijna alle i j ken groote en kleine firma s met u sondering van de Jokohama Si c Bank en het kantoor van Mitaoei BueSsan zullen sluiten Achter blijven iea der ambasade militaire en v us attaches tezamen tien personen boi vens vijf leden van de Mitsoei Boe BELGIË ll IK DOOR ENGELSCHE BOM Mf GETROFFEN Ook in de laatste nachten hebber i Britsche vliegers hun naehteltjke duuaanvallen op woonwijken in Be l voortgezet In den nacht van Dono dag op Vrijdag zijn vier bommei li worpen op de voorstad SUmalle il Luik aldus het A N P uit Bru iEen uigelingeninrichting werd djaf jeniield Het aantal slachtolu t nog niet nauwkeurig vas I n nacht van Woentóag op I orae dag waren te Liuk zeven arbeiders omgekomen Daarna heeft men ec r onder de puinhoopcn nog twee lijht gevonden en men gelooft dat onder d ruïne nog meer slachtoffers liggen BiJ het opruimingswerk werden later W vendien nog verscheidiane arbeider zwaargewond door het ontploffen een tijdbom Kort driehtmn 0e Grickacive bladen melden dist aan boord van de Grieksche u pedoboot Kios een ketelontploffing ontstaan die acht doodèn heeft t ischt