Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1940

BlJOl MAANDAG 14 OCTOBER 1940 GOUD A U V S O i Gouda was veel sterker maar volgde een verkeerde tactiek spannende wedstrijd waarin de uitstekende verdedigingen de situatie beheerschten sfiWiwws A att tUav impecteur t lidïamelükc opvoeding na B W attOSO VAN DEN HEEK BOM Bl lng van leeraren en L m de LKh melUlte 1 d l B en W den fSoiAi re nomen ♦ VjTbJ an ne dwrvoor in aaa lS ki m d autoriteiten gebraclit til met kletn van redenen er r Zmit de lichamelijke oetening 2 ét 1 I ulo hoIen welke Z lt laatJti 10 Jaren in hot K S h lekomoi weder met kracht Z Zai ie nemen De telling waarvan 7i iiiiaat n l dat eij juijte toe2 7iffl le lichamMijke oefening onttieeriUk deel uitmaakt van de i le voeding der Jeugd ii nauweI voor iBgenipraak vatbaar Dit J jpant heWjen wU alduj B en W MM M 11 gehiiWigd alechu tenIimIm ünancleele omitandig wtidm wü In 1933 genoodzaakt lot W verlcehén van eervol ontslag wn d vakonderwUzer en de vak ad l M in lichamelUke oeleBlBi mw t ga Om deüelfclf redenen kunnen B en W ook than niet voldoen aan het vcrj der vereenlging dat zU in Buat 1 T n haST resolutie als volgt om jit UcfttmelUke opvoeding moet in glj Miden omvang verplicftt worden lu fUe acholen voor gewoon lager pjMWttt n in handen worden geHiUl nn vakondofiwiuiBera voor de Ji MMlIlkii opvoeding Voldoende lialpffltddelcn matptti voor alle scholfn iML gewoon lager onderwtis aan idg jn óf verstrekt worden Te poote loberheid in dezen i een ernstig Itvatf voor de reiultaten en de ontia t van h t onderwUa gUchtt daar waar een tekort aan vAarKlerwyzert bestaat aanvaardt zij tM flriteem dat dit onderwijs in han ia v n de klasse onderwüzers legt ÏBCh lien B en W zich genoodzaakt int oplossing te kiezen Niet omdat att i tekort an vakonderwijzers abestaan maat wijl méér niet tot de Itaaadwle mo eivikheden behoort Sliltemln wU het B en W voorkomen dat ook langs dczon weg meer ta otden bereikt dan op het oo tntift inogeiyk la mils de centrale leigelegd wordt in handen van een ntlige nX r een inspecteur voor de iidiamelüke opi oedmg Deze zal But liet algemeen toezicht op en de WiStil van dit onderwijs d leerlingen 1 hel gebruik van de daarvoor aanjeweien gebouwen terreinen leerRuddeleo en materialen worden belast Bij ui niet alleen aan de hand van de het departement van Onderwijs KuMten en Wetenschappen uitgegeven rWttUjnen voor het onderwys in de liteneluke oefening aan de lagere Miojtn het onderwijzend personeel van Worliohtiing dienen maar ook de leerjmiw op lichamelgke afwijkingen onti le r i het schoolwedstnjdwezcn muniweren toezicht houden op het fehniik van schooilpkalen door vefr ilingen en particulieren die daarWW Van het Gemeentebestuur verf Wii g krijgen enz Hrt lakrij van dezen ambtenaar xeual B en W op ƒ 3000 te moeten iteUén VsUedJgheidsh alve voege lü hier ntoe dat h m hun bedoeling ligt 9 functie te benoemen den heer i Boni oriderwljzeï in de lichame op Weggeld wen oai Ut raao nun tanatwldeelen stellen B en W voor WÜuteUlng van bovengenoemde in over te gaan aOBWlNO BURCVLIET U NAGENOEG VOLTOOID reiid perwneel wordt uit grondbedrijf cenomen J den verkoop van een aan den Tkirisweg hoek Burgvlietkade 2t perceel grond aan Gebrs i win resteert van de eigendomS ie door het gemeentelijk MMrÜf in het 5e complex A tu Uet n werden beheerd im oppervlakte van jj nd met zUn ligging is verij bouwing van dit perceel t r fclSl kunnen overgaan tot tao genoemde complex dilTr daarom gewenscht Ben den raad voor daartoe te j r en de aan het bedryf te be M eding vast te stellen op de JJU zoo op VnOi KICT AANGEGEVEN WktÏÏ i r postduiven In ftj enomen die bij de verpUchte X f opgegeven hwi andacht op dat SS bedreigd wordt Uit vroeger tüden DE GOUDSCHC CONtANT MELDDB M JAAS GELEOEN Uit een advertentie Soiree musiqale Zondag IS Qclober 1865 door den stai van het 4e regt infantor e bij A Kranenburg op de Wetthoven kolfie huis Vselaigt Entree vrij MJAAE GELEOEN Omtrent den stand der spoorwegconcessieaanvragen wordt in de toelichting op de spoorwegbegrooting voor 1891 medegedeeld dat in onderzoek ijn de aanvragen van A J Krieget voor een locaiUspoor eg van Gouda naar Schoonhoven en van Jhr H A Clifford en A F Steers te Graven hage voor de lyn van Gouda naar Baanhoek Van den aanvrager P M Montyn te Gouda voor de lijn van Harlingen naar de Pruisische grenzen in de richting van Qronau worden nog plans ingewacht voor eene gewtjzigde richting tS JAAB GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werden benoemd tot lid der commissie van toezicht op het ager onderwUs de heer D J Noordük tot makelaar in roerende en onroerende goederen de heer J A J Mastink tot onderwijzer aan de Kerhalingsschool voor jongens de heer P S Dauvilüer Gouden jubilaris fee Jt genoot ZEER HARTELIJKE HULDIGING VAN DEN HEER J v d NIEU WEN DUK Op wel zeer hartelijke wijze is Zaterdagmiddag de heer J v d Nieuwendyk gehuldigd ter gelegenheid van het feit dat hij op 5 dezer vijftig jaar sinds vele jaren als bedrijfsleider ï erkzaam is bü de Was icherij De Drie Notenboomen van de firma L Jaspers en Zp Had de jubilaris op zijn feestdag reeds van organisaties en belangstellenden gelukwenschen en bloemstukken ontvangen thans geschiedde de huldiging in den kring van het bedryf waar de leden van de directie en alle leden van liet personeel in een feestelijk versierde zaal van de wasscherij wachtten toen de heer v d Nieuwendijk met vrouw en kinderen door bruidskinderen ontvangen binnenkwam waar hun een welkomstlied tegemoet klonk Het is een vrooluk feest geworden dat van 2 tot 10 uur heeft geduurd en waar hetver byzonder gezellig toeging De heei H Jasper heeft namens de directie woorden van gelukwensch en waardeering gesproken de heer H Bouters vertolkte de sysnpathie van de familie eu ook anderen hebben tot den heer v d Nieuwendijk harteiyke woor den gericht De directie bood den trouwen medewerker een radiotoestel aan het personeel schonk een salontafel met kleed en er waren nog verschillende andereX geschenken en voorts tal van bloemstukken Een koortje uit Je meisjes zong er werd een toepasselijk hoorspel opgevoerd en er waren nog tal van andere attracties om iiel feest luister bij te zetten De directie de familie Jasper en het personeel hebben zich bu zondar beijverd om hun medewerker waardeering te toonen en hun opzet is zoozetr geslaagd dat het voor den heer V dj Tfieuwendijk en de zünrti in het het samenzijn bjj woonden een onvergetelijk féést is geworden AANGAAN KASOELDLEENINGEN B en W vragen den raad machti l i l i iZ hj J a 1940 kiisgeldléeningen aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste ƒ 700 000 en een rente van niet meer dan 5 VERLENGING CONCESSIE REEUWUKSCHK SLUISJE De concessie tot heffing van doorvaartrechten aan het Repuwijkscheen Sluipwijksche Verlaat werd bü Koninklijk besluit van 25 April 1939 verleend tot 1 Januari 1941 Waar de toestand der gemeentefi nanciën ook thans niet toelaat dat bronnen van inkomsten verdwijnen verzoeken B en W den raad hen te machtigen wederom verleging der concessie aan te vragen WAAR DE BRANDWEER AL NIET GOED VOOR IS ficMh met zoutxDurop straat gevallen Zaterdagmiddag is op de Oosthaven van een auto die de Sint Jansbrug afkwam een flesch met zoutzuur gevallen De chauffeur had er geen erg in maar het publiek des te meer De politie heeft de straat afgezet waarna de reinigingsdienst met chloorkalk verscheen om het goedje te neutraliseeren waarna dei met e motorspuit uitgerukte brandweer met een slang op de waterleiding de strawt heeft schoongespoten HEN PERSONEN TE LAAT BUITEN Zaterdagavond heeft de politie zeven en Zondagavond drie personen aangehouden die zich na 10 uur op ctarat bevonden Allen zijn tot 4 uur op bet bulreau gebleven en kreg n een bekeuring w AT n AAR f ANNEER Sehouwburg pioccoop Sensatkïproces CasiUa met HfUirich George Aan7 uur 15 Oct 10 u r Stadhuis Aanbesteding vergrooten slachthal en darmwasschervl aan openbaar slachthuis IS Oct 2 4S uur Ter G uw Lezing Mary Pos voor Vereenlging van Huisvcouwen onderwerp Vrouwenleven in vreemde landen 15 6ct 7 uur Daniël Spreekbeurt ds H J Grisnigf 1 Oct ¥ 30 uur Ned Gercf gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 17 Oct 7 nur VrUt Evangelische gemeente Bijbellezing en bidstond Oct 7 45 uur Daniël Vergaderingïtring van Jong Hervormden onderwerp Waarom zending Oct 7 uur Markt Paardenmarkt Oct 2 30 uur Reunie Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit causerie Charles A Cocheret ZZ Oct 2 uur De Zalm Aanbestedingen hoogheemraadschap De Krimpenerwaard 20 Oot 2 30 uur Reunie Eerste voordracht leergang prof dr H Miitnaert voor Volksuniversiteit APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouire 136 Distributiedata MORGEN Stampellokaal Groene weg 9 t SO a Uitreiking broodbonboekj derde serie voor hen wier geslachtsnaam begint met een dn letters D tot en met H POT J IET VET IN BRAND In de keuken van het eethuis van den heer G van Kooten op de Veerstal is gistermiddag een pot met vet xloordat men had vergeten de gaskraan dicht te draai i waardoor het vet overkookte in brand geraakt Met vloermatten hebben de bewoner het even fel oplaaiende vuur gebluscht Het brandje gaf uiteraard een vette boel en bovendien is een wand geblakerd BEROUW GEKREGEN Gisteravond om half tien heeft zich bü de politie een man uit Bergen op Zoom gemekl met de mededeeling dat hy op U September j l to Utrecht een diefstal van ƒ 15 had gepleegd De mail is in arrest gesteld en vandaag naar Utrecht gebracht CANDIDAATSEXAMEN CiVlELINGENIEUR Aan de Technische Hoogesehool te Delft is geslaagd vo or het candidaatsexamen voor civiel iiigcnieur onze oudstadgenoot de heer J P Noordijk INGEZONDEN CBuiten verantteoordeK kheid d r redactie Stamkaart identiteits b wijs broodkaarten CONTROLS OP UITREIKJNGS DAGEN VAN DISTRIBUriB BESCHEIDEN Volgens verordening is ieder Nederlander boven 15 jaar verplicht een identiteitsbewijs in zyn bezit te hebben welke op verlangen aan bevoegden moet worden getoond Nu doet zich momenteel het geval voor dat broodka rten moeten worden gehaald waarvoor de stamkaart identiteitsbewijs noodig is Waar zeer vele inwoners door hun werkzaamheden onmogelijk zelf hun broodkaart in ontvangst kunnen nemen is het noodig dat iemand anders deze haalt Hierdoor zal het dus voorkomen dat op ioo n dag verscheidene personen niet in het bezit van hun identiteitskaart kunnen zyn en dus volgens verord ning in overtreding verkeeren Hoe moet men nu in deze handelen om verbaliseering te voorkomen bij eventuecle controle Zullen velen een financieel verlies moeten lyden doordat zij van hun werk moeten verzuimen om zelf hun broodkaarten te halen Zou de oplossing niet gevonden kunnen worden door op dagen van uitreiking van distributiekaarten de controle op identiteitsbewijzen achterwege te laten OPMERKER De inzender kan naar onze meening rustig vertrouwen dat de politie begrip voor de situatie heeft want het zou toch te dwaas zyn als in een bona fide geval iemand die zijn identiteitsbewijs een halven dag uit handen geeft om zijn broodkaarten te laten halen waarvoor hü zelf geen Ujd heeft een bekeuring kreeg Redactie SPORT Eerste nederlaag van Gouda en p O fi K Q S V EN O NJI U l EMEN DE LEIDING OtymiHa en Gouda reservesl versterken hun positie la 4e kop totp El kan niet altijd gewonnen worden Dat hebiwn dezen Zondag yersehillonde elftallen ondervonden qn zoo zün ditmaal de resultaten niet itoo gunstig als de vorige keeren Overigens is er nog geen man overboord het beste paard struikelt wel eens Als de tegcii slag tot nieuwe inspanning prikkelt liehoeven de kanaen weinig t verminderen Gouda verloor de big matuh tegenU V S de eerste nederlaag der roodwittcn die daardoor teven even uit derunning geraakt zyn Kunnen zij mvolgende wedstrijden succes boeken dan zijn de Gouwenaars spoedig weeraan bod Men vergete trouwens niet dat Gouda tot dusver vier zware wedstrijden gehad heeft en het is heuschnog niet zoo slecht daaruit vier puntente behalen Met Olympia blyft het bijzonder aardig vlotten en de roodüwarten hebben zich toch wel kranig hersteld Ditmaal wonnen zij van O V V en de overige uitslagen brachen mede dat Olympia nog meer in de kopgroep is opge nomen Daarentegen wil het met O N A niet De uitwedstrijd tegen D H S toch niet zoo n zware opgave werd verloren en daardoor zijn d Gouwenaars naar de staartgroep verhuisd Met verbluffend gemak namen de G S V ers de hindernis in Lisse de 5 0 zege is een fraaie prestatie Het was allemaal botcrtje aan den boom want daar Rouwkoop verloor is G S V jjp de eerste plaats gekomen D O N K heeft in den belangrijken wedstrijd te gen Gouderak geen succes gehad het werd de eerste verliespost De geelwitten verzamelden in hun vorige wedstrijden evenwel voldoende saldo om hun pretenties te behouden en concurrent te blijven van de leidende Haastrecliteraren die formidaljel op dreef zyn en met een daverende 15 O hun aantal doelpunten uit vier wedstrijden op 39 brachten Uitstekand weerden de Gouda rescrves zich tegen de concurrent H V V 11 met éen keurige 3 0 zege waardoor zij in gelijke pobitie met U V S II aan de spits blijft Ook O N A II bewandel 1 het pad der overwinning en aar gegezicn de andere candidaten een slippertje maakten lijn de Gouwenaars bovenaan gekomen De twee andere i actie zynde Goudsche reserves 2e klasse B U V S 3 3 O ö 6 10 4 Overmaas 1 ri O O 2 3 1 Vrie idens 3 2 0 I 4 8 6 O D S 4 2 115 11 9 I SVV 4 2 115 8 8 HoUandiaan 2 10 12 7 5 Gouda 4 12 14 7 6 Excelsior 10 0 10 1 2 Fluks 2 0 0 2 0 1 2 V D L 4 9 0 4 0 9 20 3e klasse C V F C 4 3 10 7 17 9 Alphen 4 2 2 O 6 17 5 Olympia 4 3 0 18 11 10 D C V 4 4 115 8 7 Woerden 3 1113 9 7 Fortuna 10 10 11 1 tNoorden 3 1 1 1 S 6 7 ► jt vuui t 4 D H S 4 4 0 2 4 7 12 O N A 4 1 12 3 6 11 O V V 3 0 0 3 0 4 8 Pechvogels 4 0 0 4 0 4 12 4e klasse A G S V 4 2 10 7 U 3 Af iupel 2 2 1 O 5 11 6 V O G E Jj 4 3 0 16 20 9 Rouwkoop 4 2 115 11 8 Texas 4 2 1 1 5 12 9 L D W S 3 1113 10 9 WiUielmus 4 2 0 2 4 12 14 Teylingen 3 1 O 2 2 8 11 V V L 3 O 1 2 1 6 10 T O N A 3 0 0 3 0 5 12 Gr WiUem 3 0 0 3 O 3 14 4e klasse C Haastrecht 4 4 0 0 8 39 7 Gouderak 2 2 0 0 4 12 3 D O N K 4 3 0 16 15 10 M S V 4 2 0 2 4 19 16 Moordrecht 4 2 O 2 4 12 11 Bodegraven 4 2 0 2 4 18 18 Ammerstol 3 10 2 2 5 9 Oudewater 3 0 0 3 0 6 24 Waddinxv 3 0 0 2 0 1 8 Bosk Boys 2 0 0 2 0 1 24 Reserve 2e klasse A U V S 2 4 3 10 7 24 4 Gouda 2 4 3 10 7 18 4 H V V 2 4 2 1 1 5 9 A D O 4 4 2 115 11 8 V U C 3 3 1 1 1 3 8 13 D H C 3 3 10 22 6 11 H B S a 3 10 2 2 4 12 Sch ningen 2 3 0 12 1 3 a B E C 2 4 0 0 4 0 10 27 Reserve 3c klasse B O N A 2 3 3 0 0 6 13 7 B M T 2 4 3 10 7 19 6 R V C 2 4 12 0 8 17 12 V U C 4 4 2 0 2 4 17 12 H B S 4 4 12 14 10 8 H V V t 4 2 0 2 4 fl 10 Laakkw 3 4 112 3 10 13 V I O S 2 4 O 2 2 X 9 15 Celeritas 2 3 0 12 1 5 12 Quick S 4 0 13 1 3 17 Gezien de verhouding In het veld lijkt de U V S overwinning onverdiend Eei groot deel van den strijd heeft Gouda het Leidsche doel min of meer bejlegerd Dat ze desnoods het niet tot dijclpuntcn wist te brengen en er zelfs z den in slaagde het Kramp in het d el ernstig moeilijk te maken toont d t de versterkte verdediging der gastfn den Goudschen aanval fcitelyk de baas was U V S speelde met een terug getrokken halflinie en zocht om tot scoren te komen voornamelijk haar heil in snelle overrompelende uitvallen waarvoor de uiterst snelle en goed op elkaar ingestelde voorhoedespelers byzonder geschikt bleken Dat deze tactiek tenslotte slechts één doelpunt opleverde was een succes voor de Goudsche defei sie die vooral in de tweede hcjft zeer hecht was met doelman Gerritsen al de allerbeste Ook de halflinie was er goed in hoewel het plaatsen vaak te wenschen overliet De voorhoede was het minste deel Met aan den eenen kant een binncnspeier en aan den anderen kant een vlcugelraaij die het tempo steeds remde en een bijna hardnekkig volgehouden tactiek steeds op den midvoor te spelen die nadat hü reeds spoectig na den aanvang zich als een gevaarlijk schutter had leeren kennen veel te zwaar bewaakt werd om succes te kunnen boeken liep deze linie telkens weer te p ffc cp den muur van verdedigers die bovendien stuk voor stuk een grootere snelheid van handelen aan den dag legden Over het geheel was het een interessante wedstrijd nel en afwisselend in de eerste helft meer eenzijdig maay ook meer spannend m de tweede helft waarby geen der zeer talryke bezoeHkrs zich verveeld zal hebben Na eenig heen en weer getrap gaat Gouda tot den aanval over Multem neemt den ba van Ryke over plaatsi keurig voor het Leidsche doel doch geen der andere voorwaartscn is ter plaatse om van de kans te profiteeren Onmiddellijk daarop brengt U V S een tcgenvisite die doordat de voorzet van v Polanen te scherp is evenmin succes oplevert In zeer hoog tempo golft het pel op en neer Uit een verre pas van Boet bemachtigt Rijke den bal na goed doorzetten lost hy een hard schot dat Kramp verdienstelijk keert Direct hierna snelt P Kantcbeen door de Goudsche verdediging handig plaatst hy haar v Pglanen van wien hij na zich vlak by doel vry te hebben opgesteld het leder terug krygt Gerritsen redt oflihter prachtig zy het ten kosti van een corner Eenige seconden latcr is aan den anderen kant Rijke doorgebroken Zijn geweldig harde kogel treft evenwel den slaander Uit raat solospel ontstaat U V S S doclpnot Dan Is U V S weer aan bod een gevaarlyk schot vap Oosterom gaat net langs het doel Goude trekt hierna weer ten aanval de te scherpe pass van IJsseltteyn is echter een gemakkelijke prooi voor Kramp Als de gasten op hun beurt weer attaqueeren speelt Cf de Jong terug op zyn partner Van Leeuwen is dezen echter te vlug af doch schiet Van zeer korten afstand nog naast Ook voor Gouda gaat een kans verloren als De Keijzer te laat reageert op een pSss van Stoppelenburg Kon daarop passeert v Polanen handig J de Jong Boef komt te hulp lllttti ivi n nf Leidenaar vlak voor Gerritsen kon t die kansloos wordt gepaseerd 0 1 Er is dan 25 minuten gespeeld Na dit doelpunt zakt het tempo terwyl U V S iets in de meerderheid komt Gouda heeft geluk als by een Leidschen aanval een onverwachte omhaal van v Leeuwen buiten bereik van Gerritsen de deklat treft Spoedig herstelt Gouda zich ze gaat zelfs den toon aangeven Multem nu in het spel betrokken doet nuttig werk een keurige voorzet van hem blijft onbenut Na een ingooi bemachtigt hy opnieuw den bil do U nu schiet Ryke uit den voorzet van drchtby naast Na goed samenspel met De KeiJzer wordt Rijke opnieuw gevaarlyk maar Binsbergen weet door corner trappen erger te voorkomen Na de hervatting Is de thuisclub het eerst in den aanval zonder evenwel gevaarligk te worden Een snelle tegenaanval van U V S vormt daarentegen wel een bedreiging maar het schot van v Leeuwen gast rakelings langs Even later belandt een boogballetje van P Kantebeen op het net Oosterom raakt daarop geblesseerd hy wordt vervangen door Brusse Het ojponthpud door dit ongeval veroorzaakt blijkt geen goed aan het spel te hebben gedaan den persten tijd daarna zyn beide ploegen er eenigS7ins uit By een uittrap Reserve 3e klasse C Gouda 3 2 2 0 0 4 11 5 Martinit 2 3 3 06 10 5 Sparta 4 3 2 0 14 12 10 O N A 3 3 1113 10 8 Olympia 2 3 1113 13 Xerxes 4 4 10 3 2 lSi 18 Shoonh 2 4 0 2 2 2 7 ll O S V 2 2 0 0 2 0 5 9 schiet Gerritsen tegen eèn tegenstander aan waardoor v Leeuwen een pracht kans krügt die door naastschieten verloren gaat Met een fraai opgezetten aanval over de geheela breedte toont Gouda na eenigen tljd er weer in te zijn Ottevanger richt bü de afwerking et van te hoog Scrimmage nk serimmace voor het Leiduche doel Gouda blyft in het offensief Een goede voorzet van Multem wordt onbenut gelaten Na een goed door Boet genomen vrijen schop beleeft het U V S doel eenige angstige oogenblik ken met groote moeite en veel geluk wordt een doelpunt voorkomert Uit een corner ontstaat direct daarop weer een spannende schentiutseling voor het Leidsche doel waaraan Ottevanger door overschieten een einde naakt Een vrije schop is evon later oorzaak van een nieuwe doelworsteling Daaruit ondernemen de gasten plotseling een uitval besloten met een fraai chot van V Leeuwen dat Gerritsen subliem stopt Een ver schot van Regeer be landt op de deklat Korten tijd weet U V S het spel verdeeld te houden dan hervat Gouda haar offensief De versterkte Leidsche verdediging weet bij meerdere vrij langdurige crimmagas voor haar doel zij het soms op onbegrijpelijke wr fcoren te voorkomen Meer en metr verstrijkt t e tijd de spanning nemu str vs toe Mu tem biedt RyVe een kans dcoh dezen wordt het doelpunten belet Direct daSfop vecht weer een kluwen spelers voor het U V S doel om het bezit vi den bal nog blijft een doelpunt uit Op nicuw rengt Gouda de LeUsche veste in gevaar Daarbij ontgaat haar de kans doordat tusschen de bijna op de doellyn wortelende spelers Otte anger lién ovcflrcding begaat Olympia O V V 3 1 OOStVOORNSCHE KEEPER VOORKWAM GROOTER NEDERLAAG Deze wedsiryd leverde Olympia een welverdiende zege Cp waarbij O V V zich gelukkig mocht pryzqn een doelman als Aland te hebben daar anderide score zeker hooger zou zyn ge iwees Aland komt inderdaad een compliment toe voor zijn uitstekend Wer ken voor de pauze was hy misschienniet altijd even zeker van zijn Wak maar m de tweede helft was hy verreweg de beste man by O V V steldezich perfect op en stapte meiiig vinnig schut Oünpia neemt al heel gauw bet initiaiief en na een minuut öf vyf knjff zy een corner te nemen Van den voet van MaarieveUlt zweeft de bal goed voor het O V V doeJ waar GraveateUn inkopt 1 0 Nu komt O V V wat opzetten In de rood zwarte verdediging moeten alle krachten worden ingespannen Het wegwerken is slecht Duys speelt te har terug op de Jager deze kan op den grond liggende het leer niet bemachtigen en de O V V mid voor maaitt daarvan gebruik 1 1 Langzaam maar zeker weet Olympia nu den druk op haar doel te verminderen ondemeemd zelf aanval op aanval maar begaat steeds dazelfde fout sn gaat het op hët doel af maar juist 4a ir houdtzy het spel te kort zoodat dé O V V ach erhoede tijd heefi in te grijpen totdat b yeen doelworstehng Gravesteim het tweede doelpimt voor zijn i elcemiig Ntt wordt Olympia weer sterker V6t tweemaal toe ontsnapt het doel der gasten ternauwernood aan doo boring Nadj rust beheerscht Olympia het spel zonder dat doelpunHsn worden gemaakt Keer op keer lost de voorhoede harde en dikwyls goed gerichte schoten maar Aland is steeds op zUn post Hooimeyer komt alleen vo Jr doel het wordt een corner die nle s oplevert Evenlater is het Gravestcyn die een goede kans beeft maar het schot ketst van den paal terug De aanvallen van O V V zyn in dezehelft minder talryk terwiil Spek enJue in de rood zwarte thterhoedemoeilijkheden wel weten op te lossen Even IS het benauwd voor het doel der gastheeren als de Jager niet goed wegwerkt doch O V V rechtsbuiten weet met de onverwachte kansgeen raad enschiet naast De Olymtóavoorhoededoet wat zij kan maar de stand blijftongewyzigd Het was jammer dat het spel soms wat eenzydig was ovei igens was het een anelle en aantrekkelijke wedstrijd De roodzwarten hebben hard voor de overwinning gewerkt en iy gaven in het bijaonder in de tweede helft uitstekend apel te zien Goed combineerend ging het dan steeds weer op het doel af terwijl nu deze aanvallen werden besloten met een flink ichot De ploeg der gaetèn maakte een vrü zwak ken mdruk bovendien was zij oedif itgespeeld