Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1940

MAANDAG 14 OCTOBER u De pohtie in de gemeenten Bergambacht en Ammerstol be taande uit twee gemcenteveldwachters en een 20 2 yksveldwachler zal worden lirigebreid met twee ryksveldwacltërs Waarvan ei een standplaats krugt in Belgambacht en een m Ammerstol Sc l ml a l k tl m Rei Hel genbh Ut t0n v suig shat Laad LOTTE OUDERLINGEWEDSIRUD Al was m het begin van het seizoen de ambitie voor de zeilsport door de lydsomstandigheden geluwd en het deelnemen aan wedstryden buiten het plassengebied onmogelyk geworden doordat er geen sleepgelegenheid wa de watersportvereenigmg Elfhoeven heeft er naar gestreefd hei wedstrydwezen in den nazomer m eigen oWigeving zoo hoog mogelyk gp te voeren Met heinieuwd enthousiasme vzyndiverse wedstryden gezeild en gisterenIS het seizoen met een uitstekend geslaagden onderUntcn wedstryd gesloten De deelneming ivas iets minder üan by vor ge wdestrljdrijden maar degenen die het appe gemist hebben hebben veel verzuinid Nadat de mist uit de morgenuren opgetrokken w kwam er een heerJyk w indje uit l et Noord Oosten dat n den loop van den middag nog m Noordcriyker he De zon schuilde af en toe etn oogenShk om daarna nieuwen lu Sier by ie zetten aan dit waterf eest Hel wedstrydioroite had oe oranje tiaan aangegevei waardoor twee rakken in den winq ópgekruisde moesten worden De klassen 1 baan dr ema l 28 4 keer Aan de lft 11 steUmg 9 7 De uits agen Jsaren Ifl N N 16 M2 geregistreerd 1 Hilda III 13 13 st W E van Schelven 2 Markol st 7 12 O de Roos 1 Zomerdroom st W 7 21 Steenland 4 Fiottant st J E JaHiers 7 21 kleine scherpe vaartuigen 1 Sjofek st 7 15 J H Bodewei 2 Leni st D Stuur TWEEDE BL D itaa D H S 0 N rr OeOEnUMEKRD EB NA 0E RUSII Ia ha nvanf za hét erWet naar 11 dat D H S l n Volleivlbuit lou kcfaalen Dt Gouwwairs gaVen toen 4ai toon aan Echter Werd hek spel te b rt gehouden en de buitentpielers er te weinig in betrokkeln waardoor de 4efenue der thuisclub die ed op értft WM odi gemakkelijk kon handhaven Toen O N A ejbhter den techtsbmtwi mee Uet han4felen n m kij de leiding Dit doelpunt Ichudde de touis elub blijkbaar wakfcfcr ï1 nart het toltialief over en peelde wel open ipel De Goudiphe backs bleken vereens in prima vorm geruimen tijd we r ton len zij de kanvallen v n de D H S voorhoede waarin midvdpr n nschtabuiten de bjasten waren rest van het Goudiche team bleef het korte pel volhaitetsi en had h weimg meer m te b fengen Toch 2 D H S stellig nogi niet gewonne hebben als een ongeJal den O N A ipü Huisman overkèmen niet 200 deprimeerend op de Gouwenaars had feweritt dat daarna gastheeren de overwinning bijna cadeau kregen O N A gaat onmiddellijk tot deij aanval over Onophoiidelijk zwerven de Gouwenaars voor het Schiedamsohe doel De D H S backs hebben er echter goed het oog m zoAdat de Schiedamsche doelman er ondanks het O N A overwicht mSar reldtfn aan te pas hoeft te komen Na üen fniputen treft Vreeswijk tut een goedfa pass van Huirman de roos 0 1 De thuisclub reagwrt met een htvig offensief Goudsche verdediging weerstaat dit echter goed Bijna onafgebroken wordt er op de Goudsche helft gedeeld doch pas als de wedstrijd een half uur oud Is slaapt de midvoor er in Hofman te pa ecren 1 1 Nog geen minuut later treft dezelfde speler nogmaals het Goud che net 2 1 Deze tegenslag brengt O N A tot beter aanpakken Het sisel raakt v erdeeld Vrij snel gaat het van Joel tot doel Üen minuut voor de rust brengt van Maarer uit een voor et van Vreeswijk de partijen op gelijken voet 2 2 Na de rust is de thuisclub weer aan bod Aanval op aanval wordt op de Goudsche veste ondemomei Eenige makn voorkomt Hofréaif op zéér fraaie w ze bijna zeker hijnen ie doelpunten Huiamafi rtakt geblesseerd hij wordt vervangen door Valk O N A 18 er hierna geheel uit D H S Iraakt daarvan gebruik om deii stand op 4 2 te brengen Tegen het einde kragen de rood zwarten nog eenige kansrn die ethler met werden benut Liue G S V 0 5 GROOTLRE SCHOTVAARDIGÉEIl DEB GROEN WITTEN Het wae een fraaien kamp waarin van beide kanten goed pel tan beste werd gegeven De thuisclub heeft vry w t meer tegenstand geboden dan de uitslag lou doen vermoeden Echter de groen witte voorwaaftseri preidden veel meer schotirtiardigheid ten toon terwijl ook de Goudsche verdediging hechter was GSV kwam de overwinning steilig toe Zij had verscheidene perioden van sprekend overwicht teiwijl Liss er slechts geduren de een veertigtal minuten aarvan h t grootste gedeelte in de tweede helft het spel vei deeld hield GSV verschijnt met twee in allers Aanvankelijk gaat het gelijk op Aan weerskanten hebben de verdedigers er goed het oog m Na tien minuten breekt de Goud he voorhoede gevaar l k door P JiuvelsteBn krijgt een k ji £ die hij verdienst luk benut O 1 GJSV komt nu sterk in de meerderheid Als er wederom Uéb minuten verstreken iijn vergroot D Starreveld met een ver scliot uit een goeden pass den Goudschen voorsprong O 2 Vijf lUUtUkCli Itfici vwt t l Xk ottuc t speler F Nuvelsteijn op lyn beurt het net te treffen i 3 GSV bluft het beste van net el houden doch ot de rust weien de Lisse verdedigers verdere doelpunten te voorkomen In de tw e helft pakt de thuisclub stevig aan Zij eet het spel geruimen tyd verdeeld te houden Vrij snel golft de strijd op en neer Beide ploegen krygen goede kansen die echter ontienut blyven Eerst als er een half uur is gespeeld en G S V op nieuw den toon aangeeft scoort A Lakerveld uit een fraaien algemeenen anval der groen witt n O 4 Korten ttjd later vindt F Nuvelsteijn nogmaals het net 0 5 In den resteeTenden 113d doet de thuisclub haar best d eer te redden GSV btyft evenwel het spel beheersther D O N K Goudefak ÏTimSCM B LAAT STRAFSCHOP ONBENl T EN METEEN SCOORT GOCDERAK In deze zeer spannende kamp is door beide partyen met veel enthousiasme gespeeld De piotgen waren in het algemeen aan elkaar gewaagd alleen m liet laatste kwartier voor het einde gaf DC NK den loon aan By beide elftallen waren de verdedigingen de baas In de voorhoede van D O JJ K wer het pel te kort gebou ten waardoflr te lang gewdcht werd et schieten Hier tejoi ver stekten de gasten aanvallM via de virugeis waaur door er betere scoringskansen ontstonden Het plaatsen vtan den b I b j Oouderak geschiedde serwuzer dan by VOETBALUITSLAGEN Afdeelint L Ie klasse HOooi DF C 1 1 Sparta Hermes 2 3 D H C Stormvogels 3 0 A D O Feöenoord 2 1 DWS KFC 1 0 Afdeeling II Ie klasse HB S Haarlem 1 S CVV Blauw Wit 1 1 DOS VU C 1 I RFC Xerxes 0 3 V S V Ajax a O Afdeeling Hl Ie klasseHengelo A GOV V 5 1 Enschede NEC X 2 Quick Heracles 2 O Goahed Endsch Boys 3 1 Wagenin en Tubantia 1 1 AfdeelinglV Ie klasse N AC Juliana 1 1 Lortga PSV 1 2 BW MVV 2 1 LimburgiS Willem H 0 1 Roermond Helmond 1 1 Eindhoven Noad 5 O Afdeeling V 16 klasse Velocitas G V A V 2 0 Heerenve n H S C 2 2 l W V V Leeuwarden 1 2 Be Quick 2 4 DONK Al met al was het een pittige eh faire kamp die het aankyken wel waard was Na ae eerste verkenningen onderneemt DONK enkele aanvallen maar dbor het bewaken van den midvoor waardoor deze met vlug genoeg by den bal kan komen gaan enkelelansen vferloren By een goed opgezetten Goudschen aanval wordt de balcorner gAverkt Deze Wordt goed genomen Savenhoven zet zijn hoofd onder den o I doch het leder komttegen de Na de rust galat DONK direct op het doel van de tegenparty af Df bezoekers keerenWhter alle aanvallen en zetten met verte tranpen hun voorhoede aan het Vérk doch jpok deze brengt het voorloctoig niet verder dan de backs Z y blyvcn echter Volhouden By een volpenden aanval van Gouderak Wmarhtigt Hasbe gen den bal en plaatst buiten bereik van Brouwer in de touwen O 1 Bit succes is voor Couderak een steun Zy komen terug en het duurt ni t lailg of Hasbergen die nadat de ba van den paal het veld ingesprongen is vergroot den eorsprong O 2 Inmiddels is by p O N K een vcr ndeiinn in het Slftal gekomen De Boer is vervangen door Vcrbey de midvoor ils recht buiten gaan spelen en ook de midha f en rechtshalf heblien een maats gewisseld De thuisclub komt mu meer opzetten De b komt viaWerbey bij Sevenhoven deze zet goed voor doel waar Hasbergen inschiet W 2 Door dit succes aangemoedigd komt de thuisclub nog meer in den aanvlal Ah Sevenhoven den bal heeft ontstaat een penalty Deze wordt echter KSurig gelieerd Van deh keeper gaat de bal aar den back deze plaatst InSar den midvoor en zonder dat eön pONKspeler er aan te pas komt scoort Duyvendyk Jr 1 3 Dit alles i p in een Hiiiiimuji vbii Hj i geoei lu geeft nog niet gewonnen te zware druk wordt or het doel der gasten uit geoefend doch deze weten var geen wyken Toch kunnen ze met verhinderen dat Sevenhoven met eep vliegend schot den stand op 2 3 brengt Er is nu nog slechts enkele minuten tè spe len DONK zet alles op alles Voetballers geble seel U V S er BREEKT KCITBEI Tijdens den wedstrijd GoudaV S trapte de re tsbuiten van Leidsche ploeg Oosterom tegen d voet van een der Goudsche halfback toen deze hem het voorzetten wild beletten waardoor hy een kuitbeeri brak Nadat dokter Tom het been had gespalkt is hy per taxi naar Leiden gebracht Ook tijdens den vved stryd D H S O N A m Schiedam gespeeld gebeurde een ongeluk Zonder dat een botsing er de oorzaak van was raakte de O N A mirhalf M Huisman vry emstfg aan e knie geblesseerd Na afloop van de ortmoetjng is Huisman I er auto van den Schiedamschen geneeskundigen dienst naar het Maasstation te Rotterdam vervoerd Te Gouda constateerde dr de Boer dat de knie zwaar gekneusd was MARKTBEmOMTcfi KAASMARKT Ot DEWATEK 14 October Aanvo r 55 K rM fn lltnit 5 20 tuit w le je la 0 kg j ru n 3S I W Hm d l n alix Stolwük en Moercapelle winnen royaal IN OVERGANGSKLASSE NEEMT LEKKERKERK D EEN VOORSPRONG Eerste nederlaag van Woerden reserves J3e uitslagen van den Zondag voor d Cnderafdeeling Gouda v an den N dcrlandschen Voetbalbond gespeelde weostrijden luiJen Ie klasse Gouderak II Stolwuk 1 4 Gouda IV G S V ip 4 3 Groeneweg I O N A IV 2 1 bergambacht I Nieuwtrkeik I 3 2 Moercapelle I D O N K II 8 1 Overgangsklasse Haastrecht II Zwervers II 3 3 Olympia III D R D 4 4 Dilettant II Moordrecht II 3 1 GrootAmmers I Lekkeykerk II 1 5 2e klasse A RVO I Bosk Boys II 3 1 Waddmxveen II ONA V 0 5 UNIO I Woerden II 3 1 DONK ni Gouda V 3 2 2e klasse B O fï A VI G s V rv 4 1 Stohvyk II Qlympia IV 2 7 Nieuw crkerk ft Woerden III 1 O Ammerst S V II Lekkerkerk III 1 3e klasse A F TO I RVC H 8 0 Overschotje II Bosk Boys III 1 0 Bodegraven II Moordrecht lU 3 O 3e klasse B Zwervers III Moercapelle U 2 3 Moordrecht IV Groen wtg II S 3 Gouderaji III D O N K IV 6 5 3e klasse C Lekkcrkei k IV Bergambacht II 9 t Haastrecht III UJ I O II 1 4 Oudewate II Groot Ammers II 10 1 Pe pretendenten m de eerste klasje hebben zich flmk geweerd De leiden de Stdlwykers wormen den belangryken wedstryd Jegen het eveneens ongeslagen tweede van Gouderak eve i fraai als resoluut en eveneens toonde Moercapelle haar kracht met een sprekende zege op D O N K I OtA Bergambacht handhaafde zich m de topgroep docb zy had het tegen Nie iwerkerk mjodtr gemakkehjk Gouda IV en Groeneweg liereikten de middenmoot door de kansen tegen G5 V III en 0 N A IV waar te nemen ï n goeden d g had nummer één lekkerkerk II van de Overgangsklasse Royaal won zy de big match tegen de concurrent GrootAmmers en boven dien moest de derde gegadigde londer verlicspunten Zwervers II m Hi strecht met een gelyk spel genoegen nemen keurig werk der Hjastrefhte naren die dus hun eer te grjÉsnlj pikten Dilettant II Isenutte tegen Moordrecht II de gelegenheid om de eerste zege te behalen O ympia Hl en D R D waren aan elkaar gew aagd en deelden acht doelpunten Een spannende afdeeling schynt de 2e klasse A te w of den waar de cSndidaten om beurten struikelen Ditmaal verloren voor het eerste de leidende Woerdenaren de concurrent UNIO nam revanche Ook RVC had t gen de Bo Koopsche Boys weer suöces Daarentegen leed de vierde bewen r van de topgroep Gouda V een nederlaag by DONK III dat nu ook een kans gekregen heeft ONA V bracht van het bezoek aan de Wadd nxveen reserves die tot dusver nog niets geoogst hefcben ég eerste overwinning thuis In de 2e klasse B is het t nian runners up g reAiceerd De primus Lckk rkerk III omzeilde de klip n Ammerstol en noteerde het vierde ucees Olympia 4 hield Tiet een scoit de race vol maar G S V IV en Woe den II werden uit het leidend peloton gewipt Met ONA V bereikte ook ONA VI de eerste zege In de 3e klasse A waren alie geeadigden op dreef EST O zettere derde en Overschotje II de tweede streep aan den balk en Bodegraven II bleef mede in de running D big match m de B groep Zwervers III Moercappelle II bracht de Moercaf pellenaren ap de eerste plaats Gouderak III debuteerde met een zege evenals Lekkerkerk IV zeer ovcrtiiigend ir i C in tegenstellmg met Haastrecht III dat van de U NI O re erves verloor die aldus de tegenspelers van hun eveneerts winst boekende piaat gcnooi ten Oudewater II blyven De standen luiden 18 1 15 11 O 6 7 9 11 8 Jl Ie klasseStol vyK I 4 Moercapelle I 4 er ambacht I oudtrak II 5 9 7 14 6 16 ouda IV oeneweg I NWuwerkcrk I ONA IV V lU NK U Overgang Iasse 4 4 0 i 3 1 3 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 Iskkterkerk II 7wei trs II Gr A nmes I Oi iiiFii in DHD I MoordPt ht II Dilettant 11 Dilettant II aastrecnt JI W erden VEP I UNIO I Overschotje I ave I DONK III Gouda V ONA V Bosk Boys II Waddmxveen II H n 3 10 5 6 i 7 S 9 8 P8 ► 6 9 7 5 8 4 19 2 k ai e 3 2e klasse B 4 3 22 3 14 1 13 5 8 11 5 tl 4 3 4 12 5 13 r kkerk III O ympia IV Woerden Hl GSV IV Nieuwerk II Vmmerstol II ONA VI Stolwtjk II SC kl Ese 3 3 2 4 3 2 2 3 3 17 6 210 913 4 4 2 14 3 21 2 7 ESTO I Overschotje II Bodegraven II VEP II Moordrecht UI iDR D U RVC H Bosk Bojs m Twee winstpunten in jmindenng 3e klasse B Moercapelle II 3 3 Q Gouderak HT Zwervers III Moordrecht IV DONK IV Groeneweg II 3t klasse Lekkerkerk IV 1 1 Oudewater II 3 L NJ O Il 4 Jodan Boys 2 2 Bergambacht II 3 Haastretl t III 1 GrAmmers II 2 valuwen hebben punten precies Jodan Boys en Z t oOr de verdeehng d gekregen wat hun tdekwam Aanvaavkelyk scheen JodaniBoys door beter positie pel gemakkelijk te zullen winnen doch naderharip en vooral m de tweede helft toonden de Rotterdam mers zich v an hun beste zyde en slaagden er m den achterstand in te loopei De wedstryd was ryk aan spannende momenten en drqleg dan ook en zeer enerv erend karffltters De eerste twiiylig minuten waren de Jod Boys zoo sterk jn de meerderheid dat toen de grondslag voor de overwmnlpg gemakkelyk had kunnen worden gelegd Een goed aangegeven bal der haiflime belandde by den linksbuiten uïI wiens voorzet Verburg Het een kopb il den keeper het nakyken ge t 1 0 Een hoog laar voren geplaatsten ba neemt Verbirg op het hoofd maar het ieder korot toevalligerwyze terecht cp den neus yan den ver uitgelooper doelman uit terug en Vejfburg maakt er 2 0 Van De wali wen keeper moest hierna vervargen worden In de weede helft m oe Goud sche defensie alle zeilen byretten het welk vporloopig gelukt Den voortdurendén druk die nu volgt kan zy echter niet weerstaan en het is de lirksb nnen der gasten die den achlersta id verkleint 2 1 Dit ge ff de Zwal iwen moed en keer op keer zijn ze terug Fen kwartier voor het emde ontslaat er een hachelyk moment v ooi het Jodan Boys doel Een scherjie voorzet vTn links wordt door den doelman gepust maar het schot van den toegestormden rechtsbinnen gaat enkele meters naas Hierna volgt een fraai op gezetttn aanval der Zwaluwen waarby de middenvoor geluk maakt 2 2 ZflLEN Goed M2 N N voeren do overige klassen twee tvers was eel belang seizoenslot van Elfhoeven man 3 Alligator st P Maedjiniel 4 SeaScout st C S eenland eig W J Sleenland k N 16 M2 ongeregistreerd 1 Kemphaan st A L V d Hopm 2 Watergeus st J F Revet B M 12 M2 I Our Wish st P Pruyscn eig Pruyscn Polman 2 Margotje st C Schqonderwoerd 3 Cadi st K Furrcr eig A Pjirrer 4 Hobby st Chr V d Bijl Groote sfherjfie vaartuigen 1 Windjammer st K Sixma 2 Dofme st Theo Sl eenlan l PLAATS UJK ItlElHUfS Bergambacht LEVENSMIDDELEN GEHAl lSTFRD Tegen een landbouwer is piocesver baal opgemaakt wegens overtieding van de prysopdryvyigs en hamsterwet Een voorraad gehamstc rie levensmiddelen IS in beslag genomeii UITBREIDING DER POLITIE WAT GEBEURT ER MET DEN KORENMOLEN Nog geen beslissing genomen Hét Bergambachtsche pubhek vraagt7ieh af wat er met deh molen voorheen eigendom van den he r B Breedveld zal gebeuren ru zy in anderehanden is overgegaan Blykens iftgewonnen inlichting by meer mgevvydenIS omtrent het lot van den molen nogmets bcshst De hoop dat de oudekorenmoicn die zoo echt by Berg bacht behoort behouden blyfthoeft dus nog fliet te worden opgev en VASTE LUCHTWACHt AANGESTELD De diensten ten benoeve van oeluchlbeschenamg woiden lol op liedenveriicat doo ngezetenene die daarvoor een v goecmg ontvangen van f 0 0 per uur Hieraan zal ten e icekomen oradal vier personen die ontSiagen zyn i i ien opoouwdienst vooideze dienirfen moeten worden aange ste d LASTEN t NADEELeA VOOR STROOMBEDRIJF De BergamlMc it che stroonlv erbruikers zuUen zich afvrager waS T m he electrisch be drijf dat de aatste jarenfloreerde thans voor 1941 eMi veiüe raamt vin 1875 Ter toel chtmg wcxlt verme d da de verksbehrg van de Hoofdstraat aan rente en af pss ng de eers e Jaren kost byna ƒ lOOtJ dat het publiek als glvolg van de laatne ia fefTverlaiing 2500 minder betasil 3at de kwh pi HS die het Ijedrijf moet be aler 9ls gevoig van den verhoogdon kT enp ys met 4 cent IS gestegT wat eci groo ere uitgaaf an rend f 15 beteekêr ei dat het a roomvcrbiu k terugiOoD straatverlichting Boskoop PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG Geref Geni nam 5 uur Ds Lamain van Rotterdam WEER ELKEN dag VEILING Daar geblCKen it dat de aanvoer van snyoloemen op de vastgestelde dagen te groot is heeft het bestuur der Boskoüosche veiling besloten de veilingen op Dinsdag en Donderdag wedtr m te schake en nERKLOOSHEID STATIONNAIR ItKi adlUfli iUat mcVt n v t lMUO zen bedroeg in de afgeloopen week 52 van wie 35 boomjcweekers Vorige week faren deze cyfers resp 50 en 33 BURGERLIJKE STAND GEBOREN Lydia Ditderica Martina d V G Booy en M J Groenendyk Simon zowi van S den Oude en W Burger GETROUWD J A van Eyk 28 j en H J van Tol 26 j COOP VERFFMGING DE BOSKOOPSCHE VEILINGG BOSKOOP 12 Oct Rozen per bos Ro al india 22 46 et Briarclif 16 3 et Hadiev 39 54 et Butterfly 24 36 et Pectold 30 41 et Queen Mar 27 34 et Florex 22 30 et August Noach 17 27 et Doms Rykers 38 48 et Else Poulsen 16 28 et Mac Keiler 21 et Vierlanden 40 60 et Mevr v Straat en Van Hes 16 et Wilh Kordes 18 24 et Edith Helen 35 50 et ïemeengde Roz n 20 et diversen p r bos Öematis Mevr e Coultre 1 20 et id Prins Hendrik 69 cl Chrj santen gr bloemig 70 90 et ld tros 8 12 et NAJAARSBEURS Morgen zal wederom een aanvang wo d n gemaakt met het houden van een beurs eiWen Dinsdag m het veilinggebouw I Bodegraven RAADSVERGADERING De raad nzer gemeente ko nt Wotnsctagmiddag twee uur m oper ife vergadering bii n De a n Abonnementen en Advertentiën i De Goudsche Courant wordt efken avond bU vele dui 1 zenden abonné s bezorgd m OOUDi Alphen a d RUn Ammerstei I Bergambacht Berkenwoude Bi degraven Boskoop DriehrutB Gouderak Haastrecht Hek J p dorp Moercapelle Moordr l I Nieuwerkerk a d IJssel Ouda kerk a d IJssei Oudewatet Polsbroek Reeuwyk Schoonho ven Stolwijk Waddmxveoi Woerden Zevenhuizen Bc ABONNEMENTSPRIJS voot 1 Gouda 17 cent per week ƒ 075 per maand of ƒ 2 2S per kwartaal buiten Gouda 18 cent per yveelr overal waar de bezorging pUati vmdt Postabonnement per kwap taal ƒ 3 15 Alles b vooru tbe 1 taling ADVERTENTIEPRUS l S j wone regels ƒ 105 elke regel 1 meer ƒ O 20 INGEZONDEN MEDEDFELDJ GEN op een gewone tekstpaga 1 1 3 regels ƒ 1 25 elke rcg i racer 1 O 40 Bij overeenkomst gered ceerde pryzen volgens speciaal tarief Bei KWA TJESRUBRIEK fkiemj 1 advertentiën alleen des Zaterdags ƒ 1 3 regels ƒ O 25 e kj regel meer ƒ 0 10 maxjnian grootje 6 regels Uitsluitcid b voorttitl etaling Inzendirg tot j 2 Vrydagmiddag 2 uur p Opgcaf van abonnemen en a 1 f advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel I 2745 en b de plattselyke agen S ten vermtidt om voorstei toi u n in eigendom en onoerhouu brug m den Weypoortschen e van een orug ui den Zuidz weg ooTstel inzake een verzje ingebrujKg vuig van het lo pii en he g imastiekjokaai der openbi chooi ten behoeve van oe N S B voorstel tot aan aaru voorw Kirden waaronder Uo Staten vergunnmg iS vereert exploite en van net Wattreii bedryf voorstel tot aar vu ig poiitieverordemm vcoruop vastite iing van de gemeente r sei en de rexeninj van de bedrj e on het d el lJaar 1W9 aanbw g Gemeente begrooi ng en die dryver voor het dienstjaar t GEVONDEN VOORW ERFIN Brume portefeuille met t ten name van G Verhoei dameshandschoen heeren e portemonnaie varken k e aames p horloge rood zwa ijaal timkoiljet sihaar PREDIKBEURT VOOR DI D G Geref Gem njn 6 uur d uit Khafabendyke NJ uwerkerk a d IJi BURGEU MKE STAND Geboren Cornelia d van J P Wensveen en J M v Duyvt Leendert Adr z var P 5 A C Stam Getrouwd T Los 34 j r Ames 30 jaar Overleden L Verboom 90 d Henk 27 jaar i LOOP DER BEVOI NG m Vertrokken A M Post n j 2 dert A Streef naar Moord r V Vliet naar Ouderkerk d IJs e S Jansen naar Rotterdam G Visser naar Rottvdam L T echtg nSar Krimpen ad IJ C Ames naar H I Ambach Ouderkerk a d Uoe l J BIRGERLUKE STANn Ondertrouw d Jacob 29 jaar en Jantje Biandenbui Getrouwd Jan Heuvi jaar en Elisabeth Noomen 24 Schoonhoven GEMEENTEBERROOTING t GEKEURD OVER 1 Naar wy vernemen hebben ti teei de Staten van Zuid Hoi o de gemeenterekening over I niuet vastgesteld Zevenhuizen GRAS MINDERT STIBh JJoT het natte weer d i weken tieglnt het gras in de wt sterk te vermmdeien Het is zien dst het vee vroeg naar zal gaan wat voOr de veehoudi voordeel is ook met het oeu tbieken van krachtvoeder