Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1940

MAANDAG 14 OCTOBER 1940 i funn Ae apori K Jr 4 Neto de iM erp rAABD leer Lotv tarisgeiifr Bn OndeN It behoeft nent va Ihikking ti oor sport niet zoo onaris di lerencorpt awensiqas I de plaati nn emt In bienen oc den luimttiddelend be omstsofirerheld op 1 wordt gestaat aan In als tut ingsautori den he uitnoodi adviseur ij het D en W te DAM nt F Anste Son ti ümtterdai nt rJam a 1C K nstcrriani It KÏ liot J hctcpi aaiu fWtnKeJ fi Is f Rol iDii hul en iir 60 k I vnn Note ron fc Kf n ï lilt I g oeideO ryw JAPANSCH OFFENSIEF nes nOJn VAN IN MM htt 360 km iange front lusschen B Jangtie ea Hantsjau Vrt 1M7 MUingrMk ge levenl ïÜ V D h t Jïpanwhe heofelkw rtier w dit offwirf 20 Chi lfc divi i i tellingen i g d vorderingen t e nieuwe tnictuur in JapAti ANZB lAllfe TREKDT THANS ÏEN MCTIOE PEIIOOE VAN HAAR GESCHIEDENIS BINNEN et genootschap voor nationalen dienst i fonneel ingewijd door preBilerKonoje aU ilap inde richting van de vtrwezenlijkiBg def nieuwe naUoBale structuur H t genootschap zal den toot geven tot ten beweging tot bijItand an den troon in het leiden der jaktn waardoor de oude orde van het liberiUtme en het laissez faire zal worden vervangen door een nieuwe orde van nationalen dienst aan den troon deor ieder lid der gemeenschap aldus Konoje in zijn openingstoespraak KoBoje verklaarde verder dat Japan itaat tegenover een emstigen toestand die vergeleken kan worden met dien TM de restauratie van 1868 Onze natie treedt thans een ernstige periode van haar getchiedenis binnen flet lot van onze natie hangt af van de toekomst der beweging tot dienst en büstand aan den troon doch de uitvoering van deze beweging is geen gemakkelijke taak Wy moeten echter alle hindernispalen overwinnen De openingsplechtigheid werd bijgewoond door alle leden van het Itabmet twaalf adviseurs en de voornaamste leden van het nieuwe genootschap ANn SEIHIETlSCHE DEMONSTRATIES IN FALESTINA In Palestina zijn anti semietische demWstraties gehouden wegens het feit dat binnenkbft de Verkoop van land aan Joden vrijgegeven zal Worden Zelfs tot Tel Aviv drongen deze betoojingen door Het Palestij nsch Arabisch comité heeft in de steden vlugschriften laten uitdeelen waarin geconstateerd wortff dat dé toegeeflijklieid van Groot Bnttannië jegens de Joden in Palestina met anders is dan een knieval yan de regeering in Lon len voor de grootheden van bedrijfsleven en pers le New York De Britsche militaire autoriteiten hebben bevolen dat terstond aile wapens met inbegrip an zakmessen ingeleverd moeten orden AMERIKA 1 HET ARGENTUNSCHE CREDEET VOOR ENGELAND In bevoegde Argentijnsche kringen wordt bevestigd dat de onderhandeJingen over een door Engeland nagestreefd crediet oor aankoop van vleesch en graan in Argentinië op het punt staan voltooid te worden Het zou gaan om een bedrag van 640 millioen pesos ZWITSERLAND DüITSCH ITALIAANSCH V ESKEEB DOOR ZWITSERLANB i wi sersche bladen melden laus Stefani dat een ontweip is gemaakt waarmee wordt beoogd op n betere wyze tegemoet te komen n de tischen van het doorgaand vern L Duitschland en Italië aartoe zou een nieuwe tunnel worb gebotiwd onder den Smt Gothard lengte van 40 km De kosten hierZ w minioen Zwitsersche ken bedragen DE FILM Mts VERONGEUÜKT ïIix K r P encht is Tom Itetria K cowboy acteur Za Imii i J uto oogeluk negen Arizm rden van Florence in Hrt K verongelukt v r i r Tom Mix de macht rver d t verloor De auto sloeg iakl al te er onder VM motorrijders zagen de te het Kv den de politie rSr = T Bn Mix id tifi Bng v i den op ziteJ P de film met ad wS V i tallooie Wenhii oeEere jaren ïf g Sik Sii i heengaan V MS ii n njn wwme IIMENUUID Invcntamatie ▼ motor rQwtel avto en tractorbanden VUPLICHnNG TOT OPOAVI VÓóm 13 OCTOBEK Bij beschikking vai den secretarisgeneraal wnd hoofd van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart welke is afgekondigd op 28 September jJL is bepaald dat alle houders van motorrijwiel en autobanden tractorbanden vliegtuigbanden zoowel buitenal binnenbanden verplicht zijn op vordering van dai directeur van het Rijksbureau voor rubber aan dezen binnen 21 dagen van het inwerking treden van deze beschikking overeenkomstig daartoe door deze vast te stellen voorschriften opgave te doen van de in htm bezit zfjnde banden Ingevolge deze beschikking is tevens het verrichten van alle feitelijke tn rechtshandelingen ten aanzien van genoemde soorten banden verboden zonder vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor rubber Dit verbiod geldt niet ten aanzien van het gebruiken van op rij en voertuigen of onderdeelen daarvan gemonteerde banden voorzoover deze rij en voertuigen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorzoover vour het verrichten doel waarvoor zij zijn bestemd en voorzoover voor het verrichten vin de feitelijke of rechtshandeling een vergunning is verkregen ingevolge de rukiwrbeschikking 1939 no i Voorts is een ieder verplicht op vordering van den directeur van het Rijksbureau voor rubber de hem toebehoorende motorrijwiel wielen autcbandwi tractorbanden en vliegtuigbanden zoowel buiten als binnenbanden te verkoopen aan daartoe door jegoemde Jirecteur aan te wijzen personen of instanties eri tegai door genoemde directeur te bepalen prijzen f Hefniet oif niet ten volle aan eên der hierboven omschreven verplicTitingen voldoen is strafbaar met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 300 De directenr van het Rijksbareaa voor rubber heeft thans bepaald dat alle houders dus ek particuliere houders van losse en of op rij en voertuigen of onderdeelen daarvan gemonteerde motorrywielen autobanden tractor n vliegtuigbanden van de in hun bezidzijnde buiten en binnenbanden zo el nieuwe als gebruikte op ve moeten doen op speciaal daartoe bestemde famolieren welke vanaf 14 October a s verkrijgbaar zullen zija bQ het daartoe door den leider van den distrtbutiedienst aangewezen plaatselijk distributiekrlngkaotMr Voor hen die wegens den omvang van hun opgave niet toekomen met het non i le formulier heeft het disfributie kringkantoor speciale formulieren ter beschikking welke op aanvrage worden uitgereikt Aan deze verplichting tot opgavemoet zijn voldaan uiterlijk op 19 Otober as Na invullini dienen deformulieren wederom bU het distributie kringkantoor wasr de uitreikingheeft plaab gehad te worden ingeleverd Bij het rijksbureau ingeschreven handelaren en grootverbruikers ontvangen van dit bureau rechtstreeks de benoodigdfe voor opgave bestemde formulieren Hitler over Nederland EEN PAKEL ONDER DE GERMAANSCBE VOLKEN De heer van Geelkerken heeft te Haarlem gespr dien over het bezoek der N S B leiders aan den Führer Adolf Hitler aldus zeide hij noemde Nederland een parel onder de Germaanïche volken en een plaats waard als zelfstandige natie in die volken Daarna bleek de Führer ook eert duidelijk inzicht te hebben in de historische grootheid van ons volk Hij vroeg wie is de grootste admiraal geweest en hij beantwoordde die vraag zelf op de volgende wijze De Engelsèhen zeggen Nelson is de grootste maar ik zeg Michiel Adriaanszoon de Ruyter Standaardisatie van consumptiemelk OP EEN VETGEHALTE VAN H PROCENT Naar het Vad verneemt is binnenkort een regeling voor de consumptiemelk te verwachten waarbij de vrUe verkoop daarvan blijft gehandhaafd doch een standaardisatie van de melk plaats heeft op een vetgehalte van 2 4 procent Standaardisatie van de melk brengt mee dat alle melk alvorers aan de verbruikers te worden afgeleverd een zekere bew fcing moet ondergaan in daarvoor Ingerichte bedreven en als gevolg daarvan moet worden gepasteuriseerd Alle melk zal derhalve via de fabrieken de verbruikers bereiken Het gemiddelde vetgehalte van consumptiemelk ligt op het oosenblik over het heele jaar gerekend tus h i 314 en pet Red AMSTERDAIM WEER IffiT kpMMEN BESTOOKT Groot verwoesting en vüf licht gew iden Terwijl Zaterdagavond de maan helder schee en alom een duidelijk licht verspreidde hebben wederom Engelsche vliegtuigen bommen op woonwijken in Amstmdam Zuid n Noord geworpen Gelukkig vallen hierbij leen slachtoffers te betreuren Er zijn slechts vijf licht gegewonden akius het A N P In Zuid zijn vier bommen ingeslagrai De eerste bom kwam terecht aan de achterzijde van het monument voor burgemeester Tellegen voor de P L Takstraat en wel precies in het midden van een plantsoen Zy werd in de aarde gesmoord Wel zijn in de omgeving zeer veel ruiten gesprongen doch de enkele scherven die rond vlogen veroorzaakten vrijwel geen ïchade Hier deden zich dan ook geen persoonhjke Oogelukken voor De tweede bom hloeg in het wegdek op den hoek van Öe David Biesstraat en de Corn S jrlngerstraat Deze veroorzaakte ernstige schade aan h t perceel Springerstraat 35 Rondvliegende khnkers sloegen gaten in de buiten en binnenmuren terwijl de deur Ingedrukt werd en de ramen uit de sponningen vlogen Oo8 de perceelen 33 36 en 34 zijn ernstig beschadig l Merkwaardigerwijze sloeg de trom j uist naast een op de straat geparkeerde bakfiets van een melklxwr zonder dat dit vehikel groote schade opliep Het bleef op den rand van den krater staan Wel moest een boom het ontgelden welke in stukken bralt De ravage in de omgeving was ook hier zeer groot De derde bom kwam neer in den tuin van het perceel i L Lievcnstraat 70 Dit perceel en het perceel 72 werden van onder tot boven aan de achterzijde zwaar beschadigd Gelukkig zijn echter geen plafonds naar beneden gekomen zoodat de bewoners niet onder het puin bedolven werden Hieraan is het dan ook te danken dat hier slechts drie gewonden zijn Het aén de overzijde van het blok gelegen perceel Van Wouslraat 243 kreerg aan de achterzijde üok schade Een zieke die in dit perceel te bed lag is aan een groot gevaar ontsnapt doordat de warandadeur van zijn slaapkamer naar binnen sloeg en juist naast het bed terecht kwam Van vrijwel alle huizen in dit blok zijn de ruiten gesprongen De vierde bom is evenals de eerstein een plantsoen terecht gekomen enwel midden in het Van Borsenburgplein Hij sloeg een groeten krater inden grond en vernield alle ruiten jn de omgeving Twee personen liepen lichte verwondingen op In Noord sloegen twee Ijommen in een weiland en twee kwamen in het water terecht Daar deden zich geen persoonlijke ongelukken voor DRIE DOODEN TE ROTTERDAIU In vervolge op onze mededeeling omtrent Engelsche bommen op ons land k innen wij nog melden aMus hel A N P dat Engelsche vliegers in den nacht van Vrijdag op 2 terdag in Vlaardingen Ambacht brandbommen hebben neergeijrorpen waardoor in negen huizen brand ontstond welke evenwel snel gebluscht kon worden Rotterdam werd opnlenw door brisantbommen getroffen Twee mannen en een meisje werden gedood twee personen werden swaar gewond Vele ruiten In de omgeving van den Schiedamscheweg werden vernield Te Beers in Noord Brabant kwanen kta brisantbommen neer waarvan vu schillende op de jeugdherberg de Witte Bergen Een jongen werd gedood Engekche vliegers deden vct rts erii poging het havengebied vsn Amf erdam te bombardeeren Bijn n alle bommen kwamen evenwel in htt water terecht waarbij een steufcr en een klein schip werden beschad fd Een persoon werd gewond en er werd veel schade aangericht aan de ruiten in de omgeving Tenslotte wierpen Engelsche vliegers nog op tien andere plaatsen an het land iMmmen zonder evenwel noemenswaardige schade aan te richten VERSCHILLENDE GEWONDEN BU TRAMBOTSING IN ROTTERDAM Gistermorgen omptrecks half tien heeft te Rotterdam op den hoek van den WestVarkenoordscheweg en de Beyerlandschelaan een trambotsing plaats gehad tusschen twee motorwa gens der R E T Een foutieve wissclstand was oorzaak out beide wagens met groote kracht op elkaar botsten De bestuurder van een der wagens de 45jarige P W Riemens wonende te Rotterdam bekwam tal van snij wonden door brekend glas alsmede m wendige kneuzingen en werd in het Zuider Ziekenhuish opgenomen Een conducteur J P BSler liep verwondingen op terwijl twee passagiers licht verwond werden ZooWel de conducteur als de passagiers konden naar hun woning gebracht worden na in het Zuider Ziekenhuis behandeld te zijn De trambanen op dit drukke pifnt waren tot omstreeks kwart voor twaalf versperd Een takelwagen heeft de zwaar beschadigde tramwficens uit den weg geruimd De Nederlandsche bevolking groeit IN 9 JAAR MST UJ Ditmaal bevat de uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek Bevohkng en oppervlakte der gemeenten van Nederland op 1 Januari IMO behalve het bevolkingscijfer voof iedere gemeente per 1 Januari 1940 ook gegevens over de procontueele toeneining of afneming van het aantal inwoners per gemeente over hel 9jarig tijdvak 1 Januari 1831 1 Januari 1840 De bevolking van het rijk nam in de e jaren toe met 11 3 In 38 gemeenten bedraagt de bevolkingstoeneming meer dan 30 het hoogste toenemingspercentage vertoonden Maartendijk 175 en Vlaardinger Ambacht 176 To Van de 1054 gemeenten in Nederland is de bevolking afgenoitien in 209 gemeenten alle met minder dan 10 000 inwoners De grootste afneming valt waar te nemen In Hellevoetsluis met 33 De grootéte bevolkingstoeneming komt voor in de provincie Utrecht 18 8 bestaande uit een geboorteoverschot van 11 1 en een vestigingsoverschot van 6 9 Zeeland vertoont de laagst bevolkingstoeneming 3 0 bestaande uit een geboorteoverschot van 7 9 en een vertrekoverschot van 4 9 Oorlogsmonument te Over chie OP PLECHTIGE WIJZE ONTHULD Zaterdagochtend is het monument onthuld voor de te CK erschie gevallen Nederlandsche soldalen op het nieuwe kerkhof Hofwijck aan den Delftweg te Oversehie Op het monument komen de namen der gevallenen voor waar boven de woorden Mijn Vaderland getrouwe blijf ik tot den dood Tegen half twaalf verzamelden zich in de kapel de familieleden der gevallenen die ontvangen werden door den burgemeester den heer J C Baumann De Duitsche weermacht werd vertegenwoordigd door den Ortskommandant Hauptmann Freiherr von Weiher en diens adjudant Oberleutenant dr Wilke Voor het Nederlandsche leger woonden onder meer de plechtigheid bij kolonel F Bischoff van Heemskerck voormalig commandant van de eerste divisie vergezeld van den souschef kapitein I H Bolman luitenant kolonel H D Buurman voormalig commandant van het vierde regiment infanterie thans hoofd van de regelmgscommissie eerste divisie uit Den Haag Isoloncl W P Scharroo voormalig garnizoenscommandant te Rotterdam en diens adjudant kapitein J Duhoux Na het spelen van het Largo van Handel nam burgemeester Baumann het woord Hij sprak zijn dank uit voor de tegenwoordigheid van de Duitsche en Nederlandsche militaire deputaties en sprak woorden van troost tot de familieleden Ds G A van der Hoo t richtte zich eveneens tot dé familieleden met woorden van troost Hij lat een brief voor van den vader van een der gevallenen die zijn dank uitsprak aan de burgerij en den burgemeester voor de oprichting van het monument Na het zingen van Psalm 103 4 Gelijk het I gras is ons kortstondig leven heeft kolonel Bischoff van Heemskerck het woord gevoerd namens generaal Carstenr voormalig bevelhetiber van het eerste legercorps Hierna werd het monument onthuld met een kranslegging door den burge i meester De Ortskommandant bracht den groet van de Duitsche weermacht die de dappere soldaten die hun l even hebben willen geven voor hun vaderland wilde eeren Na het zingen van Gftz 182 4 heeft ds Van der Hooft iKS plechtigheid gesloten met hst bidden van het Onze Vader De Nederlandsche militaire deputaties brachten nog een laatste militaire saluut waarna gelegenheid werd gegeven voor een défilé langs de met tdoemen en kransen bedekte graven Man te Oss vermoord DADER EN AANLEIDING ONBEKEND In den nacht van Zaterdag op Zondag is de 35 jarige Brok te Oss vermoord Gisterochtend ontdekte een lid van den luchtbeschermingsdienst op den Berchumschenweg voor een café het lijk van Brok De man Waarschuwde onmiddellijk de poLtie terwijl eveneens geneeskundigeen geestelijke hulp werd ingeroepen Het bleek dat Brok door een messteek in de borst was gedood Op het oogenblik is omtrent de sanleiding van het gebeurde niets bekend Het onderzoek der politie geschiedt onder leiding van burgemeester Ploegmakers Terschilleade personen verhoord Het ondenoek is gisteren den geheelen dag voortgezet Het parket uit s Hertogenbosch heeft de situatie ter plaatje opgenomen en rijksVeWwach er Van der Vijver uit Heesch is er met zijn beroemden politiehond op uit getrt ken om Ivet terrein af te speuren Tai van personen lijn do nr d poUtie op kat biHMH antfaadM en mm een verhoor onderworpen Verscheidene VM ken z vastf i Mi n Onder dc en beviorit zich teker Van C rm ricil vermoed wordt dat hQ dtn le deUjkMi steek he taegettracht Over oonaak en verlocp van Ijet drama is nog niets bekend Toen liet lijk van Brok werd gevondfti had dete pog een oudent etschen hartsvanger in de hand Regeling vet goeding ongehuwden WAT ONDER KLEIN VERLOF WORDT VERSTAAN Aan de burgemeesters is medegedeeld dat bij de toepassing van de regeling vergoeding ongehuwden r rekening mede behoort te worden getiouden dat onder klein verlof ook zijn begrepen periodiek veriof buitengewoon verlof en zakenverlcf Ook is medegedeeld dat de dienstplichtigen die biJ den Opbotfwdienst tewerkgesteld in het genot zijn van een vergoeding ongehuwden met betrekking tot de toepassing van genoemde regeling geacht worden in de maand Augustus 194 1 gedurende één dag en in de maand September 1B40 gedurende drie dagen periodiek verlof te hebben genoten Overige dagen gedurende welke zgn bewegingsvrijheid genoten werd komen voor toepassing van genoemde regeling niet in aanmerking omtrent de vraag in hoever over den tijd na September 1940 bewegingsvryheid in dezen met verlof wordt gelijkgesteld kan een nadere regeling worden tegemoet gezien Vastgesteld is voorts dat de vergoeding ongehuwden eindigt met ingang van den dag volgende op dien van het verlaten van den werkeiijken dienst hieronder begrepen de werkelijke dienst bij den Opbouwdienst Liquiditeitsmoeilükheden bg ondernemingen VERSTREKKING VAN CREDIETGARANTIE8 In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van de secretaris sengeneraal van de departemehten van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Financiën betreffeiifie liquiditeitsmoeilijkheden bij ondernemingen Daarbij wordt het volgende bepaald In het belang van de in standhou ding van het bedrijfsleven kan door het verstrekken van credietgarantiesj of öp andere wijze financieele fiulp worden verstrekt aan ondernemingen die in firtancieele moeilijkheden zijn geraakt doOr het als ge olg van de buitengewone omstandigheden niet binnenkomen Van vorderingen uit hoofde van goederèoleveranties aan het buitenland of door andere daaruit voortvloeiende blokkeisring lan activa m het buitenland De boven bedoelde hulp kan slechts worden verleend indien ook onder de tegenwoordige omstandigheden een behoorlijke basis voor de rendabiliteit van de betreffende onderneming aanwezig is respectievelijk met het bè i houd van het bedrijf voor de toekomst een algemeen belang wordt gediend f AND EN TUINBOUW OORLOGSSCHADEVERGOfiDING VOOR DEN LANDBOLTW Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening maakt bekend dat maatregelen ziin getroffen om vooi de landbouwers het molestrisico verbonden aan het op het bedrijf bewaren van akkerbouwproducten te beperken Ingevolge deze regeling zullen de telers worden gevrijwaard tegen oorlogsschade welke direct of indirect wordt veroorzaakt door het vallen van militaire vliegtuigen door vliegtuigbommen granaten en dergelijke voorwerpen door projectielen van het afweergeschut lichtkogels tieschieting alsmede door het ontploffen van mijnen of andere mibtaire vernietigingswerktuigen De regeling zal voorts alleen betrekking hebben op de door de telers in te leveren granen peulvruchten en de navolgende zaden te weten koolzaad karwIjzSad geel mosterdzaad en kanariezaad terwJj tevens het stroo behoorende bij de Renoemde producten zoolang deze in ongedorschten toestand verkeeren onder do regeling zal vallen Slechts de oorlogsschade welke wordt toegebracht gedurende den tiid vwlke loopt van he tijdstip waarop de producten zijn geoogst tot ten hoogste vier weken nadat zij zijn gedorscht zal worden vergoed terwijl bovendien de voor schadevergoeding in aanmerking komende hoeveelheden den teler in eigendom moeten toebehooren in 1940 door hem moeten zijn geteeld zich on zijn landbouwbedrijf of op z g zetplaatsen moeten bevinden Mede zal wordM vergoed de schade welke mocht worden toegebracht aan gedorschte producten tijdens het vervoer daarvan van de zetplaatsen naar de bedrijfsgebouwen van den teler dan we van de bcdrijfsgebouTTOn of van de zetplaatsen ter inlevering bij den provincialen voedselcommissaris Voorts worden de volgende voorwaarden gesteld om voor schadevergoeding in aanmerking te komen ITe schade moet ten minster ƒ 5 O bedragen de teler dient van de toeg ra hte schade zoo spoedig no gelijk doch uiterlijk 3 X 84 WeJke Bon dbUibiitt BROOD ItM M icnomiiMK nkbaic kMN n VM hM i miOiiiil kjt 25M gram raggeteved tt MM ftnaaa erbn WktttmiiMtt bonnen 185 gram t R b Ml M Mt gnn ander brand vMnr periode Tan 14 Oet t n M O tofcer met t dagen extra getdl kcidsdnr svmjêM BON Na im 1 K O lOllH geNUr M m BKt a 0d k t BOTER EN VET BONS S tet en met 12 Tan ia boterkaart 250 gram boter gitfdig ot en met 18 October BONS 5 6 en 7 van de TettauH 2M gntm margarine ot K gt b rter geldig tot en met It Oetober si ON B va de vetkaart gfi gesnolten spfjsvet nf tSO gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m IS van de vetkurti tS gram boter met 10 eent reductie per 259 gram geldig tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON Ne 114 H ons the ot M pond koffie geldig tot en met 8 Norember VLEESCH BON 84 Vleesch 1 ons vleesch been inbegrepen óf een nuitvsoen vleesehwaren Bon 01 Worst vleesch waren rantsoen vleeschwaren geldig t m 29 October met een week Jjrtm geldigheidsdanr BON 3 Idem Is nog geldlf i m 26 Oct GRUTTERSWAREN BON no 76 250 gram rijst ol riistemeel geldig tot en met 1 November BON no 77 250 gram havermout ot havervlokken ot gort of grutten geldig tot en met 1 November BON no 28 100 gram maliena ot griesmeel ot puddingpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No 78 21 2 ons tarwebloen of tarweraeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel ot zelfrijzend bakmeel geldig tot en roet 1 November LEVERTRAAN Alleen op bon van arts maz 200 cc per hoofd per week ZEEP BON no 104 150 gr eenbeld toiietzeep of 120 gr huishoud zeep öf 200 gr zacht zeep ó 250 gr zeeppoeder öf 125 gr zeepvlokken óf 250 gr lelfwer kende waschmiddelen óf 200 gr vloeibare zeep geldig van 2S September t m 18 October Deze bon geldt ook voor gezbiaw eh per 8 K O droog wMdlgoed BON no 116 50 gr scheerzeep V één tube scheercrêmè ot téu pot scheerzeep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op een boa één rantsoea toiletzeep mag verkocht worden een sti k toiletzeep van ét oude samenstelling van 7S gram VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende October zijn geldif voor één eenheid brandstof Bons 01 02 en 03 van de Jton kaart distributie vaste brandstoffen haarden kacbeb bons 01 02 03 04 05 en 06 van bonkaart distributie centrale verwarming Voorts bons gemerkt brandstoften één eenheid Ie periode en cokes één eenheid Ie periode Bons 04 05 en 06 van bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden kacbels ook voor één eenheid turf PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Fertode VI 2 L petroleum geldig van 9 September t m 3 November VOOR DE HUISDIEREN BON no 4 Toederkaart voor honden van 1 t n 31 Octl groep I 10 kg hondenbrood groep n 10 kg Idem groep III 8 kg idem groep rV 5 kg Idem groep V 4 kg Idem gruep VI 1 kf idem Bon No 4 Toed rkaart voor katten van 1 t m 31 October IH kg kattenbrood imr kennis te geven onder opgave van sue bijzonderheden De schadevergoeding zal bedragen den gemiddelden prijs waarvoor d akkerbouwproducten van de teler worden Ingenomen met dien verstande dat indien van het voor schadevergoeding in aanmerking komend product reeds een monster ter keuring ia aangeboden bet bedra i schadevergoeding aan de hand van dit mofistcr op basis van den ti koopprga zal wordrai vastgesteH j