Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1940

Dinsdag 15 October 1940 Ne JMffWg No 20452 GOUDSCHE Hl COtl AHT Oirecteur W TUTTER Poïtgiw 8400 Bur Markt 11 Tel 274S NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEf Hoe staan de kansen in den economischen oorlog Scandinavisch econoom weegt de l achten van beide partijen tegen eilcaar af e n sneil doch een plotselinge beslissing verwacht Britsche koopvaordiivloot heeft hoog prestatievermogen behouden De druppoii die het vat kon doen overloopen OPBOUW n LOTBARINGEN Onder Duitsche leiding la de wederopbouw in het Lotharingsche land kracMif ter hand genomen Een eigenaardig tafereel een Lothariocsclie boer op weg naai zijn werk met op den achtergrond een Icapotgeschoten kazemat iHoHandt i 4 1st 108 VU anii lox 31 It JU BII 1 175 217 S37J 1 X lOH 38 SH K UB UI U9 142 ia 100 147 M laax al miaZ Ol M ZSÏ 219i lU llI 146UI ao8K a 174 lS H 7X 12 U 8 1 IM SlS j 1581 1891 in M7 1 68TO MO 117 llHj Il I 1781 1R Van omm VJ B correspondent Beriyn October 1940 E EN persoonlijkheid die een vooraanstaande plaats inneemt In het economische leven In Scandinavië gaf ons de volgende uiteenzetting over de ver houding der kansen in den DuitschEngelschen oorlog op economisch gebied In tegenstelling mèt vele anderen ben ik van meening dat de oorlog tus fchen de tpilmogendheden en GrootBrittannië niet in de laatste plaats zal werden beslist op economisch gebied Hoe staan op dat terrein de kansen van belde partüen Ik moet vooropItellen dat nien in de openbare meening in beide landen met gevoelsargumenten aan de beoordeeling van deze kansen te leer isAfoorbu gegaan In Xluitschland was men door de drie greote oöensieven dia van September 1939 tege Polen van April 1940 tegen Noorwegen en van Mei Juni 1940 tegen de Westelijke mogendheden verwend en geloofde men dat ook de veldtocht tegen Engeland een bliksemoorlog zou worden Daarentegen heeft xlcta in Engeland de regeermg aangesloten bj het geloof dat onder het volk wu verbreid en door de vaste overtuiging van de geheele niet b den oorlog betrokken wereld gesteund wordt dat Ouitscbland ui ecoQOtaisch opzicht teer zwak n kwetsbaar was en Êngeli ii In den economischen oorlog onoverwinnelijk zou blijken CijferB die misleiden Laat mij nu zoo nuchter mogelyk die elementen behandelen welke voor beide partijen in den economischen oorlog schijnen te spreken De pogin gen om elkaar wederkeerig de voorraden aan levensmiddelen en grondstoffen voor te rekenen komen mü voor mislukt te zijn Daar alle landen vooral de welvarende uitgebreide vaste voorradbn bezitten ia de analyse van den invoer der laatste drie vier Jaar niet voldoende om vast te stellen hoe groot de voorraden zón waarmede de Europeesche mogendheden den oorlog zijn ingegaan gestegen dat Ook moet men toegeven dat de Britsche koopvaardijvloot ondanks de verliezen die zü geleden heeft een hooge mate van prestatie vermogen behouden heeft doordat deze vloot thans voornamelijk wordt gebezigd voor aanvoeren die voor de oorlogvoering van belang zijn Intusschen mogen wy niet vergeten flat volgens Duitsche opgave ongeveer een derde van de wereldtonnemaat is vernietigd Van nog meer beteekenis en nt my de mededeeling van Brit ehe z jde te zijn dat de Britsche verliescyfers den laatsten tnd tijn Als het meest positieve punt voor GrootBrittannié spreekt zou ik de buitengewone beperkingsmogelijkheid van de Engelsche consumptie wdlen beschouwen Daar omt nog by dat Groot Brittannié anders dan Duitschland vóór den oorlog jaren van onbeperkte in koopmogelijkheid heeft gekend en dat de Engelsche particuliere econoaiie niet gelyk de Duitsche bj dens den wereldoorlog en ook W£s4 den tijd n het vierjarenplan mds 1936 wat belangryfcegrond toffen betreft veel veeren heeft oeten laten tod k t kant heb ik den oöwïaL f Ifverloochenende en e 5 l ontbreekt waardoor particuliere Jo an DuitsS t twyfel heeft PdLe H voor dat het de mvS iS beheerscht en bo ït waatX eM ach erlarn M zTi T k Engelands zwakke xijden Thaiis kom ik tot de zwukke zijdtn die tegen Engeland pleittn Zooveal is zeker dat Engeland vera de mindere is op organi torisch gebied k meen echter dat dit meer een iiwotie vsr gebrek aan oefenïlg is dan van aar leg In elk geval is DuitschldiicI oo d gebied verre de meerdere van zyn vijand Verder ben ik van meenmg dat het percentsgewyze uitdrukken vjji economische stoornissen aan beide zijden nio zegt Wanneer Engeland overigens in het eerste stadium ven bet Duitsche luchtoffensief een procuctievermindering toegeeft van 8 en Duitsche instanties op het gebied v n de bewapeningsindustrie 16 7o dan kan men zich aan de hand hiervan geen duidelijk beeld vormen Er bestaan in de industrie tal van ondernemingen die slechts door twee fabrieken worden vertegenwoordigd Wordt éen daarvan door Duitsche bommen vernietigd dan zou dat neerkomen op een productieverlies van 50 Ik heb reden om aan te nemen dat er in den laatsten ttjd verschillende van deze verhezen zijn voorgekomen Aan den anderen kant mogen natuurlyk ook de mogelijkheden van vervanging niet over het hoofd worden gezien Hef is de kwettie van één druppel Een belangrijke factor vormt het verliea aan afbeidsuren ten gevolge van de luchtaanvallen van beide zijden Ik twijfel niet aan de juistheid van lierichten van ooggetuigen volgens welke van een zenuwcrisis by BftJBngelsche volk nog niets valt te bespeliren Da spannmg onder het Engelsche volk teiy gevolge van de bombardementen kan men echter vergelijken met een vat waarm onmerkbaar maar gestadig meer vloeistof wordt gegoten dan kan wegvloeien Nu is het maar de vraag wal sneller geschiedt het binijenvloeien of het wegloopen Dit is evenwel zeker het overloopen Js de kwestie van één oogenblik van dat oogenblik namelyk waarin één druppel meer bmnenvloeit dan kan wegloopen Daarom ben ik van meening dat de economische oorlog tusschen de spilmogendheden en Groot1 Brittannië wel is waar niet snel doch zeer plotseling beslist zal zijn iHOOGtEPUNTVAN DE DUITSCHE LUCHTAAN VALLEN V Mttandag werden vooral Londen en Liverpool bestookt Svenika Da gbladet bevat een eigen bericht uit Londen over de Jongste Duitsche bomaanvallen Daaruit bUikt dat de aanvallen van MwDdag de hevigste geweest EÜn l e Londen ooit beleefd heeft De Duitsche yergeldingsaanvallen waren zeer uitgebreid geweest en wer pn bevorderd door het heldere maanhcht De vliegtuigai wierpen Maandag niet alleen bommen op Londen maar ook op het Zuiden Zuidoosten en centrale deel van Engeland Niet minder dan 36 districten van groot Londen waren gisteren am de vergeidmgsaanvallen van het DuitKhe luchtwapen blootgesteld Bovendien ziin twintig buitendistricten door Duitsche bommenwerpen gebombardeerd In het middelpunt van de aanvallen stonden weer vooi Uverpool en andere havenplaatsen aan beide lUden van de Mersey D verliezen zijn groot De buitengewoon sterke uitwerking van de Duitsche bommen wordt geschilderd door beschrgvingen over verwoestingen van gebouwen Ue s met messen stukgesneden met den grond gelyk gemaakt Werden TALRUKE SLACBTOFIXRS De Engelsche radio noemt de Duit sche luchtaanvallen van vannacht op militaire doelen in Londen de hevigste die de stad tot dusver beleefd heeft Het afweergeschut is vooral aan hetfcegm van den nacht heel zwaar ge eeii Een zeer groot aantal brandlwmmai Is op Londen neergekomen ïoodl r talryke branden ontftaaa ziji T X aantal slachtoffers ia dienovereenkomstig hoog hoewel bijxonderheden nog niet bekend zyn Als het afweergeschut zweeg kon men duidelijk h motorgeronk van de laag yliegenm Duitsche machines boven jondea hooren COMMTTNIQUe VAN HINISTEBIK VAN LDCHTVAART Het door Beuter verspreide communiqué van het Engelsche ministerie van Luchtvaart van Dinsdagmorgen vermeldt slechts kort dat Londen en een stad m het centrale gebied van Engeland de hoofddoelen waren van de aanvallen in den nacht van Maan dag op Dmsdag In tegeutellmg tot de Engelsche radio verklaart het communiqifé dat de luchtaanvallen iets minder groot van omvang waren dan in den vorigen nacht In de vermelde twee gebieden werd een reeks branden veroorzaakt en werden huizen en fabrieken beschadigd Brisant en brandbommen werden ook op de aan Lon den grenzende graafschappen geworpen merkt bet communiqué nog laconiek op aldus het D N B DEJAPANSCHAMERIKAANSCHE BETREKKINGEN WORDEN STEEDS SLECHTER Vree voor Nederlandsch Indië Joseph Laird medewerker aan het Amerikaansehe weekblad Time die Zondag op doorreis naar Berlijn waar hij een bureau van de Time wil openen In Japan is aangekomen heeft In een persgesprek verklaard dai h ewel er weinig ge proken wordt over de mogelijkheid van een oorlog tusschen Japan en de Vereenigde Staten omdat het Amerikaansehe velk zich ertegen venet betrokken te worden bij de kwesties van het Verre Oosten de Japansch Amerikaansche betrekkingen toch steeds slechter zullen warden als gevolg van de verscherping der in Washington gevoerde politiek Amerika vreest aldus Laird dat Japan tot wanhoop gedreven door de Awerikaamiche embargo s bezit zal nemen van Ned e r a n d s e h I n d 1 ë waarna Japan zou kunnen weigeren aan de Vereenigde Staten tin en rubber te verhoopen grondstoffen welke van essentieel belang zün voor de Amerikaansehe bewapening De Vereenigde Staten zijn vastbesloten loo besloot Laird de Zuidwaarts gerichte politiek van J an tegen te gaan Als middelen om deze politiek te stuiten noemde Laird de Amerikjtanscbe leeningen aan de regeering van Tsjoengking en het qproepen van de Amerikaansehe vtootraerves STANDAARDISKIEINa VAN HET AMERKAANSCBE WAPENMATERIAAL Het ministerie van Financien heeft of deel t ekend gemaakt dat Roosevel een commissie heeft gevormd voor ie standaardiseering van het Amerikaansehe wapenmateriaal In de commissie hebben zitting de minister van Oorlog de minister van Marine de chet van da productie afdcelvng der commixsia voor nationale defoisie eu de minister van Financiën ioHcntHacut e I Zoo op 8 06 onder 18 47 g Maaa op 18 Jl onder 6 59 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopicomst Lantaarns van voertuigen moeten i uur na zonsondergang ontstolien worden DE REODING VAN KEN DVnrsCREN noodlanding maken moest Een Dui sc piloot wordt in hei vliegtl g getrokk BiiwaiyuNi BRANDSTOFFENBIJSLAG Van 13 October 1940 tot en me 12 April 1941 VARIKEREI VAN ƒ 1 TOT ƒ 1 30 PER WEEK VanwegB het departement van Sociale Zaken is aan de gemeentebesturen een schryven gezonden waarin wordt medegedeeld dat van 13 October 1940 tot en met 12 April 1941 aan ondersteunde en by de werkverruimmg geplaatste werkloozen waaronder begrepen de tewerkgestelde hoofdarbeiders alsmede aan personen die een tegemoetkoming ontvangen wegens verkorten werkduur een brandstoffenbyslag mag worden Kamerverhuurders Voor dezen byslag komen in aanmerking gehuwde en ongehuwde kobtttinners alsmede zy d e den steun voor alleenwonenden ontvangen Voorts kan nog mits het gemeentebestuur hiervoor termen aanwezig acht in eerstvermelde tydvak een brandstoffenbijslag gelyk aan de helft an dien voor kostwinners worden uitgekeerd aan degenen die by anderen een kamer hebben geliuu rd zonder huiselyk verkeer daarby zelf de zorg dragen voor bun voedsel en voor het verkrijgen van brandstoffen op zichzelf zijn aangewezen Laatstbedoelde byslag mag alleejj worden uitgekeerd indien m de kamer eer in bruikbaren toestand verkeerende stookgelegenheid aanwezig is waarvan ook regelmatig gebruik wordt gemaakt Aan hen die by anderen inwonen en aan vorengenoemde voorwaarden niet voldoen zooals kostgangers en zoogenaamde slaapgasten mag geen brandstoffenbijslag worden verstrekt De ondersteunde of bij de werkverrüiming geplaatste werkloozen die reeds een zoogenaamdeij kolenbon hebben ontvangen kuimen eerst dan voor brandstöffenbyslag in aanmerking worden gebracht wanneer zy te rekenen van 13 October af 6 weken in zorg zijn Een kostwinner respectievelijk kamerbewoner kan dan over de 8e zorgweek en brandstoffenbijslag ontvangen respectieveMJk van ƒ 0 Ï5 en ƒ 0 15 terwijl VLIEGER die m het Kanaal een he machine ii op het water gedaald De en Holland aan hen de djgropvolgende w kennor maal de bovenvermelde bijslag kan worden toegekend Uiteraard zal indien inmiddels de verhooging van den brandstöffenbyslag tot ƒ 1 30 per leek van kracht is dan mat deze w yziging rekening mogen worden gehouden De toekenning van brandsto ffenbiJslag aan ondersteunden mag wederom in zooverre Jot gevolg hcboen dat de maxima van de sclialen overschreden worden dat by geheele werkloosheid de som van steunbedrag efi brandstöffenbyslag en bij gedeeltelyke werkloosheid de som van het loon van den ondersteunde h steunbedrag en den brandstöffenbyslag ten hoogste bedraagt 95 pet van het loon dat de betrokken arbeider ten tyde van de ondersteuning in het vrye l edryf zau kunnen verdiei en indien hy niet werkloos of gedceltelyk werkloos was 2 f die in een periode van drie maanden acht weken by de werkverruiming 7yn geplaatst kunnen over de dagen cq weken dat zy niet tewerk gesteld 7yn de zoogenaamde wandeldagen ol weken de helft onlvatjgen van het bedrag dat hun aan brandstoffenbyslag zou worden uitgekeerd indien zij over bedoelde dagen cq weken wel tewerkgesteld waiA geweest In de kosten der verstrekking van den brandstöffenbyslag aan werkloozen die in de steunrjsgeling zyn opgenomen of by een gesubsidieerde werkverschaffing zyn geplaatst zal onder normaal voorbehoud uit het Werkloosheidssubsidiefonds eenzelfde bndrage worden toegekend als in de overige kosten van steunverleening of m de loonen der werk ei schatting wordt verteend Bovenstaande regeling voor het verstrekken van een brandstöffenbyslag geldt voor zoover mqgelyk ook voor de kleine tweren en kleine tuinbouwers gerang chikt m de groep B Ook aan deze personen kan dus voor zoover zy geen kolenbon hebben ontvangen vanaf 13 October e k een brandstöffenbyslag worden verstrekt De kosten voortvloeiende uit l ovenbedoelde regeling voor de betrokken kleine i oeren en tuinbouwers komen voor de helft ten laste van hat departement van Landbouw en Visscherij terwyl de andere helft door de gemeente moet Worden gedragen DE ROTTERDAMSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS De Rotterdamsehe Kamer van Koophand heeft een brief gezonden aan het waarnemend hoofd van het departement van Financien waarin wordt verzocht te bevorderen dat binnen zoo kort mogelijkai tyd een uitspraak wordt gedaan inzake den steun aan de door den oorlog getroffen Rotterdamsehe zakenUeden