Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 15 OCTOBER BOITENUND AMERIKA De poytiek van Roosevelt VEKNlSIMiENI CUTIEK TAN BALTIMOBZ SUH De Baltimore Sun levert een vernietigende critiek op de oorl jgspotitiek v n president Roosevelt De tdirtjver nlbiit ironisch op dat Hoo welt binninkort waarschijnlijk Gifenlttr v n Engeland zal overnemen Het i algemeen bekend dat Gibralur een oud bolwerk van religie en morallteh is en dat Roosevelt ongetwyfeld de gelegenheid zal benutten om dit bolwerk voor de Spaansche ongeloovifen te beschermen De aanspraak van Spanje op Gibrallar is oogenschijnlijk even immoreel en Gode vijandig als de eiscl van Kali voor veiligheid in de Middelbndsche Zee of de asnspraak van Hitler op veiligheid in het Oosten c de aanspraak van Japan op de Aziattache kust De totdusver behaalde lesultaten van de pobtiek van RooseTeh noemt het blad op in de volgende jtinten 1 De reusachtige verhooging van de zwevende schutdenlast S Het overnemen van de verdediging van de Engelsche koloniën 8 Het provoceeren der spilmo gendhieden 4 De verzwakking der Amcrikaan sche vloot I De geldverspilling aan de IberoAmerikaaniche autoritaire regeéringen wier vijandschap gekocht moet worden en Het ondersteunen van Engeland en China op kosten van de Amerikaansche belastingbetalers STEUNPUNTEN IN DE ZCD AMERIKAANSCBE LANDEN éjf In de persconferentie heeft de Biinister van Buitenlandsche Zaken Huil verklaard dat er met verillende ZuidAmerikaansct lanten besprekingen worden gevoerd over steunpunten voor de vloot en de luchtmacht De gedachtewisseling omvat alle vraagstukken voor de verdediging van het WesteUjk halfrond Duitsche kringen negerren rede van Roosevelt Zooals te bevoegder plaatse te Berlin bIs in Duitsche politieke kringen onthoudt zich men zich geheel en al n het uitspreken van een meening ver de laatste rede van Roosevelt Over het algemeen huldigt men ixi Duitsche kringen de opvattmg dat er boegenaamd geen aanleiding bestaat om op eenigerlei wijze zijn standpunt e bepalen tegenover de redevoeringen die uit verlciezingsoverwegingen 1 gehouden z n j De AnerikaaBsclie Tüeg j tuiglndDStrie J Naar uit een gisteren gepubliceerd i lapport van de minister van Finan riën Morgentha j aan Roosevelt blijkt Is het aantal wt koemers in de Amelikaansche vliegt gindustrie gedurende de afgeloopen twee jaar met 400 verhoogd In September 1938 bedroeg volgens opgave het aantal werknemers 28 700 in September 1939 50 800 en in September j l 118 800 ENGELSCBK MARINEOFFICIEREN TE RIO Volgens berichten uit Rio de Janeiro levinden zich aan boord van het daar aangekomen Engelsche s Highland Princess o a vijftig Britsche marineofficieren SP manschappen die de opdracht zouden hebben twee Fransche koopvaardijschepen die te Buenos Aires liggen naar Engeland te brengen Zal ambassadeur Kennedy aftreden 4 ION PESSIMISME AANGAANDE ENGELANDS OORLQGSKANSEN De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Cordeil Huil heeft in de perscoinfcrentie in ant woord op vragen betreffende steeds weer opduikende geruchten dat de Amerikaansche ambassadeur in Londen Kennedy naar de Vereenigde Staten zal terugkeeren verklaard wellichl antwoord te kunnen geven wanneer men hem dezelfde vraag iets later zsu stellen In politieke kringen te Washingtonwordt hieruit de gevolgtrekking gemaakt dat Kennedy na de presidentsverkiezingen zal aftreden De steeds goed ingelichte commentators Alsop enKintner schreven onlangs in de E veiling Star Ambassadeur Kermedyheeft geweigerd een tweeden HinesPage te wordoi en zooals deze die destijds eveneens ambassadeur vande Veneenigde Staten was op tekomen voor de deelneming van Amerika aan den oorlog aan de rijde vanEngeland Kennedy is bovendienuiterst pesiimistisch wat de Engelscheoorlogsvooruitzichten betreft In kriji gen van de New Deal vreest men daarom dat wanneer Kennedy voor de verkiezingen terugkomt hij in Kew York en elders bepaalde uitingen apu kunnen doen die in tegenstelling ouden staan tot de door Roosevelt en lijn New Dealers gewenschte lün De wgeering der Vereenigde Staten heeft Kennedy daarom verzocht tot na de verkiezmgen m Londen te blijven Hearst over Wét toekomstige Europa ENGELAND ZOIT HET WERELDDEEL VERSNIPPEREN In bet New Yorksche blad American geeft de Amerikaansche uitgever Hearst ais zijn meaning te kennen dat een overwinning van Engeland tot gevolg zou hebben dat Europa in vele kleine landjes zou worden ontbonden w iardoor Europa tegen gevaren van buiten hulpeloos zou zijn De keuze moet zijn aldus Hearst ófwel een uit groote krachtige centra belichaamd door Duitschland Italië en SovjetRus land bestaand Europa ófwel een onder invloed van de asmogendheden staande groep die zich zou moeten aan ecnsluiten tot de Vereenigde Staten van Europa BEVOLKING VAN PA IJS KEERT TERUG Ook in de afgeloopen weck is het zielenaantal van Hfinjs gtstcgen door den terugkeer vaiL vluchtelingen Op 8 October teUe Parijs 1 867 000 inwoners het gcheele departement Seme ruim S i milUoen BALKAN De Duitsche militairen in Roemenië EEN VADERLANDSLIEVENDE DAAD Amerikaansche ver bezichtigd DOOR MIUTAUtEN UIT ZUID AMERIKA Na een luchtreis van 40OO mylen waarby lalryko militaire inrichtingen en fabrieksondernemingen der Vereen Staten bezichtigd zijn keerden de chefs der generale staven van negen Latijnsch Amerikaansche republieken m Washington terug teneinde vandaar naar hüh ianden terug te reizciji Woensdag zullenfae chefs der generale Etavrai der overige elf Latijnsch Amerikaansche landen op uitnoodiging van den chef van den Amerikaanschen generalen staf Marshall eenzelfde inspectiereis ondernemen FRANKRIJK VLUCHTELINGEN TE KfARSEILLE AANGEHOUDEN De havenpohtie van Marseille heeft naar de Journal meldt de vlucht verhinderd van een verdacht jadit aan boord waarvan zich 22 personen bevonden die geen papieren bü zich hadden voor het meèrendeel joden en vreemdelingen Men gelooft hiermede op het spoor te zijn gekomen van een organisatie die zich er mede bezig houdt buitenlanders en Franschen die om politieke of strafrechtelijke redenen in conflict zijn met de Fransche autoriteiteij te helpen vluchten naar het buitenland Eenige der aan boord van het jacht z jijde personen dat door een hulpoorlogschip werd opgevangen verklaarden bij hun eerste verhoor dat zij zich naar Engeland hadden willen begeven Volgens het genoemde blad zijn nog meer arrestaties te verwËchten I e Roemcensche regeenng heeft Maandagavond een diner aangeboden ter eere van de Duitsche militaire missie waaraan ook werd deelgenomen door vertegenwoordigers van llaiie en Spanje Mmisterprc sident Antonescu verklaarde in een tafelrede dat t een vaderland ievende daad is steun te zoeken bij een groot leger en de technische mogelüi heden van een groote wapenindustrie De Duitsche officieren zullen in Roemenië een klein jnaar dapper leger vinden Dtoor hun optreden in Roemenië zal stellig hun vertrouwen in de toekomst en de rechten van Roemenië worden vergroot De c ommandant Van de Duitsche militaire missie generaal der cavallerie Hansen zeide in zijn antwoord te hopen dat zi tn optreden door succes bekroond zou woi den en dat daarmede de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de beide landen nog nauwer zouden worden aangehaald Interview met generaal Antonescu De Voelkischer Beobaeht e r publiceert op de plaats waar anders het hoofJartikel wordt afgedrukt een interview van zijn vertegenwoordiger te Boekarest met den chef van den staat generaal Antonescu Gevraagd naar het wezen en de samenstelling van de het nieuwe Roemenië dragende legiorihaire beweging antwoordde generaal Antonescu Het nationaal legionnaire regime dat ik heb gesticht en waarin de door Horia Sima geleide legionnaire beweging het dynamische element vornit beteekent Het recht tot deetoöning aan de leiding van den staat voor iedere persoonlijkheid op grond van iedere verdienste en ieder verantwoordelijkheid ewustzyn en oprechte overtuiging Dit regime is de uitdrukking van den wil tot de totale en organische vernieuwing van het Rosmeensche volk En het is njet een pohtiAe partij die zich beperkt tot ingeschreven en voor hun werk betaalde leden Waar alles wat gezond ongebroken iuiver en krachtig is en op een of ander creatief gebied een vitale kracht vorm behoort tot het nationale legionnaire regime VOOR DE HUISVROUW DE TEXTIELKAART EN WIJ Het propaganda bureau üan den Económischen Voorlichtingsdienst geeh goeden raad Wat kunnen we doen voor ons zeU en voor eUcaor JA we mogen dan een textielkaart hebben en dat magminder prettig zijn omdat wenu heusch voorloopig het genoegenmissen met een dol hoofd te gaan winkelen men kan onmogelijk zeggen dat de 4Mx gere instanties in casu dan de heeren vanhet Rijksbureau voor de Distributievan Textielproducten door denHandel en den Económischen Voorlichtingsdienst Departement vanHandel Nijverheid en Scheepvaart niet alles doen om het ons zoo gemakkelijk mogelijk te maken Getuige de talrijke advertenties radio en persberichten die de voorlichtingsdienst heeft verspreid getuige ook de welwillendheid waarmede een antwoord werd gegeven op al mijn nieuwsgiöige vrageh op het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart Dit persgesprek had plaats op een zonnigen morgen in een der burèaur lokalen aan het eind van een on jfzicnbare marmeren gang in he Departementsgebouw tè Den Haag alwaar nien dag in dag uit bezig is zich in te werken in de moeilijkheden van wollen babytruitjes met of zopder punten van garens die al ot niet echte natuurzijde zijn enz enz Een niet geringe prestatie voor een man Maar laat ik U er iets van vertellen Regsiinf eischt oyafdef U vraagt of er veel moeilykheden zijn Ja en neen De regeling is betrekkeLyk eenvoudig maar eischt overleg en U weet het natuurlijk zelf wel soberheid Toch zün er all d nog men schen die niet weten hoe ze hipr of daar mee aan moeten Naar aanleiding vai onzc advertenties in verschillende faiaöen waarin we tot overleg aanmaanden en enkele punten verduidelijkten kwamen enoime stapels brieven binnen Over welki onderwerp wel httmeest C Winterjassen Jgoederen vxxir gedemobihseerden babykleeding Voor het eerste onderdeel is inmiddels een zeer bevredigende regeling getroffen door het ruilsysteem van goede bovenkleeding costuum winterjas of mantel of een nog goed te gebru ken wollen deken tegen een nieuwen jas of mantel Hierdoor wordt de grootst mogelijke rechtvaardigheid betracht tegenover alle maatschappelijke klaswn Meer gegoeden kunnen een jas koopen maar hebben de verplichting een nog keurig uitziend kieedingstuk of deken die zij zoo noodig eerst moeten lalen stoomen beschikbaar te stellen Hierdoor kan een groote hoeveelheid nette gedragen kleeding en dekking gratis worden verdeeld onder degenen die er ehoefte aan hebben Alterlei maatBchappelijke instellingen op dit getned zullen zich mei de verdeeling belasten Een goed idee Maar hoe gaat het met de grsisgevallen Ik kan me indenken dat er menschen zijn die vél in staat zijn een nieuwen jas of mantel te koopen doch die geen bevredigend oud stuk kunnen inleves iren Moeten die het nu zonder jas doen Neen Zulke gevallen zullen apaA worden behandeld zoodat ieder die werkelijk een jas noodig heeft geholpen wordt Zy die geen stukken kunnen kileveren kunnen zich tot de plaatselijke distributiediensten wenden met het verzoek om een speciale vergunning Sirifd tegen nüsbriiik En mag ik u nu nog jets vragen over babykleeding Vraagt U maar Waar lagen op dit gebied precies de moeilijkbeden U weet dat gemaakte babykleeding alles o het wollen goed dat menkant en klaar in den winksl koopt vrij is Maar nu is het een feit dat demeeste moeders liever zelf breien nietalleen voor de gezelligheid maar ookomdat het veel en veel goedktjoperuitkomt En wol voor babyklee V In verband met een uiteenzetting an de sociale matlregeleii van het jonge Roemenië zeide de generaal ten aanzien van het Joden probleem Thans echter hcift deze ongelukiaüge politieke inVioed en de he$ïschappij van occulte krachten over de leiders van onzen staat zijn einde ge vonden Met de instelling van natuuriijke economische toi standen door Je saneering van de financieele leiding des lands door de opvoering van de Roemeensche prodtjctie en de vorming van organische grondslagen voor de Roemeensche huishouding zullen wij consequent komen tot de radicale definitieve oplossing van het Joodsche robleem Het interview besluit met een unspraak van den generaal voor de denkbeelden en de pohtieke iZlÊ De evacuatie van Amerikaansche burgers IN TOTAAL ONGEVEER SMO Het Amerikaansche staatsdepartement heeft bekend gemaakt dat de s s Monterey en Mariposa van de Malson Scheepvaart Maatschappij en het s s Washington van United States Lines speciale tochten zullen ondernemen naar het Verre Oosten om Amenkaansehe burgers te evacueeren Ongeveer 3000 van naar schatting 17000 in China en Japan verblijf houdende Amerikaansche oiderdanen wcnschen naai de Vereenigde Staten terug te keeren Korte berichten De g vi ezen democratisch politicus James J Hines is naar S ng Sing overgebracht waar hij een gevangenisstraf van verscheidene jarenmoet uitzitten omdat bewezen is dathij den ganste leider Dutch Scnuljzgesteund heeft De eerste groep van 18 bommenwerpers van het type Nortff Amerjcan die de Braziliaansche weermachtin de Vereenigde Staten gekochtheeft is in Rio de Janeiro aangekomtn In kringen van exportetirs te NewYork verluidt dat Zweden metSovjetRusiand onderhandelt omdathet zijn Aroerikaansclien invoer overSiberië wil vervoeren om de Britscheblokkade op den Atlantischen Oceaante vermeden en de Flnsche haven Petsamo te ontlasten De pauselijke nunt us in Spanjemgr Cicognani is gisteren per vliegtuig naar Rome vertrpkken Gisteren zyn m de militaire haven van Gibraltar een Britsche kruiser en vier torpedojagers aangekomen ding en stof voor de vervaardiging daarvan zijn nu juist niet vrij Xu kreeg ik stapels bnevien van moeders die niet isten wat te begmnen Waarora is babywol niel vry Dat zou onnKJeelijk kunnen Want vvat IS hafcywqj Van dezelfde wolsocr ten kunnen bedjassen mutsen blouse en alle mog jke andere dingen wordfn gebreid Hetzelfde is het gevai met flanel en andere stoffen voor babykleediniS Die zouden alleen dan vnj kunnen zijn als niemand misbruik maakte Wél vrij zijn echter vïiegmairassen d ens èn onderleggers en dergelijke Deze worden gerangschikt onder benoodigdheden en ook il ik in dit verband nog even wüzen op de vrijgestekie restcoupons van 90 c M en klcir ir Daarmede kunnen moi ders nog wel eens iets bereiken De moeders die het eenigszins kunnen doen zullen dus op klaargwjochte babykleetiing aangewezen zijn waar hoe gaat het met de moeders die de e niet kunnen aanschaffen Aan deze groep is niet minder gedacht Het gezinshoofd dat een inkomen heeft van ƒ 3000 of minder en dat met m bet bezit is van een toeslagkaart kan voor ieder kind dat cp 5 Augustus I94fl den leeftijd van drie jaar nog niet had bereikt van den plaatselijken distributiedienst een speciale vergunning onti angen voor wollen of halfwollen breigarens om trlt kin Tk leert jes te kunnen breien Ook voor aanstaande moeders geld deze regeling In dit geval is e n verklaring van den huisarts noodig 4Cunt U nu na deze speciale ge vallen ook nog eenige algemeene adviezen geven voor de linnenkasf Zeker met genoegen In het algemeen gesproken lal met de goede gewoonte om van alles een ruimen voorraad te hrfsben voorloopig moeten worden gebroken De vrouw des huizes zal er goed aan doen eens na te gaan of zij in de eerste maanden werkelyk iets noodig zal hebben Blijkt dit het geval dan moet zij bü de besteding van haar tcxtielkaart en die van haar hui genooten daarmede ter dege rekening houden Ook met die vran haar huisgenooten Ja omdat zü ook op hun kaart huishoudgoederen mag koopen Blijkt b v dat zij met de handdoeken die vaak gewasschen moeten worden niet zal toekomen dan zal zij er goed aan doen na te g ban of voor het vuile werk ia de keuken geen papieren handdoeken kunnen worden gebruikt Geperforeerde rollen papier aan den muur bevestigd zUn daarvoor erg handig en EN3Ef AMD De Duitsche aanvallen heden voortgezet SPOOBWEGWntKEN GEBOMBARDEERD H it Duitsche luchtwapen is sinds het aanbreken van den dag weer m den aanval op Londen aldus het D N B Volgens de tot dusver ontvangen berichten werden in de buurt van de Engelsche hoofdstad spoorwegstations en spoorwegcomplexen met goed succes gebombardeejA Het Duitsche htwapen heeft gisteren naar het D N B verneemt overdag 19 000 kg bommen op Londen geworpen Des nachts werden 147 00OJjg bommen op de stad gewor ten Daarmede zijn gisteren en vannacht alleen op Londen 166 000 kg ontplofbare stoffen uitgeworpen De branden welke daarbij ztjn uitgebroken zyn de grootste welke tot dusver in Londen gewoed hebben De verliezen van de Duilsciie en de Engelsche luchtmacht stonden gisteren in een verhouding van een tot vier ten gunste van Duitsehland Het viel op dat gisteren bO de Diutsche luchtaanvallen op Engïland gee n krachtige tegenactie van vijandelijke jagers ontstond Een gruweBj schouwspel Naar aan het D N B wordt gemeld hebben in d n afgeloopen nacht aan de aanvallen op Londen weer eenige honderden vliegtuigen deelgenomen Er werden groote hoeveelheden bommen van alle kaliber ook het zwaarste neergewoip3r Het gunstige weer r iaakte het voor alle toestellen mopelijk npuv keurig te nchten zoodat de grootste uitw eiking kon worden verkrepcn De vliegtuigbemanningon maken e rsgezmd melding van het overweldigend gruwel nke schouv spel dat de zwaar getroffen stad in den nach ood Steeds weer schoten reusach y steekvlammen omhoog terwijl op eenige plaatsen omvangrijke brane en om zich h T grepen en over de gelieele stad verdeeld kleine branden als fakkels wocJden De vuurgloed boven de spookachtig verlichte stad was reeds van het Kanaal af te zien en wees i n nieuwen golver aarvallende Du tsc ie gevechtsvliegtuigen den weg naar hun doel Gedurende de laatste uren van den nacht was bovifn de stad een dikke laag rook en nevel opgetrokken die bloedrood was gekleurd door het schijnsel der brand r een vrec lijk beeld van ondergang DE NEDERLAN DSCfiE UNIE Op een vergadering van de Keilerlandsche l nie te Alphen aan den Run heeft mr Einthoven medegedeeld dat het 500 W t ste lid ingeschreven s zoo is er wel meer te bedenken X e Vcreeni in van Huisvrouwen tal stellig op dit gebied ook wel actief zijn Dat wilde ik U juist zeggen Er is een heel aardig boekje van een insider iersclieren getue l Pur tenkaart wat nu waarin ailer ei moeilijke vr jg n worden beantWirfirc en in dit boekje is tevens op senomi n een hoofdstuk vol goeden raad va i de Neder andsche Vereeniging voor Huisvrouvi en waaruit de huismoeders kunnen leeren wat ïri allemaal kunnen doen om het goed ZiX veei mogelijk te besparen Het boekje is b j ons verkrijgbaar Rijnstraat 24 Den Haag en kost slechts 15 cent U ontvangt daarbij tevens een officieele handleiding en een aanvulling daarop Prachtig ais er nu ondaiks dit boekje de radiolozingen en de persberichten nog bijzondere ragen nvw icrt rijzen Djn is ons bureau te allen tijde bereid die te beantwoorden Men schriifl maar een briefje en het komt in ordj Want ik vestig er nog eens uitdrukk JÜk de aandacht op wij ztjn er om d menschen een goed begrip omtrent de textieidjstributie bg te brengen Als ik afscheid genomen heb en door den langen gang terugwandel peins ik nog even na over de textie kaart en over de houding die wij hier moeten aannemen Ik ben me bewust dat vele i onzer nog schromelijk te k ort schieten in gemeenschapszin Want is he t met erg ja ergerlijiv dat altijd weer de kwaden het vour de goeden bederven T Dat het b v niet mogelijk is baby wol zonder speciale vergunnmg beschikbaar te stellen omdat men zeker weet dat vrouwen die geen babies hebben hiervan onmiddellijk misbruik maken In dit opzicht moesten we onzen nationalen plicht l et 3 be En wat die babykleertjes betreft ik geloof dat we allemaal al erg vee zouden helpen als we m onze omgeving eens nagingen welke as moeders behoefte hebben aan wat wollen klecrtjes Als het kindje er eenmaal is gaan we bet toch kijken en dan brengen we vruchten of bloemen mede voor de n oeder Nu laten we dan dit keer een dergelijk cadeau eens vervangen door een klaargekocht wollen kleedmgstukje en laten we dit dan nu vast doen ïÈpdat vgle a s moeders met een gerust hart dy komst van hun baby tegemoet kunnen zien a DE RUVTER v d Feer BWIIEIIUNII Inlagen en terug betalingen Je RÜIcspostspaarbanJt In verband met de deviezcn ve ning 1940 en de verordening bctrde de behandeling van vyahdehjit mogens wordt met betrekking tlagon en terugbetalingen op de postspaarbank met intrekkin vroegere regelingen terzake hg gende medegedeeld A Op spaarbankboekje tenvan metingezetenen peisoneiiniet binnen het bezette NederU gebied hun woonplaats hebbengewoonhjk daar verblijven nocldaar kantoor houden kan alle den ingelegd indien djfee boely nevens hun starakaarlan vüor t van een aanteekeningln roed j keerd ten giuistle van het Cleastituut B Terugbetaling op bdekjesnietingezetenen al of niet gkeerd ten gunye van het Ned rinsmstituut vindt alleen plaatsvoor bedragen beneden ƒ 100 een aanvraag hiertoe is inged den directeur van de Rijkipusfbank te Amsterdam en daanm gis beslist welke aanvraa i vn noocHg IS ten behoeve van o r ving cp een postrekening C Geen terugbetaling vmdt paan houders van boekjes wir als vijandelijk ver nogen moetden beschouwd t w zij die ondzijn van ot hun woonplaats ihebben in Groot Bntiinnic tn Vleriand met de overzeesche hezgen koloniën protectoraten ndaatsgebieden evenals de d mrCanada i stralische Bord NZeeland en ZuidAfnkaariM hemet hun mandaatsgebieden Fra imet inbegrip van zijn bezitlmgen ioloniën proteCioraten en rranitgebieden Egypte Soedan Irjk ennaeo Indien de beschikking van hei goe d noodig is binnen het kader het bestuur van een bedrijf of t rend goed of ter voortzetting van huisnoudiiig kan een aanvraag om rugbeling tot den directeur van Rijkspostspaarbank worden en Dn laatste moet eveneens den als men op dergelijke b wenscht in te leggen D Op boekjes ten name huwde vrouwen van Nede an nationaliteit en verblijf houdendnen het bezette Nederlandsche g mas worden terugbetaald ook aiblijft baar echtgenoot in een vij1 jke and GESCHENKEN VOOR DE N WEDEROPBOUW De vereeniging van Neder ar schelpkalkfabrlksnten heeft iet de voorbeeld van ve schiUcnare 0 g nisaties gevolgd er ÜÖJ schelpkalk ten behoeve v r wederopbouw beschikbaar gesteld De regecrin esconimissari v nr v sdeicpbouw heeft aan de w ing zim dank betuigd en i n dee ir g uitgesproken voor èen meeuEchapszms welke in di tot uitmg komt INLICÏTINGENDIENST Dl I EN NEDERLANDSCHE In verband met de omst n dat thans van Duitsche zijrif malen atn Nederlandsche ib ten bestellingen worden geiiaan gens Duitsche normalen hliiW bezwaar te bestaM dat den niet steeds voldode bek nd in hoeverre overeenstemmirs b met de desbetreffende Nede normalen In het bijzonder eR betrekking op materialen lf katen en werktuigonderdeelr Het Centraal Normalisatie 3u Wilbr Witsenplem 6 s GraM r deelt mede dat aan belangheb op aanvraag gaarne de noodi lichtingen zullen worden ten aanzien van eventueel be Nederlandsche normalen voor hf de onderwerp en ten aazic 3l overeenstemming tusschen de fende Duitsche en Nederland ehs jnaleti DE Ge mEENTE als LANDBül In verband met de planner n schejdcne gemeenten om at f gewassen te telen zooals i witte boonen heeft Ijet der van Binnenlandsche Zaken aan gemeenlêt e sturen een circulareg waarin de gemeenten ge o worden dat zij voor wat de ming der verbouwde prodiKte treft als normale telers beschna len worden en aan de voor di denfe voorschriften gebonden zijn Gemeentelijke distnbur lin n néast de landelijke d i moeten als uitgesloten worde schouvvd Ook inzake het gev speciale bestemmingen aan bouwde producten zullen de gt aan een rijksregeling zün c d pen TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN Uit de Heerengracht te Leiden lijk opgehaald van den 42 ja Ph wonende in de Partstr sinds 8 October werd vermis moedelijk is Ph in de duist water geloopen en daarbij teven gekomen