Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1940

gl fWEEDE BLAD DINSDAG 15 OCTOBER 1940 Te koop aangeboden op een dergrachten ECU PRIMA PAMO onderen bovenwoaiag Huuropbreofst ƒ 8 per week Tc bevr uocjanvcrwellendiik 39 Güuda O 3239 10 Uverteirt in dit blad tem onUliep in h ar ÏÏS en HeiUnd ome eSc Uo HieT en Groot jfT Mwrwiw de Wed A m jong gtb HaoRaidoorn tal den ouderdom van bijna H jaar r0EJONG WoOTlee A A WOERLEE MJ t aONG v Dorp 3 VAN DORP Den Haag A DE JONG M DE JONG V Veen j DE JONG a P DB JONO L iiuiime T Zwundrecht C J DE JONG C DE JONG Bol Den Haag D DE JONG M D JONG Holmer M DE JONG L DE JONG Jainen i Kleinkinderen Orav enhage 13 Oct 1940 Kempitr rt 21 De teraardebestelUng zal plaats hebben op Donderdag n October a s op de bepoafp a t OudEyk en Dultven vertrek vanal KempMrMt 22 t 14 uur O 3242 43 GOUDA 18 October 1940 Aanvang 8 uur v m tl 3 41 15 LOSSE NUMMERS d dc 60UDSCHE COURANT è 5 esnl il n dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorstraal 1 E BRUYNIKS Kon Willielrairtaweg2I5 N V P ENDENBURG Vetrstal 18 J DE GROOT Wachtelstraai 43 A HAMOEN Burg Martenssiiigel 96 De Kiosk N RI S Karneraelksloot I SCHOUTEN Vondelstraat 4ioek Roemer Visscherstraat SPOORBOEKHANDhL Station BOSKOOP Fa D C v d WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggendt ea eenten PHILIPS BI ARLITA is cJe beste lamp die Philips ooit heeft gemaakt Tot 20 zuiniger Dat beteekent iets in dezen tijd Lager stroomverbruik en tóch de volle maat aan gezellig heider licht PHiUPS 9 LAMPEN 2607 104 Aanbesteding Hoogheemraadschap DeKrimpenerwaard DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van lj DE KRIMPENERWAAHD itjU voornemens op Dinsdag 22 October 1940 des namiddags om 2 uur n Hotel DE ZALM te G u a publiek aan te besteden Bestek No 3 Het verlicteren van den weg B rlMBwattde Stolwgk zijnde Weg No 41 van het TERTIAIR WEGENFLAN van dc Provincie ZuidIIoiland Bestek No 4 Bet verbeteren van dea weg Haastrecht Schoonhaven ijttde Weg No 42 van het TERTIAIR WEGENPLAN van de Provincie Zuid Holland Bestek No 5 Het verbeteren van den weg UsacMiik Berkenwoude Centnde Provinciale Weg Bde Weg No 40 van het TERTIAIR WEGENPLAN van de Provincie ZnldHol land Bestek No 6 Het verbeteren van den weg Ouderkerk aan den Ussel Centrale Provinciale Weg lijnde Weg No 39 van het TERTIAIR WEGENPLAN van de Provincie ZoidHol land A A N W UZ ING tal plaats hebhen op Woensdag 16 October 1940 des veemdMags om nor bij het begta van Weg Ne 42 onder de Gemeente Haastrecht Bestekken zijn verkrügbaar ten kantore van het Hoogheemraadschap te Ouderkerk aan den Usael ad ƒ 1 per exe laar Dijkgraaf en Hoo eemraden voornoemd H J HALLING waarn Dqkgraai F VAN DBi LEEDEN Secretaris O 3236 8S SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 HtDEN OEEN VOORSTELLINQ U 3243 10 42 RAco Titcnma S KLASSE 6 UIST HOOOlll FBEMieN ooo 1027 1734S 19708 f 400 2770 8013 8587 f 200 6701 1 100 1532 3250 3916 4081 764S 8480 8463 10677 13493 19SS0 20271 20330 PIEMieN VAN f 70 Xlt 364 429 445 484 646 709 868 HOS 1133 1188 l i38 1348 1362 1387 1411 1435 1600 1671 1663 161 1008 1773 1918 1994 2144 2221 3277 2350 2645 2fiS8 268 2812 291 3 3080 3U86 3128 3279 3294 3678 8683 3808 3813 3926 3981 4233 4280 4450 4600 4679 4884 4797 4880 5008 5021 6028 5149 6215 6232 34S 6446 6324 5616 6634 5642 5709 6775 5834 5948 wei 6976 6042 6206 6207 6478 6496 8542 6548 791 6868 6987 7037 723 7350 7326 7408 7480 7511 7628 7631 7683 758S 7628 7792 7917 7935 8054 8143 8223 822S 8 n6 8462 8873 8683 8700 8824 8917 8968 8041 9071 8140 8178 9247 92S0 9294 9706 9780 9766 983 101 47 IttlU 10117 10194 10386 10543 10596 10738 10888 10886 10961 11135 11150 11202 11280 112SS 11667 11598 11631 11933 11668 11897 11707 117 W 11B39 11844 11B40 1 904 11939 1196S 12065 12121 12200 122U6 12266 12405 12308 12098 12776 12876 12966 12986 13163 131S1 13175 13221 13303 13425 13809 13867 13874 13877 14067 14085 14123 14156 14329 14422 14510 1462S 14642 14670 14712 14713 14787 14S05 15000 15008 15088 1509O 16113 16141 15689 15071 1 701 15700 15833 15836 15884 16898 15996 18081 18133 16380 16388 16564 l i608 16704 16T24 16732 18093 17099 171U 17340 17595 17636 17840 17864 17890 17972 18213 18316 18380 16J87 18475 18692 18682 18899 19076 19079 19336 10405 l 4ee 1B505 1954Ü 19699 19709 19711 19733 1983 18873 18837 19866 20036 2Ü070 2008 20207 20412 20451 30673 30612 90867 GEEN PREMIËN 3 6 22 81 108 143 148 173 231 245 887 5 581 684 684 607 630 825 871 85 714 178 781 787 844 865 871 888 891 884 807 856 102S 1028 1087 1127 1143 1186 1232 1250 12511 1324 1339 1363 140B 1440 1631 1584 1848 1604 1701 1734 178 1807 1828 1837 1876 1897 1932 1871 1976 1993 2018 2041 2053 2167 2178 2188 2208 2219 2282 22 2313 2328 2343 2393 239 2449 2487 3489 2482 2506 2508 2529 2634 2660 2701 2767 2774 2788 2806 2853 2880 2885 28 2949 2954 2955 297Ï J975 8e 3084 820 1 3235 3393 3388 3418 3447 3459 3483 3538 3544 S681 3591 3600 3808 3627 3886 3672 3686 376S S777 38U0 3805 3848 38C7 3928 3980 3962 4013 4015 4033 4037 4108 4113 4124 4224 4247 4251 4326 4328 4337 4403 4468 4468 4491 4498 4501 461 4561 4602 4641 849 4898 4698 4720 4725 4729 4732 4763 4784 4769 47 3 4871 4881 4887 4957 6016 5027 e 5057 6091 SS80 6264 6267 6277 6297 5332 5368 5424 5507 t64 6679 6652 66 6730 6733 8790 6842 6854 8821 28 8945 6008 6150 6153 6208 6278 6303 6318 6319 8336 6413 6417 6459 6487 6566 6588 6613 6621 6624 8 SS 8888 6699 6778 6782 6803 6816 8836 6858 8859 an7 8938 6963 6969 7001 7003 7Ü03 7141 7237 7260 i nxsi 7333 7350 7427 7488 7488 7529 7581 7583 7801 7880 787 7728 7800 7828 7893 7927 7 5 7993 8022 8081 8063 8oas aioa 117 8194 8241 8330 8332 833T S343 8367 8401 8482 8500 8504 85 S 8588 8608 8828 8848 8871 8697 8751 8789 8809 8810 8834 8874 8904 SM 8868 8968 8979 9008 9075 9118 8157 9195 9200 233 8243 9302 9416 9503 9610 8612 8648 864 8873 H 2 8703 9720 9751 8748 9761 9838 9887 ggo 9814 SMS 988 9996 10049 10067 10O88 10101 lOlIO 10112 10169 10 10341 10347 10362 10407 10411 10416 10454 10460 10485 10641 10665 10572 10990 10614 10832 10674 10737 10747 10761 18780 10765 10779 10780 10788 10791 10850 10916 10917 11070 11007 1114 11238 11241 11255 11278 11314 11358 11363 11395 11410 i 42V 11933 11537 11573 11S85 11684 11717 11730 1173 11833 11872 11881 1181 12030 12038 12081 13147 12168 12314 12312 I3S13 13318 13347 1338S 12431 12469 12473 1J303 12518 1355Z 13883 12713 12716 1272S 12730 12784 13799 12828 12886 12B21 13835 13838 12937 13 71 12992 13025 13053 13124 13138 13137 13148 U173 13219 13223 13238 13243 13239 13320 13323 133S4 13435 13480 13622 13593 1 1605 13820 13665 1S680 13716 13761 13787 13788 13811 13B37 13871 13893 13909 1394 13964 13969 14003 140 140 1 14042 14048 14088 14122 14134 14149 14153 141S0 14178 14330 14355 14406 14480 14490 14530 1454S 14556 14584 14 84 14876 14748 14753 14T96 14798 14800 14813 14837 14883 14878 14878 14ii67 14978 1301C 5115 13134 15164 15213 1Ï368 1B8S8 15383 15387 15406 I545r 5467 15482 15505 15526 1SS29 18634 15588 15578 1 633 16637 lïeSS 1S692 15899 15716 15734 laaoa 15840 15341 15858 13897 15827 15942 16013 18049 180 7 180S8 18118 ieJ30 162 5 162S1 16308 16311 16325 16336 16381 18373 16S76 16492 1653 16537 16554 16806 16626 16641 18863 187 7 16711 16722 1873 16774 16870 16871 16834 16831 18884 18977 17102 17U2 17125 17154 17201 17243 17277 17283 17281 17285 11374 17385 17391 17402 17436 17443 17449 17463 17469 J747 17493 17516 17637 17688 17874 17683 17881 1776S 17793 17 0a 17949 17978 1B004 18029 18032 18135 18154 18187 1818 ISira 1S2 13 18212 1S272 13295 18298 18313 18454 18471 18W8 18605 ISWl 18656 18700 18719 18724 18761 18762 18783 18T 18817 18888 18916 18999 19Uia 10053 19081 19097 19101 19104 18107 19115 19136 19152 19181 19201 18354 19368 19396 19444 1 456 19508 10512 19586 19387 19607 19646 19653 19654 19737 18750 19767 19 56 19875 198IJ 19940 19943 20016 20O41 30094 aolOO 30101 30103 20108 20109 2U132 20t 4 30169 20IS9 20214 303S6 30384 20266 30277 20297 20299 20411 20421 20480 20587 30838 30648 20638 2074 30788 2081 3SB28 30831 28843 38877 30S17 30998 20963 Voor direct gevraagd door echt VZnSlaapham r met kookgelegcrt htid of zit slaapkamer met gebruikvan keuken SPORTUEFIEIIEIt t p Um TevlaaglQats TEMPO TEMPO HET BOEK VAN SPORT EN TECHNIEK oraier Mding van J H Wij naad Met pracH foto a buiten den tekst en teekeningea van Jan Luts in den tekst Band en omslagteekening van Jo Spier Ing f2jM Q f 2 90 Oraral in dan boekhaadel vwknitsNar A W 8IJTH0FF UITG MM N V L£1DEN LakeiiBaii MtMrini aifMwijzIglag Het Cebuco het bureau van de Nederlandsdie Dagbladpen waar U te ailcn tijde kosteloos en zonder eenige verplichting waardevolle inlichtingen kunt bekomen over de mceat doelmatige reclame vaar U een xeer groote verzameling voorbeelden kunt oizten van advertenties uit Nederland en het buitenland uit alle branches is per 1 Mei ▼ erlraisd van Dam 2A naar Ntsmgratht 211 e GEBUCO CENTILAAL BUREAU VOQR COUKANTENPUBLlCmiT VAN DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPSKS HEERENG8ACHT J5 TELEFOON 43045 Bij den wederopbouw van het normale zakenleven is adverteeren een der machtigste hulpmiddelen Cebuco PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht TACHTIG KLEEDINGSSTUKKEN INGELEVERD Bti het kleedmgcomité in deze ge leente ayn 80 jassen mantels costnuma ol dekens ingeleverd TE LAAT BUITEN GEWEEST ederom is tegen een inwoner dezergemeente die zich na 10 uur s avondsbuiterrahuis bevond proces verfcaal opgemaakt tITBREIDING NIMERFABRIEK B en W hebben aan de N V Tim merfabnek De Concurrent vergunamg verleend tot het uitbreiden van naar fabriek UITBREIDING GEMEENTELIJKE BEMOEIINGEN Teekenend voor de uitbreiding der nneenteluke bemoeiingen m de laatJte 10 jaren is het dat de gemeente grootmg voor 1931 277 inkomst en nngaafposten telde en die voor 1941 GEBOREN Jantine Annigje Neeltje van Hendrik Rehorst en Eeltje Corselia Janse OVERLEDEN Aplonia van der Bas J ïieter van Wijngaarden 70 j eduwnaar Boskoop CO f VERKENIGING DE BOSKOOPSCBE VEILING in ïloïen Per bos Pechtold 34 et RoMlandia 35 43 et Edith He 72 et Claudius Hinck 40 2 jtogar Olsson 35 48 et Bitterfly rt Rosa Mnndi 40 60 et BriargST ïl et Vierianden 56 69 et MTï et ITorex 30 45 et Ju mu 4a 5 jt Else Poulsen 18 32 et Mevr v Straaten v Nes 36 et Polyantharozen 41 62 et Dorus Rijkers 42 63 et Wilh Kordus 22 28 et Queen Mary 41 61 et Ellen Poulsen 24 42 et August Noach 24 38 et Gloria Mundi 30 45 et Diversen per boi Clematis Durandi 15 20 et Idem Prins Hendrik 51 71 et idem mevr Ie Coultre 1 40 et aieeuwbcssen 8 12 et Physalis Francetti 14 26 et Chrysanten gr bloemig 70 SO et idem kl bloemig 20 30 et idem tros 8 14 et DS VAN BRDMMEN VRAAGT EMERITAAT Ds D J van Brummen predikan bij de Chr Geref Gemeente te Driebergen heeft wegens zijn nlinder gu istigen gezondheidituestand ecivüi emeritaat aangevraagd Ds Van Brummen die 78 jaar oud is werd pre iikant te Alphen a d Rijn in 1919 Vandaar vertrok hij in 1922 naar Boskoop n sinds 1924 dient hij de Gemeente te Driebergen Ouderkerk a d IJasel PREDIKBEURT VOOR WOENSDAG Wijkgebouw n m 7 uur de fieer V de Redelijkheid g o w Dankstoiui voor het gewas BURGERLIJKE STAND Geboren Neeltje D van L Honkoop en K Kreuk Ondertrouwd Arie dè Kwaadsteniet 23 jaar en Adriana Dekker 20 jaar Arie Dogterom 27 jaar en Geertje Kool 28 jaar Overleden Huibert Demper 64 jaar weduwnaar van Aaltje Speksnijder s MIDDAGS KERK Tijdens donkere maan zal in het Wykgebouw aan den Lageweg weik gebouw verduisterd werd en waar men tot dusver nog des avonds dienst hield met ingang van Zondag a s s middags godsdienstoefening wqrden gehouden Bij lichte maan is er echter s avonds dienst BENOEMINGEN Tengevolge van de ziekte van het hoofd der school den heer W A Brouwer is aan de Chr School I in de Kromme benoemd tot tudelijk onderWijzende httr M de Jong alhier thans kweekehng met akte terwyl als kweekelwiJnet akte benoemd is de heer A dt Bruijn te Krimpen d IJsseL ie heer T Steliouwer zal gedurende de ziekte van den heer Brouwer als wanmemend hoofd optreden LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van iiiUegersberg Marinus van Meijeren naar B 150 van Rotterdam Jacoba Gecrling naar A 158a van Nieuwerkerk a d Ussel Mana van Vliet raar B 25 Vertrokken naar Geertruidenberg Adnanus F van Neutegem van Woonark naar Gouda Johanna van der Velden van Kerkweg 15 PROGRA ULA 27 OCTOBER Het programma voor a s Iondag hebben wij reeds vermeld Dat voor 27 Octolwr vermeldt voor de Goudsche elftallen de volgende wedstrijden Gouda Vriendenschaar Olympia Fortuna Alphen O N A V OG E L GS V O NA 2 Quick 3 G S V ï Olympia 2 Gouda 3 ONA 3 D O N K en Gouda 2 vrii Voor de omtrekcliibs luidt het prbgramma Woerden Pechvogels Moordrecht Gouderak Oudewater Waddinxvt n Haastrecht Ammerstolsche S V Boskoopsche Boys Bodegraven Schoonhoven Delf ia D V K Lekkerkerkr N H S Zwervers Dilettant Xerxes 4 Schoonhoven 2 Faillissementen Opgegeven door de afdeeUng Handel informatie v d Graai Co N V Amsterdam Opgeheven 3 Oct Th P Buijlendijk te Wassenaar 3 Oct A H J Heijmen te Den Haag RECHTSZAKER Het drama in de Vyzel straat te Amsterdam f DADER TOT IS JAAR GEVANGENIS STRAF VEROORDEELD Het gerechtshof ie Amsterdam bevestigde vandaag bet vonnis van de rechtbank waarbij de 37 jarige expediteur die op 27 December m de Vuzelstraat te Amsterdam iijn ex verloofde neerstak en doodde wegens moord werd veroordeeld tot vuttien jaar gevangenisstraf m KEN TASCHJE MET ƒ ItW De Haagsche rechtbank heeft heden vrijgesproken den 25 jarigen A J in t n die op 1 Oct j l zich voor dit college had te Verantwoorden wegens een aanklacht die een ruim dertigjarige kamerverhuurster in Am terdam met wie hij eenige dagen op stap wjs geweest tegen hem had ingediend De kamerverhuurster had hem te kennen gegeven dat hij indien hij verder met haar door het leven zou willen gaan de beschikking kon krijgen ov er de ƒ 1800 welke zij in een taschje had om d4iarmee in Rotterdam een café te beginnen Den tweeden avond vertoefde t tweetal in een nachtcafé te Schevcningen waar de kamerverhuurster zirh zoo aan alcoholica te buiten gmg dat zij de controle over zichzelf laatsta n over h8ar tasch met kostbaren inhoud had verloren Toen de vrouw zich eeni gen tijd had verwijderd uit óé zaal van het café ep haar taach op tafel had laten liggen bleek de jongeman zich daarover te hebben ontfermd in afwachting van wat verder zou geiieuren Jaloesie kwam in het spel een andere vrouw bleek meer aantrekkingskracht op den jongeman te hebben uitgeoefend de kamerverhuurster beschuldigde den i igeman van diefstal van het geld dat hy echter eer igen tüd later weder aan haar ter hand stelde toen definitief was gebleken dat van de door de kamerverhuur ster gehocpt vtib r tenis niets terecht zou komen A s verdediger in deze zaak waarin de officier van Justitie zes maanden gevangenisstraf had gefeischt Is mr M H Huygens opgetreden KOLONIER De besprekingen in Batavia PETROLEUM OP DEN VOORGROND In antwoord op vragen van jouri alisten naar den stand van de besprekingen tusschen de Japansche delegatie te Batavia en de NederlandschIndi whe autoriteiten heeft de woordvoerder yan het Japansche departement van Builenlandsche Zaken verklaard dat de delegatie in hoofdzaak ondcrhandelmgcn voert over het petroleum vraagstuk De woordvoeder voegde hieraan toe dat utt Batavia verscheidene berichten ontvangen v aien Hij weigerde evenwel den inhoud hiervan te onthullen KERK EN SCHOOL DS H W VAN DER VAART SMIT LEGT AMBT NEER Ds H W Van der Vaart Smit te s üravenhage Ijeeft aan de desbetreffende kèrkelüke instanties het volgende schrijven gezonden Aangezien ik mij principieel niet vereenigen kan met de politieke besluiten die de Synode der gereformeerde kerken in 1936 te Amsterdam o m tegen het nationapl socialisme nam en mij thans aan deze besluiten niet meer houden kan zie ik mij tot mijn leedwP7cn Rcnoopl u te berichten dat il mijn predikantsambt in de gerelormeerde kerken neerleg en mUn gezin en ik u verzoeken ons niet meer als leden der gereformeerde lierk te beschouwen Beiydenisvendiil heb ik inmiddels met u niet subsidie voor de haagschb operette De Haagsche gemeenteraad heeft na een uitvoerig debat een voorstel van B en W om aan de onlangs opgerichte Haagsche Operette welke inplaat van de opgeheven Fritz Hirschoperet te den Princesse S chouwburg bespeelt een garantie voor twee weken van ƒ 2000 fe verleenen met 28 tegen U stemmen goedgekeurd BINNENLAND diefstal van WAARDEVOLLE VOORWERPEN Door een dame wonende aanj döl Wittevrouwensingel te Utrecht is bü de pohtie aangifte gedaan van diefstal van een aantal waardevolle eigendommen Zij vermist o m een platina armband een gouden armband een gouden halsketting en lilveren gebakvorkje en lepeltjes Het ondifrzoek m de raak is gaande Er zijn geen sporen van inbraak aangetroffen zoodat naar de politie mededeelde de schuldige gezodit moet worden by het personed en de dageli k he vrienden De politie JjPeft bü het onderzoek reeds een spöq r kunnen vmden Het grootste gedeelie van de vermiste voorwerpen kon worden achterhaald Aanhoudingen welke verband houden met dezrai diefstal zijn nog Jiiet geschied