Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1940

MV iË y$fcl V4N VOOR DE DAMË 15 OCtOBER 1940 No 5Ï2 De voedingswaarde van groenten in blik Vaak méér vitaminen dan hij thuis gekookte groente I Ons Coedkoope Patroon De meeste huisvrouwen hebben hierover een verkeerde meefiingï iïooals bekend zgn vitaminen chemische stoffen die behooren tot de groote groep der koolstofverbindmgen ook wel organische verbindingen genoemd Het aantal dezer organische stoffen is legio suiker cellulose eiwit zetmeel a gn e a Vitaminen zgn dus met een of andere levende stof men kan zo dan ook niet dooden doch men kan ze wel onwerkzaam maken door ze om te zetten in een andere verbinding dus er een andere stof van mak n De zuurstof uit de lucht b v kan verschillende vitaminen m onwerkzame stof omzetten Zooals ieder wtet onderscheidt men tegenwoordig de vitaminen A B m verschillende componenten verdeeld C D en E Vitamine C die o a tegen scheurbuik beschermt is de gevoeligste der vitaminen Oplosbaar in ater is ze zeer gevoelig voor zuurstof en bovendien gevoelig voor verhitting doch vooral voor verhitting gepaard gaande met aanwezigheid van lucht Ook producten welke aan de lucht bewaard worden zonder verhitting verliezen hun vitamine C Groente b v die eeniggzins verflenst is heeft alle vita Houtzeep is gelukkig nog altijd vrij en we kunnen zelf zeep uit kastanjes maken JA zeker er bestaat nog wel d goed gebruiken we een kopje kastangeluk zeep zonder bon We jezeep Dè zeep wordt eerst metkunnen nog houtzeep zonder warm en daarna met koud water verbon krygen en het is dus wel ge m ngd wa rby men goed klopt Erwenscht alles wat maar eenigszms zal dan een flink vet sop ontstaankan in houtzeep te wasschen De schillen de kastanjes Worden Houtzeep is in schilfers verkrijg immers van het bruine huidje ont koud water dat ie goed onder staan wasschen Ze wascht ook niet zoo De schilfers laat men drogen want maar oefent ook een goeden invloed op streepjes of bloempjes zyn verweixt in een flesch weggezet met ongeveer want deze zouden rose worden driekwart liter brandewyn twee è Houtzeep kan ook heel goed dienst drie dagen Telkens wordt de flescli doen als eerste sop of weeksop voor even geschud Dan weer zeven en en donker goed werkpakken buvoorkele druppels slaolie toevoegen Haar beeld Het trekt het vuil heel goed uit dat met deze zeep gewasschen is zal en het kleedmgstuk zal alleen a door een heel mooien glans hebben het weeken aardig schoon worden Shampoo is nog wel met op de bon Men kan het als het gespoeld is desmaar er kunnen wellicht al een paar gewenscht nawasschen met gewone Uesschen in voorraad lyorden ge baar die droog bewaard moeten wor den De zeep leent zich m t byzonder voor het wasschen van donkere wollen stoffen voor een winterjurk of een dikken rok hebben we 50 gram noodig De schilfers worden met zooveel op een klem vuur gezet waar men ze goed laat aftrekken Het lauwe waschwater wordt eerst zacht gemaakt door er wat soda aan toe te voegen èn daarna giet men er door een zeef het houtzeepaftreksei bu Flmk kloppen zoodat men een goed vet sop krygt ze kunnen dan nog een keer worden gebruikt Den tweeden keer zal het aftreksel wat lichter zijn zoodat het dan ook voor hchter goed geschikt is nooit echter voor japonnen blouses of kinderjurken waarin witte balletjes leep waarvan men dan maar heel weinig noodig heeft Wanneer u de zeep die een nogal scherpen geur heeft liever met in groote hoeveelheden in huis bewaart kunt u de schilfers aftrekken en dit aftreksel in flesschen bewaren Laat u dan echter niet verleiden de zeep maar eenmaal af te trokken neem liever de helft van de flesschen met een donker en de andere helft met een licht aftreksel De zeep kan met als toiletzeep worden gebruikt Zeep uil kasUinJea En dan is er nog een mogeiyljheid om het zeeprantsoen aan te vullen zeU£emaakte zeep uit zelfgezoehte kastanjts Kds tanjLzeep wascht uitstekend geeft een gcied schuimend sop en spoelt gemakkelyk uit Be kabtanjes worden geschild en op een droge plaats gelegd liefst in de buurt van een kachel 2e moeten volkomen droog zijn als we tot de volgende bewerking overgaan hakken op een hakbord Het fune gruis wordt nu nóg even geboogd en daarna tot meel gewreven in een vuzel of wel in een paiinttje met renden boden waarbij we den koffiestamper gebruiken Wanneer dit zware werkje achter den rug is gieten we een laagje water op het meel én zetten het weg Wel wordt er telkens even in geroerd zoodat het kastanjemeel goed uittrekt We laten het mengsel een dag en een Wcht staan en dan filtreeren we het door een doekje De dan verkregen Tlo ibare zeep kan eveneens In jam tten of flesschen worden bewaard Voor het wasschen van wat onder Mantel met capuchon voor meisjes van 8 10 en 12 14 aar ir Dit manteltje ts zoowel voor den regen als voor dtn winter geschikt la het laatite gevamnoet het natuurlijk Bink gevoerd zijn De capuchon en de mouwopslagen hebben een garneermg van bij passende geruite stof waarvoor misschien een couponnetje te gebruiken is Voor den mantel heeft men 1 90 meter stof van 140 c m breedte noodig Knippatronen zijn van dit manteltje verkrijgbaar voor de leeftijden 8 10 en li 14 jaar aan ons bureau Eendrachts weg 42 en aan de hoofdagentschappen Nieuwe Birihenweg 284b Zaagmolenstraat 47 Hillevliet 7 Schiedam Broersvest 3 Vlaardmgen Lijnstraat 2 De prijs van een dergelijk patroon bedraagt 10 cent daan kunnen nog met wat koud wa ter op een lage pit worden gezet Wan neer het water kookt zeven we het en ook dit vocht 13 zeep welke echter eenigszitis bruin is gekleurd zoodat er alleen donker goed m kan worden ge Alleen aan onze lezers buiten de stad worden de patronen na ontvangst van 17 ets franco per post toegezondep Men gelieve deze bestelling te doen op een briefkaart frankeering 5 ets en 17 H ets aan postzegels te plakken op de linkerhelft van de adreszgde of door storting van 17 ets op onze girorekening no 11000 of per postwissel onder vermelding van het gevraagde Men gelieve vooral den juisten leeftijd op te geven goed als de zeep van de geschilde kastanjes maar is zekSr wel voor een tweede sop te gebruiken Kastanjehaarzeep de hoofdhuid uit waar het haaruitval roos enz betreft Ongeveer veertig kastanjes worden geschild en onmiddellijk daarna ge hakt We laten ze nu dus met eerst drogen De gehakte kastanjes worden Verder kunnen we nog kastanje haarzeep maken Deze heeft niet al leen een uitstekend reinigende werkmg ruikt heel maakt Kastanjezeep lekker en frisch Kaasgehakt Er zijn kaasgerechten die zoowel warm als koud een tractatie vormen Het kaasgehakt dat volgens onderstaand recept kan worden bereid is er een voorbeeld van Wie van Leidsche of van Friesche kaas houdt kan een an deze soorten in het gehakt verwerken Bg gebruik van Edammer of Goudsche kaas kan desgewenscht wat fijngehakte peterselie of selderij aan de bestanddeelen worden toegevoegd Er 13 wfeinig kans dat de gehakt balletjes tydens het bakken zullen barsten als v e maar zorgen dat de aardappelen en het brood goed fgngemaakt zijn We hebben ervoor noodig 200 gram 2 ons gekookte aardappelen 100 granor 1 ons oud brum brood zonder korst 200 gram a ons kaas 1 uitje 1 2 eieren zout peper nootmuskaat 100 gram 1 oni boter Kruimel of maal het brood Hak het tutje fijn flasp de kaas of maal ze Maak de aardappelen fijn Vermeng alle ingrediënten tot een stevig deeg Maak het op bmaak af met de kruiden Vorm er balletjes of platte kotkjes van en bak deze in de koekenpan met boter bröin Laat de overblijvende boter ook even bruin worden en maak zè met een scheutje water tot jus Geef dit kaasgehakt met aardappelen en groente Nu vele huismoeders zich mm of meer zorgen maken over den voedingstoestand m den komenden winter nu velen eenigen voorraad opslaan wij gebruiken opzettelijk niet het woord hamsteren want dan denkt men veelal aan groote voorraden lijkt het ons niet onjuist eens een enkel oogenblik aandacht te vragen voor groenten in blik Menige huisvrouw staat hier ietwat sceptisch tegenover zg pleegt de voedingswaarde van blikgroente gemeenlijk minder hoog aan te slaan dan die van versche groente Toch IS dit niet juist integendeel Wg hadden over deze aangelegenheid een onderhoud met éen der directieleden van eep van Nederlands grootste conservenfabneken die ons belsinprgke mededeélingen deed De mindere voedingswaarde aldus onze zeg9 han laat speciaal op de vitamine C Men hoort vaak zeggen dat men conserven geen goed voedsel meer kan noemen omdat de vitaminen er uit zgn gedood zgn De vraag waarom het gaal is dus deze worden bg het eonserveeren n blik inderdaad de vitaminen gedood ZWARTE WOLLEN JAPON met van HoUamti plissé rok en twee elkaar kruisende oi mden lichtere Stof over de blouse Het is maar een weet Onder dezen titel is van de hand van mej B H Landwehr leerares N VII een boekje verschenen dat een zeer practische hulp voor de huis vrouw belooft te worden Men kan er van alles in vinden van bgzonderheden over het wasschen en strgken van gewone en buitengewone dingen af tot zelf behangen en witten toe Daartusschen hgt dan het groote gebied dat o a het opknappen van hoeden heerendassen en heerenkleedmg Igmen schoonmaken van suède voorwerpen repareeren van matrassen onderhoud en reparatie van Unoleum zeil enz bestrgkt Aardige teekenmgen illustreeren den tekst Ook voor nyverheidsscholen lijkt dit boekje uitstekend geschikt Het is uitgegeven bg Nggh en van Ditinar N V Rotterdam Koolrolletjes SaOoyekool met koas 8 groote savoyekoolbladeren het binnenste van de kool kan den volgen den dag dienst doen voor een stamppot ai een koolsla ongeveer 200 gram 2 ons jonge kaas 40 gram 2 afgestreken eetlepels boter wat zout Kook de voorzichtig losgewikkelde groote blddeien in kokend water met wat zout bijna gaar ongov 20 mmu ten laat ze op een vergiet uitlekken en bekoelen en snijd intussche i de kaas in een achttal gehjke sUiafies van ongeveer 1 cm dikte Spruid de koolbladeren achtereenvolgens uit leg m het midden van elk blad een staafje kaas vouw de uiteinden van het blad naai bmnen en vorm ei dan een stevig rolletje van Bak de rolletjes in de koekenpan met de heete boter rond om brum en breng ze over op een verwarmden schotel Men rekent 2 rolletjes per persoon niUesuiker en alle ingrediënten goed door elkander kneden Het eiSvit zeer stgf kloppen en er luchtig doormengen daarna de massa in ingevetten vorm overbrengen en m eep matig warmen oven ongeveer een haH uur laten bak ken Wil men den bovenkant versieren Verjaarstaart van aardappelen 500 gr koude aardappelen 2 eiereü 100 gr suiker liefst lichte basterd 1 pakje bakpoeder kaneel en vaniUesuiker Aardappelen raspen of fgn maken en dan strooit men er poederiuiker of vermengen met de geklopte eier chocolade hagelslag over Ook andere dooiers eventueel twee lepels melk garneeringen zgn mogelyk o a glatoevoegcn kaneel akpoeder en va zuur geconfgtfe vruchtjrs enz dan heeft zij géén vermindering het vitaminegehalte tengevolge bij het opwarmen van den blikii in een pan belwéft geen noemei waard verlies op te treden mits verwarming niet langer wordt gezet dau noodig is om het voedsel e temperatuur te brengen aangezien ders de zuurstof uit de lucht even zij bij het huishoudelijk koken do haar slechten mvloed uitoefent op i famine C De andere vitaminen bl ven ook bg langer opwarmen I tioa den Hetzelfde heeft men wanneer ni l gaar gekookte groenten nog een laat doorstoven Kan men er dus op aan dat alle c serven voldoende vitaminen bev ti l Vanzelfsprekend niet wanneer men pro ducten heeft uit een fabriek wa r i weinig zorg of deskundigheid op dit g bied wordt gewerkt Het zou kunna zgn dat men er geen acht op sloeg dtl groente onmiddellijk te verwerken al bgvoorbeeld een dag liet liggen waai door ze verlept was en du vitamine cl had verloren Men zal derhalve goedl doen zjjn conserven uit een goed i kend staand t edrgl te betrekken datl heeft getoond de waarde van weten sihappelgk onderzoek in te zien Niet onaardig is nog het volgends lp het begin van de negentiende puwl vond de Fransche kok Ap n e l eonserveeren door het toepassen vm verwarming van een artikel in hermetisch afgesloten vat uit Reedil eenige jaren had hg proefnemmgol gpdaan om een betere wgze van eon serveeren te vinden dan de tot diül tyd gebruikelijke mzouten rookenj drogen Wat was namelgk het geval Napol leon had m zrn strijd met EngclandI z er te kampen met het optreden vanj scheurbuik op zijn hepen waardootl vanzelfsprekend de gevechtswaardel aanmerkelijk verminderde Hij lootdel een prgs van 10 000 francs uit voafl diengpne die een marjier van co se veeren wist te vmden waarbij geal scheurbuik zou optreden Men istl toen namelijk reeds lang ndl het nog bgna een eeuw zou dur esrl het bestaan der vitaminen aan etl licht kwam dat de scheurbuik ob I stond door gedurende langen t i eta van gezouten eetwaar vond zgn procédé uit aa door hg de vader der conserveri du trie IS geworden Hg kreeg de leool nmg een bewgs dat het procédé voKj deed mine C verloj en maar ook kooien appelen e d die eenige maanden bewaard waren n er nog geheel frisch uitzageh bleken bij een desbetreffende proefneming geen vitamme C meer t levatten Vernietiging van vitamine C if uitgesloten Bg de methode van eonserveeren in blik worden de groenten slechts 1 2 minuten in een bad van kokend water gedompeld het zg blancheeren Daarna worden ze dus nog zoo goed als in rauwen toestand in de blikken gedaan waarna deze hermetisch worden gesloten Toetreding van lucht heeft dan niet meer plaats Eerst daarna worden de blikken gesteriliseerd Men mag dus verwachten dat het vitaminegehalte van conserven geen slecht figuur zal maken als men het vergelgkt met dat van in de huishouding in een pan gekookte vaak omgcroerde groente waarbg unmers telkens lucht kan toetreden Op groote schaal zgn op dit gebied in Amerika proefnemingen verricht waarbg men tot de slotsom kwam dat het geconserveerde product nooit achterstond bg het huishoudelgke product en dat het dit ten opzichte van vitamine C belaqgrgk over rof Op ten groote conservenfdbriek in ns land ïgn len paar laar geleden op ui gebreide schaal proeven m t fabriekmat s bprtid materiaal veirii ht waarbg men tot de conclusie kwam dat het gecon erveerde produt v in vitamine A evenveeL van vitamine BI en B2 iets meer en van vitamme C aanmerkelgk meer minstei zesmaal zooveel bevat dan lipt overeenkomstig hui hjudelgk gekookte Of invlnid van hit opuarmen Nu K in men de vraagstellen welken invloed liet op armep van den inhoud van een blik ip de baacin aanwezige vitaminen heeft Waleneer rte e verwarming iiyttn nog gesloten blik geschiedt Gebreide dameshandschoenenl GEBHEIDE hand chotnen zgn s winters el het aller arm ste en heel vtei wol hebben e er niet voor nooriig Het hier o geiidt patroon is zi r i t i iKkc ih en voor iedereen die brei pn kan uit voerbaar Op et en op 3 Qaalden 14 15 en 15 steken Totaal 44 Hierop 8 cm 1 gedraaid 1 aver breien en 9 stekeen bÜ maken n den laatsten toer Dan 12 toeren gewoon recht oreien Duinmnniiiingcn 1 st breien uit den volgenden steek 2 t maken 2 st brcun uit den volgenden steek 2 steken miken Verder den toer uit breien n 2 toeren eroverheen Dan weer twee maal meerderen boven de eerste meerderingen Er zijn nu dus 4 st tusschen de 2 meerderln gen Tiwr uitbreien en 2 toeren ert ven Zoo steeds meerderen tot er zich tussrhtn 2 meerdcringen 16 stt en bevinden Volgende toer 2 st breien 16 vol gcnde steken op een dradd nemen en 4 st er bg opzet en Tter uUbreien 24 toeren reiht Wgsvmger 8 st n cht nu een Iraad halen door alle overige stf ktn op 8 na en J steken erbg naken Op deze 19 st de geviensihle lengte m het rond breien Dar 2 toeren stet ds 2 t sa mcnbreien Een draad do jr de rest van 8e steken halen aantrekken efl ifr hcfilcn Middelvinger Aan eiken kant 7 slj opnemen en tusschen de vmgtrs 2 keaj 3 steken bgmaken Vervolg ns precies eender als iH ijsv inger Ringvinger Aan lederen kant 6 jtj opnemen Tusschen de vingers 2 1 3 st bgmaken en breien als de ixi t andere vingers Pink Tenslotte de overgebleven s ken opnemen Aan een kant 3 st turn ken er afbreien Duim De steken van den draad ot j de naald nemen de 4 bggemaairte stj erbg opnemen en weer de gewenschtti lengte breien Afhechten zooalj overige vinger Bn den ari deren handschoen moell de duim aan den tegenovergestelde I kant kemm Men begint daar aan Ij eind v n de eerste naald te meer ler op steken na de laatste steken Elo n omIJ Wil men een want breien dan i lj men i a den duim de lengte van de i gers en mindert daarna als volRt il st breien 2 samenbr enz 4 toeren j boven Vervolgens 3 st breien 2 s riiTi hr enl 3 toeren nrboven P n j siincn r en loren erboven T j slot e 1 st breien 2 samenbr en I toer efboven Dan steeds 2 st in li l breien De overgebleven steken op e draad nemen aantrekken en afliT eO 1 V