Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1940

DINSDAG 15 OCTOBER i De vuandelQka luchtmacht heeft opnieuw Benghazi gebombardeerd en huizen getroffen in de omgeving van de haven en m het centrum van de stad Onze jager en afweergeschut traden terstond m werking en belemmerden het optreden van den vyand De militaire werken ondervonden n het geheel geen schïde Acht woonhuizen leden froote schade Twee personen werden gewond Tydens andere vyandelyke aanvallen op Bardia en Solloem vtferd een perioon gewond Er werd geen groote schade aangericht In Oost Afrika hebben onze vliegtuigen de vyandelyke verdedigingswerken gebombardeerd te Rejan Otroeb Ausoed en Cuora Een van onze vliegtuigen die een verkenningstocht on prnam n ar Aden werd door vyandelyke jagers aangevallen en schoot in een gevecht een toestel van het type Gloster omlaag Engelsche vliegtuigen hebben bommen geworpen op Decamera waarbt onbelangryke schade werd aangerijifit Drie personen werden gewoijd Twee vyandelyl toestellen wcrden neergehaald Andere vyandelyke aaftvallen hadden plaats naby Burgavo te Saganeit Senafe el Oeak Djimma en Goera Er vielen geen slachtoffers en er werd geen Schade aangericht RUSLAND Het Duitsche oprukken naar het Oosten EEN RUSSISCHE TEGENSPRAAK Het agentschap Tass pubhceert ten officieele mededeelmg w aann gezegd wordt Het agentschap Reuter pubhceert een bericht van het Engelsche blad Daily Telegraph and Morning Post volgens hetwelk op het oogenbhk tusschen Engeland Turkije de Sov jet Unie Zuid SlaVie tn Griekenland z g onderhandelingen worden gevoerd ten aanzien van de kwci e van het Duitsche oprukken naar htt Oos en Fet agertschap Tasaiis gemachtiifd te verklaien dat dit peiitit niet m oxeret rstemmmg is met de fe t r en een 1 mta sch verzinsel vormfVande Dailv Telegraph and Mor n in g Post Spoar ea traaawtiraDeli Spoor A UU n i SiKKn w MU A GO Atch Topeka C V g A Kam Citv South C v g A Dlto Oert v p A Union Pac C v g A Madoera Stoomtr A Dito pref A MaUng Stoomtr A OJava Stoomtr A S m Joana A Sem Cherlbon A Soerajoedal Stoomtr Protongatit AANDEELEN t e CradIMtMtcUiM u IMX lOS unx 4 IWM aeV lü USX 117H n ia i A d Bank aand HoU Bank Untsdiia Ine Bank dito KabVereeniging dlto Ned lnd E5c m dlto Nrderi Bank A N Bank V Z Atr 500 dito Ned Hand MIJ I ISO aand Rott B Ver aand Twentsche B A A 1 Wh IS IS iBdustr emeiBiiiiCB au Hc zeegevecht by MaHa De Itcua c 12 maiu e n H c rdugen in de straat van Sicilio e nPr t ch vlie3 ui3moedti l ip en een v are kiui ri m t succe aangevallenXct Bilt che e kad r patrouillenderalii Malta De Itali an cho en Bische vlooleenheden h b en elkincrongeveer tu hen het eiland Cc zo Inttot de Malta groep beht rt en het Italiaarsthe eiland Pant leiia oni etdjt een te env irht vbrmt voor hetBr fhe btlverk Molta Het benedTste kaartje toont het ei and Kaïta met de ei andjes Cr o en Com ro vvêilkt Britsch bt it zi n en ooak Het bovenste kaartje v ecr geeft f 1 tgcn zin ten Zuiaen van icilt Herhaaldelyk brmbaidetren de Itajiaarsehe piloten dè ooilog haVen La Va eeta waar kruit en tuighui ei werden p tiof n cm de het vlieg veld naby Bircjhiearo Cartografisch bureau lom de Aederl Dagbladpers MARKTBERICHTEN DELFTSCHF GROFNTENVEIUNO lo Oct B oemkool le art 7 W 12 10 idem 2e srt 2 0 6 40 belde per 100 stuks r Ode kooi 36e 3ao aavoye kool 340 570 gioene kool 4 00 5 20 alles per 100 kg salade lo srt 100 150 pel 1 stuks peen 3 50 4 80 per 100 boi andij ie 100 2 00 p r 100 stuks scWeni 1 80 per 100 bos spinazie B TO 10 80 posteleirv 3 OO 4 70 boerenkool 2 00 2 40 stadnprmces= en 10 00 3100 snljboonen 20 00 00 prorkljGonen 6 8 8 00 tilauu diul veS 26 00 to CO tomaten 50 13 40 t e per 100 kg meloenen ananas 6 00 10 00 per 100 stuks KAASMARKT BODEORAVEV 15 October Aanvoer 148 partiien 7i nde eeo stuks wegende M94i0 leg Brtjs Ic soort met H M 3 40 i 2e soort 17 J Zwaatdei tst 0 90 Handd Ylug t EERSTE BLAD BUrrENUND PUITSCHLAND IJBGERtiCRlCBT VAft HBDKW Twee tankschepen en eenige koopvaardütchepen vernietigd f LONDEN ZWAAR BEBTOOKT Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Een onderzeeboot heeft twee vyandeliike tankschepen van te zamen 20 000 brt die in een konvooi voeren vernietigd en een ander schip zwaar beschadigd Een andere onderzeeboot bracht het bewapende Britsehe koopvaardfisehip Devonshire van 11 273 brt tot zinken een derde on derzeeboot bracht een bewapend koopvaardyschip van 4 900 brt tot zinken By een aanval van torpedobooten op de Britsche Kanaalkust werden cenige dagen geleden twee vijandelijke duikbootjagers en twee kleme koop vaardyschepen vernietigd Veertig Engelschen werden gevangtn ge iMjmen Londen werd gisteren met bommen van zwaar kaliber bestookt De uit werking van de aanvallen overdag werd door aanvallen des nachts verder versterkt In hiPt gebied tusschen Hydeparl en de India docks ontston den na J ige ontploffingen en steekvlammen aan beide zijden an de Theerfis groote brandhaarden die snel om zich heen grepen en doojjj hun rookontwikkeling het overigens goede uitzicht naar de aarde aanzienlijk belemmerden Ten Noorden van Londen verwoestten voltreffers honors en onderkomens van een vlieg eld An dere formaties gevechtsvliegers deden aanvallen op een troepenkamp i Zuid Engfland van geringe hoogte at Do hier m barakken en onderkomens verwekte branden waren op den te rugtocht nog tot in het midden van rTlKanaal zichtbaar Ook spoorlijnen in Zuid en Midden Engeland werden nritt bon mt n van deeis het zwaarste kahbcr bestookt Zooah gebruikeliiii vioog de vijand pas bil het invallen van ds duisternis niar Duil chlanJ tn de bezette ge bi f en Hij stuitte daarbij op doel treffend atweervuur van nacMjagers en liichtdoe aaBet c De uitgiworpen bon iTn r chuen gciing mateneeie schade lan uitsluitend op ni t mili ta re geo uweii en installaties De verhezen aai menschenlevens zyn ook al een onctr de burgeroevol king te betreuren Het R doif De iiiard verloor g bieren bij eifearzes vliegtuigen v aauan drie doornachtjageri werdslh neergeschotenEen kieme havenpatroiii le schootaan de kust van het Kanaal een v landelyk vliegtuig oeer Een Duitschvliegtuig gJig verloren 1 Aanvallen van Eng vtiegtuigend KEN DOODE EN VERSCHEIDENE ïbnOiNDEN B j de luchèianva en v an Engelsche vliegers op b Duusche niksgebied is gisteren een feersoon gedood ca ziin verscheidenen Veword De bij ae aar vallen op Berli neergeschotfen Fngel sche vliegtuigen zijn drie Bristol BIti heini bommervM rpers Jen Duitscne nacMjager v or t vermist ITALIË LEGFRBEPJCf T VAN HEDEN Engelsch smaldeel achterhaald ZWARE SCH4LDE TOEGEBRACHT In zijn weermacht 06richt no 130 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het vo gerde boken d De vyande yke sci epen die reedi zwaar geti offen warer m de vooru gaande gevechten óijn oprieuw achterhaa d m het OostelyKe bekken van de Middellandsche Zee door onze lucht macht die ondanks het hevige afweer geschut en ondanks en stryd welke ge everd moest worden met de vyandelyke jagers die van het vliegtuig moederschip waren opgestegen op vallende resultaten heeft befhaald Een van onze vliegtuigen heeft een vyan deiyfcen kruiser getorpedeerd Een Vljandelyk transportschip is mid cheeps getroffen door n bom van mid delmalig kaliber Voorts werd zware aohade toegebracht aan de andere diepen De schade werd m fotogra ftsche opnamen vastgelegd In Noord Afrika hebben onze lucht lormaties bombardementen uitgevoerd g i de Engelsche vhegvelden van El ba Foeka Maaten Bagush en Seit boe Smeit met merkbaar resultaat en toestel op den beganen grond word TOmiield Vyandelyke patrouilles werden veidreven ten Oosten van Stdi el Bairani 484e STAATSX OTEBIJ Trekking van 15 October VljrUE KLASSE TWAALFDE UJST 25 0 HI No 2833 1 OOe No 1880 1SI21 40 No 1626J 23678 200 No 7014 14S91 17132 2413S 100 Oo 4246 8258 1028J 14322 15450 21835 23537 24023 rRU7 EN VAN ƒ 70 7381 7517 704 7784 7921 8050 8330 8568 8727 8929 8935 9043 9329 9592 S70C 9755 9843 9873 9919 9979 10222 10310 10513 10337 10641 10651 10853 10992 11215 11235 11332 11340 11345 11396 1161 116u9 11766 11828 11834 11897 12019 I20J2 12135 12510 12758 13151 13267 13302 13399 13459 13491 13774 13783 13785 13950 13980 14081 1412 14169 14482 14348 14 92 14899 14992 15Ü40 15041 15104 15123 13128 15321 153 2 15651 13696 1S945 15949 1610O 16113 621 16222 16 3 16404 16547 16588 16713 16747 16798 16821 16832 16963 17016 17061 17080 17094 17159 17163 17240 17242 17392 17529 17670 17844 17907 17925 18023 18041 18064 18267 18318 18424 18461 18488 18504 18512 18603 18751 18793 18797 18838 18872 18909 19010 19228 10241 19293 19427 19454 19483 19648 19649 19756 19763 19766 19839 19923 20062 20166 20365 2039O 20501 20383 20397 20646 20839 21002 21051 21005 21185 21608 21641 21648 21656 21916 219 3 22006 22033 22180 22234 22252 22262 22277 22398 22483 22499 22504 22562 22637 22674 22880 22884 22974 22978 2308 23201 23339 23340 23470 23542 23622 23721 23731 23 60 23925 24050 24096 24117 24272 24137 24429 24430 24757 24837 1108 4367 IZlii 4448 14b9 4464 1587 4477 1602 4302 1637 451S 1 63 4536 1722 46 1748 4611 1783 4707 1613 4832 1843 4880 1921 4934 1939 5131 2177 5204 2226 3312 2228 5432 2351 5532 2537 3545 2676 5685 2887 5927 2793 6193 2840 6349 2862 6444 2934 6619 3016 6624 3218 6659 322Ï 6706 3310 6811 3 29 6868 37 9 6380 4018 7150 4021 7199 4119 7206 4196 7233 42J7 7238 4235 275 4254 7377 4299 7380 NIETKN 1001 1036 lO O 1127 1139 1147 1182 1292 133 H81 l 44 15J6 lo21 1o9j 1 0 ri3 1 14 17 4 1831 laiD 1943 1943 193 2042 2 60 2101 21 3 21 4 2183 I 22 4 2283 323 2386 2484 2304 2d23 2j28 2o43 2352 2jd4 2318 2569 23 9 2391 2d92 2604 2bl2 263 2033 2beo 2709 € 823 2325 2842 2849 28 28b 1 29 0 2947 2931 3068 3084 JI28 U 8 80 34 1407 3l24 il 2 62 iO 8 183 3710 38ib 33 1 39C0 3941 3 37 401 4 1 t 40 I JI 411141394130 I3 42 18 4234 4261429 4 11 4 2 4 b9 43 I 44 ii 44 2 4494 4498 43IH 4j 1 4588 22193 22198 22282 22293 22335 22400 22 02 22417 22454 22502 22309 22310 22512 22532 22301 22333 22610 22614 22r23 22636 22663 22 8i 22 J2 22314 2283Ü 228o2 2286 22900 22946 22398 23034 23047 23058 23076 23091 23151 23220 23228 232 3 23281 23282 23300 23347 23339 23372 23390 2 1412 23424 23536 23539 23344 23552 23570 23573 2 380 23382 23535 23395 23704 23719 23731 23 1 3 2 8t9 2 91 2 93 2400 2400 24012 24015 24C24 240 9 24081 24089 24102 24123 24U j 24220 24291 2431 24303 24348 24i3 24401 244 2443 1 24043 24546 24560 245 S 245 3 24719 24 44 24747 24 60 2478 248 1 2481 24908 24917 249 7 24981 4637 4659 4681 4099 4711 4730 4 34 4 38 4i7 GM 90 4829 4331 4J17 4129 5J575l77 51965240 52323295 5322 333 3 ü6 3379 3607 5LI22 itSJ 3 0 5 93 3 99 5833 5j11 t 36U66 6163 8627 8632 8639 8639 8814 882 8921 8 a 8963 8 Ji3 9010 9031 9O34 9110 9119 91j3 91o9 9159 9169 92 5 9203 8 8 9a 3 1 n 9623 S6J8 QlttS sW 9 33 9 39 95 7 te 2 9886 9317 9946 8985 12346 12302 12377 12384 12393 12 26 12700 12 03 12 07 12 14 12737 12 40 12 32 6012771 1281112912 13Ü27 151 1 085 1 3HIOO131ii8Hlp3 1 32 13332 li 34 lJul4 13429 13437 1 447 1 4 0 13451 li ftl 134J0 134J4 13342 13333 13 ie9 13398 1 1 38 13660 1j7 2 13791 I3 O0 13902 13934 13994 140 6 14149 14236 14253 14281 14336 14344 14390 14463 14488 14310 1433 14342 14362 146 1 l il 03 14Ci 6 14 40 l 76014 2 148 6l 1814924 141 J0 11009 13010 1 UI 1 6 1 33 1 171 I ll 4 15179 13217 lo 1 40 l3 I3lü3 l3i80 r 84 13 J94 l 4i6 1 462 1 i4 1 1 474 1 497 133 8 13300 I36OO 1 616 13 21 n 2 1 35 15042 18918 15711 18947 77 15782 18961 15791 18970 1d792 18979 15793 18985 15819 19004 15848 19221 15839 19222 19283 19320 1596D 19361 16003 19362 6068 19443 16084 19446 16092 19430 16106 19470 18119 494 3 16130 19331 161 i6 19359 19303 193 1 16200 16201 16248 19376 16253 19536 1628 19610 16368 196 i8 10116 196 0 164 0 19663 16431 19b 0 16494 19699 16580 197d0 198ol 198 3 160 8 16621 16626 19921 166 8 19929 16 32 19997 6185 10004 6213 10034 6232 10153 6309 I I 6dl9 10233 6328 lUibO 6 88 1J462 6438 10 90 0483 1 322 6486 10341 6351 10364 6622 10678 6o47 IO1O7 6648 16 10 6661 10 37 6180 10 53 6 89 10 70 6822 10608 631 4 1ÜB65 6 60 1U8 5 6969 10W9 69 4 11012 001 11017 7026 11045 7034 110 O O 6 11154 086 lur 0 11218 11 11224 125 1126J 143 ll 13 160 IH i 7213 11350 28 lluS 9 114 3 7384 11 12 87 1151 7410 Uj O 4 Ilbu 441 11608 4 116 i 7518 Ilb47323 11711 n ir 7i81 1171 9 11 3 603 11 71 2 W 31 I33T182 329 11S40 7 1J8 4 8027 11696 8049 IH41 8113 11934 8203 119 9 82114 11 3 3 6 11911 8289 1200 62 7 1201 Bill 12109 12I 3 12177 8i 0 12213 P 81 122 8842 122 88312 12299 16734 20045 16738 2O036 16 97 20111 16801 20112 168 i9 20142 1 830 2 lljfl 16915 20160 1693J 20219 170 0 uei 17069 20269 17096 20274 17133 20304 20414 2047 17234 2048417348 2048617369 2049517374 2034317402 20j53 1743 2O354 174 1 2057217454 060317542 2065 17598 2066917645 2079017634 2088617673 209081771 209 817808 20983 178 2104117869 210 178 821 li l 17919 21124 l9i4 211418019 21149 180j 2113 1812 2116 1816 21 21816 2122818184 212 418183 iloU 1821 2134818260 21409 18 91 214 713 10 214 O 181 4 214 6183 6 214881838 2148 18422 213031842 215 118418 21 01184r4 21696 184S9 31 0018301 2190618 39 2192418 3 1 21929 21935 2 9ac 186 18 0 18710 22013 I81 22093 18 69 2209 18813 22104 18373 22110 18891 22114 IST I 22120 18913 fcno In deze kU se zyn noit ingebleven t 1 oriis van t 100 OOO 5 pijj cn v in ƒ 1 000 Berievcn een premie van T 30 000 voor den laatst uitkolncrden noogen priji en een premie van 3000 voor het laatst uitkomende nummer KOERS N NFDFRLANDSCH CLEARINblNSTITUVT Koeisen voor stoi tingen op 15 October 1940 tegen verplichtingen luidende in Relclismarktn 75 36 Belgas 3014 Zw sersche li anos 43 58 Lires 8 87 Deensche kronen 36 40 Noorsche kronen 42 80 Zweedsche kronen 44 85 Tsjechisciie ki en ouda ichu den 6 43 Tsjechische kr len nieuwe schulden 7 84 Dinar oude chulden 3 43 Dinar tüeuue schulden 4J3i Tiirksche ponden 1 45V EFFECTENBEURS AMSTERDAM Neteeringeii van 15 October OBUGATIES StaatsleenlDgeii H Oct 15 Oct 98H 93 IMS It loot 9 l t 1940 1 f 500 100 1840 a MOO 4 96 0 b nOO 4 96 IMOXt rSOO 4a 96 1S40 bit f900l 100 isss MOOS mn 193S 900 3 93H 83 8l 86 mt 83H 82 82Ji 19S7 ƒ 100 S SSH 1837 500 3 83X 193 t too 3 3Vi triti 1938 ƒ SOO 3 3Vj Ifi 1998 O I 100 SVi ISaS 0 1 500 8V1 1937 O I MOO 8 S2H 1937 0 1 f 500 3 83K 1937 O I MOO 3 81 li 19 7 Ó I f SOO 1 82H FroTine an Gem lemdag en 88 li 88fl 87H mn 93M 83K 87 87 mK 91H Ma 1H 86H 868 86 Six 91 i 91H 90 4 91 100 Amiterdam 1038 3Vi Dlto le 1937 31 a Apeldoorn 1 1937 IVi Ambem WW 3 Deventer 1820 DortJrecnt 38 31 2 3 Eindhoven 193S SVi Dlto 3e Ig 38 SV Gelderland 1938 31 4 Plto 8j le Ig 38 2 Dlto lOJ Ze Ig 381 s Gravenhage 1931 0 Dlto 193 3 Dlto 1937 I 31 1 Dlto 38 JV 3 Groningen 1938 I Dlto 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dlto 38 31 3 Helmond 1937 3Vj Hilversum 1938 3Vi Hllvers 10 38 JV Leeuwarden 1938 3 NoordHolland 1938 3 Dlto 2e 1933 3i I Dlto a 1938 2 2 Dlto So 10 1 1938 2I Rotterdam 193637 4 Dlto J en 3 1937 3Vi Dlto 1 1938 31 j Dlto 1938 31 3 Schled 3e 1 37 aVa Tilburg 1 1937 3i i tltrecht Pr 37 3i t Dlto gem 37 IVi Zeeland 1937 3 Z Holland 1937 J Dlto 2e Ig 1938 3 B V N G 2e I 37 31 2 Dlto 1938 3 B V Onr 7 1937 4 Gem Cred 9001 33090 O 3Vj Dlto j V eiH 1 2000 3 Ned Bankmst 5 Hypotlieekbanken Alg Fr H p b met 2 verpl ultl 91 81K V i 9H 9 i 96 li Pandbr 13i j Alg Hjpb serJCY 4 AdamscHa Hjp t Dlto SV Bat Hjpb NW 88 i lUOK 9o 89 81 911 99H S6H SIX 91X 82H OH 93 H 90 80 Olto CD 3 Fr Gron Bgp Bank Pd 4 Dlto Da en Va 3 a Dlto pandb 13 i I Gron Hip B Pb 3Vj Haarl H P ser A C 4 Djto sene BD 3 s Hoi Hyp B dlto 4 Dlto sere K 3i Hyp b van NederL Serie M 3Vi insul Hyp b aer AB AA BB 4 Dito aerie T fA SVi My H Cred Pandb Hito met 2 v rpl MX HH uitk Vh Nat Hyp o dltoIVi Ned Hyp b Veend serie K 3 i Dlto 31 dlto 3 Noordh Hyp b 32W 86 Pandbr V t Oreryaa H b dlto 4 Rott Hyp b dlto 4 Id dlto 31 1 Sted Hjp b serla 83 96X m K L JI Utr Hyp b 4 Dlto 2 verpl uitk 31 WeiU Hyp b II FF Jl Zeeuwschit Kb Bk4 Zu der H pb 91M 90 4 2 ultl 4 Dlto aerie KL 31 1 ZH Hypb met 91X 88 88X vc pl u 31 1 Ef Ned Sell verb 4R3 1 Sai Hypb 4D to 3 i A K U Ob 5 i Bergh en Jurg F V d Ob 3 92 BeiJtf s Pat IV 37 Obi 90 Levers Zeep Mij Obi 41 1 100 126X 93X 100t 6S 97 82H Lm b S eenko nm Ob 4 Bat Pelr Mlj O 4 idem id 31 Ob 3 t MtHUcnd n Cult On Obi S All 1 Giordb bank S Nat G 0 dl e it 19 3 96 S 93 S2M 87 KH SOX 30X 99X 91 30X Idem 19 9 Ned Gr nU3rlcfb 4 Oo t Sa i S Ob Seirarars Joana 1892 1901 Id 4 AiiiStcid 184 108 3 id A da n O 1 p L too 3 id W Kr NHV Hel 186 loox XluUsihe fondsen met kettlne prklarln Induitr ondememingtB j 1S40 c 6 r I I94I c 6 r S 1 1942 c e r 2 1 1943 c 6 r J 1 1944 c 6 r 2 1945 c 6 1 2 1946 c e r 2 1947 c 6 r 2 1948 c 6 r 8 ka e obj 4 Aubg obt 3 O groo b I 1 1 I Id Id 1 5 Id 86 85 ld id d ld ld ld Mi 83 1 H 60 75 88 114 63 63 72X ld id Kc n er Dlto Nt aibemid IGI C Ka 1 Sm d £ 20 100 7 Dilo i 20 ICO 61 i Wii terbhaU obl 6 i Farbtnmd IC C v A Vei Korkiiid C v A Duitschl Be in II 2 3 Rulirv 27 O 61 1 j V O 70 at 68 81 61 61 1 80X J 82X 5 RTI Obl 7 Obl Obl Obl 7 Obl 6 76X 58 t 74 X 7 41 Dilo 30 s O 7 D Renlcnbank 25 7 Ver D Stedenl O Ba r Hyp ei W B Pb 36 7 D Llnoleu 1 O 7 frellcnk Be g i Qh Gutehoffnui i liillle Harpenei Beigbau Phoenix Akt Ges Rh Elbe l nion Ruhlchemie AG Siemenü en Halske Obl 61 2 V Slahluerke Obl 7 72 72H 5S 154K Dlto aeiie A 25 j Obl 8i Victor Ge Obl 6 Vogel D u K Obl 7 Rhein w EI 25 Obl 7 Dlto 27 Obl 8 44 208 Hagen r Strassenbahn Ob 8 Farbenindustrie aand Siemena Halake and Vet Clanrstoff Fabr aand WinteraWH Akt G aand Alg tJorit gew A BalavlaMarg Fab T d Beigha pr wd A ƒ 1000 Dlto B 1000 Cart en Pap Fab Scholte A Gouda stearine dlto Gruyter en Zn A prei aand Dito B winstd prei Heemaf aand Heinek Aand Hero Cons aan i Holl St m ab aand Hollandla aand HoII Bet lay Aand Hotl draad en kab A HoU Kunstt Ind A Int Gew Bet dito Intern Vise A Kon F B ynes dito Kon N Hoogov dito Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Stheem dito Level Br en Unil C ƒ 100 CUm pi A Dlto 100 C v pr A Dllo 100 6 C pi A Dlto 1000 6 C pr A LyerapI Ijs en Melktabr MeelEahr d Ned B C V A N G en S F aand Ned Kabelf dito N Scheepab mij dito N Staalt Ke zei A Philips Gloeil ƒ 73 algest C V A Rott D Mij dito Schelde KM de at Bez V aand Scholten dlto Srit tran f f dito btokvis 300 1000 do Stoofhsplnnenj Spanj dito Stork dito Twilnstra Pre £ A Utr Asph fa Gew A Ver B tab aard Ver Chem fab iani Ver G ahf Nat Beb V aand Ver Pap f v Gelder D to d to pref aard Ver Ned Rub fabr aand Ver Touwfabr dito VI ir en Ka f duo Werkspoor A dlto Westersuiker dito Wilton Fejen gew A Dlto Corv pr V A We ers I en H A N I El Mu A D 10 Nat Bez v a N I Gas Ml A Dilü Nat Bez v a Twen ch Centi St v EI Str A ACTIEVE FONDSEN StMtsIecninren NedcrUwd 8 mg lOOM 11 8 M 80X i 80 n 80X m 83K a 88H 87K Sf 70 70X TH 8SX iW 83H 3 us 645 i loort 40 2 1000 144X 118 185 11 X 188 184 31 1ÏS U8 62X 75H 118 440 220 148 Ui 182 iisx 138 184 801 174 116X m 66 75 118 40 bl 1000 4 1911 1000 i Grootboek obl IVi 18901905 obl I Cert V Jnschr 1 Grootboek obl S 1938 1000 i 1937 1000 3 1038 I 1000 I 3V 1 Certldcalen 21 Grootboek obl 2i s 1935 Indié 1 1000 3i i 1937 Indie 1000 3 1937 Indie lOOO A 8 DullKchl Young Obl 1000 30 5Vï S7X 4011 Bank en Crad Inst 220 114 IISK lU US Kol Bank 183 Ned Ind Handelsb 119K Ned Hand Mij 116X 11 X C V A 108 Indiutrieen Alg Kunatzijda ünla 120X 122X U i 61 se 180 UB S w Berkel s Patent e2x 247 409 412 120 161 248X 410 407 123 167 Calvé Ollef C gew 91HCentr Suiker 180 Fokker 185 Lover Bros en Unla 14J 1S6 332 JIOHOT 142X 18H 14 23X 23H 37X 22 i 22X e7X 68 Ned Ford Aut Philips G B V A Dlto Pief w A All Ludl St C V 10 ga R II Am Bêmberg A C 138X 194X lUX 188X 192X 110 H V 5 10 ga Am Car and F C V Aand 128 130 129X Am Bnka C v id Anac Copp C v id Belhl St C V 10 ld Chrysl Corp C v A Curtlss Wr Corp C 195 106 lüBX 109K H 42 7 at V idem General Motor idem Intern Nickel Cy 21 lll i 138X 137 141 i m m C V 10 a Kerjiee C C v 10 A R II $ North Am Av C V A R IINorth Am R A C 14t 145 141 145 ise 14SK 169X 145 220 208 221X 206 203 Handelsv ereenlgüigeB Banda Cred ei Har ilelsv gew A Borneo Sum H Mj A Dell Atjeh H Mn ditoGuntzei ën Scnum A 11X12XIrt Cr en H KALinde en Teve aand Ned Wol Mij A 188 162 106 188 Mi nbou ondemciii agen B lit M le rubr A 418 Dlto 2e A 350 964 Boelen Mijnb Mi aand Stngkap TlnMij aand 131 t 135X Petrol ondememtageo Dordtsche Petr I C V A 222 as Kon Ned Petr Mü ƒ 100 Ond A 239K 2M Moeara SrJm A 270X IX Taraekan Pet Mi A RabberondemenaingaiL 14X V A S 18X 18 Rep Steel C v A 8 17A 17H 17l Ln States Steel id 50 81 JJ Diversen Clt Scrv C C V ld 8iV H C South C V 10 A R II il North A Cy C V A 16X Radio Corp C v A 41 fi Oost Bom po Mlj A 181 isr Idem pref Aard 175 lo Petr OndernemlBgeli Bord Petr Ind Mij G Aand 217 u Kon Petr MiJ idem 237 248 TH Cont Oil Cy C v 10 Idem 14H m Mid Conü M ntal Pet M lOM l l Ph 1 Pet C HjSUlid She 1 Un C v id 28 m 8X X m T Wat Ass 011 C V 10 idem 8X H 84J ScheepvaartmiatschappIJen HoU Am Lijn Aand U3 106 ir Java China Japan Lijn idem 129 L7 Kon Ned St Mij id 142 139 mu Kon Paketv Mij id 2 10 m Ned Scheepv Un ld 147 144 it l Rotterd L oj d idem i22x iaa 117 Stoomv Mlj Ned id m i22 117 Int Merc Mar Cy C v 10 A Suikerondememingeil Handelsv Amst A 401 406 tll l Javasche Cul mtj ld 225 223 JU I Ned Ind S Un ld 219 223 m i Ver Vorst C M IM 111 116 Hes a Rubber aand Ind Rubb C Preanger Rubber Mij Rotterd Tap Sa atri Pant Wal Sumatra Zuid Preanger 121H 139 70 74X 8X U7 134 ƒ 250 500 A Tabaksondenieinlligea DeU Batav Mu A 146 148 11 DeltMiJ 4 ƒ 1000 C 129 78X v Idem 208x a09 204i Senen bah MIJ Idem 174 178 Vi 1 ScheepvaartmaatscluppUeii Mu Zeevaart aand 99X 89X N ev Goudr A 255 256 Ml De Maaa C v A 118 U4 Mij Oostzee A 188 154 CoHnanttaa chappUen 92 160 203 93 257 6S 87X Krian Sulk A l agottan A Suiker Cult M8 A Tjeweng LestoriArend burg Besoeki A Soekow Landb A Amst Thee Cult A Ban Thee Rubb A Pangk otam Thee Rorgga Landb A edep Cult A Smdangs C ilt A Te agi PatenganMich e Arn 91x 165 196 96 142x 128 150 Blauw h Vriessev A Bijcnktif A Gem t c Woonen W r kei 1 Houtl Alberts A Houth Jongeneel A Hputh Pon A imiller V H A Dlto 62001 75000 A N Mlj V Hav enw AZeI S3b ICOO C v A 9 114X 113 89X 27x 100 Wilson i Co C V A 3X 4i iH Spoorwegen Baltim and Ohio C V idfm 3 1 i Shesap Ohio C v 10 25 a 36 34 Hlinois Cent C vid 7 n N York Centr C v id 13 nu Pennsy v R 10 é $ 50 C V A ie U South Pac Cy v g ide n Bk l ld Railway 0 gew id m Irf Canad Pac C v id n Rd bberondemem üi gen Amslttdan R Cu t Aard 221 218X lu Bandar Rub mij id lM 155 Deli Bat R Mij id ISO 171 Kei deng Lemboe Rl b idem 117 148 Majarg andtn V ercen ld S TD Rubber Mij idem 120 117 ll s Oostk a jOO V ïd 1Ï7X eibadj S R jdcn lfUl 112H f 1 Silau Si Rubber Mu idt n U r fjishb CBlt id 9S1J 91H 17sx Ver Ird Cuir Ond Idem 1 148X Inteu Pubbt Ceit V idL n 31 gLiieet te riet erdtn gedaan üe voi ndcn en ui ondciint De aandceien uaren dilg meen lager Dl in sci ecpvaartpapteien vias van i i S port e edcllandsche Ötl eepVaart l gelietide aandeeJen tn de mees t j oortcn kwamen iets lagtr te Iigge fane m pctioleur waarden Was gt hepen terug an 240 procent töt 2Jt De affane op öo DuitAche marjï kaloen aard De Young Itening et geregeld flyike omzetten te aien e whon nelde de koeis tu scheti 18 en 37 piocent De meeste overif fondsen waien aa etii aanbod o ri i zondef dat daartegenover evenred e bestond In vcrs hejdeii e gevalle 1 ook lagere noteenngeh te vobrsch De Amenkaansche aCdeehng was s evenct nj aan den ongeanimeerden t ant der beuritijd viel voor zoover zak n gedaan een kleme mzlnkmg te conn a De Nederlandsche t elcggmgsmarkf tig maar pru houdend Koersver c 1 beteekenis kvyamen met voor Prolongatie 2 procent OFFXCtECLE VAMTTAKOÜRSF VER NEDFRLANDBCn BANK 16 October Schriftelijke en tel tranwtrtlr Valuta s New York f 138 i i ƒ 1 88Vi Beriyn VS 2 ƒ 75 43 Brussel 30 U 30 17 Helsinki f 3 81 3JI2 Stockholm 44 BI 44 J Zurich ƒ 43 5 ƒ 43 88 BEURSOVERZrCHT Bankpapier New Vork 1 86J s ƒ IM é IBrussel 30 0 30 30 Stockholm 44 7 44 94 Zurich 43 55 43 72 ilt f aken rJv cr op de effectenbeurs te Atitettrdani avjs Aedcn van beperkte afnie fm De ammo wa iet bijzonder groot en de stcniniing a ï s iukt BU de opening ei K noest eems lanood worden verwLikt i od it de koi r en zichN eelal beneden bet Vi i e slot stelden en onchtf beurstHd tteid een bci edenvvaartscl e richting gevolgd met het md esiiUasl dat ten slo m vrijwel alia lubncken verliepen wercten geleden Hl t aanbod u as niet o erstelfbend gi oot mail er bestond h tgenaamd geen lust cm het aan de markt komende materiaal op ta netnen De markt tnaakte den mdruk dat ei een zekere koooersstakm was In de looTi aant t ende mdustnepapieren v erd nog wel geie eld 7dken gedaan maar de affaire wfls ImlU merkbaai mgekiompen Aku s liepen van llfiVi procent terug tot H4 procent Unileveis zagtrt per saldo een 7vental punten veiloien gaan De Philipsaandeelen z ïten na op 194 3iocent te zjjn ingezet nog een paar puptcn m De mmdtr courante soorten waren onre gelniaiig doch meeredeels toch ook aan d n gediukten kant Van de vaste stemmmg die ich gisteren oar de sutkeraandeelen open baalde was niett meer overgebleven Inte gtndeel sclient nog al wat posten te moeten worden gerealiseerd HVA s daalden van 400 procent tot 394 procent Vorsten landen zagen de itisteren behaalde koerSwuist weer vooi een flink gedeelte verloren gaan en reageerden tot 107 procent Diverse minder courante soorten zagen zich verscheidene punten ontgaan In de rubberrubriek was het met beter gesteld Atpsterdam Rubbers kregen een verlies van eon S tal procenten op hun rekening terwyi de mlntlter gangbare oorten vr wel over de gvheele hnie lager kwamenr te liggen waardoor de tateren verkregeti avances grootendeels ot