Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1940

WOENSDAG 16 OCTOBER 1940 EEN NIEUWE TIJDING BOMMEN VOOR ENGELAND OP EEN VLIBGHAVEN AAN DE KANAALKUST IS ZOOJUIST EEN PARTU BOMMEN UIT DÜITSCHLAMD AANGEKOSBEN 21 ZIJN BESTEMD VOOR DEN AANVAL OP ENGELAND ScterI Churchill door den koning ontvangen Aanvallen op Londen met onvdfeninderde kracht voortgezet Jijdens luchtgevechten werden 37 Britsche toestellen neergeschoten lUITENüUn DUITSCHLANfD De Duitsdie missie in Roemend HET LAND KAN AAN ZUN WEDEROPBOUW BEGINNEN fa de BeTÜntr Bflr nieitung schrijft Karl Megerle dat wanneer Duitschland gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de Roeflieensche regeering tot het zenden van cekere instructieformatios en lucht ftrödkrachten voor de bescherming van de Bcemeensche militaire indus ie dit van het standpunt van Duitschl zoowel als van Rocnaenië lecbU natuurlek i en Ueen niet direct be ijpelijk is voor degenen die bierdoor hun duistere voornemens tien doorkruist De moeilijke belevenissen van Roemoiië in het nabije verled n hebben voor dit land naar buiten en naar binnen een diepen schok met zich mede gebracht Het land bevindt zich middel in de reorganisatie van zijn betrdtkingen nset de naburen het beleeft in zijn staatkundig sociaal en economisch leven een crisiszóne H t Is derhalve begrijpelijk dat Roemer ë den wensch beeft deze criniszóne uut bel ulp van de Duitsciic garanticmogendheid snel en zoo beveiligd mogelijk door te komen teneinde in volkomen rust te kunnen beginnen met den wederopbouw en de totale hervorming van het nationale leven De aanwezigheid van de gevraagde Duitsche eenheden versterkt in Roemenië bet gevoel v n veili eid na r binnen en naar buiten maakt de krachten vrU voor den opbouw en geeft verhoogd vertrouw en in zichzelf n in de effectiviteit der heerschende hartelijke betrekkingen met de as De behoeften van Roemenië raken op dit punt die van de asmogendheden Ook rij hebben er I belang bü dat Rbemenië zijn binI jienlandsdi en buitenlandsch evenI wicht spoedig en ongestoord herf vindt en door de beveiligde op langen termijn levende ontwikke i ling zijn capaiSÉeiten kan uitoefenen binnen het kader van de aspolitiek en de nieuwe Europeesche orde De vermeende onderhandelinsren met Rusluid masses comHEMTAAR or KVSSfSCHE TEGENSPRAAK Ondef Het opsclirift Modcöu vernietigt Engelsche verwachtingen levert de Nachtai sgabe commentaar op tegenspraak van Tass naar aanjeiding van berichten over Russische besprekingen met Turkije Bulgarije en Griekeniaod Moskou heeft aJdus het blad met deze tegenspraak den Engel chen politici opnieuw een oorvug toegediend De Britsche diplomaten moeten langzamerhand begrijpen dat hun bcop op een spanning tusschen Duitsch land en Rusland onzmnig is Alle Brrt che toenaderm£spogiog£n hebben zeer loesliste tegenspraken uit Moskou tot gevolg gehad Churchills verwachtingen bij dit pel hebben even weinig kans Is de Engelschen vora het uitbreken van den oorlog ten tijde van Chamberlain hadden De Lokal Anzeiger schrijft De bestaande verdragen tusschen Duitschland en Rusland zouden wanneer ze nog niet tot stand gekomen waren ook thaüs en in de toekomst in denzelfden geest gesloten kunnen worden Dat mag men te Londen eindelyk Wel eens zien DC AANVAL OP IHET VUiCHOW ZIEKENBVIg Onder de groote ziekenhuizen van Berlijn te er nauwelijks een dat niet door de Engelsche vliegers gebombardeerd is aldus meldt het D N B In dan nacht op Dinsdag ia het in de geheels werekl bekende Virchow ziekenhuis geweest dat voor de derde maal getroffen is Werd tot dusver op het terrein van dit ziekenhuis slechts schade angericht door brandbommen thans ijn niet minder 4 n vier brisantbommen midden in het complex van het liekenhuis neergekomen Dat er ditmaal geen dooden te betreuren zijn s Ileen te danken aan de voorl eeldige rganisatie die in de Duitsche ziekenhuizen heerscht Wel werd een aantal personen lieht gewond Drie afdeelingen leden ernstige jfchade Huizen moesten ontruimd V orden daar een der vier brisantboommen niet ontplofte en than nog eenige gebouwen bedreigt Behalve deze aanval op zieke burgers hebben de bommen van de Rf A F elders in het Westen van de rijkshoofdstad in een woonstraat een reeks huizen getroffen waarbij een groot aantal personen ernstig gewond werd Men vreest dat er onder het puis ook nog dooden liggen CONVOOI UITEENGEJAAGD DOOR VLIEOIOTG Etn Duitsch verkcnningstoestel heeft gisterochtend naar het D N B verneemt aan de Zuidkust van het Brit che eiland een door orpedoboatja ri beveiligd convooi aangetrdtini In verachillende aanvallen dreef HH hel convooi De pradiK van moAmrbrandstof keeft BoMKnie niet noodig TOEKonaniGR ontwiskklinc DOOR IJEBRUIK VAN OENERATOREN In een door het D N B van bevoegde economische zijde ontvangen bericht wordt opgemerkt dat de Duitsche productie ran motorbrandstof ononderbroken is toegenbmeh De fabricage van synthetische benzine kon reeds in vredestijd zoodanig worden opgevoerd dat Duitschland bij het uitbreken van den oorlog zijn voorraden aan motorbrandstof ni behoefde aan te rAe doch de aanzienlijke behoefte kon dekken door de loopende l enzin ï roduetie Thans zijn de voorraden aas olie miUioenen tonnen hooger dan bü het uitbreken van den oorlog Daai1 ij komt nog Rusland als aanvullend leverancier op het gebied van de motorbrandstoffen In janenlangen arbeid volgens een bepaald plan heeft de Duitsclie handelspolitiek verder ia Zuid Oost Europa een invoersysteem opgebouwd dat van tevoren reeds buiten de Britache blokkade vieL Zoo konden door het verlevendigen van de handelspolitieke samenwerking in éai oorlog steeds grootere hoeveelhedoi motorbrandstof uit het Zuidoosten worden ingevoerd Thans nu het Boemeensche petroleum gebied door Duitsche troepen in bescherming is genomen is de meer dan voldoende v rzinrging van Duitschland met motorbraedstof boven lederen twijfel verheven Het is echter naar uitdrukkelijk wordt opgemerkt in geen i val zóó dat Duitschland tot iedeoen prijs zender tijdverlies iedere liter Roemeensche olie noodig heett looals de Londensche radio enkele dagen geleden heeft beweerd Ook zonder Roemenië beschikt Duitai land over voldoende motorbrand Een verdere steun voor de Duits e motorbrandstoffenbalans is het steeds meer in zwang komende generatorgas voor automobielen Het betreft hier gassen die ontstaan bij ch emi sche processen en bij processen der zware industrie of om generatorgas dat uit hout turf en steenkool wordt gewonnen Deze producten zijn in Duitsch land in onuitputtelijke hoeveelheden aanwezig Duitschland is van plan voor automobielen en tractors doch ook voor de binnenscheepvaart in gnxrie mate van generatoren gebruik te gaan maken Belangwekkend is verder dat de Duitsche landbouw reeds het volgende jaar over een aanzienlijk aantal gastracton zal beschikken Wat betreft het vraagstuk der motorbrand stoffenvcrzorglng is Duitschland thans reeds bezig met een ontwikkelingsphaüe voor vredestijd Want het is thans reeds zeker dat op deo langen duur de groote behoefte aan energie door de motoriseering in vredestijd met vloeibare brandstof alleen niet gedekt kan wolden 8ALKAN KONnrC BORIS ONTVANGT ENGELSCBEN GEZANT Koning Boris van Bulgarije heeft Dinsdagmiddag den Engelschen gezant Rende ap diens eigen venodi ontvangen De kaaiac kadt gisteren ia Bwtteghaa Palace CahnnMII In aodienHe rtvaagea Vaert ontving hQ de niflbten van Lasktvaait ea Marine CRbdair ea AIezaa4er Verklaring van Churchill in het Lagerhuis In antwoord op een vraag verkllianle Churchill in het Lagerhuis Het oogenblik is nog niet gekomep waarop een officieele verklaring over de oorlogsdoeleinden afgelegd kan wordei die verder gaat dan de reeds gegeven zorgvuldig overwogen ajgemeene verklaringen Op een nieuwe vraag antwoordde Churchill Ik geloof dat wg ons in groot gevaar begeven indien wJi over dit punt verklaringen afleggen die niet zeer algem een van karakter zijn Zware luchtgevechten 6ij de aanvallen gisterochtend door Duitsche bomnjgn Br rs op Londen andemom slaagden de begeleidende jagerformaties er in BritMfae jagen tot den sttiii te dwingen hoewel die een gevecht trachtten te ontwijken Er DE JODEN m BOEMENie Cuvantul schrijft over het Jodenprobleem in den legionnaires staat dat dit probleem niet zoo zeer bestaat in de uitschakeling der Joden als in de taak een ware nationale Koemeensche huishouding te doen ontstaan Het komt er op aan een Roemeensphen middenstand te stichten waardoor het Jodenprobleem in positieven zin van zelf tot een oplossing komt GEEN ROEMEENSCHE POLEAIIEK MET HONGARUE De censuur heeft aan de Roemeen sche pers voorgeschreven geen verdere polemiek met Hongarije te voeren Dientengevolgfe ontbreelrt in de ochtendbladen van gisteren elke zinspeling op het Roemeensch Hongaarsche conflict HET VERTREK DER ENGELSCHEN UIT ROEMENIE Het Londensche blad Daily Express kon j 1 Kaandag niet genoeg woorden vinden om den Engelschen terugtocht uit Roemenië te beklagen Het blad schrijft de wereld verloor e i operette koningschap en een operettekoning Groot Brittannië verloor vijf millioen pond Sterling aan leeningen en hetgeen nog belangrijker is Engeland vetioor eei gedeelte van zün prestige Opnieuw pakt een Britsch gezant zijn koffers om naar huis te gaan en zijn tegenspoed te bekennen Wat de E ity Express betreft kan de Bocmeensche rekening eeijs en voer altijd afgeschreven worde ontwikkelden zich verscheidene luchtgevechten waarbij volgens de tot dusverre ontvangen berichten 21 vijandelijke vliegtuigen zyn neergeschoten Vijf Duitsche vliegtuigen worden vermist Later werd gemeld dat 37 Britsche vliegtuigen bij de luchtgevechten zijn neergeschoten terwijl iiet Duitsche luchtwapen tot dusver slechts zes toestellen verloren heeft In den loop van Dinsdagmiddag vlogen lichte Duitsche bommenwerpers in grooten getale naar belangrijke militaire doelen in Zuidr Engeland en wierpen op doeltreffende wijze bommen van allerlei kaliber In een petroleumopslagplaats veroorzaakten voltreffers een reusachtigen brand welks geweldige rookontwikkeling den later komenden vliegtuigen als richtingwijzer diende Duitsche waarnemers melden dat de bommen op kaap Dungeness eert vernietigende uitwerking haddoi Londen werd weer zwanr geteisterd Hier werden voornamelijk de Victoria docks gebombardeerd Ander aanvallen waren gericht op de stad Cambridge Ook zee trad het luchtwapen met succes op 2k 0 deed een Duitsche bommenwerper ten Noorden van Dover een aanval In duikvlucht op een groot vrachtschip en bestookte het zoo doeltleffoid met bommen dat het vaartuig met ïwarè slagzij bleef liggen Engelschman vrijgelaten Miller een Engelsch lid van eert petroleummaatschappij die begin van deze maand door de IJzeren Garde was gearresteerd en j l Zondag werd vrygelaten heeft Roemenië verlaten ENGELAND Beschadi rde Engelsche schiepen loopen Gibraltar binnen DOODEN EN GEWONDEN AAN LAND GEBRACHT Uit Algedras meldt het DNB Dinsdagmorgen zijn in Gibraltar driegroote oorlogsschepen een kruiser negen torpedojagers twee duikbootenen twee konvooischepen binnengeloopen Vier van deze ngelsche oorlogsschepen vertoonden volgens bericht van een Spaansch persagentschap uit Gibraltar zware beschadigingen In den loop van den dag zijntalrijke dooden en gewonden in Gibraltar aan land gebracht en de politiemoest tot uitgebreide maatregelenovergaan opdat niemand de kade waaran de schepen lagen zou naderen Naar verluidt zouden dit de Engelsche schepen zijn die onlsngs den zee slag in de buurt van Malta tegenItaliaansciie zeestnjdkrachten hebbendeelgenomen De commandant van een der Engelsclie oorlogsschepen zoudaarbü gesneuveld zün Britsch communiqué Naai Reuter uit Londen meldt hebben vijandelijke formaties Maandag een aantal snelle aanvallen ondernomen waarbij zij vanuit de wolken haar bommen lieten vallen en snel weer verdwenen Eenige kleine steden en dorpen in Zuid Zuid Oost en Midden Engeland werden hierdoor getroffen Een zeker aantal personen werd getroffen waaronder enkelen doodelijk Het comniunique van het ministerievan Luchtvaart van Disterochtend luidtals volgt In den nacht van Maandag op Dinsdag Waren Londen en een stad in het cifntrale gebied de voornaamste doelen van 3e nachtelijke aanvallen Deze aanvallen waren iets minder hevig dan die in de voorgaande nachten In dit gebied werden eenige branden veroorzaakt en huizen en industrieele installaties beschadigd In Londen en in de omgeving van Londen werd etm zeker aantal personen gedood en gewond In de omliggende graaf schappen werden branden hoog explosieve bommen geworpsn Engeland en de Sovjet Unie In e n Ijericht uit Londen dat als opschrift draagt Wordt Halifax opgeofferd voor de vriendschap ract Moskou schrijft het Zweedsche blad Göteborgs H a nd e Is oc h S j oef a h r t s T i d n i n g dat de smachten te blikken van Londen op Moskou zijn gericht Alles wat er maar eenigsziriz op duiden kan dat de wind in de vjet Unie gedraaid is wordt in Londen met de grootste oplettendheid gevolgd Tevens wordt door de linksèhe partijen in Engeland toegegeven dat Rusland bepaalde redenen kan hebben voor zijn wantrouwen van de Britsche regeer ng In de Britsche regeering bevinden zich Halifax en andere Brifsche politici die destijds Tsjfecho Slowakije en Spanje aan de vijanden der democratie hebben ovtrleleverd 1 Het gebrek aan schuilkelders COMMCMSTISCHE ACaTATIE DeManchester Guardian beklaagt er zich bitter over dat het gebrek jian initiattef bij de Engelsche instanties die voor de luchtbescherming vrtantwoordelijk zijn koren op de m9len der communistische agitatie in Engeland is Bij de ondergrondsche stations te loonden waar menschen beveiliging zochten is een communistisch vlugschrift verspreid waarin verlangd wordt dat de st tions niet ontruimd worden zoolang er geen bomvrije kelders geboujvd zijn In dit vlugschrift werd woordelijk gezegd Met jullie arbeid en jullie penningen zijn de ondergrondsche spoorbanen aangelegd De spoorwegmiUionainE trekken van jullie 40 millioen pond winst per jaar Vormt stationscomité s die met andere samenwerken Vereenig je in den strijd voor een voiitsregeering die bomvrije kelders zal bouwen Hetzelfde blad laat doorschemeren dat in het oosten van Londen het anüsemietisme toeneemt en wel ten gevolge van het gebrek aan beschermingEmaatrgelen OBt iiIfing ia iLandenaehe gasfabriek Duitsche verkenners hebben geconstateerd dat de reusachtige steekvlammen die in den nacht werden waargenomen veroorzaakt zijn door het ontploden van verscheidene gashouders der Kensingtongasfabrieken Duitsche vliegtuigen hadden deze iiouders in brand ge bombarderd A ZIË De grenzen van IndoChina REGEERING WAAKZAAM Volgens een bericht uit Hanm zouden de Japanneezen voorbfreidselen treffen om van de oostgrens van IndoChina weg te trekken in de richting vam Haiphong De aandacht der IndoChmeesche regeerin concentreert zich thans op de bej eSliging der westelijke provmaén waarop Thailand aanspraak maakt De gouv neur Decoux is voornemens morgen naar de protectoratai Kambrodja en Annam te vertrelfken om daar met de plaatselijke autoriteiten te onderhandelen en pventueet de grensverdediging te inspecteercn De Fransche regeering heeft ta een ficieele verklaring medegedeeld dat 4j definitief weigert een f aariere aafqiraak van Thailand op Fransdie geUedsdeelen in bahandtling te nemen Tevens wordt medegedeeld dat Frankrijk bereid ia ii t p U Jnai aust Thailand gedotcB aiet amvatapaet te ntifieecrea VULKAAN IN JAFAN IN WEKKINC De vulkaan Asama is gisteren om 17 uup 30 tot uitbarsting gekomen zoo deelt het centrale meteorologische observatorium mede Driemaal zwaar gerommel voorafgaande aan de eruptie waarschuwde de observatoria in Maebasji Karoeizawa en Oiwake en toonde dat de eruptie ongewoon krachtig zou zijn Volgens ttetichten uit Nikko ontstond een zeer dikke aschregen die om 19 uur begon tn een kwartier duurde Gemeld wordt dat de asehlaag zoo dik was dat men er een parapaluie in kon steken De JapatMclié actie BI China NIEUW OFVBNSieV bomei meldt uit ergens in central China dat bij hel groote Japaatcht offensief bij Anwhei aan de grms v m de provincie Tsjekiang meer dm JOOa Chmoezen zijn gedood Aan dvze gevechten namen twintig Chineesche divisies deel In het bericht wordt verder gemeld dat de gevechten den geheelen iSondag met onvarmiculenia hevigheid werden voortgezet an 4at de Chineezen de eene stelUng na de andere verloren nadat Zaterdag het strategisch belangrijke plaat Pivot na zware gevechten die zeven uur hebben geduurd en waarbij 2000 Chineezen werden teruggeslagen yas ingenomen AGRARISCH VIJF JAARPLAN IN IRAN De rt goeriiig van Iran heeft besloten tot de opstellmg van een vyfjaarplau voor alle takken van landbouw dat terstond ten uitvoer gelegd raoet worden Als de belangrijkste punten van het program gelden verhonging van de graanproductie ten minste een hall millioen ton voorts verdubbeling van de katoenpïoduciie en vermeerdering der capaciteit van alle cuKtire met 50 tot 200 in verloop van vijf jaar Daaronder vallen vooral thee mater bieten jute en oliehoudende vruchten Het plan behelst voorts de invoering van tot dusver iniwn ongebruikelijke gewassen stichting van kunstmestfabrieken fundamenteele verbetering van den waterstaat door den bouw van dijken het graven van kanalen en het boren van bronen veredeling van den veestapel en grootscheepsche bebojsching Voorts omvat het plan verbetering van de levensvoorwaarden der boerenbevolking en herscholing in moderne landbouw nethoden JAPANSCHE DIPLOMATEN BIJ VON RIBBENTROP De teruggeroepen Jipansche ambassadeur in Frankrijk Renzo Sawada heeft in gezelschap van zijn collega te Berlijn Saboero Koeroesoe gisteren een bezoek van een uur gebracht aan den minister van Buitenlandsche Za ken von Ribbentrop om van gedaeh ten te wisselen over de internationale situatie Sawada vertrekt morgen via Moskou naar Tokio Eind vorige week was hij via Parijs uit Vichy te Berlijn aaqgekomen ONLUSTEN IN NEW DELHI Na r uit New Delhl gemeld wordt zijn bij het optreden van de Engelsch militaire politie tegen een betoogenda volksmenigte zes personen gedood zes tig zwaar en talrijke anderen licht ge wond ÉUSLAND Discipline in t leger verscherpt STRENGE OROEItS VAN MAARSCHALK TLMOSJENKO Volgens de Krasnaja Swjesda heeft de commissaris van Oorlog roaarschalak Timosjenko een nieuw verordening pp de discipline voor het roode leger uitgevaardigd In een commentaar op dez nieuwe verordening op de diidpli né wijst het militaire orgaan er op dat de Sovjet Unie leeft in eenomringende kapitalistische werelden dat de gespannen International tiestand verplicht tot voortdurend bereidheid In dezen toestand moet de grootst zorg besteed worden aan de versterking der militaire discipline Dienovereenkomstig is ook de nieuwe verordening op de discipline van het rood leger geheel gericht op de Instelling van een ware Sovjeldisciplme Artikel 1 houdt in dat de militair Sovjetdiscipline bestaat in de kennis en de nauwkeurige inachtneming van de binnen het roode leger ingevoerde discipline Naar uit de nieuwe verordening verder blijkt verplicht d militaire Sovjetdicipline tot nauwkeurige inachtneming van den eed aan de vlag van de militaire bepalingen en van alle bevelen der superieuren voorts tot concientieuze uitvoering van de diensttaken streng houden van militaire en staatsgeheimen en zor zaam omgaan het raijitair en staalseigendom In geval van insubordinati openlijk verzet of kwaadwillige overtreding der discipline en orde heeft de militaire superieur het recht H dwangmaatregelen inclusief het gebruik van wapenen te nemen Niet uitvoering van een bevel wordt een misdaad genoemd en leidt tot vef schijnen voor den krijgsraad Conf mandanten die in geval yan insubordinatie en van vergrijpen tegen d discipline en orde niet de noodige besluitvaardigheid toonen en niet maatregelen nemen tot uitvoering vsn de bevelen zullen eveneens voor de krijgsraad worden gedaagd Korte berichten Gisteren iUn de college hi i rechtswetenschap aan de univetsiteUvan Parijs hervat De Bulgaarsche minister vsOLandbouw is gisteren per vliegtuil it Berlijn in Rome aangekomen