Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1940

£ EDE BLAD WOENSDAG 16 OCTOBER 1940 STWNIEUWS Boeiende causerie van Mary Po $ vmOCWENLEVEN IN VREEMDE LANDEN ji ten id i g heeft de Nederland V eniging voor Hulsvrouwen büeenkomJt georganiseerd in Ter g v waar Mary Pos een lezing u over Vrouwenleven in vreemde Kg een kort ojieningswoord van de pMldente mevr dr M M C de Witt KjBen Koumans ving mej Pos haar fgisitne aan met een karakteristiek de Amerikaansche vrouw Een van Jk Bieest benijdenswaardige eigenSwP n aldus spreekster is haar verjKgai tot aanpakken en aanpassen nr een gezin economisch achteruit t is het vaJïzelfsprekend dat de W de huizes haar oude beroep weer opneemt en dat ook de dochters m spoedig mogelUk een werkkring 0 jKn ook al moeten zU daarvoor hun rtiidi lai e voorgoed opgeven Nu ftsan er in Amerika voor de vrouw meer mogel kheden dan elders 001 denke aan de vrouwelijke miBjiter van Arbeid maar tö weet die Doi te benutten Daarom ook is de wonii inrichting geheel op het practiKhe ingesteld temeer daar dienstj eriiHieel voor den middenstand een bUna niet te bekostigen lux is Hierbu sluit ev u aan de groote hulpvaardigheid Tin den man bij het huishoudelijke werk Baarnaast kent de Amerikaansche ïioaw een intens clubleven Vrouwen Blinliities voeren soms ze r ingrüföde acties Al deze eigenschappen gevoegd bij het zelfvertrouwen dat te Amerikaansche vrouw bezit hebben prachtige vrouwenfiguren opgeleverd zooals Helen Keiler die doof en Uind anderen nog weet te bemoedigen en te bezielen De chaduwzyde van dit leven is tchter ijiet gering de Amerikaansche ITOUW jnist het geluk van de huiskynier dat de Nederlandsche vrouw zoolea weet te waarderen Bovendien T lt een zekere oppervlakkigheid te Cffistateeren die raarschünlük te w jlen is aan het tempo waarin men h Amerika leeft Eenzelfde oppervlakkigheid zoo ing Mary Pos voort valt in Australië war te nemen waaraan het levenstempo hieraan toch geen schuld kankeuen Deze oppervlakkigheid komtTooral tot uiting in de overdreven pooie wijze van kleeden Toch moetBen niït meenen dat de vrouw hier Beert voor haar uiterlijk leeft Vooralde farmersvTouw In de prairiën die iltwyis dagenlang van eenig centrumterwUderd woont bij bevalling en liekte vaak V n doktershulp vfi token 01 nieestah zonder personeel is heeft f moeilijk in een klimaat waar een Ibeiendheetë wind waait en de regen mis jaren uitblijft Verschillende vrouwenbonden beitsen de oppervlakkigheid en een wkere hunkering naar weten valt iel te ontkennen Werkende vrouw In Fortngal Sen geheel ander beeld is dat van M Portugeesche vrouw Zy moet hard wrken om haar kinderen brood te ge Het is dan ook geen ongewoon rachijnsel in de havens vrouwen aan t treffen die lang zwiepende ladders er zware lasten torsen alles voor een Wig loon En desondanks weet de ttugeesche vrouw van dit bedragje Oï blijmoedig te offeren voor haar aiienstig ideaal Weer anders is het in ItaUë Wel wken de vrouwen ook hier hard r de eerbied Voor de moeder en Mr kind is opvaUend Wel mist de uw de vrijheid die wij gewend r Atninnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd m GODDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Onebrufge Gouderak Haastrecht Rekeadorp Moercapetle Moordncht Nieuwerkerk a d UsseL Otiderkerk é IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRUS voor Gouda 17 cent per week f 0 78 per maand of 2 29 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorgmg pUaU vindL Postabonnement per kwarUal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN op een gewone teSstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer f 0 40 BQ overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tariel KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten f zün zij behoort zich des avonds niet alleen buitenshuis te begeven Ook hier treft men prachtige vrouwenfiguren aan zooals mevr Marconi die zich heelemaal wist weg te cijferen om haar man zoo goed mogelijk terzijde te staan alsmede mevrouw Del Croix die als 16jarig meisje reeds het besluit nam haar leven te geven voor een oorlogsinvalide thans haar echtgenoot die een van de vooraanstainde figuren van Italië is kunnen worden door den steun dien ziJ hem voortdurend biedt De Russische vrouw heeft vele specifiek vrouwelijke kwaliteiten zooals duldzaamheid en moed hartelijlAeid en optimisme Haar charme heen ziJ echter door de moeilijke omstandigheden veelal verloren Zü is thans geheel gelijk gesteld met den man en vrouwelijke metselaars en zelfs grondwerkers zijn niets ongewoons De zwaarste beroepen worden vaak ter hand genomen omdat daarop soms de belooning is gesteld van opleiding tot ingenieur Want de Russische vrouw bezit een grooten drang tot weten en is ervan overtuigd dat althans haar kinderen een goede maatschappij zullen betreden Laten wij zoo besloot mej Pos haar zeer boeiende lezing van de Amerikaansche vrouw overnemen haar vermogen tot aanpakken en aanpassen van de Australische vrouw de hunkering van anderen te leeren van de Portugeesche en Italiaansche vrouw de kinderlijke blijmoedigheid en van de Russische de bereiidheid zichzelf te geven Na een hartelijk applaus van de dames die in grooten getale waren opgekomen sloot de presidente de bijeenkomst met een opwekkend en bemoedigend woord Prof dr de Vooy 25 jaar hoogleeraar GROOT TAALGELEERDE Heden is het vijf en twintig jaar geleden dat onze oud stadgenoot prof jjr C G N Se Vooys ziJn hoógleeraarsambt m de Nederlandsche taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht aanvaardde Dit feit is in het groot auditorium der universiteit op plechtige wyze herdacht Bij generaties van oud leerlingen heeft h t plan prof De Vooys dezen dag te huldigen herinneringen opgewekt of verlevendigd aan hun studietijd en aan den man die htm jarenlang leiding heeft gegeven en dikwijls de grootste steun is geweest bij hun arbeid in de taalkunde en litteratuur van ons land Prof De Vooys is voor zün leerlingen Aardappelen zonder vergunning vervoerd FARTU VAN tSM K O IN Bi LAG GENOl De politie heeft vanochtend een partij van 2SO0 kg aardappelen iii beslag genomen die zonder geleidebiljetvan het productiegetHed Beijerlandnaar het consumptiegebied Gouda waren vervoerd De aardappelen behoorden toe aan een 19jarigen kleinhandelaar uit Puttershoek die de aardappelen hier met een auto langs de deurverkocht w AT A AAR f ANNEER Schonwbnrg Bioscoop Sensatieproces Casilla mct Hemrich George Aanvang 7 ur 16 Oct 7 39 nor Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 17 Oct 7 our Vrije EvsageUsebe geineente B bellezmg en bidstond it l flk lf lW Oct 7 45 anr Daniël VergaderingKring van Jong Hervormden ondej werp Waarom zending Oct 8 uni Afiu kt Paardenmarkt Oct ZJO nnr Eettnie Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit serie Charles A Cocherét 22 Oct t nnr De Zalm Aanbestei hoogheemraadschap De Krinl ii waard tt Oct jSJO uur JRennie Eerste vaordracht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 136 Distributiedata MORGEN Stempellokaal Grofneweg 9 4 39 u Uitreikmg broodbonboekjes derde serie voor hen wier geslachtsnaam ïmginl met een der letters N tot en met S uit vroeger tyden DE GOUDSÜBE CODRANT MELDDE as JAAR GELEDEN Uit een advertentie By A Jonker op de Gouwe zijn te bekomen beste Ruhr kagchelkolen f 0 70 per mud grove Ruhr haardUulen f l per mud grove eng kagchelkolen f 1 10 per mud grove eng haard kol i t 1 20 per mud Vrij in uis bij contante betaling geniét men korting se JAAR GELEDEN Uit een ingezonden stuk Zou in het belang van de veiligheid van het publiek bü tooneeluitvoeringen in de Sociëteit Ons Genoegen het geen aanbeveling verdienen om die telkenjare tcrugkeerende staande petroleumlamp op het tooneel achterwege te laten Werkelijk het genoegen van een gedeelte van het publiek werd niet verhoogd toen iiet in het 3e bedrijf van Toupinel Zaliger dat gevaarlijke verlichtingsmiddel onderstetind door een tafel zag staan op een waggelende vloer tusschen gierende tochtige en niet vast op hjin beenen staande coulissen en vliegende en elkaar najagende artisten in een zoo licht ontvlambare omgeving Waarom kan die gevaarlijke petroleumlamp niet vervangen worden door staande lustres moderateurlamp of wel anders een oüdérwetsch spaarlampje De petroletimlamp is toch niet in overeerstemroing met de toiletten der dames artisten óf de salons warfrin zij optreden en het licht van het spaarlampje zou toch nog het licht in de zaal hebben overtroffen want het was daar tusschen twee haakjes Egyptisch duister Zoo het bestuur der sociëteit Ons Genoegen hiervoor in het vervolg geen maatregelen wilde nemen dan ware het te wenschen dat politieverordeningen bij dergelijke voorstellingen de veiligheid van het aanschouwend publiek en de artisten beter waarborgder 25 JAAR GEI ED£N Uit een advertentie Nieuwe Schouwburg Sociëteit Ons Cïenoegen Dnderdag 21 ctober 1915 Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel 2de voorstelling in het abonnement Een faillissement tooneelspel in 4 bedrijven van Björnstjeme Bjömson Advocaat Berent de heer Iiouis Bouwmeester Verdere medespclender Jan C de Vos Jac Reule en de dames mevr Holtrop van Gelder Emma Morel en Rika Hopper illing vertrekt acwingsveen a trein naar usscher liggende Na afloop der een extra boot en Boskoop en ee Schoonhoven en plaatsen Twee rywieldieven aangehouden KLEEDING VERRAADDE BEN De politie heeft een goede vangst gedaan met de arrestatie van wee Haagsche jongelieden die zich aan diefstal van meerdere rywielen nebben schuldig gemaakt Maandag deed een juffrouw aangifte dat zij een rijwiel had gekocht van een onbekenden jongeman me een bruin pak en een bruinen hncd ci gisteren kwam de politie ter oore dat een jongeman met een bruin pak en een bruinen hoed aan een fiats had zitten morrelen die in de rms Hendrikstraat voor de algemeene begraafplaats stond en welk rijwiel de grafmaker voor alle zekerheid maar binnen zette Toen daarop een recherch ur gisterochtend op de Markt twee personen zag loopen van wie een met een bruin pak en een bruinen hoed pikte hQ hen meteen in Het bleken twee kooplieden uit DenHaag te zijn zeventien en achttier jaaroud Zy hadden vorige v tek in hunwoonplaats twee karretjes gestolen waarop ze naar hier gereden waren De eene fiets hadden z aar de juffrouw verkpcht de andere in Waddinx veen Voorts hadden ze hier in de Peperstraat een rijwiel ontvreemd en ditzoodanig voor de begraafplaats neergezet met de bedoeling net later wegte halen Alle fietsen zij i in heslaggenomen en de betrokksnen in arrestgesteld Hun aannouding was ook wegens diefstal andpre rijwieldiefstallenin Den Haag verzocht ♦ Opbouwdienit kleiner OOK TE GOUDA BELANGRIJKE INKRUtfPINO Er jaan geruchten dat de hier gelegerde Opbouwdienat zal verdwijnen Officieel is dat natuurlijk juist want de geheele Opbouwdienst wordt opgeheven en georganiseerd tot Arbeidsdienst Er waren hier gevestigd vier afdeelingen van den Opbouwdienst die worden ingekrompen tot twee afdeelingen van den Arbeidsdienst met een totale sterkte van 210 man officieren en onderofficieren inbegrepen De sterkte iiedroeg den laatsten tijd een kleine 900 map zoodat ongeveer is afgevloeid Men komt nu wel watViini in de logiesruimte te zitten doch hef is zoo goed als zeker dat uit andere standplaatsen onderdeelen naar Gouda zullen worden gedirigeerd zoodat dan deze thans overbodige ruimte weer in gebruik zal kunnen wordeij genomen De inbraken bü Maatschappelük Hulpbetoon UITSPRAKEN DER RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren den 27 jarigen banketbakker C V d H alhier gedetineerd werd wegens diefstal door middel van braak verdachte had zich op 8 Augustus toegang verschaft tot het kantoor van Maatschappeliik Hulpbetoon aan de Nieuwe Haven en uiteen geldkistje een bedrag van f 52 90 weggenomen veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis en met bepaling dat 4 maanden van de straf voorwaardelijk worden opgelegd met een proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelling van de Prot Chr redasseering De eisch was een jaar met aftrek en van de straf twee maanden voorwaardelijk In de zaak van don 23 jarigen varensgezel J V B te Gouda gedetineerd die terechtpestaan heeft wegens poging tot diefstal met braak verdachte had zich tweemaal toe ang verschaft tot het gebouw von Maatschaopeliik Hulpbetoon aan de Nieui e Haver d h bejde keere i ws het by een poging cebleven om diefstal te olPBen omdat hij de brandkast niM had kunnen open krijgen heeft de rechtbank een onderzoek naer de recla seeringsmogelijkheid gelast VIER MAANDEN TUCHTHUISSTRAF Op last van den officier van Justitie heeft de politie een l8 jarigen fabrieksarbeider aangehouden die 4 maanden tuchthui straf moet ondergaan hem wegens verduistering van vet opgelegd FLANELLEN OVERHEMDEN UIT WINKEL ONTVREEMD Ten nadeele van een winkelier uit de Groenendaal zijn Maandagavond om kwart voor tien uit diens zaak vier flanellen oi erhemden ter waarde van ƒ 4 85 ontvreemd VRUSPRAAK IN SCHOONBOVENSCHE MELKAFTAIRB De rechtbank heeft verdw uitspraak gedaan in de zaak van den 6S jtlH ea mplkïlijtM A J V te Schoonhoven appellant van een vonnis van den kantonrechter te 3ouda waarbij h wegens een overtreding van het Crisis Melkbesluit was veroordeeld Verdachte zou zonder vergunning melk hebben verkocht maar de raadsman mr S H Smit had dit bestreden daar verdachte wel in het bezit was van een door de erkende vereeniging afgegeven vergunning Deze was later ingetrokken De raadsman bestreed evenwel de rechtmatigheid van de intrekking daar de organisatie door de statutenwijziging een andere zou zyn geworden die niet er kend is waardoor de door de wel erkende vereeniging afgegeven vergunning nog steeds van kracht zou zijn De rechtbank heeft het inzicht van den j aadsman gedeeld het vonnis vernietigd en verdachte vrijgesproken De verdachte kan dua rustig zün melk verkoopen er deze uitspraak ia eveneens van veel belang voor diverse van zyn collega s die ook als Ud waren geschrapt en wier dagvaarding voor den kantonrechter was aangehouden in afwachting vèn de uitsprak van de rechtbank In de eerste zaak GEEN LEGiriMATn EN TE LAAT BUREN De iwlitie heeft gisteren één persoon bekeurd die geen identiteitsbewijs bU zich had en vier die zich na tien utrr op straat bevonden SPORT VOETBAL PROGRAMMA 27 OCTOBER Het programma voor as Zondag hebben wü reeds vermeld Dat voor 27 October vermeldt voor de Goudsche elftallen de volgende wedstrijden Gouda Vrierdenschaar Olympia Fortuna Alphen O N A V O G E L G S V O N A II Quick III G S V U Olympia II Gouda lU O N A III D O N K en Gouda U vty Voor de omtrekclubs luidt het programma Woerden Pechvogels Moor drechf Gouderak Oudewater Waddinxveen Haastrecht Ammerstolsche S V Boskoopsche Boys Bodegraven Schoonhoven De fia D V K Lekkerkerk N H S Zfrervers Dilettant Xerxes IV Schoonhoven II PIMTSELUK NIEUWS Ons goedkoope Patroon Ons Goedkoop Patroon vermeld in liet nummer van gisteravond is vanaf heden a 10 cent aan ons bureau Markt 31 verkrijgbaar Bergambacht AUTO AAN BESLAG ONTTROKKEN De koopman A M v d H tegen wien door de politie proces verbaal was opgemaakt wegens het onttrekken van een auto aan een gerechtelijke beslaglegging is veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J M van Wyk van Schoonhoven Haven 57a en J Achterberg van Schoonhoven Lopikerstraat IS Vertrokken B J Rietveld naar Eindhoven Deken v Sonorenstraat en J de Jong naar Stolwijk Tentweg te kornen Hy is wanliopig en heeft meermalen geprobeerd onderweg af te springt om een taxi te nemen Doch als hy tenslotte voor het kantoor van Braginsky staat is het nog tien mmuten te vroeg Tien minuten kunnen een erg langen tüd zyn maar ook de langste tien minuten gaan tenslotte voorbij En daar komen de eerste employe s al uit het huis Eindelijk eindeUjk is Lore Hartm ann er ook by Fritz Schroter steekt als een snoek de straat over Hy neemt er geen notitie van dat Lore samen met een coilega loopt dje verwonderd opkykt als Fritz Schroter jubelend roept Lore Lore Hartmann begrÜpt zelf niet wat Fritz opeens bezielt Zy denSt er enkel aan wat de commissaris haar den vorigen avond heeft gezegd Pas veel later als zij samen naar liuis loopen kan hy haar een verklaring geven Lore zegt hy nederig ik heb erg slecht gehandeld Zy weet nog niet wat hy bedoelt maar zy herinnert zich dat zü het aan Fritz te danken had dat zü ongemerkt het huis kon verlaten tenminste dat had de commissaris gezegd Zy lacht even Misschien omdat je er voor zorgde dat ik myn afspraak met Segelke kon houden JJeen omdat ik aan je gelwyfeld heb Lore Lore Wordt ernstig en er blyft Fritz niets anders over dan kleiur te bckainen Hü had haar den vorigen avond op zyn motorfiets gevolgd Hy hadl gezien dat zy het beruchte café bin FEUILLETON Nadruk vwbcden m SPOREN LEIDEN NAARULF Heb je dan dien dameszakdoek Beten Schweikert en de voetsporen ifen tuin Schweikert is na deze woqrden ern t teleurgesteld Dat heeft hü wer k vergeten en hij weet er op het ïaiblik ook geen verklaring voor Ce voetsporen in den tuin kunnen r een andere verklaring hebben missaris J öe T Petermarai denkt een oogenblife r Natuurlijk bevestigt hij dan 7 aeze voetsporen kunnen misschien eens gevonden zijn maar alleen Jan hebber in de fantasie van een rf r iemand Maar de zakdoek T ï ert de zakdoek is geen fanta feiot Dat zakdoek is er werkelijk dat u niet bestrijdat woet Schweikert toeg tren hij fan il = hwefltert toegeven hij iJt Philosophisch opnSerken itK afwachten conunis aii nann heeft èenige bedeniT Bi maar c het oogcnbUk weet nieu betera te doeo Op dezen dag viert mevrouw Minna Breitspecht den grootaten triomf van haar leven Zij is s morgens op bet politiebureau geweest en heeft gehoord dat haar verdenking tegen Segelke juist was En mijnheer de commissaris is een deftig heer vertelt ziJ aan de huisbewoners beneden Mevrouw Breitspecht heeft hü teg i m j gezegd mevrouw Breitspecht dat zullen wij nooit vergeten Dathebt u prachtig gedaan werkelijk Kenia al De huisvrouwen uit de Bandelstraat 85 luisteren met open mond Een van haar is echter zoo onaardig om te léragél waarom mevrouw Breitspecht dan eerst Ulf Hartmann verdacht Minna Breitspecht is buiten ziclizelf Ik mijnheer Hartmann Vdrdenken Hoekomt u er aan Kijk mü aan heb ik daar soms een woord ven gezegd Waarom zou zulk een jongmensch niet eens op reis gaan Datzou toch al te belachelijk zijn Hetzijn hoogst fatsoenlijke menschenl Mevrouw Breitspecht vertelt nog veelmeer over het fatsoen van de familieHartmann Het ia verwonderlijk hoeveel bewijzen zij bU de hand heeft om dat fatsoen aan te toonen Dat UlfHartmann haar op Oudejaar vijfmark heeft gegevai is niet eens alles Het hoogtepimt van haar triomf beleeft zy op het oogenblik dat zij denwiMel van Waldemar Weichert binnentreedt Nou mijnheer Weichert begint zij nu staat u paf niet Waar is nu uw wonder gebleven datu mét Segelke zou beleven Heb ik u dat met dadelijk gezegd Wilt u dat bestrijden Waldemar Weichert is heelemaal niet in een stemming om iets te bestrijden Hü beeft alles wat gebeurd is in het ochtendblad gelezen en luj voelt zich daarom ongelukkig Wü moeten de dingen nemen zboals zy zün verkondigt hy Minna Breitspecht zou daar graag van alles op antwoorden Maar zy komt er niet toe omdat Fritz Schroter den winkel binnenkomt Fritz Schroter bevindt zich sedert minstens twaalf uren in een verschrikkelijke stemming waardoor hij o voor het eerst zyn plichten heeft verzuimd Hü had dezen morgen zyn firma opgebeld en gezegd dat hy zich erg ziek voelde en daarom tot zijn Sf t niet kon komen Mevrouw Breitspecht bekykt Fritz met onverholen bewondering Nou u kunt trotsch zün op uw meisje zegt zü bewonderend Fritz Schroter kükt haar verwonderd aan hy weet niet recht of mevrouw Breitspecht het meent of dat zü een oude wond opnieuw wU openmaken Hoe bedoelt u dat vraagt hy wantrouwend Minna Breitspecht kykt hem verwütend aan Dat is ook wat zegtzü verontwaardigd al was ik hetdan die de politie een wenk gaf zonder uw meisje hadden zü Segelke tochnog niet gepakt Fritz Schroter begrypt het no hieti Hoezoo Segelke vraagt hy Deze vraag is zelfs Waldemar Weichert teveel Gods molens malenlangzaam jonge man zegt hy maar zy malen Friti begrüpt eif nog altyd niets van Ik heb een er vermoeienden dag echter den ri en heb totnutoe geslapen neem mjj niet kwalyk Hü werpt een blik op de klok welke in der winkel hangt het is vyf uur Ja dat is iets anders zegt mevrouw Breitspecht en begint Fritz eenuitvoerige verklaring te geven Fritzluistert met ojien moud Hü is niet instaat iets te zeggen Hü voelt intusachen dat hü rood wordt wat mevrouw Breitspecht echter ontgaat Een oogenblik onderbreekt hyhaar verderen stroom van mededeelingen Münheer Weichert buigt zich over de toonbank omdat hy meent dat Fiitz Schroter eerst zyn boo techappcn wil doen waarvoor hy blijkbaar in den winkel is gekomen Hoewel mynheer Weichert een philosoof is stemt het plotseling vertrek uit zyn wmkel van den klant hem eenigszins teleurgesteld Daar hebt u het zegt hy verwytend tot mevrouw Breitspecht die verbaasd staat te kijken Wat dan vraagt zy geërgerd Fritz Schroter rent intusschen naar de naaste autobushalte als hü geluk heeft dan kan hy Lore nog net van het kantoor halen Het duurt natuurlük eindeloos voordat de bus komt en Fritz Schroter merkt voor het eerst op dat een bus een geruimen tijd noodig heeft om in de binnenstad nenging en het samen met een man dien hy niet kende verliet orë bekent hy ik heb er geen oogenblik aan gedacht dat er iemand zou zyn dien jy boven my verkoos maar ik was ontzettend teleurgesteld dat je geheimen voor mü had dat je mü niet vertrouwd had En toen ik zag dat je met dien man samen naar een huis ging ben ik weggereden Lore Hartmann trekt een streng gezicht als zy dit hoort Zoo zegt zy en omdat je teleurgesteld was wilde je je niet meer met mü bemoeien niet waar Je was l oos en bent weggegaan Fritz Schroter buigt het hoofd Ach Lore kan hü enkel zeggen Maar nu gebeurt er iets waarop hi niet gerekend heeft Lore Hartmann blijft namelyk midden op straat staan en geeft hem midden op straat een kus Hü is zoo verward dat hy geen woord kan uitbrengen Maar als hy Lores gelukkige oogen ziet begint zyn gezicht te stralen en als hy nu maar durfde dan zou hy haar in zijn armen nemen en Fritz jiegt zy zacht terwyl zijdoorloopen denk je dan dat ik hetprettig vond Diet bpenhartig tegen joute kunnen zyn Maa r kyk eens Je abt my nooit t iegestaan naar Segelke te gaan Ei ik moest iedere mogelükheid aangrüpen om zekerheid tehebb i Het was maar een heel kleinemogelykheid in dit geval ai misschien was het ook verkeerd wat ikdeed Wordt vtrvolad