Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 16 OCTOBER 1940 42 HACO TlEniIlO Se HJUSE Te LQST nEUWG TAM WOEMSDAC U OCTOMCa MM ooeE i 10 000 f 1000 1 409 i aoo t 100 30273 3133 ISO 13772 14 UIH 6au UM TU 11M MÊ 178M 8000 11S53 12342 IS7W 18885 17392 1M37 raEMffiN VA ƒ m 113 37 844 733 828 93 lOSI i M isai 1800 1806 igoe aan aiaa ISTt 28S4 3740 284S 3898 3888 3 38 9098 3168 3173 SISS 3273 343 3488 3780 3764 3778 3783 3848 3883 4003 4297 438S 4444 4447 4471 4S83 4888 6148 6170 6208 5227 5433 8495 SSSS 674S 5803 5893 mi 6113 8188 6270 8849 6671 672 6788 6813 88 6 808 7114 7446 7484 757o 7708 T752 7960 8 8338 8349 S35S 8380 8388 8480 8734 8083 8073 8117 9411 9775 8885 10421 10758 10805 10866 10918 10977 11008 11148 11208 11555 11682 11751 11755 11784 13083 13187 13333 13363 12380 12644 12654 12834 12963 1 82 13274 13312 13684 13768 14331 144 S 14551 14558 14601 14784 14778 1477 15278 15436 15748 15785 16890 16862 15887 15993 16179 16195 18377 16330 16385 1S415 16630 18885 17134 17188 17424 17478 17562 17588 17589 17633 17888 17893 17910 18D44 18117 18118 18134 ia38a 19021 19155 J8180 19200 19364 19315 19394 19398 18757 19784 18897 19914 30051 M658 30088 30143 20433 20508 20543 30600 30830 20734 30908 30914 GQEIf PBEMIEN 97 138 140 154 194 309 383 383 897 se 404 435 443 473 481 48 993 870 713 719 764 771 79S 830 937 33 9 8 980 981 088 988 101 1080 lOal lllS 1153 1187 130O 1383 1484 1529 1538 15S9 1565 1693 1616 1821 16991 1833 1889 1921 1930 1958 3086 3S77 308 2113 2134 3188 3337 3348 3513 3518 25401 2651 3683 3794 1778 3798 3832 3843 2855 lOCOO 18093 10054 100Ï7 10098 10108 10U3 18184 10226 10329 10231 10239 10264 10266 10280 10287 10313 10333 10368 10395 10414 10429 10465 10472 10509 10325 10529 10570 10617 10G5 10660 10683 10729 10740 10759 10768 10782 10804 10919 10948 10974 11033 11037 11046 11078 11095 11112 11130 11159 11264 11299 11316 11343 11359 11368 11386 11444 11490 11497 11514 11636 11692 11710 11747 11702 11767 11791 11821 11847 1187 11884 II959 11980 12008 12019 12068 12182 12281 12288 12310 1JS31 12388 11S97 13403 13404 12426 12434 12438 12452 12458 12471 13500 12507 1361 11554 12033 12727 12752 127S3 12786 12804 12815 12869 12907 13968 13038 13104 13120 13123 1313 13197 13171 18278 13348 I8S90 13437 13450 13451 13453 1S491 li 521 13614 13648 1SS3S 18093 13703 13866 13864 13879 ISSai 13944 13973 14015 14089 14118 14175 14223 14233 14246 14288 43 M 14305 14315 14362 14407 14486 14478 14484 14552 14593 14609 14617 14866 14881 14731 14780 14782 14801 14819 1483 148D0 14877 14882 14891 14911 14953 14984 149e 19011 15031 1S037 15086 16093 16132 15333 16397 16430 15434 16463 16490 15510 19638 13 364 15661 16880 15787 15810 15848 15879 15997 16009 16038 16044 16059 16115 18169 18188 303 18316 18317 18338 16344 183S0 l se4 18384 18888 18436 16479 18507 16571 16779 16823 1882 i ss3 iea75 ima i 43 lecso le sa iToos i70M itost 17081 nO l 17148 17231 17235 17378 1788 17Ï50 17184 1738 17380 17384 17447 17608 17546 17603 17641 17657 17961 17670 17633 17686 17713 17728 17751 17805 17855 17913 17915 17945 17C83 180O 18024 18036 18033 18165 18211 183SS 18380 1837 18290 18392 18293 19S31 18353 18414 18418 18453 18464 18478 lfSl 18556 18677 18818 1864 18883 ia78 USIl 18 83 IMS I 917 18833 18969 18876 18015 1904S isae4 USM 19083 181 9 18131 19123 19174 19197 19403 1 480 19472 1M88 19515 19687 19SS I8943 19883 Itee 18748 I97M 19868 19903 30008 10n7 38047 30054 aOUO 30138 30327 3Q3M aOM2 aMe4 SMSS Mm MMH 20540 30646 20883 30871 20 e0 30713 30734 30785 ia7 8 2eC3S 3088e 3IK 3 3094 10 M ae aS 3DS7T 3IWM VorteMrUieM Me lk n 80 4M rtaadfn n t 8883 moet zOn 8884 18887 mott UI Mn premie Otta V nl 1T637 moet stin met premie van f 70 TBi EmaiNa Van scbolkn MEI DEM BUBKb Pe teer l é Dool eere TOttndtter de Düisdagavond is een zeer druk betocbte ledenvergadering van de Ver eidging toi stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel gehouden ten einde nieuwe bestuursleden aan te wijzen in de plaats van de beeren B van den Dool en J Treure die aftredend waren en zich niet herkie aaT stelden na cesp 46 en 18 jaar in het bestuur zitüng te hebben gehad Op voorstel van één der leden werd de heer v d Dool tot eere vootótter en de heer Treure tot eere lid benoemd Besloten werd de verkiezing van jdieuwc bestuursleden aan te houden totdat door een daartoe in het leven te roepen commissie een plan gemaakt zal zyn voor een bUlijke verdeeling van het aantal beschikbare bestuurszetels over de leden der divMse kerkgenootecfiappen TERDG DIÏ OPPOCWDIENST In den Opbcuwdienst waren zeven gedt mobiliseeide dienstplichtigen uit deze gemeente opgenomen Als gevolg van de reorganisatie zijn er thans vijl ontslagen Berkenwoude EJI B O CURSÜS Tot leider van den hier te houden cursus m E HJB O is benoemd dr Muller uit Bergambacht BRANDWEERMATERIAAL IN OBOE Het materiaal van de Onderlinge Brandveraekering is wederom aan een proel onderworpen De leiding berustte in handen van den voorzitter den heer C J de Vries Als altijd bestond hiervoor veel belangstelling De nieuwe motorbrandspuit voldeed aan alle te stellen eischen Ook het andere materiaal bleek in goeden staat te verkeeren DUiaEGERS SAMENGESTELD In alle polders in de Kiimpenerwaard is men er toe overgegaan een dykleger samen te stellen dat in tijden van watersnood dienst zal moeten doen De dijklegers staan onder leiding van hooldlieden ZEEKIKABBEN IN DEN HM DER In den polder heeft de visscher Adr Verkaik niet minder dan drie zeekrabben gevangen Boskoop VCanCING VAN BRIGADE DER RUKSVELDWACHT Naar wü vernemen zal hier ter plaatse een brigade van de RijksvelBwacht gestationneerd worden NIEUWE VELDWACHTER BENOEMD In de vacature ontstaan door het vertrek van den heer W Kelderhuis heeft de commissaris dezer provincie tot cldwachter Ie klas ijenoemd den heer N Degenaars veldwachter te Voorschoten COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEIUNG 15 Oct Rozen per bos Vierianden 42 et Edith Helen 55 et August Noach 32 40 et Rosalandia 23 38 et Ellen Poulsen 22 34 et Rosa Mundi 22 32 et Better Times 38 86 et Hadley 31 48 et Wendland 22 et BianJlif 3358 et Doms Rijkers 22 30 et Else Pousen 28 et Gemende Rozen 15 22 et Divfr en per bos Cematis Durandi 10 14 et idem Prins Hendrik 56 69 et Idem Mevr Le Coutre 0 70 1 20 idem Ney Moser 36 et Sneeuwbessen ft 12 et Chrysanten groot bloemig 50 70 et idem klein bloemig 16 28 et idem tros 8 12 et Capelle a d IJ seL JONGETJE VERDRONKEN Gistermiddag is t driejarige zoontje van den heer G A van Middelkoop in een onbewaakt oogenblik in t kanaal van den Prins Alexanderpolder geraakt en verdronken Moordrecht BESN GEBROKEN De echtgenoote van den heer E B stapte bij haar woning mis met het gevolg dat zij een been brak BVISSLACHTINGEN Zij die in deze gemeente gebruik willen maften van de gelegenheid omeen varken voor huisslachting te lachten moeten zich hiervoor wen den tot den heer Kot te Nieuwerkerk a d IJssel VERGOEDING VOOR LÜCHTWACMI Werd voorheen het werk by den luchtbesdiermingsdiraist in dfze gemeente gratis verricht thans wordt voor zekere posten een uurloon uitbetaald vm f 0 40 amSVHAWACHTER BEEFT MOTOR D r9kBv inditer in deze gemewito ta In het bnit gctteld van een motoTijwIel met Bspan Ouderkerk a d IJsael AANVAL W VBLMVACHTER VOOR RECHTBANK Zware stntttn feëisdrt j Teen in Augustus de rqksveldwachter De Bokx a sluitingsuur een ge el Bc ap sommeerde ook de keuken Tan een café te verlaten namen de be j Zoekers een dreigende faoudmg aan De rijksveldwattter haaMe daarom den gemeenteveldwactter uit Krimpen Toen zij te zamen terugkeerden troffen j zij nog den 27 jangen chauffeur J B zftn broer A B en den 26 jarigen diipper T P aan die reeds na zijn verwudwing uit het café dreigend een mes gen den veldwachter moet heb1 ben opgeheven onder den uitroep Lafaard Ik zal je aan riemen snijden en daarom met den gummiknuppel al tegen den grond was geslagen Toen de beide veldwachters terugkwamen bleek J B dien de veldwachter er ook van verdacht een mes bij zich te hebben thuis een hamer te zijn gaan liaien Het gelukte De Bokx om dezen B die T P had ohtzet dei linkerarm in de boeien te slaan doch met zijn vrijen arm gaf B ten veldwachter met den hamer zulk een slag op het hoofd dat het slachtoffer buiten gevecht was gesteld en een week of twee geen dienst heef kunnen doen De veldwachter va Krimpen wist den dader met zijn klewang neer te slaan doch van de duister iisen de omstandigheid dat de veldw ehter zich met zijn neergeslagen collega moest liemoeien maakte het tweetal gebruik om ten tweede male en met medeneming van hun gewonden kameraad te verdwijnen Na den gewonden De Bokx te hebben verzorgd ging de gemeenteveldwachterhulp uit Schoonhoven inroepen en opnieuw begaven de mannen der wet zk htoen naar de buurtschap Spreeuwenhoek waar zich alles had afgespeelden waar in het huis van J B het drietalzich te bed had begeven Zij werden alle drie gearresteerd en J B en T P zijn sedertdien in hechtenis gebleven om zich gisteren aldus De Telegraaf voor de rechtbank te Rotterdam te verantwoorden J B wegens poging tot doodslag T P wegens bedreiging met misdrijf tegen hel leven en beiden tevens wegens wederspannigheid Mr J S Loke eischte tegen dezen eerstgenoemde een jaar en drie maanden gevangenisstraf en tegen den tweede een jaar waarvan twee maanden voorwaardelijk TERREINAANWINNING In de buurtschap De Zijde heeft de firma A J van Haaften de in aanleg zijnde kade wlplke het op te spuiten tenein zal omsluiten thans zoover voltooid dat voor doorbraak zooals reeds enkele maken gebeurde nu geen direct gevaar meer bestaat Zijn de kaden eenmaal voldoende verzwaard dan eerst kan met het eigenlijke volspuiten werden aangevangen In de toekomst zal hier een terrein van respectabele afmetingen ontstaan Over de bestemming van dit terrein is nog niets bekend Recuwük TE LAAT BUITEN Wegens het zich des avonds na 10 u buitenshuis beviilden heeft de poUtie tegen een drietal personen proces verbaal opgemaakt SchoonhovMi 1 LOOP DER BEVOLKING luceluHnen K Frankenhuia van s Gravenhage Alkemadelaan 71 in Koestraat 73 L Steltman van Zwolle Veerallee 3 in Spoorstraat 48 J P Dekker van Schiebroek Stationsweg 34 in Havenstraat 106 N van Walsum van s Gravenhage Gahleistraat 123 in Haven 61 S S Domenie van Mijdrecht A 134 in Spoorstraat 56 J van Hoof en gezin van Monster Heudscheweg 91 m Molenstraat 23 W Pietjeriet van Breda Cuothplem 10 m Haven 10 C van dtr Heul van Zoeterwoude Hooge Rijndijk 224 iiï Korte Dijk 23 G J Ki holt van Wageningen Diedenweg 1 m Lopikerweg 3 S Kan van Haarlem Barteljorischstraat 2 in Lopikerstraat 21 B A Lemkes van Amsterdam J V Stolbergstraat 38hs in 2e Ol v Noortstraat M Hak van Rotterdam Schiedamschedijk 81a in Havenstraatsche Wal 41 T W van Tongeren van Seost Soesterberg 3 comp L V A in Havenstraat Wal 114 D J Fioole van Rotterdam Speelmanstraat 122a in Lekdijk 25 A H O v d Vring van Den Helder Kerkgracht 13 in Oude Haven 8 H W Kidman van sGra venhage Srhaarsbergenstraat 45 in Spoorstraat 48 P C van Bork van Utrecht Haagstraat 2b in Waagstraat 2a M J Voogd van s Gravenhage Weigel iaplein 12 in topikerstraat 6 H B Jamm van Rotterdam Zaagmolcnstraat 99b in Lopikerweg 1 N v Mid delkoop van Langerak no 93 Koestraat 193 H W Elsenaar van RotterTdam Abr Kuijperlaan 82b in Lopikerstraat 29 P Koppenol van Zwolle Westerlaan 18 in Lopikerstra ht 59 J M Pott van s Gravenhage Berkenboschbergstraat 7 in Lekdijk 8a G F van Vlfet van Dordrecht Merwekade 4 in Koestraat 34 M R Bergamin van Utrecht Balijelaan 38 in Koestraat 19 C C Gerritsen echtg van M R Bergamin van Utrecht W v Noortstraat 72 m Keostraat 19 Vertrokken R J M V d Ber au Haven 67 ha St Michielsgestel J L M Moes van Lopikerstraat 32 naar Breda Willeminastraat 14a G H Straver van Lange Weistraat 48 liaar Beverwyk Baanstraat 72a N van Vliet van Koestraat 34 naar Utrecht Oude Kerkhof 43 E H H van Hoorn van Haven 79 naar Den Haag Javastraat 1S3 L M Kaptijn van Havenstraat Wal 82 naar I Gouderak Dorjfstraat 42 WediL Dijkstr geb Voskuil van Schspenitraat 11 nalar Gorinchem Haarstraat 12 s Dijkstra van Schapenstraat 11 naar Goiu chem Haarstraat 12 M Th J v Baaren van Haven 70 naar Woerden Meulmanswcg 3 G M v d Bergh v Langerakkerweg 8 naar Boskoop Burg Colijnstraat 17 P Dingemans van Babokkenstraat 2 naar Roermon Hainstraat 22 K Evjkelenboom van Lekdijk 23 naar Alphen a d Rijn Jonk Coninckstraat 18 H A Gijsbertsen van Pr Julianastraat 16 naar Wageningen Harnjesweg 37 J Scheer van Scheepmakershaven I naar Bolsward Hid Heroplantsoen 13 N de Groot van Havenstraat Wal 70 naar Den Haag Theresialaan 33 W T Kuik van Lekdijk 8a naar Oostellingerwerf Appel scha 279 K J Kerilng van Korte Dijk 9 naar Groningen B inklaan 33 O Hoogeboezem van JCoestraat 110 naar Dordrecht Reeweg 135 E den Boer van Koestraat 138 naar Amsterdam Willem Beukelstraat 40 W Boonstoppel van Korte Weistraat U naar Lopik Wielschekade 257 H van Brink van Albr Beijlinggr 24 naar Sliedrecht C 562 J P Smit van Havenstraat Wal 114 naar Krimpen a d Lek Middelland 42a J Kramer van Lop erweg 1 n Bergambacht C 92 J v d Steeg van 01 v Noortstraat 40 naar Winschoten Torenstraat 20 S J Elve van Oranjestraat 14 naar Gr Ammers Burg Fortuinplein S G Betzema van Ol van Noortplein 23 naar Heerde Dorpsstraat 85 J G A M Stekelenburg van Lopikerstraat 10 naar Oudenbosch Instituut St Louis A v d Bergh van Voorhaveri 19 naar Oosterhout Molenstraat 35 M C Ansink van Wal 12 naar Streefkerk M Stalenburg van Lopkierstraat 28 naar Jaarsveld No 304 VEILING SCHOONHOVEN Appels guldeling I 11 15 Victoria appel 9 12 Wijnzuur 8 10 Goud Renet val 7 10 Bellefleurval 8 Zoete val 3 6 Peren G Wildeman 1 9 13 Brederode U Usbout 7 10 Bergamot 4 7 St Remy 5 9 Pondspeer 6 8 St Germain ft 11 Beurré C airgeau 9 12 Legipont 15 18 et Groenten Stokprmcessen 16 19 Stamprincessen 15 17 Pronkbobnen 9 12 per kilo Andijvie ƒ 1 45 1 70 p honderd Wortelen 3 5 4 50 per hraiderd bos BUR6ERLUKE STAND Geboren Johanne Coraelis Maria z van M C Straver en F Hoefnagel VERLICHTING OF STRAAT Binnenkort zal de gemeente een proe ngmen met een nieuwe geleide of chtlichUamp in enkele straatlantaarn op hoeken van straten en gevaarlyke punten BATIG SLOT OF GEMEENTE REKENING 1933 fie geraeenterekening dient 1939 sluit wat betreft den gewonen dienst met een voordeelig saldo van ƒ 11 760 67 en van den kapitaaldienst met een batig slot van f 28 307 28 Zeyenhuizen GEMEENTERAAD Initaitatie waaiMBWod biurgenieestcr Brantt De raad kwam Maandag bijeen Na opening leest de voorzitter wethouder Van Dorp het besluit van dm commissaris der provincie Zuid Holland voor waarbij in verband met de huidige tijdsomstandighe n als tijdelijk burgemeester is aangewezen de heer K H Brandt burgemeester van Moordrecht Wethouder Van Dorp verzoekt verzoekt vervolgens den waarnemend secretaris den tydelyk burgemeester binnen te leiden Wethwider Van Dorp roept burgemeester Brandt een hartelijk welkom toe Evenals met den vorigen burgemeester hoopt spreker met den nieuwen burgemeester vriendschapiielük samen te werken Spreker kan de verzekering geven dat het de bedoeling van den raad is in voUe harmonie samen te werken Wethouder Van Dorp overhandigt hierna de ambtsketen en voor ittershamer aan burgemeester BHndt Burgemeester Brandt wcnscht in de eerste plaats rijn erkentelijkheid tet betuigen aan dyn Commissaris der provincie HuidHolland die hem opgedragen heeft in deze vacature het burgemeesterambt waai te nemen Spreker brengt hulde aan w len burgemeester Klinkhamer Burgemeester Klinkhamer was een vriendschappelijk en geëerd collega die met groote bereidwilligheid in de 23 jaren dat hq aan het hoofd stond van het gemeaitebestuur heeft klaar gestaan Hij was als het ware met Zevenhaizen saamgegroeid SprekM is slechts tijdelijk benoemd men mag daarom niet verwachten dat hij veel tot stand zal kunnen brengen Spreker moet zijn diensten in tweeën verdeden de eene heUt voor Moordrecht de andere heMt voor Zevenhuizen Toen hij in Moordrecht kwam was zijn devies Jk zal möh dienst d en Dit devies geldt ook voor ZevenhuisBOi H4 hoopt op een prat tige en aangename wijze samen te werken In Moordrecht is de verhouding zeer vriendschappelyk hü zal trachten dit ook hier voort te zetten De moeilijke en iware tijd dwingt ons lot groote eenheid Het algemeen belang wU dat wü kleine verschillen ter J zijde zettei en onze heele persoonlijkheid gevwi m en moet zijn best doen Een adres van den heer K v d Torren om vermindering van woonforensenbelasting wordt in handen gesteldvan Burgemeester en Wetlwuders om adyies De heer Zweere vraagt of de waarschuwwingspalen bij hotel Vos wat vaster worden gezet De burgemeester zal zich persoonlijk op de hoogte stellen en het noodige laten verrichten SPREEKUUR BURGEMEESTER De tijdeïijke burgemeester is iederen Dinsdag en Vrydag van II tot 12 30 Ur voor de Inwoners te spreken WIELRUDER GEVALLEN Toen de 6ljarige M uit Nieuwerkei a d IJssel Dinsdagmiddag geheel rechts va den weg op het Zuideinde fietste werd hij achterop gereden door een anderen wielrijder die achter op zijn bagagedrager een kist vervoerde Doordat laatstgenoemde vrielrijder bij het passeeren te vroeg weer naar rechts ging haakte M met zijn stuur achter de kist met het gevolg dat hij tegen den grond slo Hij kreeg nogal wat schrammen in het gelaat Een E H B G heeft hem ter plaatse verbonden BINHENLAIID De organisatie der voedselvoorziening BINNENKORT INLEVERlKtiS FLICHT VOOR GROOT AANTAL PRODUCTEN Ter verkrijging van een gelijkmatige verdeeling van den beschiktiarea voedselvoorraad moet van overheidswege over de geheeie voedselproductie van den Nederlandschep bodem beschikt kuimen worden Ten einde dit te bereiken werd bepaald dat de telers van akkerbouwgewassen over het mcerendeel van hun producten niet kunnen beschikken dan door deze in te levere bij de desbetreffende overheidsinstantie Vo een groot aantal producten waaronder granen en peulvruchten bestaat zelfs het voornemen binnen korten tijd een inleveringsplicht op grond van het Landbouwinleveringsbesluit 1940 m het leven te roepen Voor het komende seizoen zal worden geleverd aan de Provinciale Inkoop eentrales voor AkkerbouwprodiKten P I C A s welke de producten overnemen tegen vastgestelde prijzen ter wijl deze provinciale instanties waar bij iedere teler als georganiseerde moet zün aangesloten de aanwijzingen hebben op te volgen van de ÏNederland sche Inkoopcentrale voor Akkerbouwproducten N I C A AANBESTEDING De Rijksfraterstaat heeft heden aanbesteed het uitvoeren van baggerwerk in het kanaalvak tusschen kilomcterpaal 42 400 er 46 100 met bijkomende werken behcorende tot de werkzaamheden der scheepvaartverbindmg Amsterdam Boven Rijn Hoogste inschriijfster was de N V L Folkert uit Sliedrecht voor 519 000 gulden Laagste de NV Bagger Mij Bos en Kalis te Sliedrecht voor 26a00O gulden Er waren negen biljetten ingekomen jT RADIONIEUWS Don 4TlUt 17 Ortobrr JAARSVELD 414 M A VJI O S M NiËUWftberichten ANP gramcioenA uziek IQM Morgenwudiiig 10 15 GrainofooTiniuiiek 18J Voor de vrouw I 35 Georg Stefanescu 6 EoemeeiibCh orkest ll ll llJt Cyclus Vrouskenberoepm in NttiMland 12 1 Or jelFpcl 12 45 Nieuws en economische berichten ANP l Pusltt orkes t 1 J Gramo loooinuziek met toelichllnï 2 S8 On roeporke t en so iste + 2 40 2 55 ijclus ia de liiinwerpei ïn ni pauze Gramofoonmu wek 4 00 Grainofoomnuziek 4 55 Voor de Jeugd 515 Nieuw5 en economische t erichten ANP 5 M AVBO AmuieinfrtsorkMt en gMmofoonmuziek J5 Reportage VJ B O M Cydui l e7en n den J1m A V R O 545 Aclueele leporlage eventueel gramofoö imiziek 7 00 Vragen van den dagJ NW 7 U De Wiener Phllhartnoniker Nieuws berichten ANP 25 Vraaggesprek JS De Wiener Philharmonlker S 15 Sjuitmg iuitii kÓOTWIJK 18JS V AJI A 7 0 Berichten Ihiitsch 7 15 Berichten Eng 7J toamo oomnuzl k Om M Nieuwbelichten ANP 9 0O 9 15 Berichten Duitsch i Vmcralda 11 15 Berichten Engelsch IJ oTeXel 12 00 Berichten 12J5Gr mj ïi nniu ek 12 3 Berichten Du soh lZ 4j Nieuws en cconoml he berichten ANP t M SlSv n arS tAl VfO S berichten ANP sluiting Ailvertontién ScDip en algemeene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm onze geliefde Moeder Zoiter B uwdzuster en Tante Mevrouw KAATJE RIDDER Weduwe van den Heer Arie Daniël Veening il den ouderdom van ruim 75 jaar Uit aller naam Gouda G A VEENING Hilversum 15 Oct 1940 Hyacintenlaan 96 De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 18 October a te 11 30 nur v m op de Algeme ie Begraafplaats te Gouda 03249 25 Houtveiling te Zwammerdam Tempelpolder op Zatardag 19 October a s ites oorinidiags 10 aiir ap het terrein van den Heer J Streng aan de klapbrug aldaar Doarwaarder Geertsma G 3245 20 ERffiNl FAILLISSEMENT C H KOEMANS GOUDA De vierde uitdeelingslijst is heden ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht Gouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage der schuldeischers te liggen De Curator Mr C JONKER Gouda 15 October 1940 Ootthaven 51 G 47 12 li 45 ISM 14 a937 SUB 587 SaSB 30 4380 4880 4S23 I170S 67S I 408 bóOa 7015 iOf 7 I TOS2 8690 R6 U 886 10167 1U2 3 UOSg 1107 liase 11974 laasa iiSM 13775 13883 13908 1 833 1S344 16022 16129 I89M 17011 17676 17781 MTOC 1873C 18473 19597 Sbl44 20213 94 43 19 131 496 546 584 885 87 1023 1867 1508 1623 1783 1791 31U3 3105 2699 3617 3055 3379 ssee 3727 3901 4230 4441 4851 609 5340 5680 6843 59 8 sai5 8436 6704 7033 7320 7703 8063 8415 8677 9011 8305 9487 9738 3897 2903 2863 3434 3616 3743 3902 4236 4808 4868 5086 5374 6602 5853 5986 8223 6476 8716 7034 7332 7704 8186 8422 8693 9018 9307 9914 9785 3266 3274 3J73 8557 3664 668 8679 8886 3708 3815 3853 3867 4084 4085 4137 4387 4388 4438 4780 4785 4814 4984 5001 soil 6221 317 5321 6543 5508 6671 6725 6786 5819 5943 8950 5954 128 8138 8314 aaes e6t 2 8835 7368 7590 8001 8347 8622 8861 9173 8405 815 389 421 6897 8708 6998 7008 7281 7313 7614 7692 8004 8024 C380 8410 8667 8674 8940 8 83 1 8185 9204 94299887 HfieiNle yidilicatii vu int lipaftMiirt m taMmr n VIsscltrij VBtrAKBINO VAN MENGVOEDER Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maaktbekend dat de tot dusver voormengvoederfabrieken geldendeverplichting om de verpakkingvan mengvoeder te sluiten meteen lood of plombe is komen tevervallen v or zoover het mengvoeder bestemd is om dow dea fabrikant te worden afgeleverdrechtstreeks aon veehouders deirhalve voor zoover het mengvoeder door den fabrikant wordtafgeleverd tegen in ontvangstneming van witte bestelbonnen 19 October 1940 3083 ZIt slaapkamer gevraagd door jaffr op teeftijd f 2 50 met gelegenheid voor keake Br na Q 3250 bur v d Mad 9 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT 4t S eeiil z n dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNTKS Kon Willielininaweg2l5 N V P J ENDENBURO VecrsUI 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAJWOEN Barg Martemüiigel SI De Kiosk N RllS Kamefflelksloot L SCHOUTEN VoBdeiitnafc ck Roeawr ViMchentfaat SPOORBOeKHANDBL tion BOSKOOP Fa D C t ai WILLiK ZiidE ao 14 en b4 de agegtca iadeemliggeilde ceocentai 1117 33U 1693 420 470a 88371 7980 4se 947 11037 11838 138881 1237 354Z 396 aaoei 4aeo 4 817 651T 887a 6911 SlO 6311 851 6911 723S 749 798 828 1 8618 8819 91681 39 65 SS 3174 3531 8635 3768 4037 4868 4954 5188 5483 31S3 3541 3854 3794 4040 47IS 4961 5173 6510 1134 3462 3833 3749 8997 4288 4810 4900 6097 5394 8687 5874 5989 6242 6579 6723 7045 7364 7770 8187 8432 8748 9065 8233 8516 3170 3465 3635 8762 4019 4324 4642 4915 5118 5401 5808 5814 9841 M78 6885 6890 6001 023 033 6280 6269 6302 6580 6828 9644 6826 6851 6881 7048 7117 7196 7400 7429 7447 7843 7906 7830 8213 8253 8371 8441 4CS 8518 8759 8798 8806 9073 9123 9132 9257 9268 9317 9320 9524 9625 9826 6857 9870 3075 13T1V