Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1940

WOENSDAG 16 OCTOBER ï i HETVERKEER en de vacantiebeweging Véle autimiobiUsieJI warden wielrijders A N W B verstrekte 30 00Ö rcisinEchtingen Men ging hoofdzakcIi k iir den nazomcr met vac ntie Mijnhardtjes D Nederlandifche Pijn en Kouverdrijvers 2 rks ct Incez Med 448S 8 verre hij moet bijdragen Maar ook dit besloot profesier Lieftinck xal eerst bekend wordra wanneer e verordening in het openbaar versdiijDt MAN emASMMSixaaa Oe politie te Tught heeft gisteren dea 40jarigen A M H geaneateerd die in Maart 1939 te Alkmaar oen bedrag f f van dertigduizend galden verdoisterfle Sindsdien was hü vosrtvluditig De man is geen onbekende van dt politie Te Alkmaar trad hö op als zaakwaarnemer Hjj haal ofachoon hij zelf geen cent bezat eea groet luiis gehuurd en dit chique in laten richten Tal van personen uit gegoede kringen brachten den 42 jarigeB H die een groot gezin heeft gaarne cem iiciock en met een hesi eigen flair en welsprekendheid wist hü van v cscheiden personen die er warmpjes bg zaten het vertrouwen te winneB De gesprekken gingen ai gauw ovei het beheeren van vermog ens en de ftmteh die sommigen daarbij maakten waarna altijd het advies volgde nraar eens een kee vertrouwelijk met hem te komen praten Zoo gaf een beer uit Assendelft hem lyr geheeJ Arermogen in beheer Op deze wyzeTueeg h de beschn Ver State herméhik HAAB MBnmït llMDdag i tA hoB ie ho ge Vj u lirt Am aans he r MSKel men éie aJ Wen ran ujjo won militaire missie der j ntaumsche regeering nair Un éwrtïiïen Ilee laeM AmnitaBcn will Sj r verlaten ïolieM benchUn uit Sjanghai hebfcJ c i drietondercl Ameriltaaai ver t B r het vaitrland ttrug te keef fld aactal Amerikanen dat naar S terug 1 s y t da A H tot e Awe ffta a lir Iwaes fti 4 vra Jt o ket et el AmeracaaaKiw perfBiededeeüngen over Het jjKgan var Euid Amenkaaoïdie öajes de Veretnigde Staten staat heeft H woordvoerder van fift ministerie ijj Bttil fti od Zalien van BiaBliideB erte nweor r vao aN B geaelwoord tot hij niet ia ta t was agna oplieidermg te geven Wigms berifhten uit Santiago heeft ChilfWïch minister van BuitenImdWlie zaken het gerucht als zou ClBli bases aan de Vereenieie Staten ujjen verpaefeten tegeagesproljen Uit BuCTO Aires veriiudt dat d Argen aache miauter van Buitenlandsche fj ex Of een overeenlsomstige vraag Iwcit geantwoord é hem niet bekend if van plannen volgens welS Argentiaig onderhandelt over het afslaan van iteunpunten a i de V S Geen pauvMftea Mw Jl jp ll fc V e totttlk Btt mim t rie van Buitenlandscie Zaian der Vereenigde Staten weigert t a aan personen die naar Japan Zuidof Ifeord China Indo China n Hongkong willen vertrekken een paspaert te yerstTf kkin aldus Reuter De opcBlMse iMMteg CB r aarlac Ibt Ainerütaansche instituut vo r de peatart meeniBg heefl gisterón het reiultaat van zyn laagte vraag over i iderweT Bidien u gevraagd zou wordem tl te stemmen over de vraag af AlHnka d moet nemai aan drai oeriig tegen Buitsehland en Italië wat mét u dan antwoorden Aan dec oor tf deefiiemeB ol buiten den oorlog bluveeT ifat irtWiuut verklaart da 83 van de personen die gestemd hebben tign tea deelnamen aan d n oorlqg terwyl 11 v ó ó r het deelatBHO aan den oorlog was Het instilitat herinnert er aan dat het op IS Wl heeft medegedeeld dat bij een ttemmuig eveii jeieUde vraag 85 k B en li voor een d lncmen aan dw eorlojg aren Kmvf hed voor Amcrikanien NUT NAAII wet TERRE OOSTEN Madat hat departement vaa Buiterelaitehe Zaken sedert het begin van teogrksg aan Amesikaansche burgers let tizen naar Eurepa verboden Iwd ibaftnde get en uitgezonderd is ft reisverbod than oak tot het Verre O ten uitgebreid Minister Huil verilM de dat wegens de uitbreiding der iiiStaire operaties en wegens het feit iM van 1 October af alle mannelijke ABfoliaaosthe burgers tusschen M en i licit vear den militairen dienst ten melden alvorens zij Araerflka verlaten het departement vaa Boitoilandiche Zaken voortaan alleen J len lal afgeven voor landaa ap het k ba oad KOtONISATIK VAN HET AlwAZONEGKBIEAi h en voor de Amerikaan pers Bide verklarine heeft d president któlië TwgalL die een reis naas inegebied gemaakt heeft ge tt dW er eeir plan wordt uitge t Wai de sanearing en de kolonJ dit gebied Kapitali en mt nigd Staten zijn reeds uitger wede te warken aan de uit fi dei industrie Venezuela J P i Scaaéor en Boliirië Wr fen Bitganoodigd vooir een J r regefcif van vraag i Wb handel cheepvaart verJJ uaBe Oek da Vereerigde jZ Bmen daaraan deelnemen als oifca MM CA SOS IS tWksehe bladen gepo t aa den diptomatieken van het agentschap Steg nrwea bericht volgens B Péhga naar den Dode W at t lou kunnen wor r van bevoegde aijde te j medegedeeld niets anders J nralsching met lie doel J lamatiaI mcénacHier Mr S ag e ii t w i hii Se jj 1 tegeipi e w AAR vroeger autobanden over het asfalt suisden slaan nu paardenhoeven til Tan autonjohiHiten hebben ie saröan as voor de trapas moeten verwisaelen Het aactal fietsers is belangrijk toegeaomen recente stfaattingeii stellen één fiets op ieder tweetal Nederianders zoodat in ons land 4 niiUioar rijwielen kiopea Het autoverkeer in de groote steden is sterk verminderd doch mm bemerkt het nauwelijks door de toeneming van het rijwielverkeer en het groote mtal atito s vas de Suitsehe wtermachL De cijfers waarai de beérijvigbeid van onze nationale toeristische organisatie den A N W B is vastgelegd geven een merkwaardig inzicht in de verlceeisomwenteltng welke zich sedert 10 Mei heeft vollra i ken Ofschoon de A N W B de groote organisati van autanobilisten in Nederland is strekt hij zijn weriiiaaraheid Bi niet mindere Biate uit tot het rijwielen wandeltoerisme Door deie veebijdigheid geven de cijfers ipiet aHecn eén beeld an de vermindering van 17 BINNENUND REGELING VOOk DE OCMILOGSSCHADE OP KOMST Uiticeenng mi rteiw 90 f MEDEDEELI NG VA N PROF BIK r larmtCK Wanneei homren de shiehtoStis van de oorlogshaKleifngen db Iels oatrent ecBaveotaccie alltec Bg heeft de XeL paaf mm t LiefUnck secretaris der coiBBsh iw aarlagaschade op den nan f gavraagd asiih tot tolk makend vaa het oagedBId waarmee de heslf ing dnor dfe betmhlwaB verteMl wardt En het aatwoord kaam pe a mpt Dat kan tf heel spaedig aqi I ontwerp verordening aldus proteaEor Lieftinck lieeft het Apartement van Financien reeds verlaten ea moet aa mag slechts deer de Duitsche instanties worden goedgekeurd Het is duidelijk dat hieraan nog enkele besprekingen meeten voorafgaan Doch zoodra de EC iaze achter den rug is kaa de regebng in het Verordeniageablad worden opgenomen Ik kan ijiij valkomen indenken vervolgde professor Lief tmek dat zij wien deze zaak aangaat mogelük wat ongeduldig worden De winter staat voor de deur en men wil weten waar men aan toe is Laat men dac echter bedenken d t de coir m ssie ooricgsschade Aiet haar 36 schade enquêtecommissies niet heeft stilgezeten Rond ICfl OOO gevallen de helft waarvan in Rotterdam moesten nauwkeurig wov n onderÉocht Op 22 Wei werd de comrais ie ingesteld op 19 Juni reeds kon ütj advies uitbrengen aan het departement De Barm Wat de nom der vergoeding betreft zeideprof Lieftinck o a Aangfzien de definitieve vorm der verordening nog niet vaststaat zou het voorberig zÖ reeda thans te zeggen welk voorstel in dezen door ons is gedaan Gezien echer de mogelijkheid om een voarsciiot ad 80 proceot te verluijgen zal het duidelijk zijn dat het ujtkecringspercentage tusschen de tO en 198 procent van de getaxeerde schade zal moeten liggen Het li t bM ia 4m bedoeling ten aanzien van huisraad winkflinventariaaen eai té een oitkeering in grfd over te gaan Gedacht wordt veeleer aBn beta waarvoor goederen kunnen woi en aangekocht Zooveel mbgeiyiv ZBlies de rcehttebbenden vrij worden gelaten in de keus der gpederen mits w bergen bestaan dat de schadeben zqn bestemming volgt Uct bet uitrcikea deaer bo ai zoo spoedig mogli k na puhUcatie der verardeniag cea aanvang wortfen gemaakt Wat ten slotte de linaneteriag v i het BrtkeeriBgspian aan gaat Mertiratrent bestaan twee stroomingec £ en vaantd is dcie in den vorm van een bepaalde vcrawgeBdieffiog in de v imiémmg selwe ep te nenwn het andere denkhccM iSk de uUb aling eenvoudig it B paaten pot te doen geichiede waaraa de hdastiagbetaler wti op at iiBBstagMiet zal merken in hoe het autoverkeer naar ook vait da verschuivinga in de lerschiöeBde verikeerssoortaa De reisplannesK Het best komt dit aüeCiot uitdrukking in de cqlars der reisj annen Eet aantal reisplannen dat tea behoeve van automobilisten werd verstrekt in de maanden Januari tot en irfet September 1940 hedrseg nag geen 25 van dat in de over nkonutige maanden van 1939 De aWvrajen door matorrijders in $ eerste 9 maanden van 1940 behepm ilechts 12 vaa het aantal dat isi 1939 werd behandeld Daartegenover staat esi toeneniing vanhet aantal reispiamMn vwor wielrijders van 7 he en te deefcen geeft over het aantal auto n raotarrijders uit 1939 dat zich thans pei fiets langs den we bewvegt Verduittermg van 30 mille In 1040 wendden zich 2 M0 itomobilistan minder tot den A N W B dan in 1939 Deze menschen z gn ecfiter lang niet allen wielrijders geworden want vefen behelpea zieh b fkens de cijfers met den trein In September van dit jaar stelde ds A N WJB vijf maai zooveel plannen king over aandeelen en coupoof welke hij voor zijn klanten inde Het geld werd natuurlijk ten e en bate aangewend en H leefde er dan ook niet slecht van Tot op zekeyen dag de bom barstte en de politie in den arm werd genomen doch H had de catastrofe reeds aan zien komen en wat met de Noorderzon vertrokken De politie te Vught kreeg dezer dagen aanwijzingen dat H zich in de buurt ophield en ofschoon hy zich onherkenbaar had gemaakt kon toch spoedig tot zijn arrestatie over worden gegaan Hij is sp transport gesteld naar den offcier van Juttitie te Alkmaar die hem terzake verdaistra ing zal verhooren Staatsloterij BK HONBCRiHWHENI IS ER ITIT De prijs van honderddbizesd gulden in de Nederlan che Staatsloterij is heden gevallen op nnnaner 439 VERBBONKJEN Snds Zondagavond werf te Aarle Riailel het actójarige zoontje van den heer Fr V vermist Men ii gaan dreggen in de Zuid Wiltemsvai t nabü sluis 7 waar het kiad het laatst was gezien Gistermiddag at drie uar heeft men het lijkje opgehaald Gistermiddat i ht driejarige zoontje van den beer G A van MiddeHcoop ia een eabewaakt oogenblik in het kanaal va den Print Alexaade polder geraakt en verdronkoi trelitrefeen ssmen te irt Steptonber l 3t Naast de vesaefauiviac kt de vsrkeerssoorten geven de cijfers pok een beeld van de behoefte enr de dsgelijksche zetfeir tfr ontvftjeMe welke in dezen tijd sleriMT dan ooit gevoeld wordt De door dén A If W B verstrekte plannen voor tachten op het wa er vraarbij urteraarrf tedere utiliteitsoverweging ontbreeM en die louter tot ontspanning worden ondernomen spreken in dit opzidit ee duidelijke taal ia Septamber 1939 werden slechts 4 aanvragen voor watertoehten behandtld tegea tS5 in September van dit jaar Maluat aalai toe I de oeislust en de noodzaak tot reizen rn het afei eïn eer toe dan afgenomen zijn blUkt wel uit het totaad van 36 089 reisinJichiingBt en reisplannen die wq van Jan tot October 1940 vimfen Onder de hoofden Trein JJiveraö en Algemeene Infortnalies waartcijarflver in 1939 slechts een totaal van 18 288 staat Bezien wij het aantal personen dat om reisinëchtingea ea plannen vroeg dan leidt dit tot dezelfde conclusie De sterke stiiging die de maanden Januari en Februari t zien geven ten opzichte van het vorige jaar heeft met de tijdsomstandigheden niet te maken en moet geboekt worden op derekei iHg van den strengen winter die em stroom van ijstochten en inlichtingen over den toestand van wegen veroorziöikte Maart en April zijn ongeveer stationnair gebleven waaruit misschien mag worden afgeleid dat de Nederlanders zich door d T oorlog die toen nog buiten hun grenzen woedde niet van de wijs lieten brengen hatt vaeantiagaBffers De ongeloksmaand Mei 194fr toont slechte een geringe daling ten opzicht van haar zuster in 1939 het TERMAIEN E C BEWERKEN TAN HOOI EN STBOO Het Sijksbureau voor de voe selvoorzienmg üi oorlogstijd vettig de aandacht op het volgende Gp gsjond van het Vee oederbesratt 1339 is het vermalen of op andere wijze bewerken van alle soorten hooi ea stroop zoowel graanstroo als stro vaa peulvruchten er andere land of tuinbouwproducten alsmede van kaf en andere doescbafvailen zoowel alt van riet tot voeder voor eenige diersoort verboden Dit verbod zal met groote gestrengheid waarden gehand Het komt voor dat dexe producten zooBla mogelijk sok had btesea en boombladeren in gemaX p toestand tegen onevenredig hoo é prijzoi als veevoeder in dtn handel warden gebracht Veehouders wordt aangeraden slechts gemalen product n te kooptsi waarvan het venoer wordt gedekt deor een gektig geleidebiljet WKLBUDES OOB AVTO AANGOmOtS EN GÉDOOO Gistermiddag ora ongeveer vwr uur ia een wielrijder de 36 jarige J C Ruit uit Den Haa £ het slachtoffer geworden van een verkeersongeval R kwam per fiets van de Baaphsrstlaan en wildeden Rijksstraatweg opreden waarbij hy werd aangereden dooï een personenauto De wielrijder werd op slag gedeod Het ttojRelijk overschot i £ overgebracht naar de rouwkamer van het politie buzsau te WassenaaB HEcm EiT Veldwacltter met hamer geslagen VEABM DMINKJIMAN 1 JAAH GEKISCHT Voor de HotJerdamsche rechtbank had zich wegens poging tot doodslag t verantwoorden J B ta Ouderkerk aan den IJissel fti den avond van 25 Augustus had de veldwachter van Ouderkerk aan den IJsse de Bokx in een café iin dft dorpsstraat na sluitingstijd ata aant l ntannen in de keuken aanfeetroffen die ïich daar onder het not van sterken drank gezellig ophielden Op zijn bevel begaven d mannen zich naar buiten dach dawr begonnen zij ruzie te zoeken waarbij zij den veldwachter bedreigden De Bokx waarschuwde zijn collega te Krimpen aan den IJssel en toen deze was verschenen werden due maanen die Zïeh noig in de isuurt opMelden gearresteerd 3 B had oadertusschen thuis een hamer gehaald en toen de veldwachters hem naderden zwaaide hy liet voorwerp rond en sloeg ai plotsehag den veldwachter de Brtt mee op het ho d De Bokx trok zijn klewaitg en sloeg J B neer Ve d ri r geken e het en laste gelegde hü waa een beetje dranken geweest De officier mr Lake neemal het een schandelijk grval Bu vond dat de man ernstig meet woixlen gestraft en eischte 1 laar gevangeniiatraf Mr Goeman en mr van Dam pleitten uiterste clementie Uitspraak 29 Octekcr sa geen waarsdiünlük toe te tegven 18 aack de talrüke loenschea dia in de aoitecsnaaDd hi Am A M Wja kwa non om iaHehtinfeB Wr Hmi Blaiid sdie Ve ifaii K Üngen om aldn coirtact te knigea met verloren femilieleden of vrieodeo In Jimi kreeg de A K W B slecl s bcBeeh vaD ± 3 van het aantal inSditingenvragcrs dal ig h in Juni IW tot den Bead wendtfc Dit is de diepste inzioking welke de Cijfers toonen fia JuU begint het pubHck aieh ie berrteUen er warde we zakenreizen ondernomen en vacantietochten gemaakt het aantal aanvragers van reisplannen en inlichtingen stijgt t t ongeveer het niveau van Juli 1938 Tb Augustus v6eniamelijfc begint de l ehoéfte aan ontspanaing zich te doen gevoelen Zij die gewoon waren ia KEei of Juni vacantie te nemea komen na in den nazoiner opdagea Het aantal van hen die in Augustus 1940 deai A N W B om inKchtihgcn vroegen ia 50 iiooger dan ia I93 De aliervoorziehti e kat oit den boonkijkecs trekken er pats in September op uit en doen het aantal aanvragers ten opzichte van Sept 1939 met 3Ö0 stagen Nemen wij het bijzonder groote a ital ijsinkehtingen in het begin van éü jaar ia aanmerking dan is het totaal van hen die reisinlichtmgea vroegen in de eerste 9 maanden vaa 194ft ongeveer gelüli aan dat van 1939 ♦ Er zijn geen cijjBers noodig om aan te tofcnen dat het overgisote deel van de verstrekte plannen en inliiirtBigeB tietrekking had op reizen jn het binnenland Al met al is de conclusie gewettigd dat een veelzijdige organisatie als de A N W É in de tegenwoordige omstandigheden het toerisme wel in andere vormen maar zeker niet in mindere niate dient dan voorheeo Reiziger ten eigen bate ACHT SIAANDEN GESISCHT Voor de Utrechtsche rechtbank stond gistermorgen de 23 paige reiziger P A D terecht wien verduistering vaa geld ten nadeele van de N V Unilever ten laste was gel d Het was niet de eerste keer dat verdacht voor de rechter stond want door diefstallen in dienstbetrekking had hij aljperscheidene malen met d politie te maken gehad Voor rijn leeftijd leefde hij beslist hoven zijn stand hij leidde een zeer romantisch leventje ging met verkeerde vrienden en vrouwen om en stak zich bij herbain £ in schulden Nadat hij een poos werkloos was geweest kon hij bij de NV Unilever te Utrecht in dienst konen ala reiziger op provisie Hij was o m belast met liet innen van kwitanties en in vee gevallen na hij het geld wei in ontvangst maar droeg dit niet af In een ander geval moest hij goederen afleveren in Vrees wijk en daarbij eveneens geld mee terug brengen Het bedrag werd hem in Vreeswijk ter hand gesteld maar tegen zijn chef zei verdachte dat ei pas aan het einde van de maand betaald zou worden Van de achtergehouden gelden maakte hij goeden sier De officier van Justitie mr Camphuis achtte het een ernstig feit dat iemand op zoo jongen leeftijd al zoovele malen met de politie in aanraking was gew sten eide in dit geval geen medelijdcnTêïetiben De eisch luidde acht maanden met aftrek van de preventieve hechtenis De verdediger mr v Heyst bepleitte cfementie De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen Wt EUWaLPterSTAM EN OOKLOGSTMD TE EDE De rechtbank te Arniiem heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak betreffende de reeks rijwieldiel allen welke in de oorlogsdagen te Wageningen door eenige inwoners van Ede waren gepleegd De hoofddader de 27 jarige glasr blazer W v M werd wegens diefstal verooiMeeld tot een jaa r en zes maan den ge fangenisstraf Tegen de koopers der gestolen rij wielen werden de volgende vonnissen uitgesproken H J smid te Ede twee maanden en vier weken met aftrek der preventieve hechtenis en met bevel tot onmiddellijke invrijheid elling E v G autoslooper acht maanden met aftrek P H los arbeider die tevens zelf een rijwiel gestolen heeft een jaar M I machine bankwerker drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar P H houtzager vrijgesproken J G v d i L los arbeider een jaar en zes maanden met aftrek MAJtKTBEmfiKTEII DUITSCHE NOTEERDVGEN VOOB NEDERLANtMCBB CBOBlrmi BN ntUIT V F B eorr oi teït ta B rHjn nraidt Miewt Buitenlandsche druiven b li rsch n op hgi oogeabUk d DuUsciie fruitmarltt D aanvoeren waren nog grooler De prijypn waren VBOr £ foDandsehv druiven t e Berlijn 42 tot Se l te L tpiW JÏ tot 43 a te Hamburg SS tvt te Ttimkltrt i Main 22 S tflt J te MOnehen IKSff Belgische diuiven lm Berlijn S2 I7 tm Wamtntrg 7 te Renivn 4 Bulg arsche druiven te Berlijn 21 tot dt Grielraehe druiven to LeipziA 3t 59 tot 36 75 Itatlaansche dnxiven te Berlin 16 41 p r saitr Op enkele marMcn i n im ICMNrlandKht peren dl b r te BnaiaB t tof M 36 doett HoIiandBche UPaHit itat maa ir tm oogenWih weSiii O S l wt i u i i t t bestaat ï ndi raaf lUMT ktannltwt n itaitkaei Voor M e u uut irarM te BcrlOn en tiiiprfl v SS Mi w J S Welke Bon 1 i MM hM il endJgtriniil BKOOD Met It gsBoinmcre d ibhcle b a van kit 2e tanaAaMMtijw 2S00 gram roggebrood ol 2Mt gram ander bnnid ZO dea enkcil bonnen 125 gram roggehrosd ol IM gnn ander brood voor da peri e van M Oct i m 20 Oc aker BMf t agen extra geldig keMNtaar SUIKER BON No 199 1 K a snike gridfg tet en met 25 Octobat BOTsè EN VET BONS 5 tot en met 12 van d beterkaart tSO gram boter g eidig tot en met IS October BONS S 9 en 7 van de vetkaarti Ï5 gram margaröte ot 2ja gr beter geldig tot en met 1 $ Oetober BON vait de vettaaTf 250 gr gesmolten spijsvet of 250 gram bo er geldig t m 18 October Btms t m 12 vaa de vetkaarti S gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig ♦ o en met W October THEEOFKOTflE BON No IM H ons Uice of H pond koffie geldig tot ca têet t November VLEESCR BON O Vleesch 1 om vleeseli been inbegrepen ét cea amU soen vleeschwatea Bob M Worst vleescbwaren raatMtn vleescbwaren geldig t mt 2t October met een week extea geldigheidsduur BON 07 Idem b nag g Mi t m 20 Oct GRVTTERS AREH BON no IS 250 giam rijet al rijstcmeel geldig tot en mei 1 November BON no 77 250 gnaa bavar mout of havervlokkMi af g ct of grutten geldig tot ea met 1 November BON DO 22 100 rara maizeoa of griesmeel of puddiogpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macaicnl of vermtcelU ol spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No 7 2H ena tarweMoc of tacwemeel of boefcpsftaMcl of roggeblaem of roggemeel of zelfrijzend bakiaecl gddig M en met 1 November LEVERTRAAN Alleen op bu vaa aria auHb 200 cc per iuMfd per week ZEEP BON no 104 150 gr eenhefAN toiletzeep èf 120 gr huishoudaeep èf 200 gr zacht zeep il 2S gr zeeppoeder óf 123 gx zeepriokken óf 250 gr zelfwer keade wasc h midde l en óf 200 gr vloeibare leep geldig van tS September t m 18 October Deze bon geldt ook voor gezaMK wasch per 8 K G droog waschgoed BON no 110 50 gr scheerzeep M één tnbe Mheercrjênm of éa pot scheerzeep Geldig van SI Augustus t m 31 December Op een bon één rantioea toiletzeep mag verkocht wor den cea atak tniictzecp via da sameaateUiog vaa 75 giaab VASTE BRA DSTOFFEIf Gedurende Oetokcr aija geldig voor écB ccnliaid brandstof Bans 01 02 en 03 vaa ét baa kaart diatri l w Hi vaat braa stoffea haarden kaclieW bons 01 02 03 04 05 en 06 VIM bankaart distribuUe eentrata verwarmiag Voorts bom giOi merkt brandstoffca ééa aca heidi la period ca één eenheid 1 periode 04 05 en OS vaa baaluart dla tribuiie vaste brandctoften haarden ttacbels ook vooe éé eenbeid turf PETROLEUM rETBfftEUMZEOEt rcilode VI 2 t petroleum geldig van f September t m 3 Novemb VOOB OE HUISMEIUEN BON no 4 va éerkaart baaden vaa 1 t ta 31 0etf greep I 10 kg bMHkntoeM groep D 10 kg Mem groep UI 8 kg idem groep IT S kg idea gracv T 4 kg Meao grue Vt i M Baa Na 4 ivoedji kaart t v kattea vaa 1 t at 31 0ttt m IH kg kattcabrooA 1 niet hoocer d n 21 ea U Keutaa niet boonr dan 3 R UI per lOO sluUs Kolland clie Ro o lUKil Kddt In Letpriv M tst 6 per N k In Franktoit a 4 Main komt een iMiximun pnjfl van 6 3 vt or Keulen noteert vooe roode kool 4 50 fot 5 HoUandeeh acte koai Ki d grovt Ikittsche nuvtten noc niet genoteerd De Holtaiidsch tooatea Wilwn dornineeren hoewei de aMiviier vwi Uetocr vwtH BeriöB Boterrt veor too m SJt tot 32 40 Franltf ort a d Mala a totK Müntheii Mil t 70 pe r W j iMiCsciie Dien uordt e n Icvew i haoail Bedreven Prijaea te BmtUin oor uieu iêM tot 11 06 te I elp g 1 M tot W te Bredaa mm te Hanbufs lOJI tot ttJa ta rin i lort t Main ICM te MiinclitB 1041 a ie per se kc