Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

Si Donderdag n October 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Po8tgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 37a MERKA VERBEIDT gjN NIEUWEN PRESIDENT Proefstemmingen over de kansen van Roosevelt en Willkie l os v U hoaWe tot dusver steeds meer dan SOpCt centrale keukens Voornamelijk bestemd voor de economisch zwakkeren Medewerking der gemeentebesturen Ingeroepen Maa regel om ondervoedingsgevaar bif voorbaat te bestrijden 2 in K IZI UIM US i u l 17 is 17W StCM IR IMH am iw lom IMM ItiH MM 4 4 M II Tl M S 21SH tói 21 Ü 153H 1I 1 t 133 I 117 lO liNH Ifft l i Si Ik SA 11 il l n aw Cwoen in de stemming der Mezers Yui een V P B Corre i ondcnt fOOR bepaalde vragen van algeA meen belang orden in Ame V rik vaak stroo stemmingen dMittden tén einde een kük te krügen L het etadre ultaat Het Instituut voor j openbare meening van prof Gallup j ft in dit apacht een goeden naam IfoB kan er zeker van zijn dat de door 4it InsUtuut uitgeschreven proefstemfointen inderdaad een zuiveren indruk yen van de openbare meening in Anwrika Hier zijn enkele van de onjetwerpen die het in den loop der 0m reeds behandelde Zijt gü van aftning dat getrouwde mannen die jgiBder dan 2S0O dollar per jaar ver0tlfiai inkomstenbelasting behoorden ttJieUlen Zyt gij van meening M een man die 48 dollar per week fddient kan trouv en enz Vooral iti ten tud als nu nu de p esidentsverU l n P Ü bureau 4nik in de weer De agenten van Gallis bestrijken letterlijk het gehecle PRBSIDEm ROOSEVELT Foto archief noteeren getrouw de antwoor iie dan aan het instituut worden Wnmtet en gesorteerd Elk ge VA wordt op tien minuten geschil iW tien bezoeken zegt een der agen i nWtrd mij eenmaal de deur voor Sm toegeworpen Viermaal daar l waren de mensehen zoo aniTdat het mü moeite kostte eg te komen n week moeten alle stembil in Princetown waar het insti r stigd is terug zijn en worden rteerd Uit de 70 000 biljetten w wnnenkomen worden er 3000 of iTif het aantal stijgt met mende meeningsverschil over S uilgezocht waaruit de SSüÜ skring bestaat die zoo f ÏEf nogeiyk de sociologische iS gezameniyke bevol AT Z P K H Gallup beweert dat nmingcn tot op 4 pet met den ken uitslag overeenkomen I 0 rra jd I fiT k naast het bericht over TOi J tusschen Wilkie en llï teest van het B Me krantenlezer die b v id Jt Times Ji Md vanzelfsprekends 4 j P e eerste pagina van zijn VWU w v ii nrc3h vil liet JW T Gallup In den loop der litS instituut een ver i wïï houden r La J8 rn l dat este t te vertrou1 1 onpartijdigheid van l 5 i ook hel geval ming onder de Amerikaansche vrouwen weergeeft Het is niet verwonderlijk dat bü de vele onderwerpen waarover de meening van het publiek wordt gevraagd verschillende zijn die slechts als curiosum waarde hebben zoo b v de onthulling dat 60 pet van de Amerikanen zelfs voor niets niet met een vliegtuig naar Europa zouden willen gaan An ders evenwel staat het met de ontdekking dat 75 pet van de Amerikanen aan het begtaan van een hiernamaals gelooven en dat 32 pet niet kunneri zwemmen Tenslotte zijn door het feit dat vaak hetzelfde onderwerp wordt behandeld stemmingscurven ontstaan in den loop der tijden De interessantste curve van dien aard ofttstond in antwoord op de vraag Zolfat u nu voor R osevelt stemmen Roosevelts kansen altijd boven de 50 dert Februari 1934 werd met geregelde tusschenpoozen de vraag gesteld Zoudt u n u uw stem geven aan Roosevelt als president van de Vereen Staten Het resultaat was dat voor Roosevelt wilden stemmeti Februari 1934 69 pet van de Amerikaansche bev olking Juni 1937 60 pet November 1937 63 pet Maart 1938 M pet Juni 1938 54 pet Febnlari 1939 64 pet April 1939 58 pet Dergelijke getallen die veelal samenhangen met politieke gebeurtenissen evenals de vragen van algemeenpolitieke beteekenis worden door de Amerikaansche politici en staatslieden met de grootste belangstelling gevolgd en hebben in de debatten in het Congres reeds vaak een rol gespeeld De mogelijkheid dat over vrigen welke 4o het Kapitool worden behandeld particuliere proefstemmingen worden gehouden valt bij de afgevaardigden in den regel niet in den smaakr Het heeft dan ook niet ontbroken aan voorstellen om het houden van proefstemmingen te verklaren tot monopolie van den staat en ze bijvoorbeeld toe te vertrouwen aan het Bureau voor de Statistiek in Washington Tot dusverre echter ztjn deze voorstellen altijd terzijde gelegd en zoo kan het vragBi en antwoordenspel dat thans wordt gespeeld met Roosevelt en Wilkie ongestoord zün gang gaan BUITENUND 16V MILLIOEN DIENSTPLICHTIGEN IN AMERIKA Nergens incidenten van beteekenis Woensdag hebben zich 16 5 millioen Amerikaansche dienstplichtigen laten inschrijven Het eerste contingent moet in November loten voor een eenjarige militaire opleiding Volgens de lot dusver ontvangen bei hten zyn er nergens incidenten van bei ekenis ontstaan De democratische senaior Holt de eenige senator die zich moest aanmelden heeft een verklaring afgelegd waarin hij zeida Üat het niet alleen onwaar maar oott huichelachtig is te beweren dat de nieuwe Amerikaansche dienstplichtwet voor den yrede möatodienen Het gaat hier om een oorlog Satregel De Amerikaansche jeugd is tot verdediging van haar land bereid maar wenscht niet haar leven te geven voor Sumatra of Hongkong of omdat de een of andere Amerikaansche staauman geheime verplichtingen ter verdediging van een vreemd rtjk heeft aangegaan Amerikaansch commentaar In een nadrukkelijke verklaring van president Roosevelt ter gelegenheid van de aanmelding voor den dienstplicht in de Ver Staten dat de bewapering en invoering van dien dienstplicht uitsluitiihd dient voor de verdediging en alleen voor de veï dediging ziet de N e w V o r k D i 1 y News een bindende venekering aan de 16 5 nuUioen dienstpUchtigen in de Ver Stater en aan hun gezinnen dat de president geen legw to het leven roept om h n later naar Europeesche slagvelden te verschepen Het blad legt de verirtaring van Roosevelt voorts uit als een verzekering dat de Ver Staten in geen omstandigheden een leger zullen uitzenden om op verovering uit te gaan of om de wereld voor het een of andere doel rijp te maken De Sa terday Evening Post behandelt in een hoofdartikel de kwestie van de Amerikaansche neutraliteit en van het Amerikaansche rechtsgevoel Klaarblijkelijk aldus he blad is de regeering der Ver Staten niet neutraal Het volk is door de neutraliteitswet gebonden De re geering zelf echter heeft deze wet stelselmatig door handelingen van interventie geschonden handelingen die werkelijk oorlogsdaden geweest zijn Het volk heeft geloofd aan hetgeen de regeering gezegd heeft nl dat zü de Ver Staten buiten den oorlog zou houden Zoolang de regeering op den status van neutraliteit staat zijn de Ver Staten aan de Haagsche conventie gebonden die zij geteekend hebben Vervolgens wijst de sflwijver op de schending der neutraliteit door de Amerikaansche regeering vooral de levering van torpedo jagers aan Engeland Als gevolg van een onderdanige meerderheid in het Congres heeft de regeering dit kunnen doen De eenige rechtvaardiging om schepen naar Engeland te zenden was de overtuiging dat de oorlog van Engeland ook de oorlog van Je Ver Staten is TJat zoo besluit het blad is echter niet de overtuiging van ie Ver Staten ENGET n GEVAAR VOOR INFUTIE NEEMT TOE Nieuw oorlogrscrediet noodzakelijk KINGSlÈy wood VERLANGT STRIKTE PERSOONLUKE OFFERS BN VOORTDDREN E SPAARZAAMHEID Naar uit een oproep van sir Kinfjsley Wood blijkt bereidt de ftnanciering der bewapening den Britschen minister van Financiën veel grootere zorgen dan hy nog voor kort wilde wet n zoo meldt h t A N P uit Berlijn Terwijl hij nog in Juli in ign begrootingsrede verklaarde dat de kwestie der oorlogsfinancienng geen brandend vraagstuk was en dat d gebrekkige opbrengst vapi de bewapeningsleening hem niet verontrustte verklaart hij thans dat zeer LONDENSCHE SCHUILKELDER DOOR BOM GtTROFFEN Ontelbare menschen liggen bedolven onder de puinhoopeii van de stad Schade aain de City astronomisch Naar het D N B verneemt zijn gisteravond weer verscheidene Duitsche gevechts eskaders voor aanvalsvluchtcn naar Engeland opgestegen Welke doelen zü zich dezen nacht hebben uitgekozen is nog niet bekend Waarschijnlijk was Londen echter het centrum van hun aanvallen De stad trekt door de hoog oplaaiende branden reeds boven het Kanaal de aandacht der vliegen Eenige honderden vliegtuigen zonden voor den aanval zijn opgestegen Het vliegveld Cheltenham ten NoordOosten van Glencester werd Woensdagmiddag door Duitsche gerechtsTliegtnigen aangevallen Drie brisantbommen van middelbaar kaliber troffen een hangar en veroorzaakten zware branden Het ▼ Uegveld sdii t volledig vemiettgd te zija Een andere hangar werd door achervea waar beschafifd Alle aaavailende vUegtnigen iQn velUg op km basis teraggekeerd Eeift éigea bericht ntt Londen vaa Gaieteborgs Handel en Saheevraartblad behebtbi fto riiedea over de Jongste auA strikte persooniyke joffers en voortdure n d e s p a rzaamheid van lieren enkeling onmisbaar zijn wanne r geen ineenstorting van het financieele front wilontsaan Tegelijkertijd verklaarde de onderstaatssecretaris van het Britsche departement van Financiën dat men niet kan verwachten dat in het loojifende belastingjaar het ongedekte tekort minder zal bedragen dan de in Juli genoemde som van 2 1 milliard pond Dat het Engelschc publiek moet worden voorbereid op nog grootere tekorten en dat men reeds op zoek is naar nieuwe middelen bevestigt de correspondent van Reuter die meldt dat het parlement binnenkort verzocht 7al worden een nieuw crediet in te willigen voor de voortzetting van den oorlog Sedert het begin van het begrootingsjaar zijn reeds twee van dergelijke vcrorstellen ten edrage van 1700 millioen pond door het parlement goedgekeurd Het begrootingsjaar heeft nog zes maanden voor den boeg Het totale crediet voor den oorlog voor het Joopende jaar kan men op minstens 3 milliard pond ramen Boe hoog ook aldus dit Reuterbericht het detiniUcve totale credietbcdrag is gezien de steeds nieuwe verzoeken om credieten is iiet niet te verwonderen dat de vrees voor inflatie in Engeland van dag tot dag toeneemt en deskundige kringen steeds openlijker discnteeren over de Engel so e inflatiegevstren Londen wil Baltische schepen vorderen ZAl RUSLAND ER GENOEGEN MEE NEMEN Naaj uit Londen gemeld wotxit heeft het Britsche ininisterie van Scheepvaart den kapiteins van tien m Engelsche havens liggende Letlandsche en Estlandsche schepen gelast hun vaartuigen onverwgld tef Ijeschlkkmg van de Britsche regeering te stellen In bepaalde Londensche krmgen vreest men dat deze opvordering van de Engelsche regeering dén toestand tusschen de Britsche regeering en de Sovjet Unie verder zou kunnen verscherpen daar Moskou de schepen ongetH üfeld als Eussisc bezit zal beschouwen telijke aanvallen der Duitsche Inchtmaoht op Londen De Duitsche vliegtuigen verschenen terstond na het invallen van de duisternis en wierpen liehtfakkeli en brisantbommen alt Er ontstonden geweldige vuurhaarden deels ook in de gebieden aan den rand van de stad Ook overdag werden aanvallen ondernomen Een groote schuilgele genbeid is door een Duitsche bom getroffen waardoor een waterleiding beschadigd werd zoodat enorme hoeveelheden water binnenstroomden en een deel van de aanwezige menschen verdronken is Minister Bevin heeft aan arbeiders die door de bomaanvallen werkloos geworden zijn opgedragen mede te helpen bij het opruimen van het pain De Londensche vertegenwoordiger van Dagens Ny eter meldt over de uitwerking der verstrekte Duitsche vergeldingsactie tegen Londen dat wat Londen thans beleeft wel het zwaatste is wat tot dusverre van de Lon enaars is gevergd De correspondent schrift dat het moeilijk is een volledig overzicht te krQgea van den omvang der schade De zware verwoestingen in de Loaitensehe verkeerwtratea dwingen het antobusverkeer geweldige omwegen te naken aangexiea het de vernielde straten of de pninhoopen der vernielde gebouwen die over den weg Hggoi moet vermijden De schade in de Londensche City kai men reeds astronomisch noeoica Svea ka Dafbladet wijst r ta en oeggrtaigeverslag v dat neg Meibare par a on tai bedolven liggm ondcf e palBMi m vwnieUe gebea In verband met de binnenkort te verwachten instelling van eentnie keakens in het geheele land heeft het A N P inlichtingen hieromtfent ingewonnen bij de daartoe bevoegde Instanties en vernam daarbtf het volgende Bedoelde keukens zullen voomamelyk bestemd zijn voor een bepaald deel der bevolking n l de economisch zwakkeren Zij zullen slechts worden ingericht ter plaatse waar daaraan beboette bestaat Om dit te onderzoeken is de medewerking ingeroepen der gemeentebestoren 4ie op de hoogte der plaatselijke omstandigheden daarover het beste ktmnen oor deelen Het geheele plan moet werden opgevat als een maatregel om een gevaar voor ondervoeding bij een deel det bevolking reeds b voorbaat te bestrijden Er bestaat n l een mogelijkheid dat juist bij de economisch zwakkeren dezen winter bezwaren zullen ontstaan bij het verkrijgen van warm voedsel Daarom is het noodzakelijk dat reeds thans maatregelen worden genomen om een dergelijk gevaar te voorkomen Het is eenzelfde maatregel als reeds in den oorlog van 1914 tot 1918 werd genomen toen deze keukens eveneens zeer nntSg werk hebhen verricht GEEN EXTBA RANTSOEN Bet voedsel dat wordt verstrdct toor deze keukens moet echter niet worden opgevat als een extra rantsoen Het ligt in de bedoeling tegen een zeer lagen prijs dit voedsel ter beschikking te stellen waarbij echtA bonnen voor de verschillende levensmiddelen zuilen moeten worden ingeleverd Boewei de keukens bestemd zün voor de minst draagkrachtigen zal het echter iiok voor beter bedeelden mog k zijn Idervan gebmik e maken Ten aan wen van Londen op velschillende plaatsen wordt deels met deels zonder succes door de reddingscolonnes gepoogd opgravingen te verrichten De hoeveelheid glasscherven van verpUnterde ruiten in de Ltmdensche straten is ontzaglijk gruot Het is ondanks hét voortdurende opruimingswerk eerst na veel moeite mogelijk geworden te beginnen met de oprui ming van het glas Het Britsche ministerie van Inlichtingen dat onder leiding staat van Duff Cooper heeft naar uit Londen gemeld wordt een tijdelijk verbod van perstelegranunen over den laatsten Duitschen luchtaanval uitgevaardigd PLOTSELINGE NACHTELUKE AANVAL De dag van gisteren is in een communiqué van het Britsche ministerie van luchtvaart bijzonder rustig genoemd voor Landen daar er slechts tweemaal luchtalarm werd gemaakt meldt het D N B uit Stockholm De Britsche omroep moest hedenochtend echter mededeelen dat de nachtelijke aanval op Londen weer zoo plotseling boven de stad was losgebroken dat de eerste bommen reeds in het centrum der stad vielen voor nog de sirenes huilden De bomaanvallen die toen volgden zijn volgens de berichten van radio Londen opnieuw zeer uitgebreid geweest In een groot aantal stadswijken en voorsteden van Londen zijn weer groote hoeveelheden springstof gevallen Bijzonderheden hierover zUn tot dusver van Engelsche zijde nog niet gegeven Ook zyn nog geen neutrale verslagen over den tot dusver grootsten piassalen aanval ontvangen Wel bevatten Donderdagochtend eenige in Stockholm verschijnende dagbladen berichten van hun Londensche correspondent maar daarin zijn geen nieuwe feiten Opgenomen vaak zelfs houden deze berichten zich bijna zien van den prijs zal achter rekenÉic werden gehouden met de draagkraAI der betroIckeDen De genomen proeven wezen uit dat goe e resultaten op dit gebied mogeiyk zijn indien de gemeenten hierbij meée werking verleenen De voorbereidingen zijn zeer omvaairrijk daar hierbij o a worden ingeschakeld huishoudscholen de Voedings raad de dienst der Volksgezondheid en de gemeenten Vooral het advies van de gemeentebesturen zal zeer belangryk zijn daar het immers hiervan afhangt of een dergelijke centrale keuken zal worden ingesteld Voorts kan bIIcni hierdoor worden beoordeeld of er speciale omstandigheden zijn die de instelling rechtvaardigen In dit verband kan er nog worden gewexen op de ervaring te Rotterdaai waar dergelijke keuk ns reeds ge ruimen tijd w kzaam zijn wiur niea voor 10 cent een portie warm eten lout krijgen In den laatsten tijd is hietfeQ een terugloop te constateeren Samenvatten kan worden gezegd dat de betrokken instanties voorberg dingen treffen om een eventueel gevaar voor ondervoeding reeds bü voerbaat te bestrijden Een officieele publicatie omtrent het resultaat van deze voorbereidingen kan binnen zeer korten tijd worden verwacht ioH en fflaoH Zon op 8 09 onder 18 42 Maan op 19 22 onder 9 05 Men is veit Ucht te verdubteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van Toertoigen moeten unr na zonsondergang ontstoken worden letterlijk aan hetgeen reeds in de off tieele Britsche communi ié s is gezegd Slechts een klem détail iS in dea loop van den dag uit neutrale bron gemeld n l dat bij den vergeldingsaanval op voor den oorlog belangrijke objeo tetn m Londen in den nacht van Dinsdag op Woensdag twintig Duitsche bommen van het zwaarste kaliber in het centrum der stad zijn gevallen en daar verscheidene groote bekende fir magebouwen met den grond gelijle hebl en gemaakt Vooral zwaar getrotf en werden gebouwen op een zooals gezégd wordt wereldberoeimd plem van tiOnden waar twee groote zakenhuizeti vemielrf en alle andere rondom het plein liggemde gebouwen zwaar beschadigd werden Het schijnt te gaan om de Leicester Square die naast het Piccadilly Circus wel het bekendste plem in het centrum van Londen is NIEUWE BRANDEN Naar het D N B verneemt licbbca ook vannacljt de gesloten formaties der Duitsche gevechtsvliegtuigen onge hinderd door de slechte weersgesteldheid boven het Kanaal haar doelen ia Zuiden Midden Engeland bereikt e deden ze aanvallen op Londen en ver scheidene andere steden aan de kust en in het binnenland Vanmorgen hebben Duitsche verkenningsvliegtuigea nieuwe branden in fabrieken en bedrijven waargenomen Volgens tot dusvef ontvangen berichten werden twee vg andelijke vliegtuigen neergeschoten terwyi twee eigen toestellen niet op hun bases terugkeerden VANOCH raND OPNIEUW Naar het D N B zoo juist nog verjiecmt zijn reeds in de vroege ochtenduren weer Duitsche l ommenwep pers voor den aanval opgestegen De eerste golf heeft reeds om 9 50 uur Londen bereikt en haar bommen op de bestmde doelen geworpen Nauwkeurige berichten over de resultaten lijm thm nog niet beschikbaar