Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

mi DONDERDAG 17 OQ pOBER 1 tTmtméanel f orie7 u geloltTm B rlijn i hn r dat er jn Londtn nog een op leven en dood aaneengasloten uit den nond geboren gtmeerschap van meer dan zes millioen menichen bestaat die dagelyks m angst vrrkeeren over hun leven en hun persoonlijk bezit Doch ook deze gemeentrhap wordt dagel iks getroffen door dt uitwerking van de Duitsche oorlogFmachmerie waarvan de niet te tuiti n gevolgen kal eilandenrijk treffen Bom bi Bcvin Over de bomaanvallen van Dinsdag op Londen weet de Associated Press nog te melden dat de Bntsche minister van Arbeid Bevin bijna het slachtoffer was ge rorden van een DUitschen bom Een bom sloeg n 1 m vlak raast het huis van den minister van Arlieïd daj licht beschadigd werd Bevm zen zoo voegt het bericht hier roogweg aan toe bleef ongedeerd LONDEN IS EEN UiTfiESTREKTE VLAMMENZEE Centrum en westelijke wijken gisternacht het meest geteisterd Vliegveld en troepentreii vernietigd Minister Eden i te Cairo aangekomen Hij zal besprekingen voeren met generaal Wavell Toenemende spanning rondom de Middeilondsche Zee i Foto Archief ENGELSCBr TROEPEN TRANSPORTSCIIEPEN VOOK GIBBALTAR In de haven van GitH ltar hebben twee groote Engelsche trocpentransportschepen die militaire versterkingen brengen het anker uitgeworpen aldus meldt tDNB uit Algeciras De versterkingen bestaan uit gemotoriseerde colonnes met talrijke pantserwagens en vrachtauto s Het staat nog niet vast of de troepen in Gibraltar blijven dan wel naar ma andere plaatsen verzonden zullen worjder landen is en uitgestrekte vlam wmm Nof op een fstaad vaa m tot 1 9 kilometer konden de IHiit che vUegeni de branden ilen Ten Noorden van de VIctoria docks zi vijf bijzonder groote branden waargenoraoi waivdoor belang 4 ke pakiutuen wtr ietigd i n Ueze verwoestingen ïijn van gmote beteekenls VftOr de levensmiddelen voorziening van Londen ondat hier de groote opslagplaat Mn met geweldig voorraden le▼ensmiddelen ▼ liggi Ook m het midden der stad en in den Noordoobtehjkcn hoek m de Theems ijn groote branden uitgebroken welker bestruding zeer groote moeilijkheden zn opleveren zelfs wanneer brandweerafdeelmgen op jgroote schaal het vuur aanvatten Ononderbl oken aanvallen Ket frontbencht van het D N Bluidt I De Duitsche luchtaanvallen ïijn Duïsdag en in den daarup volgenden nacht naar t wcci machtsbericht van gister meldt onophoudelijk boven het BrRsche eiland voortgezet zonder den tegenstander ook maai cveij gt cgtnhcid te laten om op adem te komen Dikwyls lag slechts een tijdsverloop van weinige minuten tusschcn de golven der naderende gevethtsfoimaties De Engelschen moesten daarbij mzun hoe ydel hun verwachtingen waren dat de slag öm Gioot Brittannie zun hoogtepunt reeds zoo omstreeks bereikt had Het Duitsche luchtwapen mag er prat op gaan de kracht van zijn acties en mt aantal van z jp aanvallen gisteren nogmaals aanmerkelijk vermeerderd te hebben Onder het parool der vergeldmg stonden ook de talryke luchtguvechten waarm de Duitsche Jagers telkens voor hun grootere Iteiers de Heinkels en Junkers een mcUe doorbraak naar de Bntsche boofdstad veroverden De Messer chmitts escorteetden de gevechtsfor matit waakzaam en beveiligden ze Baar alle zijden Hierbij hielden zij grondige opruiming ondci de Engel che jagers 22 Hjirncanes en 10 Spit lires werden neergeschoten en vielen te pletter Slechts aan de onstuimigheid en bekwaamheid van de Duitsche jachtvliejers alsmede aan de snelheid en wendbaarheid van hun toestellen is het te d nken dat zoovele tegenstanders het onderspit moesten delven Want het elan en de strydvaardigheid van de Engelsche jagers blijven volgens de ervaringen die de Duitsche vliegers gisteren opgedaan hebben steeds slinken Het zvtwaitepunt der aanvallen Jag weer op Lpnden Daarbu bleek dat de cnzijdige concentratie van ie Engelsche grondverdediging hoewel daardoor zeer belangryke industriesteden buna zonder bescherming bleven den tegenstander niet gebaat heeft Het spervuur van het luchtaiweergeschut rondom Londen kon dOortjrqken worden en vormde geen emstigen hinderpaal Het centrum en de westeJtjke wyken van deBntsche hoofdstad werden bijzonder xwaar geteisterd Nadat overdag sterke afdeelingen lichte geVechts vliegtuigen hier hun vernietigingswerk verricht hadden volgden des nacht zware formaties om het effect te ▼ ergrooten en van e avondschemermg londer onderbreking tot de Zeer zwaar getroffen werden ook het vliegveld en de wapenfabrieken van de tad Rochester die in een baai van de trcchlei ormige Theemsmondmg ligt Aanval op vliegveld en troepentrein Gisterochtend zgn de Duitsche ge chtsvliegtuigen doorgedrongen tot lliddtm Engeland Zy hebben aan de Westkust ten ruiden an Liverpool en groot vliegveld aangevallen Op d ic verschillende loodsen zun drie tt ffcrs geplaatst een vierde bom trof het ketelhuia dat in de lucht vloog Tersehillemie voor de loodsen staande Megl il£pn van het type Bristol Blen heim wtrden beschoten en i e chinegeweerkogels doorzeefd Op de terugrels n dekten de vliegers een troepentrem die m westelijke richtmg reed Een Ju 88 viel den trein qok hier in gedurfde duikvlucht aan De locomotief en de voorste zes waV gens vielen van een steile hellmg da andere wagons schoven in elkander Men gelooft dat er meer dan 300 doo den en gewonden ijn Industriewijken gelijken een vulkaan Duitsche verkeiiningsvliegtuigen du gisterochtend ondtrweg waren ten emde de uitwerking v an de nachtelijk aanvallen op Londen Waar te nem maken melding van steeds nieu branden Naar rammg bedraagt hi aantal nieuw ontstane branrfen mii stens dertig tot veertig waaibij h voor de waarnemers biiitengewoi moeilijk was m deze groote vlammej zee een plaatsbepaling vast te stelli Overal schoten blauw jjioene vlammlen uit de huizenzee In de belangrijkste mdustnewijken stonden de fabrieken m lithterlaaie Daar tusschen zagen de Duitsche vliegers dat versch lleilde branden op andere deelen van gebouwen oversloegen die dan meenstortlen I en gashouders die n et een steekvlam fen vierhonderd me er hoogte mlde lucht vlogen De uitwerking was zpo verwoestend dat de piloten dit stadj beeld zaïjen als éen ijuïrspu en de vulkaan met reusachtige kraters en lavastroomen aldus tDNB In Duitsche knngen wordj aahgenomen dat de materieele schade m de laatste 48 uur tot in het onmetelijke is gestegen Met zekerheid wordt aangenomen dat opnieuw duizenden Londenaars uit alle wijken der stad als gevolg van het ontbreken van gas en elpctriciteit door de reeds r i lang geleden noodzakelijk gewo den rijdende vcldkeukens van voedsel worden voorzien opdat zo niet zonder kracht en afgetobd m de onvoldoend hygiënische schuilkelders van de stad blijven hggen Het is onwaarschijnlijk dat op deze plaatsen van puinhoopen en totaal ver al van vuur en vernietiging een ordelijk en gedisciplineerd leven geleid EDEN Naar nit Cairo wordt gemeld is de Britsche minister van Oorlof Eden daar aangekomen om met den opperbevelhebber in Egypte generaal Wayell besprekingen te voeren Engeland vreest den winter I JDe Daily Mail kondigt de oprich t ig van openluchtcursussen aan die d huisvrouwen vooral m de krachtig gebombardeerde stadswijken tot Sflaarzaam koken moeten opwekken daar de eetlusi door de luchtaanvallen geenwins kleiner docti eerder grooter wordt Bovendien zoo voegt het blad bieraan toe wordt daardoor aan de gebombardeerde huisvrouwen etn nieuwe levensinhoud gegeven In een bespreking van de ingezonden stukken uit den lezerskring komt de Daily Mail tot de slotsom dat bij de mie ste lezers bezorgdheid voor het gebrek aan den komenden winter op den voorgrond treedt vooral wegens de verkeersmoeiliikheden die bij het mV allen van de koude te duchten zijn Mëtieer Smipson it Norwood een Zuidelijke voorstad van Londen constateert m het blad dat reeds hans dt arbeiders die m de binnenstad van Londen werken na achf uur s avonds niét meer naar huis kunnen terag keeren daar de openbare verkeersmiddelen dan stilgelegd worden als gevolg van de lu itaanv allen Hoe zal het zoo vraagt hij bezorgd van der wmter worden als het reeds om vuf uur donker wordt De ondergrondsche stations als schuilplaatsen In een verslsjg van den Lordenschen vertegenwoordiger van Stockholms Tidningen wordt naar D NB meldt de vraag gesteld of het moreel der Londensche bevolk ng stand zal houden Beschreven wordt o a hoe de opgejaag4e menschen hun heil zdfcMen op de perrons van de on dergrondsche stations Binnen drie avonden waren de perrons der onder Rritsche torpedowger in Gibraltar 7 In La Linea is gisteravpnd het bericht verspreid dat een Britsche to peaojager die tydens het jongste zeegevecht hu Malta zwaar beschadigd werd m de haven van Gibraltar is bmnongeloopcn Volgers de eerste berichten heeft het schip vuf doodfn en ongeveer twintig gewonden aan land gezet Britsche kmiser te La Liena Het dagblad Mencheta meidt dat een Bntsche kruiser die deelgenomen heeft aan de actie der Britsche zeestrijdkrachten m de buurt van Malta met zware slagzij in de haven te La Liena is binnengeloopen De tweede kruiser is in het geheel niet teruggekeerd Hierdoor spreekt htt blad het vermoeden uit dat dit schip misschien gezonken is ITALIAANSCHE ACTIE WORDT METHODISCH VOORTGEZET VOt RBEREIDING NIEUWE ETAPPES EN TERREINZTJIVERING Britsche strijdkrachten aanzienlijk Onder het i chrift De actie wordt voortgezet schryft de Giornale d 1 1 a 11 a dat het offensief van maarschalk Graziani geenszin tot staan is gdcomen doch methodisch wordt voortgezet In de faie vaa het oogenblik noetea nieuwe etappi voor de verdere mitwihkeliBg van bet komende Offensief worden voorbereid In de tweede plaats meet het gebied in den flank en den mg der Italiaansefae troefcn gezuiverd worden MmH tCTrein Engeland heeft tot aan de NyldeUa grondsche spoorwegen volkianen ver topt Hier lagen menSciien zonder matrassen De kinderen lagen mis schien op eeJi ouden jas soms tegen den ondraagliiken tocht slechts beschermd met een paar oude kranten In de oogen der moeders blonk haat wanneer een vreemdtlmg trachtte met haar te spreken Natuurlyk was het niet veroorloof te slapen in de ondergrondsche Mkar wanneer men dtze tienduizenden merschen de straat op gejaagd had den hagel vaa grapattn m dan zou dat revolutie hebbci beteekend Men legaliseerde dus de ondergrondsche spoorwegen als schuilplaaisen Hot gedrarvg werd echter steeds grooter en het personenvervoer werd zoo goed als onmogelijk Deze van angst vervulde menschen vvildtn niet meer naar boven onder den stralenden sterrenhemel Men trachtte de kelders voor d vrouwen kinderen en invaliden te reberveeren men deed een beroep op de ridderlijkheid van de mannen Men het biljetten aanplakken en liet nnensehen rondloopen op de ondergrondsche stations die de mannw toeriepen Laat zien dat je een rti n bent Heele lijnen van de onderKrondselie werden ten slotte voor het ver keer gesloten Houten britsen wTden tusschen d rails getimmerd voor honderdduJïJÉnden menschen Veie hwidewKJuizenden zochten vtil gheid En vooral het s mitdire probleem werd sttode mpeilijker de ang t voor de gevarWi der ziekten Men hoort reeos aan het mezen en horsten dat de fatdie Winter nadert En dan de tocht Een ftank die des nachts hier ontstaat erger dan m een stal De achtergrond van dit alles aldjis gaat de corrtspondent verder is een foutieve politiek Evenals Frankrijk zich militair er mede troostte een Magmotlmie te bezitten en de o gen SiOot voor alle andere problemer zotht Lrgeland m sociaal opzicht dekK g achter zijn Ander on shelter slo en oeschermingsdakcn n den vonr van een ton waarheen men de merschen tijdens de luchtaanvaUen verwees Vervolgens richtte men overal ir de stad steenen ruimten op Stellig zij waren voortreffelijk tegrn granaatscherven maar ondeugdelijk oen bommen en vooral ondeugdeliib voor nachtverblijf en slapende menschen IIII rtCHLAND DUITSCHE ONDERSCHEIDINGEN De Führer heeft den ruksmini= ter van Bmnenlandsche Zaken er algemeen gevulm cht gde voer het rijksbestuur dr Fnek en den Oberpr sident eti Gouvvleider der prcv ncie Silezié Rljkscommissans voor de pri s vorming Josef Wagntr het krui voor oorlogsverdiensten eerste klasje tceijekend uit erkenteliikheid votr hun bij7ondëre verdiensten bij de ♦ e voeileggmg van oorlogsopdrach f m opeenvolgende lm es een v rster kingsstotstel van contmentaa vpe aangelegd en gemotoriseerde en aii oraatische vaptnen tegen de Italianen geconcentreerd De Italianen moeten oprukken over een woestimfront van ruim 600 K M breed In deze p reek t evinden zich maar wemig bron er en een weg die v oor groote afdee ngen begaanbaar is doch door de Enge schen op hun terugtocht vernield werd Ver der zijn er enkeie onbegaarbare karavaanvveg r De nieuwe steunpunten moeten uit niefs geschapen worden Men moet wegen aan eggen op voo uitge ichoven posten opslagplaatsen mrichte oie goed beschermd zijn tegen aanvallen uit zee en uit de lucht en door het boren van nieuwe bronnen een watervoorraad vormen Met dit werk is men reeds oec gevorderd In de nabijheid var het nieuwe Italiaansche front op Egjptisch gebied heeft men bronnen gevoider die m snel tempo voor het gebni k gereed worien gemaakt Ook van btteekenis is de zu vc ring van het Egyptische gebied waar generaal Wavell talnike ge motoriseerde afdeelingen hetf cp gesteld In de omgeving der verschillende oasen zijn deze trotpen byzonder tcrk De Italtaansche actie heeft op het oögdnblik de vernietiging dezer troepen ten doe Men kan aannemen datzij reecs m aanzienlijke mate ontvvapero en verzwakt zim Bovendien he boen de Italianen veel waardevol materiaal dat m den besten toestand verkeert buit gemaakt De Britsche strijdkrachten m ci gebied zyn aanzienlijk In SiWa Ugt een divisie te Mersa Martroeh zijn er tenminste drie waaronder de ÏTeToemde Engelsche gepantserde divisie die reeds meermalen door de Italianen teruggeslagen erf verstrooid doch door de Engelschen steeds weer in koorts achtige haast gereorganiseerd is Liddell Hart waarschuwl tegen lichtzinnig optimisme ENGELSCHE STELLINGEN IN EGYPTE ZIJN HOUDBAAR De bekertde Engelsche schrijver over mili aire zaken Liddell Hart Het luchtgevaar bü groole steden KINDEREïf NAAR HET PLATTELAND Naar aanle drng van het feit dat thans geltidelyk kinderen uit Groot Duitsche steden waar het luchtgevaar grooter is zooals Beilun en Hamburg laar het platteland worden gezonden leggen de Duitsche bladen er den nadruk op dat het vertrek der kinderen m ledfr geval afhankelyk i van bet vrijwillige besluit der ouders en dat geen dwangmaatregelen worden getroffen Aanleiding tot deze transporten IS ni t het gevaar veroorzaakt door de Bntsche luchtaanvallen aangezien de ervaiing tot dusverre heeft geleerd dat die aanvallen een dergelijke actie niet noodig maken maar de overweging dat het herhaaldelijk onderbreken van den slaap door het luchtalarm op den duur de gezondhcii van jongere kinderen kan schaden Daartegen wil men zooveel mogclijK maatregelen nenen In de pers oldt voorts gewezen op het maatschappelijke contrast tus schen de Duitsche methode waarbij de kinderen an minvermogenden ook van de maatregelen kunnen genieten 7onder dat dit kosten voor de ouders medebrengt en de F igelsche hafideiwuze die in de eerste plaats rekeniig houdt me de kinderen der rijken PORTUGAL Lothian te Lissabon OP DOORREIS NAAR LONDEN De Bntsche ambassadeur te Was hington Lord Lothian is gistel en met het clippenliegtuig te Liswibon aangekomen op reis naar Xxinden RUSLAND VOLKSOCMMISSAKIS VAN CONTROLE Gepubliceerd is het reglement voor het voilcscommissanaat ttr controle op de begrooting v i de U S 3 R een federale instelling Dit volk Commissariaat heeft tot taak streng toezicht te houden op de rekenplichti en op het gebruik van de hulpbronntn van den staat en op de stoffelijke waardenf die ter beochikKing van de organ saties V an den staat coöperaties instellingen en ondernemingen alsmede op de uitvoering van de besluiten der regeering Hiertoe h eft het volks commifoar aat bij de voornaamste opdcrnemmgen en staatsdiensten vaste controleurs en stuurt voorts deze functionarissen naar verwijderde gebieden van groot economisch tielang Voorts e£t het eiding aan de overeenkomstige commissariaten in de afzonderUjke gefedereerde republieken heeft zich jl Maandag gedwongen ge z en de EngeKche openbare meenng te waarschuwen voor een hchtzmn g optim sme ten aanzien van den toestand m de Mrddellandsche Zee voornamelijjc echter m Egypte Diegene die kritiek levert op den jong ten terugtocht axi de Lyoischc grens en aan de grens v an i n Soe dan toont daarmede aan dat hij met n staat is de werke ijkhcid van den toestand te beseffen aldus begint Lid dell Hart zijn inleiding Deze critici sluiten steeds hun oogen voor de onaangename feiter zoo voor het leit dat de vijand na de ineenstorting van Frankrijk zijn groo te superioriteit aan strydkrachten op aile fronten ten vollge gebruikt De schrijver noemt diegenen die een of tensset cachen zonder rekening te houden met voorwaarden daartoe ge vaarhjke leden van de vijfde colonne Bu een nuchter beschouwen van de waarschijnlijke kiachtsv ei houdingen der tegenstanaers in het Oostelijk ge bied van de Middellandsche Zee aldus schrijft jiddell Hart zijn de gedeelte Ujke terugtochten van de Engelsch n met zoo merkwaardig als het feit dat de vijand gedwongen werd zoo voo 7 chtig en langzaam op te treden De spi mogendheden hebben volgens Lid de l Hart vtel grootere mogelijkheden o a per vliegtuig versterkingen te zenden voor haar strijdkrachten dan de Engehchen de sterkte van h t lucntwapen is volgens den schrijver de ürjrnaamste factor by n woestijnoorlog Op de tweede plaats komen de gemoioiiseerde en gemechaniseerde formaties die voor operaties in de woestun kunnen worden gebruikt De objectieve superioriteit van den vyand moet aanzienlijk zijn om de Engelschen m hun stellingen te kunnen hedrtigen vooropgesteld natuurlijk dat de Engel sche militaire leiding snel genoeg een flankaanval van den vyand gowaar wordt en hiertegen maatregelen neemt BRITSCH INDISCHE SOLDATEN NAAR AFRIKA De gezagvoerder van het Japansche s s Okitsoe Maroe heeft na zijn aankomst in Kolie verklaard dat zijn schip by aankomst m Bomlay op 26 September gedwongen was volgepakt met oorlogsmateriaal aangezien Engelsche schepen met Indische soldaten aan boord naar Afrika verzonden werden In Karatsji mocht geen enkel hd der bemanning van het Japansche schip aan land gaan SPANJE Spi je en Chili I KD£EZ1JDSCBB ZAAKGELASTIGDE De Spa nsche zaakgelastigde Tom Suner is Dinsdag Ie Santiago CCh aangekomen De Chilecnsche miijiister van Bmt landsche Zaken heeft de Spaanscij regeering officieel doen weten German Vergal a als geaccredite Chilcensch zaakgelatsigde in de S i scbe hoofdstad zal fungeeren tot tudstip waarop de nieuwe ambas deur Manuel landu zvin ambt vaardL COIWPANYS GEFUSSLEERD In de gevangenis van Montjuich k de Catalaansche separatistenle d COMPANYS Foto Arch voormalige president van de sepd at t sche Catalaansche republiek Com pan s eergisteren standrti hteujlil doodgeschoten nadat hij door e i krygsraad ter dood veroordeeld viatj DE HERBOUW VAN MADRID Onder voorzitterschap van den rai l nister van Bmnenlandsche Zaken Sep I rano Suner is te Madrid een bije iH komst gehouden van de comm sa f voor den h rbouw van Maand Dei plannen voor het nieuw te bouwatl Spaansche ministerie van Lushtvaait werden goedgekeurd alsmede d e voor j den herbouw van de Mad neer sche wijk Usera waarvoor zeven rrui oéi peseta s beschikbaar gesteld zijr ZIÊ DE STRIJD IN CHINA I 50 000 Chineezëk ingesloten Van Ja BscIie militaire zijdc waHI gemeld dat ten Znidcn van liet Tal l taooneer 16C km ten Westca naj Sjanghai meer dan St OM man CU neesche troepen ingcslotai tijn kl Kwangsi xyn Ct OM Cbincexen door 1 Japansche operaties gedwongen vtM i te trekken Waarschuwing van Konoye TOEKOMSTIGE WIJZIGING i IN DEN TOESTAND Voor een conferentie van ba kienl heeft de eerste minister prii s KünojrtI gisteren verklaard aat do tot i itisej ontwikkeli S an den inttn alatj toestand niet kan woiden vl rspeÜJ Konoye uitte de waarschiw tj uiteraard economische ki f J J troffen zouden worden door ti toe I komstige wyzigmg in den in i atiO J naJen toestand Hy drong er lij bankiers op aan een waakzaa n oof l l houden op de ontwikkehngen i 1 toestand en ze kalm en dt i f i onder oogen te zien zooduerd e l bydrage leverend tot de weh aart v Japan GEEN VERTREK VAN AMtRI KANEN UIT TSJOENGKING De Amerikanen m Tsjoli 1 andere deelen van het onotzt e Ctiio l hebben volgens een Keutt rbi r genoemde stad nog met van b t rikaansche departement van Bu tBi j landsche Zaken den raad gtkr gen vertrekken DE BURGERLUKE ONGEHOOKZAAMfl Naar verluidt zal de camp b fj burgerlyke ongehoorzaamhei vl toe de Bntsch Indischc congrespan heeft besloten heden beginnen Korte berichten oW Orvie Om negentien rv i drie heeft men 5 c 1 een krachtigen airdM iok te It geregistreerd