Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 17 OCTOBER 1940 Dyis ufi i on liet UeM Tenslotte was er m al de te Iichtzakcii nog een raadsellje Etn agi nt had licht zien uitstralen n aan een adret aangebeld maar er weW met opengedaan de politieman hc de de bewoners de trap op gaan DAi vo genden avonej was hu teruggekom had weei liclit ge ien en nu stond dt neur open en toen was de agent reth op het Uchl afgeslupt Toch hield de bewoner vol dat de e liimp in het achtervertrek niet de oor zaak wt3 van het lichtschijnsel op het binnenplaatsjc en hu voelde z ch ge ttikt door de mededeeling van ie n nd van de luchtbeschermingspost in de buurt dat er m zun huis nooit lieht wa opgemcikt Het schijnsel op het binnenpiaatsje was volgens den bewoner afkomstig van een lamp bu de buren De agent zal ou worden opgcioepesn om de zaak toe te lichten Vitgaansverbod overtreden Er waien verder in deze zitting nogtwee overtredeis van het uitgaansverbod De wielnjder uit Moordrecht wasom kwart over tien buiten gelfeest Hukwam uit de richting Nieuwerkerk inden tijd dat deze plaats al onder hetverbeid viel en hu verklaarde geschuildte hebb i voor den zwaren regen naeen onweer j Kantoni ethter Je had beter een nat pak kunnen halen want Pi n oveitre ding kost ve l geld Het O M verklaarue dat men hoe dan ook om tien uur hmnen moei 5iji CTi daaraan heeft moii zich te houden be aml tenaar vroeg ƒ 25 subs 10 dagen De kantonrechter legde f 15 subs B da gen op met de gebruikelijke voorwaarde uke hechtenis an zeven dagen met een proeftyd van een jaar De ander was een jongeman uit Rc tlerdam die per njwiel van Ommen op weg wa naar Rotterdam ef hier s nachts om ha lf drie werd aaiigehexu den Hu verklaarde wl geweten te hebben dat het verbod te Rotterdam gold maai er met van op de hoogte gewees te zun dat dit voor de geheele provincie Zuia Holland luct geval was Het heeft overal in at kranten ge staan aidus het O M maar het st een pen wieliuder te zun ontgaat Miir me edei heeft wel geschrevjen ove Rot terdam zeide hu maar niet ovei an dere plaatsen Vuftien gulden werd gevraagd ei tien gulden opi clegd plus de voorwaardeüjke hechtenis Abonnementen en Advertentiën De Goudsché Courant J wordt eiken avond bü vele duizenden abonné s oezorgd in GOUDA Alphen a d Run Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrufge Gouderak Haastrecht Hjekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsseL Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmiveen Woerdpn Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ O 73 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaa s vmdt Postabonnement per kwartaal ƒ 315 Alles by voöruitbetahng ADVERTENTIEPRIJS L S gewone regels ƒ 105 felke regel meer O 20 I INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 25 elke regei meer ƒ O 40 Bij overeenkomst gereduceerde prezen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleuieadvertentiën alleen des Zaterrdags 1 3 regels f 0 25 elkeregel meer 0 10 maximumgrootte 6 regels Uitsluitend bijvooruitbetaling Inzending totVrydagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnenienten en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij dè plaatselijke agenten De vrouw De lamp hing niP eens aan de stiaatzijde Kantonrechter Ik zou haar buiten hangen I De ambtenaar vroeg ƒ 15 suU 6 da gen De vrouw vroeg rekening te hou den met den fmancieelen toestand van het gezin en de zeven kinderen De kantonrecl ter zeide dat dit al in aanmerking is genomen in de ge eischte boete want ƒ 15 is al een lage straf De uilbpiaak was gelijk aan den eisch ed was weggewaaid Nog meer Gouwcnaars verschenen Eer eigenaar van een eetgelegenheid waar evrn de deur was opengezet voor viat friasche lucht kreeg ƒ 25 subs 10 dagen ei ƒ 15 subs 10 dagen werd op gelegd aan een collega die op het glazen raam in zijn keuken een kleed had gelegd dat er door den storm eird Augustus wa afgewaaid Eveneens ƒ 15 subs 10 dagen weid het voor emand die vergeten had de tiissthen deur tuaschen kamer en zaak dicht te doen en voor een kapper rfie niet ver duia erd had maai kokeis om de lam pen had gedaan wat hij volde cnde vond naar welke situtftf vooi de bu ic n reden was hem 1 e waarschuwen dat er licht naar buiten straalde en dkt er twee agenten in de straat liepen Iemand die v erget en had h Et rolgordijn van de kamer achter déli winkel neer te laten werd tot ƒ 10 subs 4 da gen veroordeeld Tijdas de behandeling merkt het O M op dat men moet bedenken dat bij gioote duisternis elk licflitVerschiHsel hoe zwak dit ook is duidelijk zichtbaar is Voorts zeide de ambtenaar dat de meeste gevallen nog uit iiet be gin der verordening dateeren en daarom nog met betrekkelijk lichte straffen worden afgedaan doch dat vroor over i tredingen van lateren datum hoogere hoptpn 7ïillen wrorden ffpvraaed AT AAR ANNEER w 17 Oct 7 uur Vrije evangelische gemeente Bu itllezmg en bidstond 17 Oct 7 45 uur Daniel ergadering Kring var Jong Hervorn den onaer werp Waarom binding 1 Oct 8 uur Markt Paardeftmarkt 19 Oct 2 30 uur Reupie Openirg nieu we cui usjaar V olk iuniversUeit eau serie Cliarles A Cocheret 22 Oct 2 uur De Zalm Aanbestedjngen hoogheemraadschap De Ktimpener waaid 32 Oct 4 ur Stadhuis Vergadering van den gemeerteiaad 26 Oct 2 30 uur Reunie Eprste oor dracht leergang prof dr H Mm naert vnor Volksuniversiteit APOTHLKERSDIENST Steeeis geopend de s naChes vexjr recepten Apotheek Gouwe 1J6 Distributiedata al een Teepe huis was en even het licht had aange draaid Overigens bleek geen enkele afschermingsmaatregel genomen te zijn het huis was met verduisterd De vrouw M n man was al zes jaar zonder verk en er was geen geld om te verauisteren QM Dan moet u geen licht opdoen I boeten zullen worden gevraagd MORGEN Stempellokaal Groeneweg 9 1 30 u Uitreiking broodbonboekjes derde serie voor hen wier geslachtsnaam begint met éen der letters T tot en met Z Stadatuegw s Parade van slechte verduisteraars voor den kantonrechter Boeten van 10 tot f 25 opgelegd met de mededeeling dat dit nog lichte stroffen zijn Men is veel te noncholant aldus de rechter gegaan en toen kwam de zoon onverwacht thtiis 4ie in de veronderstelling dat alles donker was even het licht opstak Kantonrechter U bent nu eenmaal de aansprakelijke persoom Verdachte En ik lag al een paar uui te slaj n Wat kan ik er aan doen als de jongen het licht opsteekt Je weet net hoe jonjjens zyn OM Hoe oud is die jongen wel Verdachte 21 jaar Kantonrecljter O oohh Verdachte Jongens hebben nogal verstand tegenwoordig Eisch f IS subs 6 dagen uitspraak ƒ 10 subs 5 dagen De volgende inwoner van Gouda zeide zeer teleurgesteld te zijn dat hem voor een zoo kleine overtreding van uit trahng van een zwak lampje een schikking van met minder dan tien gulden was aangeboden Kantonrechter Tien gulden is een buitengewoon lage boete lA Kotterdanj wordt f 50 opgelegd De betrokkene bleef erbij dat hij de boete ve l te hoog vond Het was hier een diffuu s indirect licht en naar zijn meenmg zou een waarschuwing liet zelfde effect gehad hebben Intusschen kwam deze inwoner er m deze zitting het best af want na een eisch van f 10 subs 4 dagen legde de rechter ƒ 5 subs 2 d op bij hooga uit zondering naar hij zeide De inan die dacht dat het belledeurtje was De volgende oVertredei eveneens uit Gouda was duurder uit Hij ver telde dat hu half Juni getrouv d wa on eiken avond hard gewerkt had om de afscherming in orde te maken Kantonrechter t Zal wel losloopen anders was het wel beter geweest De man zeide dat alleen een toiletlampje had gebrand maar het proces verb l deelde mede dat het heele raam verlicht was geweest De politie had aangebeld maar de iMwoner had niet opengedaan Verdachte Ik dacht dat het kwajon gens waren OM Ja s avonds om kwart overe lf De man bracht nog in dat hu geen waarschuwing had gehad waarop de kantonrechter hem attaqueerde dat er een verkeerde geest heerscht met te meenen dat er eerst gewaarschuwd dient te wtft den Men moet zorgen dal het m orde is Het OM vioeg ƒ 30 subs 12 dagen Het werd ƒ 25 subs O dagen Ook de leider v sn een jeugdclubhuis te dezer stede achtte zich niet schuldig Hij was s ochtends weggegaan wist perse dat het licht uit was er s avonds bleek er een lamp op zolder te bran den MiBScfcen waren er kwajongen in huis geweest Kantonrecliter t Is irogelijk maai de verordening stelt nu eenmaal den huurder aansprakelijk Het OM vroeg ƒ 25 subs 10 dagen de uitspraak was ƒ 15 subs 6 dagen Het vu gisteren voor den kantonttdiiK een i n¥n en gaan van Leden üe de verduisteningBvoorgchrUlen hadden overtreden en In het algemeep WU D het menschen die het niet zoo mUW genomen h dden en die onder vonden dat dit een geduchten hap m bun portemonnaie beteekeni want het waren OP een enkele uitzondering na boeten van 15 en 25 die werden opgelegd De meeningen aan deze en gene zijae van de groene tafel stonden veelal lynrecht tegenover elkaar De overtreders vonden tteeda de boeten hoog tenv il de kantonrechter van meenmg w s dat de Iti af en voor dergeiuke feiteit genen wat eWcrs wordt gegeven juiït licht zyn te nownen Er bestaat hier een veel te groote nonchalance nep de rechter mr A J M Oomncx uit In het groote kanton Rotterdam ia er met de helft van het laKtat zaken die hier te behandelen ZUD IntuMchen lieten de ambtenaar en de kantonrechter er geen twijfel oyer brataan dat streng opgetreden zal worden Het zal met toegelaten worden dat n n In onachtzaamheid even een deur Iaat open staan of een enkel oogenbUK het licht opdraait men zal hebben te zorgen dat een woning w r licht opgesteken wordt volkomen It aJgeschermd De rij werd geopend met een zaak tegen een niet v t schenen inwoner uit Polihroek Ih h t laam van zyn woning zat een onafgeschermde kier $ n Jerög centimeter breed en het licht wal op veertig k vyftig meter afstand t zien naar de twee leden van de Uichtbesehermmg die het verbaal hadden opgemaakt vertelden Zij hadden itn bewoner eerst gewaarschuwd en hem veraocht het licht uit te doen Maar dezr had dit niet gtsdaan bi aanmerking nemend dat aan de waarschuwing geen gevolg was gegeten vorderde de ambtenaar f 30 subs II dagen De uitspraak was ƒ 25 subs 14 dagen Visite kwam liet huis xlea Er kwam vervolgens een inwoner von Gouda die zijn bekeuring had te danken aan het bezoek van kennissen die zijn huis bezichtigden by welke gelegenheid het licht op zolder was aangestoken Het was blijven branden men had er geon erg m gehad en het licht had zoo vertelde de betrokkene wel twee of drie dagen aan kunnen Bifin toen was er weer visite geko KltB thans van de politie Volgens den beiroaer zat het zoo dat er in de buurt n lichtverschijnsel was opgemerkt to toen had de politie gezegd t is niet fctt u maar mogen we eens even m aw tuin ktjken Enfin er was geketen n toen was de braVc man er zelf bij Even het lieht aangestoken De huisvrouw die haar man verte genwoordigde zeide dat men amper in Hi had inzage genomen van het proIM wrlwal en gelezen dat er stond t het licht op loodsen achter zijn lil scheen Naar zijn meenmg sloeg It zeker op een ander geval want whtw zyn woning staan geen loodsen wen hoornen Om meer licht m dit Iichtgeval te TJfBii zal nu de verbahsant gehoord worten Pa sliep en de xoon draaide de lamp op Een andere Gouwenaar had als ver omschuhfikng dat zyn zoon feitelijk IS De jongfn was de stad ichten dat hij s nachts zou Ifveli De familie was al naar bed PROF DR DE VOOYS GEHULDIGD Een nationale figuur Ter gelegenheid van zun 2S jang hoogleeiaarschap is gisteren onze oud stadgenoot prof dr fc G N de Vooy m het giyot audiiorium der Rukvuniversiteit te Utrecht vandaa gehuldigd Dp voe r ter van het algemeen hul digingscennile prof dr A O van Hamel sprak tijn anibtgeneiot daaibij toe De ri u achlige en vecl iidige arbe d aldu spr die ne titer u ligt geheel gewud aan onze aal en onje beschaving wordt bovena gekenmerkt door een even natuurliike als hartstochtelijke hefde voor de waarheid AN taalkundige heeft uw belangstelling altud gegolden dat wat in de taal levend en werkeliik is Verstikking van de n wjrfr taalbloei zooals vemr uw tud door een rhoolsche en donde opvatting maar al te vaak gepred kt weid hebt gij met al uw kracht be streden Preif Il ntiol herinnerde pr vervol gfns aan dat v jaa tukke n He ge voeKvvi 1 var hit wooiH de figuur liike ti 1 lp onfUonmg ê verhou dn g van gpmeentaal en dialect de biizi rdere belanijitPH ng van d r jubilati m biizonjiei p jm e trokken In het tudschnft Di Vietiwa Tasfaids en het s andaaidweik Geschiedenis der Nfd Taal z in b langriike Jtudie resultate n neergelegd Op het gebied van de geschiedenis der Jrltejrkunde schonk mof f De Vesovi biizonderc aandacht aan het Midd leeuwsehe proza n rirfro bodem waaruit hu kosfbi f cha I heeft oftgedohrn Ziin trevpn rm het aainndorwifs np se hoe I te bevrnl r an veettn cbipD li kr let o ifternen en te doordii ion mr t een 1p enwekk nden et riüdktp htm tot e r pleitbe7t rger vir pn verp vnudigde schrijfwii ce ip de mopdel t al Niet het m n ït dnor zijn Ifivln d op ÜP s uH e der dialecten mo c it prnf De Voovs er toe mede vprken dat m brpude krmffen ei6n be r 111 ht in h i wezen der tSal leh baan brak Gi z t aldus be sloot prof Van Hamn rijr ndc een bn uitstek nationa f mu geweirden t e oftii vnlk bplang op velerlei wp e hebt veriiikt Dasrim ibrengen vnj u gaarne onzon da k Ml M Ni ho ff oirzitter van deMaat rhanni d r Ve derland che Iet erkimde heeft namens deze m itellirg woorden van gelukuensch er dark gesnroken en n men de stud rten m de ïedp lard c p sil en Iptterkunde d ed dit mei H C Krugsman Aanwinsten der Leeszaal Romans G R Bpun ar ls dedoenans vallen P di Donato Mc enen meirlpi U Karr Het ii btpek S I e ke De iiat e n in Buite n andsc je Romans J Ma ofield Dead Ned Dnro hy LSajeis W oie Ijeic v 1 KuckhoffDer Deuische v i Bajeicturl TStonr D r Sd mn e reiter i Studièwerker H Hnnsclmann Ik gil V j en God A C Veen Brons Nieuw feminisme en besangenlooie huwehjk bemiddelmg J H Carp Het i omngschap B Wiger ma de politiike beweging m Neder and en Eur ipi J Frilling De rzin var het v lkenrecht W J A Schouten Evolutie S P bas Het vo k in onze hedendaagse sch Iderkunst E du Perror Een let re uit de 18e eeu tk W llem van Hogendorp S Vestuijk Verzen J Last Kinderen van de middemachtzon 100 Documents relatief a l histoire de la guerre NIET GOED FGESCHFRMD EN VA TIENFN BlITE V De piilitu heeft gi t ren een preices lerbaal opgemaakt wegens onvoldocn de verduisteren en dr e wegens na tien uur buitt n verbliiven De heer Van Blokland 2S jaar bij de Plateèlbakkerij JUBILAKIS HARTKIJJK DOOK DIRECTie KN Pt RSONE Ii GEHULDIGD Dinsdjig 15 October herdacht de heer öt J F van Blokland chef der afdeeling tomplabihteit der N Plateelbakkenj Zuid Holland den dag Aaarop hy voor 25 jaar in dienst bu de e vennootschap trad s Middags werd de leer Van Blolc land ontvangen op het privekantoor alwaar hy toegesproken werd door de directie vaij welke hu alslÉt k van waardeering een gesehcnk adiy touvert mocht ontvangen Daarna geschiedde de huldiging o l hel kantoor be heer Sluiter memoreeiue m het bijzin van het kantoor personeel e titegei w oordigers chefs ontwerper en fabrieksbazen de vele verdiensten welke de jubilaris in dez 25 jaïr vopr het b drjf he ft gehad en bood hem rairens allen een fraaie fatitfu 1 aan De jubilarii l e iankte namens zun VI juw en Kiij a pn die dezen jag vemr n n t p onvergetelukeB hebben geniaaK Hierna was ii gelegenheid om den f eer Var Blok ird te feliciteereii Bouw van twee nieuwe gasoven VOORDRACHT OM TOT BE LI G OVpR TE GAAN Dt dinttie ter g npe ntp ukc lichtfabripke n heyf B en W medege deei4da hit glwtii r nt is reeds thans overgaa i iH eii van Iwoe v lüv g vn 1 de p aats zul e n T jf tt n k 11 1 m de drie kleinare ovens waarvan de eerste m ISM en de oeid andere m W28 geofiuwd gehee zijn afgeschreven Van twee ovens het matericei van dien aard dat herhaa It lijk repara ies nood g zun die dt iVirjeitc niet meer o rfi n terwijl an de derde oven ae rt kan warden dat ei ze hoewei m r beterpM taai vtrieei rd m construct e dermate verouderd is dat de eapacite it 20 mmdef is dan thans bij hciernfr construc ie Ftet gtva z ju kunnen zim Hierbu kon dat de een ge twee vnorhandtn goede oMns t ie in 19 J4 eo juw d werden fdurende ze jaréo onafgeoroken m tiedrjjf zijr Ee n hArsU dezer ovens s m de naaste to k imit noodig waarh j een tudcujke büitengebruiKstelhng noodzakelijk en mag daarom niet t lang meer orden uitgeste d D oierige ovens d e nog aanwezig zijn in a e Iff Trft 16 jaren geleden a kbruik gesteld en kunnen dus aueen noodgevallen jienJt doen Hex wei bu de jntwerp begrootmf I M1 up den bou otr n euwe ovu j gerekend waarvoe r ten bedrag van f 100 000 3 uitgeirokiien welk oedrag voprs lands vaidoerde kan wordt n geacht dezt wiTK n y te ocreii s iet gewinsch nut Ket 30g op den nog steeds ilijs i ler materiaa priis en eert everijd hn negen maanden ret ds th s tol bt te irjg over te gaan en niet te wachten ntdat de goedkeurmg e p de e roo ng voor l Ml ii 1 eekregen Zich geh e tr cnigend nitl ie door de d recji u gebrachte ad iz n te len B en W en raad voor tot e cnrg var wee ja uens aan de in de stukken geinejje f rma tegen het rfaaqn genoiïirije badrag o tr te gaan R AO KOMT BUfcEN In verband met verduistermg middagvergadering De eerstvolgende vergadering van den raad is beiegd tegen a s Dinsdag In verband met de verduistering zal niet s avonds vergaderd worden Het oanvangsuur gesteld op de midd élgi 4 uur FEUILLETON Nadruk verl oden lE SPOREN LEIDEN NAARULF 23 H J drukt haar arm Z i zwugen en n stU door den zomeravond totw lore plotsehng zucht Maar m 8 altud met wat er Zm J r k mmder nu Segelke als f iia r ontmaskerd is Pr o ü a denk zegt 2 Schroter Ulf zal opduücen r Oe moore s opgehelderd Hij f chien redenen gehad om d lÜ Jat men hem zou ver J Ch daarom verborgen ge I kykt hem weifelend aan tuS daar werkeluk van overtw u i ien eersten keer S ok maar later terasTfr T Plwuwde om mu r te ï toegeven dat IM lf jk had hu lUl It n J elooven deed iwtsr iwitMMim voort ta r IS de Bandelstraat en daar Een taxi remt plotseling naast hen en stopt zoo snel dat zu beiden verschrikt opzu springen Lore roept een juichende stem en dan als uit den grond gerezen staat Ulf naast haar Zu beeft en staart hem aan alsof hu ten eestverschunmg is Maar Fntz Schroter heeft zich al beheerscht over zijn gezicht gludt een vroolijk lachje Nu il maakt daar leuke grappen munheer Hartmann zegt hu Hu reikt hem de hand welke Ulfhartehjk drukt En nu komt ook I retot zichzelf Zu vliegt Ulf om denhals kust hem en snikt Ulf lieveUlf Ulf Hartmann maakt zich emdehjk voorzichtig van haar los Lorekind hu kukt zun zuster stralend aan je maakt Isabella jaloersch Hu keert zich lachend naar de taxi welke nog altud met werkenden motor staat te wachten Een meisje stapt uit Een heel mooi meisje met kastanjebruin haar en een grappig neus je en oogen weUce schemeren als een bergmeer Met een verlegen lachje vraagt het meisje Bent Ulfs zuster Zu steekt Lore de hand toe Lore kukt hAi broer vragend aan Hu knikt Maar Lore aarzelt nog altud zy vermoedt vaag dat dit het meitj e is dat iets met de opwindingen der laatste weken te maken heeft Ulf ziet met groeiende Verwondering de aarzelnig sati zun zuster Dit u mijn verloofde zegt hu en zyn stem klinkt een beetje scherp Doch de punhjke stilte wordt met opgeheven Nu komt Fntz de punhjke situatie redden Is het mogehjk steunt hu met grappige wanhoop moet het geheele leven door zoo n b tje liefde m de war raken En nu moet Lore lachen Zu keert zich half naar Fntz om Wat weet ju van liefde plaagt zu Er zun nog menschen die wat voor de liefde over hebben en met dadeUjk wegloopen als het m hun kraam te pas komt Fntz kruipt m zun schulp maar hj heeft toch de voleloening dat Lore Isabella s hand drukt Nu dat is goed zegt Ulf en nu gauw naar moedcf kinderen roept hu uit Het is een toeval dat wu jullie hier op straat ontmoeten wu komen regelrecht van het station en later moet ik moeten wu nog naar Hermsbach Hij wisselt een blik met Isabella Daarna gaat hu naar den chauffeur en merkt dat de rest van zun geld niet meer vojdoende is om de taxi te betalen Fntz Schroter echter heeft het gemerkt en snelt te hulp hoewjpl hu zich verwondert over dit feit Samen wandelen zu naar de Bandelstraat 5 Ulf heeft Isabella onder de hoede van Fntz Schroter gesteld en loopt nu zelf naast Lore Ik kem juUie met schruven vertelt hu het ging allemaal zoo gauwl Weet e höe het ia als een schip een lek kr gt dan stroomt het water naar binnen en men kan mets meer doen om het te behouden Desondanks poijnpt men wanhopig dpor ipaar het lukt niet enmen verliest het hodfd Het zou allemaal met zoo ergzun geweest zegt Lore als demoord met gebeurd was Ulf bluft plotseling staan Moord Wat veior een mobrd Lore vertelt hem m het kort wat er gebeurd is UU luistert zwugend naar haar Men heeft je gezien toen je s avonds laat nog bu Hilde Merzbach was vertelt Lore ikzelf Ik rnoest dienzelfden avond nogvertrekken zegt Ulf en ik had geengeld genoeg Daarom ging ik naarJOU om het van je te leenen en jeJlles uit te leggen Wu namen eenfaxi Je ramen waren donker en ifcnam aan dat je al sliep Maar buHilde Merzbach brandde licht Entoen bcsleiot ik gauw bu haar w at geldte leenen Zu höd het mu vaak genoegEftngeboden en bovendien behoefde ikniet eerst een verklaring te geven welke mu veel te lang zou hebben opgehouden Want een uur later ging onze trein al Ik gaf er onder dezeomstandigheden de voorkeur aan jouniet te wekken maar jullie te schruven Dat ik niet alles in een brief konschruven lag aan het gebrek aan tudIk kwam ook niet thuis om met nogmeer tyd te verliezen Zu hadden intusschen het huis m ije Bandelstraatbereikt Nu is alles goed zeide Leire Maar Ulf schudde het hoofd En julhe wat hebben jullie gedacht vToee hu Lore keerde hem haar gezicht toe zu lachte Ik kan je alleen zeggen wat mutder antwoordde toen men haar over de verdenking vertelde Zu zeide Ik geloofm mun jongen Ulf s gezicht helderde op Hu neemt zun zuster bg de hand en stormt met haar de trappen op ter wul Inj luid roept Moeder Isabella en Fntz die langzamer lie pen hebben moeite de twee anderen bu te houden fi Op dezen avond is Theo Hermsbach m een opgewonden Ste mining Lieske heeft vanavond vruaf en het knorrige gê icht van het dienstmeisje Anna draagt er ook niet toe bu om zun stemming beter te maken Moet ik het middagmaal m IeJ ibliotheek opdienen he eft Anna gevraagd Natuiirhjk had luj geantwoord waar dan anders Maar terwul hu nu op het eten wacht valt zun blik op de twee leege plekken waar de sehilderuen hebben gehangen de schilde ryen van Manel en Frans Hals Hij storm door het huis en zun stem klinkt als een ba zum En toch kan liu niet zeggen wat hem zoo opwindt Dit gaat al jen paar dagen zoo en het wordt steeds erger Natuurlijk had hu zich over Hartmann geërgerd Reist eenvoudig weg ergens de wude wereld in ongeloofehjk zoo iets En bu hem Hermsbach wordt In tusschen ingebroken twee schilderyen verdwiinew en de politie hult zich in zwugen Hartmann gaat èr uit heeft hu eip het kantexjr gezegd en juffrou w Htine de secretaresse heeft dit ernstig en zakelijk ter kennis genomen Zu htefl twee uur ia i r vergeten den mund te sluiten want torn zei Herinsbav h Als Hartmann weer terug is dan zal er gewirkt woiden juffrouw Hcinp Ja het IS cigenhjk zoo dat Hermsbich met meer zonder Hartmann k in hu mist hem overal en nu hi r met IS lerkt hu pas haeveul eik Hartmann hem zwijgend uit de ha id heeft genomen Ach ach mompi it hu dikwijli als liy toeh maar weer terug was Om dadchjk daarop e sehe denj dat de potlooden van de se hiriftafel rolkn Heimsbach slikt zonder eetlust zun maaltyd naar binnen Anna die later de atafe komt afruimen werpt hem en bclecdigejen blik toe omdat h de beeilijke salade welke zu met zoe veel zorg heeft klaar gemaakt heclcmaal met aangeToerd heeft Hu draalt een beetje aan de radio en vmdt alle programma s wa Tnzmnig en verdiept z ch tenslotte in de economische zude van de krant Maar ook dat bevredigt hem niet en emdeluk opent hu fc warandadeure n en gaat in zun tuin wandelen Dat doet hem goed hu merkt dat liu langzamerhand rustiger wordt en de woede welke zich m hem had opgehoopt verdwunt Het valt hem m dat hu vanuit de waranda veel in den tuin heétt ontdekt wat hem met bevalt e Wordt vervolpd