Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 17 OCTOBER 194q an tnt H ki S Beer iet H Al 00 Bvt Wj V vüa Btad et H zi Hoffet n t f Boffer ld H S Pufi at Vhg ifte Ben H Pe v Hï vh t Vigea er i Btinoi I B hei Blaata tie ifoiam is vcrv ardigd door den hier wonenien kunstschiider Addicks Bovendien werd de dokter in de gelegeniieid gesteld zijn keuze te laten vallen op een cadeau Schoonhoven NIET VOLDOENBE VEBDCTmSBa Tegen eenige personen heeft depolitie procesverbaal opgemaakt wegens onvoldoende verduistering vanhun woning WITTE BKANDKKANEN Mocht tijdens de duisternis brand uitbreken dan is het van groot belang Idat gemakkelijk de brandslangen op de waterleiding kunnen worden aangesloten Om het gemakkelvjker te maken de aansluitingen in h donker te vinden rijn thans ook in deze gemeente de dekplaten wit geverfd SCUOOLTIIDEN VEKANBEKB Aanvang diie kwartier later Ook op de school voor Chr Volksonderwijs is men er thans toe overgegaan den vrüea Woensdagmiddag te laten vervallen Daarvoor in de plaats zullen de leerlingen thans den gelieelen Zaterdag vrijaf hebben Vermoedelijk zullen de beide U L O seholen hetzelfde doen Reeds heeft het bestuur der Chr U L O besloten om binnenkort des morgens om 9 15 uur te beginnen inplaats van om 8 30 uur en den schooltijd inplaats van om 3 uur te laten eindigden om 3 45 uur zulks in verband met het laat licht worden EIERVEILING 1 6 October Lopikerstraat Prijzen Kippeneieren ƒ 7 20 7 50 he eieren 6 30 ƒ 6 70 beidte per 100 stuÉs Botermarkt Geen aanvoer GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zyn inlichtingen te verkrijgen aan het politiebureau zilveren ring sleutel portemonnaie alpinemuts boodschappentasch met parapluie en ceintuur huissleutel paar beenpijpen BURGERLIJKE STAND Gehuwd Willem Boocstoppel 24 jr en Helena van Meteren oud 18 jaar Geboren Williélmus Leendert z van A Heikoop en M C Straver TEN ETEN hier ter stede heeft Jionijnen en konijnen moeten ften hetgeen voor het jeugdig baasje dezetr tijd liu ieder over voedsel praa blijkbaij een heel probleem vcysffide Gisteren vond hij er wat op 3 klonj ié p een vrachtauto met voederbieten en eiken keer als de wagen lacMïes reed wierp Kij er een op den i i = R sprong van den auto stopte de beschaving vooral ter bestnjdjjfg f Jj j e StohvUk HAAGSCH GERECHTSHOF GevMidén jas setweagcnuakt Het is een dom boertje van builen en hij da ht nog goed te doen zoo pleitte de verded igstei voor h H Haagsche gerechtshof ten b oeve van J B uit Stolwijk Het boertje stond in de veröachtenbank en de verdedigster spraiii blijkbaar naar zijn hart getuigcryn voortdurend instemmend hoofdgcknik Want de verdedigster z x dat het boertje heusch uit de goedheid de jas die hij gevondpn had bij een dansgelegenheid het Stoiwijksche had schoongemaakt In bewaard Alvorens e verdedigster haar deeler over gezegd had deed de éfaachteïuJks En hij deed dat ip vervloedige mate zóó over edig f s dat de president jéen paar rm l nicest vragen Stir nu even laat nüj ook eens watzeggen Dat mocl t de president tenminstewanneer het niét te lang duurde want dan nam B bét woc rd Hij probeerde aan te toonen dat hü het zoojammer vond van de jas die bij de fietsen bij de dansgelegenheid op ijjjj grond lag en daarom had hij die 1jisschoongemaakt fr De politie vond het kleedirjjjïfuk dataan K de Gi oat te Berg i ch t toebehoorde temidden van J Seeren van B in de kast Een bezwarend fjjl vond dl p cocureui jgenepaal d An daarom kon hij zich begTijpen Mat de Rotlerdamsche politierechte wegens diefctal een maand ggjt ngenisstraf had opgelegd een vorfs waarmee de procureurgeneriéif zich ten volle kon vereenigen I verdedigstcr trachtte aan te tooi dat er geen opzet tot diefstal was M ünsji pfn de jas zoo maar schoongemaakt was iM jjpi vonnis zal óver 14 dagen gewe zen worden Waddinxveen BURGERLIJKE STAND Geboren Gerrie WiUy d van P van de Weerdt cr H E Verheul Elizabeth Petroöellai Franciaea Geerytruida d van W C M van Stiin jriiM A H LampM g j G e h u w d N Vermeulen e W J an Vliet y O V e r le d e n I X M o Ieman 20 jaar BIKTEN PRIKKEN Gerfl agd wordt i er het z g prikken in bieten van de bietenwagen De jeugd wordt ej aan herinperd dat dit natuurlijk niff ge ori iofd is Opkoo rs van deze bieten die de kinderen in verleiding Jirengen worden eveneens ernstigygewaarschuwd N PEIKKEf GEVONDEN VOORWERPEN pevon len Nikkeien heerenarmband onz y horioge bij H Koster Zuidkacte 93 te bevragen bij het politieb ureau wan zeildoek taschje met zaklantaarn en r otitiehoekje ketting van witte parels 2 ipllen bruine kinderwanten Als verloren werden aangegeven bruiife portemonnaie met iniïoud porteDe gelukwenschen gijr on gepaard feuille met rijbewijs identiteitsbewijs n l dt as rimg van en album melj eh eenige bankbiljetten roode porte ± 600 kaartjes van dé patiënten Het monnaie met inhoud m u K I V Verhuizingen binnen i ée semeenÉe A Bo r vaa LemAdxteet 25 naar CSansstraat 26 D la Brui re van Boclekade 73 naar AG d Vrtjestraat If J M Teekens van R v Catsweg KW naar K Catowïg 214 1 F Signer ran Korte Dwarsstraat 10 naar Jan Koltensleeg 1 W Starreveld geb i steléin van Van Strijenstraat 13 naar Boelekade 1 b J L A Bron van ïoekoekstraat 5 naar Snoijstraat 51 M de Jong van A de Vischmarkt 5 iwar A de Vrschnijlrkt e H C Ka lermans van A fde Vischmarkt 60 naar A de Vischmarkt 9 N Kok geb Tan Leeuwen van Nieuwehaven 296 ttnen naair Pretoriaplein 46 Vf W Chris van Pr Jnlianastraat 16 iaar Pr JuKanastraat 3 S K Hammer IWn Bleekerssingel 7 naar BoomgaardBtraat 6 J J E HiMt van Krugerlaan M naar Joubertstraat 112 Uit TTd r ttJ fcB DE G tJ éHi COÜBANÏ UÈLDDE J 15 jAr GELEDEN H enmiddag ten twee ure had alIp T plaats d plechtige opening van ét Rijks Hoogere Burgerschool met irisjarigen cursus De d irecteur der eJiool Julius hieW eene korte rede over de strekking het doel van het middelbaar ondpi wijs Daarna sprak ele heer irvspeptóur van het middelbaar onderwijs jsteyn Parvé een eenvoudig woord betreffende de aanleiding 1 de bijzonderheden der oprigting Beid verklaarden in de duidelijkste noordingen de strekking en het doej het te geven onderwijs als de o leiding tot algemeene ontwikkeli liet vooroordeel alsof ook deze inr tingsn dienstbaar zouden Jfunnen Tïfnaan die alRemcene zuc tot affigtcn I inpompen welke d schaduwzijdeiritmaakt van het t onwoordig onderwijs Het middelbliar onderwijs z itpad niet betreden maar beoogt de verheffing vatv den burgerstand tot diekennis en oidtwikl eling die in overeer temming met den tegenwoordigenetaat der maatschappij van elk manvan besch ing met recht mag gevoréfrri worden Ten slotte betuigde de heer burgemeester rn0A A van Bergen IJzendeom in trtèffende woorden van zijne hooge ingjunomenheid met de gunstige becchikking der hooge regeering in het alhier vesti t n dezer rijks rnrigling en zijnen dank aan den heer inspecteur voor zijn krachtige medewerking Overmorgen orider n i zullen de lessen met een vijt en fwfntigtal leerlingen asr vangeri M JAAR GELEDEN Hedenmiddag ten 2 ure had zich in de Remonstranf sche kerk alhier een gronte schare dames en heeren vere eerieri op uitnoodiging van de comipr sie vjn toezicht op het middelbaar onderwijs om gezamenIijk het 25 jaiJt bestaan der Rijks Hoogere Burgerachool feestelijk te herdenken Mr A A van Be gen UzfTidoofn voorritier der commissie opende de vergadering met e n toespraak waarna de directeur der schpnl dr W Julius een schoone feesjfede uitsprak Daarop nam namen de leerlingen de heer L C G DjKÏwes Dekker het woord 4ic er a herinnerde dat drie der Ireraren v pfi de opening nu 25 jaar geleden aaj de burgerschool werkzaam waiTVf dé heeren Juliits BertelmaiT en enbergen var wie hij ieder een kj ig uitgevoerde gravure aaiiDaarop sprak mr J Fortuijn D Bgleever namens de Ic i aren die tffde eerste p a ats een woord tot den Soorzittcr richtte Het is toch heder oo fe25 jaar dat de voorz itteV de geacKeJbargcmeester van Gcuda mr A i r van Bergen yzendoom voorzitter is van de commissie van toezicht öp het M O Voorts wensclite bij guame een jubilaris te herdenken die steeds vol irv er in bet belang der school 25 jaar lang werkzaam was nl den concierge Bik Mr Van Bergen Yzendoom sloot daarop de vergadering en eindigde nieteen Lang ve de Hoogere BurgerBchool Des avonds had in dé sociëteit OiM Genoegen een gezellige feestwieritig plaats waaraan ta vap genoodigden deelnamen Door eenige leepiingen werden een paar tooneelstukjes opgevoerd nl De Buren van tislus van Maurik cri Tien meisjes ejü een man die beide veelsuéce hadderf dank zij het aardige sn l tfe e meisjes en jongens die èaarin oiitradc In het laatste stukjV werd dooi ee meisjes op aardige wijze gedan zongen en pjiaho gespeeld tiorts werd nog een ComiA he muzikyV voordracht gegeven en ttn slotte liKen een viertal leerfingen blijken vV geoefcnd heirt in hét veIocipède ri bn Na afloop sprak dr Julius eeiiwoord van hartclijke dank Het feest werd j M een recht S nirfieerd bal beslam Naar aanleidiy van de herdenking van het 25 jariiy be5taan was er Voor de HoogerejKi gerschüol Vrijdag dV October er Zaterdag vacantie JAAR GELEOEN Dr s Hoogstra pHbliceert ter geIcgeffifeid van het 50 jarig besfaan der ys Hoogere Burgerschool in de Vnudache Courant een artikel Uit jMl leven van een 50 jarige In een nasehrift op zijn artikel deelt ie directeur mede daf op een nader Ie bepalen datum het 5 jWrig bestaan der sc h oI op bescheiden Wijze feeöelijk gevierd zal worden ▼ EKFtAATSING ONDERWUZER NAAB SCHOOL 2 Ter voorzienmg in de vacature van onderwijzer a i de o L schflol no 2 aan de E WoUfstraat hoofd de heer L Verjaal ontstaan door het overlijden van den beer G van Spengen op 9 Augustus j l stellen B en W den raad voor met ingang van 1 December as naar genoemde school over te plaatsen deo heer P J Zooruiter thans onderwijzer aan de o l school no 4 Gouwe 103 hoofd de heer J Ringeling TRANSrORMATOSSTATION IN VOORWILLENS Aankoop van stukje grond De directie der geraeente lichtfabrie ken heeft B en W voorgesteld over te gaan tot het koopen van een stukje grond aan denVVoorwillens teneinde aldaar een traïf formatorggbouwtje te stichten noodig voor de uitbreiding van het kabelnet voor de electrieiteitsvporziening ter plaatse Voor den bouw van het transformatorstation is de heer W Erberveld Willens 26i bereid een gedeelte van zr tFrreïn te verkoopea ter grootte van 47 M2 voor den torijs van ƒ 4 per M2 MN KONIJNEN MO Een 13 jarige jong B en W stellen de i raad voor tot dezen koop te besluilei m een zak en reed verdei mede Dat deed hij zes keer en toen werd hij gesnapt Na een duidelijk onderhoud heeft de poHtie hem heengezonden KEURING VAN VOERTUIGEN EN VERHltUKAÜTO S De keuring van rij en voertuigen van voerlieden huurkoetsiers en eigenaren van vcrhuur auto s zal dit jaar op 26 October gehouden worden De nakeuring geschiedt een week later Onder deze keuring vallen ook deautomobielen die zonder chauffeurverhuurd worden doch niet die autombielen die reeds als huurauto of taxizijn gekeurd en waarvoor een verdunning volgens de Wet tttovervoerpersonen is afgegeven TWAALF KOOLEN ONTVREEMD ViMi een ïo lkstuintje aan de Nieuwe Vaart zijn tien roode en twee witte kooien onHT cijid i Efurgerlijke Stand Geboren Ockiber Antonie z van A Bourbijn en C J V Gemert ToUehstf 122 October Hilde d vsii E K Schwarze en G Heij Vossius raat 20 Maria Cornelia d van J van Delften N Rietveld D a Costakade Susanna Clazina Maria d van M J de Jong er C van Tionoven St Josephstraat 20 Alida d van W Rietvelden A van Oei R an CaLi weg 222 Cehuwdc i 16 October P J Antheunis en G J Heimes J Lekkerkeik en J Markus D Lekkerkerk en E F Marcus Th van Uunen en J M Dekker P P I rang en A K van der Laan G de Groot en O H van Waas H J van den Berg n J C de Keijzer P Gorissen en D Lens 7 17 October H Jcagenburger en M n Heijkoop Berganibach BELANGRUKÏ UITB D NG TIMMERFAIJJ EK DE CONCimtïNT Bedrijf wjirdi i lyjj lweeinaal i root De fabriek rv de N V ttn mcrfabriek De j ioncurren ii al belangrijke vcrb tringen en uittireidi gcn ondcrgaaA Achter het bestaande gedeelte r fabriek zal esn nieuw deel woriV i bijgebouwd waatd r de fahrtek een oppervlakte krijg van 2 i A mail de huidige De houten heipatcn aaii der achterkant van de bcstaandei fabri k zullenvervangen worden door betoripalen Inhet geheel zullen 130 liergel ike palen eik niet een draagvel mogeni van 30 000 kg geslagen worden De vraag of het fahrickspers oneê eveneens belangri fc uitRctóreid wordt Valt gezien de orfiataiyjiglyipd en niet te brantwoorden Er zal bij tie uitbiSpcriTigswerkzaanjhcden naar worden ge t reefd don arbeid in rt b iaanni fabriek zoo A einig rnogelijk te n lrmmrren EMAILLE Hr SNr M Mi RPLAATJES In deze gemeente btïjaat de gewoonte im d i ti eii jaren de huizen opr ieuw te ummeren Ook in di t jaar is die vïrnummering geschied Werden voorheen de nummers op de deurposten geschil die fd thans wordt e ke nning van een emaille huisiiunmnerpiaatje voorzien LEGERPAARDEN BU LANDBOVWEItS Op heden xiin zev n leperp Tar aan Ber rr r t che landbouwers in bruikleen afgestaan VEEL AANVOER VAN BIETENKOPPEN Vrijwel dagelijks komen tbana in de gemeentebavei schepen aan met zgji bietenkoppen de bovenste eindjes van suikerbieten met de bladeren die geleverd worden aan de veehouders De bietenkopijen zijn thans bü de schaarschte aan geïmporteerde procfuctsr een gewild veevoederartikeL EEN POSTBEZORGING MEEK Met ingang van 1 1 Blaandag wordt de interlocals post éénmaal per dag meer aan het postkantoor bezorgé nl ook s middags kwart over vier iefi raven BE SSINO OP EEN VESZOEK E AN DE N SJB DAT NIEÏ GEDAAN WAS Woensdagmiddag vergaderde de raad Onder de ingekomen stukken bevond zilPh een adres betreffende de lichnmelijT e opvoeding op de lagere scholen B en W beloofden daaraan t z t aandacht te zullen schenken aangezien er thans geen enkele lokaliteit oesehikbaar is Besloten werd aan de werkloozen en gesteunden dezen winter weer de gebruikelijke brandstoffenbon uit te keeren Besloten werd ten behoeve van de verbreeding van de Zuidzijde aan te koopen voor f I een brug van den polder Zuidzijde en eigendom en onderhoud van een brug in Weypcort over te nemen van de fa Broekhoven tegen afstand van een strook gronds voor de wegverbreeding De kringleider der N S B had tenbehoeve van de weerafdeeling het gebruik van het plein en het gymnasi klokaal der openbare lagere schoolgevraagd aan B en W Deze missenecjitpr de bevoegdheid vergunning teverleenen en verwezen verzoeker naarden Raad Hieraan is geen gevolg gegeven B en W achtten het gewenschtniettemin den raad een principieeleuitspraak te vragen en stellen voorhet verzoek af t wijzen omdat aldushet praeadpSST toykenj informatiede W A x instityat jï er bescherming tn N5j8i coIpoMeurs enz welka faak lie pdlitie volkomen op zichneBrf en kan bovendien omdat af and JiD lokalen f eds alleen dan werdtoegestaan wanneer rechtstreek ofzijdelings de cnderwijsbelangeW werden gediend I Enkele leden o w ée neer V d Heijden wenschten géén uitspra4k tedoein aangeïien er gefn verzoek jwaj Ze achtteh dat in principe onjuist temeer nu den adressant den wegjgcwezen was j Bovendien achtten anderen d zaakzeer voorlfiarig omdat het lojlAaii ingebi ik is en dus niet eens kaji afgesta wqilden et voijrstel v 4 He e n werd met 1 5 stentm i verworpen waarop datyan B eii W me algemeene stammenis aangeijiomen Besloten wefd d voortaan deBüuwstetg alleen in de richting vande Markt naar de Kerkstraat zal mgeji beraden wor 4en Voorts werd bevoegdjicid flfay J et aanvangsuur A de kaasmark té tiepaJen toeg étdaa nB pn W met de bedoeling Oor loopjg een j4ter aanvangsuur te kunlen instellen y De r e keriing over ZS 4 etA vastgesteld fcet een batig saldo van f 2 3 884 14 Gewezen Werd door de ti Banc ie eje conurissie op het gunstige re siiUaJt derobedrijven waarvan het elektrisch bedj üï ruim f 13 000 het w lejfccdrijf ruim f7 00Ü en hel slacMhuisyniim f 4000 W inst oplever Hét saldo van het waterbedrijl er4 X0fcr e4traafschrijviiig bestemd kosten van het openbaar ónder1939 weïïdcn vastgesteld jop 280 55 Herkozen werden de leden van de ommissie Int werjng van schoolver uim terwijl nieuwbenoemr werd de jeer W H W van Liempt Eveneervs werden herkozen de leden van de verschillende raaJ Stipmmissies Tot schoonmaker van de O L School nTid aangewezen de heer A Paï Tenslotte werd de bcgróoting voor Idll aangeboden en in handen der financj cle commissie igesteld BELANGRIJKE yARKENSSMOKKEL ONTDEKT Reeds vea verdachten Dank zij haar waakzaamheid is het Ier plaatselijke politie gelukt in samenwerking net denuieeschkeuringsdionst een belangrijke smokkelzaak invarkrnsvlecsch op het spoor te komenen op het juiste motaent in te grijpen Een leekoopman die deze zaken jlijkbaar al eeixiei met winst had uitijéoefend wilde een fiinken slag slaanHij kocht j l Zaterdag op de markt t Utrecht elf vette varkens en liet die liuisbezorgen Zondag werden er viergeslacht en s middags per auto vervoerd naar elders in het land De po Mtie kreeg daarvan de lucht en besloaC auwlettend toe te zien Hocwelijaeplaats van de woning van d n j opman ongunsig gele en is slaai mener in op de hoógti tcblijverv ét denverderen gang van zaken e mor wis dus dat Dinsdag opnieuw A arkeri s nuéc overige waren gesl rht Men konvermoeden dat deze ry s avoiwls ver voerd zouden worde en daarom hi eldmen zorgvuldig A M 9ch Dan zij die oewaking slaagd men erin den aiiit j vun een expe veur alhier aan te hot den ftoen difj nauwelijks het erf ha verlaten r De polif t trof er de zeven versch s i i ren aan die n tuur i5onmi feïlijk in beslag wercien geno4 men everials de auto De koopman bevond zich mede in den wagen Na een langdurig verhoor bleek men een heel omvangrijke affaire p het spoot gekomen te zijn die vele personen omvatte en waarin bu hei aantal verdachten al tot 7 gestegen is Ook het adres vaé het Zondag vervoerde vleesch zal wel worden opg spoord Het vleesch werd vrijgegeven 3m over de vrijbank aan het slachthuis te worden verkocht Er is dus vieosch genoeg ia Bodegraven in de komende dagen Boskoop COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILINQ 16 October Bozen per bos Butterfly 34 57 et Claudia Pemet 58 et Pechtold 40 7 et Bdith Helen 51 72 et Hadl y 40 78 ot Briardif 3 5 et Rosiüaindia 30 58 et Florex 43 82 et Vier nden 40 75 et Better Times 45 65 et Rosa Mumcü 30 45 et Queen Mary 38 58 et Attignst Noack 2S 37 et Max Keiler 20 27 et Else Poulsen26 32 et Columbia 22 et Polyantharozcn 70 89 et luqar Olsson 44 56 et Orange Triimnph 39 50 et Gloria Miindi 14 28 et Dorus Rijkers 3 43 et Mevr Van Steaaten van Nes 16 22 cl Wilh Kordes 26 33 et Weadland 25 28 et Steward 30 40 et Orange Nassau 30 40 ct Gemengde Rozen 20 30 et Diversen per bos Clematis Mevr Le Coiiitre 1 40 1 50 idem Prios Hendrik 50 76 et Wem Durandi 19 et Physalis Francetti 15 28 et Sneeuwbessen 8 12 et Oirysantenf grootblocmig 70 90 et idem klein bloemig 30j 4 et idem gemengd 50 et idemtros 10 U et I CONTRM E IDENTITEITSKAARTEN Coulante houding der politie De politie heeft controle op de identiteitskaarten gehouden Zeer yei e ingezetenen die het bewijs niet bij zicii hadden werden in de gelegenheid gesteld het thuis te halen Het blieef dan bij een waarschuwing In den ver oigen zal echter procesveipa worden opgemaakt BUSLICHTING VERVROEGD De bnslichting van 12 40 aan hel fiosiltantoQr en brieven bu sen is voorloepig venTocgd op 12 uur KXAMEN APOTHEKERSASSISTENTE Te Iicidén is geslaagd voor bet examen apothekeisassidteule mej A M HoofthiaJi alhier Moordre ir LAAT KIEI AliTDANK Achter het raa H uis staat een groofe bank vooi de ouden van dagen Zeer velen make daar gebruik van Om veronlreiwjging van het terrein tegen is daar nu een bord geplaatst rontreinjeiiig strafbaar stelt BAGGERWERK UITGESTELD inde beschadiging van den cleclrischcn kabel die in den IJsscl ligt te voorkomen is het baggerwerk i bij het veer uitgesteld Recuvrük BURGÈKLUKE STAND ONHpjTROqWD Arie de Knikkir oud 33 jaar en Maria Berkhouwer lud 28 jaar uit Stolwijk Leendert yiinEs oud 21 jaar en Teuntje de Redelijkheid 22 jaar Jan van Os oüi 28 jaar en Jannie Tijkje Krit uitBoskoop Gijsbert Mannus Moll olud 27 j ar en Bertha Meert oud 41 jajar cSeBOREN Marinus Adrianus zoonvan A Vermeulen én Atfriana Vernieij Petrus OVTRLEDEN Pilippis Noordlabdér md 52 i ar echtgenoot van van As LOOP DEB BEVOLinNQ ü GEVESTIGD H 241 uit Rtf fdam Wonders en gezin Plattevv i H 215 r iuismaii uit Hardinj eld Raadiiui iweg E 60 R Feilkt en gezin uu Waisenaar Tempel C o I T Thote uit LangtruigeweicJÊf Weth Vente rg H 38 J H jrfan Wieringen m Ryterdam Wtt vS enteweg H 76 J M e Kooij i t p Uerdam Weth Ven ewcg H ÏK C lartingsveid en gezui uit iTfiersfoolft JUBILEI M DOKTER BATELAAN Dokter Biiteiaan heeft gejubileerd Hij is l in i s reeds 2 jaar gemeente gevestigd Een comité gevormd uit de patiejden en bestaande uit kapelaan Sch ama ds P WanriCTThoven en de heer J Reer le ohen den jubileerenden dokter te zijnen hijl e gecompliment rd f riüKKEN Uit Raadhuisweg Krau ien bring nair Gouda ITO NDEN VOORWERPEN f Bos Sleutels le bevragen bij J Wondergepi riem sleutels bij Kalkman rijwiclplaatje met gaatje iiij Groendijk Middelburg rot iboot bij C den ÜJide damesrijwfc l bg J Woii it r g m W Zevenhuizen RECHTBANK TE ROTTERD Ui Zes nifWindcD wegens otliel il g gewaagd Voor de rechtbank te Eottcuii herft tereda staan dt SS jarige ar beider L S uit Zevenhui den die zici in April aah oplichting zó hebben schuldig gediaakt Verdachte had h j doen yoorkonsen alsof hü in opdracl van zijn patroon een hoeveelheid voerbieten kwam haUB bij den lan bouwer M van Eindhoven doch vetdachte had dit veevoer zelf verhan deld Hij WM echter ia gebreke ge bleven de koopsom te voldoen Toej geen betaliag volgde had vaa Eind hoven d B patro i van verdacht aangesprohen waaroor het uitkwam i f dat deze zijn linecht geen opdracht had gegeven Het O M eischte zeg maanden i vaiDgenisstraf Uitspraak 2S October UIT DE PERS Eenheid of santen wefking De driestar schrijver van D e S i n d a a r d A R schrijft onder buviu staanden titel De roep caar eenheid bedoeld is dan veelal saamvatting van alle Nederlanders m één politieke organisatie klinkt wel niet zoo luid meer al icb paar maanden geleden maar wordt toch nog met genoegzame kracht aangeheven om er nog eens iets over te zeggen Wij achten n eenstemmig denken over alle vraagstukken van staatkuadigen tif maatschappelijken aard bij een cultuurvolk als het onze een volstrekte onmogelijkheid Zulk een een stemmigheid ia ook sérgens aanwezij In Duitschland b v zijn lang niet alle Duitschers lid van de pationaalsoci listische partij en ook de fascistische partij in Italië omvat lang niet alk daarvoor in aanmerking komende Italianen En stellig is het een absurditeit er in Nederland naar te streven oat wij allen trouw zouden betuigen aaa eenzelfde staatkundig of sociaal program Dat is èn historisch èn zmv zakelijk nimmer te bereiken Het getuigt dan ook van een geffiis aan inzicht in onzen volksaard en in onit historie niettemin zulk een doel na te jageri Het is bovendien volstrekt overbodig Want wat ligt er eigenlijk achter dezen wensch Dit dat men bepaalde verlangens met eenigen nadruk naar voren kan brengen door te wijzen op het gttal dergenen die deze verlangens koesteren Maar is daarvoor nu versmelting van aller tot één groep noodig of zelfs maar wenschelük Behalve in enkele kleinere groepen is het Nederlandsche volk momenteel vrijwel georganiseerd in een tweetal openlijk naar buiten optredende groepeeringen De eei e wordt gevormd door de beide groote Protestar Lsch Christeüjkrf parttjen de andere dool De Nederlandse l De beide eerstgenoemde plachten steun te vinden bij ongeveer 900 00 1 mannelijke en vrfcuweiyke Nederlanders boven deri sen van kiesgerechtigden leeftjjd Gesteld nu verder dat er noodiaak io x bestaan om bp een bepaSld rurt waarover beide groepeeringen f lijk denken huti zienswijze naar 1 1 kenbaar te maken isT S milliofi reer of krachtige dan 900 000 i J fiifl 000 er eu it Wij kunnen dat niet Hizic wat we wèl inzien is dat één CrC nisatie waarin vogels vary d oluimag schuilen op iendéuT Ver i dan gescheiden orgar die ieder voor zich pémofeen jatnenstelling ziin dat juis tieer er aanleiding zou bestaan een gemeen sc pelijk getuigi omdat deinnef lijke harmonie aan het pe aar van spannines neventerrejfielf is blootgesteld blijven dan Ook van oord et iameri 4rking waar daartoe ding aanwezig is de voorke i ent boven een eenheid d erkrlijke eenheid is Er i s heel wat waarin alle N Isnders overeenstemmen ma ii blijft ook nog al wat over waar verschillo i Sommig van d s schillen vinden als men wat wil oefenen op den duur v haar oplossing in eenstemni van oordMl maar zocflang d t n et het e al is volge men OiJ ïebied den stelregel dien de J Mnltke Op strategiscl tci rein n val afzonderlijk opmarchecren vereenigd toeslaan Al e ver sen gaan trfank en ook de e kr wat Want het gaat hier vechten maar om Betuigen daartoe de noodzakelijkheki aan is Dat getuigenis kan vjm mes een groep uitgaan en is dan Feven duidelijk als wanneer hit uitgegaan van één enkele grm sterkte van de a onderlijke gr geramenlijk Ook kan er ho dan ook méér ged aryw orden dan van ti tijd verla lgens of wenschen dan wel bezwaren inbrengen De Overheid des lands is in ba der b rzettende macht én zij K dsar ook 31 ware heel Nederlan defilaatstèn man de laatste vrou t aatste kind voor zoover het rf r ten kan in één organisatie oniJ sebracht