Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

DONDERDAG 17 OCTOBER 1940 6106 104 5 f 8 J 338 6699 10a24 13865 17147 2079 23913 43b 6ai7 10o34 11935 1 167 2Ü845 23927 10802 14015 17347 20883 23956 19625 14017 17215 2l ti92 24000 10671 14 a2 106 140 8 10 13 14084 14115 14264 14317 14327 ni cht Aa niti I u Iwtirdt aan er te n giteit dat aan proavn t gem onze jia l eitg Bezen rian voren pt ge hgens ver koadig eptn entetl veetai i groe fcvormd fcntich dooï ehteii lOOU terlapIjd Df met het iUnic ou en eschre Irdigen rmgen geres Bodzaak punt feelnkp Fbuiten en dar plus ffiaar orga I divert e zwak nisati n van It wan l ii tot iuigeni niet Ncda lar er arm ii jie VI ty gedu 1 Iwellic Iraighfid jit m op d f oudet aan i n nini ehjkin Ikreup I niet m Iw nnc r Van f s fceer ri pTL t t r roep pet 1 groepen bk niet tijd t t n uiten handen iij bhjf land tf ou et reeif ond BUiTENUND VAN HEDEN vallen op Londen ffopperMvd va d maeht brtft ondanks de wiiragesteldheid zijn a n Cund voortgezet B ao ter de bommen die gewor erd OP een vliegveld Zui a tiverpooL Bij een wapenfa ffl midden Engeland gelukte nBhndene hangars en werk n iee iware bommen m brand steksB et het invallen van de ten M vergeldmgsaan L op de Bngelsche hoofstad weer n omvang aan Bommen van Li kaüber werden tijt het aan e VJB den dag op belangrijke iJjirt doelen aan beide zijden van TheeiM geworpen De ontstane ije deden het boven Londen han de wolkendek tot i groeten at nd W verlichten Andere aanvallen ren gericht op steden in midden en d Engeland als Liverpool en Bir jham Op talnjke plaatsen voor Bn he kuit legden vliegtuigen nen Aan den Westelijken uitgang het Kanaal werden weer eenige jideiflk oorlogsschepen di de probeerden te naderen door het ir an onze marine artillerie tot igkeeren genoopt Een duikboot cht dne bewapende schepen van imtn 21 OOO b r t uit een con ooi zinlen waaronder een tankboot lOfiflO brt intsdie vliegtuigen lerpen m den bt van 16 op 17 Octeber bommen m rijlafebied zonder militaire schade vmaraaken Daarent gen werjen leuw in verscheidene steden woon ken getroffen waarbij o a in Kie aasial huizen beschadigd werd Britsch vliegtuig werd vannacht VBordat het de rijksgrens bereikt door den afureer neergehaald E fr vliegtuig werd m een luc ht echt neergeschoten schoot een derde viiandelyk toestel Twee eigen machine worden mist hEGtmKtacm VAN HEDEN evig Engelsch bomrdonent van Tobroek ET TUfYCN IN DE MIDDELEiANDSCHE ZEE n ZIJ weennachtsbencht no 132 ikt fiM It üaansche hoofdkwartier volgeèd bekend Ie comWndant van dui bo 1 die den vyandelnken onderzeeër hti tyjie Perseus tot zirken heef tacht zooals vermeld in ojis meer tMsbjricbt Bo 131 IS denriCrvetten em Ba ilno Bandmi De Engel e kruiser die door e =n an on scdovliegtuige is gctorpedee d man meMmg is gemaakt m on rniachtsbencht nr UO iS volgen iedeelmg van de Britsche adrmra It de kruiser Liverpool Deze k ui lieeft een waterverplaatsing an O ton en is bewapend met twaalf Olmen van 152 mm acht kanonnen 102 mm en zes torpedolanceer Mn alsmede dne vliegtuigen welke cataiMilt kunren woiden afgescho Noord Afrika ontstonden botsm tusschen verkenmngsafdeeiingen rbij het resultaat m ons voordeel s Onze vliegtuigen Rebben de vijan ijke vliegvelden gebombardeerd van ka Assaba Daba en d vijandee installaties in de gebieden van aten Bagush en Mersa Matroeh On U afweergeschut er JS rtevredigeg resultaten be Al onze wijfgtuigen zijn terug eerd J idelijke luehlmacht heeft Sd Tobroek met brisant en idboBimen hevig gebombardcMiS bij scfiade werd aangercH an SP installaties en aan J woon n Bovendien werden negen ba eld er vijlen geen n benige op Derne uitge m miaktcn evenmin oorzak i AIrika heeft een van onze n een Engelsehe post aan e p ten Zuid Oosten van DagaostiDe vijand aloeg oveihaast iDem achterlating van buT voorraden Onze h Oömbaideerden militaire lrr op ijet eiland Penm alsDk n Ghedaief In latiL K een van onze luchtbal w l en een verrassenden letiM eH vliegtuigen werden ld stokZ P en beganen vSfm e opslag N v 1 t en een auto hed = lere luchtfor op Roode Zee een aanI die do koopvaardijscheIsezeld orlogsschip werden Iffen v waar 8 opb vliegtuigen die MaMfl B Xwimeawerpere die rnheteTnl f yP oe5eI ï Bovendien efelijk no een ander machine van het type Glostcr omlaag geschoten p Vij ndel t vliegtttijen brnnbardeer n Dtrathoea necannera Tesse neie Kassala en Gondar Alleen in deze laatstgenoemde plaats werd een persoon gedood en werden eenige andere personen gewond De schade is ni t groot De achtereenvolgende aanvallen op Diredaoea tn Harrar werden afjetdagen door onze jachttoestsUen die de vijandelijke machines op de vlucht dreven alvorena zjj haar bommen hadden kunnen uitgooien Disciptinaure straffen ▼ oor ambtenaren DIE BCN POST VEBLATEN BBEN Er IS een besluit gepubliceerd onderteekend door de secretanssen generaal der verschillende departementen betreffende de regeling der toepassmg van discipbnaire straffen voor staatsambtenaren die in dm loop van het ïtydvak van 10 tot 31 Mei hun post heb ben verlaten Het besluit bestaat uit een artikel dat als volgt luidt Afgezien van de toepassing der tuchtstraffen ontvangt de ambtenaar die zonder toelating afwezig is geweest g enerlg bezoldiging voor den duyr zijner Ongewettigde afwezigheid De aisciphnaire jchofsmg en de daaraan verbonden ftihouding vaii wedde komen evfcnwel ra mindering op bedoelde tijdruimten DE DUITSCiU BESCffERMING DEK ROEMEENSCHE PETROLEIW VEL EN In verband met de garantie Welke te Weenen tegenover Roemenie is aan vaard heeft de Duitsche regeenng overeenkomstig de Roemeensehe wenschen een Duitsche missie naar Roe menie gezond p en tegelijk de bescherming d r Roemeensehe petro leumvelden op z ch genomen Op het kaartje zijn m de eerste plaats aangegeveij de nieuv f grenzen van Roemenie na den afstand van Noord ZevenburMn Tusschen Donau en Zwane Zee in het hart van het land zim de rijke petroleumvelden gefegen die het voor naaraste bestaansrtudriel van het land uitmaken en nu onder de bescheimmg der Duitsche luchtstrijdkrachten staan Het tweede kaai je geeft het pe lO leuiBgebied meer uitgebreid weer In het district Prahova wordt de vloeistof gewonnen vooral m den buitenrand èer TranssylvaÉssche Alpen waar de bronnen byzonder rijk zijn De stad Ploe ti vormt het voornaamste centrum met zijn talrijke raffma derijer alhier wordt de vloeistof dooi pijpleidingen verdeeld naar de uitvoer havens van de Donau o a Gmrgewo Cernadova en Braila alsmede via Buzau naar de uitvoerhaven Constamia aan de Zwjrte Zee Cartogra isch bw au voor de Nederl Dagbladpers MARKTBERiCHT€N DELriSCNE VEEMARKT 17 October Aanvoer 1 paaBfc runderei 3 v tt ka ve en 103 nucWjÉfe kaivtren 21 maffere vaikens 360 b bn 53 schapen olammeren 13 geiten ft Dokken Pi Ijzen kalfkoeiaölSO 285 varek eien rOC 180 magere eni 14 46 blggtft r y vette lanneu S 36 geiten en bokk n 8 2t BElH II1E PLUMVIEMAEKT r Oct Kippen 080 1 50 etndenO 1 140 Jonge henen O 7S 2 00 konijnen 1 00 aO VBEMAKKT GOUDA 17 Oclübei AangevoeM in lötai 741 tuk waai van 2 slachtvajkerM 219 mage e Handel stug KA MAÜKT GOUDA 17 October 16 paitoen kaa Prljztn Ie kv al letRM 3 Idem 2e k w 38 z aic tot 49 jO Handel v ug EIEBSXM kRKT GOIDA 17 October 18 AIO st e eten Kipeierei 7 25 7 50 Eendc en 3 2S W H ne ere i 3 i6 6 00 pej 100 stuk Hard V ug BOTBBMARKT OOIJBA 17 October G4en aanv r COÖPEB4Tlf VE Zl ID hoLI WDSCHE ElEtVEttlNQ G A IE SOUUA 17 October 68 ro k r i fii P i B4e STAATf3L0TT HIJ uror KFASS ïffbtipvde luw Trekking van lï October 1008 No 1018 13122 4aO Mo 4403 15aa f Un tio IZ 6548 15713 18370 21497 IM No 21 3 3305 3612 5224 5421 770 10009 11756 133 8 14789 15293 15758 1S130 2431S ntUZEN VAN 78 10 7 5030 873 10858 13823 fSlQ 30880 126U 1504 5321 7989 11101 13965 17291 21179 8078 8225 8294 8306 8368 8392 8822 8832 871 8857 8895 8896 8028 9061 1574 5453 1606 5478 1908 5083 2044 5619 2068 5870 2286 5672 2419 5849 2611 5922 3673 6021 2919 8148 3022 6172 3086 6531 3297 6874 3385 6693 3691 6716 3721 8815 3746 6857 3888 6860 3904 6944 3929 6950 4003 6963 4037 7044 4140 4145 17383 J1315 1 408 21325 17407 21407 17444 21432 17455 21919 17588 21989 1511 5338 8078 11320 13e81 17330 21289 11404 1401111475 1403011628 1406211719 1416411751 1432011773 14323 11816 14355 17864 22037 11847 14571 17915 ÏJ123 UeOO 14595 I8U88 22260 11963 14690 18204 22267 12030 15177 18251 22535 12U78 15190 18238 22578 12145 15299 18300 22763 9126 12272 15533 18327 22799 9385 12604 15571 18434 22805 8481 12681 9710 12774 12771 128679860 12911 9880 12948 10062 13001 15614 18550 22856 15721 18551 22871 15830 18622 22920 15901 18888 22963 16011 19080 22984 16059 19281 Xjlie 7856 10087 13023 16493 19669 23462 7080 10135 13111 16815 19721 13579 4403 7302 10320 13131 16851 18932 23858 4426 7J53 10487 1J162 18988 19967 23979 4tjü7 7460 10485 13415 16954 20208 24170 4631 7568 10618 13527 17027 Ï0288 24371 4682 761b 10o54 135o7 17029 20345 24410 4688 640 10629 13600 17140 20402 24682 47 9 7723 10745 13637 1714S 20408 248844845 814 16257 19327 23183 NIETEN 1030 44 3 104 44J6 1069 44j4 10 fi 4495 1087 4497 11 4501 1215 4504 1220 4527 12 4 48001 171293 uee 4 40 1318 4753 a O 4772 1454 4787 1465 4868 lol 4942 5 9 4947 1S B 85 15 9 4974 1570 0025 1805 5036 1617 5151 1651 52 8 1654 5211 1765 52S6 1777 530o 1791 5316 7881 11760 15081 18413 21966 781 3 11793 15124 18433 22028 7913 11798 15129 18484 22088 7945 U820 15132 18562 22126 8008 11827 15138 18569 22155 8056 11857 151J0 18593 22186 8076 11886 15184 18632 22189 8171 11889 15256 18648 32201 8179 11917 15292 18658 32222 464 8212 11955 15331 18719 3Ï830 4701 8220 11958 15429 18733 32235 8295 11970 13 30 18759 32240 8301 U977 15489 18 65 22349 8333 11979 8358 11982 8439 12052 8477 12067 8587 12073 8591 12077 15498 18768 22375 15540 18794 22281 15641 18795 32285 15587 18842 32388 15598 18843 33340 15634 18870 22341 8i63 12143 15690 18876 K394 1 7 121J2 15683 18944 22443 8815 12197 15697 18898 33444 8875 12 05 15708 18961 22462 8922 12338 15714 18A73 22504 8972 l23Si 15727 19000 22514 8987 12448 15794 19002 22553 9022 12464 15878 19060 22621 9648 12549 15889i 19133 22622 5340 5407 3455 5458 5465 18 2 1836 2052 2U5i 2U89 9103 1255 16001 19152 22641 9106 12611 16015 19169 22667 9146 I261B 16035 19234 22668 9204 12701 16084 19288 22678 9214 12 43 9282 12801 9332 12855 16088 19318 22882 2136 5475 2165 5564 2172 5583 2260 5602 2270 5820 2293 5688 2328 5 65 23 9 3812 5820 58352513 58 2u 4 58452 60 5901 2i 89 58032096 59242 Z2 60182 46 60242756 6031 2794 6136 10028 13385 2895 6167 10066 134 3 2016 6210 10068 1 M46 233J 6300 10137 IJ4i 6 bJU 10159 13534 6330 ion 1J541 6 jU 10176 13649 6 12 10212 1J652 6164 10232 13663 6468 10259 13684 6575 10388 13717 6008 10380 13730 bol8 10448 13844 6671 10486 13831 16102 19402 22751 16142 18527 33765 12881 12887 12900 9373 9434 9449 9455 9472 9526 9564 9612 9657 9879 9717 5718 16172 19625 32774 18189 19637 22795 16225 19844 32819 12955 16228 19716 23859 13084 16229 19820 22887 1J092 16237 19846 23888 13102 16238 19847 32902 13171 16271 19854 32917 UlOl 18277 19883 22918 275 16313 19912 22961 11297 16 22 19834 32962 lft 2 16388 19842 32980 9782 1 38 16410 19948 32999 9836 13343 16448 19852 23087 9865 13368 16545 2U018 23100 9977 13377 16567 20018 23112 18577 20031 23186 16629 201M7 23288 t67u9 20070 33299 16767 20103 23422 2 lo2 3058 3067 JU85 3ifc3 J215 3225 1257 331 3317 i3 6 16885 20140 23452 16897 20245 23473 16944 20266 23587 16947 2U301 23638 18956 20303 2J6oi 16873 20493 23685 17045 20536 23739 17100 20561 23871 17108 20578 23881 17130 20764 23882 17144 20 82 23885 3443 6870 1485 6901 3492 6904 362J 7011 3871 7039 10743 3719 719 10789 54 7268 J788 7276 281 297 J30 i341 1 309 20993 24058 10800 10810 10820 10855 20999 24086 21011 241j4 17342 21039 24188 nVi7 210 6 M292 17372 21100 34294 17382 21112 2431 703 3831 3889 3805 3948 3949 3868 14345 17388 21121 24338 14348 17437 21157 34368 10892 14480 174S7 21248 24398 10952 14487 17461 21357 24427 Jj5 11049 14498 17507 21380 24433 360 11141 14a54 17510 21387 24511 7430 11153 14561 4000 7455 11180 140 4 4041 7447 11193 14580 1043 7461 11211 14587 4063 7a07 11228 14611 41004117 1178 7527 11361 14654 4224 7544 11375 14658 4 27 75S2 11444 14675 4241 7553 11487 4269 7587 11478 7591 11527 7598 11545 4301 7048 115554323 6o2 11566 4q54 7680 11577 4368 7083 11580 4376 7 47 11498 14948 4390 7 91 11703 149ri 4392 78 6 11704 15006 4400 7879 17553 21382 34525 17604 21427 24533 17620 21429 24569 17623 21457 34574 17828 21530 24608 7510 1128S 14622 17637 21542 24621 7524 11300 14650 17765 21548 24631 17799 21605 24612 17849 21607 24660 17929 21618 34688 14U0 14740 14 48 14824 14884 14932 14935 14145 17946 21849 24704 18006 il 62 24724 18014 217 12 24726 18058 21 78 24 90 18136 21785 24832 18203 21804 24842 18214 21825 24849 18253 21847 24958 18289 21888 24900 18362 21908 24964 18377 21915 24966 In dezt klasse ib nog mgebleven 1 prijs van f 1000 iïenevtns een premie van t 30 000 voor den laat uitkomenden htigen pnis en een premie van f JOOO vour het laatst uit komende nummer VFtCIEKLB VALOTAKO BSCN OEB NEDEU ANDSCBK SAMK r Oi tobei ScbrUteUlkf ea UI UauacUes ValuU s N w York ƒ I BSVrn 188 u Berlun I 15J8 I 75 43 Brussel 38 H 30 17 He irkl 381 1382 Stockholm ƒ 4481 4 9 Zurich 43 38 4a 86 Bankrapierc New Voik I 1 BiS ii 1 801 30 r ttT 20 94 l MiCTENBEURJ AMSTERDAM Noteeringen v n 17 October OBLIGATIES StaataleeningeB 16 Oct 17 Oct 1 Ie MOO 4 i £ it r seo t 1540 2 r 100 4 940 bU 100 4 1940 2 soa t 1940 blf t MO 4 leaa i loo i 193 rsoo 3 1937 100 3 rsOO 3 t IW 3 3i i 1938 iOO Ji 0 1 r 100 O 1 O I 1937 O l 1937 O I 1937 O I 9811 KB 9 1 96 4 108 98 W mi 87M 87H 98 sen ua 2 ait 500 ïl A 100 I r 900 3 100 ï 900 a VH 8TH IX 83 FroTinc an Gch 88 8 M 96 8M 98 84 89 88 88X 8M san n 95 98 m 86 88M SBK 85 1 9U4 m 4 WH saté Amsterdam 1936 V t Dito Ie 1937 31 3 Apeldoorn Ie 1S37 V t Arnhem 1938 3 Deventer 1920 8 Dordrecht 38 31 2 3 Elndiioven 1935 31 1 Dito 3e Ig 38 31 4 Gelderland 1938 31 4 Dito 3 Ie ig 38 1 Dito 10 1 Je Ig 38 i sGravenhaga 1921 6 Dito 1838 31 Dito 1937 I 31 Dito 38 31 2 3 Uroningen 1938 S Otto 2e 1838 3 Haarlem 1838 3 Dito 38 3 3 Helmond 1937 3Vj Hilversum 1938 31 4 Hllvera lo j as i Leeuwarden 1938 3 Noortl Uolluld 19K Dito 2e 1938 3 t 1 Dito a 3 iq JB 21 Olto 3e lO j 1938 21 Bottudam 193 n 4 Dito 1 en 3 1931 JJ Dito t IS38 31 Dito 1938 31 3 Sehied 3e 1 37 3V niburg 1 1837 31 Wrecht Pr 37 Dito Igam 1 37 Zeeland 1037 3 Z liolland 1937 3 Dito 28 Ig 1938 3 B V N G a 1 37 31 Dito 1938 3 B V Onr Z 1837 4 Gem Cred 9001 38000 O Dito C j Vs 1 2008 3 Ned Bankinst 5 4 üyvMkMktaaln n 81 97H Alg Pr Bvp b inwt Z veipl uitl Pandbr U j Alg Hypb serXY 4 A damsch Uyp l 4 Dito IV Bat Rypb HK PP 4 Dilo CJJ 31 j Fr Groo Hyp Bank 18SM 942 J 88 90 9 K 98M ma 98 mi M Pd 4 100 j Dito Da en Va 3 i Dito paadb Gron Uyp B Pb V t Haarl U P ser A C 4 Dito serie BJ Hol Hyp a dito Ditj serw K 31 2 Hyp b vao N d rl HM Serie U 3 t Irsul Hyp b ser mi AB AA BB 4 Dito sen T TA 3 Mti V K Cr d Pudb Dito in t t verpL 9 H IC il uiU 3 j Nat Hyp b dttoSi t Ned Hyp b Veend aenc K iS Dito 3 j drto 3 Noordlj Hyp b 98s m 83 Pardbr OverOsa U o dito Rott Hyp e dito 4 ld dito 31 t Sted Hyp b aerie 9Vé K L 3Vj ütr Hyp É Dito 1 virpl uttk I 3Vs W U Byp b IK m ÏV ZeeuwKiM H b Bki Zuider Hyp b 18 2 uitl 4 Dito aerle KL 3V ZH Hypb net verpl uit 31 1 Eerste Ned Scb verb 4 Bott Scfc Hvpb 4 Dito JVj U4uiitr aodcmeinbigai J23 Sl i AKU obl 51 Bcrghs en Jurg 91 li F v d Obl 3VjBerkels Pat v 37 Obl 4 Lever Sleep Mij Obl 41 j L mb Steenko enm 9S 97 Obl 4 Bal P lr Mij O 4Va Idem idem Obl 31 1 Moorman Cult On Obl 9 Amst Grondb banfe 9 Nal Grondbezit 19 9 Idem I93B 4 Ned Grondbnefb 4 Oo t Java St Obl s Scniarang Joana XH nws mn 1882 19S1 ld 4 Amsterd 1874 100 3 ld A dam O mp L 100 3 d W Kr NHV Hetj 1888 Dattccbe fondsen met keUlagvcrktattng ld ld ld id ld ld d ld 7 7 7 71 79 7S ISB IOdi t 2 Du grootb i 1940 Ctrl ld ld p 1941 c r Z p 1942 c r 2 e 8 r Z CtrlliMS c 6 r ï t f id p 1946 c ld ld p 1947 c 6 r 1 77 76 82 1U8H 80 U 691i 144 ld ld p 1948 c 8 I 2 150 98 K mversions kas e obj 4 u 10 Neue Auc obl 3 laibemnd II G C v O Kill Synd 20 100 7 Dito C 20 100 61 3 W niciahall obl 6 1iibmlnd UG C v A V r Korkind C v A UuilschlBerl iRII 25 48H 2 48 48H O e 3 es w 471 48 s 79 771 81 T2 H 48 hrv J7 i i i i V O 17 4 4 Dl o 30 1 O 7 U Rentenbank 21 7 V i r D Medenl O B vr Hyp enW B Pb 38 7 O Ii ino umw O 7 74 60 49H 72K 494 rt stnk Bergw Obl 5 R II GutLhottnungshütle Ob 7 llaipener Befgbau Obl 6Phoenix Akt Ges Obl Rh Elbe Union Obl 7 Ri hrchemle A G Obl 6 S mens en Ha sk Obl S1 3 V Stahlweik Obl 7 Dito serie A 38 Obl 6 tlor Gew Obl 6 63 ilH 50 IWI 2 0 4 li Vorel O fi K Ob 7 Rl eln w El 2i Obl 7 Dito 17 Ob B haEen r stra scnbabn Oij 8 btninöüstiie and ep n Halske aard G a i7stoff F aard 1 Ak s y y AANSEELEN vd il rto 1 Bank Unie dito f tuc Bank dito I Ka vereenlging dito I N Hl Ind Cac m dito I Nederl Bank A N Barik v Z Afr 900 dito Ned naad Ka ttm Bott B Var aaBd Twaiitacta A A ïOli 188 Kuk tML OedleUiutaBlatm iS 115 102 M H 101 102 186 106 vm tadnstr aaéaraeaajagaa A g Nont few A BataviaMari rab d Batlha pr wd A iet Dito B loao Cart an Pap fab M8 188 ad 14 107 183 UBM 184 388 174 IM KB Scbolta ▲ Gouda Maarin dll Cruyiar en Za mi vm 118K 18iX awH iTaji ua 188ti SB m 488 225M U8 188 118 U8 A pral aaod Oito B winatd praf Heemaf aand Hemek Aand Hero Code aand Roll St m ab aand Holiaodla aand Hou Bet MU Aand Holl draad en kab A HoU Kiuisti nd A Int Gew Bet dito Intern Viae A Kon F Beynes dito Kon N Uoogov dito Kon Nad Zout 3 U4K 116 UOH UB 112 347 486 UB 29214 Ind aand Kon Br Stt eem dito Lev ar Br e Unil C MO Cum pr A DM 1008 C V pr A DÏM 108 1 C pr A Olto 18006 C pr A L empf Usen 3 7 4U8M 40 H laiH us 188 ma m 134X 113 188 98M 127 Melkiabr MeeUabr d Ned B C V A M O an S F aand Ned Kabett dlte N Scheepsb mij dito N Staalt Keyzer A Philipe Gloeil 1 75 aigeist C V A Rott O Ma dlta Schelde K M de Nat 98H 188 Bax V aand Scholtan dito Snflts transf f dito Stokvis 900 1000 do Stoomaplnnerü 12SJ 12s 181 i e Span dito Stork dito Twonctra Prat A Utr Asph t GvmA Ver BI fab aand Ver Chein fab aand Ver GIas Nat Beb 186 18814 138H v aa d Ver Pap f V Gelder Dito d to pref aand Ver Ned Rub abr Ml 1 H 186 mi M8M vmi Mé aand Ver Touwfabr dito VlisslBgen Kat t dito Werkspoor A dito Westersulkcr dlte Wilton Peyen law A Dito Conv pr v A We tra I en H 23S 218 2N A N I El Mij A DUo Nat Bei a H I Gas Mij A 0ao Nat Bei v a Twent ch Centr S v El Str A HandeisvenenlginiCB Banda Crad en Handalsv aw A Boraao Sum m MC 12 H Mu A DaU Atjeh U Mij dito Guntael en Schum A Int Cr en H V H A Linde en Teves aami Nad Wol Mij A MUabauwaadernaaijlBtaa 414 388 Billit Mli Ie rubr A 8 Okie 2e A 8U Boatea Mqnb Mlj aand SuKkap TinMu aand 134 188 4 Petrei adarmaaaiBte Dordtscha PcUr I C V A Kon Ned P Mij 2S 4 21 315 f IBO Ond A Uoeara Snun A Taraekan Pat Utg A KabberoBdemeniiiCaB iat 4 1871 8K 78 12S Hes Rubber aand 121s Ind Kubb C 1311 Freanger Rubber Mu Rotterd Tap Salatri Pant Wai Sumatra 184 Zuid Preanser 7 Selkee vaarta aataelukp i n Mu Zeevaart aand Niev Goudr 250 390 Ma De Maas tl K llSH XMH Mij Oostjve A Cultaurmaatsclupptlan Krian Suik A 86 m Pagottan A Wt Suiker Cult Mij A Tje veng Lesion 96 1 99 Aren i lnirg 298 Besoeki A 66 65 Soekow Landb A Amst Thee Cult A Banj Tnee Rubb A Pargkeotam Thee U8 Rongg Landb A Sadap Cult A m Smdangs Cult A Te aga Patengan Michielt Am 148 148 B auwh Vrtesaev A Btjenkort A Gem Eig oon en ai 96 l3 88X W nkelhHouth Alberts AHouth Jongeneel A Houth Pon A 25H 96 18 4 95 Muller WH A Dito 52001 75000 A N MIJ V Havenw A Zeeh Sab 1000 C A üe u 1 ellen op de Anuterdamache effecen tu w aien heden Wrelis aai ni vanV ivangrijken aaid en aanvankelijk had de rï4 rKt eUs een itU voorkomen maar latei up diÉh middag openbaarde zich voor ver cheuTene speclaUtsiten goede l elangs telling Kil nain de handel zienderoogen tüe zoodatde narkt Itn i lotte toch nog een vrij levendig vooi kon en kret t De stemming wasdaarbi goed pryshoudend De koers en a fen weliswaar niet veel veianderd maar onder beurstgd viel toch m veischeidene rubr eken een verbetermg waar te ntmen en oürai latei op den middag legden de koer sen ineereiïdeels een mtge proken neiging totupiot penman den dag Het meest gmg vteerom 11 industi leelen Aku werden geiegeldin en open hoek verhandeld en nadat zijweren ingezakt lot ILSV procent kieeg evraag eer de overhand zoodat een hersteliiUiad en de toppru en van ÉÊl ren werdenovetscnreden Lntlevers b wBgen zich mlioofdzaak rondom IdO procent waajrbl zijlater op den nitddafe eentge piinten naar bo tn kwamen By matige omzetten waren dePhihp aandeelen goed van toon en eei igepuiiti hoogei In suikervh aarden as nietveel te doen HVA s kwamen juist op 400orocent Vorbtti latiden trokken maar w tmifeattentie de incourante soorten waien weinigveranderd De af fan e in scheepvaart papieren was van beperkte afmetingen de stemnung werd hei duidelijkst weergegeven dooriSiederland che Scheepvaart Unies oie eenigepunten naar boven kA anne en tol 145 procent stegen en door Oude Booten die tot 140 procent opliepen Diverse minder gangbare sooiten kwamen eveneens hooger te liggenJ Da 1 npn avancter4cn een drietal procenten De ttóaksianeelmg wu stil en pnjahoudend ei nauwehiks veranderd Voor lubbcrrtandeele bestond een goede twidenz AmU tia R blH k j den zich echter niet opt e r i t handha en Ve vcheidene ur te soorten werden Iets boven TI 7en penotee d De pef oleur f irh 1 1 i saaat en aaittetco C V I A Kans Qty South 1 K 4N a Dllo Cert V p A Union Pae C v f A Madoera Stoomtr A W a Mt A O a MMSBtr A SaaJiMMi A IK a FCmOSEN M 4 i M ladiëX asif S n CIwrilMak tt S ra e a Staanrtr Pralonwtia ACTIEVE StastslMBiBgaa 4 la 10 a la lea a bu i oo U M808 81 Croattooak obL M a 1888 iaos abt t Cart iaaid I a k W ISM 1818 a 1 3 r 1088 C 8Ï 88J4 i ai Moia a lat t 3TM 40 Cartuteaten l t Grootboak obi m 1 38 IndlS t UO vA im Indl 1006 3 MSI Indie M800 A 8 Dnitsehl Youns Obl MM 30 81 Cni bMt U4t4 1 8 Kol Bank 1M Ned Ind Handalab Nad Hand M0 18 C V A U2 UTM 50 156 aaoK 188 U USX U5h 120 98 88 mx 178 321 181 3M M 197H 14 MH MS IJM 3M ai 22H ais ® 87 All KuoBtzijda Unlo Barkel Patent Calv Oliaf C fam Centr Suikar Pokker Lavar Broa an Unia Ned Ford Aut Phjlips G B T A Dito Pref w A All Ludl St C V M a R n Am Bambart AC v s 10 la Am Car and F C tin 28 W 86H 6IX 88H la 42 3i aw 28M 38W nx nx SIX 81 it 7 AandAm Bnka C v id Anac Copp C v Id Bethl St C 10 id Chrysl Corp C v K Curtass Wr Corp C idemGeoaral Motor idamInUm Nickal Cy C V 1 a Kanstee C C u A 3KK 3S t8H 177t 18X 81A 51X IK U Nortb Am A C A R nNortb Am B A C A Rap Steel C v A Un Sutea 9 a l id Blaan 8M CM Seiv C C V id C A SouUl C V la 17 A 178 A R II Morth A Cy C V A taJ Badui Corp C v A Oost Bomao Mi A Idem pref Awid Patn OB4enies jB i t rd Petr Ind Mij 215 M 38e G Aand 2164 aa7M 15 Kon Petr UH idem WIK VlH Coitt Oil Cy C T UA 18 idem MW Contmental Pat 0 mi SHi Z7X i 8H C V A Pbil Pat C Y lOid Sbell Un C V u ilk T Wat Aas xm C V M Sltf 1 Idem 8X 4 SebaapaawMsaatMbapptlaB Holl Am LOnAan lOBii lniH Java China Japan 21 140 142 116H W9 14fi l44W it i Ltjn idem Kon Nad St MIJ id Kon PaketT Mt id Ned Schaepv Un id Bot rd L oyd idem Slnomv Mi Mad id Int Merc Mar Cv C V 10 A SHikexoadaraaniiifiaa 39B 400 236 HandeUv Amst A 3B6 9e M JavaaclK Cul mtj id Z15M Ned Ind S Uo id 217 Ver Vorst c M 250 908 A llUlt l lOlit llflpI TabakioBdanamlBian Deli Batav Mij A 142H 14SH 147 145 Deli Mij 1880 C 174 S n fnbah Mij ifi iB 174Wilson A Co C V A 4 4M Spoari gea l 3 38H m 1314 8K 3V Baltun aod Oiüa C 3h H V idem oheeap Ohio C v 10 $ as a LUnois Cent C v i k N York Centr C v iA Pennsylv R 10 A i 5Q e V A South Pac Cy v g idem l d RanwAy O gcw iderr Canad Fac C v id 12 Rt bberondememmgen An terdan 21 M 2ao iaS 158 189 167 Jl 193 Stti 1191 120X 134133 noH iu ITS 177 151 112 3 R Cult Aand 219 215 Bandwr Hub mü L IWi Mft DeU Bat R Mij id 168 tvemleng Lemboe Bub idem ISJ Majanglanden Vereen id oH WH Rubber MIJ idem J Ooetk i 500C V ld 133 136 Serbadjadl Sum K Idem 108Hl aSilau Sun Rubber Mo idem iS Sum Rubb Cult id 175 Ver Ind Cult Ond Idem 150 181 Intarc Rubber Cert V idem 1 schen nauwe gienzen en werden verbandeidleRen prijzen loopende van 235 tot 2 7 pi ocent De handel op de Duitsche markt was van kaimen aard De stemming was echter verbeterd Er was niet veel aanbod en voor zoover er materiaal aan de markt kwam kon dit over het algemeen emakkelOk wo den eabscrbeerd met het gtfvolg dat in verscheidene tts allen hoogere n teenngen tot stand konden komen De obligatien uit de Young leening gaven geregeld affaire te zien en werden daarbij veihandeld op een lichtehjk vernoegd peil waarbij zu voomamLlijk schommelden tusschen 37V tot 39 procent Voor de Amerikaansche fondsen bestondvandaag wat meer belangstelling dan denlaatsten tijd ebruikelijk was De affaire wasmet groot m ai tt n ge soorten gaven tochvrOwel aanhoudend openlijke handel te 7ienZoo voimden zich hoeken m Republic Steels L S Steels en Anaconda s over de geheeleIipie kenden koerstetl eteringen worden op gemerkt De beieggmgsafdeehng was rustig De Nederlandsche staatspapieren hadden een stil verloop en zelfs in de gestaffelde leenmg gmg maar weinig om Da stem ning wafi prOshoudend de koersen womtg veranderd hier en daar een fractie ijeter Prcv en gemeentelijke obhgatién alsmede pandbrieven kalm Prolongatie 2 i procent KOEBSEN NFDEBLANSSCII t LBABlVGlNSTITtJCT K ei en oi orlinger cp 17 Octobar IM tegen ip ichtlngen luidend In Beiciismarken 75 38 Bclgai 30 14 Zwitisci sehe frane 43 5 Lires S 67 Becnsche kronen 36 4ff Noorsche kronen 4180 Zweedse kronen 44 Tsjech sche kronen Oude scrulden 0 42 Tsjechische kronen nieuwe schulden 7 54 Dinar loude ehu den J 43 ridr c fhii i 4 23 1 1 4