Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

DONDERDAG 17 OCTOBER 1940 VAN DB VS TLl Goes Monteiro die SiAüging van militaire en besprekingen m de ul Staten vertoeft heeft in l e them voor de Mien nden thans de verdediging weste ijk halfrond is ij vastbesloten dit pro tW m den famenwerking met generaal Marshall en de mili kringen der overige Ameri udje naties te bevorderen De ütennpunteB der V S In ZuW Amerika 4ttsiï aangelegenheid der JSvart mil taire stetinpunten der Se fci Spaanseli Amerika is men m IftiSe krinfi n de opvatting toe e Sdatde VS niet op een herhaling et Engeland gesloten over IStortst afsturen d w z dat de regee Z li voornemens is van de aMBseh Aèieyikaansche landen pacht eCT vo r steunpunten der Ame S vloot of het luchtwapen te f vreest dot door een dergeUiken iXde verdenk ne onder de SpaanschimMikMU che volken nog zou toe IwTdat de VS imperialistische prnSi nastreven Veeleer schijnt rnéü te Mh toestemmmg te vetkrileen tot gertieensrhappeljjk gebruik TO okken he ste lin swerkplaat n n lïcMliavens nl mede op die plaatITO ae noodzakeliike voorraden stook olie enz te kunnsr aanvullen gTftlUNr IV KSRPI VfBINDING V S ENGELAND De katelverbmdtng tusschen de V S en Hiigel nd is m den nacht van Dinsdag op Woensdap en gistermorgen uren mi onderbroken geweest De Ameriiaawchë telegraafmaatschappU Western Union moest gedurende den nacht den telegralischen dienst 8 2 uur lang rtalien Het telcgraagagentschap Assoóated Press dat een eigen kabel tusichen New York en Londen gebruikt Bloest den berichtendienst eveneens italien Ook andere Amrikaansche telepaafmaatschappijen als b v de CpmDierciai Cable Comp gny werden getroffen Volgens deNewYorkPost heeft de Londer jche censuur de bekeq tOkSBK s n de ooriakeq der ka ie i ringcn eMVEKNEUk VAN CANADA NAAK ROOSEVELT Uit Quebec wordt gemeld dat de Engelsdie gouverneurgeneraal van Canada Athione op 19 en 20 October een bezoek zal brengen aan president j Hoosevélt m Hydtpark FRANKRIJK Het herstel van het land STEUN VAN DVrrSCHE EraTTlNGS AUTORITElTEN Het is zoo meldt t A N P uil Parijs JIMr d Fransche regeering van vitaal M ang de industrie en het economi e Ifven weer op gang te brengen en m weritloozen werk te verschaffen De Duitsche bezettingsautoriteiten zijn Wlm wanneer het noodig en oei tig IS in de grttotste mate behulpöam Om het weer op gang brengen de industrie te bespoedigen is TOclien het bezette gebied en Neder nd en België een verrekeningsac esloten waardoor het goederenverkeer voornamelijk van noodza Oke gs ondstoffen en halffabnkalen mogelijk wordt Het herstel vap t naar de koloniën werd MM s deor de Duitsche houding de 5 5 gesteld dat ten i epen tot zinken moa dea lel f l P Brilsche ianftw ci rt i n E van den 1 it t bezette naar Wet J Frankrijk tto Blr f waarborgd Tenslotte b I = hf bevolk ng in Mrbi i 5 gewaarborgd lsDto i en toegestane öie b f ö door Fran s Ü aa de l Bier i ffhoud rekening worden iJ dat het Duit eid Til fanschen in werke ÏÏnVkf sverkiar ufg döor Ike g nen die op den Ilali Ma en naar een con prgcbracht werden vr ioaj heeft hvm 5 iMtw een hartelijke bij ont Opboow en werkloosheidsbesfrüdingf HAVEN VAN MAKSKUXE WOEDT VEBGROOT Uit Vichy wordt gemeld Na zun terugkeer van ee h inspectiereis naar Marseille ên Lyon heeft de Fransche verkeersminister Berthelot aan journalisten een uiteenzetting gegeven van den opbouw in deze Fransche gebieden teneinde de werkloosheid w eg te nemen In Marseille aldus Berthelot zijn thans 35 000 werkloozen en dit aantal neemt nog toe Om deze werkleqsheid tegen te gaan s 1 6 milliard francs uitgetrokken voor wegenaanleg en 700 millioen francs voor bruggenbouw In Marseille zal de haven vergroot worden daartoe heeft de K v K aldaar 420 öiillioen en de staat nog 200 millioen francs ter beschikking gesteld Voor het werkprogram te Lyon staat thans 320 millioen francs ter beschikking die verhoogd moeten worden tot 500 millioen Irïtncs zoodat geleidelijk 15 000 arbeiders voortdurend werk zullen hebben GEEN PHODÜCTIE VAN OORLOGSTUIG De fabricatie van oorlogsmateriaal evenals de invoer de uitvoer en de doorvoerhandel van oorlogsmateriaal door Frankrijk en de Fransche bezittingen wordt op grond van twee decreten verboden Deze decreten zijn gisteren in de staat =courant gepubliceerd GROT VAN LOüRDES WE£B AAN HET BISDOM De République du Sudest meldt dat de gemeehteraad van Lourdes op initiatief an maarschalk Pé tain beslotewTieeft de beroemde grot van Lourdes weer aan het bisdom m eigendom over te dragea nadat de grot door de Fransche wet nopens scheiding van kerk en staat in eigendom aan den staat overgegaan was BALKAN Duitschland en Roemenië jriCHTOON VAN ROEMEENSCH BLAD Onder het opschrift De RoemeenschDuitsche verbroedering juicht de P orunca Vremi de aanwezigheid van het oemrijke Duitsche leger in Boekarest toe Dat Duitscljlan f besloten heeft zijn opmerkzaamheid te wijden aan de behoeften van het RoemMnsche leger aldus het blad is eer it van groote politieke beteekenis dat voor de toekomsj van Koemenië een verlieugend perspectief opent Déze welwillende Duitsche daad is niet alleen een gevolg van de arbitrage van Wê nen maar geschiedt terwiUe van het regime jvan Antonescu waarin Duitschland vertrouwen heeft Roemenië moet tot eiken prijs en voor goed het vertrouwen van Duitschland winnen want daarvan hangt de wending van een lot dat anderen dan Duitschland Boemenië bereid hadden af Van nu af aan is het de roeping van Roemenië dat het zijn zending in het Oosten van Europa vervult aan de zijde en als bondgenoot van Duitschland Dit is een groot persoonlijk succes van Antpnescu Uit het feilt dat Duitschland Rowupnië to een militair sterken staaf wil matei leidt het blad af dat Duitschland waardeering voor de walrde van Roemenië heeft en het garant is oor een vrij en veilig best an van het vereeni e Roemeensche volk HANDELSBETREKKINGEN ENGELAND R MENie VERBROKEN De Londensche radio 4eelt mede dat de regeering van Groot Brittannië de handelsbetrekkingren met Roemenië verbroken heeft ITALIË BULGAARSCHE R INISTER VAN LANDBOUW lE ROME Na besprekingen td hebben gevoerd met graar Ciano er i4S5olini heeft de Bulgaarsche miniscer van Landbouw deelgenomen aan een ontvangst in het gebouw v n het intei iaticnale landyl bouwinstituut Op zyn tocht door stad werd hij door de bevolking h Hik begroet PROVINCIE BOME OT OORLOOSGEBIED VEIKLAARD Volgens het gétê m in de staatscourant gepubliceerde decreet wordt ook de provincj Rome bij fiet gebied gevoegd datjöi ieder opzicht tot oorlogsge4 ied lifordt verklaard AARpSCHOKKEN IN PERUGIA EN SIENA Het seismologisch instituift te Faenzaheeft Woensdag om I5 J9 uur een hevige aardbeving opgeteekend waarVande haard in de buurt van Perügia lag De schokken duurden 15 seconden In Perugia is geen schade ontstaan InCitta deUj Fi ve zijn drie huizen ingestort Persoonlijke ongelukken zünniet voorgevallen Ook m andereplaatsen der provincies Perujia enSiena werde de hokken gevoelde InCelle sul Rlgo werden dertig huizenbeschadigd Vier personen werdenlicht gewond BiNNEMUND BELOONING BH MEDEDEELING VAN NOODLANDING OF NEEB STORTING VAN VLIEGTUIG Onze oorlogsslachtoffers SSM MILITAIREN EN 1986 BURGERS Het Maandschrift van de Centrale Statistiek heeft o a de voorloopige cijfers omtrent de sterfte enz onder militairen en burgers m Nederland gepubliceerd Hieruit blijkt dat in Mei ten gevolge van de oorlogsomstandigheden zijn gestorven 2185 militairen en 1864 burgers En in Jnni 15 mi litairen en 122 burgers Den Haag heeft in Mei J43 ftilitairen en 67 burgers in Juni 1 oij itair als siachterffers te boeken gehaoT In totaal dus 2U Verder heeft Rotterdam in Mei 166 militairen en 798 en in Juni 3 militairen en 20 burgers in totaal 987 personen te betreuren gphad Een belooning van tien gulden wordt uitgeloofd voor dengene die bij neerstortmg of noodlandmg van een vliegtuig daarvan zoo tüdig mededecling doet aan een Nederlandsche of Duitsche politieinstantie dan wel aan een afdeeling van de Duitsche weermacht dat dank zij die mededeeling tot onmiddellijke huJpverleening aan en berging van het vliegtuig kan worden overgegaan DE VLEESCHDISTRIBUTIE Slachtoffers van de c utsternis TWEE MANNEN TE ALKAIAAR VERDRONKEN Ongeveer een week geletiea op een donkeren jivond zijn drie iilwcners van Alkmaar verdwenen Men Vreesde dat zij door de duisternis misleid te water zijn geraakt en verdronken Inderdaad werd Dinsdagmiddag Jhet Ii k van fen ruim 30jarigen S uit het water van den Voordam ppgehaald Het onderzoek werd voortgezet en gistermiddag trof men eveneens het stoffelijk overschot van den 50 jarigen G aan Thans wordt nog de 55 jarige V werraist De Raad voor Volkshuishoudipg der NSB heeft een schrijven gericht aan ir S L Louwes directeur generaal van I de Voedselvoorziening waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de vleeschdistributie met name tegen den weelderigen handel in bonnen die volgens dit schrijven gedreven wordt De Raad heeft zelf een stelsel doen uitwerken dat een redelijke eerlijke en sluitende distributie waarbprgt Hü wil dit plan geheel ter beschikking stallen vefl de N V C mits hem de volledige controlebevoegdheid op de uitvoering gegeven wordt ALGEMEEN CONGRES VAN DE A N V V GAAT NIET DOOR Hët hoofdbestuur van de Algemeene Nederlrfndsche Vereen voor Vreemde tAigenverkeer AN V V heeft besloten t algemeene congres d at op 8 Nov a s te Amsterdam zou worden gehouden wegens de tijdsomstandigheden niet te laten doorgaan MR H A DAMBlblNK t In den ouderdom van 59 jaar is te Zeist plotseling overleden mr H A Dambrink oudljd vSn de Tweede Kamer voor de Anti Rev partij en vatn den gemeenteraad van Utrecht De autobusramp te Baflo RECHTSZAKEN NOG TWEE LACHTOFTERS GEIDENTICICEERT Onbevoegd middelbaar onderwas gegeven De namen der twee slachtoffers van de ramp bij Baflo Groningen die nog niet geilfentificeerd konden wor den zijn thans bekend Het zijn de 47 jarige gehuwde J Eisenga en de 49 jarige gehuwde H Wening ƒ 100 BOETE OPGELEGD Voor den Amslerdamschen kantonrechter stond een Amsterdammer terecht omdat hij zonder daartoe bevoegd tê zijn of zonder dispeiisatie te hebben gekregen middelbaar onderwijs heeft gegeven aan een door hem gc tichte bijzohdere school voor middelbaar ontierwijs in de vakken wiskunde natuurkunde en aardrijksJcunde Het was een pas opgerichte school bedoeld voor leerlingen die op de openbare of bijjondere ondarwijsinrithtirtgeB n t rtee kunnen koJmen De inkomsten waren fiiet groot vertelde verd en vooral door de mobilisatie waren onderwijskrachten moeifijk te krijgen De inspecteur van het middelbaar onderwijs Ijad eenige lessen meegemaakt die door verd werden gegeven en hy had den indruk dat de inspecteur het verkrijgen van dispensatie zou bevorderen Op die di ertsatie was geruimen tij d gewacht doch deze was niet afgelïomen Verd gaf toe geen bevoegdheid te hebben Hij had staatsexamen gedaan en daarna het candidaatscxamen in de rechten het volgende jaar hoopt hij met goed gevolg het doctoraal te doen Direct nadat er op zijn docentschap aanmetkingen waren gemaakt had hij getracht bevoegde leeraren te virtden Voor aardrijkskunde en natuurkunde was dit gelukt docff pas na de mo biüsatie was het hem gelukt een kracht te vinden die wiskunde kon geven Het instituut kOn zich financieel moeilijk redden De inkomsten waren daarvoor nog te gering Des ambtenaar van het O M was van oordeel dat de school heelemaal niet noodzakeijk was Zij kon zich niet handhaven en daarom gaf verd les iy ver hillende vakken zonder ondeBwijibevoegdheid te bezitten Spr VMtderdfe een geldljoete van I 200 De kantonrochter legde ƒ 100 boete op AANBIEDING TELEGRAMMEN IN GIRO Blijkens de Staatscourant van gisteravond zullen voorloopig bu wijze vanproef tefegrsHnmen in giro per telefoonof per telex kunnen worden aangeboden zonder dat door den rekeninghouder eeh schriftelijke machtignigwordt verleend de deswege verschuldigde kosten van zyn postrekening Jte tIopn afschrijven f Wenscht iemand echter de telegrafc koeten van de postrekening van een ander te laten afschrijven dan idient hiertoe een schriftelijke verklaring van d i rekenmghouder te worden overgelegd Bovendien kunnen rekeninghouders in het vervolg aan alle rijkstelegraafkantoren en stations telegrammen in giro of per telefoorf aanbieden zonder dat daartoe een bijzondere vergunning van den directeurgeoeraal der P T T wordt vereischt Deze vergunning blijft nochtans noodig wanneer de aanbieder de telegramko en van de postrekening van een anixer wil laten afschrijven INBRAKENSERIE ROND UTRECHT In de randgemeentei gm Utrec fj worden al weken inbraken fepleegd waarbij ie ongenoode gasten het vooral op geld hebben gemunt Nadat de vonge week een tiental inbraken in Bunnik moest worden geconstateerd s vanna j rte Vleuten op negen plaatsen ingebroken overal wordt geld vermist TWEEJARIG MEISJE VERDRONKEN Vechtpartij met doodelijken afloop ACHT MAANDEN GESISicHT Op Zondag 28 April bezocht eengezelschap van tuee sigarenmakers vijrg zeld van hun vrouwen en deschöoiuuster van een der mannen eencafé m de Laurierstraat 4e Amsterdam Een bezoeker danste daar met de schoonzuster wat den sigarenmakers maar half aanstond Mede onder invloed van een ietwat te rijkelijk gebruik van alcohol ontstond daardoor het verlatenvan het café twist vrouwen liepen vooruit en de tw sigarenmakers en B de man diei gedanst bad volgden De zwa en wilde vechten waarop B zeid ik heb je toch niets gedaan Op dat oogenblik ïreeg hij een stompi tegen hiet gelaat waardoor h j achterover sloe met het hoofd tegen den trottoirband tengevolge waarvai hij eemge uren later overleed Verschillende omAbnenden ledden de ramen opengeschoven oni toch vooral hiel vlh de vechtpartaj te missen Op hun aanwijzingen wierden de twee sigarenmakers ingerekend verdacht Van mishandeling den dood tengevolge hebbend Gisteren stonden zy terecht voor ijevierde kamer der rechtbank Helble k zeer b z vaaHiik de juist toedracht vast te stellen en ieders aandeel m hct toebrengen van den ilompna te gaan Vier getuigen konden pertinent verSlagen dat de twager het slachtpff n het gezicht had fpstompt waa or Gistermiddag is in een onl ewaakt oogenblik het tweejarig dochtertje van den landbouwer K wonende aan de Veurschelaan te Voorburg in een sloot geraakt en verdronken Mep heeft nog getracht de levensgeesten op te wekken doch is daarin niet getl agd WÏRKSTER STAL TAFELZILVER Uit een restaurant op het I eidscheplein te Amsterdam verdwenen m de Beriode van 14 Mei tot 15 October A oortdurend tafelbenoodigdheden met pame tafelzilver In vijf maanden tijds vermiste de directigi van het bcdnjf niet minder d in 223 stuks tafelzilver Gisteren is de politie van het bureau Leidscheplein er in geslaagd de schuldige aan te hoyden Het is een 32 ja ige vrouw die als werkster in het restaurant werkzaam was Stukje bij beetje heeft ZIJ zicH het tafelzilver toeg igend De vrouw is reeds eerder met e politiq n aanraking geweest en heeft réeds verscheidene vonnissen achter den rug BROEDERSCHAP VAN CANDIDAATNOTABISSEN De Broederschap van candidaatnotarissen m Nederland en zijne koloniën zal op Vrijdag a s te Utrecht haar jaarlyksche algemeen vergadering houde In deze vetgadering zullen de praeadviezen van prof mr Pb A N Houwmg hoogleeraar te Rotterdam en rpr J Wiarda advocaat en procureur te Amsterdam over Overdracht van toekomstige rechten wortlen behatióeld deze cjtiterover sloeg Twee getuigen da3r t gen wezen den anderen sigarenmaker als dader aan Alleen kwam vast te staail dat deze bü de fgeheele twist aanweteifc was gev eest Onder dezo omstano heden eischte de officier van Justitie mr s Jacobs vrijspraak voor den tweeden verdachte Wat de zwager betrof daarva achtte hij bewezen dat hij de mishandelmg had gepleegd Tegen hem feischte de officier acht maanden gevangenisstraf De verdediger mr L J Flankenhuis pleitte voor zyn beide cliënten vrijspraak Vonnis 30 October RADIONIEUWS VrJIdmi 18 OcUiber JAARSVEI D 4 4 M A V R B 8 W Nieuwsberichten ANPygramofoonmuzlek 8 40 Orgelspel 9 00 Giai oloonmuziek 10 80 Morgenwljdiog 10 15 Gramofoonmuiiek 10 30 Voor de vrouw 10 35 Ensemble Hcnlmlester U O n M R portage 18 00 AVROAeolian fkest 13 48 Nieuwf en economische berichten ANP 1 00 De Romancers en seÜÊte 2 00 ReiJorlage 2 15 AVRO Ainu finentsorkest en gramofooninuziefc 3 45 DecJamatle i W Het Philharmonifech kwartet 4 45 Pianovoordiacht 5 15 Nieuws en economische berichten AtJP 5 30 Muziekkorps van de S S V VJ R O 6 30 Gesprekken met luisteraars A V R O 6 45 Actueele repoilage o £ gramofoonmuziek 7 00 Vragen van den dag ANPj 7 15 NieuwHolïandich strijkkwartet 7 80 Interview 8 86 NleuwbeucUlen ANP 8 15 Fragmenten uitde opeia TTes Nachtlager von Gianada 9 00 Nieuwsbei ichten ANP sluiting KOOTWIJK 1875 M K R O 7 00 Belichten Duttsch 7 15 Berichten Eng 30 Wij beginnen den dag 8 00 Nieuwsbencht in AKP 8 15 Gianioioon nuiiek 9 00 Ï15 Berichten Dultsch 11 15 11 30 Berichten Enfij sch 12 08 Benchten 12 15 GramolQonii uiiek 12J0 Berlciiten Duitfich 12 45 Nieuw s en economische berichtenANP 1 00 K RO ork l 2 88 BerichtenDüitsch 2 15 Gramofoonmuziek 3 38 3 45 Ko Khten Ergeisch 5 00 Berichten Duit ch 515 Ni m s en economische berichten ANP 5 30 Graiuofoonjsnuzieic 6 15 8 36 BerichtenEngeisctil 6 45 Berichten 7 00 Viagen vanden dag ANP 7 15 Gramofoonmuziek 7 30 Berichten Engelsch 7 45 Repcrtape 8 00 Be richten üuitsch 8 15 Nieuwsberichten ANPen gramofoonmuziek 8 30 Berichten Enge fc 45 Gramofoonmuziek 8 55 Wij sluiten d dag 9 00 N cuwsberlshten ANP sluiting KUNST EN LETTEREN STARING TENTOONSTELLING TE ARNHEM GEOPEND Dit jaar is het een eeuw geleden dat de dichter A C W Staring is gestorven Ter herdenking van dit feit is op initiatief van de besturen der openbare biblotheek en der leeszaal te l rnhem een Staring tentoonstelling ingericht welke gistermiddag in een der zalen van genoemde bibliotheek aan de Manèntwrgstraat te Arnhem is geopend De tenttxmstellng bevat een interessante collectie oude boekw erken platen manuscripten eii teekeningen wellie een vrij volledig beeld geven van leven en arbeid van den dichter WETENSCHAP Geert Groóte herdenking ONTHULLING VAN EEN GEDENK STFEN In de winterbijeenkomst van de Vereeniging voor de beoefening van Ovenjsselsch regt en geschiedenis is zooals gemeld het zesde eeuw feest van de geboorte van Geert Groote herdacht Prof dr J Lindeboom uit Groningen hprak over Cieert Groote binnen en boven zijn tijd Binnen zijn tijd zoo zeide spr was Geert Groote oorspronkelijk een gewoon mari met een veelbeiovende toeKomst Een zeker nuchterheid die hem trouwens nooit verlaten heeft scheen een waarborg voor een leven van het juiste midden Geert Groote moet jia de wending m Zijn levensgang nieT als een uitzonderlijke voor wien m het gewone leven Von zijn tijd geen plaats meer IS worden ge ien Wij doen go zoo zeide spr zijn veranderde eezindlieid en zijn latere levensverrichtilkgcn niet al te bijzonder te ziqg als volkomen ongewoon met passend in zfln tijd Wij moeten hem om te beginnen houden binnen zijn tijd Wij moeten ons frMiDor wachten de tegensteUmg tusschen zijn moderne devotie en al het andere scherp te zien Devotie was er ook reeds bii de Karthiiizcrs en Groote heeft ongetwijfeld hun invloed ondergaan De scheiding die sommigen hebben meenen te zi sn tusschen Duit ciie mystiek en moderne devotie IS met houdbaar Groote s tijd heeft hem niet gevangen gehouden Hij heeft hem doorbroken hl is gebotst tegen zijn gemakkelijk leven in en naar de wereld en hij heeft zich bevrijd van een zondipe genoegzaamheid Zulk een man is meer dan een product van zijn tyd Hij maakt zijn tijd Krachtens zijn persoonlijkheid staat deze man boven zijn tiji Meer dan honderd jaar leeft zijö roem voort dan breek t deze af Het bCT hoeft ons met te vérwondereh dat straks in de bewogenheden A troebelen der zestiende euw de heugenis van zijn jjaam gaat verdwijnen en zijn stille glorie verbleekt De dogmatische omtuiningen en omperkingen van een exclusi ïl Protestantisme boden Weinig plaats voor een man die zoo hqt leven bo ven de leer stflde en wat rnen h m aan waardeering zou hebbei kunnen toebrengen werd overschaduwd d9or liet oordeel var den aiitipapist kan er uit de middeleeitwcn ipts goeds komen begin der vorige eeuw heeft feijn naam Ook in zijn vaderland cen Jroston k nk M iar langer dan Welke Bon L TencmiddeleiidistrilNiti BROOD Met It gcnammere dnbbele boaBcn van het 2 brMdkMboekjM 25 tram roccelmMi ol tlM cnim ander bromL Elk der cnkda bonnen 125 train racgebnMd 9i IM grua uder brood voor da perfade van 14 Get t m M Oe ober met 2 fiigta extra feWgheidtduur SUIKER BON No 109 1 K G Hdkw geldig tot en met 2S October BOTER EN VET VON 5 tot en met l Taa dt boterliaart ÏS kram boter geldlE tof ca met M October BONS 5 e en 7 van de vetkaarti 25 emm margarine of 25 ft boter geldif tot en met M Octobeir BON van de vetkaart CM ft eesraolten spUsvet of 29 gram boter eldig t n 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart 25 gnim boter met 19 cent reductie per 250 gram geldlf tot en met 18 October THEE OF KOFFIE BON No 114 ons thee of M pond kotfie geldig tot en met 8 Novemjier VLEESCH BON 04 Vleesch 1 ons vleescb been inbegrepen óf een rant soen vleeschwaren Bon 04 Worst vleeschwaren rantsoen vleeschwaïen geldig t m 20 October met een week extra geldigheid uur BON 03 Idem Is nog geldig t m 20 Oct GRÜTTERSWAREN BON no 76 250 gram rijst of rijstemeel geldig tot en met 1 November BON no 77 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 1 November BON no 28 100 gram maiiena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 1 November BON np 15 lOO gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 1 November MEEL BON No 78 24 ons tarwebloem of tarwemeel of boekweitmeel of roggebloem o roggemeel of zelfrijiend bakmeel geldig tot en met 1 November LEVERTRAAN AUeeoif bos van arts max 20 c e per hoofd per week ZEEP BON Bo 104 150 rr eenheidstoltetzeeil it 120 gr huishoud leep öf 200 gr zacht zeep ó 250 gr zeeppoeder öf 125 gr ze pvlokken óf 250 gr zelfwerliefde waschmiddelen óf 200 gr vloeibare zeep geldig van 25 September t m 18 October Deze bon geldf ook voor gezinswasch Dft S K G droog waschgoed BON no 116 50 gr scheerzeep óf één tabe scheercrêm of één pot scheeneep Geldig van 31 Augustus t m 31 December Op een bon één rantsoen toiletzeep anag verkocht worden een stuk toiletzeep van de oude samenstelling van 7 $ gram VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende October zi n geldig voor één eenheids brandstof Bons 01 02 en 03 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen ha rden kachels bons 01 2 03 04 05 en 06 vaJi bonkaart distributie centrale verwarming Voorts bons gemerkt brandstoffen één eenbeid Ie periode en cokes één eenheid Ie periode Ehms 04 05 en 06 van J onkaart distributie vaste brjUidstoffen haarden kachels ook voor één eenheid tD rf PETROLEUM PETEOLEt MZEGEL Periode VI 2 L petroleum geldig van September t m 3 ovember VOOR DE HUISDIEREN BON no 4 voederkaart voor honden van 1 t m 31 Oct groep I 10 kg hondenbro grofl Il 10 kg idem groep III 8 lix idem groep IV 5 kg idem tro lp V 4 kg Idem grv p VI ï Mg Idem Bon No 4 voederkaart voor katten van 1 t m 31 OetobefJW kg kattenbrood i aanvankelijk zijn naam bleef de door hem gewekte beweging der ihodeme dftvotie Er is veel over gevorscht en geschreven en toch hgt zij nog altyd niet voor ons open als een ten voU leesbaar boel Men heeft haar vaak in onjuiste vïnoudingen gezien haar overschat of orjderschat een verkeerden blik op liaJr gehad Maar zooveel is zéker dat zij belangrijk is geweest en dlat men nog altijd niet tot e stenjmigheid lis gekomen over ha r Wezèn komt misschien wel omdat zij zoovele kanten heeS Tenslotte werd een gedenksteen onthuld gemetseld terzijde van den ingang van de R K Broépcnkcrk Bij deze plechtigheid voerde prof dr B H D Hermesdorf uit Nijmegen het w oord K