Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GGUDSCHE Vrijdag 8 Octoterl9 0 m COUBAHT Directeur F TIETE8 Postgiro 48400 Bur Harkt 31 TeL 274S Londen Donderdag door vliegtuigen aangevallen Tvnes oefent critiek uit op de Engelsche oorlogsberichtgeving Ongezonde schuil plaaUen en gebrekkige verzorging der dakloozen 1400 g in volledige evacuatie van Londen OPRVIMING8WERKZAAMHEDEN IN FBANKBUK In een haven van een Noord Fransche stad werden door de jreldkommandantur baggermachines en kranen m gebruik gesteld voor het ber tel der bruggen welke de Engelschen bij hun vlucht lieten springen PotvïoonJ Op een dezer dagsi te IHrvdit gehouden vergadering van de Vereemging van directeuren van gemeentewerken lieeft de algemeen gemachti e voor den wederop bouw dr ir J A Ringerf een voordracht oven het vraagstuk van den wederopbouw Dr Ringers vin aja rede aan met enkele tieschouwingen over het vraagstuk der fmanciering van den woder H t ou r Hij deed daarbij uitkomen dat het geheele Nederlandsche volk de kosten van den wedcroptiouw liehoort te dragen Uit deze stelling volgt echter dan ook dat de getroffenen niel het recht hetolien om een ge heel nieuw en betpr uitgerust geixiuw te verlangen doch dat de eigenaar verplicht moet zun in het algemeen het verschil tusschen de waarde van het oude en het nieuwe pand zelf te dragen Zoo kwam men ertoe om als basis voor de vergoedmg te nemen de waarde van liet vernietigde p4nd op 9 Mei 1940 Er zijn wel eens verwijten geuit dat de regchivg der schadevergoeding te langzaam gaat Men moet echter met uit het oog ver liezen dat het hier een zeer ingewikkelde stof betreft Het was noodig om vast te stellen eenerzijds hoeveel de schade der getroffenen bedroeg en anderzijds hoe dit bedrag door de natie moest worden gedragen Daarra IS men begonnen een ontwerp van een verordening op een tegemoetkoming in de geleden schade op te stellen welke opstelling echter vertraagd werd door het onderzoek hoe moest worden gehandeld ten aanzien j 4 rl DMMhmUv door niereer tweehooderd vUegtuigen f 1 wneheMeoe knujMlge golven f fiBtn hoewel be weer wei Bet Diiitoeb luehtwapen veroorinkte Engelsche ipn weven erg op den achterg doch konden op verscheileae plaatsen tot een gevecht geimMh ïïf worden Bij deze geftditea werden 17 vijandelijke f eitiiigen neergeschoten aldus tel D NB Een Diutsch toestel fWdt vermist Gebruik makend na de weersgesteldheid gelukte tet Doitaehen jagen meer dan tgm Engelsche jaehtvhegtoigen l imiaMnd aan te vallen en te ver I fkttfeD i Ook la den nacht van Donderdag i f Vrijdag den 41ca nacht der vtrgeidlngsvluchten naar Engemd lün Duitsche bommenwer yen lophoudelijk tegen de BritsdM hoofdstad in den aanval ge Van BuJitaire zyde verneemt het MB Dttitsche gevechtsvliegtuigen hebliai ook Donderdag ondanks het onlUBitige weer militaire doelen in Londen en andere plaatsen van het ftitsche eiland aangevallen De brsnden n Londen woeden voort De jMlitylw rs toonden weinig bedrylifhetffc Slechts enkele Britsche jami probeerden met de Duitsche toeMBm in contact te komen doch wUHi niet m staat de aanvallen te bdonmeren Twee vijandélyke jagers waden neergeschoten Het Duitsche hcktirapen had geen verliezen OUTIEK TAN DE TIMES liet Zweedsche blad Goeteborgs Handelsen ScheepvaartBieuws publiceert een hoofdartikel Wi de Londensche Times waann dtttpte tritiek geoefend wordt op de methoden der Britsfhe oorlogsbenchtgeving De Times schrijft Voorjpclhngen over wonderbaaihj aveniedigmgsmaatregelen kunnen cnts schaden Onze passieve verdeiijinf is deels materieel deels moWeL Wat de morecle zijde betreft et herhaald woi den dat de offio ele communique s zeer veel te w en overlaten Het kan slechts on iige onrust wekkeh wanneer men lie communiques uitdrukkingen gt als een beroemde LondenSche rtt of een bekende kostfchoor f in is het m overeenstemming brengen met de gevoelens van hen lie tvders een nachtelijk bombardeP t groote verhezen geleden heb wanneer men des morgens in het imunique leest dat de aanvallen met die van den vorigen Jr s vermmderd zijn Derge algemeerheden veroorzaken f la dan nut en kunnen m geen w opncht het moreel van l t volk versterken n in grooten omvang v nl i = van onze mateneèle TibT Vervolgens cntiseert de buitengewoon scherp de on r schuilplaatsen en de gebrekj i riorging der dakloozer De J wsche correspondent van G o e ♦il ♦ M fls en Scheepnnieuws meldt dat deze J Rn van de Times steeds pj overeenkomen met die van de nJr t Het dringendste 1 is dat van de schuilge w v i uwei ae nieuwe mmis j i Bmnenlandsche Zaken Mor8U W u naaste medewerkster Waan é duidelijk te leiBiliJj van de schu g M Zoowel de nieuwe m uitge Sr r J tf t en i l k van schuilplaatsen m deluk dat de ver t liJS Z luchtoorlog tijdens NfewwiT eer krachtige bom komende lange P aankondigt De eenige j tfffM B gelegen m een groot ï fc 8 er bewoners J a tei eetïieden Men acht l hijnliik aaf de regee gaan tot een gedwongen evacueering van vrouwen kinderen ouden van dagen en zieken uit deze districten De minister van openbare gezondheid Macdonald heeft als zijn meenmg te kennen gegeven dat hy de evacuatie wenscht van al degenen die geen noodzakelyken productieven arbeid verrichten Associated Press verneemt uit parlementaire kringen in Londen dat de Engelsche regeenng nog geen voornemen heeft tot volledige evacuatie van Londen Mogelijk staat dit in verband met geruchten volgens welke de Britsche regeenng het voornemen zou hebben oude plannen ten uitvoer te leggen welke verplaatsing van het parlement naar Cheltenham m West Engeland inhielden Het Engelsche departement van Handel heeft officieel bekend gemaakt dat de bureaux voor de inschrijving van firmanamen naar Landudno m Wales z n vei plaatst Men zie ook de oudere berichten over evacuatieplannen elders in ons blad Red DO HERSENVLIESONTSTEKING VEELVULDIG De Engeische minster voor Gezondheid Macdonald heeft m het Lagerhuis toegegeven dat de gevallen van hersenvliesontsteking welke m den wereldoorlog m het leger alriik waren belangruk veelvuldiger zijn geworden Het aantal tredden m de ziekenhuizen waar slachtoffers van luchtaanvallen liggen was volgens Macdonald 5500 Ongeveer 489 000 schoolkinderen m Lond n zijn geëvacueerd dwz ongeveer 50 procent van de leerplichtige Londensche ieu d DE AANVALLEN VAN VANNACHT In den nacht van 17 op 18 October heeft het Bntsche luehtwapen geen vluchten ondernomen naar Duitsch rijksgebied Het Duitsche luehtwapen daarentegen zette zyn aanvallen op Londen voort Er vlogen weer eenige honderden vliegtuigen over de Bntsche hoofdstad die aanzienlijke hoeveelheden bommen neerwierpen Doe en van den aanval waren in de eerste plaats mdustneinstallaties in de stadsdeelen ten Noorden van de Theemstiocht en in het Oosten van de stad Verscheidene groote en vele kleine branden werden waargenomen Naar nog bekend wordt zijn Iwhalve de 17 vijandelijke toestellen waarvan leeds melding is gemaakt nog een kabelballon en dne verspernngsballons neergeschoten Vier Duitsche vliegtm gen gingen verloren ViAn inww niUk nnnnnni iww ioHCHtHaoh Zon op 8 11 onder 18 40 Maan op 19 51 onder 10 07 Men is verplicbt te verduisteren van zonsondefgang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zobsondergang ontstoken worden iWWWVKVk MinM V M De wederopbouw van Nederland Het gehedie volk moet de kosten dratfen Getroffenen kunnen geen geheel nieuw en betw uitgerust gebouw verlangen J g d voa dr far J A Mm ers van Het spreekt van zelf dat aan al deze regelingen een grondige studie van het ontwerp vooraf moest gaan Inmiddels was het vraagstuk hoe de getroffenen zoo spoedig mogelijk geholpen moesten worden zeer drm gend Om hierin spoedig t helpen was echter noodig dat men wist hoe hoog de schadevergoeding zou zijn Dr Rmgpra heeft toen in overleg met den secretarisgeneraal van Financien een voorsthotregeling gemaakt welke den herboui van arbeid s en middetiitandswoningen zcw kunnen be vorderen Van schaden tot een maximum van f 10 000 werd 80 als voorschot op de schadevergoedmg iieschikbaar gesteld Door deze voorschotregelmg hoop men l ereikt te Geert Groote herdenking Te Deventer weid opplechtige wyze de geboortedag van Ge Groote die in October1340 te Devente i hetlevenslicht aanschouwde herdaeljt Op hetstadhuis werd het herdenkingscomite doorburgemeester mrW R W Jtewaa enandere autoriteiten officieel ontvangen Tijdensde herdenkingsrede doorden Imrgemeester f eiypoon ft vp hebben dat er emdelyl wat beweging m den wederopbouw komt En inder daad is er be a egmg gekomen On danki groote moeilijkheden vooral wat de materiaalvoorziening betreft wordt thans in verschillande plaatsen van ons land hard aan den wederop bouw gewerkt Veel is reeds voorbe rtid en tot stand gekomen nog veel meer zal er in de naaste toekomst gescnieden In dit verband wees dr Ringers op Alblasserdam waar reeds een aantal nieuwe woningen ter vervanging van verwoeste gereed geko men zgn De wiederopbouw van ons land wordt overal met kracht aangevat zooal bleek uit het overzicht van den stand van werkzaamheden in de verschillende plaatsen waarmede dr Ringers zijn voordracht eindigde DE WEDEROPBOl W VAN BOERDERUEN Zooals dezer dagen werd medegedeeld heeft de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw een voorschotregeling getroffen voor den herbouw van woningen met minder dan 450 kubieke meter inhoud Via de ge meentebesturen is voor eigenaren Van deze woningen de mogelijkheid ge opend een voorschot van 80 van de verkoopwaarde van het perceel op 9 Mei 1940 te ontvangen Thans lieeft de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw iiepaald dat ter bevordering van een snel herstel van gedeeltelyk beschadigde boer derijen ook in deze gevallen 80 van de schade als voorschot op de tegemoetkoming kan worden uitge keerd DISTRIBUTIE VAN BOTER EN VETTEN V Voortaan bonnen voor één week GEEN REDITCTIE OP BOTER PRIJS MEER De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend met lietrekking tot de distributie Van boter margarine spijsvet en spqsolie De nieuwe distributie periode voor boter mstrgarine en spijsvet zal met gelijk de vorige acht weken duren In den ervolge al ledere week een iran van de boter liaart en van de vetkaart worden aangewesen De geldigbeidsdnur van dexe bonnen zal evenals liet geval is met de Iionnen van de vieesehkaart twee weken s in Gedurende het tijdval van Zaterdag 19 tot en met Vr ag 23 Octo ber a a geeft de met 13 senum merde liafl van de boterkaart recht op het koopcn van een half p nd boter Van de Vctkaxrt g t gedurende genoemde tijdvak de met 13 genummerde bon recht o i het koopen vaa een lialf pond margarine of iioter De iMMinen welke op 2S October nog niet gebruikt zijn bUjven voorts nog geldig CM en met Vrijdaff 1 November aj Rcdortie op den prijs van Irater NEDERLANDSCH INDIE EN HET DRIELANDEN PACT Of f ideële Japansche uitlating Betrekkingen tot Indië tfden er niet onder Het olievraagstuk D d 16 October wordt uit Batavia gemeld De delegaties van Japan ea NederlandschIndië hebben vanavond het volgende gemeenscUiflpelijke communiqué gepubliceerd De delegaties van Japan en Nederlandsch Indië hebben van 14 tot 16 October onder voor zitterschap van Ichize Kobajasü en H J van Mook vergaderd m hotel Selabintanah te Soekaboemi In verscheidene vergaderingen en persoonlijke ontmoetingen zijn de algemeene betrekkingen tusschen Japan en NederlandschIndié besproken In deze besprekingen is volledige aandacht gewijd aan de uitwerking van het recente pact tusschen Japan Duitschland en Italië op Nederlandsch Indiè In dit opzicht gal de Japansche delegatie oificieel als haar meening te kempen dat Jatpan in weerwil van het drielandenpact vurig verlangt de betrekkingen van vriendschap tusschen Japaa en NederlandschIndie te handhaven en te bevorderen en dat deze betrekkingen door het pact allerminst geleden hebben Alles wat Japan wenscht ia een gezamenlijk bestaan en een gezamenlijke welvaart met d naburige landen Onder de andere punten welke besproken zijn stond het petroleumvraagstuk op den voorgrond De Nederlandsch Iufjische delegatie en het hoofd van het Neder landschIndische bureau voor het Mijnwezen die ook aanwezig was hebben uitvoerig uiteenzettingen gegeven over den petroleumtoestand in Ne derlandschIndië De delegatifeg zullen de onderhandelingen voortzetten in Batavia met dien verstande dat de onderwerpen in hun voUedigen omvang in de naaste toekomst besproken zullen worden t De delegaties constateeren met genoegen dat de onderhandelingen in den meest vriendschappelijkien geest gevoerd zijn bi afgifte van bepaalde bonnen dervetkaarten zal in den vervolge i niet meer worden verleend Deietegemoetkoming komt geheel tevervallen Hiertegenover staat dat de bonnen van de tetkaart recht zullen geven op boter of margarine naar keuze De houders vaavetkaarten voor wie de boterprijaeen bezwaar oplevert kunnen dusmargarine koopen De toewijzingen voor boter geven uitsluitend rectit op het koopen van bot r terwul de toewijzmgen voor margarine recht gevm op het koopen van boter en margarine tot een gezamenlijke hoeveelheid als aangegeven op het toewijzlDgsformulier De onderlinge verhouding den hoeveelheid boter en margarine staat geheel ter keuze van den detaillist Ten slotte wordt er op gewezen dat binnenkort een bon der vetkaart zal worden aangewei i n voor het verkrijgen van vet of boter ot margarine en een Iran voor spij olie of boter of margarine Van de boterkaart zal dan een bon worden aangewezen voor het verkrijgen van spijsolie of irater Nadere medédeelingen hieromtrent sullen binnenkort worden gepubliceerd