Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

VRIJDAG 18 OCTOBER i Buitenland De Dmukuscheepvsiart Nieuwe schijnwerpers werden bommenwerper noodlottig Si Liils linde vogel vloog hij recht che afweerstelling aan Als een ve op de Dui Engetsclie duikb t tot zinken gebracht Evacuatte van de gl te Engelsche steden Korte beriiphten Volgms een b r i van het onoezetti Fwordt mans de d 111 generaal Ciu on de 13 Juni HW bn rc C ment Haut Saone k j De m nistc rraaJ heefU en datum der pi z ngCTP op 15 Februar Tot 15 Augustus vai generaal Mornigo h nemeo dat hu na het o van pris tent Est garr overgenomen heeft Door tot dusrer aag niet toege paste afweermethoden is gistemaeht een Engelsche bommeAweriwr in de Ncderlandsche kuststreek omlaag tcfaaald meldt het DJS B Daar urden thaas namelijk zoeklichten van een nieu type op ie proef gesteld naar bet D N B lAt betronwhaïe broB verneemt llaar bqitengewoon iterk stralingseffecL is voor de è r éte iiuial een toestel van den tegenstander noodlottij geworden De Britsehe bomteenwerpcr werd door bet schelle licht en de alles overtreffende kracht der stralen va doe lofklichtCB dermate gehinderd dat hij als een verblinde vogel rechtstreeks op de Diutsibe af wee r telling afvloog en niet enkele goed gemikte treffers brandend neergeschoten kon worden DUIKBOOT TOT ZINKEN GFBRACHT Een Duitsch verkennmgsvhegtuig voor korte afstanden dat tot taak had de Kanaalkust te beveiligen bespeurde gistermiddag een vyandelijKe duikboot Het vliegtuig meldde dit onmiddellijk aan de staf van zijn eskader Kort daarop startte een aantal Duit che duikbommenwerpers voor een aanval Een vliegtuig wist een directe treffer op de duikboot die dicht onder de atcropperv lakte voer te plaatsen Onder water ontstond leen geweldige cntploffmg waardoor wrakstukken hoog boven het wjlef worden geslingerd Daarna was er van de duikboot mets ngeer te zien Op het water vertoonde zich een groote olievlek DE WEDERZIJDSCHE VLIEGTl IGVERLIEZEN In de week van 6 t m 12 October jl lyn 105 Bntsc ie en 33 Duitsehe vliegtuigen verloren gegaan De e c fers bereksnd op grond van de oflicieele Duitsehe opgaven leveren dus een verhouding van 3 tot 1 ten gunste vaii Duitsehland DE TOESTAND TE LONDEN Associated Press meldt uit Londen dat de regeenng volgens inlichtingert lilt politieke kringen oxerweest uit de treken die het meesl aan luehtaan vallen blootstaan alle personen te doen vertrekken die daar geen belangT k werk hebben te verrichten Naar verluidt heeft ook de minister van Gezondheid Malcolm Macdonald zich voor een maatregel van dezen aard Uitgesproken International News Service meldt uit Londen dat de minister voor de Binnenlandsche Veiligheid Macdonald op het oogenblik bezig is met het bestudeeren van een plan dat voorziet in een gedwongen evaeua tie vp i d geheele burgerbevolking in de voor het leven belangrijke districten zocfSls Londen Livcr pool en andere steden N e geëvacueerd zullen alleen worden die persenen die in voor den oorlog belangrijke bedrijven werke i De onophoudelijke Duitsehe luchtaanval len l p de genoemde gebieden die ernsfige schade aanrichtten hebben waat schijnlyk geleid tot het overwegen van een Votale ontruiming vanide groote steden van Engeland De Engelsche minister van Gezond heid heeft m een radiotoespraak medegideelcl dat tot dusverre 56 pet van dé bevolking uit de gevaarlijkste Londensche sladsdeelen is geëvacueerd NIEUWE SUCCESSEN VAN HET DUITSCHE LUCHTWAFEN Duitsehe vliegtuigen die teruggekeerd zijn van het ochtendbombardement van gisteren op Lender brengenbenchten over nieuwe successen meeTen Noordwesten van Waterloo Bridgezun verschelden zware brisantbommen ingeslagen die zware oi tploffmgc n groote bfauwc steekvlammenveroorzaatrten Nieuwe branden ieweldra door dikke zwarte rc okwolken ai het oog onttrokken werden ontstonden door bommen d e ten Noorden en ten Zuiden van de Roval Albertdocks geworpen werden Op g ond vanrechtistreeksche waarnemingen moetwe tot belangrijke materie le schadegeconcludeerd worden BET ENGELSCHE LCCHTWAPEN Twiee Duitsehe reddingsvliegtuigen heWj n gisterfn n de ochtendschemering lerscheidene ledtji vao de bemanning van Britsehe bomnjenwerpers dir hun terugtocht Baar Engeland m den vongen nacht door gebrek aan Oaenzine sterke mistvorthmg of door Wffers der luchtdoeiartillerie op het WTattr moesten dalen en m rubberbooten op zee dobberen gered Twee hunner waren licht gewond Uit de verklaringen vanide gevangen genofnen officieren blijkt dat de En elschen m den laatsten tyd reeds meerni len Bp hun terugtocht naar Engeland te kampen hadden met gebrek aan benzme efi slechte weersomstandigheden Dit had tot gevolg dat Jteeds een naar verhouding hoog per ccntage vliegtuigen op deze wijze kort voor het bereiken van een thuishaven verloren ging WeJa waar konden de bemanningen m de rnleeste gevallen of rret rubberbooten de kust bereiken of lotplegrafisch hulpjinrocpen ojficieren waren eenstemmig van meeniiTg dat in dm bewusten nacht lOg meer vliegtuig behalve die vai hen verloren zijn Igcgaan aldus hef I N B Een pilot Mficir een ma1 met de meeste ervaring order hen dife reeds verscheidene jaren bij de Royal Air Force als sergeant dienst heeft ge d ian en een J r geleden tot officier werd bevorderd was van meenmg dat ook hier weer de nadeelen van den al te korten opleidmgstyd tot uiting komen Het is onmogelijk in de vliegerij met minder dan honderd BRITSCH CONVOO UIT ELKAAR GESLAGEN Gistermiddag hebben enkele Duitsehe gevechtsvliegtuigen een tamelijk groot Britsch convooi ondanks den hevigen afweer uit c kaar gesiagen DE NACHTELIJKE ENGELSCHE AANVALLEN Zooals reeds m het weermachtbe richt gemeld heeft het Britsehe luehtvvapen m den nacht van 14 op 15 October wederom niet militaire objecten van zijn vroegeren Franschen bondge noot aangevallen Zoo werden in Le Havre een evangelische kerk en verscheidene woonhuizen vermeld Drie burgers werden gedood en vier gewond Ook Nederland heeft te lijden gehad van de bomaanvallen van gngelsche vliegers Bij de bomaanvallen die in ae week van 28 September tot 5 October in hoofdzaak gericht waren op de stad Haarlem werden in totaal 36 e derlandsche burgers gedood en 72 gewond waarvan 26 ernstig Door de aantallen die zooals gewoonlijk gericht waren op niet militaire objecten werden 25 huizen vernield en 156 huizen min of meer ernstig beschadigd Bovendien werden tien stuks vee gedood aldus het DNJB SCHIP TOT ZINKFN GEBRACHT Te New York worde medegedeeld dat het Britsehe passagiersschip Lo rina m het Kanaal tot zinken s gebracht aldus Reuter ENGFLSCHE KORTEGOLFZENDER GEBOMBARDEERD Volgeus berichten uit Londen is m den nacht op Donderdag een Engelschen kortegolfzender die tot dusv erre den dien t naar het Verre Oosten verzorgde door een Duitsehe vliegtuigbom getrof fen en verwoest De luistera rs naar deze uitzendingen zijn uilgenoodigd op een anderen Britschen zender af te stemmen JUITSCHLAND VEESTAPEL IN DEN ECZ WORDT WEER OP PEIL GEBRACHT Uit een opgavf van de instanties éie voor den wederopbouw van rfèij landbouw m d jpizas ve antw oordeluk ziin blijkt dat de Fraiwchen in den herfst van het voiig jaar langs den idrjn een strook ontruimd hebben die onistreeks 29 000 landbouwbedrij ven rfi een bebouwde oppeivlakte van 130000 ha omvatten Uit dit ge bied werden naar hUt binnenland van Frankrijk vervoerd of gingen doi r gebrekkige verzorging te grande 29300 paarden 79200 stuks rundvee waar onder alleen al 47200 koeien voorts 8000 schapen 64000 varkens en 10000 geiten Aan deze gelallen kan men de moeilijkheden afmeten waarmede rekening gehouden moest worden by den we deropbouw van den landbo iw in den Elzas Tot dusverre zijn door Duitschland beschikbaar gesteld of reeds geleverd door öe weermacht 13000 paarden uit Duitschland llOOp koeien en 5000 varlen Nog 13000 ko en en 25000 varkens worden verwacht NAAR SAMENWERKING DER BETROKKEN STATEN Officieus wordt uit Berlyn gemeld Nopens de combinaties over de toe komst valt de Donaucommissies zooals m een deel der buitenlandsche fers verschenen zijn verklaart men in politieke kringen te Berlijn dat deze eronderstellingen van onjuiste piun isses uitgaan Om te beginnen dient ge constateerd te worden da er twee Donaucommissies bestaan een internationale en een Europeesche De in ternationale Donau commissie die in het dictaat van Versailles vastgelegd is IS definitief opgeheven naar officii e e publicaties onlangs duidelijk te kennen gegeven hebben In de plaats daal van al ean nieuwe instantie treden welke de samenwerking van d staten die rechtstreeksch Bcan hebben by de Donauscheepv aar In eer nieuwen vorm zal regelen Over de andere functies van de Eurcpeeschi Donaucommissfe valt voor e oogenblik met te zeggen Hieramtrent is langs diplomatieken weg nog een ge dachtenwisseling gaande tusschen al len die onmiddellyk by dit probleem introkken zyn Een oplossmg a e alle partyen beveihgt zal te zijnei tyd stellig gevonden worden De 3paansche kabinetswijziging VOLDOENING DER DUITSCHE PERS De benoeming van Serrano Suncr tot Spaansch minister van Buitenland sche Zaken h eft zeer de aandacht van de Duitsehe pers De Berliner Boerscnzeitung schrijft dat Duitschland het zeer toejuicht dat Suncr die de grool le sjmpathie het ft verworven by zyn bezoeken aan B ilyn en Rome thans met de leiding der Spaansche buitumiandsche polltle belast IS Het oogenblik waarop dit ge schiedt verleent dezen maatregel een byzonderen nadruk ENGELSCHE MARINE BESCHIET SCHIPBREUKELINGEN Voor de Nooische kust hebben En gehche torpeoojageijL e en klem hulpvaaituig van de Dullphe manftt met veel sterkere strijdkrachten aangeval len Het Duitsehe schip k na dapperen tegenstand met de vlag in top ondergegaan De Engelsche torpedojagers zyn met artillerie en mitrailleurs blyven schieten op de bemanning die m het water ronddreef Juist als bij Narvik en bij den overv al op de Altmark heb ben de Engelschen ook uv dit geval fegen alle wetten der ipensehelijkheid en aflc internationale overeenkomsten in hulpelooze chipbreukehngen beschoten Dat de veroorzaakte verhezen slechts gering waren i uitsluitend een gevolg daarvan dat de Britsehe torpedojagers zich na hun daad zoo snel mogehjk terugtrokken De overlevenden konden door de Duitsehe vaartuigen gered worden ENGEL WD Het Britsehe parlement ZITTINGSFERIODE VERLENGD De miin r president heeft m het Lagerhuis een wetsvoorstel ingediend voor het verlengen van de zittmgs periode van het parlement dat m normale gevallen de volgende maand zyn zitt ngsperiode zou beeindigeq Het wetsvoorstel werd in eerste lezing aangenomen DUITSCHE PERS SPOT MET LAGERHUIS De Duitsehe pers hekelt het feit dat aan de Lagerhuiszitting van gisteren waar het Engels he parlement den mimster van Financien id ht Sing moest verleenon voor nieuwe I orrlogscrediêten ten bedrage van een milliard pond 50 van de 615 afgevaardigden deelgenomen hebben De Deutsche Allgemeine Z e 1 1 u n g m rkt hieromtrent op A en zal in dit ongeëvenaarde cjler niet slechts een uituxg van de verlammende lutwrekmg der Duitsehe vergeldmgsaarrv allen op Londen teop ten zien maar daarnaas oct een ernstig symtoam van de toenen tnde moeil kl den waarvoor de Engelsche financiering van den oorlog zich gesteld ziet blykbaar wilde een rco aantal Lagerhuisleden door hun afwezigheid m OD erkelyk groeten ge tale daaraan hun goedkeuring onthouden GIORNALE D ITALIA BRITSCHE AFGODFN BEGINNEN TE WANKELEN De openhjke bekentenis van Churchill dat Engeand thans gedwoigfr IS voor zyn bestaan te vechten alsmede de nuchtere opmerking van ó Daily Expre dat Engeland ïfiars aileerk staat Worden door de Rcméin sche bladen beschouwd als de beste bewijzen dat de Britsehe afgoden be ginnen te wïnkelen Het Giornale dl tal ia riif oa Engeland is alleen overgeb eve omdat geen enkel ander land nj K de Britsch politiek heeft doorzien en de oorlogsdoelen dnidelyk voor ooger leeft het lol van Groot Bnttannie Wj dealen Engeland heeft m Europa r et alleen zyn politieke en militaire doe ook zijn economische posities verlorer Na de nietiwe orienteering m Roemenie blyven thans alleen nog Griekenland dat m hnt geheim 2i r steunpunten aan de Enge sche Manno tei beschikking blyft stellen t Turkiie over die m het EroeJ c kielzog varen Wat Azie b treft dar leerscht Japan met zyn macht ge en onverbruiktc energie D we f te r enden die Engeland nog znn c gebleven spelen een gevaarlyk sw doordat zy een stillen econen el r stryd teacn Jipan voeren De ee ot paat verder Fngeland heeft hen free verloren Het i zyn nederlaag veliswaar nog niet ten volle t wi tt doch begint hem reeds te verrct of Zyn tegenstand heeft niet mee ac wereldpocitH tot inrijt doch t Vm 7i n Smoeriuni ja zun nationale leven DaOTom IS ook zyn tegenstand zoo wanhopi Doch hoe lant er hy dinirt des te hooger v ordt de pni den Engeland in po itieke on econem e ver voestingen zal mo ttr betalen COMMAND INT VA BURGERWACHT AFGETREDEN Na r Aftonbladet uit Lcide m lrtt IS de commandint der E F j sche burgerwacht de 70 jarige ee eraa s r Hubert Gough afgetrcd r H verklaarde te prote teeren tege de domheid en de pedanterie var hel mini tene van Oorlog bii de beiiondeling van de burgerwacht AZIP HET NIEUWE JAPANSCHE OFFENSIEF CHTVEEïfEN VERLIEZEN 5M MAN De J pansche opmarsch over een front van 300 km ten Zuiden var oen Jangtse tusschen Anwei en de Zuio grens van Tsjekiang die vyf agen geleden begonnen is heeft vtigtns publicaties te Tok o iisterer zi f hoogtepunt bereikt toen drie Jap n sche legercolonn die uit alje i ch tingen oprukten er in slaagden des morgens met elkaar in contact te kernen en zoo de omsingeling van iwirtig divisies van het Tjsoengkirg legt te vcsltooien Dfet contapt werd ter Zi den van L yang bereikt halverwege tusschen Nantikoe en het Taihoe meer Tot gister i zouden de troepen i Vun Tsjoengkmg vijfduizend gesneuveldcr verloren hebben Wm BURGERUIRE ONGEHOORZAAMUbID De Engelsche poUtW heeft Ie Naepoer den door Gandhi voci het opened vSn de bufgerluke ongehoorzaamheidscampagne aangewezen redenaar gearresteerd REGEERINGSWUK IN TSJOENGKING GEBOMBARDEERD Het Japansche luchtwapen heeft ir den nacht op Donderdag en gistermiddag opoieuw de jegeemigswQk van Tsjoenking gebombardeerd BALKAN Con9olidati in Z O Euro DLITSCH Zl ID SI 4VISCHE ECON ONDERHAV0EHSGEN Dé Duitsch Zmd Slavjsche econeim ehe onaeihdiidelmgen te Belgiadb staan naar men laptiitieke kringen e Berly n kaa fiooren cp hel punt beemd gd te wor4w De oneleiteekwmg van hist verdragüalijianer zeer korten ijd te Belgrado gebenieden In tegenstelling tot dit feit waaruit een vlot verloop der economische be piekmgcn te Belgrado bhjkt staan oe van Engelsche zyde gelanceerde beichten die wilden weten dat bij de Duitsch Zuid Slavische liesprekm gen moeihikheden opgetreden walen Van Duitsehe 7yde constateert men dat ook deze Londensche berichicn m t kader dei gebiuikehjke Engelsche propa anaa tliuishooren die vooi j1 m Zuid Of turopa steecis weer op saboicge en onrusi stokerij uit is Troonafstand van koning George GRIEKSCHE TEGENSPRAAK De uit Amerikaanche bron komende bewenng dat koning George van plan zou zijn afstand te doen van den troon ten gunste van den troonopvolger wordt door het Grieksche telegraafagentsebap formeel legengespiKi ken aldus meldt D N B att Athene TIRKSCH BU1 GAARSCHE HANDELSBESPREKINGFN De Turksche pers kondigdt economi cl e onderhandelingen n et Bulgarye aan die te Sofea gevoerd zi il ii wor oer HET BESTUl R AN DE ZUloëLUKE DOBROEOSJA Ir de Zuideliike Dobroedsja woi dt kracht ns be=luit van dtn minister laad Maandag as h m litaire bestuur door een burgerliik bestuur vervangen dat t it ader order bii dat van de provincie Sjoe nen ingedeeld wcrdt ITALIË MUSSOLINI BEZICHTIGT STAALFABRIEKEN De DuCè heeft zieh gisteren naar Tfir b geverJ waar hij de groote st4i tifabrieken bezichtigde Hij weid stormachtig toegejuicht door de arbeiaers en de bevolking DE BONO IN ROME TEKUG darschalk de Bono lieeft zijn rei naar Spanje beëindigd en is gisteren in Rome teruggekeerd SPANJE HIMMLER NAAR SPANJE De rykslefder der SS en chef vande Dui sehe pul tie Hemnch Himmlerzal Zaterdag naar de Spaprsche bladen melden naar Sparjf k = n Inverband hiermede wiiden oc i aaeiharte 11 ke begioeglmg oorden aanH mmler waarbii zii ir op witzen dat Spanje in ds rWsbeprcf fden medewerke vm den Fuhrer eer AFRIKA Na het zeegevecht faüü Malta ZEMUWACHTia STtMMlto IN GIBRALTAR D Messagero meldt uu iciras dat het Engelsche siase ney zich m de haven v n Gib a i vindt om gerepareerd u Sedert eenige dagen bemeikt me de straat van Gibraltar een evirrf bewakmgsdienst zoowel m de luchi op het water Het officleele Engp lsche orgian vuTangar deelt mede dat van m af all schepen m Gtbraltar a u i fh m Zullen worden De Messaggero mpldt veriiir dj gouveineur van Malta zyn oitsU C den koning heeft ingediend het door dezen werd verleeiïd De Engelsche verliep De Bntsche admiralrten die t i dat by het gevecht tussehti om i j ten kruiser AjaJC en Itaiiaati thc tont dobonljagcis twee offeui matrozen en tw ee zeesold lei 21 r sneuveld en twintig man £ i De nieuwe gouvenu van den Soedan Sj en Süidan luittnaat Hubert Hudrtleston is ra i t Londai verluidt van Cairo mii Kr artoej vertrokken om het bewind ti 1 nvaa den FRANKRIJK Het Jodenvraagstuk in Frankrijk GFEN WRAAKNEMING MAM VEILIGHEID8MAATR1 H IY un Vichy w ordt geme i n Mndi has im lang verwachte J 1 aSiit uBt de regeenng m t al vji i riertr ties heeft opgesteld zal i leravond verslsekle olf e f eeling de komende a taatsh ad vei chynen D 1 vervolgt dan dat de re t t et b gm van haar opbou bijzondere aandacht gewijd tit n 1 et V raagbtuk v an de Joaon en vabepaalde orgewensehte re n ipirgerte meer üaar de Jodi n ut 1 aniehegistvryheid misbiuikt en v lur e nniet geuiig deel tot ae ne t j g vmFrankryk hebben bijgeaic ei Ovenl vooral in de openbare fui e e isöeschadehjKe invloed van ue J di meer merkbaar gevvo der IV regM ring heeft ich et echte vi geJiorfcenige represailles tegen ae J Jen It nemen Zy leapoeteer de J all mensc en maai heeft de e opgedaan d t Joden een t i gaande bednivigheiri ontv Dt neenotorting van Franknik lesft as de regeenng den pi eht op jar alll Franse he krachten een nieuw u gronii lag te geven Bij de maatiege n tegen de Joden ü geen piake van wajknfr mingen miar van onvermiide 1 ke ve ligheidsmaatregelor Den aa p va de Joden ie zieh voor het v i erlamt erdierstelyk gemaakt hebbon zal de Fransehe legceiing bepaalde u ond nngsmaatregelep toepasser Di ge reserveerdheid toort aan u ae regeenng er naar gestreefd lef in een geest van menichelykheid etn vraajstuk op te lossen welks univ erstel klrakter ryet te betwisten valt HONGARIJE De mijnv rerkers taking fEltNKOLENBEKKl VN DOOK Mil ITAmEN BEZFT De Hongaaibiehe legeeung I ft t tereji de steenkoolbekkens v J 1 S S tarjan Tata Doiog en Tok t aTifeen staking is uitgebioken d wr ml taircn laten bc etten daai de ondehandelingen tusschen de diiecvPv de mynweikers nog 5teed gtt resutaat hebben opgeleverd Vuoi i t ƒ men van deze 1 ei 4 et der regen ifig zou di 11 13 i rdt ri gebiaehte steenkouUüoi Hongaaische mdustiie d hebben gegev en De li e daarom zi o dicigend M liians ook de staking r kuolbekken te FunfkiH lagen waai dooi pi ki teenkoolpioduc it v wordt getroffen Het 1 wordt op ongeveer 28 J laamd SCANDINAVIË ZWFFDSCHF VISSCHIRS KAOf SrHADtVFRf OFfMS pe Zweed ebe P Engelsche vliogi i I 1 len thans naai C o e n p u s t meldt v ninisteru van Buiti i chadtvii ieding van ad Jl pa egetiifig vrafetn Zy v nen per U ot 11 bbcn