Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

VRIJDAG 18 OCTOBER 19 0 BLAD fWEEi E STADSilEOWS KiuuiPJe verdronken te Stolwüker lui rr srttKN ONOEsnoiKt M WATEK GEKAAKT kia i te Stolwulterslui Jt g klontje van den heer Z A kt Het ventje Uep omateeks ♦ twee met eenige andere L i het erf bü het huia aan de Sver den Goudsehenweg onSrL s eente Haastrecht en daarbu SifTtC P watte jn wmM a rt ü het in een modder Sur de woning is terecht e Hoe het ongeluk ach w het opgemerkt heeft Srti 1ti Nadatme h het Ti i had venniste men den men de omgeving ging SeTyWd men het ta de stoot SwmS we kunstmatige Sn7loegepast en de hulp van SISTp den Boer ingeroepen D e JJ ter plaatse maar kon slechts Amn 4 od constateeren HetWkie i naar de ouderUjke woning gebracht Goudsdhe pül in Duitschland NI OÖEDB BEKENDEK IN HAMBURG EN HET RUNLAND Een medewerker van de Bheini BiichWe tf61ische Zeitung beschrijft tt besienswaardigheden van Gouda en n fet in verband hiermee op dat de llcenen pijpen ook te Hamburg en in hit BÖtila bekend lijn De schrijver terinnart an dat dit soort pijpen modegrillen gevolgd heeft Toen fl Mito zun zegetocht begon kwamen é korte autopupjes in eere daar0 t volgden de gramofoonpijpjes en de töd van de vele stakingen bracht it jtakertjes in zwang Ook voor DultMhland vervaardigt Gouda vele p es in de eerste plaats de koppen wor de lange püpen Levendige paardenmarkt ZEER HOOCE FRUZEN Df vandaag gehouden jaarlijksche purdenmarkt had een zeer levendig Mmien De groote waarde die paarden k de huidige tijdsomstandigheden tiebben bleek duidelijk er werden kiitengewoon hooge prijzen besteed Dt aanvoer verschilde niet zooveel van vnrig jaar Er waren 350 dieren ter markt gebracht legen 378 in 1939 baar ntegen was de belangstelling veel grooter dan gewoonlijk van overal vandaan waren de kooplieden gekomen en zy toonden een goede koopItat er werden vlot zaken gedaan Het lm een hecle drukte laAgs de lijn waarde gegadigden met kennersoogen ïf öcht bijeen vastgemaakte dieren fcwtóltigden Voortdurend draafden de IHMieii over de zandplaats langs het MMnis en in de op de Markt uitkoWBde straten klonken steeds de hoe B der dieren die door de adspiraatiMoftn aan een deskundige keuring Wfen onderworpen Was de paarden Mkl in den loop der jaren steeds rtÜBt geworden vandaag was zü geli rf geleefd Bhronder volgt de notéerjng waarbü ÖBschen haakjes de prijzen zijn is d die vorig jaar golden en t de groote stijging tot gemidifcU het dubbele duidelijk blijkt luxe PMTdai ƒ 800 900 ƒ 425 500 werkpaiffden ƒ 400 00 ƒ 275 350 2 4 ingen 550 700 200 350 H4 jari en ƒ 300 600 ƒ 200 300 veulens nKMOO ƒ 100 125 hitten 250 M 80O 25O slachtpaarden ƒ 25 ƒ 150 200 I del Vlug Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés t ezorgd m GOUDA Alphen a L Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebnigge Gouderak Haastrecht Hekendorp Hoercapelle Moordndit Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Pollbroek Reeuwük Schoonhoven Stolwijk WaddiMtveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPKUS voor Gouda 17 cent er week f 0 78 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorgmg plaats vindt Postabonnement per kwartaal 3 15 Alles bii vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 S gé wone regels l OS elke regel meer t 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 2S elke regel meer ƒ 0 40 BiTovereenkomst geredu Geerde prijzen vol gens speciaal tarief I KWARTJESRUBRIEK kleine 1 advertentiën alleen des ZaterjVdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan hetBureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten Rechtbank te Rotterdam EEN FIETS MEDEGENOMEN Voor de Rotterdamsche rechtbi heeft gisteren terecht geslaan de jarige koopman N J de G uit Gouta die zich aan diefstal van een fiets 30u hebben schuldig gemaakt In den avond van den 12en Augustus was verdachte met twee vrienden in Rotterdam geweest waar men zich zoo lang had opgehouden dat de laatste autobus naar Gouda al vertrokken was Men wist dit echter niet en daardoor waren de vrienden met de laatste autobus in Nieuwerkerk terechtgekomen Met diezelfde bus is men toen weer teruggereden naar Capelle a d iUssel Hier werden weer wat glazen bier gedronken en toen verdachte toch naar huis wilde keeren had hij een Üets genomen die hij onbeheerd in de nabijheid van het café had zien staan De fiets is later de Gouda teruggevonden waar verdachte ze in een café in bewaring had gegeven Er was over verdachte een reclasseeringsraport mJfckomen dat buitengewoon gunstig was maar dat met overeenkwam met de inlichtingen die de officier uit Gouda had ontvangen en deze was van oovcfeel dat verdachte lang niet zoo n berouwvolle zondaar is als het rapport wil doen gelooven De officier eischte zes maanden gevangenisstraf met last tot onmiddellijke gevangenneming Mr Bakels die verdachte s verdeliging voerde was van meening dat er hier van diefstal geei sprake is geweest en dat verdachte alleen tijdelijk over de fiets heeft beschikt Pleiter meent dan ook dat verdachte zal moéten worden vrijgesproken De rechtbank heeft geen termen gevonden vefdachte s gevangennemingte gelasten uitspraak 31 October 4 Uitgifte Volk tuinen VOOR VERBOUW VAN VOEDSELGEWASSEN In een bijeenkomst van het gemeentebestuur en de besturen der volkstuinvereenigingen is besloten wederom onbebouwde terreinen voor volkstuinen geschikt te maken Deze terreinen zijn gelegen op verschillende punten van de stad en geschikt zoowel voor groententeelt als voor den verbouw van bruine boonen en of aardappelen De uit te geven grond bedraagt 300 M 2 voor groententeelt benevens 300 M 2 voor den vertwuw van bruine boonen en of aardappelen per persoon Indien gewena t kunnen ook kleinere tuinen beschijtbaar worden gesteld De bedoeling is dat op deze volkstuinen aIH en voedselgewassen worden verbouwd waarbij de plaatselijke volkstuinvereenigingen de huurders van technische voorlichting zuUen dienen De huurprijs Van de uit te geven grond aal zoo laai mogelijk worden gehouden terwijl bovendien gepoogd zal woixlen de zaden tegen sterk verminderde prijzen en op gemakkelijke betalingsvoorwaarden beschikbaar te stellen t Zü die reeds een volkstuin iiThuur hebben moeten indien zij de huurovereenkomst wenschoj verlengd te zien opnieuw een aanvraag indienen Voor het huren van een volkstuin is men niet aan een welstandsgrens gebonden Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Arbeidsbeurs Regentesseplantsoen 9 De behulpzame klant PORTEMONNAIE MET ZEVENTIEN GULDEN UIT TOONBANKLADE VERMIST Een caféhouder aan den Kattensingel kreeg gistereij een kiaht die een paar glaasjes bier dronk en den baas hielp met de aansluiting van een nieuw vat ackter de toonbank De eigenaar moest even weg en toen hij terugkwam was de bezoeker verdwenen z n biertjes had Hij betaald en met hem een portemonnaie mét ruim zeventien gulden uit de tobnbanklade Op aanwijzing van de pleegdochter van den caféhouder heeft politie gisteravond als de vermoedelylce dade r in een logement alhier aangehouden een 49 jangen zwervenden koopman gedomicileerd te Utrecht De man ontkent ma r het politie vindt het eigenaardig dat hi veel geld in z n zak had De koopman is in arrest gesteld DERTIG SECONDEN LIEFDE Opvoering Residentie Tooneel In den Nieuwen Schouwburg zal op 31 October de N V Het Residen tieTooneel directeur Dirk Verbeek ovoeren Dertig seconden liefde bhjspel in drie bedrijven door Aldo de Benedetti in de vertaling en onder regie van Bels Ranucci Beckman Medewerkenden zyn Coba Kelling Mimi Boesnach Mieke Fhnk Joeki BroeHelet Theo Frenkel Adolphe Engers Richard Flink en anderen fORTEMONNAIE GEROLD Een 29 jarige huisvrouw heeft bü de politie aangifte gedaan dat gisteren toen zij op de weekmarkt V8 r een kraam ston Oit haar handtasch waarvan de sluiflfig defect was een bruinlederen portWonnaie met ƒ 3 50 is ontvreemd ZONDER VERGUNNING MOTOR GEREDEN De politie heeft gisteren een koopman uit Bergschenhoek geverbaliseerd die motor reed zonder vergunning tot het gebruiken van benzine De motor IS in beslag genomen De berijder kreeg bovendien een bekeuring wegens het rijden zonder nummerkaart w AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop De eeuwige rhapsodic met Olga Tschechowa Aanvang 7 uur Zaterdag vanaf 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur 19 Oet iM nnr Renide Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit causerie Charles A Cocheret 22 Oct 2 uur De Zalm Aanbestedingen hoogheemraadschap De Krimpenerwaard 22 0 t 4 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 24 ÓeU 2 30 uur Blanwe Kruis Ledenvergadering Ned Chr Vrouwen bond 2C Oei 2 30 uur ReoDle Eerste voor dracht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit 26 OeL 10 uur Veemairktterreiii Keuring rij en voertuigen en verhuurauto s 2 November nakeuring 31 OcL 7 uur Nienwe Schouwburg Opvoering Dertig seconden liefde door N V Het Residentie Toneel APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Teepe Gouwe 13ff Textiel zonder vergunning verkocht VOOR ƒ 400 GOEDEREN IN BESLAG Gl OMEN De politie heeft gisteren procesverbaal opgemaakt tegen een 42 jarigen marktkoopman wegens het verkoopen van textiel zonder vergunning welke vorige week te Dordrecht was ingetrokken De geheele voorraad goederen fer waarde van ƒ 400 is in beslag ge VALSCH GELD De politie heeft deze week een valschen rijksdaalder en een valschen gulden in beslag genomen Het komt nogal eens voor dat valsch geld in omloop is en daarom wordt het publiek aangeraden goed op te letten WEER EEN FIETS VERDWENEN Ten nadeele van een 18 jangen timmermansknecht is gisteren een rijwiel ontvreemd dat hij had geplaatst tegen de schutting van een bouwwerk aan de Walestraat waar hij werkzaam is DRONKEN FIETSER EN SCHRIKKEND PAARD Gistermiddag fietste op den Kleiweg een 43 jarigen koopman alhier terwijl hij onder drankinvloed verkeerde Hij reed tegen een paard op dat schrok en op zü sprong maar er liep juist een politie agent die het vastgreep en daardoor verhinderd er dat het dier door de etalageruit van den autohandel van den heer J L HuUeman ging Vervolgens heeft de agent den fietser ter ontnuchtering opgebracht Het voorwieP van het rijwiel was door het paard in elkaar getrapt BU AANRIJDING BEEN GEBROKEN In den Jan Filipsweg is gisteren de heer W Reichard uit Haastrecht met zijn rijwiel in aanrijding gekomen met een kar Hij viel waarbij hy een been brak Na op een stoel naar zijn woning te zijn gedragen is hü naar de Wijkverpleging gebracht LAAT DUIVEN NIET UrrVLIEQEN De politie heeft gisteren een inwoner bekeurd wegens het laten vliegen van een postduif Daar hierop zware straften staan geeft de politie duivenhouders nogmaals in overweging de dieren goed vast te houden Uit vroeger tijden DE GOUOSCHE JOUBANT MELDDE 7 JAAR GELEDEN Uit Oudewater Als eene bijzonderheid kan worden gemeld dat op heterf van den arbeider Kelder in de naburige gemeente Hoencoop een appelboom waarvan de vruchten reeds zijri geplukt weder in vollen bloei staat Ji 50 JAAR GELEDEN Uit een ingezonden stuk Bij de doorslaande bewijzen dat aan ons geacht gemeentebestuur de belangen van het wandelend publiek niet geheel onverschillig ziJn getuige de onlangs voltooid bestrating van Karnemelksloot en Goverwelsche dijk langs het stoomgenual de kortlings geplaatste ijzeren rustbank aan den voet van dien d jk bij de Kleikade betreurt ondergeteekende de weinige medewerking daarbij ondervonden vanwege het polderbestuur dat jaarlijks die kade onbegaant lar maakt door er eene hoeveelheid bagger over te doen uitstorten By het schoone weder toch van Zondag dat menigeen naar buiten lokte kon men aldaar meermalen dames kinderen en kinderwagens in feestgewaad door dien modderpoel zien worstelen Zou dit niet anders kunnen worden Mij 4 mkt met een weinig goeden wil wel Het ingezonden stuk was onderteekend Een liefhebber van wandelen dus geen Gouwenaar van geboorte 25 JAAR GELEDEN Naar wij vernemen zal op de Openbare Burgerscholen mi op de Stadsmuzieksphool alhier een extra v cantie worden ingevoerd welke is bepaald op de eerste week van November DE 75 JARIGE R H B S De dag van gisteren waarop de inrichting vijf en zeventig jaar bestond is op de Rijles Hoogere Burgerschool onopgemerkt voorbygegaan Het ligt evenwel toch in de bedoeling zoo de mogelijkheid daartoe bestaat het jubileum later op de een of andere wijze te herdenken KOE DOL GEWORDEN Op de veemarkt is gisteren een tweejarige koe van een veehouder te Papekop dol geworden Het dier wilde er vandoor maar men kon dit nog juist verhinderen en het beest vastleggen De politie zette dadelyk de markt af om ongelukken te voorkomen Op ad vies van een veearts is het dier ter plaatse afgemaakt NA tienen BUITEN Gisteravond heeft de politie procesverbaal opgemaakt wegens overtredmg van het uitgaansverbod Verder is een 15 jarige jongen bekeurd we ns het spelend gebruiken van een zaklantaarn SPORT f VOETBAL N V B v i Afdeelingl Ie klasse D F C Sparta t Gooi D W S Kermis D H C Stormvogels A D b Fèijenoord K F C Af deeling II 2e klasse B Overmaas Fluks Vriendenschaar S V V Hollandiaan Gouda U V S O D S 5e klasse C ƒ St Volharden Woerden Fortuna D C V Noorden Olympia O V V D H S Ona V r C Pechvogels Alphen 4e klasse A Tona Vogel Teylmgen Texas Wilhelmus V VL Archipel Rouwkoop L D W S Lisse G S V Graaf WiUem H 4e klasse B Alphia V V P Te Werve Esdo H D V Postalia Duno Cromvliet Jagers Roodenburg Maasstraat Oranje Blauw 4e klasse C Gouderak M S V Waddinxveen Moordrecht Ammerstol Oudewater Bodegraven Haastrecht 4e klasse D Wassennaar Kranenburg B T C Zwart Blauw Ursus V D S O B Rijswijk D D V K Spoorwijk Quick Steps Schoonhoven 4e klasse H N H S Zwervers Bolnes Lekkerkerk Dindua St Hooger C K C V N D Dilettant D R L Reserve Se klasse A Gouda II U V S II Scheveningen II A D O IV D H C III B E C II V U C ni H B S lil Reserve 3e klasse A Scheveningen III U V S ÏII Lugdunum H Laakkw H L F C H H V V IV Alphia II A SC H Alphen II V C S H Reserve 3e klasse B HBS IV Ona II H V V lII V U C IV Celeritas II B M T U R V C Il Vios n Quick III Laakkw Ill Reserve Se klasse C Sparta IV Xerxes IV Ona III G S V H Martinit II 3 uda III Afdeel ing II Ie klas6e H B S V S V Haarlem C V V BlauwWit D O S V U C R F C Xerxes Ajax Afdeeling IK Ie klasse Hengelo Wageningen A GO V V Enschede N E C Quick Heracles Go ahead Ensch Boys Tubantia Afdeeling IV le klasse Noad B V V Willem II Limburgia P S V Eindhoven Roermond N A C Juliana Longa M V V Hehnond Afdeeling V le klasse Be Quick H S C G V A V W V V Leeuwarden Velocitas Sneek Achilles Veendam Heerenveen ALS N VJB SCHEIDSRECHTE AANGESTELD De heeren D Valic en J A Ussel stein alhier S9hcidsrechtcr van de onAerafdcelmg Gouda zijn aangesteld als scheidsrechter van den Neder an sdien Voetbalbond JODAN BOYS V V O Voor de competitie van de ondepafdeeling Rotterdam speelt Jodan Boys a s Zaterdagmiddag thuis tegen V V O uit Rotterdam FEUILLETON Nadruk verboden AtE SPOREN LEIDEN NAARULF H 8 U niet 1 tevreden over Lieske rr ss en echter te donker ge 9m ftog een inspectietocht l atB tuin te maken Bovendien is r e r ook niet mqar morgen zal iL T P U hWM woonkamer terug t poosje bü de geopende jj deuren staan juist wü hij U lU slaapkamer begevm y schel der straafdeur weer W J op het idiote idee om ïB h e bezoeken Hü iwU 5f e rgerd als hü naar de beetle Anna die intusseheiS de deur binBB en bezoeker heeft S teii komt hem tegemoet L P h thiif nwl goed verstaan SS thaarroor ij 5P hoed in de haad rJ T beaoek veront jFh ee t Theo Hermsbach is hier niet zonder meer van overtuigd doch hü drukt den commissaris de hand ep noodigt hept uit binnen te komen Ik ben blü dat ik een oordje nrjet een verstandig mensch kan praten bromt hg en brengt de commissaris naar de zitkamer Maar de eommissaris zegt Zulloi wü niet liever naar de muziekkamer gaan en daar iets in orde maken en neemt een Ikngwerpig pakket op dat naast hem op den grond heeft gestaan Theo Hermsbach bekükj het pak met verwonder In orde makèhjjjijjtó muziekka mer Plotseling heldert zjön geeicht op Man neemt u mü niet Icwalük commissaris u hebt toch niet Hü rukt den commissaris letterlyk het pak iiit de handen en gunt zich nauwelüks den tüd het touw los temaken en het papier af te wikkelen maar dan barst hü in een dreunendlachen uit De ihllderüen de Maneten de Frans Hals Theo Hermsbachheeft het gevoel alsof een üsblok inzün hart begint te smel ten Hyj bekylft voortdurend de schilderüen lacht en is blü als een kind laat den eomn is ris staan en snelt naar de muziekkamer korpt dadelük daarop eenbeetje verlegen terug Neemt B müalstublieft niet kwalük komt u mee En dan staat hü in de bibliotheek op eat stoel die onder den zwaren last kraakt Zoo nu hangen de schilderüen aan den muur en Rieo Hermsbachgaat eer stap achteruit Zyn gezichtIS plechtig Eindelük kucht de commissaris Alle goedsr komt niet 411een münheer Hermsbach zegt hü de schilderüen zyn er weer maar een teleurstelling moet ik u brengen Theo Hermsbach keert zich bruusk om JEen teleurstelling misschien Hartmmn Neen Hérmsba ch zucht verlicht ïod dank Zü gaan nsfar de piflziekkamer terug en nu haalt hü een dikbi ikige flesch uit een kast en giet daaruit een gouden vloeistof in glazen De commissaris neemt er genoegen mede Zü drinken zwügend Wg ze t Hermsbach en nu moet WKfiij eens van de teleurstelling vertellen ij can niet heel ei g zün nu de schilderijen weer teruggekomen zün 5U zitten aan een ronde tafel in eai hoek van de kamer en een staande lamp verspreidt een intiem licht De stoelen zün zoo gemakkelük dat commissaris Petermann er büna in verzinkt en zün vermoeidheid daardoor nog meer voelt U zult naar een anderen tuinman moeten omzien zegt hü eensklaps Theo Hermsbach stoot een doffen kreet uit Lieske zegt hü dan hoogst verbaagd Ja Lieske maar hü is een offer van de al te verlokkimde omstandigheden ge veèst Dan vertelt WJ hem van het succes dat Schweikert heeft gehad Lieske is letterlük in hun val geloopen Hü js s avimds met de twee schilderüen in de zaak van Henne gekomen en had ge weer stand geboden toen Schweikert van achter uit den winkel naar voren was gekomen en hem had gearresteerd Dr Petermann leidde het eerte verhoor en Lieske had alles onomwonden toegegeven hü had inderdaad Me twee schilderüen ge tolen igenlük was het zün bedoeling niet geweest maar toen hü merkte dat Ulf Hartmann door verschillende omstandigheden sterk in de verdenking was kwam Wj Lieske het idee op dat W nooit zulk een buitengewone gelegenheid meer zou komen om zün slag te slaan Hü nam de schilderüen van den muur in een oogenblik waar op Hc msbach allang weer thuis was Maar toen voelde hü zich niet m er veilig Pas na dagen vond hü moed ze te koop aan te bieden en dpze daad werd hem noodlottig Hü zou verstandiger hebben gedaan zoo besloot de commissaris zün mededeelingen de schilderyen in zün kamertje te bewaren Theo Hermsbach bluft nog een oogenblik rustig zitten hü moet het gehoorde eerst nog verwerken Het geluid van de schel doet hem en commissaris Petermann opschrikken Buiten in de gang weerklinken de schreden van Anna In ieder geval zegt Theo Hermsbach ben tt blü dat ook in dit geval geen verdenking op Hartmann heeft gerust Weet u conilnissaris de jojtgen bevalt mü ik mis hem erg Hief was een onverdrageUjké gedfchte voor mjj dat juist hü Anas staat plotseling voor hem Hermsbach had haar reeds honderdmaal gezegd dat zü eerst moest kloppen maar ditmaal heeft Anna geluk dat zü het weer eens heeft vergeten Münheer Hermsbach stottert zü verward buiten staat Zü verslikt zich wydt vuurrood en Hermsbach brult Nu praat toch door De deur naar de gang wordt voor de tweede maal geopend en Ulf Hartmann staat op den drempel Anna die achteruit is geweken heeft juist nog de gelegenheiiï te zien dat oo Hermsbach een gezicht trekt dat men niet bepaald verstandig kan noemen Hartmaim loopt snel op zün chef toe Neemt u mü mün laat bezoek niet kwalük zegt hü maar u hebt meer dan iemand anders het recht Pas nu ziet hg dat Hermsbach niet alleen is hü kükt verschrikt naar den commissaris die langzaam is opgestaan Dr Petermann stelt zichzelf voor Ulf Hartmarm had dezen naann al van Lore gehoord en is dus op de hoogte Het treft dat u er juist bent commissaris zegt hii en keort zichdan naar de deur Theo Hermsbach heeft zich hersteld 0 zün geweldige stem dondert Zeg eens Hartmann bent u plotseling gek geworden of wat iê er met u gebeurd Weet u dat de groote onbeschaamdheid o neen mü niet kwalük De woordenstroom is plotseling afgebroken want Hermsbach wendt zich verrast naar de deur Eea jonge dame is zoo even binnen gekomen Ook dr Petermann kükt een beetje verbluft naar de onverwachte bezoekster Ulf vermaakt zich een oogenblik met de verrassing van de beide hee ren Dan naakt hü een beweging Mün verloofde heeren zegt hü en noemt geen naam Hermsbach mompelt ietixdat 0 l Zeer aangenaam lukt en drg hand Hü voelt dat deze hand Een zonderling gevoel overvalt ecB gevoel dat varm in hem op en hem volkomen verwart Hartmann trekt twee stoelen bü Zoo zegt hü en nu zal ik een kort verhaal vertellen Theo Hermsbach moet nog sleed de jopge dame beküken die tegenover hem zit Iltan oogen verzinken in eW kaar en in Theo Hermsbach komt een i ontroering ot welke hij zich ntet kan verklaren In gedachten voelt hij nog steeds het beven van de smalle hand Dr Petermann teijkt op Ik stoor dus niet vraagt ntj kort Integendeel commissaris verzekert Ulf hel is juist goed zoo Hü wacht even en dan Imtt hü zich tot Hermsbach U weel d t ik negen dagen geleden hier in dez t kar r op telefoonbei t wachtte Theo Hernw Sh is nog steeds ia den aanblik v i de jongedame ver ionyeo hü schrikt nu op W UJ Ach juist Bktuurtqkl i lot volatj X