Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 18 OCTOBER IS Spborwesfaet büna herateki zijn leveranciec bsstellen Zoodra de I AnRr rN v m iraMit iv ondertrouw heeft plaats gevonden kan VAN OKOTERNEEBD de speciale vergunning aan den aanGEÏNTERNEERDEN vrager ier hand worden gesteld waar familiebetrekkingen van Neder cp zijn leverancier hem de reeds be f he geïnterneerden in Buchen WAGIHIS GEBKraK STESK GESTECaKN De Belgische spoorwegen kebben met steun van de Duitsche miStaire autoriteiten den laoUten tijd weer een levenffigei viucM gcnomen Zooals bekend is badden de Engelsche en Fransche troepen voor hun vlucht uit België in Mei büna bet gebeele spoerwegnet onbruikbaar gemaakt Thans ia het grootste deel van het spoorwegnet weer in bedrijf De Bdgische spoorwegen beschikken op het oogenUik weer over ongeveer Sd OM wagons Het gemiddelde gebruik van wagons is sedert begin Augustus van 5 500 tot 8 200 ju begin Octobs gestegen Het herstel van het spoorwegbedrijf heeft ook in aanzienlijke mate bijgedragen tot vermindering van de werklooüheid in Belffë D J van der Ven bewusteloos geraakt DOOR KOLBNDAMTVEBGIFTIGING In den Meihof te Oosterbeek de woning van den bekenden folklorist D J van der Ven heeft zich vannacht een geval van kolendampvergiftiging voor daan Omstreeks half vier hoorden buren een laid geschreeuw en toen zij gingen kijken vonden zij het echtpaar van der Ven bewusteloos in den tuin aan Kort daarop arriveerden een dokter en de politic die nog voor de heer vai j der Ven het huis uitliep door hem De toestand van het echtpaar is redelijk wel Men vermoedt dat voor het zich terruste begeven de haard te vf ei werdgetemperd waardoor de koi ndampdoor een lek in het rookkanaal kon ontsnappen f L nnen in hswetühssHseMcn Wat linnengoed in huwelijksuitzetlen betreft doen zich gevallen voor waarin aanvragers stof willen koopen om zélf lakens slodpen doeken tafeliakens servetten enz te vervaardigen Deze verzoeken moeten worden geweigerd aangezien geen zekerheid beslaat dat deze goederen inderdaad zullen dienen voor het vervaardigen van den htiwelijksuitzet Volgens dfc bestaande regeling kaa eén vergunnine tot de aanscfcafficg van een huweii iksuitzet eerst worden afgegeven nadat de ondertrouw heeft plaats gehad Door den veelal korten tijdsduur tusschen ondertrouw en huweiijk kunnen echter roceil ijkbeden ontstaan ten aanzien van een tQdige aflevering der goederen Om dit te zij twee jaar geleden sympathie ble ijtvomkomen kan de distriba edi nst b BUITEMURD AMERIKA Overwhmiag van WilUue ▼ oorspeld VEBKLAJtnieKN VAli ROOSEVELTS TKGENSMNDES In tegen$telUni tot de veelvuldig verspreide meentng dat B osevelt bü de komi nde verktSIhgën tooi het pre identschap zal overwfnnen verklaarde de uitgevir van het Washingtöhsche tüdïchrift Pathfinder Bmil Hurja dat Roosevelts republikeinsche tegencandidaat Wilikie met een meerderheid van IMi tot 3 millioen stemmen zal legevieren EmJl Hurja heeft door zijn rake voorspeUingen over de verkiezingsuitslagen van 1932 en 1936 in de Ver Staten een nationale bekendheid verworven In een verkiezingsredc te St Louis Missouri verklaarde Wilikie Amerika kan en mag niet probeeren den Europeesehen vrede met geweld van wapenen te handhaven In verband inet zijn eisch naar grootere leveringen van materiaal aan Engeland beweerde Wilikie dat de New Deal de capaciteit der wapen productie van de Ver Staten zbowel voor eigen land als voor Groot Brittannië terk heeft benadeeld De politiek der V S REDEVOEKING VAN BVLL Het miaisterie van Buitenlandsehc Zaken deelt mede dat Huil op t26 October in de oaticmale press club een rede zal houden over de buitenlandsche politiek Waarschijnlijk zal de rede door de radio worden uitgezonden AtfaloHc p b E m Boosevelt De gouverneur generaal van Canada lord Athloae tn zijn vrouw ziillen aan het einde van de volgende week de gasten zyn van president Roosevelt in zijn verbluf te H depark Amerika en het Verre Oeatu Tijdens de besprekingen die de Australische gezant Case achtereenvolgens met den minister van Buitenlandsche Zaken Huil en met president Roosevelt heeft gevoerd zijn waarschijnlijk vraagstukken betreffende tiet Verre Oosten ter sprake gebracht Na het onderhoud met president Roosevelt verklaarde Casey op de vraag of ook de kwestie Singapore was aangesn en dat het beter was deze vraag niet te stellen Hü voegde hieraan toe dat allevraagstukken werden gesproken dievoor Australië van belang waren Geen concentratiekampen in Noorwegen EVENMIN ONGEREGELDHEDEN IN OSLO Van bevoegde Noorsche zijde wordt officieel verklaard dat er in Noorwegen geen concentratiekampen zijn en geen plajtnen bestaan voor het oprichten hiervan Dtze offieieele verklaring is een antwoord op een bericht van den Engelschen bericht dienst waarin werd beweerd dat e in Oslo naar aanleiding van een betoogirrg van het Nasjonal Samliüg ongeregeldheden waren ontstaan en dientengevolge door de Noorsche politie concentratiekampen zouden zijn opgericht Ook de bewering dat er in Oslo ongeregeldheden voorgevallen zouden zijn wordt van oficioele Noorsche zijde geheel uit de hicht gegrepen genoemd Levensmiddelen voor België en Frankrük HULL EN WELLES BH ROOSEVELT pe minister van Buitenlandscfae Za ken Huil en zijn plaatsvervanger Welles zyn gisteren tezamen met den voorzitter van het Amerikaansche Roode Kruis Norman Davis voor een bespreking naar het Witte Huis ontboden In politieke kringen verluidt dat hierbij de kwestie besproken is óf en boe roeh België en Frankrijk den komenden winter van levensmiddelen kan voorzien RGSSISCHE AMBASSADEUR Bli WELLES De ondersUiatsseeretaris vn Buitenfcindsche Zaken Welles heeft een ondethoiid van een uur met den Russiachen ambassadeur Oemansky gehad Oe heeren zouden in hoofdzaak economische aangclegenbeden besproken hebben RUSLAND MANmËRHEIMLINIE IN MUSEUM TK LENINGRAD In het historisch artilIeriemuseUm van het roocle f Leningrad een nieuwe z di geopenu waar alle nieuwe modellen der moderiie artillerie aanwezig zün In de afdeeling tropheèen zün talrüke mpdfllen van wapenen tentoongesteld door het roode leger veroverd tijdens de campitfne voor de besliyding van de WestOekraine en West Witrusinnd en de gevechten op do Karclij he laod Tgte De aandacht wordt sp ciaal getroktei doorheen rr u schlig maquette van de Mannerheimlinie SPANJE De benoeming van Serraso Sifner 4NLEn ING TOT BESLISSENDE GBBEVBTENISSEN Omtrenl de benoeming van Serrano Suner tot minister van Buitenlandsche Zaken meldt de vertegenwoordiger van de Messaggero oit Madrid dat men zich in Spanje er van bewust is dat een nieuwe politieke phase is begonnen en dat nieuwe benoemingen op eenige belangrijke commandoposten de hileiding zullen vormen voor beslissende gebeurtenissen waardoor Spanje zijn doelstellingen zal bereiken De benoeming van Serrano Suner tot mini t r van Bnitenlandsche Zaken is de logische consequentie van de recente diplomatieke activiteit van Madrid in Rome en Berlijn De Caudilto heeft door Serrano Suner te belasten met hef ministerie van BtiiJenlandsche Zaken de positie van Spanje in de huidige stornien ondubloelziiinig vast willen leggen Met Serrano Suner in het minésterie van Buitenlandsche Zaken is iedere twijfel onmogelijk en ieder ziet zonder meer welken weg Spanje heeft gekozen op dit voor het lot zoo belangrijk oogenblik AFRIKA De rei van Eden naar Egypte DE STEMMING ONDER DE BEVOLKING Volgens Grieksche berichten uit Egypte heeft de Britsche minister Eden zijn reis naar Egypte gemaakt o a wegens de voortdurende ontsternmmg in het Egyptische volk tegen Engeland De bevolking is vastb raden tegen deelneming aan den oorlog gekant Dit feit heeft tot groote oAnemstheid in Engeland geleid Vo tte zou de gezondheidstoestand van het Engelsche bezettingsleger in Egypte door het slechte drinkwater deels sterk geleden en tot verspreiding van epidemieën hebben bijg2 dragen Transportschepen van Gibraltar vertrokken 3E$TEMMING ONHEKBND Donderdagavond zijn veracheidenegroote transportschepen met troeponuit Gibraltar Vertrokken Hun bestemming is niet bekend aldus hetD N B ENGELANTD De vliegtu gp oductie WEINIG GWNSnGE VOORUITZICHTEN Sunday Dispatch schrijft Indien de Engelsche vliegtuigproductie beneden een zeker maximum valt is er weinig hoop op de overwinning Een Amerikaansche corre spond eht merkt ten aanzien hiervan op dat de vooruitzichten om dit maximum e bereiken op het oogenblik niet f rg gunstig zijn De productie van een vliegtuigfabriek met 1500 arbeiders is bijvoorbeeld tot eenj nieuw minimum gedaald daar het luchtarlarm de arbeiders vah de nachtploeg voortdurend naar de schuilkelders jaagt BELGIË Incident in Antwerpsch gerechtshof DVITSCBE AUTORITETTEN HOUDEN RECHTSZAAK TEGEN ken te hebben vqor de Daitjrbe op vattingen Indien d ze zaak ivrofger ter kennis van de Duitsche overheid zou zijn gekomen zou neds eerder ijlt ingegrepen De procureur er de rubstituut procurenr vgEblijven thans onder bewaking in ji fn hotelkamer waar zij ter beschikking van de Duitsche r verheid zuüen bl vep totdat het c rwek geëindigd zal zijn aldi Belgapress In het Antwerpsche gerechtshof leed zich deze week een incident voor waarove druk gesproken wordt In December 1938 werden vervolgingen ingesteld wegens het verspreiden van een nat socialistisch blW Het voorwendsel hiertop werd geleverd doü het feit dat de naam van den drukker ontbrak Door nog niet opgehelderde omstandigheden kwam deze zaak pas thans voor het gerechls hof Toen de beschuldigden opgeroepen werden bleek dat er slechts een verschenen was Toen met het verhoor begonnen zqiu worden verschenen er drie Duifschc officieren die de wijsstukken ii beslag namen en de verantwoordelijk pci sonen aanhielden In een perscipnferentie welke des middags gehouden werd verklaarde de commissaris voor de stad Antwerpen dr Delius dat de Duitsche overheid niet kan toelaten dat thans nog personen vervolgd worden omdat itelde goederen kan afleveren Vitragegordijnen Ter aanvulling van de bestaande instructies wordt medegedeeld dat ook voor versleten glasgordijnen ten gcnoege van den distributiedienst aap te foonen ftaar behoefte in beperkte mate nieuwe gordijnen of gordijnstoffen kunnen worden toegewezen Ook in geval van verhuizing naar een nieuwe woning kunnen de distributiediensten indien het raèmoppervla grooter is of de afmetingen der nieuwe ramen vaïi dien aard zijn dat men bij het vermaken der gordijnen niet met de oude gordijnen toekomt naar gelang van de behoefte in beperkte mate aan aanvragen tegemoet Half België wa gevlucht Als eisch dient echter ie worden gesteld dat de oude nog bruikbare gordijnen gebruikt zullen worden HandwerkonderwiM 3Vi MILLIOEN KENSCBEN TERUGGEKEERD Van bevoegde Belgische zijde verneemt V P B dat in den tijd van 5 Jo i tot I October niet minder dan 3 4 mjllioen vluchtelingen uit Frankrijk naar België zijn teruggekeerd Dat is ongeveer de helft van de grtecle Belgische bevolking Dit getal demonstreert den omvang van de massavlucht die in de verschrikkelijke Meidagen heeft plaats gehad alsmede de groi te van de taak deze vluchtelingen weer naar hu n vaderland terug te brtrngen Dat dit laatste zoo snel en vlot verloopen is is niet in de laatste plaats zoo stelt men aan Belgische züde dankbaar vas aan de Duitsche autoriteiten te danken die alles gedaan hebben om het terugvoeren van de vluchtelingen naar hun vaderland te bevorderen Voor benoodigdheden ten behoeve van handwerken nijverheidsonderwijs kunnen voorloopig geen speciale vergunningen worden afgegeven omdat een regeling betreffende het leveren van textielgoederen ten behoeve van dit onderwijs thans in voorbereiding Echter kan wel reeds aan deze instellingen worden medegedeeld dat zij voor deze doeleinden 7 ooVeel mogelijk gelmiik dienen te maken van natudrzijden stoffen of wel van resfcoupons Als naaigaren dient hoofdzakelijk kunstzijden garen te worden gebruikt De door de scholen Ie vervaardigen stukken zullen tenzy de leerlingen zelf de stof hebben aangeschaft slechts te het vereischte aantal punten mogen worden afgegeven zoodat herbevió rrading te zijnertijd kan plaats vinden op de aldus verkregen puntefi BINNENUND Voor etalagestoften dienen zooveel mogelijk geperst vüt ribcarton en dergelijke te worden gebruikt Is dit niet mogelijk dan kan voor de absoluut noodzakelijke hoeveelheden een speciale vergunning voor kunstzijden stof worden afgegeven BIJZONDERE GEVALLEN BIJ DE TEXHELDISTRIBUTIE Aanwüzingen voor de verstrekking van speciale vergunningen VERHUIZINGEN TWEEDEHAND SCHE KLEEDiNG HUWELUKS LTTZETTEN ENZ Aan een aanschrijving van het centrale distributiekantoor aan de distributiediensten is het volgende ontleend In afwijking van de tot dusverre gelÜende regeling is thans bqiaald dat personen die een speciale vergunning aanvragen bij verhuizing naar eeit andere gemeente voor de aanschaf fing van nieuw benoodigde textielgoe fj il deren dit uitsluitend kunnen doen bij het rfistributiekantoor van de gemeente waar zij zich gaan veftigen TwecdekaMiiKke Ucc ag ook op parten I e toekomst van Nederland GERUCHTEN TE BERUJN Uit een Berlijnsehe correspondentie in D e W a a g Als men zich in tuekonvstdroomen verdiept dan gaan die dus slechts uit van een overwonnen en uitgeschakeld Gnwrt Brittannië Maar meer dan dlrownfanlasicën kan zich de man in the streef in Gemiania niet veroorloveo De hoogere en hoogste instanties doen er natuurlijk het zwijgen toe Des te grooter is daarom het aantal geruchten dat in Duifschland de ronde doet Niet in de laatste plaats vraagt men zich wat er na den oorlog van Noorwegen Denemarken Nederland België en Frankrijk za terecht komen Er is hier in Duitschland eigenlijk niemand die riicent dat de heeren in Berlijn bijv Nederland zullen doen herrijzen in zijn gedaante van voor den oorlog Men hoort de meest uiteenloopende variaties plannen die wordeü toegescnre ven aan adviezen van toonaar pLvende ministers en andere raadslieden van den Führer Zoo ist men mij 4ezer dagen uit de beste bron natuurlijk twee mo gelijkheden te verklappen een Westmark projecl gedacht als een combinatie van een vrijwel onveranderd EuropeéschNcderland met België vergroot tot aan de Sommc En een Dnedeelig Plan bestaande uil Noord Neterland zondw Limburg en Zeeuwscli Vl nderen België met deze dee er maar zender het Fransch sprekecd deel en Noord Frankrijk Btet de Waa sche provincies tol aan de Eomme plus Lotharinge T Ik maak er slechts melding van om aam te toor en hoezeer men zich in deze dingen verdiept en hoever men waarschijnliik toch van de waarheid rer ijderd is Of niet KSIO BOOR AlTTO OVERREDEN EN GEDOOD fij de gemeente de Werken er Tweedehandschp kleeding valt onder de distributiebepalingen en moet dus legen in ontvangstneming van textielpunten worden verkocht Voortweedeliandsche kleeding geldt dezelfde puntenwaardeering als voor nieuwe kkedftg Reparatie ea venhiistniag Indien reparaties van meubelen gordijnen enz de aanschaffing vaH kleine hoeveelheden stof noodzakelijk maken kan hiertoe een speciale vergimnin aan particulieren worden verleend welkïn de speciale Vergunning tot aanschaffing van een huw ijkamtzet f werd aangevraagd na te hebben on 1 iferzocht pf de aangevraagde hoeveelï heid goederen het daarvoor geitelde maxjmtjm puntenaantal niet over schrijdt een voorloopige bèsKssins Sleeuwijk fN B is gistcrccblend een S jariE kind van den landarbeider f Van Someren bij het oversteken van den Merwe ed k d oor een luxe auto nemen welke aan den aanvrager wordt medeEedeekJ De aanxTa er kan de dnor hem a n bij f gegrepen en oogenblikkelijk geotod gevaagde goederen dan terstond De praktijk heeft geleerd dat het in vele plaatsen in ons land zeer moeilijk is om de speciale verdoisteringsstof welke is vrijgesteld van rantsoeneerende l epalingen le koop In speciale gevallen bv voor wacht en praktijkkamers van artsen voor cafe s restaurants en dergelijke ka roet name tegemoet gekomen worden aan de behoefte fan overgordijnstoHen De aandacht wordt er op gevestigd dat d ze stoffen niet aan é i verl uifter zelf doch uitsluitend aan e n door den verbruiker op te geven stoffeerder mogen worden afgeleverd wald wordt verzocht voor zoover zulks nog niet heeft plaats gehad hun adres in Nederland schriftelijk op te geven aan het informatie bureau van het Nedertandsche Roode Kruis lie aldeelróg Zwartewëg 75 Den Haag JONGEN Crr BOOM GEVALLEN De zesjarige Everts te BarceveW is vanochtend uit éen boom gevallen De jongen is korten tijd later overleden VAN DE TRAP GEVALLEN Woensdagavond is een 89 larige vrouw in haar woning aan de Dort schelaan te Rotterdam van de trap gevallen De vrouw bleef in bewusteloozen toestand liggen Zij werd door buren opgenonten en te bed gele waarna geneeskundige hulp werd ingeroepen De verwondingen die de oude vrouw had geloop n waren echter zoo ernstig dat zij er gisteravond a n is overleden RECHTSZAKEN Heb jü ook 9P de Hollandsche soldaten geschoten MEDICUS STAAT WEGENS BELEEDIGING TERECHT Een Haagsche medicus kreeg in de nadagen van Mei een patient van wien hij wist dat deze lid was van de N S B op het spreekuur en stelde hem de vraag Heb jij ook op de Hollandsche soldaten geschoten De naionaai sociaiist antwoordde Er is geen enkele N S B er die op onze soldaten heeft geschoten en hij diende daarna een aanklacht wegens beleediging tegen den medicus in Vandaag kwam de geneesheer zich veranlwporden voor de Haagsche rechtbai k met de opmerking dat h j niet bedoeld had zijn cliënt te beleedi gen doek slechts beoogd bad inlichtingen van jhem te verkrijgen over de g ruchten die in die dagen de ronde had gedian De als getuige gehoorde nationaalsocialist een 59 jarige metselaar af op de vraag V n den president waardoor hij zich beleedigd achtte ten antwoord dat een ontwikkeld man ooais men een medicus mag beschouwen woorden ais de gewraakte weloverwogen moest hebben gebezigd en dal hij derhalve die woorden als een oe eediging heeft opgenomen De officier van Justitie mr HoeKrtra sloot zich bij de opvatting vitn den getuige aan Indien aldus de officier deze medici geen andere bedoeling zou hebben gehad dao ho ragen om inlichtingen dan had hij iTMieten vragen Weet je er iets var dat Nederlanders op NederlandscJie soldaten hebben geschoten alth r p dèrgEÜjke wijze zijri vraag kunnen stellen De medicus kon door de vra3 e doen op de wijze ais hij inderdaa i h d gedaan nooit hebben verwacht dat getuige hem zou inlichten Sprescr kwalificeerde het feit als een een Het laatste woord was aan den me iicus die nog aanvoerde dat vragen a s de bedoelde m die dagerf niet on ewoon men mag we zeggen gebrui eiijfc waren en dat hij den metselaar a jaren kende D medicus hoopte dat e rechtbank daarmede rekening z j nuden Op 31 October za uitspraak worden gedaan De aangereden ik SPOOR WEG TEtEGRAFIST STAAT TERECHT Dit is geen geval van dierenmishandeling en ook geen ongeval waar bij ecnig dier dat met den naam sik pleegt te worden aangeduid werd getroffen Het is eenvoudig een botsing tusschen een treinstel bestaande uit locomotor met aanhangwagen welke combinatie in spoorwegtermen met het woord sik wordt aangcgever en een achterop gekomt n trein waarover de Haagsche rechtbank gisteren de sol justitfae deed schijnen Te Zwammerdam dit is e werkelijke naam had een arbeiderleelgrafist op 24 Cktober van het vorig jaar aan de spoorweghalte den wagenvoerder van den locomotor met kolenwagen toAitemmin gegeven met het treinstel te vertrekl n in de richting Alphen t rwijl hij niet met de a eindienslafdeeling was belast en ronder mondelinge toestemming te hebben verkregen van dengene die iaatmede wel belast was Tengevolg daawran was liet trein slel de sik dus te Alpht n aangereden door den aehteroprijdenden trein Hoewei de gevolgen niet ernstig waren werd voor de goode orde een vervolging op grond van art 165 Wetb van Strafrecht het veroorzaken van gevaar op den spoorweg tegen den arbcidei telegratist ingesteld Laatstgenoemde riep zich op de gojvoonte die vóór dtn 19en October 1939 in dergeijke om tpndigiicden bestond volgens wel ke hij op juiste wiize zöu hebben gehandeld De wi Z iijg in de semgeving welke op 19 October was mgevotrd h d te ziiner kennis moeten zijn gebratht hü zoü den bctreffen5 n dienstorder den moeten hebben arnfeerd raair dat was niet gesr i ed Twee getuigen bevestigden overigens dcïe verkli riifg van den verdachte als te jn in overeenstemming met het gebruik vóór d ï t9en October dtjc i tusschen l aai 24 Octob L h hnd h t d n prbtid lele grsfist moetenzi n ópgevallenj at eén ver andering a de seingcving was treden zoo meenden zy De officier van Justitie deelde opvatting van de beide getuigen n eischte ƒ SO subs 25 dagen Mr Ch M J Witlox uit Den B y pleitte vrü raak en z ide dat j stationschef op grond van art li v het dienstreglement de wijziging de seingeving door het persene waartoe zijn cliënt behoort voor gj zien had moeten doen parafeeren jj welk geval de sik ustig te Alph had kunnen aankom n Uitspraak 31 October BROOD VAN ONDEUGDELIJKE SAMENSTELLING AFGELEVERD De bakkerspatroon S te Anursfoort die brood van ondeugdelijkj samenstelling had sifgeleverd en bo vendien een partij meel in voorraad had die afweek van de voorg H hreven samenstelling werd gistërmorgm door den kantonrechter veroorriwu tot ƒ 40 aubs ZO dagen De eisch luidde ƒ 100 subs so dagen RADIONIEUWS Z tfrrda 1 Octob r lAARSVFXD 414 4 M K R O iiuit n Cjotfe 8 00 NieiiW3t ericbten ANP 15 Wij bt den dag 8 M GraMioioonmuiif k 11 39 dienstige cau ene 12 00 Gramoïoonr 12 15 Rücocü octet 12 Nieuws n mische berichten AfiP i 0 Gramoiu J 15 Mu lquet1 c n gramofoonmuz M Voor de jtugd 3 00 BAnl programma 4 36 Gramofoonmuzieki 3 1 1 Nifniw r nomisehe berichten ANP 5j Reponap G ra m olof nro uziek V P R O 6M BijbelverteUin en 4S Aetueele reporta of grAmoftyomüimtii 7M Vrascn van den dag ANP ï l5 Uat de gida U leiden juist in deze lijdpn pro Mganda toesfM üak 7 25 Gramofoonnr uiiPit 7 45 Sportpraatje 1 00 Nicuwsberichttr ANp 8 10 Overpeinzing met muzikale om nvtug 8J Gramofoonmuxiek 8 45 Het onvergwh kelijke R k voordracht 8 Wi luit den dag5 00 Nieuwsberichten ANP luiUr i OOTWIJK UI75 M A VJI O Berichten DuJtsch 7 15 Berechten Er 7JW G airvüfoonmuziek Om 8 M Nïf uw5tie richten A JP 9 00 9 15 BericMen Diut sch 10 00 Morgenwijding 10 15 Gramof K nr uzidt 10 30 Omroeporkest UJ5 11 30 Btnchteii Engelfrchi 12 00 Berichten en Kran ofonr moi 12 15 Giamofooninuïlek 12 30 B i ichtea Duitecht 12 45 Nieuws en econcMi lichten ANP 1 00 AVRO Amusementwrlwst 2 00 Berichten I uit ch 2 15 Verkr ne aptn Don Pasquale gr p 3 00 Gran ott Mi ia 3 10 Radiotooneel 3 30 nchttn Enj t lsüi 3 45 Conetrlgebüuw orkest en solisl i nm J OO Berichten Duitsch 5 15 Nieuw er onoraiiChc bfricMen ANP 5 30 Oin o pc r t t l 3 Berichlen Engeisch fi 45 Tiend ten 7 00 ragen v an den dag iANP ï U GramüIconn uzick 7 30 7 45 berichten Ent 8 00 Berichten Dtnt ch 8 15 Nieuw I ericfii ANP 8 23 Gramofo onmuziek 8J0 ncricMPB Eng lK h 8 45 GramofoommiEiek S O i Niw frichten ANP sjuitinf KÜRST EN LEHEREN Het bezoek van de Weensche opera ONTVANGST BU DEN RUKSCOMMISSARI S De Rijkscommissaris voor d bezette Nederlandsche gebieden Kijluminister Scysslnquart die hei m tiatief nam om de Weensche upi rt en het We€J tich philharmonis ii rnest naar ons land te doen komen 11 gistermiddag in het kanteel Oi n Wassenaar aan zijn oud stadgeno i i i ef thee aangeboden Bé halve rie ti i van de Weensche opera en het pnilharmonisch orkest waren n eri r uitgenoodigd vooraanstaande üuiUïiu persoonlijkheden en miliiainn al vertegenwoordigers uit NederLmd cbe cultureele kringen De Rijkscommissaris sprak do gat n toe en zeide o a ik nit n djt dit van onze zijde een beantwoordinl is van de uitnoodiging die prn Snijder tot ons gericht heeft tot Ks ï mienlijken cultureelen arbeid Wij ► ibbeii met de e kunstweek onze riji a geleverd Ik ben er zeker van d dt 2 kunstzinnige belevenis ons t i der z l brengen daar ik overtuigd i dat wij een gemeenschappeliuKir ej kunnen gaan en dat bij een juiste b oordeeling van alle moeilijkliMier f l tot een gemeen schappelijk vuUuiiileven en een gemeenschappt lu ie tuuruitwisseling zullen komiT GERARD VAN RIJLZKN i f fia a 1 on r blf e vja loop tuf In tachtigjarigen ouderil s Gravenhage in den L nacht na een kortstondige m heid overleden de heer Gi Hulzen bekend letterkunfi schrijver van vele romans en Een van zijn eerste groote was heü in 1900 verschenen 4 der den titel Getrouwd dii zondere populariteit mocht Voordien waren novellenburi zijn hand verschenen on in i van deze eeuw ü het aa nUil werken tot ettelijke tier t groeid Nog in het voorjaar ian zijn laatAen roman en langs nog asJH het schrijven moires bezig MARKTBERICHTEN DEl rTSCBE GROÏNTENvm U Oclolj Bloemkool l € ij Mi t idem Zfi soort 4 0 7 50 konikor n te L oort ï V 10 idem 2c soor 2 100 slui j kom rood ia ite v 3 7CK 3 90 ad moetje 60 5 70 in i alade 1 soort 2 10 4 l por 100 sla lltO lSJ ptr 100 kg pwr jao boF anstijvle I6P p r K 2 00 2 M pr l 5 70 7 per 100 ka l afr 2W p r 100 hos spinMie renko l 2 20 4 10 s Umpflncsswr 12 Mjboorvn 23 00 57 00 pronkBoo b uwe diulvïn ï3J ft 41 lom il r15C0 per 100 kg