Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

1 Tt n 7 70 76 8S loeii V6 SI 82 64 8 71 15 150 M m f8 m an 63 H m ü a m n 7 SIX 53 mi 78 m t 60 X 81 68 70 83 HM mn a 60 ta 150 MO 2110 200 ii t Ë lBewciren en afleveren r€iiii £I£NJ uj ofvol wordt verpBcht gesteld IN VERBAND MET DE VEEVOEDER POSITIE VAN ONS LAND IS Od 17 Schilleboeren worden ingescbcifceld m m 23 23M fi t u UM m 8SM IBM Banda Cred en Handelsv gew A Bameo Sum Ocll Atjeh h Mij dito Gant2el en Schum A bit Cr en H v It A Linde en Tn s aand N d Wol Mtj A MN 90 9 88 4 n MM ID a ISM Wl4 98 KH M4 2 eevaart aaatf Miev Goudr A 200 Ve Maas CvA MOH A Ktiaa Suiil A PagaUaa A Smker cmt mt A Tjeweng Lcs ori Arendabttsg Beseeki A SMkow Landt A Anot Thee Clun A Ban Thee Rubb A Paagkewtam Tfiee oagga Landb A Sedep Cult A SlBdangs Cult A Telaga FatenganMichlela Ara Uit Manilla wordt gemeld dat hedeneen Amerikaansch schip welks naammet genoemd wordt met 33 Amerikaansche vliegtuigen aan boord de haven van Manila binnenloopl De vliegtuigen zouden via den weg door Birma naar Ohina vervoerd worden Het schip zou voorts twintig Amerikaan che vliegtuigen die sinds maanden inWanila staan aan boord neroen en Widelijkï luchtmacht bombardeerde men neemt aan dat ook deze toestellen woonhuizen m Meghelli waarbij ücMe We werd vercbrzaakt 9414 96 4 81 Blauwh VrleiBtlenkorf A G m Elg Woesi ca Winkelh Botith Alberts A Hauth Jongeneel A Houth Pont A Muller W H A DiiD saam 79000 a NMI V Havenw A Zeeft Sal I 00 C v A LMGtKBBmcar VAN UMDtH it in het kanaal v n Brbtol gftbevcl WW de wwfoMcht dn uil K n l g tï jpdrumen n Duit 1 jjojagers een zeegevecht oal MB formatie Briudic hrui 3i U i tkrtai n werd 1 Onze torpêdojagen vielen die m de meerderiield wat plaaUten een torpedotrefler gg vijanet oorlogsschip De Tbrak daarop het gevecht at jte ingcn den vüuxi acb r pe Duitscbe tarpe iojagers zqb op hun teutipimlen lerog TidiKkt gelukte het bij een opdrin so Duit he torpeciümtitol booten tt gngeische ZuMoodtkuat twee j vjjandeliüke koopvaardiijü tK twee vyandelijke tanks he in totaal 33 00Ü br t tot nken wtffen duikboot onder bêVei eittrn luitenant ter zee Blei yan wie reeds twee gedeelte uitaten gemetó zün heeft op laatste reis in totaal 42 000 br t e scheepsruimte tot zinken rjdit Daarmede beeft ie eerste Iffiant tor zee Bleichrodt 93 862 br t AiigA chle gevechtsformaties deden opi u aanvallen op de Brttsche hoofdij en op beUngr ke militaire doelen ZuidMStEngeland Ondar ks de il ke weersgesteldheid gelukte bet het Ooiten van Londen h t statiOB de Vfctona docks alsmede in bet isftbitd ten Noorden van de eems belangrijke installaües te trelEf ontstonden daarb0 verscheile leluditgev ètrhten waarin onze ers de meerderheid behielden E j Havre beschoot een legerbatteri vijandelijke duikboot Duikbomwerpers deden daarna nog e n val op het vaartuig met bomwleB der hevige ontploffingen werden l len van de boot naar de opperhlikte geslingerd zoodat de vernieUmg van de duikboot als zeker kan Ifordcn aangenomen Marineartilletie dwong vijandelijke irpedobooten die de Vlaamsehe kust hchtten te naderen terug te keeren Concentraties van schepen m de kiven van Dover werden door mariBMrtillerie onder krachtig vuor nomen Des nachts waren hevitt voortJiirende luchtaanvallen wed gerictó ip Liverpool en Birmingham Het leggen van mijnen voor Bntsche lavens werd voortgezet Brifsche iliegtuigen vlogt n gisteren het rijksgebied niet binnen In de luohtgévechten van gisteren verloor de ïijand 17 vliej tuigen Zeven Duitsche toestellen worden vermist iïAim LEaHRBERlCHT VAN HEDEN Vliegveld en haven van Mcn gebombardeerd In zijij weermachtsberi ht no 13 makt het Italiaamche hoofdkwartiet het volgeAde bekctü De comnjandant van het torpedo liegtuig dal den Engelschen kruiser Liverpool torpedeerde is de bestuurte kapitein MassimiJiano Erasi In Noord Afrika hebbcrt onze lucht ormaties ondanks de ongunst e eersgesteldheid met succes haar bomtardementcn hervat op de vliegvelden van EI Daba en Mersa Ma fwn Zij hebben het vliegveld El DUMa Alexandriè getroffen en langs 5 weg van Mersa Matroen naar 1 vijandelijke installaties en autoto onnes Al onze vlieKtuigen zijn op oun basis teruggekeerd AZIF DE BIRMAWEG HEROPEND Waperitransporten hervat M den nacht van 17 op 18 October en zich enkele minuten voor mid raacht aan de grens tusschen Bira uma twee vrachtauto s in beweWg die de grens passeerden Op kor afstand werden deze beide wagens T transporten gevolgd rmede zijn thans de Engelsch In Oost Afnka hebben onze vliegtaigen het vliegveld en de haven van Aden gebombardeerd waarbij in Iwide doelen groote branden ontstonden De aansche wapentransporten van Anieriki die binnenland van China one maanden lang onderbroken f n hervat Orll P ig an d Birmaweg ood Jgewoo d door twee ongelacta s In den loop van de Uisjui waren aan de grens n Birma en China tvree vcrte oor gers van het Japansche con len f in Rangoon aangekoder h ® gebeurtenissen to u ng van den Birmaweg houwden schen hebben tkaar verder Ijt gemeld de laatste dagen aan de Sim a en Ohina troepen getrokken Het Kulubnreau voor de vocdielvootiitiitiim is orlogttud maakt het volgende bekend Hoewel in rrle gemeenten schilteboeren veehouders en groenteboeren vrfl geregeld afvallen van levensmiddelen inzanrelen bij hotels ziekËohuizen en particuliere huishouding konen toch groote hoeveelheden van dcxe afvalstoffen ui de vuUniaentmert terecht en gaan diu voor een nuttiger gebruik verloren Wegens de minder gunstige vee vecderpoaitie w ariB ons tend dw de wMlogsoiBnlaadtghedeii is kemea te verkeeren kan dit oict aaeer woidaa tecgelatea MnlieB korten tijd is dan ook de afkondiging van een tweetal besluiten te verwacktCB waarbij het bewaren en toicvcrcn vaa afvalstoflen welke ge clkikt liin m tot veevoeder te worden gebraikt nader wordt geregeld LEVENSMIDDELEN Het eerst dezer besluiten heeft voofnameH betrekking op afvallen van levensmiddelen Het besioft letg aan een teder de verplichting op on de in Suishoudiog of bedrijf voorkomende afvallen van levensmiddelen waaronder te verstaan aardappeisehiUea groenten tenen nütafvalleB vleesch viaeh en broodresten en alle andere etouresten en been trOn te b ewar ea ter beseUkkiBg te stelten vaaT beC daartoe Awr de geaaeentebestaren aangewena personecl Ook cadavers van honden en katten ineeten ii evolge dat besluit worden tagtievefd Verdere regelingen l treftende de wijze waarop de bewaüng en inlevering zullen dienen te geschieden zullen by plaatselijke verordening worden bekend gemaakt Verwacht mag worden dat die verordeningen bepalingen zullen inhouden krachtens welke de afvallen hygiënisch en frisch moeten worden bewaard m een emmer of kistje en regelmatig worden afgeven aan de inzamelaars die hiertoe van gemeentewege een yergunning hebben verkregen Hier is een taak weggelegd voor de huisvrouw die moet zorgen dat dete regeling in alle opzichten een sut i ss wofdt Het ligt in het voornemen de sehil eboeren die zich tot heden met de inzameling van genoemde afvalstoffen hebben beziggehouden bij bovenge oemde regeling in te schakelen Voorts kent het Besluit nog enkele uifzonderingsgcvallen ten aanzien van den bewaar en inleveringsplietit Zoc f Ameriliaansche vlieg o tuigen Toor China VIA DEN WEG DOOR BBIMA voor China bestemd zijn Ook Amerikaansche leentngen De directeur voor de federale leeningen Jones heeft medegedeeld dat hij p het oogenblik onderhandelt met den directeur der Bonk van China T V Soeng over nieuwe Amerikaansch leeningen aan Chiija Jone verklaarde dat hit niet kon zeggen me hoeveel de nïetiwe leeningen zullen uitgaan boven het reeds aan China geleyide bedrag van 85 millioen dollar Het staat ook nog niet vast hoe China zal terugbetalen Mgetwjjfeld zal de schuld gedeeltelijk gedelgd worden door leverantie van voor den oorlog belangrijke metalen Omtrent de manier waarop China de AmerikaanmU credieten denkt t gebruiken verffllÉt niets D eveneens aanwezige Chinesche bankdirecteur Soeng verklaarde echter dat China ervan overtuigd is belangrijke hoeveelheden goederen over den Birmaweg te kunnen invoeren AmeriH ansch vlaggfe chip uit Sjanghai vertrokken WAABSCHUNLUK NAAR MANUXA Het AmerikaanKhe vlaggeschip Augusta is Vrijdafmiddag uit Sjanghai vertraïijten waar= c iiJnUjk naar Manilla Het Vlaggeschip heeft Vrij zal mtn niet verplicht warden etencrciten en afvallen van levensmiddelen ter beschikking te iteiten welke afkooMtig zijn van eigen buishoading of bcdrvl en bestemd zjjn voor voeding van menschen of dieren dte tot e en huishouding af bedrüf behooren Ook geldt de bewaar en inleveringiplicht niet voor die afvallen Op grond van deze uitzonderingsbepalingen kan men dtjs met dt afvallen uit eigen huishouding a bedrijf den eigen veestapel blijven voederen en kunnen hotel ziekenhuixen levensmiddelenfabrieken ent de afvalstoffen normaal bltjven verhandelen Oe regeling ia ook van toepassing op groente die wegens mindere kwaliteit op de veiling niet den gestelden mini mumprijs opbrengt Deze groente zal moeten worden verwerkt Of voor voederdoeleinden verhandeld of anders tnj een vergunninghouder moeten worden ingeleverd Xie ingezamelde afvallen zullen normaal worden verkocht aan veehoBders uit de omgeving ef tedicn dit niet mogelijk zal zUn worden verwerkt tot een duurzaam veevoeder DIERLUKE ArVALLEK Het tweede beshift geWt ierJtjke afvallen Het heeft fen doeJ de dierlijke aSfaflen welke nog in hoeveelheden verloren gaan eveneens te doen inzantelep en tot veevoeder te laten verwerken Het besluit stelt te dien einde het bewaren en ter beschikking stellen van vleeschafvallen afvallen van wild en gevogehe vischafvallen beenderen ondeugdelijke vleeschsrtiren en doodgeboren dieren verpli iK Dit heeft dus voorWkmelök betrekking op afvallen van abattoirs slagereen vleeschverwerkende indnstrieSn poeliers vischhandelaars enz De afvallen Aoeten wonden ingeleverd aan personen of lichamen welke daartoe van gemeentewege zulfea worden aangewezen Ook hier gelden de uitzondffl ingsbepalingen ten aanzien v den bewaar en inleveringplicht indien deze afvalstoffen door den houder gebruikt worden in zijn bedrijf of door dezen in de normale uitoefening van zijti bedrijf verhandeld plegen te worden Bij de pkatselijke verordening zal voor deze afval offen worden bekend gemaakt hoe de inlevering en inzamenog zal geschieden In verband met bovenstaand bericht wordt onder de aandac4it gebracht dat binenkort ook voor andere afvalstoffen en joude materialen een regeling zal worden getroffen dagochtend alle Amerikaansche reservisten uit Sjanghai ongeveer 60 man aan boord genomen In strijd met de vroegere instructies hadden zij DoaJerdagavond plotseling bevel gekregen zich aan te melden De Augusta is eenige weken voor hef verstrijken van den in het program bepaalden tijd uit Sjanghai vertrokken In tusschen vorderen de s ematische voorbereidingen der evacuatie van de in China wonende Amerikanen welker aantal in officieele Amerikaansche kringen geraamd wordt op ruim 3000 Het consulaat generaal der Vereenigde Statoj maakt bekend dat bet Amerikaansche transportschip Chaumont aan het einde van do maand te Sjanghai wordt verwacht Daarmede zal dan het vijfde stoomschip voor evacuatie doeleinden ter beschikking zijn gesteld FRANKRIJK V EngelsfJie luchtaanvallen op Fransche Kanaalkust DOOR AFWEERWVR VEBHINDESD Donderdagavond en in den nacht van Donderdag op Vrijdag hebben eenheden van het Bïitsche luchtwapen in totaal acht aanvallen gedaan op het gebied van de Fransche Kanaalkust Aangezien de vüandelüke vliegtuigen in het heldere maanlicht duidelijk zichtbaar waren werden zij door het Dnitsche afweergesehut doeltreffend onder vuur genomen De Britsche vliegtuigen keerden daarop om zonder bommen te hebben neergeworpen aldus het Ö N H OFf lCIIU B AlVTAao BSBN nm NK Bij mM aB bank M Oetolwr ScInlRelllke en let tramacttci TsluU a Wew York ƒ l i lM m BcrlDn 1112a t ISO Brussel 30IJ A30t7 Helsinlit lltl r3 Z Stockholm r 44 81 M 90 Zurich t 43 50 4Sja i Bankpa ler New VKk 1 SSiA I S Brussel 30 Cd 30 JO StocfchollTT 4 7e 44 H Zttrich 43 9S ƒ43 72 AMSTERDAM Noteeringen van H October OBLIGATIE Staateleenlagea 17 Oct IMSl riM IMD Ie I6M t iMeioMii ItW kir I MD t IHC te I sog iSMMf rns 4 lasa t MO I isaa MS a itm tims p r m 1131 100 S ti i i Soes ji Jf IMS o L f no Jl tiaa o I r sou si4 IM7 o i f KW s tt9T O I I SOO Min Q L I ia a H3T O I 500 j 1191 M a gn mi mi 3N 82 ri viae en CteOL toMtagea Amiterdam ISM tiA m n in Dito te nat ji i Apeldoorn Ie IU7 WK Arnhem 1938 3 92H Demnter IS20 O Dordrecht 38 31 3 S Eindhoven 193S II Wto 3e Ig M 3 Gelderland M98 3 Dito J lelgM 1 Dito IS J ae rg M 1 sOravenhag uu Dito l 3t S DltoI 37 I 31 N 89 14 89 M WK 88M m M 87 r 95 Z K mn 8M H n Dit 38 i a Oronlngen 1938 3 Dito 2e ISS8 3 HaaFlem 103 Dtto 38 3 3 Hetmond 1837 Si j Hilver um 1030 3 Hllvera lOj 3 D Leeuwarden t93S 3 NoerdHailand isatl mta 2c una lai t i w SIX Dito 8 j 1938 aVs Dtto 3c lOxtMBIi Retterdam lll3S 33 tDtto 1 en 3 1937 3ViDtto I laai ft Dito 193S 3Vj 3 Schied 3e I 37 31 Taburg 1 1S07 3 j Wrecht fVr 37 S iDtto gem l 37 31 Zeeland 1937 3 Z Holland laOT 3 Dito 2e u una B v N G ïe I 3rr 31 1 Dtt nas 1 B V Onr Z 1SS7 4 Gem Cred w is i ja o s o O 9 i Dtto i a V 1 2000 3 Ntd Ba kinat 9 4 M ByiloaeeMtwlMn Alg Tt Krps k a 1 vcipl um Pandbr 131 2 Alg Hyp b serJCY A danucb Ujp k Dito 31 1 Bet R p b N R P P Dito CJJ S1 2 Fr GroB Hyp BaiTk 99X mi 90H Dito Da en Va 3l i Dito pandb 3 xl Gron Hyp BPb 31 f Haarl H P ser A C 4 Dtto erie BJ 3i i Heli Ht B dito D o sene K 3 H rp van KcdarlL erl M V t tnaul Hyp b aer Aff AA BB 4 Di o serie T TA 31 2 iirV V H cred Pandb 4 Dita mtti erpl ultk Jt j KS Mat Hyp b dita3 i Ned Hyp b Veend erie K 3Vi Dito 31 1 dita 3 Naordb Myp k W 4 98H Pandbr S x Overftsa H b dito 4 Rolt Ryp b dlts 4 ld to 31 1 Stcd Bypb serie K L 31 Utr Hyp b 4 tan Dito 3 verpl uitk 31 1 Weetl Hyp b OC rry j Zeetrmclie a bBii4 Zutfdcr Byvb 12 n 2 n dMI T 4 Dito stele K L 31 j Z H Ebrl b niet x ▼ erpl uitr y a Eerste Ned Sch verb 4 Rott Sch Hypb 4 Dito 3i Ig M7 aaeenwaüBfea Ui A K H abl i l Bergb s en imxt IF V C Obk 3 i Berk B Pat v Jt OM 4 Ijevna Zeep MH OU Vtj Uaib K sa 88 sé OW 4 Bat Petr Ma O j Idem idem Obl 3 MoormaMi CuM Oo Obl Amst Gnmdb bank 5 Nat Gmdbezlt WS L KM Idera 1S3B 4 N d GT ndbTiefb Ooet Java St Obl Se marang Joana isn tsn a 4 Anaterd 1174 lOS 3 td A dBa Oiyanp L lOOH 3 id W Kr M H V Het 188S 8tK DvltKlie foBdsea aai kettlnsveiklartaa Du trootb p 194 e e f ld i L p 1941 e e r a ld id p 1943 e 4 f a ld id p 19431 e r Z id ld p 19 i eert id M p 194 e 6 r 3 id ld p 194S e 6 r 3 ld ld p 190 e 6 r Z ld fat p 194S c 8 r 2 Konversions kasse obl 4 Dito Ncue Au g obl 3 Farbenind IG C ï O Kali Synd £ ZO IOO 7 Dito i 20 tOO BV2 Wlntershall obl 61 2 Fafbenind IG C v A Ver Kortln l C A Diilscbl BcrL tRK 25 O W i Ruhr 37 Vi Vr V O a 411 4 Dilo 30 0 Vt o 7 D Rentenbiiilt 25 T Ver D Stedenl O Bayr Hyp en W B PK 39 T D Lin eum w O 7 delink Bergw Obl 5 R TIGu ehoHnunfishütta Obl 7 Harpener JBergbau OW 6 Phoenin Akt Ge Obl Rh Elbe Union Obl T nuhrchemie A G Obl 6 Siemena en Halslec Ok l 3 V Stahlwerke Obl 7 Dit aeila A as J Obl 6V1 Victor Gevi Obt S h VofeJ D u K OW 7 nheln W B 28 Okl 1 Dito 27 Obl 6 ITagener Strassenbahn Ob 8 Faitoenindustrie aand CTOcns en Halske aand Vc GlanratoH Fabr aand WlatenilaU Akt Oei aand OMH VRIJDAG 18 OCTOBER 1940 A m A peka aty iliijfc C v g A ito Cert V p A Vnlon Pkc C v g A a Jbdoora Stawnbr A OHo pnt A aaHaaaMta Itaaawtgaa m MO CfeOKtUutellla4 a A Bank uuÊ lU Hail Bank Itaieiiü Mm Ine Bank dlo UB Kasvereeniflng dita M 6 Ne L Ind esc m dlts M Mcdarli BMk Bank v Z A r dita M NiM Hand Mtf Java SMomtr tem Joana Ifem Chertbbn PrslanCBtle tm m Ba t B Va aana U4N Twentsche B A A It4M Induatr oBdememiagca Alg Norit gcw A 396 ACHEVE FQIOXSEM Bauvla Harg Mk w d Bergb i w wé A i MO ri Dltol Cart en Pap Pab genaas A Wie M8Pt im tm turn touda stearine dit Oruyter en Zb A ptai aaoA Dlla B wiJMtd tmtt HMmai aand HelMk Aaad Hero Cona aand 1 Hall St m tab aand HoUandia aand Holl Bel Htt Aaur Holl draad en kab A tloU KunsU Ind A lal Gew Bet 1 iBtem Vtst A Kon F Beyneii dita Kbn N Heegov ettta Kaa Wad ZaM liuL aand Kon Br flttacem dfto l cr Br en Unjx C lO Cum pr A mto I0e C V pr A Dito 100 e C pr A DUo I000a C pr A LffcKivf Uien McIMabr Meeliabi d Kc L B C v l M G en S F aand NM KabaM dito ie Sch eepsb mil dito M Staalf KeyjKT A PbiUpa Gloell U 1S atgest C V A Bott D Ifti dtto SekeMc Kja de Mat Bex T aand Seholten dito 130 Saitts tranat f t Stokvis Boo iooa 00 SloOmsplnnert SpanJ dito aioih Uls TwlJnitra Pref A llto Aipk taCcwA Var BI ab aand Ver Chem tab aand Ver Glast Nat Beb V aand Ver Pap t v Gelder Dtto ait9 pref aand Ver Ned Buk fabr va fuao 4 mt lOoo m mS é laa UIK 13 1 13BK 190 m 4 am mn 174 m S 33 1 Grootboek obL i 981806 aki a Gert T Anehr I Orootboak obL I W UW ittiiuna M3S ruw g fBl t CotUlcatan f Grootboek obl 1438 Indl 1000 31 a 0 37 IndlC lOOO 3 IM hHtt lMe A OultBchl Young U5 OM 1000 30 Ji a snvi Baak e Cavd Kat Bank MOlï 11 BB 116 ua HO 1M us Ned Ind Handtlib ISJi Ned Hand MÜ c f A laa laduitrieëa Alg Kunstztida Uida 115 130 3 nu Berkel s Patent 6a 88 4 179M 176 133U ia6 327 1 Qtwe oiiet c mm m Ckntr Suiker 179m laiM Fbkkcr UB Mt 41 Lavir Broi en Miie OÖfi imH 196 Ned Ford Aut 824 FMttpa C B V A 186 lMN OK Prei w A 143 AH Ludl St Cv tA B n MN Am Bonbeig A C V S ia g XM MtlJi Ant Car aaé V C Aand atit MK Am Enka C v ld Hf 126 ma na m 13 100 iÖH 1M 144 Ajiac Copp C v ld Sr ilBcthl St C T MM K a Cbrysl Corp Cv A tfX Ctirtisa Wr Cccp C v idem 1X 1K Ceocial Motoc Mam 4a latem Nickel Cy WH Mt C V 10 3B KniMe C C v M A R m f H t Ver Touwtab 4M Vhsslngen Kalf ditoWerkspoor A dito WcHBsiAa aita Wilton F yen gew A Dito Conv pr v A Weycri I en H A N I IB Mij A Dito Nat Bez v a m I Gaa tét A DHo Nat Bez v a Twentrfch Centr St V El Str A Nbrth Am At t V A R II rr MH 141 MG North Am R A C A UK n p Steel C V A t 17M 1BK Un State Stad ld lAik UM ca Sesv C C V M C A Souai C r 1 236 zm ft A R n 3 Nkitk A Cy Cv A Rkdio Corp C v A Oost Borneo MU A IdcBi prei rctr aaa Bard Petr Ind Mt G Aand Zliw 3k4a Kon FMr Mü Idem IMli M mi mi Cont OU Cy C v 7 10 idem lOlH V Mid Conthiental Pet Ma 1 K na C V A T Wat Ass OU C v 10 Idem gBko waB rBCBiBg B 414 PMll Pet C V 10 ld Shfll Un C V 0 ld MBU mt te rato A Eftio 1 2e A Boelen MUiib MQ aand SiagkBp TinlCij aand Kall AjtL L Aaad Jam t tna Japan 380 MX IW t4iM aoo lax r trsl oBdememaagaa Dtftltsdke lytr l C V A 338 Kan lied Peb Mü 18 Ond A 3gr Moeara 9aim A TafaeHan Pet Mij A Lit MemKon He l St M4 d Kon Paketv Mö ld Ned Scfieepv Pb id Rotlerd Uayd Meat StBonv MU Ned ld Int Mere Mar Cy C 1 A 231 aaa Aaiat A Javasche Cul mH ld I t Iad S UB M ZOO Ver Varst C M ITnbbsiiiailsinsBiiaiiB i26 SaO A laOH UDM Hcssa Rubber aand hid Kabb a Pieanger Rubber lui Botterd Tap Sdatfl Ptaitt Wal Sumatra Zsdd Preanger TakakjoBdaSBeaiÉBaM TBOH 88 126 77 Odi BaUv Mii A M7U Deii Mtl 8 lOM C 2U r3 laüm 30814 308 Seswaabah Mil idc m WflaoRACo Cv A M dM SiMorwcgea Baltim and Ohio C V idem 341 Wt 287 m 19i Shesap OM C v SS M 8 26 a atM K lllfmia Cent C v Mi tft N Vvk CcBbr CvJA Mit Pennsylv R 10 8 t 5 C v A MM Soath Pao Cy v a Idem alh T A RailHiaj O aiw idem 3pf 2a M Canad Pae C v ld lift BfeM ItakksiiiBaai Aiaatcrrtam 18 1 M mn mn MC Il4 Mi 8 M M X St JT iOP MMt MZ 1H U6 9 H 178 M 161 182 161M MB 3 3H S4 R Cull Aand Bandar Rub mH id DetlBst a MU U KesMleng Lemboe Vereen ld Ooa4 7 vo Sadibar Mil Idaaa Ooatk i 980 Cv ld Serkadllaai Sum B iAcm Silau Smn Rubber M idem Su Rubb Cull W Vet Ind Cult Ond Idem iBterc Rubber Cert den m Rub idean ma 91 U3K at m r elung aan oen di gei gd Amti lerrt a w Rubbers stegen een viertaï ponten I n vyrscheidene doorgaana minder courante soodrtaa ontwikkelde zich eenige affaire waarbu vecfc al koerswinsten kondon worden behaald De tabaksatdeehng wa goed ediapoaeerd de Sumatiaa indeclen kwamen algemeetl BEURSOVERZICHT hoogei Ie hgRen Oude DeB s 214 ö Het zakenverkeer m acheepvaartaandeelen was van kalmen aard maar desniettemin badden ook deze stukken baar dcciaan het verbeterde beursaentimeot Sctac vaart Untes monteerden tot JfJ 7r waartHJZIJ werden gevolgd door de aanverwante aandeden Ook Oude Booten en eenige anderesoMlen werden hooger afgedaan De affairein petrolcumwaarden was onbetceken cn a Olies waren prljshoudend maar bew qgeB zich binnen enge grenzen en sehommcIdaBvwjmamehjk tusschen 237 n 238i j Voor Amerikaansche fondscil werd ook nog eemgc belan teltinfi aan den dag gei o Ook hier kon een va te atearinnBg worocB waargenomen De staalaandeelen hepen B vasten lM t gdcideBffl aan naar boven m eveneena kon dit worden waargenomen I8 de fccptTaardcelen Ook de Public UtilltieseB de spoorwegaandeelen waren goed van laaa Met de Duitsche waalden was het cven rniB slecht gestekt Er was vrijwel geen aanbod terwijl lick daartegenover op beactield voet eenj e vraag openbaarde en tn tal gevallen had dit tot gevolg dat hooger teeringeB lol and kwamen De Yoi ning gaf zooals gebruikeWk weer ge Bij de opening van de beurs zag het erfxSdcn uit alsof Ie markt oen sUl verloopzou bet ben De animo was met groot en deaHaire was van geringe afmetingen De stemming as goeti prljshoaderui maar de koersen waren niet veel veranderd Geleidelilltaan werd de briaogsteiling echter groeierefi dit ging gepaard met een tocneminir vanden handel daarbij openbaarde zich gbcdekooplust en de koer sen sloegen een opwaartsehe richting in Later op den middagffiiven diverse speeiaTlteiteB een drukkeraffaire te aan sch luwen waardoor de maiktoen opgewekt voorkomen kreeg en tegeltifcertljd werd de stijging vrtt sterk gaacrertuaerd en kon de markt Bepaald vast worden genoemd Het leeuwendeel van Af atten Ie werd getrokken door Aku s BtJ de op niiW werd afgedaan tegen 117i j i o4 eenlEcpuaten beneden het vorige slot Langzaammaar ze cer echter ging de koers naar bovenen ten Qtte werd gehandeld tegen omstreeks m ürMlevers b eve i niet aeliter en wlitenitkA te verbeteren van 1321 j tot las De Phillpsaandeclen lagen stevig in demarkt maar warm ntet veel verawKrd en golden 196 è 198 i S I Tater op den middag een tien openlijken handel te zien en wa da m e bested I t ging weU OTed prljshoudend schommelde tusschen rg ieïd met groote omzett n 401 Ben bepaald vaite tencfenz bestond voor do ïtltkerft ndsen HVAN vormden in dit opzicht wel het beste voorliecid Na o 408 o te zlin ingezet werd tal procentcB waar niet v g De beleggingsmarkt wa atll jstspapieren waren BywriaCKa btcmd er bestond voor diverse onzer nale scfmjdbrieves ceni e W dit echter ressorleeide tn Ook de gemeentelijke en provinciale ab tien ainucdc ét pandbrWTCB lagen de markt Ptolcngatlën 211 4 laaar er wa te weinig materiaal aan arkt cm de vraag te bevrMttgei zon ren flirtte stijging ie roor7aken Voisten i d n d p 00 r ronk lk verwaarloo d wa iv I lkken o protftt van de zt open kr èP eoen e e purl T ¥ r r eou soortr i i f swinat behalen Vooi bh r i nd eii wwd ook weer eenige kelang