Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

1 V F P AD NIEUWS PUmi bonnen f 4tt 4l l l pent ttm tomalen A B C f 1 874 4 ld bonken f I O fl uWt spruiten I f I ïe t IM id f I 10 per tak LOOSnUIHBM 18 cXl te art 7S0 10 30 per KW t l sesaenboonen kaa 28 Ou Mjpf pi inseispnlwKiiien I2 0y I7 tt nm 22 41 24 90 pronkIwui 8 10 Iwinenslek IS 00 lllfto J kool grove 4 j spruilkool 111 l rei 4mi 4 90 achorn n rM 17 20 1B 0 ide m2p 11 loiiiaten A 19 00 18 20 It 15 r 1100 11 11 CC 9 00 1 14 1 10 iM 1400 allea pei 10 Itg 38 97 et p r 8 kg pinnne lOper 4 kg druiven I rl KUta 42 cl idem 2e rl 28 11 salade Ie art t 80 per 100 Iim Ie srt 4 40 00 seldeilj q Mlerselie I OO I 90 allex per Mlandijvie 1 00 130 pei looboerenkool 13 34 cl iiei 7 k HON Sri ERSniJK 18 vl WS Anjeta Spe trm i f 190 Salmon f I 90 f in 1 1 f 2 O f4 40 oeel f 200 nL f 2 O n 80 emeiigd f 1 aoZiJ Pelurgonluni f8 80 tJeiUrj a Amnrylll II Page 10 17 luii 11 17 Pink Wales 9 10 a 20 Rnyonantlien mo i iogiiei 7 10 rranfoniia aj riKK o 180 9 70 niiiiM h ite 2 10 H 0 pet 100 l liiiii i KippsiM n 20 geel W 11 I lirvHiinli n fl 18 per Ihm jl 27 Hegonia 31 11 wiljier pol k M BerffamlMicht MKI KritUH VEKHOOaO I melkiHJler hebben den mtUlprljt vtrhoogd m t I eeiit n fbr cht op 13 eont per liter mtUOOBOKVKN WDRWAriNKN V n de Indertijd In biiW nomen vuutwipmen n ebt h i l cweren t ri M even lui houder van en Jieht kt en twe an h Aid r v n t n vwgunnin tot h t iohletira v n onbetchertnde vo l UTOeWAS VBRrACRT Het rletgt wua der lememne i na InicbrUving gegund n dim hoogiten inichryver den heer T Kok Oiler voor ƒ 60 rUOIKBKUBTKN VOO ïONDAa Ned Herv Kerk 10 uur v m tn ï 80 uur n m Da H Cwoldt Oeret Kerk 10 uur vm n ï JO uur m Df J O W Terhaak Uitgotradenen ut Ned H rv Kerk 10 uur vm an ï 30 uur n m Dl ariinlgt van Gouda Boskoop VeRKOOPINO op de Donderdag gehouden verkooping ten overataan van notarn W Oroen I het poreeel van den heei J Bavplaar gelegen aan de Burg Colijn trsat 169 hetgeen In bod atlond op MOO niet genvUnd AUTOBIINHEN KKMOBN OAHOF NI RATOR De autobUMim van de autnbuwndpr neming Trio alhier lullcn de pr dagen voorjiien worden van een ganInatallatle FREDIKRKlJKTKN VOOR ZONDAO Nad Herv K tk voonn half 14 en nun 3 uur Da Jacoba Oeref Kerk voorm half IQ en nam 3 uur D Peltraen Chr Geref Kerk voorm half 10 on nam 3 uur U Kleinen Kern Kerk voor Viljr Hervormden voomi 10 nut Mei Da N A Brulning van den Haag Qeref Oem voonn half 10 pn nmn half 3 liPcMiienfit jrVBILKtlM rX HTPAAR BIJLANO partoNHi hidd ffalmudii Oilteren herdacht hei chtpaar Beland den dag waarop het 25 Jarpn ge leden wui dat het werd benoemd tut ooneierge van d Nuubcwaarachool DftK dag 1 voor hen een onvprg laUJkp gcwordpn In df morgpnurpn kwam tr hunne hui aan df JulianaKlraiil dr J ilMmburgtr di onder harte lijki iipwoordingpn nammn het bputuur der icbool een fraai pluche t8fplkl d aanbood Vooiti imx hlbn df Jubilari pn van het hoofd der chool binpmen en van d damcK d r Zondagarhool ond rr hartslüki woorden ppn taart m onivangat nemen ViTili r hpefl hft achtpaai vpj per oonlijkp en aehrlftelUke feliciutiea ontvangen ZONDAONOIKNIIT DOKTOREN Voor AH Zondag f l de Kondag dienat warden waarg noni n door dr C H rilm tplBf m BONKcHiPitcilii tuiaktk BOSKOCJP 17 Oct Rwran per x Butterfly 3339 et Brtarclll 47 42 et Doru Bljk r 3 4 cl Auguit Roaeh 23 38 el Better Timea 3 H M Hadley 31 i l ei Oamengde mzen 30 3S et Olveraen per poi Snpeuwbeisen 8tS Pt Ohrysanten gr b o mig 40 O tt ld Ml blopmig 28 3 cl H tawi l l A Clemati Durandp 10 1 et ld Prina Hendrik 86 70 cl id Mevr lp Coulirp 110 120 et tronohryaanten In pot ppr luk 10 et Goud rRk PRKDIKBeuRTSN VtJrtB ZONDAO Nprt Hpry ïfprft Y jiiyio uur Da H out uit niUklinift n m 2 30 uur D H O StPonbft u WIIHgP t ngarak BVROBRtMKR TAlio Ondertrouwd U Oo t rwUk 24 J n f a de Bniyn 21 J Getrouwd D fltjl n P Dekkpr O i Stubbe en W A van dpr Nrut LOOP RR BRVOLKINO Ingekomtm N Hoogend uk van Ukkerkerk N A van den Hroek van Oouda t M Kapteyn van Sehoonhoven O O van Kr mptn van B rkenwoude T Verdmild van Botter dam J P van der I ecq van Rotter lam T M Verdoold van Rotterdam L ö van Vre wijk C van Dgk van Vreeiwtjfc Th If Jooaten van Vreeawük Q Ihykaop van fleeuwyk Vertrokkwi A 8ma b g naar RId ierfci rk Wlkfcprvear VKBRtlé RLKROflfOHTVKItf N HM k dlngcoml beert ongtvear 40 J ii fl man el m dafcana ontvan tji walke ofi I r da minder draag wmtim ttt itf v n o mn m f imiiiii R IIJI O CURS11 eOONNBN Met aaovankeiyk W le Ir emtra Dwidagavond ondar leiding van dr U B Weritman den ntauwW curaua E SO atuigevangen TAND OIR WRRKLOOSHtlD BU den agent der arbcidabamidde llng londpn drzi week deitlcn werk soekenden ihgeèchraven vorige wttk twaalf Haattrecht PRKDIKBeilRTKN VOOR ZONDAO Ned Herv Kferk 10 30 uur 1 W dtVoogd van der Straaten Ni d Herv Oppof E v m 10 en n m 2 30 uur Evangoltat O de Pater Gercf Kerk v m 10 30 en n m 2 30 uur Dn J P W Krdmann DOOR AVTO AANORRRDRN Da arbeider Jac Steonbergen alhier wilde den weg oventeken om naar zUn werk te rUdun on had aen auto niet alen naderen HIJ werd aangereden en tegen dtin grond giiwurp n waarbU o m een arm uit de kom ging Hem werd door dr A Montagnc hulp verleend Nieuwerkerk d IJmcI ROTnCRDAMSOHK RBCIITBANK Voor dp rechtbank te Rotterdam heeft glaleri n terechlgpiitaan In een raak van dlefatal van talloon goederen ten nadeelp van de NV Kxpodiliebe drüf van Doom p Anipr foort 40Jange reiniger A E H alhier verdacht van lipling beataande in het verltoopen en ton verkoop aannemen van ontvrepmdp artikpipn De Officier van Juatitle eiachte negenmaanden gpvangenidstraf m t aftrekvan de preventieve hechtenl llltiipraak 31 October PRRDIKBRIJRTEN VOOR ZONDAO Ned Herv Kerk v m tO e n n m 2 10 uur Dn Vollenwelder CJprpf Oem v m on n m Ippsdienmt GiTpf Kerk v ni fl V en n in 2 uur Da Rljkaen Oudewater BKNOKMINO OKMKKNTRWKRKMAN Tul genippnU wiiltiiiun hiblien B en W Iwnoemd den hcei Abr Kortland alhi ir OeVONDKN VOORWRRPKN Gevonden ruwiel belaatingmeik tn lichtingtn bii de gemeente politle ÜTKKNKOLEN ONTVRRRMO Ten nadeelp van het melkontvang station rijn in den narht tevnkolen vreemd HCIKHM BEOfNT OM It lltrR In verband met hei Itilei liclil wor risn Un de phooJuren voor de R K JongenliMhout vantgeiteld morgen van 10 tot 12 4S uur n middaga van 2 tol 4 W uiir BirROERI IJKK TAND Opljoren Wilhcjinin Anna d van J V Kiioten en W O Rietberg Overleden tJerrtt Jan d Jong 17 Juai LOOP DRR BKVOLKINO Ingnkomen J J M van Hljn van Ulreeht Ph J van der Meer ZoetM woud P M J Boeta Ooltgmiaplaat P J M d KleUn en J O de KleMn Wyphen M A D M A Buren Rotlerd m K M V Ruige Montfoort P Krop Rotterdafti E J Kulfachoten Montfo jrt JAM Carlier Oouda G van Mechelen Qouda W Dramgeesl Amaterdam O C van de Wijngaard Am lerdam C Oonteiom Pape kop A Kaïtbergen Utrecht C M J Que Atnat rdam PRRDIKRRDRTKIV VOOR ZONDAO Ned Hefv Keik voorm 10 en nam 2 I uur D P J Steenbeek Oeref Kark Voorm 10 en nam 3 uur Da W v n Dlik PRUITVRriJNO Peren Maagdeperen 12 Oie e Wlld man 7 Ifl Nouveau i aileau 10 Beurré I ehrun ft 12 Confe renca peren 13 Witte Ko IJnen 8 10 Wintervijgen 7 12 Pondupeien 4 10 Vandeur perwi S S Zw Wijnperen IHit Brederode 8 3 Uanbouten S Beurré d Amouli 8 10 Winlerjannen 8 12 Foppe peren i 11 l eegiphon 10 l Si Reunie 8 10 Zoet en Zuur Kroel 4 H Alle per kg RMKNPOWTNPAARBANK In den loop van September werd aan het pf lk nttoor ingelagd ƒ 8812 08 en terugbetanld fl 927 40 du meer Ingelegd n8 4 W Het aantal nieuw uitgegeven boekje bedroeg 12 Zevenhuizen PRRDIKBRIfRTKIV VOt R ZONDAO Ned Herv K trk v m 10 en n m 3 uur O TJ Tak RIRRVRII Aangevoerd 8289 klppenploren prIJ 7 7 80 henneneleren fl 00 fl 60 een deneleren 8 08 76 per 100 atuh CtKVONOBN VOORWKKPRN Oevondani bleten p Ifillffhtln n bij dm m nta v l lwwmter j Oeref Kerk v m 10 en n m 3 uur Da W Ö flov n l irp BRjfTt i R WAfl NIKT B voEMO Ovarwn agm vm nekllNuik la meikkwMrtie De rech ai k te Rolienlai heeft I ir mtiKl gemeld pen b fln i g I In rte ak van den l j m en I I uiKlelam A J V uit S l luien die dom den kurlomee tit i Gouda wegen oveilie ng van het eri i melkbe lult wa veroordeeld to ƒ Ijoele sub 3 dagen hechtenis D ovpi treding waaraan V ilch ou hebben achüldig gemaakt wa de aflevailng van confumptlenielk vooi hul boudelOk gebruik zonder dat hIj lid wa van een erkende vereenigmg van melkhandelaien Het verweer van ver daphte dflt hij wel lid wa van een zocHianige veieeniging werd door den kantonrechter verworpen nailal was komen vaat te ataan dat V aN rnodanig wa gMchrap4 en van die rhiap ping niet In beroep wa gegaan bij de daailoe Ingestelde commlaaip Bij de behandeling voor de rechtbank wa gebleken dat verdachte indeiduad lid wa van do door den miniater erlcende vareeniging van con umptlemelkveehouder en handplaien In con uniptiemelk voor plaalaelijk ge bruik in de Krinipener en Alblaiuierwaard geve tigd e RChoonhovcn In de opricht Ingavergadering was liet voorloopige beatuur g inailitif i de goedkeuring op de talolen aim e vragen Op verlangen van het deijurlement van Juatilie rijn toen de hei len van het vnorlooplg baatuur uIh de eerile leden van het dofinllii vi he tuiir In de tatuten opgenoini ii p I Mei imo wa V al lid van d vereenigmg gesihrapt en naar de mepning van den heer G C Ho i die l on parlijdig voorzitter wa aangewe i n kon het lieatuur al roodanig opliciien op grond van artikel 16 lub 12 dei bu be luit van IS Maart Ida gopdgel ctii cf Hla iili II Up c iiki 1 mg wordt e hler dimr de teclilhaiik imi gedeeld Gebleken i dat alinea 12 van ait 16 niet voor kwam in de niatuten welke door de ledpnvergedtiing Ijn goedgekpuni en dat indudieii gefii nieuwe beiliuii vrikiering had plaat gehad In de ledenvergadering van 30 Juni IIM toen de tatuten der vereenigiiig ijn va tge leld ts het bestuur geinmliligrt de noodige lappen lot het vpikii i n van rpchtsperioonlUkheld Ip doen en levert om II de toen aangpnonii ii tuten al de ivi lgingen aim te Iwengcn welke d r het depiirlement van Ju lltie noodlg geoordeeld mochten woi den vootTAover dese wUilgIngen niel 484e STAATSLOTVülIJ vurnr Iwmkk vumaana MiaT Trdiking van l CJctoljer 4M 1 I7IU No ilB7 6403 tail 1111 I4 7f 14 4 tWil 21817 2I87B PHUM H VAN 7 IIH7 4211 ma IU93I law 17480 23327 HUH 4 Hl 7U IM97 14830 I788II 222Jill 1 KiU 4 1 11 7141 umi 14 1 18 1411 224 11 11 Hl 4I I 7 1 M II4 144TII 18184 dlif 28 ul 44IM t 17S l 147 11 1849 42 141 iJti 44811 8 ia 13143 148 111 18018 32 8 Ï41II 4141 8982 12 111 1111 18 1 2 914 2440 473 8 ll 134811 139 1 ni9 32084 2ii ia 4 1 M 1881 I24U I Mtl04 l 4 l 211 1 3U7II 9IIM M7U I39U4 lil 1411 IMIIJU 21224 33 11 atvi l 031 13197 1 12114 21 414 2114 1 urn 64 0 tl 1 I13R7 I834U 2 1 1 1 l mfi mo mm 8930 1 1 11 1 WtM 21 82 m IKMU 95 l 1 7 i 99J 21770 2 l 7 8 l 3117 iti U 3 189 1 31878 2 lU 1 l 7 954 9110 U R l OU 2I I 24884 J71Ï ani lOÏW IM79 17Ï80 3488 3MW 134 t04il 1 l 3 N r ik N loan 174 7MI iua78 114S1 i a 7 30908 1II4J 1804 7 W4 111978 12938 I80OI 3 a lODO I8 3 7809 10738 12891 I8V72 207 urn 3117 7 10730 M818 17081 20ttO 1 l li 409 77 10791 ia8 i 17142 2 l 84 19IKI 4073 7789 10834 14017 17100 21007 mm 4101 7848 10837 I4MI8 1 117 310 I4 ll 4I 11137 I08MI I4IUB 17380 2I0 8 14 4 4112 7 4 I08 14117 11418 21218 11407 44 4 7IM0 1 7 1412 179 21218 1514 44 9 8018 1IU VI 14181 1777 3124 IIM 4440 tin III44 I42 17807 t 90 1547 4499 171 Iit4 14404 17829 31173 197 4II39 i 1130 14984 18048 21 l 1 197 4B3I tMI II32 1484 180 M 2H 11 7 4949 t94 1 i 1 4 I4II 2 18139 31 12 IM7 4 9 84 i0 113 0 1471 181 eo 21 48 IRtll DOOI 81 0 IIDir I4B7 MV 31 0 ia tfl vm S4ntt mm I4B67 182 8 21 84 imn 51111 471 11083 I90 fl IM088 211108 ia 7 SJW 9 1 tl8 3 19383 18812 31804 M 9101 KIO I1 l 193 9 19772 211 119 W HI 9114 ISO 11704 19I I 18780 22 124 20 13 147 1 4 11883 19103 18 88 2 117 jniia 9 888 liWItI 19482 188 22142 Ï 4I 7 WI 110 13 9r Kl IA8IIU 23211 3171 9INII S ll 0ll laam I8 A8 2i9l n i 0 17 KI5 13099 1M78 laeii 22051 LIVi BOIMI 01 13 1112 19 18 I I20 32790 J 9 WflIi KM7 131 19 imni l 29l 32 4 luin UU mti 13111 I97 fl l 1ll 2 II18A MJt 814 l l 13302 I I3 I 4 I7 2 11 27 im l 4 MM 1339 1 irnan t 483 2d4l4 2IM1 me 93 tr 12311 lOlll 18101 21488 mi i3l4 1 I2J4I KKKri t 9 21939 M44 flJIHl P9II 2181 10OI3 i 9 21017 l ll mm 12 13 1H049 l 9 um K n US 7 121 lOlll IHOII 2 1781 ai4A 379 834 i2i n 10127 10881 2 1880 3310 8917 IM3 I I34M2 10 MM t 8 9 34073 332 0411 UII2 nmii IU428 IU i U 2400 ViU 47 ft l l 10418 I8700 14ll 0 3171 4113 I7 1202 1 10178 11 091 24180 1442 mm Hili 4 128 7 18401 l 0 24209 1444 fl 7 IIM 120 1 I I4WI 3 l 9 24 IH 47 1 I19 B ll 128 III UMll 30MII 24i MI 159 71 17 100 18 12801 MfltfJ 2024 24002 iml 1031111 I3 1 18707 20290 2400 IIWU 73111 103 11 12072 1 1780 3028 24000 mm 7391 I0II8 1101 1 1083 30190 24W19 37 1 74M IIM39 I 2I8 10924 201 fl 34 mm 7904 10491 11491 I8883 3ff4 3 24011 1740 tm 10110 In d lig IIJ I stond 7447 mt 7497 llttll 7a mf lil tl 70 l llll mii IV19I 33140 m 23148 in klauw Is nog lng t l van i 1 irl s van 1000 Benevani en premi van f 1800 voor den fasUi uitk men4 n ho n prils n premie vsn I KWO voer bet Mal l ullluMnanda nuouner PK Ion aard ouden zUn ittbai k tl van meen ng meldt f r Crt ov f het vonnis dat de 11 rkietïing van het be tuur duor de 1 e en vormt een van de houtdbtgiii ji Ien van hejLvereen ingsrpi hi r dal lu n Invoeging van en bep hi g in de liilatuten dat bepaalde permmen al eituur optreden vormt m wtiiiging van aangenomen atalulen welke van princlpieeleii aard ia Aan een op tan riergelUke wUHe inder behlult van een Igenieene ledenveigadeiing lot miiii l gebrachte bepnllng in de latul n kan een bestuur ge n bevoegdheid ontiee nen De door de als beatuur optredende pel nonen veirichte achiappmg ifvan veidaLhte al lid der veieeiiging mint du gaidlgheid en knn geenerlel gevolg hebben VerdaelUe moet du geacht worden op 1 Maart IIHO nog lid der vereeniging t t n geween Door den kantonrechter te Gouda I aangenomen dal beroep up de ongel dige hrain ing niet opgaa onulal verdachte niet in beroet 1 gegaan bij de In de statuten genoemde ommisaie van beroep en omdat hij rich btl het schrappingabealuit heeft neergelegd De leclitbank vereenigl icich daar nipi met omdat een rioli neerleggen bij pon nietige handeling trafreclite lijk die handeling niet geldig mankt en omdat de genoemde commi le vol gen de latuten benoemd wordt ioor het begluur en op grond van hel bovenstaande de benoeming vmi de commiaate door dit beatuur eveneeer geldigheid mi t en de aldus tienoenide commissie geen beslissing kan geven De rechtbank hee t h l vdiiiii van den kantoniechler vpiiil ligii ln t rpil niet strafbaar geooideeld en veidachle onl slagen van iethtiivinvolging RAADNVKROADKRINO Ben rjpenbaie vpignduing vnn den raad is belegd op as ninsd iKmnldiig half 4 Punten uen liehandeilng ijn ii ii Voioloopige vaslsteliiiig dei ge mcente rekening dienst HUM Voorstel van B en W lot vaat nel ling van hel aantal nptent ii op de hoofdsom dei genici ntcfondi lip iialiiig laar 1041 42 Vooistpl van H en W betreffd iide handhaving van het veeHaiief PRKDIKRKIIRTKN VOOR ZONIMd Ned Herv C fiii Ml iiui v m lis II J V l Grawf lil ilig Avondmual 2uurfim ÜB 1 J V d Jiiiat Dank egging Heilig Avondmaal GcrpT Kerk 0 10 uur v rii en 2 0 uui n ni D Hoekstrii Mlndeihelds opp Hem Ge K k 1 uur nm Ds Hcremls van l lreplit Him Oeref Oom 10 fO uur vmDr A H Hr entjes Em J red te DenHaag MOROiCN ROODR KRI lll COI l BfT De afdeeling Sdioonhovpn van het NedPilmidSihe Kofwie Kiun dopt mol gen w pr ei n heioep op de vi ij gevighPld van de Sihoonlinvcim he Ingp ftPiun Dun ra de fiiTiiliik i Ik ollrili geholldi II word ii diioi He miiiiiK 1 van d ttanepoildijiinne Ouderkerk a d Ifmie PRKDIKBRDRTKN VOOR KONIIAO N I lliTv Klik V ifi 10 uur Pii n ni I uur Ds J O Woelderink WijkgctiouW vm 10 pn ii m 2 10 uur d heer A de Hedflljklw i l g o w Giii f Kerk vm 10 en n in 2 10 uur I D A Vogel Bediming ii Dankregging II Avondmaal Ook w likdoorns en eelt verdwijnen onfpillMiar irekpr door de ünwperslaanhnrc werking van Oed salf Per doos 49 iit bij Apollieker en Drogisten j itjg e OFFTcfeLE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART ZKI PHINTRIHiriiK Dl S i iPtiiiifi ienpiiiiil WKiiiiir nu ikI lloi dl villi hel J i iil meiil villi lliimdl NiivciIukI ii Sdieepvaiiil nnoilil hei i uvolgende mei lidickkiiig o dedlstnliulie van enp bekendHel Is gebleken ijal BoinnnKP dptiiilllslPn Ie bonnen welke i viini l i I olllVBIIgst gPOoniril II l i I I I I 1 1 1 de plwiilsplllke ilislnbiitledlPimlen Inwisselen Iegen toewli ingw maar leclil lireks dooig aan hun gio Iers lei niiii illing vmh Ihih pipvooiiaad m veibiiiul liipinipilc wordl ei met iiii liiik dii aandliilil dei pl llilhleii op ge vpsllgil dut liet lnl veten viiii niPPi Idn VPtill I I I 1 I n o dlslill iilieppliiidi il I dii per ri i week l ii den giosslei 11 id idi n en liafhiinr Is De delM ili i iii dienen Ie d iot lipii In onlvNiigsl genornpii lioiiv nen getdskl op opplakvellen tii de dlslrlhuliealensten In e Ipvn ren lar verkiUgIng van e top wUxIng Van Jere vorpH tiling ü Jn slechls vftignsteld de delall listen dia per rllsliibiitlepeilnde Winder dan veertig borinen In ontvangst hebben genomen wel fce bonffen rcrlilslreeks n den grosslei kuline worden dooi ge geven Tegen detaillisten dl rlcli nielaan de hovenomsi hioven vijoi hiiflen houden rullfii onver wljld maatregelen worden genowen IHITO 4 VRIJDAG 1 OCTOBER VeilinfflMr lchtoii MOMSTER 18 Oei AvtUMten 13 74 et druiven k ni S 43 I id Frankenthatem W S3 et M Joden Champ 42 4K tot ld Muscaat III 50 et 2e uoit dlu vm 29 S3 et liibbele brforwn 9 lp cl angboonen I 28 cl postelein t 8H et tafel i elen 10 17 cl laljeltieren 12 41 I apinazle 4 7 i lies per kg andijvie f 1 OOfe f 1 1 1 si f 2 NO per IIW krop peen f3 f f4 80 per 100 iHis prei f2 80 per 1 1 kg blo mk d 4 fl i et ld II 3 i3 l per stuk luppeneieren f ISO p r 100 atuks lofide kmil f3flfr f 4 4 aavoyckiKil r4 2 f 4 80 Chinee4cH kool f210 Ilea per 100 kg twnklen A f 1 11 ld B f 194 per klat ld bonken 7 10 cl pel kg pruilen 13 cl per kg MAA SLAND i Oct Druiven Alicante 3tt 40 cl i Prankenlhalers 2448 et dubbek liounen 18 et nUbaonen 12 28 cl posteein 8 13 I tufelappelen 8 25 Cl liifelperen 4 22 et pina ip 4 12 t Una per kilo krotim 40 99 I rapen 30 48 et uilen 69 12 1 cl allee per 29 kg ndlivie f 1 JHI f I 40 sla f 00 f3 10 per KKI krop kroten f0 80 f 110 peen f3 60 f 8o peterselie f3 40 f3 10 alles per IW Imm prei f3 10 f 3 40 t er lOO kg selderij f O 30 f 1 O per 100 bo bloi nikool 8 13 et ld 11 3 rf cl j fr stuk per iken I f 40 f7 10 Kd II f 140 f 2 O per 100 tuks roode klWl f 4 10 f 40 snvoye kmd f3 10 ÏJfO wiltf lool f 3 10 f 4 80 alles i r 100 kg ailSUvie 8 10 cl boi I cnkoul Ijlli et pronk I Ii PHILIPS BI ARLITA is de b st lamp di Philips ooit h ft gtmaaktl Tot 20 zuinigeri Dat beteektnt ieti in dezen tijd f Lager stroom vei4 ruik en tóch de vóiie maat aan gezellig helder lichti PHILIPS BW tltltllllillMliaWI I IWIWMUIllW I Speciaal vragtn wij Uw aandachf voor lAMPlN Handwerkkleeden alle klauian boiduuislfd voorrodig Luxe kraogfet hawlB Dc met HeereW en Xlttderondergeeaéren in da beltende prIMa kw llellen MARKT 54 WIJNBERG biendf I ien flWg