Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

Mbobsm l4i M i f DUtrHmtitmeuWi NIEUWE BONNEN yoor de Romende periode ZEEP BROOD EN VLEESCH 1 MAAVIIAf NAtHr 7 MTORFR OM rR AMFN RNGFI St H VLlfA t KUN AANVAL OP AMSTFRflAM r buigtr bevolking h id opin uw 1 in dg Ie lijdi n Vi rii hiilpiidi hiifgi r w fell II gi dl I d II 1111 d tiittfl iitii pn werd veriiipltl lu n der vermelde woningen i HotuotHf t ZUURKOOL wi smakelijk en gezond wintergerecht Hoe men de kool het beste inmaakt Q Verschillende bereidingswijzen J iWIEiUUll Politidke ip regelcUieden J i ontoelaatbaar mt£mu AARS CHI WING WSrUfOMMISSAKIS VAN BAA HK FOLITie i iBdari van pxilitie te iltofili nd cht op ÜM Iwlui fTtfine lüStieii vuil poiitiekt recht h fbt teï Sm b I dl ► fienJuld 4lHIdoiii J J li tl Jl i Wll l oen toelaatbj in afwier orM tjijv hfl op ippa li Icolpii I f In l hou li i tdii j itKht d jpulilie k H tl iiwliMi noorfiK f f il I wn ipiH lredi 11 en ui rmt p II tr I on cli ipiiU j r II Ucfftli lil Mil 1 afillM hte fipMibarp ordp en 44 Jwi 11 f t n 1 h x fi ii arut een ber p 1 II irddu tiidhtiU dtr f Xi Hl t viilmiuM d t itó cr 4 Ik I k lul ijr o Uii mi Side 1 I gm uf r rigi r tneïti JJgl aij 1 Itk r aard Ic vooiko f te VI I Il iedti i i t i i i J d Ijtijl kki II o vil iir mi t fHth I ijn op oti K umI iwrij I n t U wtlkti i ld Ml lil r rdinng al ii l liiiüyilKn eii i i iliii due illtn i iigdd tolnt nf ar hun beste vi iim v m 01 mtii U werkt y il r 1 I Htiiii itii I f i l jlBjl nu y 1 1 waarsi Il I w l ti i n Ü mort lijnngen tegtn de l dïfr 1 f treil te üllnieJ f I I De botsing t i chen autobui en trein te Baflo WWetN WFR SI AdlTOHPItS IVIRI roFN fa dr df I li i pt II n i hl is in h t mdRüweh n k i huis te Uioiuiigfn HfNn dei i llh 6f eri van dt nu d f t betMi tuiiu h in autobuit en Ml ap dti tinhw é Witn overwcK tMdKü Bat en Wiamium aan z n Wt mdio n U weken H t Is de Ut jvift huwde E ItoltHf w m nd M het liiiMféi t Cconinicft Hinmetle u bet jinta i idi ii tut ttuU gMlegtf Nur 4 vtintmen uilen alle nlaiht iBm nut jt tmdermK van den èütöeur K H v rs wiens toffi lijk Wnellot rujr ijii woonplajU Zwolli tt veri brarht up Zdterdae i ti Buur van gemeentewege te üronin n ordtn ter ivtém besteld KIN VESOBONKEN H tweejarig zoontj vjui den heer l B m 1 Uaaatrccfat ia in een on Wlfct ogwiblik aehter de ouderW Woning te water geraakt e ver OWMER de vatgroenten welke bet Nederlandfche hulsge hi nog ailyd een groote popu feniFten niemt dt zuurkool fao derlijkt plaata m Tegen vat J in hei a gi meen kan uit voe owa i het b zw ar worden an da zoutingsprocei en de Wlng fel het koken er tOf leiden it dirg wa rde van het gp f beiar gr k mat vermindert 7 J k h t evenwel cit ld met de eol Deze levert oM olet alleen J BakeUjk maar ook e i aanbc rdig i rnht Bij het inleg J ïöBrttejc wordt namelyk ver gpwi s ttr wemig zout g rJ J D hoeveelheid bedraagt niet il i vyfliendt j jj by andere vatgroenten gebrul S7 Mh rminf tegen bactcricjy l ft deze kteifie hoeveel T t lersard nlel In het va V l ni ikjun gUtmg welke Ju l e welkome gaft wordt beJ 4 iiMr 4 a n de kool luwir 2 rnsak verleent Mtne 1 vttaminei blijven grooten b lloiHi D Het geiialte aan viu 1 v kwpt welMwaar wat terug JM winter vordert en de t wordt maar ook na zeven dn by het einde van bet t B werd Ju zuufkoel tn m MrUmt n hMveelheid a Mn e MJ cn Zeep bon SS De ecretarto ieiiei ii wa ji nemi nd hiMiM van het t itiinent v in Han del Nljv Jtfld en Scheepvaart deell het voTgende mede met betrekking tilt de dlatributic van reep Geduri nde het tijdvak van Zater 1 d g O c t o be r tot en wet D i n ddg 12 November g rft demi t SS gcnummc rde bon v un hetalgemeen diatribiitiLbonlji tji rtihlop hc t knopen van ISO k m t o i Utzeep nieuwe amensti hing f 120 gram hui houd f p of 200 gram zachte reep of 250 gr m reepporder of oor reover voorradig 12 i grarti yeepvlokken of 2 0 gram elfw erkende wasihniirtde Ifn of 200 giani vlofib ar e ei p Voor zoover de Hl hl tier m H li n voor df 1 1 han deilniï n dl ge ii v S th i I irindi bovi ng r im md tijdvdk de mi t 51 Re nurtriiejdc bon van het algeniee di liibutK bonboekje v in hun ilun tle m ontvangst nemen vdor h t koopen vjn wa rhpoed en wel en bun per afin k Kram drt og iscHs td De wawiheni jtel per bon 6O0 ram wawhpoedpr kunnen beffckken VI BESCH BOV m l e stciitan generaal waar emend hfxifd Vin hft depar niint v m I andtmim n Visachenj deelt m d Gedurende bet tijdvak van Maandag 2 1 O c t o b er tot en met Zon dag 27 October a geeft i k dtr Kolendampvergiftiging ECBtPAAR OM ilET LFVfcN GKKO irN fti den afgeloop n nacht omHtreeks half drie coniitatfcrde de politie te ttergen op Zoom dat Ijcht randde m dm boikwinkej van het getW ar Hee Alike gelegen ia boven de Vlo Mierlo bank in de Blauwe Handstragt Bij ondi rzoek kwam men tot de Iragiêche ontdekking dat de b WüneTa de heer Heeg en eehtgenoote door kolendamp om het leven waren ge k men Beiden werden aangetroffen in het 1 etelbuu van de centrale verwarming Vermoed wordt d t de man bij ijn ge wonen avondrondgang den ketel he ft willen regelen waai na zyn vrouw toen hij ongewoon lang wegbleef evenei nu moet zijn gaan kyken In zekeren zin zou zij het slachtoffer ge worden zun van een poging baar man te redden De politie nfelt naar de h ten en omstandigheden een onderzoek in Zell i imikcii Men kan zuurkool ingemaakt kooptn dan wel haar 2 If in het val leggei Wie dit laatite wil doe n neme witte en aavo e kool gewoontyk in de verhouding van twee kilo witte kool p éen kilo lavoye koot Hoewel mii der gebruikelijk kan men met voordeel ook uitsluitend witte kool nemen De kool wordt in lijiii nippe n geachaafd Per kilogram kool kunnen 1 i 2 afg trpkei j tlep U 10 i 20 t zout worden genomen Met ifitt TOUt wordt de kool zoolang gi kn d totdat vothf vtij komt Dan wordt de kool 10 den pot of hit vat men koope b rt vat hiertoe roet zorg by een vertromvd adretf flink aangeitampt met hier en daar wat pe perkorrela en niachicn wat jeitevertenacn er tuuclien Op de zuurkool wordt een choon doekje gelegd met een d rop paaiend plankje en een zwaren steen lAb dat de kool onder het vocht komt te itaan De pot wordt op een ruwche maar vurulvrijp p aat weggciel en aanvankelijk tenige malen per week iater kan lt weke lyka geachieden nêgsttOtêfDe kim wordt dan verwijderd wi doekje plankje iteen en rand van den pot worden met beet water acho gemaakt Soma voegt men wel tijden he kneden een kleine hoevpelheid ktraeflMilk tec em het zimr worden te bevorderen Wanneer men iet over een friaaehe vorttvrüe bewtarplMte bctdiikl kan men xUh tieter vier m t M vlMteh gemerkte bon nin van di vin i iK i il riild U h 1 koupwi v II 100 giain vleeach b cn iMbe rcpin oi een ranffwn vleewh Waren De met M WMt WacMkwaren gemerkte bun g elt uilaluitead reiht op hit koiiprn m een rantnoei vleewhwaren Ue bonnen welke Op 27 Ot lober a s nog niet gebruikt zijn blii tn nog geldiiTtot n met Zondag ♦ o mber as met dien vemtande dif i jpfbiiindc de week van 2fl OitibirLii tn met 1 November s n 1 l gebVuikt rullen mogen orden vfor het brlrikktn van vleewh of vid tlwirtn m buttls renlaurant 1 liet rantsopn vleesthw iren dat per bnn kin wi id n gekiiht bedraag 79 ram voor jjr iikt of gekootk var ketii riii if V vleesih en vuoi e pT oHi A i i i 100 praiii vuur gekookte wc r i oorlin rolpent n kn ikv o f ï pr iTi 11 r li vi r rt k in tl I V I r r I ibrijod i ii IW fj rani v i Ui ilwi i t BROOD RON tl Do f rr ir irnrmTd hoofd van f i i n i i v m I iiid twnnv en V Imii dn U nmli d jt Kmtiire Ie I fijdv k v n Maai 1 a ü 1 O r t f h e r tot en met 7 o n d a g 2 7 O r t o h e r a dr met II ffpniimmTf i bonren v ir bet nu ii i II tRereikte taroodtjunbi kje tezamen ril il gevrn op liet koonrn van 2W0 KLim roKt tbroorl of 2000 gram ander briod Elk ói t bonrii n pe ft dei hnlve reiht op het k lopen van 121 gram rfïehrood if IOO gram andfr brood Pt b mnen f Ike 27 Ortober nog nut gebruiki im ruii n voort nog I fig iin tl t rn met Dinndag 29 0 toll a m I it en verstande dal ii i 28 en 2S Oi lober a ni t gebru kt 7ul in mni en worden voor het bi trik ken van biood in holth rettauianls I d LEmSMPDrN IN DONKER In navolging op de organtiatie welkroni ii dfn f I iin uw kid man te Amsterdam m het lever a geroejaen ijn ook in Ltrecht plannen voorbireid om te komen tot de opriehtmg van een dergelijke organiaat Deze plannen bev inden zich In een vergevordetrf tddium en wellicht zal reeds met ir farg vao de volgende week mm ge l idi irt ani itie beginnen te wirkin r opnrRAAiD Ginlermorgen heeft personeel van dt I iviefpolitie in de Dokhaven te Kot lirdam het lijk van den M jarigen schipper t Hartog die aind 7 October wend vermiat drijvende gevomien De man u op dien datum vermotdelijk bij het aan Ixiord gaan te water geraakt Het itoffelijk overtcliot u naar hel bureau van de rivierpalitiefan de Parkhaven getnacht DR WAAG Tot de redariie van De Waag u toegttreden de h er Ilenri Bruning van het zelf inmaken onthouden ten einde teleumlelling te voorkomen De e zeif ingemaakte zuurkool hepfl het vitordeel dat men ha ir Voeir de bereiding van het middag maal nitt bchotft te watachen Zoeidoende gaan dan geen voeding toffen verloren en emk de nmaak blijft voller Uiteraanl 1 het van belang dal men een niet te groote hoeveelheid inUgt ten einde ti voor komen dat tegi n het einde van den wmter een minder gewaardpprd H tant overblijft Daar na het mlegge ii 8 h t weki n rroeten vtrle ipen voor en aleer de zuurkool den goeder maak hetft om te worejin genuttigd komt veior het verbruik van th iii mge egde zuurkool een tydvak van ongeveer S maanden m aanmerking Bri n t men dt zuurkool eenmaal per 14 dagen op tafel dan heeft men dus een hoevetlhtid noódiit welke toerei kend if voor 12 maaltydeii Vejor den ir leg i dan een hoeveelheid var pim 1 kg kool rauw gewicht toereikend voor een ge in van 4 pt r onen Dc bcrcUfif By de bereiding wordt nogal tii gt oiMiigd dooi len Ie veel te langen kooktyd te nemen Sommige hui vrouwen laten de keeol urtn lang amoren m dc meening dat bet geretht daardoor byzonder manelyk wordt Zuurkool mag achter gerrutt nog wat knappenc en een kixiktyd van ongevter een half uur ia zei r volde nd Dit twapaari brandytof en viwrktimt noodelooze vernietiging van vitamine Men moet echter 1 tnkde klemig heden letten Gesmoe rde zuurxeiol vordert wiel de eenvovütigitte bereidingawUze De kool wordt met ein Ijodempje waUr en de helft van de hoeveeliieid vt welke wij er voor beetemd Hebben opgez l Na een hiüt uur koken wordt te reet van bet v l er door geroerd ma het gerecht ia klaar om te worden opgediend RECttfSZMKfel Knecht viel voormaligen chef aan BEVISTIC ING VA N VONNIS 2 JAAR OFtlKCHT f P B April vin dit jJar Aerd te Niiimg i rii pog lig tot bi roovmg g laan De grointihindi I lar h A v d L I de m den vroegen inoigen z jn pak f i bmnei nu tri om ijn auto te halen w irm III na ir i markt te l i h vil II ril lm roen hij d fl I I fl I kinK d I dii I n h 11 it 11 I hl fieh h I 11 au 111 Inn knuppel Er ontatonüiti ii w i t B j naarby de roenlenhandeliiii iin h liger htriinde ali le n f gfriii kricfht 11 2ji ign H O f V tl Nliin j Di i V wiBi 1 r nl ir apfcn t ri hi m f si nn ruw il II 11 iLi m dat naar li er be k Ban mjr vi inw toebe loor i V i I Il or de ArihiTMJich riiht lil 1 tv jaa 1 iii t I Mtitirff tl tt 111 toll i nil voor b I Anihfinifht gertc ithof n lioogi r bi r i p Tnri eht I ad on it gtncnal mr Hermanse lïu Vallei Ktrif erhier Ier preventieve heth t 1 0 ir Fl N ONVFRHrTFUJKi I Dl tn H r l l Ij I 7 I II ut 111 I I II il i I V w I e u t ie gi V II ije niii a ir hi 1 f 11 II lil wigii riiiiiitai door K I t i A i hIJ wede r i I I I t 11 11 f IK p hit M 11 1 W t Uu I li r 1 n t u I Il 11 w li verkoipt n k nk f I h IJ 11 A ri I T I r f I Il 1 ikti hl I h inll I M KSI Hf I ll hagc en Koltn I n i i ui l i hu llK VV I dl l iiwii Idii fstii t IV I iili r i V I t II r dl I el tb II ie te 7 f V j i ii i V II genii Ml m 11 t I I il oi i I hl ro P v hel Arrhiio 4i g rerl utof lirf l Aaarhii ppi volUdigr lie kinteri af 11 virHiiili uit armoi di 1 1 11 1 1 lp hl blftf 1 lai ge Mui mr llprman I h K lil I t atraf I hrri k 1 Oi fier 0r 8Tf FDK Df PtrvnFRI C N TJ MJKIRK or lil Airil 1 i IIII it ts of hel I K 1 f I i cli I 1 iid straf 7 ik 7 d r I 1 Ir ff I de plunderir n i l A id r fi oorlogndagpnin t g B rle Vi kfrk jn gplu ri VT 1 eerste Wdsehte dn terpcht stond wa d 41 J ir f tr ir ipi r 11 beider J S uit Nijkirk dit op 1 Mai en reg nja pen cot iir ei luum en icn m9rp4ie iPTliro lf 1 n miniifartiirpn wnileel te Nijkerk heeft weggenompn en dip dpeiweg voor den Z olurhen politierctbler to dru m nd n gevan Kcti o lraf was veroorde eld De advocaat genera l mr Hprmanii eiiehtp bevputgiiig n hu vomn V T o Ken ïtrtndpn om l r hl dr 44 Jfflrl p brdboiiwer M v d V u 1 Nijkerkerveen dw op H MpI een hoeveeHieW levennmiddelen rooak koffie thee havermouth tabak en bi iwhuit van een paar jonger had aangenomen diP di p uit een verniel den w nkel hajdin gebaald V d V wa wpgpii he ing t i pen maand g vangeni i lraf v eroeirile t ld wplkp straf opnieuw geeidcht werd Ook de 2 jarige landarbeider J v i H iiit Vii kerkiTVPi n hoorde wi gpna eenzelfdp feit opnipuw een maand gevangeni straf tegen zich eischen Hel Klif dat nog v ent h illende aoort gelijke raken belantltlde zal op il October vonni w J in Wie een ttiik pek wil Ijte n meekeiken litefl geen vtl van nexxie Het pek gaat m bet bexlempje water en it zuurkowl wordt er ornhern tn erop gelegd Af en lot opletten dat de bofjem van de pan me l dreieigknokt BiJ lamppot van ruurkool moet men er n denken da het uur een romtnenrlt ipvloed he fl rp lii guar wordi n vun de aard ippi h n Nu maan er twee wegen eiptn Mm kan de aardappelen en de zuHikool afzonder ijk bi re idi n en voeir het opdimiri dooreen iringcri In dit geval ienn éi K hruik li k korte kooHiJd van belang 1 or het viUm ii Khöud wordi n aangeliouelen Ge e ft men di rijor keur aan de eenpansbertiding dan ir een lange re kooktyd noetdig Wy ditt n dan de £ iJurkool onder in de pan met tie in vieren of achten cinneden aard appeden er boven op Zy komen aldu minder in aanraking met hel ruurkoejlwater Zuurke en aardappplen worde i i n lo te m t het v t door elkaar geatampt Bij e n bereiding met ipek wni dt liet npek aamdondji ejp de zuurki iol n onder óe eard appp en gelegd Het i ek kookt dan in ongeveer den e fden tyd gaar alx de overige Begtgndde len Ratiwe cwirkool Mil der bekend maar niet mindi r aanfatveleniiwaardlg i e n famppol met rauwe uurkoeil waarvoor men de hejtveelhi id zunrketol per per e em kan verminde ren van een half peMid tot l i i 2 on De aard pp ien wir den in vieren of In ehlen gesneden Opzetten met een beidempj wtter Als lugaar zijn wordt er uk medk Wer gegoten dat de a rdappe I n half tmdi r laar fvat at ii melk 1 opgekomen worileo de aarJappeNn fijngeatampt waarby h t vtt pi dm r heen wordt gerejerd Nu gaat Ininid deU de f geaneden tauwe uurkoe l er doorheen men iaat alle gejed heet worden en het gereebt dat naar v Ie r oeirdeel ee bijzonder makilye stamppot niiw heeten i gereed om te worden opgediend Welke Bon BROOD Mrt geaafemere dubbele ben n van hei e br odboaboekie KM gram ru gelK iMid uf Z6M gram ander brixid ï Ik drr enkele bennen IZ t gram ro i ebri d ol loa gram ander broed veer dc periode van 14 Oet t m Z Oc lober met 2 dagen el tra geMig keMsdaut SUIKER BON No 1 K aatker geldig lot en aet tS October BOTER EN VET BONS S lol en mei It vaa buterkaart 25 gran beter gel dig lol en mei II October BO NS 5 b rn 7 van de velfcaart 2M gnun margatlne et ZM gr boUr geldig IM ea iBct U October BON g van de vetkaarl tM gr esmollca mpijavei of 2M gnua boter geldig l m 18 October BONS 9 l m 12 van de vetkaartZ iO gram boter mei I cent reductie per 254 gram gcUbg tol ca mei It October THEE OF KOFFIE BON Ne 114 oaa Ihee af H pond koffie geldig lat ea BKi g November VLEESCH BON 4 Vleeaeb 1 ena vleeeeb been inbegrepen of een rantaoen vlecMrhwareu Boa 04 Wond vleeicbwaren nnlaoen vlaeachwaren geMig l m Zê October met een weck e lra geldighridsduur BON 0 idem ia nog geldig l m 28 Oet GRUrTERSWAREN BON ao 7S 2M gram rUal af rij leie c l geldig lol en met I November BON 77 2M grae haver mant of havervlokken of gori of gratiën geldig lat en atet 1 November ftON na i $ IM gram naizena f grieamecl of puddingpfiriier geldig l l en met 1 November BON no 15 log gram macaroni of vermicelli of paghcltl geldig tol en mei 1 November MEEL BONNo 7 2 ona tarwebloem f larwemeel of bockweltmeet of reggehloem of roggemeel of KClfritaend bak meel geldig tol en met 1 Nevember LEVERTRAAN Allern ap boa van rfa mts gM 4 per heefd per week ZEEP i n IM 1 M gr eenh Attoiletzccp bf 12 gr buiabmid geep of 2 gr zacht zeep èf ZM gr reeppoedrr èf 123 gr seepvMike of 2M gr xelfwer kende wawhmiddelea of Ztt rr vloeibare zeep geldig vaa Vi Keptcniber l m g October 0 u b i iMdl ook vawr gc l iwaaefi per g K O droeg WMi goed BON n tl M gr cheenMp bf éen tube wheercrime f Mn pot jkeerxeep OeNHg VIM SI Aagotttae l ra 31 Oceeaiber Op een bun een raolaoen toüetaecp mag verkocht worden ren iluk oiletzee van de feode namenilelliDg van granL BON nn S i Oeldig vmTI O tober t m 12 iMovembet VASTE BRANDSTOFFEN T edurrnde Octubi r Izijn geldig voor een eenheid braadatof Beina 01 O pu 01 vén de bonkaart dbitributle v 4e braad totfen haardep kaebela boM tl e ei 04 n en 04 va bonkaarl dixirlbutle eenirale verwarming Voorin ttwatMtmerkt brandutaffen étn t Ubeid Ie periode en f cakea én eenheid Ie periode Bom 04 05 rn 08 van bankaart dleIrlbutie vgMe brand toffen haarden kWbelu ook voor eenheid turf PETROLEUM PeTROLFIIM ECM Periode VI 2 L petroleum geldig vaa 9 Beplember l m I Nevember VOOR DE HUISDIEREN BON no 4 voederkaart vaat honden van 1 l m 31 Oei groep I tt kg hondenbrood groep n 10 kg Idem groep III S kg Mem groep IV S kg idem groep V 4 kg idem grucp VI I kg idem Boa No 4 vecderkaarl voer katten van I t m 31 Oetvbwr m kg k ltenbreod BE FILM DE FII MPRODIX TI IN BEI IR N iaf men i Rriuifii I vi rnt 1 mt zlln iiy de ril IJ I 1 ven li t Bplgiache filmbidnjfdt iiw iailin voor een iztmle oiilwiKkrling gp cl ipeii zoowel oji het gpliK d vaondp f inpTodil lie alf ep dit Van hetsliio toopbetlrijf M n hiift elaarby in hel byzondcT rtleio ni k louJen met dey volkaaard V m het iiiil If Op hel oogi nblik ziJn m Hl I o I rd ¥ 1 11 kryk M film l e hikh i ii ri wel 504 Franie e 344 Duitiihi 12 Bi gluthe en Ti uil nleTi li idm Het geringe aantal Bcl giM hi film wiidl virklaard deior het fill dit H 1 K ♦ m ChP f hn iiyvpfhiid hl i hoofdzakelijk It ii en filmi ge brink lp fli Villi 11 filnipi eiduient Jan Vanderlipyd 1 ti Antwrjien die re a nor dPT O i 1 f nm n e hel Vlaam iip volks irakl r ver aardigde ziil dit werk vooit tlten nut steun def UuitiiiliP lint 11 Ook til t h ofdi In f heeft ZIth imi f herüti ld nems met hulp der Diiitii f i auuinli ite n In Helgi worden V er gi rp ji ld filio vertoond in i27 liiiiiiipPii ir Vo i Krank rijk in 210 7i Hriimpl i ii l W te Antwprpen ÜZ bloM oopIhi iti I i o end De ieidmg der nniivi iii i Kingen van Be lgiathe hii lol ph Ht t n filmvi r+iuuKli rn beruKi by Btlglacbe vakin den SB MARKTftERICHTEI srorai ANnae UK nrwTKiv BM rmvn IN l tJIT CHI e Mp On V f B core nMrtelt or IIP H lli I Uealwtl IH t iril rl Bn WMI Hpilijn loa leii III IP l pliieli l i ion la lldi tour le ifll 111 tP l m 6 Ip rmrlele ri a d Mnen W 18 pel MOlJCheti tt t II f P 1 ll K Wl l WIM elrntvpn Keel If rr lOi Ut UM l l p eiUf 43 fee I IP tf fiei p r M kn lya pi li lp nuli ilw I Iter i t mt IHt Inn pjerpB miiiw ji