Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1940

JETTirS HO£D MET RODE LINTEN De kf utselaar Kees vond een oude felomp op straat Die heeft b meepenomen Moe zet Wat heb e door nu wetrTI Toen zij hem thuis zag komen Maar Keesje loist wel tsat hij uxm H ging gauw naar zijn kamer En zocht wat dingen bij elkaar Een met wat touw een hamer Een uur lanp wcu hij druk aan t werk Toen ging zijn deur weer open Hij kwam een pak onder z n arm Gauto naar beneden lopen Kees stapte naar zijn Icteinen broer Hier heb je een cadeautje Wat had hij van de klomp gemaakt Een alleraardigst bootje Dk ze schrik niet mei opzet liet wegwaaien I Jans speelgoed helpt een handje HiJ was stout geweest en had zijn jas gescheurd school ook al doof bloemen plukken en kijken naar zijn ge op dat het scheurde jas waar natuurlijk niets brutaal En slordig Moet je nu eens meer aan te doen was Toen kreeg dat jasje zien dat daar over de stoel hij straf van den meester voor het hangt Een hele scheur erin En i enk moeten helpen bij het schoonmaken der het niet dadelijk zou zien als zij van en kast Het kapotte jasje had straks nog boven komt moeder nog nitt eens gezien Zou ze wel komen Moeder had niets meer gezegd en Natuurlijk Ze komt altijd hoe Jan naar buiten gestuurd om zijn boos ze ook op Jan is geweest vrije Zaterdagmiddag met zijn kame Kimnen wij dan niet Het was een hele poos stil in dekamer Jan was in slaap gevallen de0 r feg Jm nut t nog op zijn wanga Heel zacht schoof de duikboot een beetje dichter En daar lag Jan nu Het was nog aa tafelrand toe nog dichter maar net half zeven de jongens speel g dichter Daar bereikte zQ eenden nog bmten de vogels zongen vro yejne koe bel een presentje dat JanUjk en Jan lag ta zijn bed Heel eens van een tante had mkregen diestilletjes begon hu te huilen jt Zwitserland was gekken Hu bemerkte met dat zijn dulklioot Ting zei de bel toen de duikboot en zijn brandweerauto die altijd op ertegen duwde En nog eens Ting een tafel bij de muur stonden zacht pingel eöis een beetje verzocht jes naar elkaar toeschoven Zij hadden je duikboot W de brandweerauto en medelijdenmet Jan hij speelde altijd hebben je hulp nodig Waarom weerauto sissend ik heb wel ge aar aan de andere kant zag ze toch hoord dat Jan aan tafel met be el erg tegen de grote nieuwe duik hoorUjk wilde eten en dat zijn moeder boot op en ze begon zonder verder hem een vervelende jongen noemde protest te tingelen Jammer hè Hij is toch heus Beneden üi de huiskamer keek moe Wat behoort hij elkaar Hier is een oardige puzzle die je mei oriendiet d oHendiinietje t oor Vii verdrüj kunt oplossen Ze i $ ook geschikt voor een medêtriid ie kttnt er e nagaan wi h t schranderst en het clugtt W Wat Je te doen hebt is het ootgendc op deze pteot staan SO ooomerpefK Ze ttoon allemaal kriskna door elkaar doch nu te de aardiaMd dat tr Utr kens twee dingen xijn welker namen op clfeoor r fmclif Zoek die er na eens zo vlug mogettffc iiitf Biivoorheeld je aiet oen bed en op ma MHbM pla b iM y rlt D twee behoren dan b elfeaar Dm on xir nnr ijverig to jeztaOi fceW gMtmii Vb w JETTIB stond met een kwaad gezidrtje io de gang In haar band Meld M 1 grote ktroboed met Unge liatea 3iikr ai Attti wat beo Je tocli cw leUike hoed Alle kinderen lachen tam uit k ik je heb En ik geloof dat ik idU ook sou lachen al ik mezelf kon zienl Met en brede zwaai gooide Jettie d b ed ia eeo hoek maar ze raapte hnn toch vlug weer op Wat zou moeder zeggen als zij de hoed in de hoek tag liggen Moeder vond het een iwachthocd Precies xo n hoed droeg Ik toenIk een klein meisje was zei ze altijd als ze haar dochtertje met de hoed opzag Dat was het juist Het was zo nvreselijk oudenvctse hoed Hij was veel te groot en had lange Imten van achteren Niet n kind droeg eenhoed met hntrn die lö lang waren datte op c rug hingen J achtvIinder had Dick Helgers ren keer geroepen toen Jettie langs was gekomen Kn nachtvlinders waren lii n die Jett e nic t kon uitstaan 7e schrok er altijd van als er zo nvlinder om de amp cirkelde En nul k ze elf oi een nachtvlinder Hetwas vre8 I Jk 7 kree tranen inhaar ogen Mniir ie veegne ze gauwweg want ze hoorde mueder s stem lie van boven riep Jettie zet je hoed op en trek Ie mantel aan want tante Frieda heeft opgebold dat re met je uit wa Met tante uit FUn ïoi Jettic en meendehM Ze hielo veel vau haar tante en t tt oiKldagje na ir de sud was altijdeen est v K r h ar Meestal gingen e eerst wink ïs kijken tante deed wat tlOlldsl j p j n en Aanna gmgen ze erft ns zitten om ij te eten Ja alles zou volmaakt zijn geweest Is de hoed niet bestond Jettie zette hem op nn icoè het elastiekje onder naai kin Die vrewiijKe hoed Hij be erf haat hele ptousr Maar toen ie l d en wel m t tsate in de stad was viiifgiit ze faai verdrv t De zon s heen i ntc Frl d i piiatle zo leuk met h4 r dat de tijd eel tf gauw omgmg Tante vrteg toe het op school en met hiar rrieni nn9 s s iv Verder kocht e en noo roüe cal tor Jettie JMe kU ur st precies bij de hnte van Je hovtl lachte tante Hi t Vlndt u hem mo i7 vroeg Jetti angstig Maar tante antwoordde niet ze zag Diist eet kennis die ze groette iott s humeur werd weer minder Otis tante vond de hoed ook gek O wist ze er maar wat opl Toen ze In de gezellige lunchroom K wanten zette Jettie de hoed direct af n hing hem aan de kapstok Terwijl If van haar ijn smuldr moest ze liMds aan de hoed denken Wat zon ru t heerlijk zijn als hU eens gestolen I I Maar iedere Keer ali ze naar Ie kapstok ke k hing htt er nog Eoa ze h m niet kunnen vergeten 7 zou het in elk geval kunnen pro ren Toen ze opstonden deed ze of ze de hoed niet zag en ze liep de kapstok voorbij Haar belaas tante zei Jettie wü jU Je mooie hoed hier laten Nee tante zei Jettie zachtjes en zette het ding op haar hoofd Wat zou ze toch met de hoed ktinnen doen Ze peinsde er de volgende dagen voortdurend over Ze vond het steeds akeliger hem op te zetten want de kinderen uit de buurt hadden er altijd wat van te zeggen Hoed waar ga j naar toe riepen ze aL als ze Jettie van verrezagen aankomen Ze zou de hoed misschien kunnen verliezen Nee hij was te groot Niemand zou haar geloven als ze zei Ik heb m n hoed verloren De storm Op zekere dag zei vader Kinderen het stormt verschrikkelijk Houdt Je hoed maar goed vast anders waait hij wegl Waait hij weg Die woorden klonken steeds in Jettie s oreh Was dit geen pracht kans Maar waarheen zou de wind de hoed kunnen voeren In het water Dan moest ze over de brug gaan JettlQ had haar tieslult genomen Ze was ineens veel vrolijker geworden Ze zong zelfs toen ze haar schooltas pakte Ti de deur uit gins Hè wat lekker die wind Ze had nog nooit zo van storm genoten Anders mopperde ze altijd als het hard woei Toen ze op de brug gekomen wasdeed ze het elastiek van haar hoedlos t luep daar ging de hoed al De wind voerde hem de lucht in debrug over en smeet hem pardoesin t water Jettie schrok er toch van nu was haar wensch werkelijkheid geworden ff ï r = O m n hoed riep ze verschrikt Huil maar niet kleintje hoorde ze ineens twee mannen neggen Wij halen h fm er wel weer uit Er uit halen Maar dal wilde ze bnmefs niet Ze wilde haar hoed niet terug hebben Maar de twee mannen hadden al twee lange stokken gebaald en deden nu alle mogelijke moeite om de hoed naar zich toe te trekken O dacht Jettie wat mort ik doen Zal ik zeggen dat ik de hoed met wil hebben Maar dat is te gek wat zuilen de mannen wel denken Ze zag de mannen steeds harder langs de kant lopen maar de hoed werd meegesleurd door de stroom Ze konden er met bij De stokken waren helaas niet lang genoeg Jammer zet één van de mannen het Is zo n mooie hoed Je moeder zal wel boos zijn zei de ander je had een beetje betermoeten opletten Ja zei Jettie en ze probeerdeeen beetje treurig te kijken maarde wind was zo sterk ik dank uwel Ik moet nu gauw naar school en weg stoof ze tien pond lichter Maar ze had toch wel een heel klein beetje spijt als ze aan moeder dacht die het stellig verdrietig zou vinden dat ze haar hoed met rode hnten kwijt was A JAN was voor straf naar bed gestuurd Jij hebt vandaag Je ongeluksdag geloof ik had moeder gezegd Hè wat ben jij een vervelende jongen En vader had er aan toegevoegd Dadelijk naar bed en laat ik j6 niet meer horen Mokkend was Jan van tafel opgestaan Maar Aij durfde toch niets meer zeggen wa invSider s ogen keken heus heel boos ed moeder s stem was echt verdrietig fn dat vond Jan hoe ondeugend hij ook kon zijn heel naar Stilletjes was hij naar bed gegaan en nu lag hij al een hele tijd naar het behang van zijn kamertje te staren Er stonden jongetje op die aan het hoepelen waren en vrolijke bloemen van allerlei kleuren Jan had het zelf met zijn verjaardag mogen uitzoeken Maar vandaag vond hij het toch niets prettig om ngar te kijken Die spelende jongens deden hem er aan denken dat bij óók nog wat buiten had kunnen spelen als hij niet zo lastig was geweest En die bloemen ja die wekten ook al een herinnering op die nare dag van vandaag was begonnen met een ondeugendheid Jan had namelijk uit een tuin langs de weg hij kwam er altijd voorbij als hij naar school ging stilletjes een paar mooie rose rozen geplukt Hij wist wel dat dat niet mocht HJj had moeder meer dan eens horen zeggen dat het niet behoorlijk was bloemen van n ander mee te nemen stonden er in de wei buiten het dorp soms niet genoeg Maar Jan had zich nergens aan gestoord hij had de bloemen geplukt Daarvoor bad hij onder een hekje noelnn doorkruipen en doordat hij zich haasten moest uit angst dat anders iemand hem zou zien en een pak slaag zou geven had hij zijn jasje gescheurd En toen was het ene nare na het andere gekomen Hij kwam te laat te laat komen en voor de sommen die hij verzuimd had en die moesten worden ingehaald En toen hij eindelijk veel later dan anders thuiskwam wilde hij met aan moeder vertellen wat er eigenlijk allemaal was gebeurd en hij jokte dat bij den meester had raadjes door te brengen Nu Was Jan wel een ondeugende jongen maar zo erg slecht was hij toch ook weer niet want hij voelde Zich niets prettig na al die narigheden Hü was dan ook aan tafel ongedurig en draaierig on vader die moe van kantoor was thuisgekomen werd boos zo prettigiffet hen er nu lag hij daar zo zielig en alleen te huilen Vader en moeder waren zeker boos op hem wel aardig Ja maar ook wel eens een beetje Zeg fluisterde de duikboot wat is er aan de hand Ik weet het niét zei de brand je dat hij het aan zijn moeder heeft gezegd Niets hoor Hoe is het gekomen weet jijdat Neen maar het zal wel iets ergszijn want hij heeft het jasje in eendonker hoekje gehangen zodat moe Ja daar dacht ik ook juist aan En toen begonnen de twee speelgoeddmgen zó zacht te fluisteren dat je er niets meer van kon verstaan De koe bel Vrè4g toch niet altijd waarom Doe het nu maar De koe bel was wel een beetje beledigd dat de duikboot haar niet wilde vertellen wat er aan de hand was der verbaasd op Vader was verdiept in zijn krant en die scheen niets te horen Ting thigeling ting tingeling een zacht en melodieus geluid Hetwas net of de bel moeder wilde roepen En dat was nu juist wat de duikboot had bedoeld zij wilde dat moeder gauw naar boven kwam nu Jannog 3pijt had van wat hU had gedaanen misschien wel alles zou vertellen Dat was toch hel beste wat Jan doenkon vond de duikboot en de brandweerauto was het daarin volkomenmet haar eens De koe bel tingelde maar zacl tjes door Maar daar hoorden ze al moeders voetstappen op de trap Ting zei de bel nu heel hard endaar werd Jan wakker van HiJ keek verbaasd in het rond Maar toen herinnerde hü zich alles weer en juist op dat ogenblik kwam moeder binnen Wat er toen gebeurde behoeven we niet te vertellen Dat begrijp je zelf wel als Je hoort dat moeder een paar minuten later haar jongen een hartelijke zoen gaf en de duikboot en de brandweerauto elkaar toeicnikten RAADSEL Z X X X Z Z Z X Z Z Z X Z Z Z X Z Z X X Z Z Z X X X X z X X X X Z X Z X X X Z X X X X X X X X X X X z X x z z s X X X z Z X X z z t Z X X X X Met Magisch Vierkant wordt figuur aangeduid waarin staan die zowel van links naar als van boven naar beneden k worden gelezen Hier hebben we eens een stelde van vijf zulke vlerkantea woorden die jullie moeten zoeken I Vërlichtingsapparaat 2 lied zongen in een opera 3 ijverig 4 bescherming tegen de zon dames 7 letters 5 gebouw w graan wordt opgeslagen 6 vette stof 7 uitdrukking welke bi scheepvaart wordt gebruikt en die te er voor betekent tegen de wind 8 soort wild zwijn 9 toespraak iemana die te voet tijdens vacantie land door reist 7 letters 11 vogeltje 12 eenmaal 13 groot rijk OostEhropa 7 letters 14 bl IS wreed Romeins keizer 16 snoeperij Doe je best Het Is een hele ui kerij maar het is leuk zoeken OPipSSINGEN van de raa uit het vorige numm Jan had en Piel knikkers Het woord is zw Neem je de tweede Ie weg dan wordt zeven Neem Je dan eerste letter weg wordt het even £ én zwaluw maaktgeen zomert Het donker Oven eVen vlEkkooRlaDekAasAderiDeekiStchiCacHtlAmpAardaOeiauTo FLUITJE van een hazelnoot Onder hazalnoten zit er dikwijls i die in de dop een klein rond gas heeft Dit gaatje is gemaakt door kalander een soort kever die dol op de inhoud van de hazelnoot je zo n noot vindt neem je een s naald waarmee je het gat gro maakt en de noot van binnen se krabt zodat de dop helemaal leeg Als je de noot dan voor je m houdt zodat het gat boven is en blaast flink zul je een schrille horen Zo is je hazelnoot een signa fuitje geworden Ditmaal een fclein scMIderijt e vo je kamertje maar daarom niet mmHi aardig t itfcnippen en op karton pl df ken je weet het wel hè Kun je f glas voor doen en er een zwart rond omheen plakken dan is het natuur nög aardiger Voor je kamertje